intTypePromotion=1

Luận văn thạc sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên khối văn phòng ở TPHCM

Chia sẻ: Trần Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:138

0
72
lượt xem
13
download

Luận văn thạc sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên khối văn phòng ở TPHCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn phân tích hồi quy cho thấy sáu nhân tố này có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên văn phòng ở TP.HCM. Trong đó ba nhân tố ảnh hưởng mạnh là sự thỏa mãn đối với thu nhập, đặc điểm công việc và cấp trên và ba nhân tố có ảnh hưởng yếu là sự thỏa mãn đối với đào tạo thăng tiến, phúc lợi cơ bản và phúc lợi cộng thêm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên khối văn phòng ở TPHCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM<br /> -----------<br /> <br /> Châu văn Toàn<br /> <br /> CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN<br /> SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA<br /> NHÂN VIÊN KHỐI VĂN PHÒNG Ở TP.HCM<br /> Chuyên ngành: Thương mại<br /> Mã số: 60.34.10<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. NGUYỄN ĐỨC TRÍ<br /> <br /> TP. Hồ Chí Minh – Năm 2009<br /> <br /> i<br /> <br /> Lời cam đoan<br /> Tôi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của<br /> nhân viên khối văn phòng ở TP.HCM” là công trình nghiên cứu của riêng tôi.<br /> Các số liệu trong đề tài này được thu thập và sử dụng một cách trung thực. Kết quả<br /> nghiên cứu được trình bày trong luận văn này không sao chép của bất cứ luận văn<br /> nào và cũng chưa được trình bày hay công bố ở bất cứ công trình nghiên cứu nào<br /> khác trước đây.<br /> <br /> TP.HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2009<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Châu Văn Toàn<br /> <br /> ii<br /> <br /> Lời cám ơn<br /> Tôi xin chân thành cám ơn các thầy cô trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã dạy dỗ<br /> và truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báo làm nền tảng cho việc thực hiện luận<br /> văn này.<br /> Tôi xin chân thành cám ơn Tiến sĩ Nguyễn Đức Trí đã tận tình hướng dẫn và chỉ<br /> bảo để tôi có thể hoàn tất luận văn cao học này.<br /> Tôi cũng xin chân thành cám ơn tất cả bạn bè, đồng nghiệp cũ và những người đã<br /> giúp tôi trả lời bảng câu hỏi khảo sát làm nguồn dữ liệu cho việc phân tích và cho ra<br /> kết quả nghiên cứu của luận văn cao học này.<br /> <br /> iii<br /> <br /> Tóm tắt luận văn<br /> Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để xác định sự thỏa mãn công<br /> việc của nhân viên khối văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh và các nhân tố ảnh<br /> hưởng đến sự thỏa mãn này. Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập từ<br /> bảng câu hỏi gửi cho các nhân viên khối văn phòng ở TP.HCM. Từ các lý thuyết về<br /> sự thỏa mãn công việc và các nghiên cứu thực tiễn của các nhà nghiên cứu trong<br /> vấn đề này thang đo các nhân tố của sự thỏa mãn công việc đã được xây dựng với<br /> thang đo likert năm mức độ. Độ tin cậy của thang đo đã được kiểm định bởi hệ số<br /> Cronbach’s alpha và phân tích nhân tố. Mô hình hồi quy tuyến tính cũng được xây<br /> dựng ban đầu với biến phụ thuộc là sự thỏa mãn công việc của nhân viên và bảy<br /> biến độc lập gồm sự thỏa mãn đối với thu nhập, đào tạo thăng tiến, cấp trên, đồng<br /> nghiệp, đặc điểm công việc, điều kiện làm việc và phúc lợi công ty. Sau khi kiểm<br /> định độ tin cậy của thang đo, mô hình được điều chỉnh lại với sáu biến độc lập gồm<br /> sự thỏa mãn đối với thu nhập, đào tạo thăng tiến, cấp trên, đặc điểm công việc, phúc<br /> lợi cơ bản và phúc lơi tăng thêm. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy sáu nhân tố<br /> này có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên văn<br /> phòng ở TP.HCM. Trong đó ba nhân tố ảnh hưởng mạnh là sự thỏa mãn đối với thu<br /> nhập, đặc điểm công việc và cấp trên và ba nhân tố có ảnh hưởng yếu là sự thỏa<br /> mãn đối với đào tạo thăng tiến, phúc lợi cơ bản và phúc lợi cộng thêm.<br /> <br /> iv<br /> <br /> Mục lục<br /> Lời cam đoan .......................................................................................................................... i<br /> Lời cám ơn .............................................................................................................................ii<br /> Tóm tắt luận văn ...................................................................................................................iii<br /> Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt......................................................................................vii<br /> Danh mục các bảng, biểu.....................................................................................................vii<br /> Danh mục các hình vẽ, đồ thị ..............................................................................................vii<br /> CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU......................................................................................................... 1<br /> 1.1. Đặt vấn đề ................................................................................................................... 1<br /> 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................... 2<br /> 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .............................................................................. 2<br /> 1.4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................ 3<br /> 1.5. Ý nghĩa đề tài.............................................................................................................. 4<br /> 1.6. Cấu trúc của luận văn.................................................................................................. 5<br /> U<br /> <br /> CHƯƠNG 2: CỞ SỞ LÝ THUYẾT ...................................................................................... 6<br /> 2.1. Giới thiệu .................................................................................................................... 6<br /> 2.2. Lý thuyết về sự thỏa mãn công việc ........................................................................... 6<br /> 2.2.1. Khái niệm............................................................................................................. 6<br /> 2.2.2. Lý thuyết về sự thỏa mãn công việc .................................................................... 8<br /> 2.2.2.1. Thuyết nhu cầu cấp bậc của Maslow (1943) ................................................ 8<br /> 2.2.2.2. Thuyết ERG của Alderfer (1969) ................................................................. 9<br /> 2.2.2.3. Thuyết thành tựu của McClelland (1988)................................................... 10<br /> 2.2.2.4. Thuyết hai nhân tố của Herzberg (1959) .................................................... 10<br /> 2.2.2.5. Thuyết công bằng của Adam (1963)........................................................... 11<br /> 2.2.2.6. Thuyết kỳ vọng của Vroom (1964)............................................................. 12<br /> 2.2.2.7. Mô hình đặc điểm công việc của Hackman & Oldham (1974) .................. 13<br /> 2.2.2.8. Các nguyên nhân dẫn đến sự thỏa mãn trong công việc............................. 14<br /> 2.3. Các nghiên cứu liên quan đến sự thỏa mãn công việc .............................................. 16<br /> 2.4. Mô hình nghiên cứu và chỉ số đánh giá các nhân tố của sự thỏa mãn công<br /> việc ............................................................................................................................ 21<br /> 2.4.1. Định nghĩa các nhân tố ...................................................................................... 22<br /> 2.4.2. Mô hình nghiên cứu........................................................................................... 25<br /> 2.4.3. Chỉ số đánh giá các nhân tố của sự thỏa mãn công việc.................................... 26<br /> 2.5. Tóm tắt ...................................................................................................................... 27<br /> CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................................................................. 28<br /> 3.1. Thiết kế nghiên cứu .................................................................................................. 28<br /> 3.1.1. Thang đo ............................................................................................................ 29<br /> 3.1.2. Chọn mẫu........................................................................................................... 32<br /> 3.1.2.1. Tổng thể ...................................................................................................... 32<br /> 3.1.2.2. Phương pháp chọn mẫu .............................................................................. 32<br /> 3.1.2.3. Kích thước mẫu........................................................................................... 33<br /> U<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2