intTypePromotion=1

Luận văn : Chọn lọc và nhân sinh khối nấm Trichodema đối kháng với nấm gây hại cây trồng part 7

Chia sẻ: Asd Avfssdg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
99
lượt xem
25
download

Luận văn : Chọn lọc và nhân sinh khối nấm Trichodema đối kháng với nấm gây hại cây trồng part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Triệu chứng bệnh do nấm Phytophthora gây hại trên sầu riêng a,b. Triệu chứng lá sầu riêng bị bệnh ở 15 ngày sau khi chủng nấm Phytophthora palmovora c. Triệu chứng lá sầu riêng bị bệnh ở ngoài đồng ruộng d. Rễ sầu riêng vườn ươm nấm Phytophthora palmovora gây hại 79. Sầu riêng giai đoạn cây vườn ươm 2 tháng sau chủng nhiễm Phytophthora palmovora và xử lý chế phẩm Trichodema a. Toàn cảnh ruộng thí nghiệm b. Nghiệm thức xử lý 10g Trichodema + 800g phân chuồng / bầu c. Nghiệm thức đối chứng không xử lý...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn : Chọn lọc và nhân sinh khối nấm Trichodema đối kháng với nấm gây hại cây trồng part 7

 1. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM a b c d Hình 4.16: Trieäu chöùng beänh do naám Phytophthora gaây haïi treân saàu rieâng a,b. Trieäu chöùng laù saàu rieâng bò beänh ôû 15 ngaøy sau khi chuûng naám Phytophthora palmovora c. Trieäu chöùng laù saàu rieâng bò beänh ôû ngoaøi ñoàng ruoäng d. Reã saàu rieâng vöôøn öôm naám Phytophthora palmovora gaây haïi 79
 2. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM a b c Hình 4.17: Saàu rieâng giai ñoaïn caây vöôøn öôm 2 thaùng sau chuûng nhieãm Phytophthora palmovora vaø xöû lyù cheá phaåm Trichodema a. Toaøn caûnh ruoäng thí nghieäm b. Nghieäm thöùc xöû lyù 10g Trichodema + 800g phaân chuoàng / baàu c. Nghieäm thöùc ñoái chöùng khoâng xöû lyù Trichodema vaø phaân chuoàng 80
 3. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM a b c d e f Hình 4.18: Caây saàu rieâng giai ñoaïn caây vöôøn öôm 2 thaùng sau chuûng nhieãm Phytophthora palmovora vaø xöû lyù cheá phaåm Trichodema ôû caùc nghieäm thöùc a. 10g CP Tr. + 800g PCh. b. 20g CP Tr. + 800g PCh. c. 40g CP Tr. + 800g PCh. d. 25g CP Tr. + 0g PCh. e. 0g CP Tr. + 800g PCh. f. 0g CP Tr. + 0g PCh. 81
 4. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM Baûng 4.29 So saùnh tyû leä caây bò cheát caønh, heùo ñoït giöõa caùc nghieäm thöùc ôû thí nghieäm phoøng tröø beänh treân caây saàu rieâng vöôøn öôm Nghieäm thöùc Tyû leä beänh 15 ngaøy SXL So saùnh 20g Tr. 33,3 ± 3,3 x 10g Tr. + P.Ch 53,3 ± 3,3 x 40g Tr. + P.Ch 60,0 ± 5,8 x 20g Tr. + P.Ch 73,3 ± 3,3 x ÑC coù P.Ch 93,3 ± 3,3 x ÑC khoâng P.Ch 93,3 ± 3,3 x * Treân cuøng moät coät theo phöông thaúng ñöùng thì söï khaùc bieät ôû möùc α = 0,05 theo traéc nghieäm Duncan. Baûng 4.30 So saùnh tyû leä caây hoài phuïc giöõa caùc nghieäm thöùc ôû thí nghieäm phoøng tröø beänh treân caây saàu rieâng vöôøn öôm 60 NSXL 45 NSXL Nghieäm thöùc SS SS Tyû leä hoài phuïc Tyû leä hoài phuïc 13,3 ± 3,3 x 13,3 ± 3,3 x ÑC khoâng P.Ch ÑC coù P.Ch 33,3 ± 3,3 33,3 ± 6,7 x x 20g Tr. 46,7 ± 3,3 83,3 ± 3,3 xx x 10g Tr. + P.Ch 50,0 ± 5,8 76,7 ± 3,3 x x 20g Tr. + P.Ch 53,3 ± 3,3 76,7 ± 3,3 x x 40g Tr. + P.Ch 56,7 ± 6,7 86,7 ± 3,3 x x * Treân cuøng moät coät theo phöông thaúng ñöùng thì söï khaùc bieät ôû möùc α = 0,05 theo traéc nghieäm Duncan. - Tyû leä caây cheát haún: Sau 45 ngaøy chuûng nhieãm naám beänh vaø xöû lyù hoãn hôïp phaân chuoàng vaø cheá phaåm Trichodema, ôû haàu heát caùc nghieäm thöùc ñeàu coù 82
 5. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM caây bò cheát, tyû leä caây cheát ôû caùc nghieäm thöùc coù xöû lyù Trichodema ñeàu raát thaáp so vôùi nghieäm thöùc chæ boùn phaân chuoàng vaø nghieäm thöùc khoâng phaân chuoàng. Quan saùt reã caây cheát coù trieäu chöùng thoái (xem hình 4.16d) ÔÛ 60 ngaøy sau chuûng nhieãm naám xöû lyù hoãn hôïp phaân chuoàng vaø cheá phaåm Trichodema tyû leä caây bò cheát ôû caùc nghieäm thöùc coù xöû lyù Trichodema vaø keå caû nghieäm thöùc chæ coù phaân chuoàng ñeàu khoâng gia taêng. Nghieäm thöùc ñoái chöùng khoâng phaân chuoàng tyû leä cheát laø 96,66%. Baûng 4.31 So saùnh tyû leä caây cheát haún giöõa caùc nghieäm thöùc ôû thí nghieäm phoøng tröø beänh treân caây saàu rieâng vöôøn öôm 60 NSXL 45 NSXL Nghieäm thöùc SS SS Tyû leä caây cheát Tyû leä caây cheát 10g Tr. + P.Ch 10,0 ± 0,0 x 10,0 ± 0,0 x 20g Tr. + P.Ch 10,0 ± 0,0 x 10,0 ± 0,0 x 40g Tr. + P.Ch 10,0 ± 0,0 x 10,0 ± 0,0 x 20g Tr. 10,0 ± 0,0 x 10,0 ± 0,0 x ÑC coù P.Ch 20,0 ± 0,0 20,0 ± 0,0 x x ÑC khoâng P.Ch 46,7 ± 3,3 73,3 ± 26,7 x x * Treân cuøng moät coät theo phöông thaúng ñöùng thì söï khaùc bieät ôû möùc α = 0,05 theo traéc nghieäm Duncan. Qua phaân tích thoáng keâ, söï khaùc bieät giöõa caùc nghieäm thöùc coù xöû lyù cheá phaåm Trichodema vôùi nghieäm thöùc khoâng xöû lyù cheá phaåm Trichodema vaø giöõa nghieäm thöùc coù boùn phaân chuoàng vôùi nghieäm thöùc khoâng boùn phaân chuoàng laù raát yù nghóa. Nhöng söï khaùc bieät giöõa caùc nghieäm thöùc coù boùn phaân chuoàng keát hôïp cheá phaåm Trichodema ôû caùc lieàu löôïng khaùc nhau khoâng lôùn, khoâng coù yù nghóa veà phöông dieän thoáng keâ. 83
 6. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM - Dieän tích laù: veà kích thöôùc laù ôû caùc nghieäm thöùc cuõng coù söï khaùc bieät. ÔÛ 30 ngaøy sau xöû lyù nghieäm thöùc xöû lyù 25 gram cheá phaåm Trichodema / caây (T4) kích thöôùc laù to nhaát. Tuy nhieân ñeán 60 ngaøy sau khi xöû lyù thì nghieäm thöùc 40g Trichodema + 800g phaân chuoàng coù dieän tích laù to, caây xanh toát vaø ñeïp nhaát (xem baûng 4.32). Keát quaû phaân tích thoáng keâ ôû 60 ngaøy sau xöû lyù cho thaáy coù söï khaùc bieät coù yù nghóa giöõa caùc nghieäm thöùc coù boùn phaân keát hôïp cheá phaåm Trichodema vôùi caùc nghieäm thöùc khoâng boùn phaân chuoàng hoaëc khoâng xöû lyù Trichodema. Nhöõng söï khaùc bieät khaùc thöïc söï khoâng coù yù nghóa. Baûng 4.32 So saùnh dieän tích laù giöõa caùc nghieäm thöùc ôû thí nghieäm phoøng tröø beänh treân caây saàu rieâng vöôøn öôm (cm2) 60 NSXL 30 NSXL Nghieäm thöùc Dieän tích laù So saùnh So saùnh Dieän tích laù ÑC khoâng P.Ch 45,7 ± 3,3 x 0,3 ± 0,3 x 20g Tr. 77,2 ± 2,7 67,7 ± 5,9 x x ÑC coù P.Ch 58,0 ± 6,2 x x 68,3 ± 4,1 x 10g Tr. + P.Ch 63,3 ± 2,4 81,7 ± 2,8 xx x 20g Tr. + P.Ch 63,4 ± 4,2 85,3 ± 2,8 xx xx 40g Tr. + P.Ch 66,6 ± 7,1 94,0 ± 0,6 xx x * Treân cuøng moät coät theo phöông thaúng ñöùng thì söï khaùc bieät ôû möùc α = 0,05 theo traéc nghieäm Duncan. 4.1.5.2 Khaûo saùt treân caây saàu rieâng ngoaøi ñoàng ruoäng ÔÛ 15 ngaøy sau khi xöû lyù, caây baét ñaàu ra ñoït non ôû haàu heát caùc nghieäm thöùc, khaûo saùt vuøng reã trong ñaát cuõng thaáy coù söï ra reã môùi ôû haàu heát taát caû caùc caây sau khi ñöôïc xöû lyù. Ño chæ soá SPAD, cho ñeán 1 thaùng sau khi xöû lyù, giöõa caùc 84
 7. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM nghieäm thöùc chöa theå hieän söï khaùc bieät veà haøm löôïng dieäp luïc toá trong laù nhöng ôû thaùng thöù 2 sau khi xöû lyù thì ñaõ coù söï khaùc bieät roõ reät giöõa caùc nghieäm thöùc coù xöû lyù cheá phaåm Trichodema vaø caùc nghieäm thöùc khoâng xöû lyù cheá phaåm Trichodema (xem baûng 4.33). Ruoäng thí nghieäm vaø caùch xöû lyù cheá phaåm xem hình 4.19 vaø 4.20. Baûng 4.33 So saùnh chæ soá dieäp luïc toá treân laù giöõa caùc nghieäm thöùc ôû thí nghieäm phoøng tröø beänh treân caây saàu rieâng ngoaøi ruoäng 60 NSXL 30 NSXL Nghieäm thöùc So saùnh Chæ soá SPAD Chæ soá SPAD 125g Tr. + P.Ch 23,9 ± 1,1 26,8 ± 1,3 x 250g Tr. + P.Ch 25,7 ± 1,2 32,1 ± 1,5 xx 500g Tr. + P.Ch 24,9 ± 1,1 32,4 ± 1,6 xx 200g Tr. 23,7 ± 1,0 31,3 ± 1,5 xx ÑC coù P.Ch 23,4 ± 1,3 21,5 ± 1,0 x ÑC nhö Nd 21,9 ± 1,1 20,3 ± 1,0 x * Treân cuøng moät coät theo phöông thaúng ñöùng thì söï khaùc bieät ôû möùc α = 0,05 theo traéc nghieäm Duncan. Khaûo saùt kích thöôùc laù qua 2 thaùng xöû lyù, chuùng toâi cuõng ghi nhaän coù söï khaùc bieät veà kích thöôùc laù giöõa caùc nghieäm thöùc. Nghieäm thöùc coù kích thöôùc laù cao nhaát vaãn laø caùc nghieäm thöùc coù xöû lyù phaân chuoàng keát hôïp vôùi Trichodema lieàu löôïng cao. Tuy nhieân, qua phaân tích thoáng keâ, söï khaùc bieät naøy khoâng thöïc söï coù yù nghóa (xem baûng 4.34). - Taàn suaát xuaát hieän cuûa naám Phytophthora palmivora sau khi xöû lyù: Keát quaû cho thaáy sau khi xöû lyù hoãn hôïp cheá phaåm phaân chuoàng vaø Trichodema, taàn suaát xuaát hieän cuûa naám qua caùc laàn phaân laäp ñeàu giaûm, ñaëc bieät laø nghieäm thöùc xöû lyù phaân chuoàng vaø Trichodema lieàu löôïng 500g, coù taàn suaát xuaát hieän cuûa naám laø thaáp 85
 8. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM nhaát vaø khaùc bieät coù yù nghóa so vôùi taát caû caùc nghieäm thöùc coøn laïi. So saùnh giöõa caùc nghieäm thöùc coù xöû lyù keát hôïp cheá phaåm Trichodema vaø phaân chuoàng ñeàu khaùc bieät coù yù nghóa vôùi caùc nghieäm thöùc khaùc. Ñaëc bieät coù söï khaùc bieät lôùn giöõa coù boùn phaân chuoàng vôùi caùch xöû lyù nhö noâng daân ñang thöïc hieän (xem baûng 4.35; baûng 4.36). Baûng 4.34 So saùnh dieän tích laù giöõa caùc nghieäm thöùc ôû thí nghieäm phoøng tröø beänh treân caây saàu rieâng ngoaøi ruoäng (cm2) 60 NSXL 30 NSXL Nghieäm thöùc Dieän tích laù So saùnh So saùnh Dieän tích laù ÑC nhö Nd 32,7 ± 2,5 x 60,6 ± 5,4 x ÑC coù P.Ch 34,8 ± 2,6 65,9 ± 5,6 x x xx 250g Tr. + P.Ch 37,7 ± 2,5 82,7 ± 5,4 x x x xx 125g Tr. + P.Ch 38,0 ± 2,5 72,2 ± 5,3 x x x xx 200g Tr. 40,7 ± 2,5 66,4 ± 5,4 xx x 500g Tr. + P.Ch 44,1 ± 2,5 80,0 ± 5,4 x x * Treân cuøng moät coät theo phöông thaúng ñöùng thì söï khaùc bieät ôû möùc α = 0,05 theo traéc nghieäm Duncan. Qua thí nghieäm treân caây saàu rieâng giai ñoïan vöôøn öôm, ôû haàu heát caùc chæ tieâu lieân quan ñeán hieäu löïc cuûa cheá phaåm Trichodema, ñeàu coù söï khaùc bieät raát coù yù nghóa giöõa nhöõng nghieäm thöùc coù xöû lyù vaø khoâng xöû lyù cheá phaåm naøy. nhöng söï khaùc bieät giöõa caùc nghieäm thöùc coù lieàu löôïng söû duïng khaùc nhau vaø caùch xöû lyù khaùc nhau khoâng coù yù nghóa laém. Ñoàng nghóa vôùi vieäc löïa choïn nhöõng nghieäm thöùc lieàu löôïng söû duïng thaáp ñeå taêng hieäu quaû kinh teá, hay tieáp tuïc thöû nghieäm ôû nhöõng lieàu löôïng thaáp hôn nöõa ñeå xaùc ñònh lieàu löôïng toái öu. 86
 9. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM a b c d Hình 4.19: Vöôøn saàu rieâng 5 naêm tuoåi trong thí nghieäm ñaénh giaù hieäu quaû phoøng tröø beänh cuûa cheá phaåm Trichoderma ngoaøi ñoàng ruoäng a. Vöôøn caây saàu rieâng tröôùc thí nghieäm b. Vöôøn caây saàu rieâng ñang laøm veä sinh chuaån bò boá trí thí nghieäm c. Vöôøn caây saàu rieâng ñang xöû lyù Trichoderma vaø phaân chuoàng d. Vöôøn caây saàu rieâng 15 ngaøy sau xöû lyù Trichoderma vaø phaân chuoàng 87
 10. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM a b c d Hình 4.20: Caùch xöû lyù cheá phaåm Trichoderma vaø phaân chuoàng trong thí nghieäm phoøng tröø beänh treân caây saàu rieâng ngoaøi ñoàng ruoäng a. Ñaùnh raûnh quanh goác caây saàu rieâng b. Boùn hoãn hôïp cheá phaåm Trichoderma vaø phaân chuoàng c. Raéc cheá phaåm Trichoderma ôû nghieäm thöùc khoâng coù phaân chuoàng d. laáp ñaá laïi sau khi xöû lyù cheá phaåm Trichoderma vaø phaân chuoàng 88
 11. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM Baûng 4.35 So saùnh taàn suaát xuaát hieän Phytophthora giöõa caùc nghieäm thöùc ôû 15 vaø 30 ngaøy sau xöû lyù cuûa thí nghieäm phoøng tröø beänh treân caây saàu rieâng ngoaøi ruoäng (%) 15 NSXL 30 NSXL Nghieäm thöùc Taàn suaát SS Taàn suaát SS 500g Tr. + P.Ch 45,5 ± 4,7 x 17,1 ± 3,6 x 250g Tr. + P.Ch 58,4 ± 4,6 x x 27,6 ± 3,5 x x 125g Tr. + P.Ch 58,4 ± 4,6 x x 29,7 ± 3,5 xx ÑC coù P.Ch 64,4 ± 4,6 38,7 ± 3,5 x xx 200g Tr. 62,4 ± 4,5 43,6 ± 3,5 x x ÑC nhö Nd 83,5 ± 4,6 x 84,6 ± 3,6 x * Treân cuøng moät coät theo phöông thaúng ñöùng thì söï khaùc bieät ôû möùc α = 0,05 theo traéc nghieäm Duncan. Baûng 4.36 So saùnh taàn suaát xuaát hieän Phytophthora giöõa caùc nghieäm thöùc ôû 45 vaø 60 ngaøy sau xöû lyù cuûa thí nghieäm phoøng tröø beänh treân caây saàu rieâng ngoaøi ruoäng (%) 45 NSXL 60 NSXL Nghieäm thöùc % SS % SS 500g Tr. + P.Ch 14,7 ± 2,7 x 13,6 ± 1,7 x 250g Tr. + P.Ch 21,5 ± 2,6 x x 21,1 ± 1,7 x 125g Tr. + P.Ch 23,6 ± 2,6 25,4 ± 1,7 x x ÑC coù P.Ch 36,4 ± 2,6 41,1 ± 1,7 x x 200g Tr. 39,3 ± 2,6 41,5 ± 1,7 x x ÑC nhö Nd 87,0 ± 2,6 x 86,1 ± 1,7 x * Treân cuøng moät coät theo phöông thaúng döùng thì söï khaùc bieät ôû möùc α = 0,05 theo traéc nghieäm Duncan. 89
 12. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM ÔÛ caû thí nghieäm caây vöôøn öôm vaø thí nghieäm caây ngoaøi ñoàng ruoäng, caùc nghieäm thöùc coù boùn keát hôïp phaân chuoàng vaø cheá phaåm Trichodema khaùc bieät raát coù yù nghóa vôùi nhöõng nghieäm thöùc khoâng keát hôïp trong nhöõng chæ tieâu theo doõi ñeán sinh tröôûng cuûa caây troàng vaø söï toàn löu cuûa maàm beänh, nhöng söï khaùc bieät naøy laïi khoâng coù yù nghóa ñoái vôùi vieäc taêng tröôûng cuûa dieän tích laù. Ñieàu naøy cuõng khaù deã hieåu bôûi ñaây laø yeáu toá quyeát ñònh do yeáu toá gioáng hôn laø taùc ñoäng bôûi yeáu toá beân ngoaøi. 4.2 Thaûo luaän Qua keát quaû caùc thí nghieäm chuùng toâi ñaõ thöïc hieän, töø vieäc ñaùnh giaù khaû naêng ñoái khaùng cuûa naám Trichodema vôùi boán loaïi naám gaây haïi caây troàng phoå bieán ôû trong ñaát, ñeán caùc thí nghieäm ñaùnh giaù khaû naêng phoøng tröø beänh cuûa cheá phaåm naám Trichodema treân caây troàng trong nhaø löôùi, trong vöôøn öôm vaø ngoaøi ñoàng ruoäng, Trichodema coù khaû naêng khaùng moät soá loaïi naám gaây beänh treân caây troàng thì ñaõ roõ. Ñieàu ñoù cuõng ñaõ ñöôïc chöùng minh baèng nhieàu coâng trình nghieân cöùu cuûa nhieàu taùc giaû treân theá giôùi (Bliss, 1959 ; Baker, 1974 ; Barnett, 1974 ; Ohr, 1975 ; Lumsden, 1977 vaø Cook, 1980), ôû trong nöôùc (Löu Hoàng Maãn, 1977 ; Nguyeãn Ngoïc Tuù, 1977 ; Traàn Thò Thuaàn, 1995 ; Traàn Thò Ngoïc Mai, 1999). Tuy nhieân, thí nghieäm ñaùnh giaù tính ñoái khaùng cuûa chuùng toâi chæ döøng laïi ôû 14 doøng naám Trichodema vôùi 4 loaïi naám gaây haïi caây troàng Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium vaø Sclerotium, taát yeáu seõ coøn nhieàu haïn cheá trong vieäc tìm ñöôïc moät doøng naám Trichodema coù hieäu quaû ñoái khaùng toát nhaát ñeå ñöa vaøo saûn xuaát taïo cheá phaåm söû duïng ñaïi traø cho caùc loaïi caây troàng. Qua keát quaû nhaân sinh khoái, vôùi phöông phaùp leân men chìm vaø leân men xoáp, chuùng toâi ñaõ taïo ñöôïc nhöõng cheá phaåm ôû caùc daïng khaùc nhau (daïng loûng vaø daïng raén), vôùi nhöõng doøng Trichodema khaùc nhau (T.32 vaø T.41), khaúng ñònh laïi vieäc saûn xuaát ra cheá phaåm cheá phaåm Trichodema khoâng phaûi laø khoù. Cheá phaåm 90
 13. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM Trichodema cuõng ñaõ ñöôïc öùng duïng töø laâu treân theá giôùi (Dunin 1979 ; Filippa 1987 ; Badai 1986). Nhöng vieäc söû duïng chuùng nhö moät bieän phaùp sinh hoïc trong phoøng tröø dòch haïi hieän nay ôû nöôùc ta coøn raát haïn cheá. Phaûi chaêng coøn nhöõng baát caäp trong quaù trình saûn xuaát, toàn tröõ, hieäu quaû kinh teá cuõng nhö coâng taùc khuyeán noâng ñeå thay ñoåi ñöôïc taäp quaùn söû duïng thuoác hoùa hoïc cuûa ngöôøi daân. Trong quaù trình thí nghieäm, chuùng toâi nhaän thaáy vieäc leân men daïng loûng söû duïng maùy laéc, löôïng cheá phaåm moät laàn saûn xuaát ra coøn thaáp. Chuùng toâi ñang tieáp tuïc thöû nghieäm moät phöông phaùp leân men môùi, ñôn giaûn hôn töø nhöõng vaät lieäu raát deã kieám treân thò tröôøng. Ñoù laø phöông phaùp leân men baèng caùch suït khí. Vôùi thieát bò ñöôïc duøng laø maùy suït khí cho nhöõng beå nuoâi caù vaø voû bình nöôùc tinh khieát loaïi lôùn sau khi söû duïng (xem hình 4.21). Vieäc leân men xoáp, taïo cheá phaåm Trichodema daïng raén, baèng nhöõng hoäp xoáp, phöông phaùp naøy khaù ñôn giaûn, deã laøm. Nhöng ngöôïc laïi, khoâng theå saûn xuaát ñaïi traø baèng phöông phaùp ñoù ñöôïc, löôïng cheá phaåm thu ñöôïc thaáp. Tuy nhieân, ñaây laø cô sôû ñeå choïn ñöôïc loaïi moâi tröôøng duøng cho vieäc nhaân sinh khoái daïng raén. Traáu vaø caùm laø nhöõng phuï phaåm trong cheá bieán löông thöïc raát phoå bieán ôû nöôùc ta. Vôùi 2 loaïi moâi tröôøng naøy, cuøng vôùi phöông phaùp leân men khaù ñôn giaûn, coù theå saûn xuaát cheá phaåm Trichodema daïng raén raát deã daøng ôû caùc nhaø maùy noâng döôïc, treân nhöõng daây chuyeàn saûn xuaát thuoác tröø saâu beänh daïng haït. Khöû truøng moâi tröôøng baèng nhöõng noài haáp baèng hôi nöôùc coù coâng suaát lôùn. Cuï theå phöông phaùp naøy coù theå saûn xuaát ñaïi traø treân daây chuyeàn coâng ngheä cuûa Coâng Ty Lieân Doanh Saûn Xuaát Noâng Döôïc Vi Sinh Viguato ôû Tp. Hoà Chí Minh. Thí nghieäm ñaùnh giaù khaû naêng phoøng tröø beänh do naám Phytophthora gaây haïi treân caây tieâu cuûa cheá phaåm naám Trichodema, chuùng toâi thöïc hieän ñöôïc töø khaâu chuûng naám Phytophthora gaây beänh ñeán vieäc boá trí thí nghieäm ñôn vaø ña yeáu toá. So saùnh ñöôïc nhieàu yeáu toá nhö caùc doøng Trichodema, caùc caùch xöû lyù 91
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2