intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Sơn Tây

Chia sẻ: Quangdaithuan Quangdaithuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

121
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn thực hiện với các mục tiêu nghiên cứu: hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế, khẳng định sự cần thiết khách quan của việc phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính và căn cứ vào tình hình sử dụng lao động và kinh doanh của doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả kinh doanh từ đó đưa ra các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Sơn Tây

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SƠN TÂY<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN – C00103<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SƠN TÂY<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ<br /> CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> MÃ SỐ: 60.34.02.01<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Thị Đông<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2015<br /> <br /> Thang Long University Libraty<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2. Tổng quan nghiên cứu<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3. Mục đích nghiên cứu<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> 3<br /> 3<br /> <br /> 6. Kết quả đóng góp của đề tài<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7. Kết cấu luận văn<br /> <br /> 7<br /> <br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH<br /> <br /> 8<br /> <br /> DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG<br /> 1.1. KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT CỦA HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ<br /> <br /> 8<br /> <br /> VAI TRÒ CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH<br /> TRONG DOANH NGHIỆP<br /> 1.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh<br /> <br /> 12<br /> <br /> 1.1.3. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.2. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH<br /> <br /> 16<br /> <br /> CỦA DOANH NGHIỆP<br /> 1.2.1. Quan điểm tính toàn diện và tính hệ thống trong việc xem xét<br /> <br /> 16<br /> <br /> hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp<br /> 1.2.2. Quan điểm sự thống nhất giữa hiệu quả kinh doanh của doanh<br /> nghiệp và lợi ích xã hội<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1.2.3. Quan điểm sự kết hợp giữa hiệu qủa kinh doanh của doanh<br /> <br /> 17<br /> <br /> nghiệp với lợi ích của người lao động<br /> 1.2.4. Quan điểm xem xét hiệu quả kinh doanh qua 2 mặt định tính và định<br /> <br /> 17<br /> <br /> lượng<br /> 1.3. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA<br /> <br /> 17<br /> <br /> DOANH NGHIỆP<br /> 1.3.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và bộ phận<br /> <br /> 17<br /> <br /> vốn kinh doanh<br /> 1.3.1.1. Hiệu quả của việc sử dụng lao động<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1.3.1.2. Hiệu quả của việc sử dụng vốn cố định<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.3.1.3. Hiệu quả của việc sử dụng vốn lưu động<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.3.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của vốn và tài sản kinh<br /> <br /> 19<br /> <br /> doanh<br /> 1.3.2.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng vốn<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.3.2.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH<br /> <br /> 25<br /> <br /> DOANH CỦA DOANH NGHIỆP<br /> 1.4.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp<br /> <br /> 25<br /> <br /> 1.4.1.1. Đối thủ cạnh tranh<br /> <br /> 25<br /> <br /> 1.4.1.2. Nhân tố về kinh tế<br /> <br /> 26<br /> <br /> 1.4.1.3. Nhân tố về pháp luật<br /> <br /> 27<br /> <br /> 1.4.1.4. Nhân tố về khoa học – công nghệ<br /> <br /> 28<br /> <br /> 1.4.1.5. Nhân tố về văn hoá – xã hội<br /> <br /> 28<br /> <br /> 1.4.1.6. Nhân tố về tự nhiên<br /> <br /> 29<br /> <br /> 1.4.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp<br /> <br /> 29<br /> <br /> 1.4.2.1. Nhân tố thuộc nguồn lực tài sản đầu tư<br /> <br /> 30<br /> <br /> 1.4.2.2. Nhân tố thuộc nguồn lực tài chính<br /> <br /> 30<br /> <br /> Thang Long University Libraty<br /> <br /> 1.4.2.3. Nhân tố thuộc về quy mô, cơ cấu chất lượng nguồn nhân lực<br /> <br /> 30<br /> <br /> 1.4.2.4. Nhân tố thuộc về chính sách - biện pháp quản trị kinh doanh<br /> <br /> 31<br /> <br /> (Tài sản, nguồn vốn, chi phí, kết quả, vay, nợ, thanh toán…)<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG<br /> <br /> 33<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA<br /> <br /> 34<br /> <br /> CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SƠN TÂY<br /> 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG<br /> <br /> 34<br /> <br /> HỢP SƠN TÂY<br /> 2.1.1. Giới thiệu chung về công ty<br /> <br /> 34<br /> <br /> 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển<br /> <br /> 34<br /> <br /> 2.1.3. Mục tiêu hoạt động kinh doanh<br /> <br /> 35<br /> <br /> 2.1.4. Nhiệm vụ kinh doanh, thị trường và thị phần kinh doanh<br /> <br /> 36<br /> <br /> 2.1.5. Đặc điểm tổ chức quản lý<br /> <br /> 36<br /> <br /> 2.1.6. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật – tài chính (chính sách, nội dung<br /> <br /> 39<br /> <br /> quản lý và phương thức quản lý)<br /> 2.2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY<br /> <br /> 40<br /> <br /> CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SƠN TÂY<br /> 2.2.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và bộ phận vốn<br /> <br /> 40<br /> <br /> kinh doanh<br /> 2.2.1.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng lao động<br /> <br /> 40<br /> <br /> 2.2.1.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn cố định<br /> <br /> 43<br /> <br /> 2.2.1.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động<br /> <br /> 45<br /> <br /> 2.2.2. Thực trạng hiệu quả kinh doanh của vốn và tài sản kinh doanh<br /> <br /> 47<br /> <br /> 2.2.2.1. Thực trạng hiệu suất sử dụng vốn<br /> <br /> 47<br /> <br /> 2.2.2.2. Thực trạng khả năng sinh lời<br /> <br /> 54<br /> <br /> 2.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH<br /> <br /> 57<br /> <br /> DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2