intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ: Xác định hàm lượng prabens trong thực phẩm và mỹ phẩm bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Chia sẻ: Truong Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
34
lượt xem
6
download

Luận văn Thạc sĩ: Xác định hàm lượng prabens trong thực phẩm và mỹ phẩm bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu nội dung gồm phần mở đầu, nội dung, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Phần nội dung gồm có 3 chương. Chương 1: Tổng quan. Chương 2: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Kết quả và thảo luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ: Xác định hàm lượng prabens trong thực phẩm và mỹ phẩm bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> --------------------LÊ THỊ XUÂN<br /> <br /> XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG PARABENS<br /> TRONG THỰC PHẨM VÀ MỸ PHẨM BẰNG<br /> SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC)<br /> Chuyên ngành: Hóa phân tích<br /> Mã số: 60440118<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> Người hướng dẫn khoa học<br /> PGS.TS. PHẠM THỊ NGỌC<br /> MAI<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Lời đầu tiên cho em gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Mai<br /> đã tận tình hướng dẫn và tạo mọi điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình thực<br /> hiện đề tài và viết luận văn.<br /> Tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban lãnh đạo Viện Kiểm nghiệm<br /> An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia và các anh chị, các bạn công tác tại Khoa<br /> Chất lượng Phụ gia và các chất hỗ trợ chế biến thực phẩm – Viện An toàn Vệ sinh<br /> Thực phẩm Quốc gia đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được học tập và nghiên cứu<br /> trong môi trường hiện đại.<br /> Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô giáo giảng dạy tại Khoa Hoá, đặc<br /> biệt là các thầy cô trong Bộ môn Hoá Phân tích, đã cho em những kiến thức quý giá<br /> trong quá trình học tập và thực hiện đề tài này.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn các anh chị, bạn bè của tập thể lớp cao học hoá<br /> K24, đặc biệt là những người bạn trong nhóm Hoá Phân tích K24 đã giúp đỡ, chia<br /> sẻ những khó khăn trong suốt quá trình tôi học tập và thực hiện đề tài này.<br /> Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình và bạn bè đã luôn động viên,<br /> chia sẻ mọi khó khăn cùng tôi.<br /> <br /> Hà Nội, tháng 12 năm 2016<br /> Học viên<br /> <br /> Lê Thị Xuân<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ ..................................................................................................................... 1<br /> CHƢƠNG I. TỔNG QUAN ............................................................................................. 3<br /> 1.1.<br /> <br /> Tổng quan về các hợp chất parabens ..3<br /> <br /> 1.1.1. .......................................................... Công thức phân tử và tính chất vật lý của các parabens<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.1.2. .............................................................................................. Tác dụng kháng khuẩn của parabens<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.1.3. .......................................................................................Tác động của parabens đối với sức khỏe<br /> 1.1.3.1. ......................................................................................................................... Gây dị ứng da<br /> <br /> 6<br /> 6<br /> <br /> 1.1.3.2. .......................................................................................................... Hiện tượng lão hóa da<br /> 1.1.3.3. .................................................. Mối liên hệ với giữa parabens và bệnh ung thư vú<br /> 1.2.<br /> Tình hình sử dụng parabens trên thế giới và ở Việt Nam ..8<br /> 1.3.<br /> <br /> 7<br /> 7<br /> <br /> Các phương pháp phân tích parabens ..9<br /> <br /> 1.3.1. ..............................................................................................Phương pháp điện di mao quản (CE)<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.3.2. .................................................................................................................... Phương pháp sắc ký lỏng<br /> 1.3.2.1. ..........................Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) ghép nối detector UV-VIS<br /> 1.3.2.2. ....................................................Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS/MS)<br /> 1.3.3. ................................................................................Phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC-MS)<br /> <br /> 10<br /> 10<br /> 11<br /> 13<br /> <br /> 1.3.4. ........................................................................................ Đại cương về phương pháp sắc ký lỏng 14<br /> 1.3.4.1. ......................................................Nguyên tắc chung của phương pháp sắc ký lỏng<br /> 14<br /> 1.3.4.2. ............................................................... Một số đại lượng đặc trưng của sắc ký lỏng<br /> 15<br /> 1.4.<br /> Các phương pháp xử lý mẫuError! Boo<br /> <br /> CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUError! Bookm<br /> 2.1.<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứuError! Boo<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứuError! Boo<br /> <br /> 2.3.<br /> <br /> Nội dung nghiên cứuError! Boo<br /> <br /> 2.4.<br /> <br /> Hóa chất, dụng cụ và thiết bịError! Boo<br /> <br /> 2.4.1. ..................................................................................................................................................... Hóa chất<br /> <br /> Error<br /> <br /> 2.4.2. ......................................................................................................................................................Dụng cụ<br /> <br /> Error<br /> <br /> 2.4.3. ....................................................................................................................................................... Thiết bị Error<br /> 2.5.<br /> Phương pháp nghiên cứuError! Boo<br /> 2.5.1. ......................................................................................................Xác định các điều kiện phân tích<br /> 2.5.1.1. .............................................................Xác định các thông số cho detector khối phổ<br /> 2.5.1.2. ............................................................................................ Khảo sát điều kiện đo sắc ký<br /> 2.5.1.3. ....................................................................................Khảo sát các điều kiện chiết mẫu<br /> 2.5.2. ................................................................................... Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp<br /> 2.5.2.1. ....................................................................................................... Xây dựng đường chuẩn<br /> 2.5.2.2. ............................................................................................................. Độ lặp lại (độ chụm)<br /> 2.5.2.3. ........................................................................................................... Độ thu hồi (độ đúng)<br /> 2.5.2.4. .................................... Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ)<br /> CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.<br /> <br /> Error<br /> Error<br /> Error<br /> Error<br /> Error<br /> Error<br /> Error<br /> Error<br /> Error<br /> <br /> Xác định các điều kiện phân tíchError! Boo<br /> <br /> 3.1.1. .............................................................................. Xác định các thông số của detector khối phổ<br /> <br /> Error<br /> <br /> 3.1.2. ................................................................................. Khảo sát điều kiện đo trên máy sắc ký lỏng<br /> <br /> Error<br /> <br /> 3.1.2.1. ........................................................................................ Khảo sát chương trình rửa giải<br /> Error<br /> 3.1.2.2. ................................................................................... Khảo sát nồng độ dung dịch đệm<br /> Error<br /> 3.1.3. ............................................................................................................. Khảo sát điều kiện chiết mẫu Error<br /> 3.1.3.1. ............................................................................................ Khảo sát loại dung môi chiết<br /> Error<br /> 3.1.3.2. .................................................... Khảo sát thành phần dung môi chiết MeOH:H2O<br /> Error<br /> 3.1.3.3. ...................................................................................... Khảo sát thời gian rung siêu âm<br /> Error<br /> 3.1.3.4. ....................................................................................... Khảo sát nhiệt độ rung siêu âm<br /> Error<br /> 3.2.<br /> Đánh giá phương pháp phân tíchError! Boo<br /> 3.2.1. ........................................................................................................................Xây dựng đường chuẩn<br /> <br /> Error<br /> <br /> 3.2.3. .......................................................................................... Độ thu hồi (độ đúng) của phương pháp<br /> <br /> Error<br /> <br /> 3.2.4. ......................................................Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) Error<br /> 3.3.<br /> Phân tích parabens trong các mẫu mỹ phẩm và thực phẩm chức năngError! Boo<br /> KẾT LUẬN ......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................. 16<br /> <br /> DANH SÁCH BẢNG BIỀU<br /> Chƣơng 2.<br /> <br /> Bảng 2. 1. Bảng nồng độ dung dịch chuẩn gốc của 7 parabens ...... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> Chƣơng 3.<br /> <br /> Bảng 3. 1. Bảng các điều kiện của detector khối phổError! Bookmark<br /> not defined.<br /> Bảng 3. 2. Bảng điều kiện các chương trình gradientError! Bookmark<br /> not defined.<br /> Bảng 3. 3. Ảnh hưởng của gradient đến độ phân giải của Iso-PrP và PrP<br /> ......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Bảng 3. 4. Ảnh hưởng của gradient đến cường độ tín hiệu mảnh định<br /> lượng của 7 parabens ....................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Bảng 3. 5. Khảo sát loại dung môi chiết . Error! Bookmark not defined.<br /> Bảng 3. 6. Sự phụ thuộc thành phần dung môi chiết và hàm lượng MeP,<br /> PrP ................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Bảng 3. 7. Khảo sát ảnh hưởng của dung môi chiếtError!<br /> Bookmark<br /> not defined.<br /> Bảng 3. 8. Sự phụ thuộc giữa thời gian rung siêu âm và hàm lượng MeP,<br /> PrP ................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Bảng 3. 9. Khảo sát thời gian rung siêu âmError!<br /> Bookmark<br /> not<br /> defined.<br /> <br /> Bảng 3. 10. Ảnh hưởng của nhiệt độ rung siêu âm tới hiệu quả chiết<br /> MeP, PrP.......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Bảng 3. 11. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ rung siêu âm ........... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> Bảng 3. 12.Độ chệch của các điểm chuẩnError!<br /> Bookmark<br /> not<br /> defined.<br /> Bảng 3. 13. Hàm lượng các parabens trong mẫu khảo sát ............... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> Bảng 3. 14. Nồng độ chuẩn thêm vào từng nền mẫu trong khảo sát độ lặp<br /> lại ..................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Bảng 3. 15. Độ lặp lại của phương pháp phân tíchError! Bookmark not<br /> defined.<br /> Bảng 3. 16. Độ thu hồi của phương pháp phân tíchError!<br /> Bookmark<br /> not defined.<br /> Bảng 3. 17. Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của phương pháp<br /> ......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Bảng 3. 18. Hàm lượng các parabens trong các mẫu TPCN ........... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> Bảng 3. 19. Hàm lượng parabens trong các mẫu mỹ phẩm ............. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2