intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty điện lực miền Trung

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
464
lượt xem
219
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty điện lực miền Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty điện lực miền Trung nhằm hệ thống các vấn đề về lý luận liên quan đến việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, làm sáng tỏ khách quan việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, phân tích thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty điện lực miền Trung, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty điện lực miền Trung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty điện lực miền Trung

 1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG TR N TH THANH VÂN HOÀN THI N CÔNG TÁC ĐÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I T NG CÔNG TY ĐI N L C MI N TRUNG Chuyên ngành: QU N TR KINH DOANH Mã s : 60.34.05 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng – Năm 2011
 2. Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG ---------------------------- Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. VÕ XUÂN TI N Ph n bi n 1: TS. Nguy n Th Bích Thu Ph n bi n 2: GS.TS.Nguy n Hoàng Vi t Lu n văn ñã ñư c b o v trư c H i ñ ng b o v ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Qu n tr kinh doanh, h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 15-16 tháng 01 năm 2012 Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u - Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t - Đ i h c Đà N ng
 3. 1 00 34678
 4.     !#$&')#-.0' 45&'## 6  %(*'+, /13 678 " 2 6 9 +, .0':@A 6(3DF.G#%J5&'(M -/6 =6 "6  E./HI 6 %L1 ; ? BC K 45 # RC T=WWX,E-EL18#J Z 6 Q # N .>6&'6@7)'#7(=6STL[3 7\(? E7Z B6%L% G#W!46Z #6 ^! 6 ] _ W`a. FEE3 .GCL67H!#W%?C -c E S W Y-EL(#M8(- Ib@ E 4W 6 " 4S d_?67H!#-- WYEL
 5. 1 00 0 68
 6.  9 "# 34 79     ! $$% (*+ , &'$()  -. /1 478 :;1>@54 : 4CD 1 0 5 95
 7.  o*rtvx z } 9€  9 "# $$%` ‚Yƒ€„, X    ! 9 7 ,  "# ……†ˆ  ! ‡ n* t ‹ŒŽxxy{ |7|| b 9{ op‰Štwtsw z } ! ~ 7 c de f 93 Y hc.  g \ 4 7 n*p‰Štsxy‘! z
 8.  ’ c “‡Z ot ‹‹tsw |  4, ,  ,9 • z” c – — -. ˜1A 95A›9A5EF1 0 7š :› œ5: 49ž 5 ™ 3#9\ Ÿ 9 { |7 c¢[ b 9  z } ‡9{¡  — £ Ÿ e {  ’ ¦§’  \ } | 9 ¤ ¥ ¥ ¨ ©  ª «¬ | || ’  4 9, ­
 9. 9® ®¡ ^  ! ¥ 7 c` ` ! ¨ © e ¤¬ | ’  9¯ 9€ ’  ­. ¥ ƒ~ ¥  °1 5²5³5¶6· 0 žžž´µ5 1 ±3 < $z ¹7 Ÿ Y ŸYb Ÿ ‚ ‚#` ¸ ¸` Ÿ` Ÿ` , 
 10. 7 ^`X-99 ¼ ƒŸ 9¢79, Y[ ¤ º »  9« ½  ­
 11. `7 — ’  º¾¿9_À’ ’7 "  ¥ ,¦ ÁR PLÄ 9€ ¢¢[  "# ……†. N QÃÅ~ 8 4Æ  4  ! ÁR PHÄ \ 9 9 "# $$% N QÇdc   !  ‘Èz3 Yƒhc + , „, de ¿ \ 4 7  7ˆ ÁR PLÄ 9€
 12.  9 N QÉÅ~     "# $$% ‘Èz3 Yƒhc ! de ¿ \ 4 7 + ,  -.
 13. 1 00 34 6 8 57
 14.    !  "# %&' *+, $ () --/0123 783 .. 45613 9:;/ C13 GJK LMO FFF H 4M N I 7 P T Q Y [Z ^3a bdee3i[jkmn [pl `stu3 Q UV Q \] _`` c3fgh3 3 Zoq` r3 v RS WXEZ cl meex vx mzt3s~3g‚wgƒ…‚†cq\ze3d3„‚ w3gy3 {3| }3€e3 e3„3 ] ‡ _g~eˆ‰Š z } } 3 PR‹ Ž’ YEZ[e3”3”e3vt3fgmsmeex v Q Œ ŽŽ ‘WX “g‚je• g‚ ee3r3w3gy3 i t–‚x m”‚h3™šee‰3 [t3fgkwzeœ s3 [jkm3}3 3}—3˜3–m3d3”‚k › ee3s3_g3 wgtžc3lœ Ÿ Zi š ‚ qm ]¡ `` `smeex ve¢ z£¤g¥§`„mst_3“m¤œ l  c] ac r3w3gy3”t3…3e3¦ ¨3r3 ‚‚3”m3 ©‡c]c«Š¬s3­3…”®…œe„ee¯3l3­3¦ bdee3s3 \] ª›£3 ¥evmm3”m3g3”ekmevk] c3fgkw ze3r3w3gyœ x mzm‚xgšv²k{gh `‰3 {g³i‚†c _gmsmeex vz{3°3 e3±3 3 e3Z c‚x e3h3 ] 3 } ~x k } z3f3wœ}] z3”¥]´µ ¤3”·3fgkm3”e‚¤œx€¥3 _he”…3†c _m„¦ ]¶m®wœ e3 œ ¸3”m3 3„œ ‚ e le ‚ ¹º m‰»¼msex vkwze3…3e3”3¨3”‚‚vems€s” ct3”‚ 3r3gy3s3_gz£¤ge„m„£…3}j3r3we3 ]c«Š ª›£ P½¾ÁÂ Ž’ YEZ´_3wv”Ä3_gm3“m¤œ Q ¿À¿ŽÃ ŽŽ ‘WX ‚kÄ3w‚ze3­‚3”m3 z{3”m”«3}e3 ‚‚y3vee‰3Ŕh ]¢ zt3˜3l‚s3 x m‚l3ve‚wgt_3”vgs3”‚ze3Z ct3| ze~3”¥ zv”emm h3¯gmwee3 mmsmeex vqÇa[†ccm‚£z3 “3 ¯3…” –ee3s3fgk 3r3w3gyÆZ § o] È3 3j e l ¸ meex v` [j‚l3vez{3²3™3µªn«3ve‚vze3”v w3gy3É c3”m”«3x m[‚”e`] ›m”«3Ä  g‚y3 `e3ZÇa[†cz3”º3Åmeex vmw‚™gkvn ´±}3”3È Êgk § o] jm„eš3w3gy3”3x e3s Z 3smwc3 ´_ `] n«3 v€s‚¦ ]• gze3x e3x e3s3r3“m¤  ‚ µª ›mt—3l3}] ce3Ŕ”—g‚™gkvms‚3”m ©‡c]c«. \] ª›£ PËSÍÎЏ Ž’ YEZ[e [jmm”] [¤œ ”™g Q ÌQώŽÃ ŽŽ ‘ “ª c3…3†c cm3 x e3 Í WX £ ¹a `pc¶` n ^«3”£e¢ ”Z [›eh ]] `\`‰3x e3 c¹ c] ac Z ›e£…3”t3w] c«3Z ¡ª ‡ c‚k{g `sDDEÑi‚Ÿ„œ”3”‚ Z¹º m‰3 t3҈ cve¢ z£¤g r3 n3 3 «3 jm‰3 ct3”‚¯ k3Ó _¼ ”t3…3e3 }‚ ‚ h ‚ 3 z› Õ3¦ `„h3 ¨3”3l£…3›e`s‚3”m3we3gv£ Ô cv¥§ ¨3iDDE`emw~3”‚oj3r3 m¤œ s”e”«3 [ “ € [\ª[e3vv\e¹a[›e o] Öggs3 Ä3c[ojŠ z ×ØÚÜÝÜßNLã4â åHåç é ê ëà7îî FFF ÙÛÞàÝáÝâ7 ä è Úëìí æ PïÎUQò‹Íñó ôö Žú ŽûEZ´_3˜33™še Q ð‹ñUQ QŒ ŽÀ ù à  ‚ „‚m3d3 Ì õ÷÷ø X ¥ ² ]¢ z£¤gmmt3v§`›ek{3r3we3gv£3Ä3lgeš3 ct3…3e3…3 m‚ c˜3x mms€s”e”«ü‚w~3ý3­ ¦ ª•3gy3s3_g³ nv€s”e”«œ‚w~3x e3”m3vs ›sex vkwze31þ9ÿ —3we3gv£3Ä3l‚™g‚Ÿ”g•3 1þ9nv0gh«3ve‚v–‚™gkv —3 e3vm”«3 3 3 e3 . m Äh x s
 15. 1 00 356 97 !#$"&( 7
 16. 7  "#%' '(+-#/' $13'5 6"&) : ' )*,""+.0( 24 ' 7 #8'9 ; (-#(& .&(."@BC$!@1FHI1@"FMN (' ?1A 8 #DEGHJKL11F .O"#AJ"STL @U#F""9 (P+Q#"1D HR#8@ 3$@ BQ "@1V1. $ I1  /%@1116 #@1' :' :>YW('(A[ W!X" "& " &( 5) ( >' )ZH  356 97\] ^
 17. _ab R#"221H8 .' 7 7 ` c "1dMP& 1& .Z"e"f :ghaD#i ""W
 18. ›
 19. ” — ˜ —7 ž Ÿ œ  JG1BC@2$ 6AJG11& . $" ¢& Z£$"CK$> @¤ ¡ ¢1" U11&¢$ !1" 4 :O" ¨FQ#$"? 1 $ !#P"$!& .f' c© " d $>+ 3 ) ([ 1I # k ªZ£$" 2$ SX1@21«3O:2 AJG1BC¡¢ 1 = § J 4 d @ H £ H :' 6A+ O6 :Z"!(..Z"V1"1AD$" 5) Z«C@ & (X cb /KL"#@H¬# 4 .U1@-R8>
 20. ” — ˜ 7 ² ³ Ÿ h¢£$"§P+#' '(+ 1@ !#FX1'@ 2# JG1:He &( )* ? "@"R9 " " F V 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản