intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

96
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội trình bày những thông tin tổng quan về cơ sở lý luận và giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội

1<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM<br /> <br /> HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐẤU THẦU CỦA<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP BƯU ĐIỆN<br /> HÀ NỘI<br /> CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> MÃ SỐ<br /> <br /> : 60.34.05<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ<br /> <br /> HÀ NỘI, NĂM 2011<br /> <br /> 2<br /> <br /> Luận văn được hoàn thành tại<br /> Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông<br /> Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> <br /> Phản biện 1: ................................................................................<br /> ..............................................................................<br /> Phản biện 2: ................................................................................<br /> ..............................................................................<br /> <br /> Luận văn sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn tại Học viện Công nghệ Bưu<br /> chính Viễn thôngVào lúc: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm .....<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> <br /> - Thư viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông<br /> <br /> 3<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu<br /> Cùng với kinh nghiệm lâu năm và các thế mạnh của bản thân, Công ty Công ty Cổ phần Xây lắp<br /> Bưu điện Hà nội (HACISCO) đã tham dự và thắng thầu nhiều dự án lớn quan trọng đem lại lợi nhuận cho<br /> công ty. Tuy nhiên công ty cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường không chỉ với các<br /> doanh nghiệp trong nước và cả các doanh nghiệp nước ngoài. Vì vậy số lượng các công trình thắng thầu<br /> trong những năm gần đây đã giảm.<br /> Thực tế đó đã đặt ra vấn đề cần nghiên cứu về lý luận và thực tiễn, nhằm rút ra một số các giải pháp<br /> nâng cao khả năng thắng thầu tại Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà nội. Do đó tôi đã lựa chọn đề tài "Giải<br /> pháp nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà nội" với mong muốn góp phần<br /> thực hiện công tác đấu thầu xây lắp đạt hiệu quả hơn.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài<br /> Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác đấu thầu xây lắp, lắp đặt tại Công ty Cổ phần Xây lắp<br /> Bưu điện Hà nội, luận văn đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp tại Công ty Cổ phần<br /> Xây lắp Bưu điện Hà nội.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> + Đối tượng nghiên cứu của Luận văn là hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện<br /> Hà nội .<br /> + Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vào những hạn chế trong hoạt động đấu thầu<br /> của Công ty, từ đó đề xuất các giải pháp để khắc phục những hạn chế đó.<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> Trong quá trình thực hiện luận văn tôi sẽ sử dụng các phương pháp như phương pháp tổng hợp, so<br /> sánh, phân tích, thống kê, quy nạp, diễn dịch,…nhằm tổng hợp về lý luận, phân tích đánh giá năng lực và<br /> thực trạng đấu thầu của Công ty.<br /> 5. Kết cấu của luận văn<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài được kết cấu thành 03 chương.<br /> Chương I:<br /> <br /> Những lý luận chung về năng lực đấu thầu của doanh nghiệp<br /> <br /> Chương II:<br /> <br /> Thực trạng năng lực đấu thầu của Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội<br /> <br /> Chương III:<br /> <br /> Các giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty Cp Xây lắp Bưu điện Hà Nội<br /> <br /> 4<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC ĐẤU THẦU CỦA DOANH NGHIỆP XÂY LẮP<br /> <br /> 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐẤU THẦU XÂY DỰNG<br /> 1.1.1<br /> <br /> Khái niệm liên quan đến đấu thầu<br /> Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu để thực hiện gói thầu<br /> <br /> thuộc các dự án trên cơ sở đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.<br /> 1.1.2<br /> <br /> Một số tính chất và nguyên tắc của đấu thầu xây dựng.<br /> * Tính cạnh tranh:<br /> * Tính công bằng:<br /> * Tính minh bạch:<br /> <br /> 1.1.3<br /> <br /> Vai trò của đấu thầu xây dựng.<br /> Hoạt động đấu thầu tạo được môi trường cạnh tranh lành mạnh cho nhà thầu tham gia dự thầu.<br /> Dự thầu còn giúp nhà thầu quản lý có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đầu tư có trọng điểm nhằm nâng<br /> <br /> cao năng lực kỹ thuật. Trong quá trình đấu thầu, nhà thầu phải tự hoàn thiện mình công nghệ, cơ sở vật<br /> chất để có ưu thế vượt trội so với các nhà thầu khác.<br /> <br /> 1.2 NĂNG LỰC ĐẤU THẦU VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẤU THẤU CỦA<br /> DOANH XÂY LẮP<br /> 1.2.1<br /> <br /> Khái niệm về năng lực đấu thầu<br /> Năng lực đấu thầu là khả năng thắng thầu của một công ty khi tham gia đấu thầu. Năng lực đấu thầu<br /> <br /> thể hiện bằng năng lực tài chính, năng lực kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật của nhà thầu khi tham gia đấu<br /> thầu.<br /> 1.2.2<br /> <br /> Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động đấu thầu<br /> <br /> 1.2.2.1 Chỉ tiêu giá trị trúng thầu và số công trình trúng thầu<br /> Chỉ tiêu giá trị trúng thầu và số công trình trúng thầu cho thấy một cách khái quát nhất tình hình kết<br /> quả đấu thầu của doanh nghiệp. Thông qua đó, có thể đánh giá khả năng của doanh nghiệp trong đấu thầu.<br /> 1.2.2.2 Chỉ tiêu xác suất trúng thầu<br /> Chỉ tiêu này được tính theo 2 góc độ cơ bản sau:<br /> - Theo số công trình tham gia đấu thầu và trúng thầu:<br /> <br /> 5<br /> <br /> - Theo giá trị công trình:<br /> <br /> Chỉ tiêu này được tính cho từng thời kỳ nhất định tuỳ vào mục đích của doanh nghiệp trong việc sử<br /> dụng chỉ tiêu.<br /> 1.2.2.3 Chỉ tiêu thị phần của doanh nghiệp trên thị trường xây lắp<br /> Chỉ tiêu này có thể được đo bằng thị phần tuyệt đối hoặc tương đối.<br /> - Thị phần tuyệt đối:<br /> <br /> - Thị phần tương đối được xác định trên cơ sở so sánh thị phần thị trường tuyệt đối của doanh nghiệp<br /> với thị phần thị trường tuyệt đối của đối thủ cạnh tranh mạnh nhất.<br /> 1.2.2.4 Chỉ tiêu về lợi nhuận đạt được<br /> Lợi nhuận là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nó là chỉ tiêu hết sức<br /> quan trọng đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp dựa vào<br /> chỉ tiêu này ta có thể thấy được vị thế của doanh nghiệp trên thị trường xây lắp.<br /> 1.2.2.5 Chỉ tiêu về uy tín của doanh nghiệp<br /> Uy tín là chỉ tiêu giữ vai trò quan trọng trong đấu thầu và giành thắng lợi của doanh nghiệp. Chính uy<br /> tín giúp cho doanh nghiệp giành được lòng tin của chủ đầu tư và tạo lợi thế trong tham gia đấu thầu. Vì vậy,<br /> mà trong từng thời kỳ doanh nghiệp phải chú trọng đến việc nâng cao uy tín trên thị trường.<br /> <br /> 1.3 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHÀ<br /> THẦU VIỆT<br /> Thách<br /> <br /> Nguyên nhân<br /> <br /> Hậu quả<br /> <br /> Đối sách<br /> <br /> thức<br /> Năng lực <br /> quản<br /> kém<br /> <br /> <br /> <br /> Phần lớn các dự án thường <br /> <br /> Có chính sách thu hút và<br /> <br /> lý hợp đồng<br /> <br /> lý<br /> <br /> Thiếu nhân tài quản <br /> <br /> chậm tiến độ bàn giao so<br /> <br /> đãi ngộ hợp lý đối với<br /> <br /> Con người chưa đủ<br /> <br /> với hợp đồng, chất lượng<br /> <br /> cán bộ có kinh nghiệm .<br /> <br /> kinh nghiệm<br /> <br /> thiết bị không đồng đều<br /> <br /> <br /> <br /> Nâng<br /> <br /> cao<br /> <br /> năng<br /> <br /> lực<br /> <br /> chuyên môn, khả năng<br /> quản lý thông qua mời<br /> chuyên gia tư vấn và đào<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2