intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn:Đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 và tầm nhìn 2020

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

52
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương - trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nằm ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam. Thành phố Đà Nẵng hiện là một trong bốn đô thị loại 1 của Việt Nam. Thành phố Đà Nẵng phía bắc giáp tỉnh Thừa Thiên-Huế, phía tây và nam giáp tỉnh Quảng Nam, phía đông giáp biển Đông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 và tầm nhìn 2020

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG H TH ÁNH VÂN ĐÀO T O NGU N NHÂN L C NGÀNH DU L CH THÀNH PH ĐÀ N NG Đ N NĂM 2015 VÀ T M NHÌN 2020 Chuyên ngành: Kinh t phát tri n Mã s : 60.31.05 TÓM T T LU N VĂN TH C S KINH T Đà N ng - Năm 2011
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. ĐÀO H U HÒA Ph n bi n 1: PGS.TS. LÊ TH GI I Ph n bi n 2: TS. VÕ DUY KHƯƠNG Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c s kinh t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 11 tháng 12 năm 2011 Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n Trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng.
 3. 3 M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài Thành ph Đà N ng, v i m c tiêu phát tri n du l ch tr thành m t trong nh ng ngành kinh t mũi nh n và chi m t tr ng l n trong cơ c u kinh t c a thành ph , có s c lôi kéo m t s ngành kinh t phát tri n, góp ph n chuy n d ch theo hư ng cơ c u kinh t “d ch v - công nghi p, xây d ng - nông nghi p”. M t v n ñ quan tr ng ñư c ñ t ra ñ i v i vi c phát tri n c a ngành du l ch thành ph Đà N ng là vi c ñ nh hư ng gi i pháp v ngu n nhân l c và ñào t o ngu n nhân l c ñ ng b , có h th ng. Th c t cho th y, ngu n nhân l c chính ph c v cho ngành du l ch hi n nay c a thành ph còn r t y u và thi u, không ñ ng b v cơ c u ngành ngh , cơ c u tu i, gi i tính, cơ c u v trình ñ ñư c ñào t o, cơ c u v qu n lý và ph c v ... ph n l n ngu n nhân l c ñư c tuy n d ng l y t các ngành khác nhau, nên không ñáp ng ñư c yêu c u phát tri n c a ngành du l ch. Vì v y, ngu n nhân l c c a Đà N ng c n ph i ñư c ñào t o, b i dư ng và rèn luy n theo hư ng chuyên nghi p. Bên c nh ñó, xây d ng chi n lư c ñào t o, phát tri n ngu n nhân l c, ñáp ng yêu c u phát tri n trong giai ño n m i là m t trong nh ng nhi m v và gi i pháp trong chi n lư c quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph Đà N ng ñ n năm 2020. Xu t phát t t m quan tr ng trên, ñ góp ph n gi i quy t vi c th c hi n m c tiêu coi phát tri n du l ch Đà N ng tr thành m t trong nh ng ngành kinh t mũi nh n và chi m t tr ng l n trong cơ c u kinh t c a thành ph , có s c lôi kéo m t s ngành kinh t phát tri n, góp ph n chuy n d ch theo hư ng cơ c u kinh t “d ch v -công nghi p, xây d ng-nông nghi p ñ n năm 2020, tôi ñã ch n ñ tài
 4. 4 “Đào t o ngu n nhân l c ngành du l ch Thành ph Đà N ng ñ n năm 2015 và t m nhìn 2020” làm ñ tài t t nghi p. 2. M c tiêu nghiên c u - H th ng hóa cơ s lý lu n làm n n t ng cho vi c phân tích ñánh giá th c tr ng và xây d ng gi i pháp ñào t o ngu n nhân l c cho ngành du l ch. - Ch ra th c tr ng ngu n nhân l c và công tác ñào t o ngu n nhân l c c a ngành du l ch thành ph Đà N ng t ñó ñánh giá nh ng ưu ñi m và t n t i kìm hãm vi c ñào t o ngu n nhân l c c a ngành du l ch thành ph Đà N ng. - Đ xu t h th ng gi i pháp ñào t o cho ngu n nhân l c ngành du l ch thành ph Đà N ng ñ n năm 2015 và t m nhìn 2020. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u V ñ i tư ng: Đ tài nghiên c u v công tác ñào t o ngu n nhân l c cho ngành du d ch. V không gian: Đ tài t p trung nghiên c u vào các doanh nghi p, chi nhánh có gi y phép ñăng ký kinh doanh s d ng ngu n nhân l c và các cơ s ñào t o ngu n nhân l c cho ngành du l ch trên ñ a bàn thành ph Đà N ng. V th i gian: Đ tài t p trung vào khai thác các s li u th ng kê và kh o sát th c t trong kho ng th i gian 10 năm g n nh t. T m xa cho các gi i pháp ñư c xác ñ nh là ñ n năm 2015 và t m nhìn 2020.
 5. 5 4. Phương pháp nghiên c u Các phương pháp ñư c s d ng ch y u là phương pháp phân tích ñ nh lư ng, phương pháp phân tích ñ nh tính, phương pháp ch s , phương pháp t l , phương pháp so sánh. 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài Đ tài mong mu n cung c p m t cái nhìn t ng quát nh t v vi c ñào t o ngu n nhân l c ngành du l ch t i thành ph Đà N ng. Ngoài ra, ñ tài cũng tìm hi u và xác ñ nh m t s chính sách ñ thành ph có k ho ch h tr nh m ñ m b o cung c p ngu n nhân l c cho ngành du l ch có ch t lư ng ph c v phát tri n ngành du l ch 6. K t c u c a lu n văn Ngoài ph n m ñ u, k t lu n, danh m c tài li u tham kh o, n i dung chính c a lu n văn ñư c k t c u thành 3 chương. CHƯƠNG 1 CƠ S LÝ LU N C A ĐÀO T O NGU N NHÂN L C DU L CH 1.1. DU L CH VÀ NGU N NHÂN L C Đ PHÁT TRI N DU L CH B N V NG 1.1.1. Du l ch, ho t ñ ng du l ch và ngành kinh t du l ch Các nhà nghiên c u và qu n lý ñ u th a nh n du l ch là ho t ñ ng có ch ñích c a con ngư i nh m ñáp ng nhu c u ñư c th a mãn v v t ch t, tinh th n g n v i nh ng ñ a ñi m khác bi t v i nơi mà h sinh s ng. Quá trình tương tác gi a lao ñ ng du l ch – tài nguyên du l ch – nhu c u du l ch ñư c g i chung là “ho t ñ ng du l ch”.
 6. 6 Cùng v i s phát tri n c a xã h i, n n kinh t b t ñ u có s phân chia ñ hình thành nên nh ng b ph n, phân h có tính ñ c l p tương ñ i, có quan h tác ñ ng tương h l n nhau, cùng t n t i trong môi trư ng du l ch, cùng ti n hành các ho t ñ ng du l ch nh m m c ñích làm giàu và gia tăng phúc l i ròng c a toàn xã h i. T p h p t t c các b ph n, phân h ñã nêu trên hình thành nên Ngành kinh t du l ch (g i t t là Ngành du l ch). 1.1.2. Phát tri n du l ch b n v ng và nh ng yêu c u ñ t ra 1.1.2.1. Phát tri n du l ch b n v ng Phát tri n du l ch b n v ng ph i hư ng ñ n 03 m c tiêu cơ b n: Đ m b o cho s b n v ng v tài nguyên và môi trư ng; v văn hóa và xã h i và v kinh t . 1.1.2.2. Nh ng yêu c u ñ t ra ñ i v i phát tri n du l ch b n v ng Đ th c hi n các m c tiêu phát tri n du l ch b n v ng k trên, Theo T ch c b o t n thiên nhiên Th gi i IUCN năm 1998 ñã ñ ra các yêu c u sau ñây: - B o v và tôn t o ngu n tài nguyên du l ch. - Gi m tiêu th quá m c và x th i, gi m chi phí khôi ph c các suy thái môi trư ng, nâng cao ch t lư ng du l ch. - Duy trì tính ña d ng. - Phát tri n du l ch ph i l ng ghép v i th c hi n quy ho ch phát tri n kinh t xã h i c a ñ a phương, c a qu c gia. - Thu hút s tham gia c a c ng ñ ng ñ a phương. - Đào t o ñ i ngũ ngu n nhân l c ph c v ho t ñ ng du l ch.
 7. 7 - Cung c p thông tin cho du khách m t cách ñ y ñ ñ nâng cao s tôn tr ng c a du khách ñ n môi trư ng t nhiên, xã h i và văn hóa khu du l ch. - Tri n khai các ho t ñ ng nghiên c u ñ m b o l i ích cho các ch th liên quan. 1.1.3. Ngu n nhân l c du l ch và ñ c ñi m c a ngu n nhân l c du l ch 1.1.3.1. Ngu n nhân l c du l ch Trong ngành du l ch, xét trên m c ñ tác ñ ng tr c ti p ho c gián ti p, ngu n nhân l c có th ñư c phân chia thành 04 lo i như sau: Nhân l c trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c; doanh nhân và nh ng ngư i kinh doanh du l ch; nhân l c chuyên môn nghi p v trong ngành kinh doanh du l ch; nh ng ngư i làm ngh t do và ngư i dân tham gia ho t ñ ng trong lĩnh v c du l ch. 1.1.3.2. Đ c ñi m ngu n nhân l c du l ch Ngu n nhân l c trong ngành du l ch có ñ c ñi m khác v i nh ng ngành kinh t khác như: ngu n nhân l c du l ch ph i có k năng chuyên môn, nghi p v sâu v du l ch; ngu n nhân l c du l ch ph i có ki n th c v văn hóa, xã h i và gi i ngo i ng ; ngu n nhân l c du l ch ph i có tâm huy t làm du l ch; ngu n nhân l c du l ch ph i hi u bi t và có ý th c v phát tri n b n v ng; … 1.1.4. Ch t lư ng ngu n nhân l c v i phát tri n du l ch b n v ng Ch t lư ng ngu n nhân l c v i phát tri n du l ch b n v ng ñư c th hi n trên các m t sau: ngu n nhân l c cao ñ m b o vi c ho ch ñ nh quy ho ch, xây d ng chính sách; ngu n nhân l c cao có
 8. 8 kh năng áp d ng thành th o các ng d ng khoa h c k thu t vào trong kinh doanh; ngu n nhân l c quy t ñ nh ñ n vi c b o v tài nguyên du l ch; … 1.2. N I DUNG HO T Đ NG ĐÀO T O NGU N NHÂN L C TRONG NGÀNH DU L CH 1.2.1. Xác ñ nh m c tiêu ñào t o Vi c ñ u tiên, quan tr ng nh t c a quá trình ñào t o là xác ñ nh m c tiêu cho các chương trình ñào t o. Đây là công vi c h t s c c n thi t trong giai ño n chu n b k ho ch ñào t o. 1.2.2. Xác ñ nh các ki n th c, k năng c n trang b Xác ñ nh ki n th c, k năng c n ñư c ñào t o cho ngu n nhân l c chính là xác ñ nh c p b c c n ñào t o, ngành ngh c n ñào t o và k t c u chương trình phù h p v i m c tiêu c n ñ t. 1.2.3. Xây d ng k ho ch ñào t o Xây d ng k ho ch ñào t o là xác ñ nh nhu c u v s lư ng và ch t lư ng, th i gian, ñ a ñi m t ch c và ñ i tư ng tham gia ñào t o. 1.2.4. L a ch n phương pháp ñào t o Các phương pháp ñào t o ñư c ti n hành không ch trong công vi c mà c ngoài công vi c. G m: Ðào t o theo ki u ch d n công vi c, ñào t o theo ki u h c ngh , t ch c ra các l p c nh doanh nghi p, c ñi h c các trư ng l p chuyên nghi p, c ñi h c các trư ng l p chính qui 1.2.5. T ch c và qu n lý quá trình ñào t o Sau khi ñã xác ñ nh ñư c m c tiêu ñào t o và l a ch n ñư c phương pháp cũng như phương ti n thích h p, các nhà qu n lý ph i lên k ho ch chu n b cho vi c ñào t o.
 9. 9 1.2.6. Đánh giá k t qu ñào t o Đ ñánh giá hi u qu ñào t o thư ng ñư c th c hi n qua hai giai ño n: Giai ño n nh n th c và gai ño n v n d ng. 1.3. CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N HO T Đ NG ĐÀO T O NGU N NHÂN L C TRONG NGÀNH DU L CH 1.3.1. Các nhân t thu c v ngư i h c 1.3.1.1. Kh năng c a ngư i h c 1.3.1.2. Kỳ v ng v l i ích Đ ng cơ m nh m ñ con ngư i quy t ñ nh ñào t o nh m nâng cao trình ñ còn tuỳ thu c vào vi c h kỳ v ng như th nào v các l i ích mà h s nh n ñư c sau khi ñào t o. 1.3.1.3. Nhu c u ñư c “tôn tr ng, th a nh n” 1.3.2. Các nhân t thu c v cơ s ñào t o 1.3.2.1. M c tiêu mà cơ s ñào t o theo ñu i M t y u t có nh hư ng r t l n ñ n vi c g n k t gi a ñào t o và s d ng hi u qu ngu n l c lao ñ ng ñó là m c tiêu mà cơ s ñào t o hư ng ñ n. 1.3.2.2. N i dung, chương trình ñào t o Ch t lư ng ñào t o còn b nh hư ng b i n i dung, chương trình ñào t o, nó chính là nguyên li u chính ñ ch tác ra các s n ph m theo ñúng m c tiêu ñã ñ ra. 1.3.2.3. Cách th c t ch c quá trình ñào t o Cách th c t ch c ñào t o th hi n các bư c cơ b n c a quy trình ñào t o bao g m khâu tuy n sinh, các th c t ch c h c t p, phương pháp h c t p và cách th c ñánh giá k t qu h c t p.
 10. 10 1.3.3. Các nhân t thu c v ngư i s d ng lao ñ ng 1.3.3.1. Chính sách ti n lương 1.3.3.2. Xu hư ng sàng l c nhân viên Xu hư ng sàng l c lao ñ ng c a các doanh nghi p s tác ñ ng m nh m ñ n vi c ñi u ch nh nhu c u ñào t o c a xã h i. Ngư i h c s căn c vào xu hư ng này ñ hư ng quá trình l a ch n ñào t o c a mình theo hư ng mà các doanh nghi p mong mu n. 1.3.3.3. Đ nh hư ng ñào t o Con ngư i có ñư c kinh nghi m là nh vào quá trình làm vi c, thông qua quá trình th c hi n công vi c mà h c h i và ñúc rút ñư c nh ng kinh nghi m quý báu giúp cho h có th gi i quy t các công vi c khác trong tương lai t t hơn. 1.3.4. Nhân t thu c v chính ph 1.3.4.1. Xác l p khuôn kh pháp lý làm cơ s cho vi c ñào t o Nhà nư c ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t theo th t c, trình t , lu t ñ nh và ñư c nhà nư c ñ m b o nh m ñi u ch nh các m i quan h xã h i theo ñ nh hư ng xã h i ch nghĩa. 1.3.4.2. Đ m b o các ngu n l c xã h i cho vi c ñào t o Đ các ñư ng l i, cơ ch , chính sách ñi vào ñ i s ng xã h i, Nhà nư c ph i ki m tra, giám sát vi c th c thi ñư ng l i, cơ ch , chính sách ñ ng th i ph i xây d ng các chi n lư c, chương trình, ñ án,.v.v… ñ ñư ng l i, cơ ch ñi ñúng ñ nh hư ng ñã ñư c ñ ra.
 11. 11 1.3.4.3. Tri n khai các chính sách h tr , khuy n khích h tr ñào t o Chính sách h tr ñào t o là ch trương, bi n pháp c a Đ ng và Nhà nư c nh m b i dư ng, phát tri n các ph m ch t, năng l c cho m i ngư i dân. 1.3.4.4. Th c hi n vai trò qu n lý Nhà nư c trong vi c ki m tra, ki m soát ho t ñ ng ñào t o trong n n kinh t Trong quá trình tri n khai th c hi n các chính sách, nhà nư c theo dõi, ki m tra chính sách ñó ñư c th c hi n có ñúng hay không ñ Nhà nư c có bi n pháp cư ng ch , ñánh giá k t qu t ñó ñ ra bi n pháp kh c ph c. CHƯƠNG 2 TH C TR NG CÔNG TÁC ĐÀO T O NGU N NHÂN L C DU L CH THÀNH PH ĐÀ N NG 2.1. NGU N NHÂN L C NGÀNH DU L CH THÀNH PH ĐÀ N NG 2.1.1. Tình hình phát tri n du l ch thành ph Đà N ng 2.1.1.1. Nh ng ñi u ki n phát tri n c a du l ch Đà N ng Nhìn chung, Đà N ng là ñ a phương có nhi u thu n l i cho vi c ñ y m nh phát tri n du l ch trong tương lai. L i th ñó th hi n trên t t c các m t: t nhiên - kinh t - xã h i. Nói cách khác, Đà N ng có l i th : thiên th i – ñ a l i – nhân hòa ñ i v i phát tri n du l ch. 2.1.1.2. Tình hình phát tri n du l ch Đà N ng a) Doanh thu t ho t ñ ng du l ch
 12. 12 Doanh thu toàn ngành du l ch thành ph Đà N ng giai ño n 2001-2009 có xu hư ng tăng lên qua các năm. b) Quy mô và cơ c u khách du l ch S lư ng khách du l ch ñ n Đà N ng trong giai ño n t 2001-2009 tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, s tăng trư ng này ch y u khách du l ch n i ñ a, khách du l ch qu c t tăng th p hơn. c) M c ñ chi tiêu bình quân c a m t du khách Xét v t ng th , m c ñ chi tiêu bình quân c a m t khách du l ch ñ n Đà N ng có tăng. Tuy nhiên phân tích qua t ng năm ta th y n i lên nh ng xu hư ng khác nhau. d) M c ñ ñóng góp c a ngành du l ch vào GDP Du l ch ngày càng góp ph n vào s tăng trư ng c a thành ph và xu hư ng tr thành ngành kinh t quan tr ng c a thành ph Đà N ng trong nh ng năm ti p theo. 2.1.2. Th c tr ng ngu n nhân l c ngành du l ch thành ph Đà N ng 2.1.2.1. S lư ng ngu n nhân l c ho t ñ ng trong ngành du l ch Trong nh ng năm qua s lư ng lao ñ ng không ng ng tăng lên, c lao ñ ng làm vi c trong khu v c qu n lý nhà nư c v du l ch l n lao ñ ng làm vi c tr c ti p trong các cơ s kinh doanh du l ch. 2.1.2.2. Ch t lư ng ngu n nhân l c ho t ñ ng trong ngành du l ch a) Ch t lư ng ngu n nhân l c qua tiêu chí trình ñ ñào t o S lư ng lao ñ ng ñã qua ñào t o ñư c thu hút, s d ng trong ngành có xu hư ng tăng lên. Tuy nhiên, lao ñ ng chưa qua ñào t o
 13. 13 (dư i sơ c p) v n còn chi m t l l n. s là rào c n l n c a ngành du l ch thành ph n u không có bi n pháp m nh m ñ s m kh c ph c. b) Ch tiêu ngu n nhân l c qua tiêu chí trình ñ ngo i ng Trình ñ ngo i ng c a lao ñ ng ñang làm vi c trong các doanh nghi p kinh doanh du l ch Đà N ng còn h n ch , t l chưa qua ñào t o ngo i ng r t cao. Đây là m t v n ñ t n t i l n c a ngành du l ch thành ph Đà N ng. c) Ch t lư ng ngu n nhân l c theo tiêu chí ñ tu i - Cơ c u theo ñ tu i Cơ c u lao ñ ng du l ch thành ph có t l tương ñ i phù h p v i yêu c u kinh doanh ho t ñ ng, tuy nhiên t l dư i 30 th p (dư i 1/3) s nh hư ng ñ n vi c m r ng quy mô ho t ñ ng trong tương lai. 2.1.2.3. Th c tr ng cơ c u ngu n nhân l c du l ch a) Cơ c u ngu n nhân l c theo lĩnh v c ho t ñ ng Các s li u th ng kê cho th y r ng, t l lao ñ ng khu v c qu n lý nhà nư c và khu v c kinh doanh trong ngành du l ch c a Đà N ng th i gian qua là n ñ nh và h p lý. b) Cơ c u ngu n nhân l c theo ngành ngh kinh doanh N u xét theo tính ch t công vi c qu n lý ñi u hành hay tr c ti p ta th y: t l lao ñ ng qu n lý so v i t ng lao ñ ng làm vi c trong doanh nghi p tăng. T l lao ñ ng tr c ti p ñã gi m. c) Cơ c u ngu n nhân l c theo chuyên môn, nghi p v Lao ñ ng làm ngh l hành và hư ng d n viên du l ch chi m t tr ng cao nhưng có xu hư ng gi m d n. T l lao ñ ng làm vi c
 14. 14 t i các b ph n l tân và ph c v bu ng, bàn, bar và ñ u b p có xu hư ng tăng lên. Vi c d ch chuy n cơ c u lao ñ ng này cũng phù h p v i xu hư ng phát tri n c a ngành du l ch thành ph th i gian qua. 2.1.2.4. Đánh giá m c ñ ñáp ng công vi c c a ngu n nhân l c du l ch thành ph Đà N ng a) M c ñ ñáp ng yêu c u công vi c c a ngu n nhân l c du l ch do các cơ quan qu n lý Nhà nư c v du l ch ñánh giá b) M c ñ ñáp ng yêu c u công vi c c a ngu n nhân l c du l ch do các doanh nghi p ho t ñ ng du l ch ñánh giá 2.1.2.5. Đánh giá chung v th c tr ng ngu n nhân l c du l ch thành ph Đà N ng a) Nh ng m t m nh - Ngu n nhân l c du l ch thành ph Đà N ng ñã có s phát tri n nhanh v s lư ng. - Ch t lư ng ngu n nhân l c du l ch có xu hư ng tăng lên. - Cơ c u ngu n nhân l c du l ch ña d ng, phong phú v các ngành ngh . - T l nh ng ngư i lao ñ ng làm vi c trong ngành du l ch thành ph có ki n th c v b o v môi trư ng và phát tri n b n v ng khá cao. - Ngu n nhân l c du l ch có tính c n cù, ch u khó, hi u h c, m n khách, thân thi n, giàu b n s c văn hóa. b) Nh ng m t y u - Ngu n nhân l c du l ch có s b t h p lý v cơ c u trình ñ .
 15. 15 - Lao ñ ng tr c ti p ñang làm vi c trong lĩnh v c du l ch t i các doanh nghi p chưa ñư c ñào t o chuyên môn nghi p v ñ có kh năng th c hi n công vi c l i chi m t l l n, ñ c bi t ñ i v i doanh nghi p kinh doanh d ch v khách s n. - Lao ñ ng ngành du l ch làm nh ng công vi c liên quan tr c ti p ñ n khách hàng chưa qua ñào t o ngo i ng chi m t l r t cao (m c ñ ñáp ng yêu c u thu c lo i y u 100%). - Ch t lư ng lao ñ ng hi n nay chưa ñáp ng yêu c u công vi c còn chi m m t t l khá cao, ñ c bi t là lao ñ ng làm vi c trong các doanh nghi p trong nư c. - M c ñ ñáp ng yêu c u công vi c c a ngu n nhân l c du l ch v k năng giao ti p, ch t a ñàm phán là không cao, v công tác th ng kê du l ch; công tác nghiên c u th trư ng, marketing và xúc ti n qu ng bá du l ch; công tác qu n lý phát tri n ngu n nhân l c du l ch; công tác phát tri n du l ch sinh thái và du l ch văn hóa thu c lo i y u. 2.2. TH C TR NG CÔNG TÁC ĐÀO T O NGU N NHÂN L C DU L CH THÀNH PH ĐÀ N NG TH I GIAN QUA 2.2.1. K t qu ñào t o ngu n nhân l c du l ch thành ph Đà N ng th i gian qua Hi n nay công tác ñào t o ngu n nhân l c du l ch c a thành ph ñã ñư c chú tr ng, th hi n s lư ng lao ñ ng ñư c ñào t o tăng qua các năm. 2.2.2. Tình hình th c hi n công tác ñào t o ngu n nhân l c du l ch thành ph Đà N ng
 16. 16 2.2.2.1. Công tác xác ñ nh m c tiêu ñào t o Đ i v i cơ quan qu n lý nhà nư c v du l ch, m c tiêu hàng ñ u là nâng cao kh năng v công tác qu n lý nhà nư c v du l ch. M c tiêu c th : th nh t n m v ng ki n th c v hành lang pháp lý c a nhà nư c v du l ch và v n d ng trong th c ti n; th hai ñư c c p nh t nh ng ki n th c m i v ñ nh hư ng th trư ng, thông tin th trư ng, .. Đ i v i các doanh nghi p kinh doanh du l ch, m c tiêu t ng quát c a ñào t o ngu n nhân l c là ñáp ng ñư c l i ích và hi u qu s n xu t kinh doanh c a ñơn v . Căn c vào th c tr ng lĩnh v c kinh doanh c a ñơn v và ñ nh hư ng nhu c u v phát tri n s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p xác ñ nh m c tiêu ñào t o ngu n nhân l c c a ñơn v mình. 2.2.2.2. Công tác xác ñ nh các ki n th c, k năng c n trang b Căn c vào m c tiêu ñào cơ quan qu n lý nhà nư c v du l ch và doanh nghi p kinh doanh du l ch xác ñ nh ki n th c và k năng c n trang b . 2.2.2.3. Công tác xác ñ nh k ho ch ñào t o Đ i v i cơ quan qu n lý nhà nư c v du l ch, S Văn hóa – Th thao và Du l ch k t h p v i S N i v xây d ng k ho ch ñào t o lao ñ ng. Đ i v i các doanh nghi p kinh doanh du l ch. Các doanh nghi p l n ch ñ ng trong k ho ch ñào t o. Các doanh nghi p v a và nh h u như chưa có k ho ch ñào t o ngu n nhân l c c th .
 17. 17 2.2.2.4. N i dung, chương trình ñào t o Ki n th c chuyên ngành nói chung và ngành du l ch nói riêng sinh viên, ngư i lao ñ ng ñư c h c quá ít, h s khai thác ki n th c còn th p. V ñào t o ngh , h u h t các cơ s ñào t o ngh trình ñ trung c p và cao ñ ng ñã xây d ng chương trình ñào t o. Tuy nhiên, t l th i gian dành cho th c hành v n chưa ñ m b o theo quy ñ nh. 2.2.2.5. Phương pháp ñào t o Đ i v i ñào t o ngu n nhân l c qu n lý Nhà nư c v du l ch. Đ i v i lao ñ ng làm vi c qu n lý nhà nư c v du l ch ch y u s d ng hình th c c ñi h c t i các cơ s ñào t o ñ ñào t o cho lao ñ ng. Ngoài ra, còn tham gia các khóa ñào t o ng n h n, theo chuyên ñ ... Đ i v i ñào t o ngu n nhân l c trong các doanh nghi p du l ch. Nhìn chung, lao ñ ng làm vi c trong các doanh nghi p và ñư c doanh nghi p ñào t o thì hình th c ñào t o khá phong phú. Tuy nhiên, hình th c doanh nghi p t t ch c ñào t o và g i ñi cơ s ñào t o là ch y u. 2.2.2.6. T ch c qu n lý các chương trình ñào t o - Đ i v i ngư i lao ñ ng ñư c ñào t o t i ch thì doanh nghi p kinh doanh du l ch quy t ñ nh chương trình ñào t o. - Đ i v i ngư i lao ñ ng ñư c g i ñi ñào t o t i các cơ s ñào t o thì cơ quan qu n lý nhà nư c v du l ch ho c doanh nghi p kinh doanh du l ch qu n lý ñư c n i dung, chương trình ñào t o, giáo viên ñào t o n u có ký k t h p ñ ng v i cơ s ñào t o, còn nh ng khóa ñào t o không ký k t h p ñ ng ñào t o thì ch quy t ñ nh ñư c cơ s
 18. 18 ñào t o, còn n i dung chương trình ñào t o, giáo viên gi ng d y do cơ s ñào t o quy t ñ nh. 2.2.2.7. Đánh giá k t qu ñào t o K t qu ñào t o c a ngư i lao ñ ng sau khi ñào t o có m c ñ chưa ñáp ng t t yêu c u còn chi m t l cao. 2.2.2.8. Đánh giá thành công, h n ch và nguyên nhân c a công tác ñào t o ngu n nhân l c du l ch thành ph Đà N ng a) Nh ng k t qu ñ t ñư c - Cơ qu n qu n lý nhà nư c v du l ch và các doanh nghi p có t 100 lao ñ ng tr lên ñã xây d ng k ho ch ñào t o ngu n nhân l c cho ñơn v mình. - Thành ph có ban hành chính sách h tr , t o ñi u ki n ñ ngu n nhân l c qu n lý nhà nư c v du l ch ñi ñào t o. - Các doanh nghi p ñã ñào t o ngư i lao ñ ng b ng kinh phí c a ñơn v ñ c bi t là doanh nghi p FDI. b) Nh ng h n ch - Công tác ñào t o ngu n nhân l c du l ch v n còn mang tính nh t th i. - Đ i v i các doanh nghi p ngoài qu c doanh, ñ c bi t là các doanh nghi p nh và v a không t ch c ñào t o ho c g i ngư i lao ñ ng ñi ñào t o mà ngư i lao ñ ng t ñào t o ñ nâng cao trình ñ . - Công tác qu n lý các chương trình ñào t o do ñơn v g i ngư i lao ñ ng ñi các cơ s ñào t o còn h n ch .
 19. 19 - Các doanh nghi p khi t ch c ñào t o ngư i lao ñ ng t i doanh nghi p thì không có s liên k t gi a cơ s ñào t o và doanh nghi p v các nhu c u ngành ngh c n ñào t o. c) Nguyên nhân d n ñ n t n t i, h n ch - Quy ho ch v m ng lư i h th ng ñào t o v du l ch c a thành ph chưa có. - Các chính sách h tr c a thành ph v ñào t o ngu n nhân l c còn thi u và y u, chưa ñ là ch t xúc tác ñ phát tri n ho t ñ ng du l ch ñ c bi t cho ñào t o ngu n nhân l c ngành du l ch. 2.3. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N CÔNG TÁC ĐÀO T O NGU N NHÂN L C NGÀNH DU L CH THÀNH PH ĐÀ N NG 2.3.1. Các nhân t thu c v ngư i h c 2.3.1.1. Kh năng c a ngư i h c T l lao ñ ng chưa qua ñào t o cao và m c ñ ñáp ng yêu c u công vi c b h n ch ñã cho th y công tác ñào t o ngu n nhân l c, ñ c bi t là ñào t o nâng cao ñ ñáp ng v i s phát tri n c a ngành g p khó khăn vì trình ñ , kh năng h c t p c a ngư i lao ñ ng h n ch . 2.3.1.2. Kỳ v ng v l i ích Ti n lương và thu nh p là m t nhân t có nh hư ng ñ n quy t ñ nh l a ch n ngành h c c a ngư i lao ñ ng. Qua s li u th ng kê cho th y: thu nh p bình quân c a ngành du l ch cao hơn thu nh p bình quân chung. Do ñó, nhân t ti n lương và thu nh p có tác ñ ng ñ n vi c ch n l a h c ngành du l ch ñ h c t p.
 20. 20 2.3.1.3. Nhu c u ñư c “tôn tr ng, th a nh n” - Đ i v i ngu n nhân l c qu n lý nhà nư c v lĩnh v c du l ch, thì k t qu h c t p là y u t ch y u ñ nâng lương và ñ b c v trí ch c v cao hơn cho ngư i lao ñ ng. Vì v y ñã t o ñ ng l c ñ ngư i lao ñ ng c g ng h c t p. - Đ i v i ngu n nhân l c tr c ti p kinh doanh du l ch, thì doanh nghi p không căn c ch y u vào trình ñ (b ng c p), k t qu h c t p mà doanh nghi p căn c ch y u vào ch t lư ng làm vi c c a ngư i lao ñ ng có mang l i hi u qu cho doanh nghi p hay không ñ x p nâng lương và ñ b c ch c v . 2.3.2. Các nhân t thu c v cơ s ñào t o 2.3.2.1. M c tiêu mà cơ s ñào t o theo ñu i H th ng ñào t o công l p có quy mô tuy n sinh ph thu c vào nhân t uy tín, yêu c u v phát tri n kinh t xã h i theo ñ nh hư ng c a nhà nư c và ch t lư ng ñào t o là m c tiêu theo ñu i. Trong khi ñó, theo nh n ñ nh c a các chuyên gia v giáo d c ñào t o: “h th ng ñào t o tư th c quy mô, s lư ng tuy n sinh ph thu c vào nhân t l i ích kinh t , nhu c u th c t c a xã h i”. 2.3.2.2. N i dung, chương trình ñào t o N i dung, chương trình ñào t o thiên v ñào t o ki n th c chưa coi tr ng ñào t o k năng. Vì v y, ch t lư ng gi ng d y có ti n b nhưng v n chưa ñ t yêu c u. 2.3.2.3. Cách th c t ch c quá trình ñào t o a) Cơ s v t ch t, trang thi t b ñào t o Lu n văn d a trên cơ s v t ch t trang thi t b ñào t o c a các cơ s ñào t o ngh ñ ñánh giá cho các cơ s ñào t o. Nhìn chung,
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2