intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Dược học: Khảo sát công tác quản lý sử dụng thuốc tại bệnh viện 354, giai đoạn 2007 - 2009 - HV Quân Y

Chia sẻ: Minh Van Thuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
313
lượt xem
69
download

Luận văn Thạc sĩ Dược học: Khảo sát công tác quản lý sử dụng thuốc tại bệnh viện 354, giai đoạn 2007 - 2009 - HV Quân Y

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Dược học: Khảo sát công tác quản lý sử dụng thuốc tại bệnh viện 354, giai đoạn 2007 - 2009 nhằm khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý sử dụng thuốc tại bệnh viện 354 giai đoạn 2007 - 2009 và phân tích đánh giá hiệu quản quản lý sử dụng thuốc của bệnh viện giai đoạn 2007 - 2009.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Dược học: Khảo sát công tác quản lý sử dụng thuốc tại bệnh viện 354, giai đoạn 2007 - 2009 - HV Quân Y

 1. Häc viÖn qu©n y *** lª ngäc hiÕu kh¶o s¸t c«ng t¸c qu¶n lý sö dông thuèc t¹i bÖnh viÖn 354, giai ®o¹n 2007-2009 luËn v¨n th¹c sü dîc häc Chuyªn nghµnh : Dîc häc qu©n sù M· sè : 60.73.30 C¸n bé híng dÉn khoa häc: TS Phan V¨n B×nh Hà Néi -2010
 2. ®Æt vÊn ®Ò - Bv lµ c¬ së trùc tiÕp kcb vµ ch¨m lo søc khoÎ toµn diÖn cho ng- êi bÖnh. - Mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng cã ¶nh hëng lín ®Õn chÊt lîng kh¸m ch÷a bÖnh lµ qu¶n lý sö dông thuèc t¹i bÖnh viÖn. - Hµng n¨m, BV354 sö dông mét sè lîng lín thuèc ®Ó phôc vô kh¸m ch÷a bÖnh. - V× vËy, xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu thùc tÕ ®ã chóng t«i ®· lùa chän ®Ò tµi “Kh¶o s¸t c«ng t¸c qu¶n lý sö dông thuèc t¹i Bv354, giai ®o¹n 2007 - 2009 ” nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu sau: 1. Kh¶o s¸t c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý sö dông thuèc t¹i BV354, giai ®o¹n 2007 – 2009. 2. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n lý sö dông thuèc cña bv giai ®o¹n 2007 – 2009.
 3. PhÇn 1: Tæng quan 1.1. Chøc n¨ng nhiÖm vô m« h×nh ho¹t ®éng cña Bv 354. 1.1.1. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña bv 354. Kh¸m ch÷a bÖnh, phßng chèng bÖnh, ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc, chØ ®¹o tuyÕn, s½n sµng thu dung cÊp cøu hµng lo¹t, qu¶n lý kinh tÕ bÖnh viÖn. 1.1.2 M« h×nh tæ chøc cña Bv 354. 1.1.2.1 Tæ chøc biªn chÕ Bv 354 Gđbv lµ ngêi l·nh ®¹o vµ ®iÒu hµnh cao nhÊt trong bÖnh viÖn. Bv cã 3 khèi: Khèi c¬ quan, khèi l©m sµng, khèi cËn l©m sµng. M« h×nh tæ chøc cña BÖnh viÖn 354 ®îc tr×nh bµy ë phô lôc 1
 4. 1.1.2.2 Héi ®ång thuèc vµ ®iÒu trÞ * NhiÖm vô: - X©y dùng danh môc thuèc - Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn qui chÕ. - Theo dâi ph¶n øng cã h¹i vµ rót kinh nghiÖm c¸c sai sãt trong sö dông thuèc. - Th«ng tin vÒ thuèc, theo dâi øng dông thuèc míi trong bÖnh viÖn. - X©y dùng mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a Dîc sỹ, B¸c sỹ, Yt¸ ®iÒu dìng * Tæ chøc: Héi ®ång thuèc vµ ®iÒu trÞ gåm 13 ngêi
 5. 1.1.3 VÞ trÝ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña khoa Dîc bv 354 NhiÖm vô c¬ b¶n cña khoa dîc trong bv 1.LËp kÕ ho¹ch, cung cÊp vµ b¶o ®¶m sè l¬ng, chÊt lîng thuèc th«ng thêng vµ thuèc chuyªn khoa, ho¸ chÊt , vËt dông y tÕ tiªu hao 2. Pha chÕ mét sè thuèc dïng trongbv 3. KiÓm tra, theo dâi viÖc sö dông thuèc an toµn, hîp lý trong toµn bÖnh viÖn 4. Tham gia qu¶n lý kinh phÝ thuèc, ho¸ chÊt. 5. Lµ c¬ së thùc hµnh cña c¸c trêng ®¹i häc y dîc, c¸c trêng trung häc y tÕ 6. Tham gia c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc, th«ng tin vÒ thuèc M« h×nh khoa Dîc BV ®îc tr×nh bÇy ë phô lôc 2
 6. 1.2 M« h×nh bÖnh tËt BÖnh tËt lµ t×nh tr¹ng mÊt c©n b»ng vÒ thÓ x¸c vµ tinh thÇn díi t¸c ®éng cña mét lo¹t c¸c yÕu tè ngo¹i m« vµ néi m« lªn con ngêi. 1.2.1 M« h×nh bÖnh tËt ë ViÖt Nam. 1.2.2 M« h×nh bÖnh tËt ë bÖnh viÖn. Trªn thÕ giíi vµ ë ViÖt Nam cã hai lo¹i m« h×nh bÖnh tËt bÖnh viÖn: M« h×nh bÖnh tËt cña bÖnh viÖn ®a khoa vµ m« h×nh bÖnh tËt cña bÖnh viÖn chuyªn khoa.
 7. 1.3 Danh môc thuèc 1.3.1 Danh môc thuèc thiÕt yÕu. “Dmtty lµ danh môc nh÷ng lo¹i thuèc tho¶ m·n nhu cÇu ch¨m sãc søc khoÎ cho ®a sè nh©n d©n. 1.3.2 Danh môc thuèc chñ yÕu. DMTCY yÕu míi nhÊt ®· ®îc Bé y tÕ ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 05/2008/Q§ - BYT ngµy 01/02/2008. DMTCY lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh lùa chän, x©y dùng danh môc thuèc cô thÓ cho ®¬n vÞ m×nh.
 8. 1.3.3 Danh môc thuèc cña bÖnh viÖn. Dmtbv : -Lµ danh môc nh÷ng lo¹i thuèc cÇn thiÕt tho¶ m·n nhu cÇu kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh -Thùc hiÖn y häc dù phßng cña bÖnh viÖn, phï hîp víi m« h×nh bÖnh tËt, kÜ thuËt ®iÒu trÞ vµ b¶o qu¶n, kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña tõng bÖnh viÖn vµ kh¶ n¨ng chi tr¶ cña ngêi bÖnh
 9. 1.4 VÊn ®Ò qu¶n lý sö dông thuèc 1.4.1 Thùc tr¹ng sö dông thuèc hiÖn nay 1.4.1.1 Thùc tr¹ng sö dông thuèc t¹i bÖnh viÖn - ViÖt nam lµ níc mµ bÖnh nhiÔm trïng vÉn chiÕm tØ lÖ cao trong m« h×nh bÖnh tËt. -Chi phÝ dµnh cho kh¸ng sinh lµ t¬ng ®èi cao. - ViÖc kª ®¬n, ngêi bÖnh tù sö dông thuèc kh«ng ®óng c¸ch, vÉn thêng xuyªn x¶y ra.
 10. 1.4.1.2 Thùc tr¹ng sö dông thuèc t¹i c¸c bv qu©n ®éi vµ Bv 354. * Thùc tr¹ng sö dông thuèc t¹i c¸c BÖnh viÖn qu©n ®éi. Trong m« h×nh bÖnh tËt cã nhiÒu bÖnh nhiÔm khuÈn nªn sö dông kh¸ng sinh vÉn lµ lùa chän hµng ®Çu * Sö dông thuèc t¹i Bv 354. Bv 354 ®· x©y dùng ®îc 160 ph¸c ®å ®iÒu trÞ, dmtbv, dùa vµo ®ã mµ B¸c sü ®· cã nh÷ng kª ®¬n hîp lý, an toµn, hiÖu qu¶ vµ gi¶m chi phÝ cho ngêi bÖnh.
 11. 1.4.2 Chu tr×nh qu¶n lý sö dông thuèc * Kª ®¬n * §ãng gãi vµ d¸n nh·n thuèc * Qu¸ tr×nh cÊp ph¸t vµ lÜnh thuèc *Híng dÉn theo dâi dïng thuèc 1.4.3 C¸c nghiªn cøu vÒ qu¶n lý sö dông thuèc 1.4.3.1 T¹i BÖnh viÖn 354 * §Ò tµi: “ Gãp phÇn nghiªn cøu sö dông kh¸ng sinh hîp lý an toµn hiÖu qu¶ t¹i bÖnh viÖn”. §Ò tµi cÊp ngµnh do B¸c sü Nh¹c Lai vµ céng sù thùc hiÖn * §Ò tµi “ kh¶o s¸t t×nh h×nh cung øng thuèc t¹i Bv 354, giai ®o¹n 2003 – 2005”. LuËn v¨n chuyªn khoa 1 do Hµ Quèc Dòng thùc hiÖn.
 12. 1.4.3.2 C¸c nghiªn cøu kh¸c. * §Ò tµi “ §¸nh gi¸ viÖc qu¶n lý cung øng thuèc t¹i bv ®a khoa tØnh Hµ T©y, giai ®o¹n 2001 – 2005” cña Lª Thi Thanh H¬ng. * §Ò tµi “Nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cung øng thuèc t¹i khoa Dîc Bv GTVT I” cña NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh. *§Ò tµi “ T×m hiÓu thùc tr¹ng mét sè yÕu tè ¶nh hëng ®Õn cung øng thuèc t¹i Bv 105” cña Hoµng V¨n Thªm.
 13. PhÇn II : ®èi tîng, néi dung, ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 2. 1. §èi tîng, ®Þa ®iÓm, thêi gian nghiªn cøu 2.1.1. §èi tîng nghiªn cøu. §Ò tµi ®îc thùc hiÖn t¹i Bv 354 th«ng qua c¸c ®èi t- îng : - §¬n thuèc ngo¹i tró, bÖnh ¸n, dmtbv. - C¸c tµi liÖu v¨n b¶n híng dÉn cña Bé y tÕ, Côc qu©n y, Bv 354 cã liªn quan ®Õn, qu¶n lý sö dông thuèc. - C¸c lo¹i sæ liªn quan ®Õn qu¶n lý sö dông thuèc
 14. 2.1.2. §Þa ®iÓm nghiªn cøu. - BÖnh viÖn 354 – Tæng côc hËu cÇn - Trung t©m §TNC Dîc - Häc ViÖn Qu©n y 2.1.3. Thêi gian nghiªn cøu. - Tõ th¸ng 2 n¨m 2010 ®Õn th¸ng 8 n¨m 2010 - Sè liÖu nghiªn cøu tõ n¨m 2007 - 2009 2.2 Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 2.2.1Ph¬ng ph¸p håi cøu vµ tiÕn cøu 2.2.2 Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch + Ph©n tÝch vÒ nh©n lùc. + Ph©n tÝch vÒ kinh tÕ. + Ph©n tÝch vÒ ph¬ng tiÖn vËt chÊt.
 15. 2.2.3 Ph¬ng ph¸p so s¸nh. - So s¸nh danh môc thuèc bÖnh viÖn vÒ c¸c mÆt. - So s¸nh gi÷a viÖc sö dông thuèc trªn thùc tÕ víi c¸c quy chÕ. - Quan s¸t trùc tiÕp c¸c ho¹t ®éng vÒ sö dông thuèc, c¸c chØ tiªu trong sö dông thuèc.
 16. 2.2.4 Cì mÉu nghiªn cøu +Sè lîng bÖnh ¸n vµ ®¬n thuèc ®îc tÝnh theo c«ng thøc cì mÉu trong dÞch tÔ dîc häc. +Thay vµo c«ng thøc tÝnh ®îc n = 385 Thùc tÕ ®Ò tµi tiÕn hµnh nghiªn cøu trªn 405 ®¬n ngo¹i tró vµ 400 bÖnh ¸n.
 17. 2.2.5 Chän mÉu + §èi víi bÖnh ¸n: Sö dông kü thuËt chän mÉu hÖ thèng. Tæng sè bÖnh ¸n cña bÖnh viÖn trong 3 n¨m 2007 – 2009 lµ N, th× mçi bÖnh ¸n ®îc lÊy ra b»ng c¸ch ¸p dông kho¶ng h»ng ®Þnh k. K=N: 400 Trong kho¶ng tõ 1 ®Õn 10 chän ngÉu nhiªn ®îc sè 5 th× c¸c bÖnh ¸n ®îc lÊy ra cã sè thø tù lÇn lît lµ 5 +1.k, 5 +2.k, ... + §èi víi ®¬n thuèc: Sö dông kü thuËt chän mÉu thuËn tiÖn.
 18. 2.3 Néi dung nghiªn cøu Néi dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi: - C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông thuèc t¹i BÖnh viÖn 354, giai ®o¹n 2007 – 2009. - §¬n thuèc, bÖnh ¸n, qu¶n lý sö dông thuèc t¹i khoa ls, ho¹t ®éng cña H®t&®t, ho¹t ®éng cña khoa dîc.
 19. * Tr×nh bÇy ph©n tÝch vµ xö lý sè liÖu - Sè liÖu ®îc sö lý vµ tr×nh bÇy b»ng phÇn mÒn: Microsoft Excel for Windows vµ Microsoft Word for Windows. - Ph©n tÝch sè liÖu : Dïng ph¬ng ph¸p so s¸nh, ph¬ng ph¸p m« h×nh ho¸, biÓu ®å, ®å thÞ ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vµ minh ho¹ vÒ c¬ cÊu nh©n lùc, t×nh h×nh sö dông thuèc, …
 20. PhÇn III : kÕt qu¶ nghiªn cøu 3.1 M« h×nh tæ chøc, c¬ cÊu nh©n lùc cña Bv354 3.1.1 M« h×nh vµ c¬ cÊu nh©n lùc cña Bv 354 N¨m 2009 Stt C¸n bé Sè lîng Tû lÖ (%) 1 TiÕn sü 2 0,56 2 Th¹c sü 13 3,64 3 B¸c sü chuyªn khoa cÊp I, II 61 17 4 B¸c sü 37 10,36 5 Cö nh©n ®iÒu dìng 4 1,12 6 Dîc sü ®¹i häc vµ sau sH 6 1,68 7 Dîc sü trung häc, dîc t¸ 21 5,9 8 Y t¸ ®iÒu dìng, kü thuËt viªn trung cÊp 160 44,82 9 §¹i häc kh¸c 11 3,1 10 C¸n bé kh¸c 42 11,82 Tæng sè 357 100
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2