intTypePromotion=1

LUẬN VĂN:SỬ DỤNG MOBILE AGENT ĐỂ TÍCH HỢP THÔNG TIN

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
71
lượt xem
26
download

LUẬN VĂN:SỬ DỤNG MOBILE AGENT ĐỂ TÍCH HỢP THÔNG TIN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mobile Agent là một mô hình trong đó các tiến trình - được gọi là agent - có tính tự trịvà khả năng di động từ máy chủ này sang máy chủ khác để hoàn tất tác vụ. Ý tưởng chủđạo của mobile agent là di chuyển xử lý đến gần nguồn dữ liệu, nhờ đó có thể giảm tảimạng, khắc phục tình trạng trễ, hỗ trợ xử lý không đồng bộ và tạo ra sự tưng thích mạnhrên các môi trường không đồng nhất.Trong các ứng dụng phân tán phát triển theo mô hình client-server truyền thống, đểích hợp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN:SỬ DỤNG MOBILE AGENT ĐỂ TÍCH HỢP THÔNG TIN

 1. Đ I H C QU C GIA HÀ N I TRƯ NG Đ I H C CÔNG NGH T Minh Tú S D NG MOBILE AGENT Đ TÍCH H P THÔNG TIN KHOÁ LU N T T NGHI P Đ I H C H CHÍNH QUY Ngành : Công Ngh Thông Tin Hà N i - 2010
 2. Đ I H C QU C GIA HÀ N I TRƯ NG Đ I H C CÔNG NGH T Minh Tú S D NG MOBILE AGENT Đ TÍCH H P THÔNG TIN KHOÁ LU N T T NGHI P Đ I H C H CHÍNH QUY Ngành : Công Ngh Thông Tin Cán B Hư ng D n: PGS.TS. Nguy n Vi t Hà Hà N i - 2010
 3. L I C M ƠN L i đ u tiên em xin đư c bày t lòng bi t ơn sâu s c t i th y PGS. TS. Nguy n Vi t Hà, th y đã t n tình d y d và hư ng d n em trong su t năm h c v a qua. Em xin đư c bày t lòng bi t ơn t i các th y, cô trong Khoa Công Ngh Thông Tin, trư ng Đ i H c Công Ngh - ĐHQGHN. Các th y cô đã d y b o và luôn t o đi u ki n h c t p t t nh t cho chúng em trong nh ng năm h c đ i h c đ c bi t là trong th i gian th c hi n khóa lu n t t nghi p. Tôi xin c m ơn các b n sinh viên l p K51CD, K51CNPM trư ng Đ i H c Công ngh , nh ng ngư i b n luôn bên c nh ng h tôi trong su t nh ng năm h c đ i h c. Cu i cùng con xin g i t i b m và toàn th gia đình lòng bi t ơn và tình c m yêu thương nh t. Hà N i, ngày 10/05/2010 T Minh Tú
 4. Tóm T t Mobile Agent là m t mô hình trong đó các ti n trình - đư c g i là agent - có tính t tr và kh năng di đ ng t máy ch này sang máy ch khác đ hoàn t t tác v . Ý tư ng ch đ o c a mobile agent là di chuy n x lý đ n g n ngu n d li u, nh đó có th gi m t i m ng, kh c ph c tình tr ng tr , h tr x lý không đ ng b và t o ra s tưng thích m nh trên các môi trư ng không đ ng nh t. Trong các ng d ng phân tán phát tri n theo mô hình client-server truy n th ng, đ tích h p thông tin t nhi u ngu n d li u khác nhau, các ng d ng ph i t o k t n i t i ngu n d li u đó và t i d li u v x lý. Như v y ph i v n chuy n lư ng thông tin nh t đ nh trên đư ng truy n v nơi x lý dó đó đư ng truy n cũng ph i t i m t lư ng thông tin đáng k và d b m t mát n u đư ng truy n không t t. Th c t phía ngu n d li u có th không mu n cung c p d li u mà ch mu n cung c p k t qu x lý d li u đó cho phía yêu c u. N u vi c tính toán k t qu đư c cung c p b i ngu n ch a d li u thì d ch v s thi u đi tính linh đ ng do phía yêu c u mong mu n nh ng k t qu khác hơn. M c tiêu chính c a khóa lu n đưa ra phương pháp tích h p thông tin b ng cách s d ng mobile agent và áp d ng phương pháp m u Visitor, mang x lý đ n g n ngu n d li u khai thác thông tin mà phía cung c p d li u v n ki m soát đư c quá trình x lý và đ m b o đư c tính linh đ ng c a h th ng. Do đó Server có đư c đ m m d o t i đa vì nó có th th c hi n b t kì yêu c u nào t phía client mà v n đ m b o đư c Client ch bi t k t qu mà không bi t n i dung thông tin đ x lý ra k t qu , phía client ch có trách nhi m chuy n các yêu c u c a mình thành mã đ có th thi hành trên Server. 1
 5. M cl c 1 Gi i Thi u 7 1.1 Đ tv nđ ................................... 7 1.2 M c Tiêu Và Ph m Vi C a Đ Tài . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.3 C u Trúc Khóa Lu n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 Tìm Hi u V Mobile Agent Và JADE 10 2.1 Khái ni m v Mobile Agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.1.1 Th nào là Mobile Agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.1.2 C u t o c a mobile agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.1.3 Các đ c tính c a mobile agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.2 ng d ng c a mobile agents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.2.1 Các l i th khi s d ng mô hình mobile agents . . . . . . . . . . 12 2.2.2 Các lĩnh v c ng d ng ti m năng c a mobile agents . . . . . . . . 13 2.3 FIPA (Foundation for Intelligent, Physical Agents) . . . . . . . . . . . . . 14 2.3.1 L ch s FIPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.3.2 Các khái ni m c t lõi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.3.3 Truy n thông Agent (agent communication) . . . . . . . . . . . . 16 2.3.4 Qu n lý Agent (Agent management) . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.4 N n t ng JADE (JADE Platform) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2
 6. M CL C 2.4.1 JADE là gì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.4.2 Ki n trúc JADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.4.3 Biên d ch và ch y trên n n t ng Jade . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.4.4 Giao ti p gi a các JADE Agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.4.5 D ch v di đ ng liên n n (Inter-Platform) . . . . . . . . . . . . . . 23 2.4.6 JadeGateway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3 S D ng Mobile Agent Đ Tích H p Thông Tin 25 3.1 Mô t bài toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.2 Ý tư ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.3 Các gi i pháp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.3.1 Gi i pháp 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.3.2 Gi i pháp 2 - áp d ng m u visitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3.3.3 Các thành ph n Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.3.4 Các thành ph n Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.3.5 Ho t đ ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.4 Ý nghĩa c a phương pháp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 4 Th c Nghi m 33 4.1 Mô t và thi t k bài toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 4.1.1 Thi t k t ng th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 4.1.2 Thi t k phía Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4.1.3 Thi t k phía Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4.1.4 Ho t đ ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4.2 Th c Nghi m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 4.2.1 Cài đ t th c nghi m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 4.2.2 Ý nghĩa c a th c nghi m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3
 7. M CL C 5 K t Lu n 40 5.1 K t qu thu đư c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 5.2 Hư ng nghiên c u ti p theo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4
 8. Danh sách hình v 2.1 C u trúc cơ b n c a m t mobile agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.2 M i quan h gi a các thành ph n ki n trúc chính c a jade . . . . . . . . . 17 2.3 D ch v trang vàng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.4 C u trúc thư m c jade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.5 Quá trình kh i t o môi trư ng th c thi jade . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.6 Giao di n qu n lý agent JADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.7 Mô hình truy n thông đi p không đ ng b gi a các agent . . . . . . . . . 23 2.8 Di chuy n liên n n c a mobile agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.9 Mô hình tương tác gi a servlet v i agent thông qua JadeGateway . . . . . 24 3.1 M u Visitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.2 C i ti n m u Visitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.3 Mô hình s d ng mobile agent tích h p thông tin áp d ng m u Visitor . . 30 4.1 Bi u đ UML gói thi t k web phía Client . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4.2 Bi u đ UML gói thi t k ch y trên n n JADE phía Client . . . . . . . . . 35 4.3 Bi u đ UML gói thi t k ch y trên n n JADE phía Client . . . . . . . . . 36 4.4 Bi u đ tu n t c a quá trình tích h p thông tin . . . . . . . . . . . . . . . 37 4.5 K t qu tích h p thông tin dùng visitor ki u ComputeSalaryVisitor . . . . 38 4.6 K t qu tích h p thông tin dùng visitor ki u ComputeSalaryVisitor1 . . . 39 5
 9. B ng t vi t t t T vi t t t T ho c c m t CSDL Cơ s d li u CT Container Table DF Directory Facilitator FIPA Foundation for Intelligent, Physical Agents GADT Global Agent Descriptor Table JADE Java Agent DEvelopment Framework LADT Local Agent Descriptor Table MAS Multi Agent System B ng 1: B ng t vi t t t 6
 10. CHƯƠNG 1 Gi i Thi u 1.1 Đ tv nđ V i t c đ phát tri n chóng m t c a m ng Internet hi n nay, m i công vi c giao d ch, trao đ i thông tin di n ra liên t c và ph bi n. V n đ đ m b o an toàn thông tin, và gi m lư ng thông tin v n chuy n trên đư ng truy n luôn đư c ưu tiên hàng đ u đ c bi t trong các lĩnh v c thương m i đi n t , giao d ch ngân hàng, các công vi c trao đ i thông tin c a t ch c qu c gia . . . H u h t nh ng công vi c này đ u đư c tri n khai trên các ng d ng phân tán. Các ng d ng phân tán xây d ng ch y u d a trên mô hình Client-Server. M t ng d ng đư c xây d ng trên n n t ng c a s k t h p nhi u d ch v thành ph n, mà m i d ch v đư c c u thành t hai thành ph n c t lõi là : mã cài đ t d ch v và tài nguyên mà d ch v đó thi hành (ví d CSDL, h th ng t p tin ...). Đ tích h p thông tin t nhi u ngu n d li u khác nhau, các ng d ng ph i t o k t n i t i ngu n d li u đó và t i d li u v x lý. Như v y ph i v n chuy n lư ng thông tin nh t đ nh trên đư ng truy n v nơi x lý d n đ n t l th t thoát thông tin là cao và làm đư ng truy n ph i t i nhi u hơn. Th c t , có nh ng thông tin nh y c m mà Server không th cung c p cho Client và ch mu n cung c p k t qu x lý t nh ng thông tin đó. M t gi i pháp là phía Server cài đ t s n các d ch v và khi phía Client có yêu c u, Server s g i d ch v truy c p vào CSDL x lý và tr l i k t qu cho Client. Tuy nhiên, s d ch v cài đ t s n là có h n mà s yêu c u phía Client luôn luôn thay đ i, do đó m c dù v n b o đ m đư c an toàn thông tin song h th ng thi u đi tính m m d o. 7
 11. CHƯƠNG 1: GI THI I U Bài toán đ t ra là đưa ra phương pháp tích h p thông tin sao cho phía client ch bi t đư c k t qu x lý t nh ng thông tin mà Server không mu n Client bi t và v n đ m b o đư c tính m m d o c a h th ng đ ng th i làm gi m lư ng thông tin v n chuy n trên đư ng truy n. 1.2 M c Tiêu Và Ph m Vi C a Đ Tài M c tiêu chính c a khóa lu n đưa ra phương pháp tích h p thông tin b ng cách s d ng mobile agent áp d ng phương pháp m u Visitor, mang x lý đ n g n ngu n d li u khai thác thông tin mà phía cung c p d li u v n ki m soát đư c quá trình x lý đ ng th i gi m t i lư ng thông tin thô mà đư ng truy n ph i t i và đ m b o đư c tính m m d o c a h th ng. Do đó Server có đư c đ m m d o t i đa vì nó có th th c hi n b t kì yêu c u nào t phía client mà v n đ m b o đư c Client ch bi t k t qu mà không bi t n i dung thông tin đ x lý ra k t qu , phía client ch có trách nhi m chuy n các yêu c u c a mình thành mã đ có th thi hành trên Server. Trong ph m vi nghiên c u c a mình, đ tài s đưa ra mô hình có kh năng th c hi n vi c tích h p thông tin ngu n d li u s d ng mobile agent sao cho v n đ m b o đư c tính m m d o c a h th ng và an toàn thông tin. Ngoài nh ng k t qu đó mô hình còn đem l i các l i ích to l n khác như gi m t i, kh c ph c đ tr m ng, làm tăng tính toàn v n d li u do m t d li u l n không ph i di chuy n trên đư ng truy n. 1.3 C u Trúc Khóa Lu n Chương 2 gi i thi u v m t s khái ni m lý thuy t và công ngh đư c s d ng trong nghiên c u và là cơ s đ xây d ng mô hình. Chương này s trình bày v hai khái ni m chính là Agent và JADE. Agent đư c s d ng như là n n t ng đ đưa ra ý tư ng thi t k mô hình tích h p thông tin. JADE là m t n n t ng đư c dùng đ phát tri n các h th ng Agent, trong nghiên c u này, ph n th c nghi m đư c tri n khai d a trên n n t ng JADE. Chương 3 mô t c th v bài toán s d ng mobile agent đ tích h p thông tin, và đư c miêu t c th t ý tư ng ban đ u, gi i pháp c th cho đ n mô hình chi ti t đ gi i quy t bài toán. Phân tích ý nghĩa th c t c a mô hình. 8
 12. CHƯƠNG 1: GI THI I U Chương 4 trình bày v cài đ t và th c nghi m d a trên mô hình đã đưa ra chương 3. Th c nghi m này là m t ng d ng tích h p thông tin, phía Client mu n th ng kê m t s k t qu d a trên danh sách lương nhân viên c a m t công ty, phía server ch a d li u v lương nhân viên song không mu n client bi t đư c lương c th c a t ng nhân viên. Chương 5 t ng k t nh ng gì đã đ t đư c sau quá trình nghiên c u, đ ng th i đưa ra nh ng h n ch c n ph i c i thi n, t đó đưa ra hư ng nghiên c u ti p theo. 9
 13. CHƯƠNG 2 Tìm Hi u V Mobile Agent Và JADE Trong chương này, chúng ta s tìm hi u v khái ni m mobile agent, các ng d ng và l i ích khi áp d ng trong th c t , cu i cùng là n n t ng JADE đ phát tri n agent. 2.1 Khái ni m v Mobile Agent 2.1.1 Th nào là Mobile Agent M t mobile agent là m t chương trình có kh năng di chuy n m t cách t tr t nút m ng này sang nút m ng khác và th c hi n các x lý thay th cho con ngư i đ đ t đư c m c tiêu đư c giao phó. Khi di chuy n, các mobile agent đóng gói mã ngu n, d li u và c tr ng thái thi hành, nh v y mobile agent có th d ng vi c thi hành đang th c hi n t i máy này, di chuy n sang máy khác và khôi ph c l i s thi hành t i máy đích. Di đ ng là m t trong các thu c tính không b t bu c c a các agent, nghĩa là không ph i t t c các agent đ u di đ ng. M t agent có th ch n m m t ch và trao đ i v i môi trư ng xung quanh theo các phương th c đã đư c quy ư c. 2.1.2 C u t o c a mobile agent C u t o c a m t mobile agent g m 3 ph n : mã, tr ng thái và d li u. Mã s đư c th c hi n khi agent di chuy n đ n m t máy khác. Tr ng thái là d li u v môi tư ng ch y c a agent, g m con đ m chương trình và ngăn x p th c hi n. Ph n này ch có agent có 10
 14. CHƯƠNG 2: TÌM HI V MOBILE AGENT VÀ JADE U kh năng di đ ng m nh (strong mobility). D li u g m các bi n đư c s d ng b i agent như tri th c, đ nh danh t p tin... Hình 2.1: C u trúc cơ b n c a m t mobile agent 2.1.3 Các đ c tính c a mobile agent • Tính t tr (autonomous): là kh năng t ki m soát b n thân c a agent sau khi đư c giao vi c mà không c n s can thi p nào c a ngư i dùng ho c c a agent khác. Có nhi u hư ng đánh giá v s t tr c a agent. Hai đ c tính hư ng đích (goal- oriented) và tính ch đ ng (pro-activeness) thư ng đư c dùng đ đánh giá m c đ t tr c a agent. Kh năng t tr c a agent ch y u đư c quy t đ nh b i tri th c trang b cho agent. • Tính di đ ng (mobility): là kh năng di chuy n t môi trư ng thi hành này sang môi trư ng khác khác c a m t agent. Kh năng di đ ng c a m t agent đư c phân thành hai lo i. Di đ ng m nh (strong mobility) là kh năng mà h th ng có th di chuy n c mã chương trình và tr ng thái thi hành c a agent đ n m t môi trư ng khác. Di đ ng y u (weak mobility) là kh năng c a h th ng ch có th di chuy n mã chương trình gi a các môi trư ng thi hành v i nhau, mã ngu n có th mang kèm theo m t s d li u kh i t o nhưng tr ng thái thi hành thì không th di chuy n. • Tính thích ng (reactiveness): là kh năng c a agent có th th c thi trên nh ng môi trư ng l , và c m nh n đư c s thay đ i c a môi trư ng. Kh năng c ng tác(collaboration): là kh năng liên l c, ph i h p ho t đ ng c a các agent v i các agent c a cùng môi trư ng khác hay v i các lo i đ i tư ng khác trong nh ng môi trư ng khác. 11
 15. CHƯƠNG 2: TÌM HI V MOBILE AGENT VÀ JADE U 2.2 ng d ng c a mobile agents 2.2.1 Các l i th khi s d ng mô hình mobile agents • Gi m t i m ng : K thu t mobile agents cho phép ngư i dùng đóng gói cu c trao đ i, g i nó đ n máy đích và th c hi n x lý d li u, trao đ i c c b t i đó. Như th s góp ph n làm gi m nh ng dòng d li u thô trên m ng ; và như th , t i m ng s gi m đáng k . Phương châm th c hi n c a k thu t mobile agents là: mang x lý đ n nơi ch a d li u hơn là mang d li u v ch x lý. • Kh c ph c s tr m ng : Vi c đi u khi n các h th ng v i quy mô l n thông qua m ng s ph i ch p nh n m t s tr h n nh t đ nh. Nhưng đi u đó l i không đư c phép x y ra trong các h th ng th i gian th c như đi u khi n robot, quy trình s n xu t ...Khi đó, gi i pháp mobile agents t ra h u ích trong vi c kh c ph c đ tr nh vào vi c các agent có th đư c g i đi t m t trung tâm đi u khi n và hành đ ng c c b , t tr , tr c ti p thi hành các ch d n c a ngư i đi u khi n. • Đóng gói các giao th c : Khi d li u đư c trao đ i trong h th ng phân tán, vi c truy n và nh n d li u ph i đư c mã hóa b i các giao th c c n thi t. Các giao th c này đư c s h u b i m i máy trong h th ng. Tuy nhiên, m t khi các giao th c ph i ti n hóa đ phù h p v i nh ng yêu c u m i v s b o m t ho c tính hi u qu , chúng b t đ u tr nên c ng k nh, n ng n và tr thành v n đ nan gi i. Riêng v i gi i pháp mobile agents, các agents có th mang trên mình các giao th c thích h p và di chuy n t i các máy xa đ thi t l p các kênh truy n nh n thông tin tương ng. • Thi hành không đ ng b và t tr : Thông thư ng, các thi t b di đ ng thư ng ph thu c vào các k t n i m ng đ t ti n nhưng r t y u t. Vì th , nh ng tác v c n có k t n i liên t c gi a thi t b di đ ng và m ng c đ nh có th s không có tính kinh t ho c không kh thi v m t k thu t. Gi i pháp mobile agents gi i quy t v n đ này b ng cách nhúng tác v c n th c hi n vào agent, r i g i lên m ng. Sau khi đư c g i đi, agent tr nên đ c l p thi hành không đ ng b và có kh năng t tr . Các thi t b di đ ng sau đó có th k t n i tr l i đ đón agent v . • Thích ng nhanh : Các agent có kh năng c m nh n nh ng thay đ i c a môi trư ng thi hành và tác đ ng tr l i nh ng thay đ i y m t cách t đ ng. 12
 16. CHƯƠNG 2: TÌM HI V MOBILE AGENT VÀ JADE U • Kh c ph c tình tr ng không đ ng nh t : Vi c x lý tính toán trên m ng cơ b n là không đ ng nh t vì s đa d ng v ph n c ng và ph n m m đư c s d ng. Do mobile agent đ c l p v i máy tính (ph n c ng và h đi u hành) và t ng v n chuy n, ch ph thu c vào môi trư ng thi hành, nên chúng cung c p m t đi u ki n t i ưu cho vi c liên k t các h th ng không liên quan gì l i v i nhau. • M nh m và có kh năng ch ng l i cao : V i kh năng ph n ng năng đ ng v i các s ki n và nh ng thay đ i b t l i, mobile agents giúp cho vi c xây d ng h th ng m nh m và ch u l i cao đư c d dàng hơn. 2.2.2 Các lĩnh v c ng d ng ti m năng c a mobile agents Hi n nay, theo các nghiên c u v agents, chưa có m t ng d ng nào có th đư c xem như là ng d ng đ c trưng (kill application) dành cho công ngh mobile agents. V i t t c nh ng k t qu đ t đư c hi n nay v i mobile agents, ngư i ta cũng đ u đ t đư c b ng nh ng công ngh truy n th ng. Tuy nhiên, trong m t vài trư ng h p, mobile agents có th là gi i pháp t i ưu. Mobile agents có th đư c áp d ng trong nhi u lĩnh v c như: • Thương m i đi n t : Các ng d ng thương m i đi n t cho phép ngư i dùng th c hi n các giao d ch trong kinh doanh trên m ng. M t giao d ch có th bao g m s thương lư ng v i các th c th xa và có th đòi h i truy c p ngu n thông tin liên t c thay đ i. T th c t đó n y sinh nhu c u thay đ i hành vi c a các th c th đ đ t đư c m t nghi th c chung trong vi c thương lư ng. Hơn n a, vi c di chuy n các thành ph n c a ng d ng ti n g n đ n ngu n thông tin thích h p cho giao d ch cũng đư c quan tâm. Vì th công ngh mobile agents là m t gi i pháp r t h p d n cho lĩnh v c này. • Thu th p thông tin phân tán : Trong trư ng h p có nhu c u truy v n ph c t p, chuyên bi t và liên qua đ n nhi u ngu n d li u phân tán, không đ ng nh t, vi c c các mobile agent di chuy n đ n các ngu n tin đ khai thác t i ch và cu i cùng là quay v v i nh ng thông tin c n thi t s cho phép gi m t i m ng và gi i quy t t t hơn bài toán tương thích. • Theo dõi và thông báo tin c p nh t : ng d ng c đi n này làm n i b t b n ch t không đ ng b c a các mobile agent. Các agent có th đư c g i đi, đ n nơi có ngu n tin và ho t đ ng theo dõi ngu n tin ngay c khi ngư i dùng ng t k t n i. 13
 17. CHƯƠNG 2: TÌM HI V MOBILE AGENT VÀ JADE U Sau đó, khi ngu n tin có s thay đ i , agent s quay v báo cho ch nhân. Weather Alarm (University of Tromso) và JobFinder (findjobs.com), là m t trong nh ng đ i di n c a lo i ng d ng này. Các agent có th đư c g i đi đ ch m t d ng thông tin nào đó xu t hi n, r i sau đó báo cho ngư i dùng bi t ho c t nó có nh ng hành đ ng thích h p đ i v i thông tin đó. • Giám sát và ph bi n thông tin : Các mobile agents là m t minh h a cho mô hình Internet push. Các agent có th ph bi n tin t c và c p nh t ph n m m t đ ng cho các nhà s n xu t. Các agent mang các software components cũng như các th t c c n thi t đ n các máy cá nhân c a khách hàng và t c p nh t ph n m m trên máy đó. Mô hình này giúp cho nhà s n xu t ch đ ng hơn trong vi c ph c v khách hàng đ b o đ m ch t lư ng d ch v c a mình. M c khác, các ng d ng thu c lo i này cũng t ra hi u qu đ i v i các m ng c c b hay các chương trình qu n lý qui trình ho t đ ng, s n xu t. . . đ giúp ngư i qu n tr giám sát các h th ng con. • X lý song song : Vì các mobile agent có th t o ra nhi u b n sao c a nó trên m ng, m t ng d ng đ y ti m năng c a mobile agent là qu n tr các tác v song song. M t ng d ng đòi h i quá nhi u tài nguyên b x lý có th đư c phân b cho các mobile agent mang đi th c hi n trên nhi u máy tính khác nhau đ t n d ng các tài nguyên r nh r i và cân b ng t i. • Qu n tr h th ng m ng : Đ i v i nh ng h th ng m ng l n, vi c ch n đoán l i, duy trì s n đ nh c a h th ng là các công vi c r t khó khăn. Vi c ng d ng mobile agent vào vi c qu n tr m ng s giúp cho các công vi c ch n đoán l i và duy trì t xa s n đ nh c a h th ng đư c d dàng hơn • H tr các thi t b di đ ng : Do đ c đi m tài nguyên h n ch và không k t n i thư ng xuyên, vi c xây d ng các ng d ng d a trên mobile agent v i kh năng di chuy n đ n các máy tính có c u hình m nh hơn đ ho t đ ng (truy v n cơ s d li u, tìm tin. . . ) r i tr k t qu v s là m t gi i pháp t t cho ngư i dùng các thi t b di đ ng. 2.3 FIPA (Foundation for Intelligent, Physical Agents) Ph n này s gi i thi u m t cách t ng quát v l ch s phát tri n và n i dung chính c a các đ c t FIPA. T p h p đ y đ các đ c t c a FIPA có th đư c tìm th y trên trang 14
 18. CHƯƠNG 2: TÌM HI V MOBILE AGENT VÀ JADE U web chính th c c a FIPA. 2.3.1 L ch s FIPA FIPA đư c thành l p năm 1996 như là m t t ch c phi l i nhu n qu c t v i m c tiêu phát tri n t p h p các chu n liên quan đ n công ngh ph n m m Agent. Các thành viên ban đ u, t p h p c a các t th c nghiên c u và công nghi p, đưa ra m t t p h p các quy ch hư ng d n s n xu t cho m t t p h p các đ c t chu n de jure [2] dành cho công ngh ph n m m Agent. th i đi m này, các ph n m m Agent đã đư c bi t đ n r ng rãi trong gi i khoa h c nhưng nh n đư c r t ít s quan tâm c a các t ch c thương m i. Nh ng ngư i đ ng đ u đã đ ng ý cho s n xu t các chu n có th t o ra m t n n t ng c ng c a m t k thu t m i b ng cách s d ng chéo m t lư ng l n các ng d ng. C t l i c a FIPA s theo t p h p các nguyên lý: • Các Công ngh Agent cho phép m t mô hình m i đ gi i quy t các v n đ cũ và m i. • Các công ngh Agent s ti n đ n c p đ trư ng thành l n. • Đ s d ng đư c, các công ngh Agent c n ph i có đ c t . • Đ c t c a công ngh ti n hoá đư c đưa ra đ h cung c p các k t qu thu đư c b i đ c t fora. • Đ c t c a cơ ch bên trong các Agent không ph i m i quan tâm chính, mà là cơ s h t ng và ngôn ng yêu c u cho kh năng ph i h p m . 2.3.2 Các khái ni m c t lõi Trong su t quá trình phát tri n c a FIPA, rát nhi u các ý tư ng liên quan đ n Agent đã đư c đưa ra. Nhi u ý tư ng đã ti n t i vi c th c hi n sau khi đư c đưa ra thành các chu n, m t vài ý tư ng v n đang đư c phát tri n nhưng chưa hoàn thành, và có nh ng cái khác đã th t b i vì m t ho c nhi u lý do. Trong t t c các ý tư ng đó, nh ng ph n quan tr ng nh t là truy n thông Agent, qu n lý Agent và ki n trúc Agent. Ph n này s gi i thi u v hai trong s ba ph n quan tr ng nh t đó. 15
 19. CHƯƠNG 2: TÌM HI V MOBILE AGENT VÀ JADE U 2.3.3 Truy n thông Agent (agent communication) Agent v cơ b n là hình thái c a quá trình phân ph i mã ngu n và do đó tuân theo khái ni m c đi n c a mô hình phân ph i tính toán theo hai ph n: các thành ph n và các k t n i. Các thành ph n là nh ng khách hàng, nh ng nhà s n xu t và nh ng ngư i đi u hành c a các thông đi p truy n thông thông qua các k t n i. Ph n thân c a các chu n đ u tiên như là ISO hay IETF l a ch n m t cách ti p c n hư ng m ng trong vi c phát tri n các c m các giao th c đư c phân l p d a ph n l n trên truy n thông máy tính chúng ta đã bi t – mô hình OSI và mô hình TCP/IP. C hai đ u đư c t n d ng thông qua giao ti p gi a các ph n m m ng d ng giao th c. 2.3.4 Qu n lý Agent (Agent management) Đ b sung cho truy n thông, khía c nh cơ b n th hai c a các h th ng Agent đư c t o ra b i các đ c t ban đ u c a FIPA là qu n lý Agent: m t n n t ng chu n trong đó các chu n FIPA cho Agent có th t n t i, t ch c và qu n lý. Nó thành l p cá mô hình lôgíc tham chi u cho vi c kh i t o, đăng ký, xác đ nh v trí, di trú và t ch c các Agent. 2.4 N n t ng JADE (JADE Platform) Ph n này s đưa ra cái nhìn t ng quan cơ b n v n n t ng JADE (Java Agent Development framework) và các thành ph n chính trong ki n trúc c a nó. 2.4.1 JADE là gì JADE (Java Agent DEvelopment Framework) là m t framework ph n m m đư c cài đ t hoàn toàn b ng ngôn ng JAVA nh m m c đích đơn gi n hóa vi c cài đ t các h th ng đa agent. Môi trư ng JADE g m có : • M t môi trư ng th c thi đư c cài đ t trên máy đ các agent có th làm vi c. • M t b công c cho phép theo qu n lý và theo dõi hành vi c a các agent đang ho t đ ng. 16
 20. CHƯƠNG 2: TÌM HI V MOBILE AGENT VÀ JADE U • Thư vi n l p cho phép l p trình viên s d ng (dùng tr c ti p ho c k th a) đ phát tri n các agent. 2.4.2 Ki n trúc JADE Hình 2.2: M i quan h gi a các thành ph n ki n trúc chính c a jade Hình 2.2 trên ch ra các thành ph n chính c a ki n trúc JADE platform. JADE platform bao g m các container agent đư c phân ph i trên m ng. M i m t th hi n c a môi trư ng th c thi JADE đư c g i là m t Container dùng đ ch a các agent, agent s ng trên các container, các container này cung c p JADE run-time và t t c các d ch v c n thi t cho vi c lưu và ch y các agent. Có m t container đ c bi t là main container (container chính) luôn ch y trên m t platform và bi u di n đi m chương trình kh i đ ng c a m t platform : nó là container đ u tiên kh i đ ng và t t c các container khác ph i tham gia vào m t main container b ng cách đăng kí v i main container. L p trình viên đ nh danh các container b ng cách s d ng m t tên logic; m c đ nh main container có tên là "Main Container" trong khi các container khác đư c đ t tên là "Container-1", "Container-2", . . . Như m t đi m kh i đ ng c a chương trình, main container có các nhi m v đ c bi t sau : 17
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2