intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Công tác xã hội trong hỗ trợ về giáo dục và y tế đối với trẻ em dân tộc Kơ Ho từ thực tiễn huyện Lâm hà, tỉnh Lâm Đồng

Chia sẻ: Thi Thui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:96

50
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Công tác xã hội trong hỗ trợ về giáo dục và y tế đối với trẻ em dân tộc Kơ Ho từ thực tiễn huyện Lâm hà, tỉnh Lâm Đồng trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận về công tác xã hội trong hỗ trợ giáo dục và y tế đối với trẻ em dân tộc Kơ Ho, thực trạng công tác xã hội trong hỗ trợ giáo dục và y tế đối với trẻ em dân tộc Kơ Ho tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, giải pháp tăng cường sự hỗ trợ về giáo dục và y tế đối với trẻ em dân tộc Kơ Ho tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Công tác xã hội trong hỗ trợ về giáo dục và y tế đối với trẻ em dân tộc Kơ Ho từ thực tiễn huyện Lâm hà, tỉnh Lâm Đồng

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ KIM OANH<br /> <br /> CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ VỀ GIÁO DỤC VÀ<br /> Y TẾ ĐỐI VỚI TRẺ EM DÂN TỘC KƠ HO TỪ THỰC TIỄN<br /> HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI<br /> <br /> HÀ NỘI, 2018<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ KIM OANH<br /> <br /> CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ VỀ GIÁO DỤC VÀ<br /> Y TẾ ĐỐI VỚI TRẺ EM DÂN TỘC KƠ HO TỪ THỰC TIỄN<br /> HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG<br /> <br /> Ngành: Công tác xã hội<br /> Mã số: 876 01 01<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS. PHẠM HỮU NGHỊ<br /> <br /> HÀ NỘI, 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan tất cả những số liệu và kết quả nghiên cứu trong đề tài luận<br /> văn Thạc sĩ Công tác xã hội về “Công tác xã hội trong hỗ trợ về giáo dục và y tế<br /> đối với trẻ em dân tộc Kơ Ho từ thực tiễn huyện Lâm hà, tỉnh Lâm Đồng” là<br /> hoàn toàn trung thực và không trùng lặp với bất kỳ đề tài nào trong cùng lĩnh<br /> vực nghiên cứu.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về cam đoan này.<br /> <br /> Học viên<br /> <br /> Nguyễn Thị Kim Oanh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI<br /> TRONG HỖ TRỢ VỀ GIÁO DỤC VÀ Y TẾ ĐỐI VỚI TRẺ EM .......... 11<br /> DÂN TỘC KƠ HO ........................................................................................ 11<br /> 1.1. Khái niệm, đặc điểm, nhu cầu của của trẻ em dân tộc Kơ Ho............. 11<br /> 1.2. Công tác xã hội trong hỗ trợ về giáo dục và y tế đối với trẻ em dân tộc<br /> Kơ Ho: Khái niệm, hình thức, phương pháp ............................................... 17<br /> 1.3. Cơ sở chính trị - pháp lý của công tác xã hội trong hỗ trợ về giáo dục và<br /> y tế đối với trẻ em dân tộc Kơ Ho................................................................ 25<br /> Chƣơng 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ VỀ<br /> GIÁO DỤC VÀ Y TẾ ĐỐI VỚI TRẺ EM DÂN TỘC KƠ HO TẠI<br /> HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG ..................................................... 29<br /> 2.1. Khái quát địa bàn nghiên cứu ............................................................... 29<br /> 2.2. Thực trạng công tác xã hội trong hỗ trợ về giáo dục và y tế đối với trẻ<br /> em dân tộc Kơ Ho tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng................................ 34<br /> 2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác xã hội trong hỗ trợ về giáo dục và y<br /> tế đối với trẻ em dân tộc Kơ Ho ................................................................... 51<br /> Chƣơng 3. ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CÔNG<br /> TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ VỀ GIÁO DỤC VÀ Y TẾ ĐỐI VỚI<br /> TRẺ EM DÂN TỘC KƠ HO TẠI HUYỆN LÂM HÀ .............................. 60<br /> 3.1. Định hướng tăng cường công tác xã hội trong hỗ trợ về giáo dục và y tế<br /> đối với trẻ em dân tộc Kơ Ho huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ................... 60<br /> 3.2. Giải pháp tăng cường công tác xã hội trong hỗ trợ về giáo dục và y tế<br /> đối với trẻ em dân tộc Kơ Ho huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ................... 63<br /> KẾT LUẬN .................................................................................................... 74<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 78<br /> PHỤ LỤC ....................................................................................................... 82<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> CTV<br /> <br /> Cộng tác viên<br /> <br /> CTXH<br /> <br /> Công tác xã hội<br /> <br /> DTTS<br /> <br /> Dân tộc thiểu số<br /> <br /> NVXH<br /> <br /> Nhân viên xã hội<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2