intTypePromotion=1

Luận văn: Nghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định giai đoạn 2005 - 2007 - HV Quân Y

Chia sẻ: Minh Van Thuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
370
lượt xem
98
download

Luận văn: Nghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định giai đoạn 2005 - 2007 - HV Quân Y

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn: Nghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định giai đoạn 2005 - 2007 nhằm tìm hiểu, nghiên cứu hoạt động lựa chọn thuốc, nghiên cứu hoạt động mua thuốc, nghiên cứu hoạt động cấp phát thuốc và giám sát sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định và đưa ra kết luận, đề xuất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Nghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định giai đoạn 2005 - 2007 - HV Quân Y

 1. LuËn v¨n tèt nghiÖp cao häc dîc khãa 15 häc viÖn qu©n y Nghiªn cøu ho¹t ®éng cung øng thuèc t¹i bÖnh viÖn ®a khoa tØnh nam ®Þnh giai ®o¹n 2005 - 2007 Ngêi thùc hiÖn: DS ph¹m v¨n trêng Híng dÉn khoa häc: TS NguyÔn thÞ song hµ
 2. Néi dung b¸o c¸o §Æt vÊn ®Ò 1. Tæng quan 2. §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p n/ c 3. KÕt qu¶ nghiªn cøu vµ bµn luËn * Nghiªn cøu ho¹t ®éng lùa chän thuèc * Nghiªn cøu ho¹t ®éng mua thuèc * Nghiªn cøu ho¹t ®éng cÊp ph¸t thuèc * Gi¸m s¸t sö dông thuèc 4. KÕt luËn vµ ®Ò xuÊt
 3. §Æt vÊn ®Ò Thuèc ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong c«ng t¸c ch¨m sãc, b¶o vÖ, duy tr× vµ phôc håi søc kháe cho nh©n d©n. Trong nh÷ng n¨m qua ngµnh dîc lu«n ®îc ®æi míi, nhiÒu c«ng nghÖ míi ®· ®îc øng dông ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm thuèc cã chÊt lîng, cã hiÖu qu¶ trong ®iÒu trÞ. Sè lîng c¸c mÆt hµng thuèc ngµy cµng nhiÒu, phong phó vµ ®a d¹ng vÒ d¹ng bµo chÕ. Song thùc tÕ l¹i cã rÊt nhiÒu lo¹i thuèc cã t¸c dông t¬ng tù nhau ®îc cung øng cho bÖnh viÖn. Sè lîng thuèc cung øng th× nhiÒu nhng chÊt lîng thuèc l¹i cha cao, hiÖu qu¶ ®iÒu trÞ thÊp.
 4. §Æt vÊn ®Ò Gi¸ mét sè thuèc l¹i qu¸ cao kh«ng ®óng víi gi¸ trÞ thùc cña nã. Tríc thùc tr¹ng ®ã chóng t«i thùc hiÖn ®Ò tµi. Nghiªn cøu ho¹t ®éng cung øng thuèc t¹i bÖnh viÖn ®a khoa tØnh nam ®Þnh giai ®o¹n 2005 - 2007 Môc tiªu 1. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng lùa chän vµ mua s¾m thuèc t¹i bÖnh viÖn ®a khoa tØnh Nam §Þnh giai ®o¹n 2005 – 2007. 2. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ viÖc cÊp ph¸t thuèc vµ gi¸m s¸t sö dông thuèc t¹i bÖnh viÖn ®a khoa tØnh Nam §Þnh giai ®o¹n 2005 – 2007.
 5. 1.Tæng quan 1.1 Mét sè kh¸i niÖm, thuËt ng÷ liªn quan ®Õn lÜnh vùc nghiªn cøu cña ®Ò tµi. * MHBT cña mét x· héi, mét céng ®ång, mét quèc gia nµo ®ã lµ tËp hîp tÊt c¶ nh÷ng t×nh tr¹ng mÊt c©n b»ng vÒ tinh thÇn, thÓ x¸c díi t¸c ®éng cña nh÷ng yÕu tè kh¸c nhau xuÊt hiÖn trong céng ®ång ®ã, x· héi ®ã, trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. * Ph¸c ®å ®iÒu trÞ lµ sù tæng kÕt vµ ®óc kÕt kinh nghiÖm cña c¸c nhµ ®iÒu trÞ nã ®îc lµm c¬ së ®Ó ®iÒu trÞ tõng lo¹i bÖnh cô thÓ. Mçi lo¹i bÖnh cã thÓ cã nhiÒu ph¸c ®å ®iÒu trÞ kh¸c nhau, song tÊt c¶ c¸c ph¸c ®å ®ã ®Òu ph¶i ®îc b¶o ®¶m hîp lý, an toµn, hiÖu qu¶, kinh tÕ
 6. Tæng quan DMTTY lµ danh môc nh÷ng lo¹i thuèc tháa m·n nhu cÇu ch¨m sãc søc kháe cho ®a sè nh©n d©n. Nh÷ng lo¹i thuèc lu«n cã s½n bÊt cø lóc nµo víi sè lîng cÇn thiÕt, chÊt lîng tèt, d¹ng bµo chÕ thÝch hîp, gi¸ c¶ hîp lý. DMTCY lµ DM ®îc sö dông t¹i c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh. C¨n cø vµo DM nµy, c¨n cø vµo MHBT,kinh phÝ cña BV ®Ó lùa chän tªn thµnh phÈm cña c¸c thuèc cã trong DM ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh DMTBV lµ nh÷ng thuèc ®îc x©y dùng dùa trªn MHBT cña bÖnh viÖn. Cã kh¶ n¨ng cung øng, cã hiÖu qu¶ trong ®iÒu trÞ, dÔ b¶o qu¶n, Ýt t¸c dông phô, phï hîp víi kn tµi chÝnh cña BV, phï hîp víi ®iÒu kiÖn, tr×nh ®é kª ®¬n, gi¸ thµnh ®iÒu trÞ thÊp hoÆc chÊp nhËn ®îc.
 7. Tæng quan 1.2 C«ng t¸c cung øng thuèc cña bÖnh viÖn. Lùa chän Th«ng tin MHBT Ph¸c ®å ®iÒu trÞ GS sö dông C«ng nghÖ Khoa häc Mua thuèc Ng©n s¸ch Kinh tÕ CÊp ph¸t
 8. Tæng quan CÊp ph¸t thuèc: Kho chÝnh Y cô Thuèc Hãa chÊt Kho lÎ Khoa LS Khoa cËn LS Pha chÕ Ngêi bÖnh 1.3 C¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ cung øng thuèc + ThuËn tiÖn + §Çy ®ñ, kÞp thêi + ChÊt lîng thuèc ®¶m b¶o + Gi¸ c¶ hîp lý + Híng dÉn sö dông thuèc an toµn, hîp lý + Kinh tÕ
 9. 2. §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p n/c ®èi tîng nghiªn cøu ®èi tîng nghiªn cøu * BÖnh ¸n, b¸o c¸o bÖnh tËt hµng n¨m *Danh môc thuèc hiÖn cã cña bÖnh viÖn * Sæ s¸ch xuÊt, nhËp thèng kª sö dông thuèc hµng n¨m l- u t¹i khoa dîc * Kinh phÝ dµnh cho mua thuèc t¹i khoa dîc * Hå s¬, ph¬ng thøc ®Êu thÇu mua thuèc, c¸c tµi liÖu, v¨n b¶n cã liªn quan cña BYT vµ cña khoa dîc
 10. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 1. Ph¬ng ph¸p håi cøu ph©n tÝch 2. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ sö lý sè liÖu 2.1 Ph¬ng ph¸p so s¸nh tÝnh tû träng khi ®¸nh gi¸ vÒ * C¬ cÊu nh©n lùc * C¬ cÊu thuèc ®· cung øng, c¬ cÊu thuèc trong DMTBV * Kinh phÝ mua thuèc qua c¸c n¨m 2.2 Ph¬ng ph¸p m« h×nh hãa, biÓu ®å, ®å thÞ 2.3 Ph¬ng ph¸p so s¸nh ®Þnh gèc 3. Ph¬ng ph¸p qu¶n trÞ häc
 11. 3. KÕt qu¶ nghiªn cøu vµ bµn luËn KÕt qu¶ Nghiªn cøu 1.N/C ho¹t ®éng 2.N/C ho¹t ®éng 3. N/C ho¹t ®éng 4.Gi¸m s¸t SDT lùa chän thuèc mua thuèc cÊp ph¸t thuèc N/C qui tr×nh x©y X¸c ®Þnh nhu cÇu Qui tr×nh cÊp XD mèi quan hÖ dùng DMTBV vÒ sè lîng ph¸t thuèc BS-DS-YT§D trong viªc HDSDT cho Bn Ph©n tÝch DMTBV H×nh thøc lùa Qu¶n lý tån tr÷ TTT ho¹t ®éng n¨m 2007 chän nhµ thÇu cña ®¬n vÞ TT Ph©n tÝch tÝnh ChÕ ®é giao nhËn ChÕ ®é kho tµng Theo dâi ADR thÝch øng cña DMT ChÕ ®é b¸o c¸o GS viÖc kª ®¬n ghi bÖnh ¸n thùc hiÖn DMT
 12. 3.1 nghiªn cøu ho¹t ®éng lùa chänthuèc Qui tr×nh x©y dùng DMTBV •ViÖc x©y dùng DMT lµ mét qu¸ tr×nh c«ng phu vµ ph¶i ®îc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ mét c¸ch khoa häc ®ùa trªn nh÷ng b»ng chøng vÒ c¸c sè liÖu cô thÓ. * Khoa dîc c¨n cø vµo danh môc nµy ®Ó lùa chän, lËp dù trï cung øng thuèc cho bÖnh viÖn theo th¸ng, quÝ cho phï hîp víi nhu cÇu t¹i tõng thêi ®iÓm.
 13. Qui tr×nh x©y dùng DMTBV KD c¨n cø vµo c¸c yÕu tè C¸c khoa LS, cËn LS dù trï, DMTTY, DMTCY, DMTBV n¨m tríc, nhu cÇu n¨m tíi Tæng hîp Dù th¶o danh môc thuèc míi - MHBT, ph¸c ®å ®iÒu trÞ Tr×nh héi ®ång thuèc & ®iÒu trÞ - tr×nh ®é chuyªn m«n . - kinh phÝ cña bÖnh viÖn. - c¸c v¨n b¶n cña Bé, BV T vÊn tr×nh BG§ phª duyÖt Gi¸m s¸t Ban hµnh Danh môc thuèc bÖnh viÖn
 14. Ph©n tÝch c¬ cÊu DMTBV qua mét sè n¨m N¨m 2005 Sè thuèc cã trong DM lµ 297 . Sè thuèc ngoµi DMTCY lµ 6 . Sè thuèc thùc tÕ sö dông lµ 262 chiÕm 88.55%. Nh vËy viÖc x©y dùng DMT cha s¸t thùc tÕ N¨m 2006 N¨m 2007 Sè thuèc cã trong DM lµ 304 . Sè thuèc cã trong DM lµ 306 . Sè thuèc ngoµi DMTCY lµ 8 . Sè thuèc ngoµi DMTCY lµ 8 . Sè thuèc thùc tÕ sö dông lµ 278 Sè thuèc thùc tÕ sö dông lµ 291 chiÕm 91.4%. Nh vËy viÖc x©y chiÕm 95.1%. Nh vËy viÖc x©y dùng DMT ®· b¸m s¸t thùc tÕ dùng DMT ®· b¸m s¸t thùc tÕ §èi chiÕu gi÷a DMT ®· x©y dùng vµ DMT ®· sö dông ta thÊy viÖc XDDMT lµ s¸t thùc tÕ
 15. Ph©n tÝch mét sè nhãm thuèc chÝnh Nhãm thuèc ®iÒu trÞ KST - CNK 18 Nhãm l¸c tam 16 Aminoglycosid 14 12 Macrolid 10 Cloramphenicol 8 Quinolon 6 4 Thuèc chèng virus 2 Thuèc chèng nÊm 0 2005 2006 2007 Nh vËy trong sè c¸c nhãm thuèc trªn nhãm B - l¸ctam vµ nhãm aminoglycosid ®îc ®a vµo DM víi sè lîng nhiÒu nhÊt. Hµng n¨m vÉn cã sù nghiªn cøu vµ bæ sung mét sè thuèc míi vµo trong DM chñ yÕu lµ nhãm B – l¸ctam ®iÒu nµy hoµn toµn phï hîp víi MHBT vµ nhu cÇu thùc tÕ cña bÖnh viÖn.
 16. Nhãm thuèc h¹ sèt gi¶m ®au chèng viªm phi steroit Stt Tªn gèc Tªn biÖt dîc 1 Acetylsalicylic Acid AspyrinPH8 2 Paracetamol Perfalgan 3 Piroxicam Fendel 4 Diclofenac Voltaren 5 Meloxicam Mobic 6 Nimesulid Jinsujim 7 Ketorolac - HiÖn nay BV ®ang sö dông 8 lo¹i thuèc h¹ sèt, gi¶m ®au, chèng viªm nhng thùc chÊt chØ cã 5 ho¹t chÊt, trong ®ã thuèc nimesulid ®· lo¹i khái DMT cña BV n¨m 2007. Nh vËy viÖc nghiªn cøu vµ lùa chän nh÷ng thuèc trªn ®Ó ®a vµo DMTBV lµ hoµn toµn phï hîp víi nhu cÇu thùc tÕ cña BV ë giai ®o¹n hiÖn nay.
 17. nghiªn cøu tÝnh thÝch øng cña DMTBV MHBT cña BV§KTN§ - MHBT rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, ph©n bè ë tÊt c¶ c¸c tr¬ng bÖnh - Sè lît bÖnh nh©n ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn ®îc t¨ng dÇn qua c¸c n¨m - BÖnh thuéc hÖ tuÇn hoµn t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m tõ 11.6% n¨m 2005 ®Õn n¨m 2007 ®· t¨ng lªn 13.9% - Mét sè bÖnh cã chiÒu híng gi¶m Nh bÖnh NK – KST, bÖnh vÒ m¾t. - Qua nghiªn cøu MHBT cña bÖnh viÖn §KTN§ chóng t«i nhËn thÊy r»ng viÖc x©y dùng DMT hoµn toµn phï hîp víi MHBT cña bÖnh viÖn , ®¸p øng ®îc nhu cÇu ®iÒu trÞ cña bÖnh viÖn
 18. nghiªn cøu tÝnh thÝch øng cña DMTBV Kinh phÝ cña BV cÊp cho dîc, kinh phÝ mua thuèc Tû lÖ 80 70,5 70 64,4 61,1 60,5 60 53,6 51 50 Kinh phÝ cÊp 40 cho d­îc 30 Kinh phÝ 20 mua thuèc 10 0 N¨m 2005 2006 2007 - Kinh phÝ cÊp cho dîc ®Ó mua thuèc , hãa chÊt ®îc t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m - Víi møc tû lÖ kinh phÝ ®Ó mua thuèc tõ 51 – 60.5% ë bÖnh viÖn §KTN§ Lµ con sè cã thÓ chÊp nhËn ®îc, hoµn toµn phï hîp víi DMT cña BV.
 19. nghiªn cøu tÝnh thÝch øng cña DMTBV Thuèc thiÕt yÕu cã trong DMTBV N¨m Tæng sè thuèc SL thuèc thiÕt yÕu Tû lÖ % thuèc thiÕt trong DMTBV cã trong DMTBV yÕu trong DMTBV 2005 297 173 58 2006 306 187 61 2007 304 201 66 -Nh vËy tû lÖ % thuèc thiÕt yÕu ®îc t¨ng dÇn qua c¸c n¨m tõ 58 – 66% -ViÖc x©y dùng DMT ®· b¸m s¸t vµo DMTTY vµ DMTCY cña Bé y tÕ - Phï hîp víi MHBT , ph¸c ®å ®iÒu trÞ vµ kinh phÝ cña bÖnh viÖn
 20. C¬ cÊu thuèc néi vµ thuèc ngo¹i trong DMTBV Tæng sè Thuèc néi Thuèc ngo¹i N¨m thuèc thùc tÕ sö dông Sè lîng Tû lÖ % Sè lîng Tû lÖ % 2005 286 146 51.2 140 48.8 2006 278 128 41.8 150 58.2 2007 329 138 44.5 191 55.5 - N¨m 2005 tû lÖ sö dông thuèc néi ë BV cao h¬n thuèc ngo¹i - N¨m 2006, 2007 Tû lÖ sö dông thuèc ngo¹i cao h¬n thuèc néi nh vËy BV cã xu híng sö dông thuèc ngo¹i t¨ng ®iÒu nµy cha phï hîp víi yªu cÇu cña Bé y tÕ lµ t¨ng cêng sö dông thuèc s¶n xuÊt trong níc.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2