Luận văn: " Khái quát chung về công ty xây dựng phát triển hạ tầng tân thành"

Chia sẻ: Pham Tien Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
140
lượt xem
31
download

Luận văn: " Khái quát chung về công ty xây dựng phát triển hạ tầng tân thành"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bất kỳ một lĩnh vực hoạt động nào của xã hội cũng cần phải có sự tham gia của hoạt động quản lý. Trong thời gian qua nhiều doanh nghiệp của Việt Nam đã và đang thực hiện các thay đổi hệ thống quản lý. Với thời cơ và thách thức mới trong hoạt động kinh doanh, việc thay đổi hệ thống quản lý cho phù hợp với điều kiện cạnh tranh, với sức ép quốc tế hoá ngày càng tăng, là một yêu cầu có tầm quan trọng chiến lược đối với quá trình phát triển lâu dài của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: " Khái quát chung về công ty xây dựng phát triển hạ tầng tân thành"

 1. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “Khái quát chung v công ty xây d ng phát tri n h t ng tân thành” §µo TÊt Th¾ng - Líp 620 1
 2. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp M CL C L im u ...................................................................................................3 chương I .......................................................................................................4 khái quát chung v công ty xây d ng ............................................................4 phát tri n h t ng tân thành ...........................................................................4 1. Khát quát v quá trình hình thành và phát tri n c a công ty xây d ng phát tri n h t ng Tân Thành ................................................................................4 2. Ho t ng s n xu t kinh doanh .................................................................4 2.1. Ngành ngh kinh doanh: ........................................................................4 2.2. c i m ho t ng Công ty..................................................................5 2.3. K t qu kinh doanh c a Công ty trong th i gian v a qua. ....................5 Chương II: phân tích th c tr ng cơ c u t ch c ...........................................6 b máy qu n lý c a công ty xây d ng phát tri n ...........................................6 h t ng tân thành..........................................................................................6 1. T ch c b máy qu n lý hi n nay c a công ty ..........................................6 1.1. Sơ cơ c u t ch c ..............................................................................6 . Cơ c u nhân s b máy qu n lý c a công ty ...............................................8 . Trang thi t b văn phòng t i công ty ...........................................................9 1. 4. Quy nh v ch c năng, nhi m v c a các phòng ban .........................10 1.5. B máy qu n lý c a công ty .................................................................14 2. ánh giá hi u qu ho t ng c a b máy qu n lý ...................................15 2.1. Ưu i m...............................................................................................15 2.2. M t h n ch .........................................................................................16 K t lu n ......................................................................................................18 §µo TÊt Th¾ng - Líp 620 2
 3. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp L im u B t kỳ m t lĩnh v c ho t ng nào c a xã h i cũng c n ph i có s tham gia c a ho t ng qu n lý. Trong th i gian qua nhi u doanh nghi p c a Vi t Nam ã và ang th c hi n các thay i h th ng qu n lý. V i th i cơ và thách th c m i trong ho t ng kinh doanh, vi c thay i h th ng qu n lý cho phù h p v i i u ki n c nh tranh, v i s c ép qu c t hoá ngày càng tăng, là m t yêu c u có t m quan tr ng chi n lư c i v i quá trình phát tri n lâu dài c a các doanh nghi p Vi t Nam. Hi u qu h th ng qu n lý t ch c ư c th hi n c th qua hi u qu , tính h p lý c a cơ c u t ch c, các h th ng nhân s , tuy n d ng, ánh giá th c hi n công vi c, ào t o…H th ng qu n lý tiên ti n òi h i cũng ph i tương x ng v i b máy qu n lý c a doanh nghi p. Xu t phát t i u ó b máy qu n lý trong m t t ch c ngày cũng tr nên quan tr ng trong vai trò qu n lý c a mình. Nhưng b máy qu n lý mu n ho t ng t t thì trư c h t c n ph i có m t cơ c u t ch c b máy phù h p, ó là m t cơ c u chuyên tinh, g n nh , h p lý không có s ch ng chéo. B máy qu n lý ho t ng t t òi h i ch t lư ng i ngũ qu n lý cũng ph i ngày càng ư c năng cao. Do v y, vi c tuy n d ng, b trí, ào t o và s d ng cán b ph i phù h p v i năng l c th c s và yêu c u c a chính v trí qu n lý y. Vi c t ch c b máy qu n lý sao cho có th áp ng m c tiêu c a t ch c là m t v n làm au u các nhà lãnh o. Ngày nay xu hư ng chuy n giao qu n lý tr c ti p trong các doanh nghi p FDI (doanh nghi p có v n u tư tr c ti p nư c ngoài) t o ra nh hư ng lan to , tích c c góp ph n nâng cao năng l c cán b và ch t lư ng h th ng qu n lý trong các doanh nghi p Vi t Nam. Th y ư c vai trò quan tr ng c a cơ c u t ch c qu n lý trong ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p nên trong th i gian th c t p t i công ty xây d ng phát tri n h t ng Tân Thành, ư c s giúp c a m i ngư i trong công ty em ã nghiên c u tìm hi u v cơ c u t ch c qu n lý c a công ty hi u rõ ư c s tác ng c a cơ c u t ch c qu n lý trong ho t ng c a công ty, th y ư c m t ưu và m t còn h n ch . §µo TÊt Th¾ng - Líp 620 3
 4. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp chương I khái quát chung v công ty xây d ng phát tri n h t ng tân thành 1. Khát quát v quá trình hình thành và phát tri n c a công ty xây d ng phát tri n h t ng Tân Thành Công ty xây d ng và phát tri n h t ng Tân Thành trư c ây là h p tác xã v n t i Tân Thành. Xu t phát t yêu c u nhi m v s n xu t kinh doanh, t c phát tri n ô th m t cách nhanh chóng c a a phương cũng như các nơi khác, nhu c u xây d ng h t ng cơ s ang tăng lên, các thành viên sáng l p h p tác xã ã quy t nh thành l p Công ty xây d ng phát tri n h t ng Tân Thành cùng v i vi c m r ng ngành ngh kinh doanh c a mình. Công ty Tân thành ư c thành l p vào ngày 19/06/1999 trên cơ s là h p tác xã v n t i Tân Thành. Tr s chính c a công ty t t i T 1 – phư ng H ng Hà, thành ph H Long, t nh Qu ng Ninh. Công ty Tân Thành ư c thành l p dư i s cho phép c a s k ho ch và u tư Qu ng Ninh – phòng ăng ký kinh doanh và quy t nh c a U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh. 2. Ho t ng s n xu t kinh doanh 2.1. Ngành ngh kinh doanh: • Thi công n n móng, các công trình k thu t h t ng th • Thi công xây l p các công trình dân d ng, công nghi p; • Thi công các công trình giao thông; • Thi công các công trình c p thoát nư c và v sinh môi trư ng • S n xu t kinh doanh thi t b , ph tùng v t tư v t li u xây d ng. • V n t i hàng hoá ư ng b §µo TÊt Th¾ng - Líp 620 4
 5. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 2.2. c i m ho t ng Công ty Công ty là m t doanh nghi p trong lĩnh v c xây d ng. Tuy nhiên công ty ho t ng trong lĩnh v c xây d ng h t ng k thu t. Công ty có 3 m ng ho t ng chính ó là: thi công các công trình h t ng, thi công các công trình c p thoát nư c, kinh doanh v t tư thi t b và v n t i hàng hoá ư ng b . i v i các công trình h t ng thì công ty thư ng ư c m nh n công vi c san n n, làm ư ng n i b , ó là nh ng khâu u tiên c a m t công trình xây d ng, vì v y m t yêu c u t ra là nh ng công trình mà công ty m nh n ph i m b o úng ti n . N u không úng ti n thì s nh hư ng t i các khâu sau này c a công trình. 2.3. K t qu kinh doanh c a Công ty trong th i gian v a qua. 2.3.1 V giá tr t ng s n lư ng B ng 1: Giá tr t ng s n lư ng ơn v : tri u ng 2002 2003 2004 TH % TH % TH % 28.300 100 31.124 100 33.676 100 Giá tr t ng s n lư ng Xây l p 18.400 65,02 22.120 71,07 26.257 77,97 Kinh doanh v t tư, 9.900 34,98 9.004 28,93 7.419 22,03 cho thuê thi t b Qua b ng ch tiêu chúng ta th y giá tr t ng s n lư ng (GTTSL) c a Công ty năm sau cao hơn năm trư c: năm 2002 t 28.300 tri u ng b ng 116,7% so v i năm 2001; năm 2003 t 31.124 tri u ng b ng 109,9% so v i năm 2002; năm 2004 t 33.676 tri u ng b ng 108,2% so v i năm 2003. Như v y m c tăng trư ng giá tr t ng s n lư ng hàng năm c a công ty vào kho ng t 10-15%. ây là m t thành công áng k i v i m t công ty có tu i i hơn 6 năm. 2.3.2 K t qu kinh doanh §µo TÊt Th¾ng - Líp 620 5
 6. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp B ng 2: K t qu kinh doanh Ch tiêu 2002 2003 2004 1. L i nhu n (tr. ng) 234 250 300 2. V n s n xu t (tr. ng) 26.000 27.525 30.138 3. Doanh thu (tr. ng) 22.500 23.069 25.106 4. Chi phí (tr. ng) 22.266 22.819 24.806 5. T su t l i nhu n theo v n (%) 0,9 0,91 0,99 6. T su t l i nhu n theo chi phí (%) 1,05 1,09 1,21 7. T su t l i nhu n theo doanh thu (%) 1,04 1,08 1,19 Doanh thu c a Công ty Tân Thành có s tăng trư ng u n. Năm 2002, t 22.500 tri u ng; năm 2003, doanh thu t 23.069 tri u ng b ng 102,5% so v i năm 2002 (tăng 2,5%); năm 2004 t 25.106 tri u ng b ng 108,8% so v i năm 2003 (tăng 8,8%). V l i nhu n c a công ty năm sau cao hơn năm trư c và t 80 – 85% k ho ch ra. Chương II: phân tích th c tr ng cơ c u t ch c b máy qu n lý c a công ty xây d ng phát tri n h t ng tân thành 1. T ch c b máy qu n lý hi n nay c a công ty 1.1. Sơ cơ c u t ch c §µo TÊt Th¾ng - Líp 620 6
 7. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp T i công ty các phòng ban ư c b trí tách bi t và trư ng phòng c a m i phòng cũng u có phòng riêng. Tuy nhiên do công ty ư c b trí t i nơi có v trí ch t h p l i chung m t khu nhà v i m t công ty khác cho nên vi c tu s a nâng c p là r t khó khăn. Công ty có các phòng sau: 1) Phòng T ch c Hành chính 2) Phòng Tài chính k toán 3) Phòng Kinh t k ho ch 4) Phòng Thi t b 5) Phòng Thi công Cách b trí m i phòng ban riêng bi t có ưu i m là t o nên tính c l p gi a các phòng ban h n ch nh ng s tác ng gây c n tr công vi c do m i phòng u có ch c năng, nhi m v riêng bi t công vi c c a t ng ngư i c l p v i nhau. §µo TÊt Th¾ng - Líp 620 7
 8. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Giám c Phó Giám c Phó Giám đ c Phòng T ch c H nh Phòng Thi t b chính Phòng T i chính k toán Phòng Thi công Phòng Kinh t K ho ch . Cơ c u nhân s b máy qu n lý c a công ty H u h t các cán b nhân viên c a công ty u ư c ào t o và ư c b trí công vi c úng chuyên môn, nghi p v c a h . • Trình nhân viên B ng 4: Trình c anhân viên Trung B ph n T ng ih c Cao ng c p Phòng T ch c Hành chính 14 3 3 4 Phòng Tài chính K toán 6 4 0 2 Phòng Kinh t k ho ch 8 5 3 0 Phòng Thi t b 7 3 4 0 Phòng Thi công 13 5 4 4 T ng c ng 48 20 14 10 Theo b ng 4 t i văn phòng công ty có 20 nhân viên có trình i h c chi m 41,67% s lao ng t i văn phòng công ty, còn l i là lao ng có trình cao ng và trung c p, có 4 lao ng ph thông. Ta th y a s nhân viên c a văn phòng công ty ã §µo TÊt Th¾ng - Líp 620 8
 9. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp ư c ào t o áp ng ngày càng cao c a công vi c, tuy nhiên trình cao ng và trung c p v n chi m t l l n do v y công ty ph i quan tâm hơn n a n vi c ào t o, b i dư ng nâng cao trình nhân viên. • tu i c a nhân viên B ng 5: tu i c a nhân viên t i văn phòng công ty B ph n T ng Tu i nhân viên 50 Phòng T ch c Hành chính 14 5 6 3 Phòng Tài chính K toán 6 4 1 1 Phòng Kinh t k ho ch 8 6 1 1 Phòng Thi t b 7 3 2 2 Phòng Thi công 13 7 4 2 T ng c ng 48 25 14 9 Qua b ng 5 ta th y: tu i dư i 30 có 25 ngư i chi m 52,08% lao ng t i văn phòng công ty; nhóm tu i t 30-50 có 14 ngư i chi m 29,17% và tu i trên 50 có 9 ngư i chi m 18,75%. Nhìn chung tu i c a nhân viên công ty còn tr do công ty m i thành l p ư c hơn 6 năm. Chính vì tu i i và tu i ngh c a nhân viên còn tr nên kinh nghi m làm vi c còn h n ch do ó nh hư ng n hi u qu công vi c. Nh ng cán b trên 50 ư c b trí vào m t s v trí ch ch t. V gi i tính hi n t i có 32 nam chi m 66,67% t ng lao ng c a văn phòng công ty và 16 lao ng n chi m 33,33% s lao ng t i văn phòng công ty. Như v y, s lao ng nam chi m t l tương i cao so v i n ph n ánh c thù c a ngành xây d ng. . Trang thi t b văn phòng t i công ty Do a i m t văn phòng c a công ty có di n tích ch t h p nên ã nh hư ng t i vi c tu s a nâng c p trang b cơ s v t ch t cho văn phòng. Nhân viên ph i làm vi c trong i u ki n ch t h p, bên c nh ó các thi t b làm vi c l i l c h u, i u ó nh hư ng r tl n n hi u qu công vi c c a văn phòng. Hi n nay trang thi t b văn phòng c a công ty g m: - Máy vi tính: 12 chi c - Máy in: 7 chi c - Máy photocopy: 2 chi c §µo TÊt Th¾ng - Líp 620 9
 10. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp - Máy i u hoà: 10 chi c - Máy i n tho i: 10 chi c - Máy fax: 1 chi c T t c các máy tính c a công ty u ho t ng c l p chưa ư c n i m ng n i b d n n vi c trao i thông tin liên k t công vi c gi a các phòng ban b h n ch . Do s lư ng máy in ít hơn máy tính cho nên có khi 2 máy tính ph i dùng chung 1 máy in i u này cũng làm gi m t c x lý công vi c. Nhìn chung trang thi t b văn phòng công ty Tân Thành chưa áp ng ư c yêu c u c a s phát tri n kinh t chung c a t nư c. Trong xu th h i nh p kinh t qu c t thì trong th i gian t i công ty c n ph i i m i trang thi t b văn phòng tăng hi u qu trong s n xu t kinh doanh, gi m chi phí, tăng kh năng c nh tranh ng v ng trên th trư ng. 1. 4. Quy nh v ch c năng, nhi m v c a các phòng ban 1.4.1 Nh ng quy nh chung §µo TÊt Th¾ng - Líp 620 10
 11. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Quy n h n và trách nhi m: ư c quy n yêu c u các phòng có liên quan cung c p tài li u, tham gia ý ki n trong ph m vi ch c năng c a phòng ó v các d th o văn b n, v n mà giám c ho c phó giám c giao cho phòng làm um i Tham gia ý ki n, cung c p văn b n, tài li u c a phòng mình cho các phòng khác theo yêu c u th c hi n ch o c a giám c. Xây d ng và th c hi n k ho ch công tác c a phòng. Th c hi n các quy n h n và nhi m v khác do giám c, các phó giám c giao. Chương trình công tác, ch h i h p và giao ban Chương trình công tác c a phòng ư c l p hàng năm, hàng quý và hàng tháng. Lãnh o phòng làm vi c theo chương trình công tác và s phân công, phân nhi m do giám c phê duy t Hàng tu n, tháng, quí, 6 tháng, năm, trư ng phòng ho c phó trư ng phòng ư c phân công trong trư ng h p trư ng phòng i v ng t ch c h p phòng ki m i m công tác tu n, ki m tra ti n th c hi n công vi c theo k ho ch công tác phòng theo tháng, quí 6 tháng và năm, phân công công vi c trong phòng, xu t phương hư ng ho t ng phòng…N i dung các cu c h p do trư ng phòng quy t nh. Trư ng phòng ho c phó trư ng phòng ư c phân công có th t xu t tri u t p h p phòng ho c m t nhóm cán b trong phòng. N i dung cu c h p do trư ng phòng ho c phó trư ng phòng phân công quy t nh. Các cu c h p ph i ư c chu n b k và ti n hành m t cách khoa h c mb o n i dung ưa ra ư c trao i, th o lu n m t các nguyên t c có hi u qu . N i dung các cu c h p phòng u ư c ghi l i trong s nh t ký biên b n h p phòng. Quan h công tác - i v i các phòng khác: Quan h gi a phòng v i các phòng khác t i công ty th c hi n trên cơ s h p tác tôn tr ng và bình ng hoàn thành tót nhi m v ư c giao và mang l i hi u qu t t cho công ty. §µo TÊt Th¾ng - Líp 620 11
 12. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Trao i nghi p v , ch , th l . Ph i h p h tr nhau trong vi c nghiên c u chính sách, ch th l c a Nhà nư c xu t, áp d ng và th c hi n các nghi p v trong ho t ng c a công ty. - i v i t ch c và cá nhân khác t các quan h v i các t ch c, cá nhân trên cơ s h p tác phát tri n, vì l i ích c a công ty sau khi ã ư c Giám c thông qua n i dung. Cung c p các thông tin v ho t ng c a công ty trong ph m vi theo quy nh và ph i ư c s ch p thu n c a Giám c ho c Phó giám c. 1.4.2 Phòng t ch c hành chính Ch c năng: Phòng t ch c hành chính: là phòng chuyên môn, tham mưu cho giám cv công tác: t ch c s n xu t, qu n lý và s d ng l c lư ng cán b công nhân viên, th c hi n các ch chính sách i v i ngư i lao ng, công tác nh m c tr lương s n ph m. Công tác l tân ti p khách. m b o các công vi c v hành chính qu n tr , b o v và y t cơ quan. Nhi m v : Th c hi n các nhi m v liên quan n các ch c năng c a phòng §µo TÊt Th¾ng - Líp 620 12
 13. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp So n th o và trình ban hành các văn b n, quy trình nghi p v và s tay nghi p v liên quan n nghi p v c a phòng. Xây d ng k ho ch phát tri n nghi p v c a phòng Ph i h p, hư ng d n các phòng ch c năng c a công ty, th c hi n các công vi c trong ph m vi ch c trách c a phòng Xây d ng k ho ch ào t o và t ch c tri n khai th c hi n k ho ch ào t o cán b trong toàn công ty T ch c ánh giá, l p báo cáo k t qu tri n khai các nhi m v c a phòng nh kỳ; tham mưu cho ban giám c các v n liên quan n ho t ng c a phòng Lưu tr , qu n lý h sơ, tài li u liên quan n ho t ng c a công ty Th c hi n các nhi m v khác ư c ban lãnh o công ty giao phó. 1.4.3 Phòng Tài v Ch c năng: Phòng Tài v : th c hi n các ch c năng tham mưu cho ban giám c v công tác tài chính, các ch trương chính sách v qu n lý tài chính, m nhi m tr ng trách v h ch toán, m b o v v n cho ho t ng s n xu t kinh doanh và các ho t ng khác. Xây d ng các ho t ng tài chính, ki m tra giám sát m i ho t ng tài chính c a công ty giúp giám c công ty ho ch nh chi n lư c ho t ng kinh doanh trong tương lai. Nhi m v : So n th o và trình ban hành các văn b n, quy trình nghi p v và s tay nghi p v liên quan n nghi p v c a phòng. Nghiên c u, xu t các phương án ng d ng công ngh tin h c trong ho t ng k toán và thanh toán trong toàn công ty. Ph i h p v i các phòng ch c năng trong toàn công ty th c hi n các công vi c trong ph m vi ch c trách c a phòng. T ch c ánh giá l p báo cáo k t qu tri n khai các nhi m v c a phòng nh kỳ; tham mưu cho Ban giám c các v n liên quan ho t ng c a phòng Lưu tr và qu n lý h sơ, tài li u liên quan n ho t ng c a phòng Th c hi n các nghĩa v khác ư c ban lãnh o công ty giao. 1.4.4 Phòng Kinh t k ho ch Ch c năng §µo TÊt Th¾ng - Líp 620 13
 14. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Phòng Kinh t k ho ch: là phòng chuyên môn nghi p v , có ch c năng tham mưu giúp giám c công ty t ch c, tri n khai, ch o và tr u trách nhi m v công tác k ho ch, v t tư, thi t b , u th u. Phân tích tư v n u tư và phân tích các ho t ng u tư c a công ty Nhi m v Xây d ng các quy trình và s tay nghi p v theo ch c năng, nghi p v ư c giao Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch Ph i h p v i các phòng ch c năng trong công ty th c hi n các công vi c trong ph m vi ch c trách c a phòng T ch c ánh giá, l p báo cáo k t qu tri n khai k ho ch c a phòng nh kỳ, tham mưu cho Ban giám c các v n liên quan n ho t ng c a phòng Th c hi n nhi m v thư ng tr c ho t ng u tư giúp Ban lãnh o công ty quy t nh các phương án u tư trong toàn công ty. Lưu tr , qu n lý h sơ, tài li u liên quan n ho t ng c a phòng Th c hi n các nhi m v khác ư c ban lãnh o công ty giao phó. 1.4.5 Phòng k thu t thi công Là phòng k thu t, qu n lý thi t k , thi công có ch c năng giúp giám c công ty t ch c tri n khai các công vi c v công tác nghi p v k thu t trong thi công xây l p, kh o sát thi t k , qu n lý công trình. Th c hi n công tác an toàn, b o h lao ng. 1.4.6 Phòng qu n lý thi t b Có ch c năng qu n lý, hư ng d n th c hi n vi c khai thác có hi u qu , các thi t b , xe máy, các dây chuy n công ngh . T ch c th c hi n các công trình, quy ph m k thu t trong s d ng máy móc thi t b . 1.5. B máy qu n lý c a công ty Ban giám c: G m m t giám c và hai phó giám c. Ban giám c ch u trách nhi m qu n lý chung toàn công ty, xét duy t, l p k ho ch kinh doanh cho công ty, quy t nh m i ho t ng c a công ty. Quan tâm chăm lo n i s ng c a cán b công nhân viên trong toàn công ty Nhi m v và quy n h n c a giám c công ty §µo TÊt Th¾ng - Líp 620 14
 15. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Giám c là ngư i i di n theo pháp lu t c a công ty là ngư i tr c ti p i u hành ho t ng kinh doanh hàng ngày c a công ty, ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ho t ng kinh doanh c a công ty. Quy t nh các v n v ho t ng hàng ngày c a công ty Thay i n i dung, ph m vi, th i gian ho t ng c a công ty Liên doanh, chia tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i, gi i th công ty B nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t các ch c danh thu c th m quy n; t ch c tuy n d ng lao ng. i di n công ty trong quan h qu c t , t t ng, tranh ch p Th c hi n các quy n và nghĩa v ư c giao m t cách trung th c, m n cán vì l i ích h p pháp c a công ty, không ư c ti t l bí m t công ty. Phó giám c là ngư i giúp vi c giám c. Phó giám c là ngư i giúp vi c giám c i u hành m t ho c m t s lĩnh v c ho t ng c a công ty theo phân công c a giám c, ch u trách nhi m trư c giám c. Các phòng chuyên môn, nghi p v t i công ty công ty có ch c năng tham mưu, giúp cho giám c trong vi c qu n lý, i u hành ho t ng c a công ty và tr c ti p ho t ng kinh doanh. 2. ánh giá hi u qu ho t ng c a b máy qu n lý Là m t Công ty m i thành l p l i là Công ty ho t ng trong lĩnh v c xây d ng. Ho t ng c a b máy qu n lý c a Công ty có nhi u thu n l i nhưng cũng im tv i nhi u khó khăn. V i nh ng k t qu mà Công ty ã t ư c trong m y năm qua ch ng t s n l c c g ng c a toàn th Công ty c bi t là i ngũ cán b qu n lý. Tuy nhiên v n t nt im ts v n c n ph i xem xét. 2.1. Ưu i m B máy qu n lý c a Công ty ư c t ch c theo mô hình cơ c u tr c tuy n, mô hình này hoàn toàn phù h p v i Công ty có quy mô nh , cơ c u không ph c t p. B máy qu n lý mu n ho t ng t t thì trư c h t ph i m b o tính hi u qu và h p lý c a cơ c u t ch c. Ưu i m c a cơ cáu này g n nh linh ho t cho phép gi i quy t công vi c m t cách nhanh chóng, ch c năng nhi m v ư c quy nh rõ ràng, ngư i lãnh o ch u trách §µo TÊt Th¾ng - Líp 620 15
 16. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nhi m v các k t qu ho t ng c a ngư i dư i quy n do v y òi h i ngư i lãnh o cũng như các cán b qu n lý ph i có ki n th c toàn di n, t ng h p. tu i trung bình c a các nhân viên công ty còn tr , các cán b tr luôn giàu lòng nhi t tình, hăng hái i v i công vi c, h là ngư i tr c ti p th c hi n c c công vi c, nhát là các công vi c òi h i ph i s d ng máy tính, ngo i ng , trong khi ó cán b có thâm niên công tác cao thư ng b h n ch b i nh ng k năng này. ây chính là th m nh c a b máy qu n lý trong Công ty. Ngoài nh ng nhân t bên trong thì nh ng tác ng c a môi trư ng xung quanh cũng góp ph n làm cho b máy qu n lý c a Công ty ho t ng t t. ó chính là i u ki n lao ng. H u h t trong các doanh nghi p Vi t Nam trình lao ng qu n lý c a chúng ta cao nhưng do môi trư ng làm vi c không t t cho nên i a s nh ng ngư i qu n lý không th phát huy m i năng l c k năng c a mình. Kh c ph c như c i m này Công ty Tân Thành ã c g ng t o m t môi trư ng làm vi c t t cho toàn Công ty nói chung và b máy qu n lý nói riêng. M i cán b qu n lý u ư c trang b m t b bàn gh riêng, 1 máy vi tính cá nhân u ư c k t n i m ng Internet cùng 1 máy i n tho i. V i nh ng trang b này t o i u ki n cho các cán b làm t t công vi c cu mình, h c m th y ư c s quan tâm c a Công ty, do ó càng c g ng hơn. 2.2. M t h n ch Bên c nh nh ng ưu i m thì b máy qu n lý c a Công ty còn v p ph i m t s như c i m th hi n nh ng m t sau: Là m t ơn v m i thành l p, v i cán b u vào ít nhưng ã ph i m nh n ngay m t kh i lư ng l n vì v y òi h i các cán b qu n lý ph i gánh vác tr ng trách l n làm vi c 1 b ng 3. Nhi u v trí qu n lý tr ng ch quy t nh b sung làm cho nhi m v trách nhi m c a ngư i ư c u quy n càng l n. Trong b máy qu n lý ph n l n là cán b tr , thâm niên công tác ít cho nên ki n th c v chuyên ngành và kh năng công tác còn nhi u h n ch . Cơ ch ho t ng, các quy nh v qu n lý con ngư i, qu n lý tài chính, qu n lý nghi p v ph i xây d ng m i t u, ch y u ư c th c hi n trong quá trình ho t ng cho nên vi c quy nh ch c năng, nhi m v cho các ch c danh trong t ng phòng ban còn mang tính r p khuôn. M t s cán b chưa làm úng chuyên ngành ư c ào t o, kh i lư ng công vi c phân b chưa h p lý, th i gian làm vi c chưa cao. §µo TÊt Th¾ng - Líp 620 16
 17. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Tóm l i qua nh ng ánh giá trên ây v i th i cơ và thách th c m i trong ho t ng kinh doanh vi c hoàn thi n t ch c b máy qu n lý cho phù h p v i yêu c u c a i u ki n c nh tranh b i s c ép qu c t ngày càng tăng, hoàn thi n t ch c b máy qu n lý là m t yêu c u có t m quan tr ng chi n lư c i v i quá trình phát tri n lâu dài c a Công ty. §µo TÊt Th¾ng - Líp 620 17
 18. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp K t lu n Trong th i gian th c t p t i công ty em thây b máy qu n lý t i ây ho t ng tương i t t ư c t ch c phù h p v i quy mô c i m c a Công ty, song bên c nh ó còn t n t i m t s m t h n ch c n ph i gi i quy t. Vì v y em ã ch n tài: “Hoàn thi n cơ c u t ch c b máy qu n lý c a Công ty xây d ng phát tri n H t ng Tân Thành” cho lu n văn c a em. Vi c l a ch n tài này c a em c g ng ưa ra m t b c tranh toàn c nh v t ch c b máy qu n lý c a Công ty và m nh d n ưa ra m t s ki n ngh có th kh c ph c các m t còn h n ch ó, hy v ng trong th i gian t i công ty s làm ăn kh i s c. §µo TÊt Th¾ng - Líp 620 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản