Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật quốc tế và kinh nghiệm một số quốc gia về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
32
lượt xem
8
download

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật quốc tế và kinh nghiệm một số quốc gia về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm nổi bật ý nghĩa quan trọng của việc bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc trong phạm vi quốc gia và phạm vi quốc tế. Khóa luận nghiên cứu các văn kiện quốc tế, pháp luật một số quốc gia là Hoa Kỳ và Hàn Quốc nhằm đánh giá sự tương đồng và khác biệt cũng như những ưu nhược điểm giữa hệ thống pháp luật Việt Nam so với quốc tế và một số quốc gia trong việc bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật quốc tế và kinh nghiệm một số quốc gia về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> TRẦN THỊ THÙY DƢƠNG<br /> <br /> PH¸P LUËT QUèC TÕ Vµ KINH NGHIÖM MéT Sè N¦íC<br /> VÒ B¶O Hé QUYÒN T¸C GI¶ §èI VíI T¸C PHÈM ¢M NH¹C<br /> Chuyên ngành: Luật Quốc tế<br /> Mã số: 60 38 01 08<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> Cán bộ hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ĐOAN NANG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng<br /> tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ<br /> công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm<br /> bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các<br /> môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định<br /> của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi<br /> có thể bảo vệ Luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> NGƢỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> TRẦN THỊ THÙY DƢƠNG<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> Danh mục các từ viết tắt<br /> MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 15<br /> Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC<br /> PHẨM ÂM NHẠC VÀ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ÂM<br /> NHẠC ............................................................................................................ 18<br /> 1.1.<br /> <br /> Khái niệm quyền tác giả .................................................................................... 18<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Khái niệm tác phẩm âm nhạc, tác giả âm nhạc ....................................................... 20<br /> <br /> 1.2.1.<br /> <br /> Tác phẩm âm nhạc ......................................................................................... 20<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Tác giả âm nhạc ............................................................................................. 21<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> Khái niệm quyền tác giả và bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc ............... 22<br /> <br /> 1.3.1.<br /> <br /> Khái niệm quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc ................................................ 22<br /> <br /> 1.3.2.<br /> <br /> Những đặc điểm của quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc ............................. 23<br /> <br /> 1.3.3.<br /> <br /> Khái niệm bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc ................................. 25<br /> <br /> 1.4.<br /> <br /> Cơ sở pháp lý bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc ................................. 25<br /> <br /> 1.5.<br /> <br /> Vai trò và xu hƣớng phát triển việc bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm<br /> nhạc .............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.5.1.<br /> <br /> Vai trò của việc bảo hộ bản quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạcError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.5.2.<br /> <br /> Xu hƣớng phát triển việc bảo hộ bản quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạcError! Bookmark<br /> <br /> Kết luận chƣơng 1 .............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> Chƣơng 2: CÁC ĐIỀU ƢỚC QUỐC TẾ VỀ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC<br /> PHẨM ÂM NHẠC VÀ KINH NGHIỆM MỘT SỐ QUỐC GIAError! Bookmark not defined.<br /> 2.1.<br /> <br /> Thực trạng các quy định của các điều ƣớc quốc tế về bảo hộ quyền tác giả đối với<br /> tác phẩm âm nhạc ................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.1.<br /> <br /> Công ƣớc Berne 1886 về bảo hộ tác phẩm văn học nghệ thuậtError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.2.<br /> <br /> Công ƣớc quyền tác giả toàn cầu .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.3.<br /> <br /> Hiệp định TRIPS ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.4.<br /> <br /> Hiệp ƣớc WCT ................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.5.<br /> <br /> Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP) .. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Kinh nghiệm một số quốc gia trong việc bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm<br /> nhạc ................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.1.<br /> <br /> Kinh nghiệm của Hàn quốc ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.2.<br /> <br /> Kinh nghiệm của Hoa Kỳ .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> Kết luận chƣơng 2 .............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> Chƣơng 3: BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CÁC NƢỚC ĐỐI VỚI PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ<br /> PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT............ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.<br /> <br /> Bài học kinh nghiệm từ các nƣớc với pháp luật Việt NamError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.1.<br /> <br /> Bài học từ Hàn Quốc ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.2.<br /> <br /> Bài học từ Hoa Kỳ đối với Việt Nam ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> Thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam bảo hộ quyền tác giả đối với tác<br /> phẩm âm nhạc ..................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.<br /> <br /> Thực trạng hoạt động thực tiễn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm<br /> nhạc ở Việt Nam ................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.1.<br /> <br /> Tình hình chung về xâm phạm quyền tác giả âm nhạc Việt Nam hiện nayError! Bookmark not de<br /> <br /> 3.3.2.<br /> <br /> Về công tác thụ lý hồ sơ đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạcError! Bookmark not defi<br /> <br /> 3.3.3.<br /> <br /> Về phát triển nguồn thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng<br /> cƣờng năng lực tiếp cận pháp luật của nhân dân..... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.4.<br /> <br /> Về đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực làm công tác xây dựng và tổ chức thi hành<br /> pháp luật ............................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.5.<br /> <br /> Về hợp tác quốc tế .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.6.<br /> <br /> Một số vụ việc cụ thể về hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm âm<br /> nhạc ............................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.4.<br /> <br /> Một số bất cập hiện nay về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạcError! Bookmark not de<br /> <br /> 3.5.<br /> <br /> Nguyên nhân tác phẩm âm nhạc bị xâm phạm quyền tác giảError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.6.<br /> <br /> Giải pháp và kiến nghị về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạcError! Bookmark not de<br /> <br /> 3.6.1.<br /> <br /> Một số giải pháp khắc phục tình trạng xâm phạm quyền tác giả đối với tác<br /> phẩm âm nhạc .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.6.2.<br /> <br /> Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về bảo hộ quyền tác giả âm nhạc nói<br /> riêng và pháp luật sở hữu trí tuệ nói chung ........... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> Kết luận chƣơng 3 .............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ...................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 30<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản