intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Hoạt động Công tác xã hội trong xóa đói nghèo ở cộng đồng dân tộc Mông tại xã Cán Chu Phìn huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
60
lượt xem
16
download

Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Hoạt động Công tác xã hội trong xóa đói nghèo ở cộng đồng dân tộc Mông tại xã Cán Chu Phìn huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm chỉ ra thực trạng đói nghèo ở cộng đồng dân tộc Mông ở xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, làm rõ các hoạt động Công tác xã hội hỗ trợ xóa đói giảm nghèo ở xã Cán Chu Phìn. Đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Công tác xã hội trong xóa đói giảm nghèo ở cộng đồng dân tộc Mông xã Cán Chu Phìn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Hoạt động Công tác xã hội trong xóa đói nghèo ở cộng đồng dân tộc Mông tại xã Cán Chu Phìn huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ----------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HUỆ<br /> <br /> HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI<br /> TRONG XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC MÔNG<br /> TẠI XÃ CÁN CHU PHÌN HUYỆN MÈO VẠC TỈNH HÀ GIANG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG TÁC XÃ HỘI<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ----------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HUỆ<br /> <br /> HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI<br /> TRONG XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC MÔNG<br /> TẠI XÃ CÁN CHU PHÌN HUYỆN MÈO VẠC TỈNH HÀ GIANG<br /> <br /> Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Công tác xã hội<br /> Mã số: 60 90 01 01<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Tuấn Anh<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Lời đầu tiên cho phép tôi đƣợc gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS. TS<br /> Nguyễn Tuấn Anh, ngƣời đã định hƣớng, chỉ bảo tận tình cho tôi trong suốt<br /> quá trình làm luận văn. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quí thầy cô<br /> trong khoa Xã hội học nói chung và bộ môn Công tác xã hội nói riêng, của<br /> trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã giúp đỡ tôi trong suốt quá<br /> trình học tập và rèn luyện để có đƣợc những kiến thức, kỹ năng của một nhân<br /> viên công tác xã hội chuyên nghiệp, từ đó hoàn thành đƣợc luận văn tốt<br /> nghiệp của mình, kết quả cuối cùng của 2 năm cao học. Cảm ơn sự giúp đỡ<br /> nhiệt tình của Ban lãnh đạo, cán bộ chính quyền xã Cán Chu Phìn đã cung cấp<br /> những tài liệu và thông tin cần thiết cho đề tài mà tôi nghiên cứu.<br /> Cuối cùng tôi gửi lời tri ân sâu sắc tới gia đình và bạn bè, những ngƣời<br /> đã động viên giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình viết luận văn.<br /> Học viên<br /> <br /> Nguyễn Thị Huệ<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu do tôi thực hiện. Các số liệu,<br /> kết quả nghiên cứu và các kết luận đƣợc trình bày trong luận văn hoàn toàn<br /> trung thực và chƣa đƣợc công bố ở bất kỳ một nghiên cứu nào. Tôi xin chịu<br /> hoàn toàn trách nhiệm về nghiên cứu của mình.<br /> Học viên<br /> <br /> Nguyễn Thị Huệ<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN 1. MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................ 1<br /> 2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu ........................................................................ 3<br /> 2.1.Nghiên cứu trong nƣớc................................................................................. 6<br /> 2.2.Nghiên cứu trên thế giới............................................................................... 3<br /> 3.Đối tƣợng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu.................................................... 9<br /> 4.Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................ 9<br /> 5.Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu ................................................. 9<br /> 6.Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................... 10<br /> 7.Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn.......................................................... 11<br /> 8.Cấu trúc luận văn........................................................................................... 12<br /> PHẦN 2. NỘI DUNG ...................................................................................... 13<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI .............................................. 13<br /> 1.1. Khái niệm công cụ..................................................................................... 13<br /> 1.1.1. Công tác xã hội....................................................................................... 13<br /> 1.1.2. Nghèo đói. .............................................................................................. 14<br /> 1.1.3. Xóa đói giảm nghèo ............................................................................... 14<br /> 1.2.Lý thuyết vận dụng..................................................................................... 16<br /> 1.2.1.Lý thuyết trị liệu nhận thức hành vi của Sheldon ................................... 16<br /> 1.2.2 .Lý thuyết vai trò ..................................................................................... 17<br /> 1.3. Địa bàn nghiên cứu ................................................................................... 17<br /> 1.3.1. Đặc điểm tự nhiên .................................................................................. 17<br /> 1.3.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội ....................................................................... 18<br /> 1.4. Các quan điểm về xóa đói giảm nghèo ..................................................... 23<br /> 1.4.1. Chủ trƣơng của Đảng, Nhà nƣớc về xóa đói giảm nghèo ...................... 23<br /> 1.4.2. Quan điểm của chính quyền địa phƣơng về xóa đói giảm nghèo .......... 27<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản