intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Công tác xã hội trong hỗ trợ về giáo dục và y tế đối với trẻ em dân tộc Kơ Ho từ thực tiễn huyện Lâm hà, tỉnh Lâm Đồng

Chia sẻ: Thi Thui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:96

0
8
lượt xem
1
download

Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Công tác xã hội trong hỗ trợ về giáo dục và y tế đối với trẻ em dân tộc Kơ Ho từ thực tiễn huyện Lâm hà, tỉnh Lâm Đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Công tác xã hội trong hỗ trợ về giáo dục và y tế đối với trẻ em dân tộc Kơ Ho từ thực tiễn huyện Lâm hà, tỉnh Lâm Đồng trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận về công tác xã hội trong hỗ trợ giáo dục và y tế đối với trẻ em dân tộc Kơ Ho, thực trạng công tác xã hội trong hỗ trợ giáo dục và y tế đối với trẻ em dân tộc Kơ Ho tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, giải pháp tăng cường sự hỗ trợ về giáo dục và y tế đối với trẻ em dân tộc Kơ Ho tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Công tác xã hội trong hỗ trợ về giáo dục và y tế đối với trẻ em dân tộc Kơ Ho từ thực tiễn huyện Lâm hà, tỉnh Lâm Đồng

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ KIM OANH<br /> <br /> CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ VỀ GIÁO DỤC VÀ<br /> Y TẾ ĐỐI VỚI TRẺ EM DÂN TỘC KƠ HO TỪ THỰC TIỄN<br /> HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI<br /> <br /> HÀ NỘI, 2018<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ KIM OANH<br /> <br /> CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ VỀ GIÁO DỤC VÀ<br /> Y TẾ ĐỐI VỚI TRẺ EM DÂN TỘC KƠ HO TỪ THỰC TIỄN<br /> HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG<br /> <br /> Ngành: Công tác xã hội<br /> Mã số: 876 01 01<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS. PHẠM HỮU NGHỊ<br /> <br /> HÀ NỘI, 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan tất cả những số liệu và kết quả nghiên cứu trong đề tài luận<br /> văn Thạc sĩ Công tác xã hội về “Công tác xã hội trong hỗ trợ về giáo dục và y tế<br /> đối với trẻ em dân tộc Kơ Ho từ thực tiễn huyện Lâm hà, tỉnh Lâm Đồng” là<br /> hoàn toàn trung thực và không trùng lặp với bất kỳ đề tài nào trong cùng lĩnh<br /> vực nghiên cứu.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về cam đoan này.<br /> <br /> Học viên<br /> <br /> Nguyễn Thị Kim Oanh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI<br /> TRONG HỖ TRỢ VỀ GIÁO DỤC VÀ Y TẾ ĐỐI VỚI TRẺ EM .......... 11<br /> DÂN TỘC KƠ HO ........................................................................................ 11<br /> 1.1. Khái niệm, đặc điểm, nhu cầu của của trẻ em dân tộc Kơ Ho............. 11<br /> 1.2. Công tác xã hội trong hỗ trợ về giáo dục và y tế đối với trẻ em dân tộc<br /> Kơ Ho: Khái niệm, hình thức, phương pháp ............................................... 17<br /> 1.3. Cơ sở chính trị - pháp lý của công tác xã hội trong hỗ trợ về giáo dục và<br /> y tế đối với trẻ em dân tộc Kơ Ho................................................................ 25<br /> Chƣơng 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ VỀ<br /> GIÁO DỤC VÀ Y TẾ ĐỐI VỚI TRẺ EM DÂN TỘC KƠ HO TẠI<br /> HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG ..................................................... 29<br /> 2.1. Khái quát địa bàn nghiên cứu ............................................................... 29<br /> 2.2. Thực trạng công tác xã hội trong hỗ trợ về giáo dục và y tế đối với trẻ<br /> em dân tộc Kơ Ho tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng................................ 34<br /> 2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác xã hội trong hỗ trợ về giáo dục và y<br /> tế đối với trẻ em dân tộc Kơ Ho ................................................................... 51<br /> Chƣơng 3. ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CÔNG<br /> TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ VỀ GIÁO DỤC VÀ Y TẾ ĐỐI VỚI<br /> TRẺ EM DÂN TỘC KƠ HO TẠI HUYỆN LÂM HÀ .............................. 60<br /> 3.1. Định hướng tăng cường công tác xã hội trong hỗ trợ về giáo dục và y tế<br /> đối với trẻ em dân tộc Kơ Ho huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ................... 60<br /> 3.2. Giải pháp tăng cường công tác xã hội trong hỗ trợ về giáo dục và y tế<br /> đối với trẻ em dân tộc Kơ Ho huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ................... 63<br /> KẾT LUẬN .................................................................................................... 74<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 78<br /> PHỤ LỤC ....................................................................................................... 82<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> CTV<br /> <br /> Cộng tác viên<br /> <br /> CTXH<br /> <br /> Công tác xã hội<br /> <br /> DTTS<br /> <br /> Dân tộc thiểu số<br /> <br /> NVXH<br /> <br /> Nhân viên xã hội<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản