intTypePromotion=3

Luận văn:Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 đến chế độ làm việc của hệ thống lưới truyền tải điện Việt Nam

Chia sẻ: Nhung Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
51
lượt xem
11
download

Luận văn:Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 đến chế độ làm việc của hệ thống lưới truyền tải điện Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lưới điện truyền tải Việt Nam bắt đầu được xây dựng từ những năm 1960. Sau nửa thế kỷ hình thành và phát triển, đến nay lưới điện truyền tải đã lớn mạnh với hàng vạn km đường dây và hàng trăm trạm biến áp. Năm 1994, lưới điện 500kV chính thức được đưa vào vận hành (ngày 27/05/1994) đồng thời Tổng công ty Điện lực Việt Nam được thành lập (theo Quyết định số 562/TTg ngày 10/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ) là bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của lưới điện truyền tải. Các Công...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 đến chế độ làm việc của hệ thống lưới truyền tải điện Việt Nam

 1. 1 2 Công trình ñư c hoàn thành t i B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N QUANG VĨNH Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. Lê K Ph n bi n 1: PGS.TS. Đinh Thành Vi t NGHIÊN C U NH HƯ NG C A NHÀ MÁY TH Y ĐI N Đ NG NAI 3 VÀ Đ NG NAI 4 Đ N CH Đ LÀM VI C C A H TH NG LƯ I TRUY N T I Ph n bi n 2: PGS.TS. Nguy n Hoàng Vi t ĐI N VI T NAM Lu n văn s ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t Chuyên nghành: M ng và H th ng ñi n nghi p th c sĩ k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 06 Mã s : 60.52.50 tháng 08 năm 2011. TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà n ng. - Thư vi n trư ng Đ i h c Bách khoa, Đ i h c Đà N ng. Đà N ng - Năm 2011
 2. 3 4 M Đ U - Nghiên c u nh hư ng c a NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 ñ n HTĐ Vi t Nam và công tác chu n b ñóng ñi n NMTĐ. 1. LÝ DO CH N Đ TÀI HTĐ Vi t Nam là HTĐ h p nh t qua ĐD siêu cao áp 500kV 3. Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U (m ch 1 và m ch 2). Có r t nhi u NMTĐ ñi n ñư c n i v i HTĐ - Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u c a ñ tài là NMTĐ Đ ng Qu c gia các c p ñi n áp khác: 500kV, 220kV, 110KV, 22KV... Nai 3, Đ ng Nai 4 và HTĐ truy n t i ñi n Vi t Nam, HTĐ nam Mi n NMTĐ th y ñi n Đ ng Nai 3, Đ ng Nai 4 ñư c xây d ng trên Trung trong ch ñ làm vi c bình thư ng; ñáp ng c a NMTĐ th y sông Đ ng Nai thu c ñ a ph n t nh Lâm Đ ng và Đ k Nông, công ñi n Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 ñ i v i các d ng quá trình quá ñ su t Đ ng nai 3 là: 2x 90MW; công su t Đ ng Nai 4 là: 2x 170MW. cũng như nh hư ng c a nó ñ n HTĐ b o v rơle hi n có c a HTĐ. Hai NMTĐ này s ñư c k t n i vào thanh góp 220kV tr m 500kV - Ph n tính toán và mô ph ng s th c hi n tính toán l a ch n Đ k Nông qua 2 ĐD 220kV m ch kép. phương th c v n hành, mô ph ng n ñ nh máy phát và nh hư ng Trong th c t v n hành, khi có NMTĐ m i, ngư i k sư v n c a ch ñ làm vi c máy phát ñ n HTĐ b o v rơle hi n có. hành cũng c n n m ñư c các nh hư ng c a NMTĐ m i ñ i v i 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U HTĐ, gi i h n truy n t i c a ĐD, n ñ nh quá ñ c a máy phát. Các thông tin ñó r t quan tr ng, giúp cho ngư i tính toán b o v rơle cũng Ti n hành thu th p các thông tin, s li u tính toán c a HTĐ như ngư i v n hành có cơ s ñ ch ñ ng ng phó v i các tính Vi t Nam, HTĐ Nam Mi n Trung. hu ng c a HTĐ. Nghiên c u phương th c k t dây và v n hành c a HTĐ khi có Xu t phát t các v n ñ trên, ñ tài “Nghiên c u nh hư ng NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4. c a NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 ñ n ch ñ làm vi c c a HTĐ Th c hi n tính toán l a ch n phương th c v n hành, ch ñ lư i truy n t i ñi n Vi t Nam” ñư c tác gi ch n ñ nghiên c u. phát CS, dao ñ ng CS, tính toán dòng ng n m ch, dao ñ ng ñi n áp, mô ph ng n ñ nh MF và nh hư ng c a ch ñ làm vi c MF ñ n 2. M C TIÊU VÀ NHI M V NGHIÊN C U: HTĐ b o v rơle hi n có. M c tiêu chính là “Nghiên c u nh hư ng c a NMTĐ Đ ng T ñó ñ xu t phương th c ñóng ñi n v n hành NMTĐ. Nai 3 và Đ ng Nai 4 ñ n ch ñ làm vi c c a HTĐ lư i truy n t i Lu n văn s d ng ph n m m PSS/E ñ tính toán. ñi n Vi t Nam”. Đ th c hi n m c tiêu này, các nhi m v chính c n th c hi n như sau: 5. Ý NGHĨA KHOA H C VÀ TH C TI N C A Đ TÀI - Nghiên c u HTĐ Vi t Nam và các ch ñ làm vi c c a HTĐ. Đ tài giúp ngư i k sư v n hành HTĐ và v n hành NMTĐ - Nghiên c u phương pháp tính toán HTĐ và các ph n m m n m ñư c: tính toán ñ t ñó l a ch n ph n m m s d ng cho ñ tài.
 3. 5 6 - Các nh hư ng c a NMTĐ ñ n HTĐ như phân b CS, t n - Ngu n ñi n trong HTĐ Vi t Nam g m: Thu ñi n, Nhi t ñi n th t CS, ch ñ ñóng c t và s n ñ nh quá ñ c a MF-HTĐ. than, Nhi t ñi n d u, Tuabin khí. - nh hư ng c a NMTĐ ñ n các thi t b hi n có trong HTĐ. 1.1.2. Hi n tr ng c a HTĐ Vi t Nam và qui ho ch cho tương lai - Xác ñ nh ñư c dòng ñi n ng n m ch, ñi n áp các nút t i các 1.1.2.1. Hi n tr ng c a HTĐ Vi t Nam TBA bi n áp 220kV, 500kV trong khu v c mà NMTĐ n i vào. - Xác ñ nh ñư c: CS truy n t i trên các ĐD trong khu v c; kh Ngu n ñi n: năng t i c a các ĐD truy n t i trong khu v c. B ng 1.1: T ng h p các ngu n HTĐ Vi t Nam Ch ñ ng ng phó v i các tính hu ng c a HTĐ. Cơ c u ngu n 6. C U TRÚC C A LU N VĂN Cơ c u ngu n theo s n Các thành theo lư ng Chương 1: T ng quan HTĐ Vi t Nam và các ch ñ làm vi c ph n ngu n công su t l p ñ t (106kWh) c a HTĐ. (MW) Chương 2: Cơ s tính toán ch ñ xác l p c a HTĐ và các Thu ñi n 6441 27206 ph n m m ng d ng. Nhi t ñi n 2945 10310 Chương 3: Nghiên c u nh hư ng c a NMTĐ Đ ng Nai 3 và Tua bin khí 3563 13250+6298 Đ ng Nai 4 ñ n ch ñ v n hành c a HTĐ Vi t Nam. Diesel 454 52 Chương 4: Phương th c ñóng ñi n và v n hành c a NMTĐ Ngoài ngành 5975 28104 Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4. T ng công su t 19378 84032 Chương 1 - T NG QUAN H TH NG ĐI N VI T NAM VÀ Ngu n: T p ñoàn Đi n l c Vi t Nam, 2010. CÁC CH Đ LÀM VI C C A H TH NG ĐI N Lư i ñi n: 1.1. T NG QUAN V H TH NG ĐI N VI T NAM T ng chi u dài ĐD và dung lư ng máy bi n áp truy n t i 1.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n trong HTĐ Vi t Nam năm 7/2010 ñưa ra trong b ng 1-2. - Do y u t l ch s và lãnh th ñ a lý, HTĐ Vi t Nam ñư c chia thành ba HTĐ mi n: HTĐ mi n B c; HTĐ mi n Trung; HTĐ mi n Nam.
 4. 7 8 1.2.2.2. Ch ñ không ñ ng b B ng 1.2: T ng h p lư i truy n t i và phân ph i HTĐ Vi t Nam 1.2.2.3. Ch ñ không ñ i x ng 1.3. CH Đ HÒA Đ NG B T MÁY PHÁT C p ñi n Trung 1.3.1. Các phương pháp hòa ñ ng b máy phát ñi n 500kV 220kV 110kV H th áp th 1.3.2. Kh i ñ ng t MF ñi n chu n b hòa vào HTĐ 1.3.2.1. Công tác tính toán chu n b ñóng ñi n MF m i vào HTĐ ĐD (km) 3.455 7.988 12.943 131.924 149.711 1.3.2.2. Đ xu t phương án ñóng ñi n MF m i vào HTĐ Máy bi n 8.756 14.761 1.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ N Đ NH H TH NG áp 23.085 3.649 39.333 (11 TBA) (54 TBA) ĐI N (MVA) 1.4.1. Khái ni m n ñ nh HTĐ Ngu n: T p ñoàn Đi n l c Vi t Nam, 2010. - n ñ nh tĩnh. 1.1.2.2. Qui ho ch HTĐ Vi t Nam trong tương lai - n ñ nh ñ ng. D báo năm 2010, t ng s n lư ng HTĐ kho ng 85.14 t 1.4.2. Phân tích n ñ nh tĩnh HTĐ kWh, năm 2011 d ki n ñ t kho ng 96 t kWh; Đ nghiên c u n ñ nh tĩnh có th áp d ng phương pháp theo Công su t tăng trư ng 15%, công su t c c ñ i kho ng tiêu chu n năng lư ng ho c phương pháp n ñ nh theo Lyaponov. 16171MW. Ngu n c a HTĐ Vi t Nam có t ng công su t l p ñ t 1.4.2.1. Phương pháp ñánh giá n ñ nh theo tiêu chu n năng kho ng 15110MW. lư ng 1.1.3. K t lu n 1.4.2.2. Phương pháp ñánh giá n ñ nh theo Lyapunov Phương pháp tr c ti p. V i s tăng trư ng ph t i 15% trong năm 2011, do ñó c n: Phương pháp x p x b c nh t - Đ y nhanh ti n ñ d án xây d ng các ngu n ñi n. 1.4.3. Phân tích n ñ nh ñ ng HTĐ - Đ y m nh công tác nghiên c u, ñưa ra các gi i pháp tăng Vi c ñánh giá n ñ nh ñ ng c a quá trình quá ñ ñòi h i tính an toàn c a HTĐ. phương pháp và tiêu chu n ch t ch hơn, c n ph i d a vào các 1.2. CH Đ LÀM VI C C A MÁY PHÁT ĐI N phương trình vi phân phi tuy n ban ñ u không có kh năng tuy n tính 1.2.1. Ch ñ làm vi c bình thư ng hóa. 1.2.2. Ch ñ làm vi c không bình thư ng 1.2.2.1. Ch ñ quá t i
 5. 9 10 1.5. K T LU N 2.3.5. Ph n m m POWERWORLD SIMULATOR: Máy phát ñi n nhìn chung làm vi c trong ba ch ñ : ch ñ 2.3.6. Phân tích và l a ch n chương trình tính toán: làm vi c bình thư ng, ch ñ quá ñ và ch ñ hòa ñ ng b . M i ph n m m ñ u có m t s ch c năng và ph m vi ng C n tính toán ñ chu n b ñóng ñi n máy phát: ch ñ xác d ng khác nhau. PSS/ADEPT thư ng ñư c s d ng tính toán cho l p và quá ñ . lư i phân ph i. POWERWORLD SIMULATOR phù h p cho công Đ tài d a trên kh năng tính toán c a chương trình PSS/E là tác ñào t o. CONUS dùng ñ tính toán trào lưu công su t và ñánh giá s d ng phương pháp tích phân s ñ tính toán và phân tích n ñ nh n ñ nh HTĐ. PSS/E là ph n m m m nh có nhi u ch c năng như mô quá ñ c a HTĐ. ph ng HTĐ, hi n nay ñang ñư c các công ty ñi n l c Vi t Nam s d ng. Đ ñánh giá nh hư ng c a NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 Chương 2 - CƠ S TÍNH TOÁN CH Đ XÁC L P C A HTĐ ñ n các ch ñ v n hành c a HTĐ Vi t Nam, tác gi s d ng ph n VÀ CÁC PH N M M NG D NG m m PSS/E do nh ng ưu ñi m c a nó. 2.1. T NG QUAN 2.4. XÂY D NG D LI U TÍNH TOÁN HTĐ B NG Dùng phương pháp ñi n áp nút và phương pháp dòng ñi n CHƯƠNG TRÌNH PSS/E vòng. 2.4.1. Thu th p s li u HTĐ 2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CH Đ XÁC L P 2.4.2. Tính toán mô ph ng các ph n t HTĐ theo PSS/E Dùng phương pháp ma tr n YNút và ma tr n ZNút. Dùng phương pháp l p: Gauss-Seidel (Ynút) và phương pháp 2.5. K T LU N Newton ( Znút). Đ tính toán HTĐ thư ng s d ng các phương pháp gi i tích 2.2.1. Gi i tích m ng ñi n b ng phương pháp l p Gauss -Seidel m ng ñi n như: Newton-Raphson và Gauss - Seidel. 2.2.2. Gi i tích m ng ñi n b ng phương pháp l p Newton - Tác gi l a ch n ph n m m PSS/E ñ th c hi n các tính toán Raphson phân tích ñ tài “Nghiên c u nh hư ng c a NMTĐ Đ ng Nai 3 và 2.3. CÁC PH N M M TÍNH TOÁN CH Đ XÁC L P Đ ng Nai 4 ñ n ch ñ làm vi c c a HTĐ lư i truy n t i ñi n Vi t 2.3.1. Đ tv nñ Nam”. H u h t các ph n m m tính toán d a trên cơ s thu t toán l p Newton - Raphsson và Gauss - Seidel. 2.3.2. Ph n m m PSS/E 2.3.3. Ph n m m Conus 2.3.4. Ph n m m PSS/ADEPT
 6. 11 12 Chương 3 - NGHIÊN C U NH HƯ NG C A NMTĐ Đ NG 3.3. TÍNH TOÁN CÁC CH Đ V N HÀNH C A H TH NG NAI 3 VÀ Đ NG NAI 4 Đ N CH Đ V N HÀNH ĐI N KHI CÓ NMTĐ TH Y ĐI N Đ NG NAI 3,4 C A HTĐ VI T NAM 3.3.1. Phương th c k t dây c a HTĐ mi n Trung-Tây Nguyên 3.1. GI I THI U CHUNG khi có NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 ñư c ñ u n i vào HTĐ Khi NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 ñưa vào v n hành, sơ Qu c gia b ng hai ĐD 220kV m ch kép ñ n thanh góp 220kV TBA ñ k t lư i cơ b n khu v c Mi n Trung – Tây Nguyên như sau: 500kV Đ k Nông. NMTĐ có nh hư ng l n ñ n s làm vi c c a - M các máy c t sau: MC274/TBA 220kV Hà Tĩnh, HTĐ Vi t Nam. C n thi t ph i nghiên c u phân b CS, ñi n áp, ch MC271/TBA500kV Đà N ng, MC172/TBA110 KV Tam Kỳ, ñ ñóng c t và s n ñ nh c a MF và HTĐ. MC112/TBA 110KV M Đ c, MC172/TBA110KV Bù Đăng, MC172/TBA Ninh H i, MC175/TBA110KV Đa Nhim. 3.2. TÍNH TOÁN THÔNG S V N HÀNH C A H TH NG - Các tr m bi n áp 500kV Pleiku, Đăk Nông, Di Linh n i ĐI N TRONG GIAI ĐO N 2011 (CHƯA CÓ NMTĐ Đ NG vòng v i nhau qua các tr m bi n áp 220kV KrôngBuk – Nha Trang – NAI 3,4) Đa Nhim – Di linh; Và Krông Buk – Buôn tua sa – Đăk Nông. Khi chưa có NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4, th c hi n tính - Các m ch vòng 220kV: Pleiku - Krông buk - Nha trang - toán ñi n áp t i các nút, công su t truy n t i trên các ĐD và t n th t Tuy Hòa - Quy Nhơn; Pleiku - Sêsan - Sêsan 3A; Krông Buk - công su t trên HTĐ và khu v c Mi n Trung-Tây Nguyên. Buônkuôp - Srepok 3 - Srepok 4. B ng 3.3: T n th t công su t HTĐ khi chưa có Đ ng Nai 3 và Đ ng - Các m ch vòng 220kV-110KV: Đà N ng Hòa – Hòa Nai 4 Khánh, Hòa Khánh – Hu , Hu - Đ ng H i, Nha Trang – Tuy Hòa, Tuy Hòa – Quy Nhơn. T n th t khi chưa có Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 3.3.2. Tính toán phân b công su t c a HTĐ khi có NMTĐ Đ ng Stt Khu v c Nai 3 và Đ ng Nai 4 Ch ñ c c ñ i Ch ñ c c Khi có NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4, th c hi n tính toán [MW] ti u [MW] ñi n áp t i các nút, công su t truy n t i trên các ĐD và t n th t công 1 Toàn HTĐ 663.6 412.6 su t trên HTĐ và khu v c Mi n Trung-Tây Nguyên. 2 Mi n trung 150.8 97.8
 7. 13 14 B ng 3.6: T n th t công su t HTĐ khi có Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 - Khi NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 ch y không t i, t n th t trong HTĐ gi m. T n th t khi có - Khi NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 phát P, t n th t Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 Stt Khu v c trong HTĐ tăng lên. Ch ñ c c ñ i Ch ñ c c [MW] ti u [MW] 3.3.3.2. nh hư ng c a s thay ñ i công su t phát c a NMTĐ 1 Toàn HTĐ 744.6 430.3 Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 ñ n h ñi n áp nút th ng ñi n. 2 Mi n trung 177.0 177.0 - nh hư ng ñ n ñi n áp HTĐ: NMTĐ th y ñi n Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 góp ph n c i thi n ñư c ñi n áp lúc cao ñi m và gi m 3.3.3. nh hư ng c a s thay ñ i công su t phát c a NMTĐ ñư c ñi n áp lúc th p ñi m, ñ c bi t trong trư ng h p ta ti n hành Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 ñ n HTĐ ñi u ch nh ñi n áp t i NMTĐ. 3.3.3.1. nh hư ng c a th y ñi n Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 ñ n s - nh hư ng c a NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 ñ n ch thay ñ i t n th t công su t c a HTĐ ñ mang t i c a các ph n t trên HTĐ: Các thi t b mang ñi n các K t qu tính t n th t công su t trên HTĐ khi NHTĐ Đ ng tr m 500kV, 220kV không b quá t i. Nai 3 và Đ ng Nai 4 phát không t i, phát 50% và 100% công su t ñư c nêu trong b ng 3.7. 3.3.4. nh hư ng c a Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 ñ n HTĐ trong B ng 3.7: T n th t công su t trên HTĐ Vi c Nam theo các các ch ñ s c ch ñ làm vi c c a NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 - Xét các s c nguy hi m: + S c m t ñi n ĐD 220kV Buôn Kuop-Krong Buk. Công su t phát c a Đ ng Nai T n th t T n th t + S c m t ñi n ĐD 500kV Di Linh – Tân Đ nh. Stt 3 và Đ ng Nai 4 ch ñ ph Mi n trung HTĐ (MW) + S c m t ñi n MBA 500kV Đăk Nông. t i h th ng c c ñ i (MW) Chưa có Đ ng Nai 3 và Đ ng NMTĐ th y ñi n NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 c i 1 663.6 150.8 thi n ñáng k ñi n áp trên HTĐ, ñi n áp t i các thanh cái 500kV, Đ ng (P=0MW) ng Nai 4 ch y Nai 4 Nai 3 và Đ 2 660.7 150.1 220kV ñư c duy trì trong gi i h n cho phép. bù (phát Q, P = 0MW) - Xét kh năng mang t i c a các thi t b trên HTĐ: 3 Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 phát 683.6 157.5 50% Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 phát 4 744.6 177.0
 8. 15 16 ĐD 500kV Đăk Nông - 153.6 135.9 B ng 3.12: Kh năng t i c a thi t b khi có s c Pleiku Cu n 220kV MBA 500kV AT 1 TBA 500kV 88.1 110.5 Ch ñ mang t i (%) theo CS phát Phú Lâm I. S c m t ñi n ĐD c a Đ ng Nai 3 và Cu n 500kV MBA Đ ng Nai 4 500kV AT 1 TBA 500kV 91.7 117.7 220kV Buôn ĐD/MBA mang t i Kuop- Phú Lâm ĐN 3,4 Krong Buk Chưa có phát Cu n 220kV MBA ĐN 3,4 93.8 P=100% 500kV AT 2 TBA 220kV 117.6 ĐD 220kV Buon tua Sa - Phú Lâm 100 91.1 Cu n 500kV MBA Đăk Nông. 98.3 500kV AT 2 TBA 500kV 124.4 ĐD 500kV Pleiku-Di Phú Lâm 99.3 81.8 Linh Cu n 220kV MBA 500kV AT 1 TBA 220kV 81.3 99.5 Cu n 220kV MBA Nhà Bè 500kV AT 1,2 TBA 86.6 83.9 Cu n 220kV MBA 500kV Tân Đ nh 500kV AT 2 TBA 220kV 81.3 99.5 Cu n 500kV MBA Nhà Bè 500kV AT 1,2 TBA 98.4 95.04 Cu n 220kV MBA 500kV Tân Đ nh 500kV AT 1 TBA 220kV 37 96.3 Đăk Nông Ch ñ mang t i II. S c (%) theo CS phát Cu n 500kV MBA c a Đ ng Nai 3 và 38 m t ñi n ĐD 500kV AT 1 TBA 220kV 100 500kV Di ĐD/MBA mang t i Đ ng Nai 4 Đăk Nông Linh – Tân Đ nh Chưacó ĐN 3,4 Cu n 220kV MBA phát 500kV AT 2 TBA 220kV 37 96.3 ĐN 3,4 P=100% Đăk Nông ĐD 220kV Buon tua Sa – 106.8 Cu n 500kV MBA 98.1 38 Đăk Nông. 500kV AT 2 TBA 220kV 100 Đăk Nông
 9. 17 18 Ch ñ mang t i không vư t quá ngư ng dòng c t ñ nh m c c a máy c t, do ñó không III. S c m t ñi n (%) theo CS phát c n ph i thay th máy c t mà ch c n ch nh ñ nh l i b o v rơle cho MBT AT 1 c a Đ ng Nai 3 và phù h p. 500kV TBA ĐD/MBA mang t i Đ ng Nai 4 bi n áp Chưacó ĐN 3,4 3.3.6. nh hư ng c a Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 ñ n s n ñ nh 500kV Đăk ñi n áp c a HTĐ phát Nông. ĐN 3,4 P=100% Xét s c 3 pha tr c ti p gi a ĐD 220kV Buôn tua sa- Đăk Cu n 500kV MBA Nông Tính toán k t qu và v bi n thiên ñi n áp theo th i gian cho c 500kV AT 2 TBA 500kV 35 168 Đăk Nông 2 trư ng h p chưa có Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 và có Đ ng Nai 3, có Đ ng Nai 4 phát 100% công su t. Cu n 220kV MBA 500kV AT 2 TBA 500kV 33 160 K t qu tính toán: Khi có NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 Đăk Nông thì sau khi ñóng l p l i, ñi n áp t i các thanh cái 500kV, 220kV TBA ĐD 220kV Tân Đ nh- 108 106.5 500kV Đăk Nông có dao ñ ng t c d n v i biên ñ nh và ñi ñ n n Bình Hòa. ñ nh sau 3s k t lúc x y ra s c . 3.3.7. nh hư ng c a Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 ñ n s bi n thiên Trong trư ng h p s c ñang xét thì s tham gia c a NMTĐ t ng tr tính toán trên các rơle b o v Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 gi m ñư c s qu t i c a các ĐD 220kV, Xét s c trên các ĐD 220kV Đ ng Nai 3 - Đăk Nông và 500kV, và TBA 500kV, 220kV kho ng 4-10%; c i thi n ñáng k tình ĐD 220kV Đ ng Nai 4 - Đăk Nông n u thì ñi n tr và ñi n kháng tr ng quá t i c a các ĐD. ĐD 220kV Buôn tua sa – Đăk Nông bi n thiên l n. N u không gi m CS phát các nhà máy trong khu v c thì s C n ñưa các ch c năng nh n bi t dao ñ ng công su t vào làm làm tăng thêm quá t i (quá t i n ng) MBA AT2 TBA 500kV Đăk vi c ñ ĐD 220kV Buôn tua sa - Đăk Nông không b tác ñ ng m t Nông. ñi n nh m. 3.3.5. nh hư ng c a NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 ñ n các 3.4. TÍNH TOÁN CÁC CH Đ V N HÀNH C A NMTĐ thi t b hi n t i trong HTĐ TH Y ĐI N Đ NG NAI 3,4 - Tính toán dòng ng n m ch ch ñ Max và ch ñ Min 3.4.1. n ñ nh quá ñ - Qua tính toán th y r ng dòng ng n m ch t i các thanh cái 3.4.2. n ñ nh quá ñ khi ñóng ho c c t t máy 500kV, 220kV c a các TBA này cũng như t i các nút khu v c này Th c hi n c t m t ho c hai t máy hay ñóng hòa lư i t máy
 10. 19 20 NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4. Quá trình tính toán cho th y Chương 4 - PHƯƠNG TH C ĐÓNG ĐI N VÀ V N HÀNH không làm nh hư ng ñ n tính n ñ nh HTĐ. NMTĐ Đ NG NAI 3 VÀ Đ NG NAI 4 3.4.3. n ñ nh quá ñ khi có s c - ch ñ c c ñ i tính toán các trư ng h p s c . 4.1. GI I THI U CHUNG - T k t qu tính toán ch ñ ph t i c c ñ i, ñánh giá: HTĐ Khi chu n b ñóng ñi n NMTĐ, trư c h t là c n ph i hi u n ñ nh ch nh các th ng s cho các HTĐ- thi t b lien quan; ch n phương án ñóng ñi n ñ ñ m b o tin c y. 3.5. K T LU N - S tham gia c a NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 không 4.2. TÍNH CH N N C PHÂN ÁP C A MÁY BI N ÁP TĂNG làm thay ñ i phương th c v n hành cơ b n c a HTĐ. ÁP - NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 góp ph n tăng lư ng Đ v n hành NMTĐ trư c h t c n ph i ch n v trí ñ t c a n c công su t truy n t i t mi n B c ra vào Nam trên các ĐD 500kV, c i phân áp máy bi n áp tăng áp phù h p. thi n ñư c ch t lư ng ñi n năng khi có s c . 4.2.1. Ch ñ ph t i c c ñ i - Khi ñóng ñi n NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 dòng Tính toán ñi n áp, Q phát NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 ng n m ch trên HTĐ có thay ñ i, dòng ng n m ch 3 pha tăng t 360 v i các v trí n c phân áp MBA tăng áp khác nhau khi ĐD v n hành ÷ 820A phía 220kV, 250 ÷ 600A phía 110kV, kho ng dư i 370A ñ i m ch kép. v i phía 22kV, 35kV; còn các khu v c khác ch u nh hư ng r t ít, 4.2.2. Ch ñ ph t i c c ti u không ñáng k (dòng s c ch thay ñ i vài ch c ampe). Tính toán ñi n áp, Q phát NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 - Vi c ñóng ho c c t các t máy cũng như s c trên các ĐD v i các v trí n c phân áp MBA tăng áp khác nhau khi ĐD v n hành 220kV m ch kép Đ ng Nai 3-Đăk Nông ĐD 220kV m ch kép Đ ng m ch kép. Nai 4-Đăk Nông không làm HTĐ m t n ñ nh. T k t qu tính toán trên, cho th y có th ch n n c phân áp - Khi có s tham gia c a NMTĐ, c ñi n tr và ñi n kháng cho máy bi n áp tăng áp t i NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 là n c t i v trí ñang xét bi n thiên r t l n, t c ñ bi n thiên t ng tr do dao 1, ho c n c 2, ho c n c 3, ho c n c 4. ñ ng r t l n, ñi u này d d n ñ n b o v rơle tác ñ ng nh m. Vì v y 4.3. CH Đ PHÓNG ĐI N VÀ HÒA Đ NG B MÁY PHÁT c n ñưa các ch c năng nh n bi t dao ñ ng công su t vào làm vi c. Theo Quy trình thao tác do B Công nghi p ban hành, tiêu chu n ñ th c hi n vi c hoà ñ ng b như sau: δ ≤ 300; ∆f ≤ 0,25 Hz; ∆U ≤ 10%.
 11. 21 22 4.3.1. Đ i v i NMTĐ th y ñi n Đ ng Nai 3 4.3.2. Đ i v i NMTĐ th y ñi n Đ ng Nai 4 4.3.1.1. Hòa 1 t máy ñ u tiên th y ñi n Đ ng Nai 3 vào lư i Vi c tính toán ch ñ phóng ñi n và hòa ñ ng b máy phát 4.3.2.1. Hòa 1 t máy ñ u tiên th y ñi n Đ ng Nai 4 vào lư i ñư c th c hi n v i gi thi t: Vi c tính toán ch ñ phóng ñi n và hòa ñ ng b máy phát + NMTĐ Đ ng Nai 3 v n hành không t i 1 t máy, công su t ñư c th c hi n v i gi thi t: phát P = 0 MW. - NMTĐ Đ ng Nai 4 v n hành không t i 1 t máy, công su t + Đi n áp ñ u c c c a máy phát ñ t ñ nh m c 15.75kV phát P = 0 MW. (0.95÷1.05 pu) - Đi n áp ñ u c c c a máy phát ñ t ñ nh m c 15.75kV + N c ñ t c a MBA tăng áp Đ ng Nai 3 là n c 2. (0.95÷1.05 pu). T k t qu tính toán th y r ng trong m i ch ñ ph t i, ñ - N c ñ t c a MBA tăng áp Đ ng Nai 4 là n c 2. l ch ñi n áp gi a hai ñ u máy c t (ñi m tách HTĐ) có th ñi u ch nh 4.3.2.2. Hòa t máy 2 sau khi ñã hòa t máy th nh t th y ñi n (ñi u ch nh ñi n áp ñ u c c máy phát) ñ th a mãn yêu c u ñ l ch Đ ng Nai 4 ñi n áp cho phép hòa ñ ng b ∆U ≤ 10%. Do ñó, có th hòa t máy th y ñi n Đ ng Nai 3 vào HTĐ t i hai v trí: NMTĐ Đ ng Nai 3 Ta xét thêm trư ng h p hòa t máy còn l i khi trư c ñó t máy ho c t i tr m bi n áp 500kV Đăk Nông. th nh t ñã ñư c hòa lư i. Các tính toán như ch ñ hòa lư i cho m t t máy. 4.3.1.2. Hòa t máy 2 sau khi ñã hòa t máy th nh t NMTĐ Đ ng Nai 3 vào lư i 4.3.2.3. Hòa vào HTĐ sau khi c hai t máy Đ ng Nai 4 ñã ch y không t i và liên k t nhau phía 220kV Ta xét thêm trư ng h p hòa t máy còn l i, trư c ñó t máy th nh t ñã ñư c hòa lư i. Các tính toán như ch ñ hòa lư i cho m t Trư ng h p này ch th c hi n hòa phía 220kV t i 2 ñi m: T i t máy. tr m bi n áp 220kV NMTĐ Đ ng Nai 4 ho c các máy c t 275/276 tr m 500kV Đăk Nông. 4.3.1.3. Hòa vào HTĐ sau khi c hai t máy Đ ng Nai 3 ñã ch y không t i và liên k t nhau phía 220kV 4.3.3. K t lu n và ki n ngh phương án hòa NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 Trư ng h p này ch th c hi n hòa phía 220kV t i 2 ñi m: T i tr m bi n áp 220kV NMTĐ Đ ng Nai 3 ho c các máy c t 275/276 T các k t qu tính toán ta th y trong m i ch ñ ph t i, ñ tr m 500kV Đăk Nông. l ch ñi n áp gi a hai ñ u máy c t ( ñi m tách HTĐ ) có th ñi u ch nh ( ñi u ch nh ñi n áp ñ u c c MF) ñ th a mãn yêu c u ñ l ch
 12. 23 24 ñi n áp cho phép hòa ñ ng b ∆U ≤ 10%. Do vây có th th c hi n 220kV Đ ng Nai 3 – Đăk Nông ñ t ñ n 198 MW(2x99), và Đ ng hòa t máy NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 vào HTĐ t i c ba v Nai 4 – Đăk Nông ñ t ñ n 374 (2x187)MW. trí: T i NMTĐ, TBA220kV, TBA500kV. 4.5. M T S LƯU Ý KHI TÍNH TOÁN CH NH Đ NH RƠLE 4.4. CH Đ V N HÀNH ĐƯ NG DÂY - Ch c năng b o v quá dòng ñi n. Đ i v i Đ ng Nai 3, dây d n ACSR-400/51, dòng mang t i cho - Ki m tra b o v quá dòng c t nhanh c a các tr m 500/220kV phép l n nh t 879A, kh năng truy n t i công su t 300MW. Đ i v i - Ch c năng phân tích sóng hài và ch c năng ch ng dao ñ ng NMTĐ Đ ng Nai 4, dây d n ACSR-450/51, dòng mang t i cho phép công su t vào làm vi c. l n nh t 1050A, kh năng truy n t i công su t 408MW. 4.6. K T LU N Công su t NMTĐ Đ ng Nai 3 khi phát c c ñ i là Pmax - Có th ch n n c MBT ñ t n c s 2 ho c 3, ho c 4. =180MW và NMTĐ Đ ng Nai 4 khi phát c c ñ i là Pmax = 340MW, - Có hành hòa MF v i HTĐ có th th c hi n t i c ba v trí: dòng ñ nh m c Iñ ng nai 3 = 233A và Iñ ng nai 4 = 441A nh hơn công su t Phía NMTĐ, TBA 220kV, TBA 500kV. truy n t i và dòng mang t i cho phép c a các ĐD liên k t. Như v y, - Các ĐD ñ m b o truy n t i công su t. Khi t máy phát CS t t c các ch ñ thì kh năng truy n t i c a các ĐD v n ñ m b o 110% CS ñ nh m c thì ĐD 220kV Đ ng Nai 3 – Đăk Nông, ĐD cho vi c v n hành NMTĐ. 220kV Đ ng Nai 4 – Đăk Nông s ñ m b o v n hành m ch kép và - Đi u ki n v n hành theo yêu c u ñi n áp: Gi thi t hai t máy m ch ñơn. c a Đ ng Nai 3 phát công su t tác d ng m c 99 MW (110% ñ nh - Lưu ý ch nh ñ nh relay quá dòng các l t ng. Đưa ch c năng m c công su t tác d ng) và Đ ng Nai 4 phát công su t tác d ng phân tích sóng hài b c 2, b c 5 và ñưa ch c năng ch ng dao ñ ng m c 187MW (110% ñ nh m c công su t tác d ng). công su t c a b o v kho ng cách vào làm. Theo k t qu : ĐD 220kV Đ ng Nai 3 – Đăk Nông, và ĐD 220kV Đ ng Nai 4- Đăk Nông ñ m b o v n hành m ch ñơn, và v n K T LU N VÀ KI N NGH hành m ch kép. Qua nh ng nghiên c u ñã trình bày trong lu n văn, k t lu n và - Đi u ki n v n hành theo yêu c u t n s : Khi m i t máy ki n ngh như sau: Đ ng Nai 3 phát công su t 99MW, và Đ ng Nai 4 phát công su t 187 1. nh hư ng c a NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 ñ n ch MW và s c tách m t ĐD thì HTĐ v n còn gi n ñ nh. N u m c ñ v n hành c a HTĐ Vi t Nam: công su t phát c a m i t máy NMTĐ Đ ng Nai 3 tăng lên 100 MW, - NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 góp c i thi n ñi n áp nút NMTĐ Đ ng Nai 4 tăng lên 188 MW thì HTĐ s b m t n ñ nh. HTĐ, gi m ñư c lư ng CS truy n t i trên các ĐD t mi n B c vào Như v y gi i h n truy n t i theo ñi u ki n n ñ nh c a ĐD Nam (tránh ñư c quá t i các ĐD 220KV, ĐD 500kV), c i thi n ñư c
 13. 25 26 ch t lư ng ñi n năng khi có s c , ñ ng th i ph n nào gi m ñư c CS 2. Phương th c ñóng ñi n và v n hành NMTĐ Đ ng Nai 3 và truy n t i qua các thi t b nên tăng ñư c kh năng t i c a thi t b . Đ ng Nai 4: - Dòng s c t i các TBA 220KV trong khu v c: KrongBuk, - MBA tăng áp t i NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 ñ t n c Buôn Tua sa, Buôn Kuop, Srepoc3, Srepoc4; các TBA 500KV Đăk s 2 v i ñi n áp ñ nh m c là 235.75kV. Nông, Di Linh, Pleiku, Phú Lâm, Phú M , Tân Đ nh ch u nh hư ng - Khi ti n hành hòa MF v i HTĐ có th th c hi n t i c ba v c a NMTĐĐ ng Nai 3, Đ ng Nai 4, dòng ng n m ch tăng t 630 ÷ trí: NMTĐ Đ ng Nai 4 phía ñ u c c MF, ho c t i TBA phân ph i 1400A phía 500kV; 490 ÷ 4400A phía 220kV, 300 ÷ 500A phía 220kV NMTĐ Đ ng Nai 4, ho c t i thanh cái 220KV TBA bi n áp 110kV; còn các khu v c khác ch u nh hư ng r t ít, không ñáng k . 500KV Đăk Nông. C ba v trí này ñ u thõa mãn ñi u ki n hòa ñ ng S bi n ñ i dòng ng n m ch như v y nh hư ng ch y u ñ n các b . Tuy nhiên trong th c t v n hành, khi phóng ñi n ĐD t ngu n, ch c năng b o v quá dòng ñi n. lư ng vô công sinh ra do ĐD s truy n vào MF. Đ tránh trư ng h p - Vi c ñóng ho c c t các t máy cũng như s c trên ĐD MF nh n CS ph n kháng ĐD ngay khi m i kh i ñ ng ta nên th c 220kV Đ ng Nai 3 – Đ k Nông và ĐD 220kV Đ ng Nai 4 – Đ k hi n hòa t i ñ u NMTĐ. Nông không làm HTĐ m t n ñ nh cho dù t ñ ng ñóng l p l i làm - Các ĐD ñ m b o truy n t i công su t. Khi t máy phát CS vi c thành công hay không. Khi ĐD liên k t ñư c trang b b ng b o 110% CS ñ nh m c thì ĐD 220kV Đ ng Nai 3 – Đăk Nông, ĐD v so l ch d c và b o v kho ng cách có ch c năng truy n c t thì 220kV Đ ng Nai 4 – Đăk Nông s ñ m b o v n hành m ch kép và th i gian ch t c a t ñ ng ñóng l p l i có th ñư c ch nh ñ nh trong m ch ñơn. dãi r ng (tính toán t 0,7 - 1.5s). - Vi c hi u ch nh b o v rơle trong HTĐ ñ chu n b ñóng ñi n v n hành NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 ch c n th c hi n ñ i - Khi không có NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 thì t ng tr v i ñư c th c hi n b o v c t nhanh l t ng 220kV c a các MBA nhìn th y b i rơle kho ng cách ch bi n thiên do s c và không có 220kV trong khu v c dao ñ ng. Khi có s tham gia c a NMTĐ Đ ng Nai 3 và Đ ng Nai 4 - Ch c năng phân tích sóng hài b c 2, b c 5 c a relay c n ñư c c ñi n tr và ñi n kháng bi n thiên r t l n và ñ o d u ñi n tr . T c ñưa vào ( nh m tránh thành ph n sóng hài ch n và l l n nh t làm ñ bi n thiên t ng tr do dao ñ ng là r t l n và có lúc g n b ng v i relay tác ñ ng khi có dòng xung kích xu t hi n). t c ñ bi n thiên t ng tr do s c gây ra, ñi u này d d n ñ n b o v - Đưa ch c năng ch ng dao ñ ng CS c a b o v kho ng cách rơle tác ñ ng nh m. vào làm vi c ( ñ tránh khi do khi thao tác lư i , dao ñ ng ph t i, ng n m ch ngoài…làm Relay s tác ñ ng nh m).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản