intTypePromotion=1

Luận văn:Đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 và tầm nhìn 2020

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
46
lượt xem
6
download

Luận văn:Đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 và tầm nhìn 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương - trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nằm ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam. Thành phố Đà Nẵng hiện là một trong bốn đô thị loại 1 của Việt Nam. Thành phố Đà Nẵng phía bắc giáp tỉnh Thừa Thiên-Huế, phía tây và nam giáp tỉnh Quảng Nam, phía đông giáp biển Đông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 và tầm nhìn 2020

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG H TH ÁNH VÂN ĐÀO T O NGU N NHÂN L C NGÀNH DU L CH THÀNH PH ĐÀ N NG Đ N NĂM 2015 VÀ T M NHÌN 2020 Chuyên ngành: Kinh t phát tri n Mã s : 60.31.05 TÓM T T LU N VĂN TH C S KINH T Đà N ng - Năm 2011
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. ĐÀO H U HÒA Ph n bi n 1: PGS.TS. LÊ TH GI I Ph n bi n 2: TS. VÕ DUY KHƯƠNG Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c s kinh t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 11 tháng 12 năm 2011 Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n Trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng.
 3. 3 M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài Thành ph Đà N ng, v i m c tiêu phát tri n du l ch tr thành m t trong nh ng ngành kinh t mũi nh n và chi m t tr ng l n trong cơ c u kinh t c a thành ph , có s c lôi kéo m t s ngành kinh t phát tri n, góp ph n chuy n d ch theo hư ng cơ c u kinh t “d ch v - công nghi p, xây d ng - nông nghi p”. M t v n ñ quan tr ng ñư c ñ t ra ñ i v i vi c phát tri n c a ngành du l ch thành ph Đà N ng là vi c ñ nh hư ng gi i pháp v ngu n nhân l c và ñào t o ngu n nhân l c ñ ng b , có h th ng. Th c t cho th y, ngu n nhân l c chính ph c v cho ngành du l ch hi n nay c a thành ph còn r t y u và thi u, không ñ ng b v cơ c u ngành ngh , cơ c u tu i, gi i tính, cơ c u v trình ñ ñư c ñào t o, cơ c u v qu n lý và ph c v ... ph n l n ngu n nhân l c ñư c tuy n d ng l y t các ngành khác nhau, nên không ñáp ng ñư c yêu c u phát tri n c a ngành du l ch. Vì v y, ngu n nhân l c c a Đà N ng c n ph i ñư c ñào t o, b i dư ng và rèn luy n theo hư ng chuyên nghi p. Bên c nh ñó, xây d ng chi n lư c ñào t o, phát tri n ngu n nhân l c, ñáp ng yêu c u phát tri n trong giai ño n m i là m t trong nh ng nhi m v và gi i pháp trong chi n lư c quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph Đà N ng ñ n năm 2020. Xu t phát t t m quan tr ng trên, ñ góp ph n gi i quy t vi c th c hi n m c tiêu coi phát tri n du l ch Đà N ng tr thành m t trong nh ng ngành kinh t mũi nh n và chi m t tr ng l n trong cơ c u kinh t c a thành ph , có s c lôi kéo m t s ngành kinh t phát tri n, góp ph n chuy n d ch theo hư ng cơ c u kinh t “d ch v -công nghi p, xây d ng-nông nghi p ñ n năm 2020, tôi ñã ch n ñ tài
 4. 4 “Đào t o ngu n nhân l c ngành du l ch Thành ph Đà N ng ñ n năm 2015 và t m nhìn 2020” làm ñ tài t t nghi p. 2. M c tiêu nghiên c u - H th ng hóa cơ s lý lu n làm n n t ng cho vi c phân tích ñánh giá th c tr ng và xây d ng gi i pháp ñào t o ngu n nhân l c cho ngành du l ch. - Ch ra th c tr ng ngu n nhân l c và công tác ñào t o ngu n nhân l c c a ngành du l ch thành ph Đà N ng t ñó ñánh giá nh ng ưu ñi m và t n t i kìm hãm vi c ñào t o ngu n nhân l c c a ngành du l ch thành ph Đà N ng. - Đ xu t h th ng gi i pháp ñào t o cho ngu n nhân l c ngành du l ch thành ph Đà N ng ñ n năm 2015 và t m nhìn 2020. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u V ñ i tư ng: Đ tài nghiên c u v công tác ñào t o ngu n nhân l c cho ngành du d ch. V không gian: Đ tài t p trung nghiên c u vào các doanh nghi p, chi nhánh có gi y phép ñăng ký kinh doanh s d ng ngu n nhân l c và các cơ s ñào t o ngu n nhân l c cho ngành du l ch trên ñ a bàn thành ph Đà N ng. V th i gian: Đ tài t p trung vào khai thác các s li u th ng kê và kh o sát th c t trong kho ng th i gian 10 năm g n nh t. T m xa cho các gi i pháp ñư c xác ñ nh là ñ n năm 2015 và t m nhìn 2020.
 5. 5 4. Phương pháp nghiên c u Các phương pháp ñư c s d ng ch y u là phương pháp phân tích ñ nh lư ng, phương pháp phân tích ñ nh tính, phương pháp ch s , phương pháp t l , phương pháp so sánh. 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài Đ tài mong mu n cung c p m t cái nhìn t ng quát nh t v vi c ñào t o ngu n nhân l c ngành du l ch t i thành ph Đà N ng. Ngoài ra, ñ tài cũng tìm hi u và xác ñ nh m t s chính sách ñ thành ph có k ho ch h tr nh m ñ m b o cung c p ngu n nhân l c cho ngành du l ch có ch t lư ng ph c v phát tri n ngành du l ch 6. K t c u c a lu n văn Ngoài ph n m ñ u, k t lu n, danh m c tài li u tham kh o, n i dung chính c a lu n văn ñư c k t c u thành 3 chương. CHƯƠNG 1 CƠ S LÝ LU N C A ĐÀO T O NGU N NHÂN L C DU L CH 1.1. DU L CH VÀ NGU N NHÂN L C Đ PHÁT TRI N DU L CH B N V NG 1.1.1. Du l ch, ho t ñ ng du l ch và ngành kinh t du l ch Các nhà nghiên c u và qu n lý ñ u th a nh n du l ch là ho t ñ ng có ch ñích c a con ngư i nh m ñáp ng nhu c u ñư c th a mãn v v t ch t, tinh th n g n v i nh ng ñ a ñi m khác bi t v i nơi mà h sinh s ng. Quá trình tương tác gi a lao ñ ng du l ch – tài nguyên du l ch – nhu c u du l ch ñư c g i chung là “ho t ñ ng du l ch”.
 6. 6 Cùng v i s phát tri n c a xã h i, n n kinh t b t ñ u có s phân chia ñ hình thành nên nh ng b ph n, phân h có tính ñ c l p tương ñ i, có quan h tác ñ ng tương h l n nhau, cùng t n t i trong môi trư ng du l ch, cùng ti n hành các ho t ñ ng du l ch nh m m c ñích làm giàu và gia tăng phúc l i ròng c a toàn xã h i. T p h p t t c các b ph n, phân h ñã nêu trên hình thành nên Ngành kinh t du l ch (g i t t là Ngành du l ch). 1.1.2. Phát tri n du l ch b n v ng và nh ng yêu c u ñ t ra 1.1.2.1. Phát tri n du l ch b n v ng Phát tri n du l ch b n v ng ph i hư ng ñ n 03 m c tiêu cơ b n: Đ m b o cho s b n v ng v tài nguyên và môi trư ng; v văn hóa và xã h i và v kinh t . 1.1.2.2. Nh ng yêu c u ñ t ra ñ i v i phát tri n du l ch b n v ng Đ th c hi n các m c tiêu phát tri n du l ch b n v ng k trên, Theo T ch c b o t n thiên nhiên Th gi i IUCN năm 1998 ñã ñ ra các yêu c u sau ñây: - B o v và tôn t o ngu n tài nguyên du l ch. - Gi m tiêu th quá m c và x th i, gi m chi phí khôi ph c các suy thái môi trư ng, nâng cao ch t lư ng du l ch. - Duy trì tính ña d ng. - Phát tri n du l ch ph i l ng ghép v i th c hi n quy ho ch phát tri n kinh t xã h i c a ñ a phương, c a qu c gia. - Thu hút s tham gia c a c ng ñ ng ñ a phương. - Đào t o ñ i ngũ ngu n nhân l c ph c v ho t ñ ng du l ch.
 7. 7 - Cung c p thông tin cho du khách m t cách ñ y ñ ñ nâng cao s tôn tr ng c a du khách ñ n môi trư ng t nhiên, xã h i và văn hóa khu du l ch. - Tri n khai các ho t ñ ng nghiên c u ñ m b o l i ích cho các ch th liên quan. 1.1.3. Ngu n nhân l c du l ch và ñ c ñi m c a ngu n nhân l c du l ch 1.1.3.1. Ngu n nhân l c du l ch Trong ngành du l ch, xét trên m c ñ tác ñ ng tr c ti p ho c gián ti p, ngu n nhân l c có th ñư c phân chia thành 04 lo i như sau: Nhân l c trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c; doanh nhân và nh ng ngư i kinh doanh du l ch; nhân l c chuyên môn nghi p v trong ngành kinh doanh du l ch; nh ng ngư i làm ngh t do và ngư i dân tham gia ho t ñ ng trong lĩnh v c du l ch. 1.1.3.2. Đ c ñi m ngu n nhân l c du l ch Ngu n nhân l c trong ngành du l ch có ñ c ñi m khác v i nh ng ngành kinh t khác như: ngu n nhân l c du l ch ph i có k năng chuyên môn, nghi p v sâu v du l ch; ngu n nhân l c du l ch ph i có ki n th c v văn hóa, xã h i và gi i ngo i ng ; ngu n nhân l c du l ch ph i có tâm huy t làm du l ch; ngu n nhân l c du l ch ph i hi u bi t và có ý th c v phát tri n b n v ng; … 1.1.4. Ch t lư ng ngu n nhân l c v i phát tri n du l ch b n v ng Ch t lư ng ngu n nhân l c v i phát tri n du l ch b n v ng ñư c th hi n trên các m t sau: ngu n nhân l c cao ñ m b o vi c ho ch ñ nh quy ho ch, xây d ng chính sách; ngu n nhân l c cao có
 8. 8 kh năng áp d ng thành th o các ng d ng khoa h c k thu t vào trong kinh doanh; ngu n nhân l c quy t ñ nh ñ n vi c b o v tài nguyên du l ch; … 1.2. N I DUNG HO T Đ NG ĐÀO T O NGU N NHÂN L C TRONG NGÀNH DU L CH 1.2.1. Xác ñ nh m c tiêu ñào t o Vi c ñ u tiên, quan tr ng nh t c a quá trình ñào t o là xác ñ nh m c tiêu cho các chương trình ñào t o. Đây là công vi c h t s c c n thi t trong giai ño n chu n b k ho ch ñào t o. 1.2.2. Xác ñ nh các ki n th c, k năng c n trang b Xác ñ nh ki n th c, k năng c n ñư c ñào t o cho ngu n nhân l c chính là xác ñ nh c p b c c n ñào t o, ngành ngh c n ñào t o và k t c u chương trình phù h p v i m c tiêu c n ñ t. 1.2.3. Xây d ng k ho ch ñào t o Xây d ng k ho ch ñào t o là xác ñ nh nhu c u v s lư ng và ch t lư ng, th i gian, ñ a ñi m t ch c và ñ i tư ng tham gia ñào t o. 1.2.4. L a ch n phương pháp ñào t o Các phương pháp ñào t o ñư c ti n hành không ch trong công vi c mà c ngoài công vi c. G m: Ðào t o theo ki u ch d n công vi c, ñào t o theo ki u h c ngh , t ch c ra các l p c nh doanh nghi p, c ñi h c các trư ng l p chuyên nghi p, c ñi h c các trư ng l p chính qui 1.2.5. T ch c và qu n lý quá trình ñào t o Sau khi ñã xác ñ nh ñư c m c tiêu ñào t o và l a ch n ñư c phương pháp cũng như phương ti n thích h p, các nhà qu n lý ph i lên k ho ch chu n b cho vi c ñào t o.
 9. 9 1.2.6. Đánh giá k t qu ñào t o Đ ñánh giá hi u qu ñào t o thư ng ñư c th c hi n qua hai giai ño n: Giai ño n nh n th c và gai ño n v n d ng. 1.3. CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N HO T Đ NG ĐÀO T O NGU N NHÂN L C TRONG NGÀNH DU L CH 1.3.1. Các nhân t thu c v ngư i h c 1.3.1.1. Kh năng c a ngư i h c 1.3.1.2. Kỳ v ng v l i ích Đ ng cơ m nh m ñ con ngư i quy t ñ nh ñào t o nh m nâng cao trình ñ còn tuỳ thu c vào vi c h kỳ v ng như th nào v các l i ích mà h s nh n ñư c sau khi ñào t o. 1.3.1.3. Nhu c u ñư c “tôn tr ng, th a nh n” 1.3.2. Các nhân t thu c v cơ s ñào t o 1.3.2.1. M c tiêu mà cơ s ñào t o theo ñu i M t y u t có nh hư ng r t l n ñ n vi c g n k t gi a ñào t o và s d ng hi u qu ngu n l c lao ñ ng ñó là m c tiêu mà cơ s ñào t o hư ng ñ n. 1.3.2.2. N i dung, chương trình ñào t o Ch t lư ng ñào t o còn b nh hư ng b i n i dung, chương trình ñào t o, nó chính là nguyên li u chính ñ ch tác ra các s n ph m theo ñúng m c tiêu ñã ñ ra. 1.3.2.3. Cách th c t ch c quá trình ñào t o Cách th c t ch c ñào t o th hi n các bư c cơ b n c a quy trình ñào t o bao g m khâu tuy n sinh, các th c t ch c h c t p, phương pháp h c t p và cách th c ñánh giá k t qu h c t p.
 10. 10 1.3.3. Các nhân t thu c v ngư i s d ng lao ñ ng 1.3.3.1. Chính sách ti n lương 1.3.3.2. Xu hư ng sàng l c nhân viên Xu hư ng sàng l c lao ñ ng c a các doanh nghi p s tác ñ ng m nh m ñ n vi c ñi u ch nh nhu c u ñào t o c a xã h i. Ngư i h c s căn c vào xu hư ng này ñ hư ng quá trình l a ch n ñào t o c a mình theo hư ng mà các doanh nghi p mong mu n. 1.3.3.3. Đ nh hư ng ñào t o Con ngư i có ñư c kinh nghi m là nh vào quá trình làm vi c, thông qua quá trình th c hi n công vi c mà h c h i và ñúc rút ñư c nh ng kinh nghi m quý báu giúp cho h có th gi i quy t các công vi c khác trong tương lai t t hơn. 1.3.4. Nhân t thu c v chính ph 1.3.4.1. Xác l p khuôn kh pháp lý làm cơ s cho vi c ñào t o Nhà nư c ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t theo th t c, trình t , lu t ñ nh và ñư c nhà nư c ñ m b o nh m ñi u ch nh các m i quan h xã h i theo ñ nh hư ng xã h i ch nghĩa. 1.3.4.2. Đ m b o các ngu n l c xã h i cho vi c ñào t o Đ các ñư ng l i, cơ ch , chính sách ñi vào ñ i s ng xã h i, Nhà nư c ph i ki m tra, giám sát vi c th c thi ñư ng l i, cơ ch , chính sách ñ ng th i ph i xây d ng các chi n lư c, chương trình, ñ án,.v.v… ñ ñư ng l i, cơ ch ñi ñúng ñ nh hư ng ñã ñư c ñ ra.
 11. 11 1.3.4.3. Tri n khai các chính sách h tr , khuy n khích h tr ñào t o Chính sách h tr ñào t o là ch trương, bi n pháp c a Đ ng và Nhà nư c nh m b i dư ng, phát tri n các ph m ch t, năng l c cho m i ngư i dân. 1.3.4.4. Th c hi n vai trò qu n lý Nhà nư c trong vi c ki m tra, ki m soát ho t ñ ng ñào t o trong n n kinh t Trong quá trình tri n khai th c hi n các chính sách, nhà nư c theo dõi, ki m tra chính sách ñó ñư c th c hi n có ñúng hay không ñ Nhà nư c có bi n pháp cư ng ch , ñánh giá k t qu t ñó ñ ra bi n pháp kh c ph c. CHƯƠNG 2 TH C TR NG CÔNG TÁC ĐÀO T O NGU N NHÂN L C DU L CH THÀNH PH ĐÀ N NG 2.1. NGU N NHÂN L C NGÀNH DU L CH THÀNH PH ĐÀ N NG 2.1.1. Tình hình phát tri n du l ch thành ph Đà N ng 2.1.1.1. Nh ng ñi u ki n phát tri n c a du l ch Đà N ng Nhìn chung, Đà N ng là ñ a phương có nhi u thu n l i cho vi c ñ y m nh phát tri n du l ch trong tương lai. L i th ñó th hi n trên t t c các m t: t nhiên - kinh t - xã h i. Nói cách khác, Đà N ng có l i th : thiên th i – ñ a l i – nhân hòa ñ i v i phát tri n du l ch. 2.1.1.2. Tình hình phát tri n du l ch Đà N ng a) Doanh thu t ho t ñ ng du l ch
 12. 12 Doanh thu toàn ngành du l ch thành ph Đà N ng giai ño n 2001-2009 có xu hư ng tăng lên qua các năm. b) Quy mô và cơ c u khách du l ch S lư ng khách du l ch ñ n Đà N ng trong giai ño n t 2001-2009 tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, s tăng trư ng này ch y u khách du l ch n i ñ a, khách du l ch qu c t tăng th p hơn. c) M c ñ chi tiêu bình quân c a m t du khách Xét v t ng th , m c ñ chi tiêu bình quân c a m t khách du l ch ñ n Đà N ng có tăng. Tuy nhiên phân tích qua t ng năm ta th y n i lên nh ng xu hư ng khác nhau. d) M c ñ ñóng góp c a ngành du l ch vào GDP Du l ch ngày càng góp ph n vào s tăng trư ng c a thành ph và xu hư ng tr thành ngành kinh t quan tr ng c a thành ph Đà N ng trong nh ng năm ti p theo. 2.1.2. Th c tr ng ngu n nhân l c ngành du l ch thành ph Đà N ng 2.1.2.1. S lư ng ngu n nhân l c ho t ñ ng trong ngành du l ch Trong nh ng năm qua s lư ng lao ñ ng không ng ng tăng lên, c lao ñ ng làm vi c trong khu v c qu n lý nhà nư c v du l ch l n lao ñ ng làm vi c tr c ti p trong các cơ s kinh doanh du l ch. 2.1.2.2. Ch t lư ng ngu n nhân l c ho t ñ ng trong ngành du l ch a) Ch t lư ng ngu n nhân l c qua tiêu chí trình ñ ñào t o S lư ng lao ñ ng ñã qua ñào t o ñư c thu hút, s d ng trong ngành có xu hư ng tăng lên. Tuy nhiên, lao ñ ng chưa qua ñào t o
 13. 13 (dư i sơ c p) v n còn chi m t l l n. s là rào c n l n c a ngành du l ch thành ph n u không có bi n pháp m nh m ñ s m kh c ph c. b) Ch tiêu ngu n nhân l c qua tiêu chí trình ñ ngo i ng Trình ñ ngo i ng c a lao ñ ng ñang làm vi c trong các doanh nghi p kinh doanh du l ch Đà N ng còn h n ch , t l chưa qua ñào t o ngo i ng r t cao. Đây là m t v n ñ t n t i l n c a ngành du l ch thành ph Đà N ng. c) Ch t lư ng ngu n nhân l c theo tiêu chí ñ tu i - Cơ c u theo ñ tu i Cơ c u lao ñ ng du l ch thành ph có t l tương ñ i phù h p v i yêu c u kinh doanh ho t ñ ng, tuy nhiên t l dư i 30 th p (dư i 1/3) s nh hư ng ñ n vi c m r ng quy mô ho t ñ ng trong tương lai. 2.1.2.3. Th c tr ng cơ c u ngu n nhân l c du l ch a) Cơ c u ngu n nhân l c theo lĩnh v c ho t ñ ng Các s li u th ng kê cho th y r ng, t l lao ñ ng khu v c qu n lý nhà nư c và khu v c kinh doanh trong ngành du l ch c a Đà N ng th i gian qua là n ñ nh và h p lý. b) Cơ c u ngu n nhân l c theo ngành ngh kinh doanh N u xét theo tính ch t công vi c qu n lý ñi u hành hay tr c ti p ta th y: t l lao ñ ng qu n lý so v i t ng lao ñ ng làm vi c trong doanh nghi p tăng. T l lao ñ ng tr c ti p ñã gi m. c) Cơ c u ngu n nhân l c theo chuyên môn, nghi p v Lao ñ ng làm ngh l hành và hư ng d n viên du l ch chi m t tr ng cao nhưng có xu hư ng gi m d n. T l lao ñ ng làm vi c
 14. 14 t i các b ph n l tân và ph c v bu ng, bàn, bar và ñ u b p có xu hư ng tăng lên. Vi c d ch chuy n cơ c u lao ñ ng này cũng phù h p v i xu hư ng phát tri n c a ngành du l ch thành ph th i gian qua. 2.1.2.4. Đánh giá m c ñ ñáp ng công vi c c a ngu n nhân l c du l ch thành ph Đà N ng a) M c ñ ñáp ng yêu c u công vi c c a ngu n nhân l c du l ch do các cơ quan qu n lý Nhà nư c v du l ch ñánh giá b) M c ñ ñáp ng yêu c u công vi c c a ngu n nhân l c du l ch do các doanh nghi p ho t ñ ng du l ch ñánh giá 2.1.2.5. Đánh giá chung v th c tr ng ngu n nhân l c du l ch thành ph Đà N ng a) Nh ng m t m nh - Ngu n nhân l c du l ch thành ph Đà N ng ñã có s phát tri n nhanh v s lư ng. - Ch t lư ng ngu n nhân l c du l ch có xu hư ng tăng lên. - Cơ c u ngu n nhân l c du l ch ña d ng, phong phú v các ngành ngh . - T l nh ng ngư i lao ñ ng làm vi c trong ngành du l ch thành ph có ki n th c v b o v môi trư ng và phát tri n b n v ng khá cao. - Ngu n nhân l c du l ch có tính c n cù, ch u khó, hi u h c, m n khách, thân thi n, giàu b n s c văn hóa. b) Nh ng m t y u - Ngu n nhân l c du l ch có s b t h p lý v cơ c u trình ñ .
 15. 15 - Lao ñ ng tr c ti p ñang làm vi c trong lĩnh v c du l ch t i các doanh nghi p chưa ñư c ñào t o chuyên môn nghi p v ñ có kh năng th c hi n công vi c l i chi m t l l n, ñ c bi t ñ i v i doanh nghi p kinh doanh d ch v khách s n. - Lao ñ ng ngành du l ch làm nh ng công vi c liên quan tr c ti p ñ n khách hàng chưa qua ñào t o ngo i ng chi m t l r t cao (m c ñ ñáp ng yêu c u thu c lo i y u 100%). - Ch t lư ng lao ñ ng hi n nay chưa ñáp ng yêu c u công vi c còn chi m m t t l khá cao, ñ c bi t là lao ñ ng làm vi c trong các doanh nghi p trong nư c. - M c ñ ñáp ng yêu c u công vi c c a ngu n nhân l c du l ch v k năng giao ti p, ch t a ñàm phán là không cao, v công tác th ng kê du l ch; công tác nghiên c u th trư ng, marketing và xúc ti n qu ng bá du l ch; công tác qu n lý phát tri n ngu n nhân l c du l ch; công tác phát tri n du l ch sinh thái và du l ch văn hóa thu c lo i y u. 2.2. TH C TR NG CÔNG TÁC ĐÀO T O NGU N NHÂN L C DU L CH THÀNH PH ĐÀ N NG TH I GIAN QUA 2.2.1. K t qu ñào t o ngu n nhân l c du l ch thành ph Đà N ng th i gian qua Hi n nay công tác ñào t o ngu n nhân l c du l ch c a thành ph ñã ñư c chú tr ng, th hi n s lư ng lao ñ ng ñư c ñào t o tăng qua các năm. 2.2.2. Tình hình th c hi n công tác ñào t o ngu n nhân l c du l ch thành ph Đà N ng
 16. 16 2.2.2.1. Công tác xác ñ nh m c tiêu ñào t o Đ i v i cơ quan qu n lý nhà nư c v du l ch, m c tiêu hàng ñ u là nâng cao kh năng v công tác qu n lý nhà nư c v du l ch. M c tiêu c th : th nh t n m v ng ki n th c v hành lang pháp lý c a nhà nư c v du l ch và v n d ng trong th c ti n; th hai ñư c c p nh t nh ng ki n th c m i v ñ nh hư ng th trư ng, thông tin th trư ng, .. Đ i v i các doanh nghi p kinh doanh du l ch, m c tiêu t ng quát c a ñào t o ngu n nhân l c là ñáp ng ñư c l i ích và hi u qu s n xu t kinh doanh c a ñơn v . Căn c vào th c tr ng lĩnh v c kinh doanh c a ñơn v và ñ nh hư ng nhu c u v phát tri n s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p xác ñ nh m c tiêu ñào t o ngu n nhân l c c a ñơn v mình. 2.2.2.2. Công tác xác ñ nh các ki n th c, k năng c n trang b Căn c vào m c tiêu ñào cơ quan qu n lý nhà nư c v du l ch và doanh nghi p kinh doanh du l ch xác ñ nh ki n th c và k năng c n trang b . 2.2.2.3. Công tác xác ñ nh k ho ch ñào t o Đ i v i cơ quan qu n lý nhà nư c v du l ch, S Văn hóa – Th thao và Du l ch k t h p v i S N i v xây d ng k ho ch ñào t o lao ñ ng. Đ i v i các doanh nghi p kinh doanh du l ch. Các doanh nghi p l n ch ñ ng trong k ho ch ñào t o. Các doanh nghi p v a và nh h u như chưa có k ho ch ñào t o ngu n nhân l c c th .
 17. 17 2.2.2.4. N i dung, chương trình ñào t o Ki n th c chuyên ngành nói chung và ngành du l ch nói riêng sinh viên, ngư i lao ñ ng ñư c h c quá ít, h s khai thác ki n th c còn th p. V ñào t o ngh , h u h t các cơ s ñào t o ngh trình ñ trung c p và cao ñ ng ñã xây d ng chương trình ñào t o. Tuy nhiên, t l th i gian dành cho th c hành v n chưa ñ m b o theo quy ñ nh. 2.2.2.5. Phương pháp ñào t o Đ i v i ñào t o ngu n nhân l c qu n lý Nhà nư c v du l ch. Đ i v i lao ñ ng làm vi c qu n lý nhà nư c v du l ch ch y u s d ng hình th c c ñi h c t i các cơ s ñào t o ñ ñào t o cho lao ñ ng. Ngoài ra, còn tham gia các khóa ñào t o ng n h n, theo chuyên ñ ... Đ i v i ñào t o ngu n nhân l c trong các doanh nghi p du l ch. Nhìn chung, lao ñ ng làm vi c trong các doanh nghi p và ñư c doanh nghi p ñào t o thì hình th c ñào t o khá phong phú. Tuy nhiên, hình th c doanh nghi p t t ch c ñào t o và g i ñi cơ s ñào t o là ch y u. 2.2.2.6. T ch c qu n lý các chương trình ñào t o - Đ i v i ngư i lao ñ ng ñư c ñào t o t i ch thì doanh nghi p kinh doanh du l ch quy t ñ nh chương trình ñào t o. - Đ i v i ngư i lao ñ ng ñư c g i ñi ñào t o t i các cơ s ñào t o thì cơ quan qu n lý nhà nư c v du l ch ho c doanh nghi p kinh doanh du l ch qu n lý ñư c n i dung, chương trình ñào t o, giáo viên ñào t o n u có ký k t h p ñ ng v i cơ s ñào t o, còn nh ng khóa ñào t o không ký k t h p ñ ng ñào t o thì ch quy t ñ nh ñư c cơ s
 18. 18 ñào t o, còn n i dung chương trình ñào t o, giáo viên gi ng d y do cơ s ñào t o quy t ñ nh. 2.2.2.7. Đánh giá k t qu ñào t o K t qu ñào t o c a ngư i lao ñ ng sau khi ñào t o có m c ñ chưa ñáp ng t t yêu c u còn chi m t l cao. 2.2.2.8. Đánh giá thành công, h n ch và nguyên nhân c a công tác ñào t o ngu n nhân l c du l ch thành ph Đà N ng a) Nh ng k t qu ñ t ñư c - Cơ qu n qu n lý nhà nư c v du l ch và các doanh nghi p có t 100 lao ñ ng tr lên ñã xây d ng k ho ch ñào t o ngu n nhân l c cho ñơn v mình. - Thành ph có ban hành chính sách h tr , t o ñi u ki n ñ ngu n nhân l c qu n lý nhà nư c v du l ch ñi ñào t o. - Các doanh nghi p ñã ñào t o ngư i lao ñ ng b ng kinh phí c a ñơn v ñ c bi t là doanh nghi p FDI. b) Nh ng h n ch - Công tác ñào t o ngu n nhân l c du l ch v n còn mang tính nh t th i. - Đ i v i các doanh nghi p ngoài qu c doanh, ñ c bi t là các doanh nghi p nh và v a không t ch c ñào t o ho c g i ngư i lao ñ ng ñi ñào t o mà ngư i lao ñ ng t ñào t o ñ nâng cao trình ñ . - Công tác qu n lý các chương trình ñào t o do ñơn v g i ngư i lao ñ ng ñi các cơ s ñào t o còn h n ch .
 19. 19 - Các doanh nghi p khi t ch c ñào t o ngư i lao ñ ng t i doanh nghi p thì không có s liên k t gi a cơ s ñào t o và doanh nghi p v các nhu c u ngành ngh c n ñào t o. c) Nguyên nhân d n ñ n t n t i, h n ch - Quy ho ch v m ng lư i h th ng ñào t o v du l ch c a thành ph chưa có. - Các chính sách h tr c a thành ph v ñào t o ngu n nhân l c còn thi u và y u, chưa ñ là ch t xúc tác ñ phát tri n ho t ñ ng du l ch ñ c bi t cho ñào t o ngu n nhân l c ngành du l ch. 2.3. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N CÔNG TÁC ĐÀO T O NGU N NHÂN L C NGÀNH DU L CH THÀNH PH ĐÀ N NG 2.3.1. Các nhân t thu c v ngư i h c 2.3.1.1. Kh năng c a ngư i h c T l lao ñ ng chưa qua ñào t o cao và m c ñ ñáp ng yêu c u công vi c b h n ch ñã cho th y công tác ñào t o ngu n nhân l c, ñ c bi t là ñào t o nâng cao ñ ñáp ng v i s phát tri n c a ngành g p khó khăn vì trình ñ , kh năng h c t p c a ngư i lao ñ ng h n ch . 2.3.1.2. Kỳ v ng v l i ích Ti n lương và thu nh p là m t nhân t có nh hư ng ñ n quy t ñ nh l a ch n ngành h c c a ngư i lao ñ ng. Qua s li u th ng kê cho th y: thu nh p bình quân c a ngành du l ch cao hơn thu nh p bình quân chung. Do ñó, nhân t ti n lương và thu nh p có tác ñ ng ñ n vi c ch n l a h c ngành du l ch ñ h c t p.
 20. 20 2.3.1.3. Nhu c u ñư c “tôn tr ng, th a nh n” - Đ i v i ngu n nhân l c qu n lý nhà nư c v lĩnh v c du l ch, thì k t qu h c t p là y u t ch y u ñ nâng lương và ñ b c v trí ch c v cao hơn cho ngư i lao ñ ng. Vì v y ñã t o ñ ng l c ñ ngư i lao ñ ng c g ng h c t p. - Đ i v i ngu n nhân l c tr c ti p kinh doanh du l ch, thì doanh nghi p không căn c ch y u vào trình ñ (b ng c p), k t qu h c t p mà doanh nghi p căn c ch y u vào ch t lư ng làm vi c c a ngư i lao ñ ng có mang l i hi u qu cho doanh nghi p hay không ñ x p nâng lương và ñ b c ch c v . 2.3.2. Các nhân t thu c v cơ s ñào t o 2.3.2.1. M c tiêu mà cơ s ñào t o theo ñu i H th ng ñào t o công l p có quy mô tuy n sinh ph thu c vào nhân t uy tín, yêu c u v phát tri n kinh t xã h i theo ñ nh hư ng c a nhà nư c và ch t lư ng ñào t o là m c tiêu theo ñu i. Trong khi ñó, theo nh n ñ nh c a các chuyên gia v giáo d c ñào t o: “h th ng ñào t o tư th c quy mô, s lư ng tuy n sinh ph thu c vào nhân t l i ích kinh t , nhu c u th c t c a xã h i”. 2.3.2.2. N i dung, chương trình ñào t o N i dung, chương trình ñào t o thiên v ñào t o ki n th c chưa coi tr ng ñào t o k năng. Vì v y, ch t lư ng gi ng d y có ti n b nhưng v n chưa ñ t yêu c u. 2.3.2.3. Cách th c t ch c quá trình ñào t o a) Cơ s v t ch t, trang thi t b ñào t o Lu n văn d a trên cơ s v t ch t trang thi t b ñào t o c a các cơ s ñào t o ngh ñ ñánh giá cho các cơ s ñào t o. Nhìn chung,
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2