intTypePromotion=3

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Giải pháp thực hiện chiến lược Marketing xuất khẩu lạc Việt Nam đến năm 2010

Chia sẻ: Phạm Kim Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:198

0
292
lượt xem
171
download

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Giải pháp thực hiện chiến lược Marketing xuất khẩu lạc Việt Nam đến năm 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn thạc sỹ kinh tế: giải pháp thực hiện chiến lược marketing xuất khẩu lạc việt nam đến năm 2010', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sỹ kinh tế: Giải pháp thực hiện chiến lược Marketing xuất khẩu lạc Việt Nam đến năm 2010

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TR ƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ĐỖ QUỐC DŨNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2005
 2. 1 MUÏC LUÏC MÔÛ ÑAÀU. 1 CHÖÔNG 1: NHÖÕNG CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA MARKETING XUAÁT NHAÄP KHAÅU 1.1 KHAÙI NIEÄM, VAI TROØ VAØ NOÄI DUNG CUÛA MARKETING XUAÁT NHAÄP 4 KHAÅU 1.1.1 Khaùi nieäm veà Marketing xuaát nhaäp khaåu. 4 1.1.2 Vai troø vaø noäi dung cuûa Marketing xuaát nhaäp khaåu. 4 6 1.2 CHIEÁN LÖÔÏC MARKETING XUAÁT KHAÅU. 1.2.1 Moâi tröôøng Marketing xuaát khaåu vó moâ trong vaø ngoaøi nöôùc. 6 1.2.2 Moâi tröôøng Marketing xuaát khaåu vi moâ vaø noäi boä. 7 1.2.3 Nghieân cöùu thò tröôøng theá giôùi (Researching World Market). 8 1.2.4 Xaùc ñònh thò tröôøng xuaát khaåu muïc tieâu. 12 1.2.5 Löïa choïn chieán löôïc xaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi. 15 1.2.6 Chieán löôïc saûn phaåm quoác teá (Product strategy). 22 1.2.7 Chieán löôïc giaù (Price strategy). 26 1.2.8 Chieán löôïc phaân phoái (Distribution strategy). 31 1.2.9 Chieán löôïc quaûng caùo, coå ñoäng (Ad-promotion). 35 38 1.3 ÑAËC ÑIEÅM CUÛA THÒ TRÖÔØNG LAÏC. 1.3.1 Ñaëc ñieåm chung cuûa laïc. 38 1.3.2 Ñaëc ñieåm cung caàu cuûa laïc. 40 1.3.3 Ñaëc ñieåm thò tröôøng laïc cuûa theá giôùi. 42 1.3.4 Aûnh höôûng cuûa ñaëc ñieåm thò tröôøng laïc. 42 CHÖÔNG 2: THÖÏC TRAÏNG THÖÏC HIEÄN CHIEÁN LÖÔÏC MARKETING XUAÁT KHAÅU LAÏC CUÛA CAÙC DOANH NGHIEÄP VIEÄT NAM. 46 2.1 THÖÏC TRAÏNG SAÛN XUAÁT, XUAÁT KHAÅU LAÏC THEÁ GIÔÙI & VIEÄT NAM 2.1.1 Thöïc traïng saûn xuaát vaø xuaát khaåu laïc cuûa theá giôùi. 46
 3. 2 2.1.2 Thöïc traïng saûn xuaát, thu mua xuaát khaåu laïc cuûa Vieät Nam. 59 2.2 THÖÏC TRAÏNG CHIEÁN LÖÔÏC MARKETING XUAÁT KHAÅU LAÏC VIEÄT NAM 69 2.2.1 Thöïc traïng nghieân cöùu, chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng vaø caùc ñoái thuû caïnh tranh cuûa Vieät Nam. 69 2.2.2 Thöïc traïng chieán löôïc saûn phaåm laïc xuaát khaåu. 84 2.2.3 Thöïc traïng chieán löôïc giaù laïc xuaát khaåu. 88 2.2.4 Thöïc traïng chieán löôïc phaân phoái laïc xuaát khaåu. 92 2.2.5 Thöïc traïng chieán löôïc quaûng caùo, coå ñoäng. 94 2.3 MOÂI TRÖÔØNG THÖÏC HIEÄN CHIEÁN LÖÔÏC MARKETING XUAÁT KHAÅU LAÏC VIEÄT NAM. 96 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 2. 104 CHÖÔNG 3: NHÖÕNG GIAÛI PHAÙP THÖÏC HIEÄN CHIEÁN LÖÔÏC MARKETING XUAÁT KHAÅU LAÏC ÑEÁN NAÊM 2010. 3.1 ÑÒNH HÖÔÙNG CHIEÁN LÖÔÏC XUAÁT KHAÅU LAÏC ÑEÁN NAÊM 2010. 107 3.1.1 Quan ñieåm chæ ñaïo vieäc ñöa ra chieán löôïc vaø caùc giaûi phaùp thöïc hieän: 107 3.1.2 Döï baùo nhu caàu cuûa thò tröôøng trong vaø theá giôùi veà saûn phaåm laïc. 108 3.2 NHÖÕNG GIAÛI PHAÙP THÖÏC HIEÄN CHIEÁN LÖÔÏC MARKETING XUAÁT 111 KHAÅU LAÏC VIEÄT NAM ÑEÁN NAÊM 2010. 3.2.1 Taïo nguoàn nguyeân lieäu coù saûn löôïng laïc nhieàu; naâng cao chaát löôïng saûn phaåm laïc xuaát khaåu. 113 3.2.2 Taïo moät cô caáu saûn phaåm laïc xuaát khaåu hôïp lyù. 132 3.2.3 Phaùt trieån, môû roäng thò tröôøng xuaát khaåu laïc. 135 3.2.4 Thöïc hieän chieán löôïc saûn phaåm theo phaân khuùc thò tröôøng. 145 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3. 157 160 KEÁT LUAÄN. Taøi lieäu tham khaûo.
 4. 3 MÔÛ ÑAÀU 1. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI : Laïc laø caây noâng nghieäp ngaén ngaøy, thích hôïp vôùi ñieàu kieän khí haäu, ñaát ñai cuûa nöôùc ta. Laïc laø caây ñöôïc troàng xen canh, treân nhieàu loaïi ñaát (ñaát baïc maøu, ñaát ñoû ba dan, ñaát ñen, ñaát caùt, ñaát ven bieån…) Saûn xuaát laïc hieäu quaû hôn moät soá caây troàng khaùc ôû trong nöôùc vaø laø moät lôïi theá so saùnh cuûa nöôùc ta so vôùi nöôùc khaùc. Vì nöôùc ta laø nöôùc noâng nghieäp, löïc löôïng lao ñoäng trong noâng nghieäp ñoâng, sieâng naêng, caàn cuø vaø laïc ñöôïc troàng ôû caû 3 mieàn cuûa ñaát nöôùc. Caây laïc cho ra nhieàu saûn phaåm coù giaù trò nhö: laïc quaû laø saûn phaåm chính, saûn phaåm phuï laø thaân laïc, laù laïc, reã laïc…duøng laøm phaân boùn ñaát. Töø laïc quaû cho ra laïc nhaân hay coøn goïi laø laïc haït, moät loaïi thöïc phaåm coù giaù trò dinh döôõng cao cho con ngöôøi. Töø laïc haït ngöôøi ta cheá bieán thaønh nhieàu saûn phaåm boå döôõng nhö: laïc rang, laïc luoäc, daàu laïc, keïo laïc, bô laïc, khoâ laïc…Ngoaøi ra voû laïc duøng laøm thöùc aên cho gia suùc. Ngöôøi ta khoâng boû baát cöù gì töø caây laïc. Vaán ñeà saûn xuaát, tieâu thuï laïc (bao goàm laïc voû, laïc nhaân vaø daàu laïc…) trong vaø ngoaøi nöôùc töø laâu ñaõ laø vaán ñeà ñöôïc caùc caáp laõnh ñaïo raát quan taâm. Laïc laø moät maët haøng noâng saûn ñem laïi giaù trò dinh döôõng cho con ngöôøi vaø lôïi ích kinh teá cho ñaát nöôùc. Laïc cuõng laø maët haøng noâng saûn xuaát khaåu quan troïng ñöùng haøng thöù 5 sau gaïo, caø pheâ, tieâu, ñieàu. Haèng naêm xuaát khaåu laïc ñem laïi nhieàu ngoaïi teä cho ñaát nöôùc. Kim ngaïch xuaát khaåu cuûa laïc cao chieám 12,5% toång kim ngaïch haøng noâng saûn xuaát khaåu cuûa caû nöôùc. Caây laïc coù nhieàu giaù trò (dinh döôõng, kinh teá..) vaø lôïi theá cuûa caây laïc nhö vaäy maø xuaát khaåu laïc cuûa Vieät Nam chöa ñöôïc phaùt trieån maïnh, soá löôïng laïc
 5. 4 xuaát khaåu chöa nhieàu, giaù caû coøn thaáp, hieâäu quaû mang laïi coøn thaáp, chöa töông xöùng vôùi giaù trò, lôïi ích, lôïi theá so saùnh cuûa caây laïc vaø tieàm naêng cuûa ñaát nöôùc. Ñieàu ñoù cho thaáy chaéc chaén ta coøn nhieàu maët yeáu xuaát phaùt töø nhieàu nguyeân nhaân khaùc nhau. Trong caùc nguyeân nhaân, coù nguyeân nhaân khaùch quan töø phía laõnh ñaïo cuûa Nhaø nöôùc, caùc cô quan Boä, ngaønh vaø chuû quan töø caùc coâng ty xuaát nhaäp khaåu cuûa Vieät Nam…Trong caùc nguyeân nhaân chuû quan chuùng toâi thaáy raèng caùc coâng ty xuaát khaåu laïc cuûa ta chöa coù nhöõng giaûi phaùp höõu hieäu ñeå thöïc hieän chieán löôïc Marketing xuaát khaåu laïc cuûa Vieät Nam. Xuaát phaùt töø nhöõng lyù do treân, ñoàng thôøi ñeå goùp phaàn cho vieäc quaûn lyù ñieàu haønh cuûa Nhaø nöôùc ôû taàm vó moâ cuõng nhö thaùo gôõ nhöõng khoù khaên cuûa caùc doanh nghieäp xuaát khaåu laïc Vieät Nam nhaèm phaùt trieån saûn xuaát vaø xuaát khaåu laïc Vieät Nam, chuùng toâi maïnh daïn ñöa ra:“Giaûi phaùp thöïc hieän chieán löôïc Marketing xuaát khaåu laïc Vieät Nam ñeán naêm 2010”. Ñoù cuõng laø teân ñeà taøi cuûa luaän aùn. Trong caùc giaûi phaùp thöïc hieän chieán löôïc Marketing xuaát khaåu laïc thì chuùng toâi xin giôùi haïn ôû caùc giaûi phaùp thöïc hieän chieán löôïc saûn phaåm vaø xem vieäc naâng cao chaát löôïng saûn phaåm laïc laø quan troïng. Ñoàng thôøi hoaøn thieän vaø phoái hôïp vôùi caùc chieán löôïc giaù, phaân phoái, quaûng caùo-coå ñoäng. Luaän aùn coù tính khaû thi cao, coù yù nghóa thieát thöïc caû veà lyù luaän vaø thöïc tieãn aùp duïng cho khoa hoïc quaûn lyù kinh teá veà ngaønh laïc. 2. MUÏC ÑÍCH CUÛA LUAÄN AÙN : Luaän aùn nhaèm muïc ñích ñöa ra caùc cô sôû lyù luaän veà Marketing xuaát nhaäp khaåu ñeå aùp duïng cho vieäc thöïc hieän chieán löôïc Marketing xuaát khaåu laïc cuûa Vieät Nam ñeán naêm 2010; neâu ra nhöõng maët maïnh vaø toàn taïi trong vieäc thöïc hieän chieán löôïc Marketing xuaát khaåu laïc, ñoàng thôøi ñeà ra nhöõng giaûi phaùp khaéc phuïc nhaèm thöïc hieän thaønh coâng chieán löôïc Marketing xuaát khaåu laïc cuûa Vieät Nam.
 6. 5 3. ÑOÁI TÖÔNG, PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU CUÛA LUAÄN AÙN : Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa luaän aùn laø caùc giaûi phaùp thöïc hieän chieán löôïc Marketing xuaát khaåu laïc cuûa doanh nghieäp xuaát khaåu laïc Vieät Nam. Phaïm vi giôùi haïn nhö sau: Phaïm vi nghieân cöùu: Nghieân cöùu caùc giaûi phaùp thöïc hieän chieán löôïc Marketing xuaát khaåu laïc cuûa Vieät Nam. Trong ñoù, chuùng toâi chæ xin giôùi haïn ôû giaûi phaùp thöïc hieän chieán löôïc saûn phaåm laïc xuaát khaåu. 4. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU CUÛA LUAÄN AÙN : Ñeå hoaøn thaønh toát luaän aùn vaø giaûi quyeát troïn veïn caùc vaán ñeà ñaët ra. Tröôùc heát toâi coá gaéng tuaân theo taøi lieäu höôùng daãn vieát luaän aùn tieán só, söû duïng phöông phaùp duy vaät bieän chöùng vaø duy vaät lòch söû. Toâi cuõng duøng phöông phaùp thoáng keâ, döï baùo, phaân tích, toång hôïp, so saùnh…Tham khaûo caùc taøi lieäu nhö: saùch, baùo, taïp chí chuyeân ngaønh…Ñoàng thôøi ñi saâu vaøo thöïc teá saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc coâng ty vaø döïa vaøo kinh nghieäm baûn thaân ñeå nghieân cöùu. 5. NHÖÕNG ÑOÙNG GOÙP CHÍNH CUÛA LUAÄN AÙN : Vôùi luaän aùn naøy, chuùng toâi muoán goùp phaàn laøm cho caùc coâng ty thöïc hieän thaønh coâng chieán löôïc Marketing xuaát khaåu cuûa mình nhaèm ñaåy maïnh xuaát khaåu saûn phaåm laïc bao goàm caû laïc voû, laïc nhaân, daàu laïc vaø caùc saûn phaåm laïc ñaõ qua cheá bieán (laïc chieân saàn, laïc chao daàu..); goùp phaàn phaùt trieån ngaønh troàng laïc vaø ngaønh coâng nghieäp cheá bieán laïc; taïo coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng.
 7. 6 CHÖÔNG 1: NHÖÕNG CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA MARKETING XUAÁT NHAÄP KHAÅU1.1 KHAÙI NIEÄM, VAI TROØ VAØ NOÄI DUNG CUÛA MARKETING XUAÁT NHAÄP KHAÅU 1.1 KHAÙI NIEÄM, VAI TROØ VAØ NOÄI DUNG CUÛA MARKETING XUAÁT NHAÄP KHAÅU. 1.1.1 Khaùi nieäm veà Marketing xuaát nhaäp khaåu: Marketing ñaõ traûi qua moät lòch söû phaùt trieån gaàn 100 naêm qua, ñaõ nhaän theâm moät noäi dung môùi vaø khoâng chæ giôùi haïn trong lónh vöïc thöông maïi maø noù ñaõ phaùt trieån sang nhieàu lónh vöïc khaùc nhö coâng nghieäp, ngoaïi thöông. Do vaäy maø ngöôøi ta phaân bieät Marketing coâng nghieäp, thöông nghieäp, xuaát nhaäp khaåu… Khaùi nieäm veà Marketing xuaát nhaäp khaåu ñaõ ñöôïc nhieàu taùc giaû ñöa ra theo nhieàu caùch khaùc nhau. Tuy nhieân, naêm 1985 Hieäp hoäi Marketing cuûa Myõ neâu ra moät ñònh nghóa vaø ñöôïc thöøa nhaän laø chính thöùc nhö sau: “ Marketing xuaát nhaäp khaåu laø moät quaù trình keá hoaïch hoùa vaø thöïc hieän caùc chính saùch veà saûn phaåm, giaù caû, giao tieáp vaø phaân phoái caùc thò tröôøng cuûa theá giôùi, saûn phaåm vaø dòch vuï nhaèm taïo ra söï trao ñoåi ñeå thoûa maõn caùc muïc tieâu cuûa caù nhaân vaø toå chöùc”. Chieán löôïc Marketing xuaát khaåu laø moät heä thoáng chính saùch vaø bieän phaùp lôùn nhaèm trieån khai vaø phoái hôïp caùc muõi nhoïn cuûa Marketing xuaát khaåu ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu cuûa coâng ty moät caùch coù hieäu quaû. Chieán löôïc Marketing xuaát khaåu bieåu thò toång quaùt thaùi ñoä cuûa coâng ty ñoái vôùi thò tröôøng. Noù cuõng bieåu thò
 8. 7 moät caùch toång hôïp caùc moái quan heä töôûng hoå giöõa nhu caàu cuûa thò tröôøng vaø khaû naêng cuûa coâng ty. Moãi coâng ty ñeàu coù chieán löôïc kinh doanh cuûa mình. 1.1.2 Vai troø vaø noäi dung cuûa Marketing xuaát nhaäp khaåu: Marketing xuaát nhaäp khaåu laø söï phaùt trieån chuyeân saâu cuûa Marketing trong lónh vöïc ngoaïi thöông. Söï khaùc bieät giöõa Marketing xuaát nhaäp khaåu vaø Marketing noùi chung ôû choã laø haøng hoùa ñöôïc baùn khoâng phaûi cho khaùch haøng trong nöôùc, treân thò tröôøng noäi ñòa maø laø khaùch haøng nöôùc ngoaøi, treân thò tröôøng theá giôùi. Söï khaùc bieät naøy caøng nhaán maïnh vai troø cuûa Marketing xuaát nhaäp khaåu trong thò tröôøng theá giôùi vaø ñoái vôùi caùc doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu. Trong kinh doanh xuaát nhaäp khaåu, Marketing xuaát nhaäp khaåu giöõ vai troø to lôùn trong söï quan taâm cuûa caùc doanh nghieäp tröôùc heát do söï quoác teá hoùa saûn phaåm vaø thò tröôøng. Noù laø ñieåm khôûi ñaàu ñeå kinh doanh treân thò tröôøng theá giôùi. Vì tröôùc khi kinh doanh nhaø doanh nghieäp caàn nghieân cöùu thò tröôøng theá giôùi ñeå xem mình neân saûn xuaát haøng gì? Baùn cho ai? Baùn nhö theá naøo, ôû ñaâu… Marketing xuaát nhaäp khaåu laø moät daïng ñaëc thuø cuûa Marketing. Caùc hoaït ñoäng cuûa noù chuù troïng ñeán thò tröôøng theá giôùi. Do ñoù noù raát caàn thieát ñoái vôùi nhaø doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu. Noù ñoøi hoûi nhöõng hieåu bieát veà thöông maïi quoác teá. Nhöõng kieán thöùc naøy cuøng vôùi khaû naêng vaø kinh nghieäm cuûa doanh nghieäp taïo neân nhöõng nhaân toá quyeát ñònh söï thaønh coâng cuûa doanh nghieäp. Vì vaäy, ngöôøi ta ngaøy caøng chuù yù ñeán Marketing xuaát khaåu. Noäi dung cuûa Marketing xuaát khaåu bao goàm caùc vaán ñeà chuû yeáu sau: Moâi tröôøng Marketing xuaát khaåu vó moâ trong vaø ngoaøi nöôùc. - Moâi tröôøng Marketing xuaát khaåu vi moâ. -
 9. 8 Nghieân cöùu vaø xaùc ñònh thò tröôøng, khaû naêng caïnh tranh treân thò tröôøng. - Löïa choïn chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi. - Phaùt trieån chieán löôïc Marketing Mix (chieán löôïc saûn phaåm, giaù caû, phaân - phoái vaø quaûng caùo-coå ñoäng). 1.2 CHIEÁN LÖÔÏC MARKETING XUAÁT KHAÅU. 1.2.1 Moâi tröôøng Marketing xuaát khaåu vó moâ trong vaø ngoaøi nöôùc. Moâi tröôøng Marketing xuaát khaåu vó moâ trong vaø ngoaøi nöôùc bao goàm caùc yeáu toá chuû yeáu, quan troïng: kinh teá, vaên hoùa, phaùp luaät, chính trò,… - Yeáu toá kinh teá: Yeáu toá kinh teá trong vaø ngoaøi nöôùc coù aûnh höôûng raát nhieàu ñeán Marketing xuaát khaåu. Noù quyeát ñònh söùc haáp daãn cuûa thò tröôøng xuaát khaåu thoâng qua vieäc phaûn aûnh tieàm naêng thò tröôøng vaø heä thoáng haï taàng cô sôû cuûa moät quoác gia. Vieäc xaùc ñònh vaø ñaùnh giaù möùc ñoä haáp daãn cuûa thò tröôøng coù theå caên cöù vaøo nhöõng yeáu toá: laïm phaùt, caùn caân thanh toaùn, möùc taêng tröôûng kinh teá, möùc thu nhaäp, möùc ñoä thaát nghieäp… Nhöõng yeáu toá kinh teá coù aûnh höôûng raát lôùn ñoái vôùi caùc coâng ty xuaát khaåu treân thò tröôøng theá giôùi. Caùc nhaø quaûn lyù Marketing quoác teá caàn chuù yù ñeán caùc yeáu toá kinh teá cuûa caùc nöôùc maø hoï muoán kinh doanh ôû ñoù. - Yeáu toá vaên hoùa: Moâi tröôøng vaên hoùa trong vaø ngoaøi nöôùc bao goàm: ngoân ngöõ, söï truyeàn tin, truyeàn tin phi ngoân ngöõ, toân giaùo, giaù trò, phong tuïc…coù aûnh höôûng ñaëc bieät ñeán hoaït ñoäng Marketing xuaát nhaäp khaåu. Thaät vaäy, moät trong nhöõng khoù khaên to lôùn cuûa ngöôøi laøm coâng taùc Marketing xuaát nhaäp khaåu laø naém baét nhöõng saéc thaùi vaên hoùa khaùc nhau cuûa caùc nöôùc. Moãi moät nöôùc coù baûn saéc vaên hoùa khaùc nhau, rieâng quyeát ñònh maïnh meõ ñeán haønh vi, thaùi ñoä, taâm lyù, sôû thích cuûa khaùch haøng. Söï hieåu bieát veà vaên hoùa quyeát ñònh söï thaéng lôïi trong
 10. 9 Marketing xuaát khaåu. Nhöõng neàn vaên hoùa chæ ra cho thaáy nhöõng tieâu thöùc ñaùnh giaù trong haønh vi cuûa ngöôøi mua. Vieäc nghieân cöùu neàn vaên hoùa coù theå ñöa ñeán nhöõng thoâng tin seõ chæ daãn cho nhöõng noå löïc Marketing xuaát khaåu, ñaëc bieät laø cho vieäc quyeát ñònh khi naøo khoâng söû duïng chieán luôïc, chieán thuaät gioáng nhau ôû nhieàu quoác gia. - Yeáu toá phaùp luaät, chính trò: Moâi tröôøng luaät phaùp, chính trò trong vaø ngoaøi nöôùc coù aûnh höôûng maïnh meõ ñeán hoaït ñoäng Marketing xuaát nhaäp khaåu vaø thöôøng ñöôïc nghieân cöùu theo 2 phöông dieän: moâi tröôøng cuûa nöôùc xuaát khaåu, moâi tröôøng cuûa nöôùc nhaäp khaåu. Caùc yeáu toá cô baûn cuûa moâi tröôøng luaät phaùp, chính trò ñöôïc theå hieän thoâng qua: caám vaän, tröøng phaït kinh teá, kieåm soaùt xuaát khaåu, thueá, giaáy pheùp, ñieàu tieát haønh vi kinh doanh quoác teá. Nhöõng haønh ñoäng cuûa nhöõng cô quan Chính phuû ôû moïi caáp seõ chi phoái moïi quyeát ñònh cuûa Marketing xuaát khaåu. Vai troø cuûa chính phuû can thieäp vaøo moät neàn kinh teá baèng vieäc trôû thaønh ngöôøi laäp keá hoaïch, ngöôøi ñieàu khieån do vaäy taùc ñoäng ñeán Marketing xuaát khaåu. Nhöõng can thieäp ñoù coù theå chia laøm 3 nhoùm: 1. Nhoùm khuyeán khích, taïo ñieàu kieän xuaát khaåu. 2. Nhoùm caïnh tranh hay thay theá söï quaûn lyù xuaát khaåu baèng nhöõng haõng tö nhaân. 3. Nhoùm ngaên caûn söï thöïc hieän xuaát khaåu. Nhöõng söï kieåm soaùt cuûa chính phuû thoâng qua nhöõng ñoøi hoûi veà giaáy pheùp, thueá quan xuaát nhaäp khaåu, Coâta (haïn ngaïch), nhöõng loaïi thueá, nhöõng quaûn lyù, ñieàu tieát veà hoái ñoaùi…ñeàu aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng Marketing xuaát khaåu.
 11. 10 1.2.2 Moâi tröôøng Marketing xuaát khaåu vi moâ vaø noäi boä. Caùc yeáu toá chuû yeáu cuûa moâi tröôøng vi moâ nhö khaùch haønh, ñoái thuû caïnh tranh…coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán hoaït ñoäng Marketing xuaát khaåu cuûa coâng ty. - Khaùch haøng: Yeáu toá quan troïng haøng ñaàu maø caùc coâng ty caàn taäp trung noã löïc höôùng vaøo. Yeáu toá khaùch haøng chi phoái ñeán moïi quyeát ñònh mang tính caùch chieán löôïc cuûa doanh nghieäp. Do ñoù caùc coâng ty caàn phaûi coù söï ñaàu tö nghieân cöùu, phaân loaïi khaùch haøng theo caùc tieâu thöùc nhö: giôùi tính, tuoåi taùc… - Caïnh tranh vaø ñoái thuû caïnh tranh: Ñaây laø nhöõng yeáu toá quan troïng caùc coâng ty caàn quan taâm ñeán. Möùc ñoä caïnh tranh treân thò tröôøng raát khoác lieät, buoäc nhaø doanh nhgieäp phaûi taäp trung hoaøn thieän saûn xuaát, haï giaù thaønh saûn phaåm…Caùc ñoái thuû caïnh tranh bao giôø cuõng muoán tieâu dieät ñoái phöông. Do ñoù caàn tìm hieåu kyõ ñoái thuû caïnh tranh cuûa ta veà moïi phöông dieän nhö: taøi chính, saûn phaåm, uy tín… cuûa hoï môùi coù theå thaùng ñoái thuû. Caùc yeáu toá cuûa moâi tröôøng noäi boä chuû yeáu nhö: Cô sôû vaät chaát, kyõ thuaät, khaû naêng taøi chính, ñoäi nguõ caùn boä kinh doanh ñoái ngoaïi, thò tröôøng xuaát khaåu…coù aûnh höôûng nhieàu ñeán Marketing xuaát khaåu cuûa caùc coâng ty. - Cô sôû vaät chaát, kyõ thuaät: Bao goàm caùc heä thoáng giao thoâng nhö ñöôøng thuûy, ñöôøng boä, ñöôøng haøng khoâng, heä thoáng cöûa haøng, vaên phoøng, nhaø xöôûng, maùy moùc thieát bò,..Caùc yeáu toá naøy taùc ñoäng ñeán giaù baùn saûn phaåm neân aûnh höôûng ñeán Marketing xuaát khaåu. - Khaû naêng taøi chính: Lieân quan ñeán khaû naêng thu mua haøng, chi traû tieàn, khaû naêng ñaàu tö cuûa caùc coâng ty. Khaû naêng taøi chính noùi leân söùc maïnh cuûa coâng ty, laø cô sôû ñeå caùc ñoái taùc tin tuôûng ñeå laäp moái quan heä kinh doanh .
 12. 11 - Ñoäi nguõ caùn boä kinh doanh ñoái ngoaïi: Con nguôøi laøm xuaát nhaäp khaåu coù kieán thöùc, kinh nghieäm veà nghieäp vuï ngoaïi thöông vaø Marketing hay khoâng ? Ñaây laø yeáu toá quyeát ñònh thaønh coâng hay thaát baïi trong kinh doanh ñoái ngoaïi. 1.2.3 Nghieân cöùu thò tröôøng theá giôùi (Researching World Market). 1.2.3.1 Nhieäm vuï nghieân cöùu thò tröôøng theá giôùi: Ñaây laø coâng vieäc coù yù nghóa quan troïng ñoái vôùi doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu tröôùc khi quyeát ñònh ñöa ra chieán löôïc kinh doanh. Baát kyø doanh nghieäp naøo khi kinh doanh cuõng ñeàu mong muoán ñaït ñöôïc hieäu quaû cao nhaát. Muoán vaäy phaûi nghieân cöùu thò tröôøng. Vieäc nghieân cöùu thò tröôøng laø moät taát yeáu khaùch quan vaø ñöôïc ñaét leân haøng ñaàu. Coù nghieân cöùu toát thò tröôøng thì môùi bieát ñöôïc saûn phaåm cuûa mình coù theå ñöùng vöõng vaø toàn taïi ñöôïc treân thò tröôøng ñaõ thaâm nhaäp vaø thò tröôøng seõ thaâm nhaäp, bieát ñöôïc nhu caàu vaø thò hieáu cuûa khaùch haøng, bieát yeâu caàu, ñoøi hoûi cuûa hoï veà chaát löôïng saûn phaåm, veà bao bì, maãu maõ,…bieát ñöôïc ñoái thuû caïnh tranh vaø xaùc ñònh khaû naêng caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. Ñeå ñaùp öùng caùc yeâu caàu treân ñoøi hoûi vieäc nghieân cöùu thò tröôøng theá giôùi phaûi thöïc hieän ñöôïc caùc nhieäm vuï cô baûn sau: - Phaûi xaùc ñònh ñöôïc thò tröôøng naøo coù trieån voïng nhaát cho vieäc xuaát khaåu. - Phaûi ñaùnh giaù ñöôïc tình hình caïnh tranh trong hieän taïi cuõng nhö töông lai. - Neân caûi tieán chaát löôïng, bao bì saûn phaåm nhö theá naøo ñeå phuø hôïp vôùi nhu caàu vaø thò hieáu cuûa khaùch haøng. - Thu thaäp nhöõng thoâng tin, taøi lieäu kòp thôøi lieân quan ñeán moâi tröôøng Marketing. - Ruùt ra ñöôïc xu höôùng vaän ñoäng cuûa thò tröôøng trong töông lai.
 13. 12 1.2.3.2 Phöông phaùp nghieân cöùu thò tröôøng theá giôùi: Ñeå laøm toát vieäc nghieân cöùu thò tröôøng ta caàn thöïc hieän caùc böôùc sau: + Böôùc 1: Thu thaäp thoâng tin: Ñeå thu thaäp thoâng tin, ngöôøi ta thöôøng duøng hai phöông phaùp nghieân cöùu taïi baøn vaø nghieân cöùu hieän tröôøng. Phöông phaùp nghieân cöùu taïi baøn: • Nhaèm thu thaäp thoâng tin caáp II. Ñoù laø nhöõng thoâng tin ñöôïc ñaêng taûi treân caùc taïp chí , saùch baùo , soå saùch keá toaùn cuûa coâng ty trung gian, cuûa caùc cô quan chính phuû...Nguoàn thoâng tin naøy ñöôïc chia laøm hai loaïi: Nguoàn thoâng tin coù ñöôïc töø beân trong laãn thoâng tin beân ngoaøi. - Nguoàn thoâng tin beân trong: Nguoàn thoâng tin naøy coù töø trong noäi boä cuûa xí nghieäp hoaëc coâng ty, theå hieän roõ vaø tæ mæ treân caùc loaïi soå saùch, bieåu maãu thoáng keâ ñònh kyø hoaëc caùc baùo caùo phaân tích taøi chính, saûn xuaát, hieäu quaû kinh doanh caùc baùo caùo quyeát toaùn. Nhìn vaøo caùc soå saùch vaø caùc baùo caùo chuùng ta coù theå ñaùnh giaù ñöôïc toaøn boä hoaït ñoäng cuûa coâng ty nhaát laø veà maët saûn xuaát, xuaát nhaäp khaåu, thò tröôøng vaø Marketing. - Nguoàn thoâng tin beân ngoaøi: nhöõng thoâng tin ñaõ ñöôïc coâng boá treân caùc loaïi saùch baùo, taïp chí cuûa caùc toå chöùc quoác teá, caùc cô quan cuûa Chính phuû, caùc döï aùn ñaõ nghieân cöùu. Nguoàn thoâng tin naøy coù theå thu thaäp töø caùc toå chöùc quoác teá nhö: Trung taâm thöông maïi quoác teá (International Trade Center - ITC), quyõ tieàn teä quoác teá (International Monetary Found - IMF) …… Ngoaøi ra coù theå thu thaäp vaø söû duïng ñöôïc caùc taøi lieäu cuûa moät soá toå chöùc maø hoï ñaõ ñöa ra moät soá giai ñoaïn veà phöông höôùng hoaït ñoäng cuûa thöông maïi quoác teá, caùc taøi lieäu höôùng daãn veà xuaát nhaäp khaåu, danh baï ñieän thoaïi, nieân giaùm thoáng keâ xuaát nhaäp khaåu cuûa töøng nöôùc, caùc thôøi baùo taøi chính (Financial Times) ………
 14. 13 Phöông phaùp nghieân cöùu taïi hieän tröôøng: • Quaù trình cöû caùn boä tröïc tieáp thu thaäp thoâng tin ôû nöôùc ngoaøi nhöõng döõ lieäu caáp I. Trong quaù trình naøy coù theå vaän duïng caùc phöông phaùp nghieân cöùu sau: - Phöông phaùp quan saùt: quan saùt thöïc teá laø ñeå nghieân cöùu haønh vi cuûa khaùch haøng. kyõ thuaät nghieân cöùu laø quan saùt moät soá ñaëc tröng cuûa khaùch haøng taïi hieän tröôøng, ghi cheùp nhöõng vaán ñeà lyù thuù vaø quan troïng cho coâng ty nhö ghi cheùp laïi möùc giaù töøng loaïi saûn phaåm cuûa töøng nhaø phaân phoái coù theå baèng maét, chuïp aûnh, quay phim, quan saùt ñaëc tính mua haøng cuûa ngöôøi tieâu thuï taïi ñieåm baùn, caùc loaïi saûn phaåm caïnh tranh vôùi xí nghieäp, kyõ thuaät quaûng caùo cuûa caùc nhaø caïnh tranh … - Phöông phaùp phoûng vaán caù nhaân tröïc tieáp: Laø phoûng vaán töøng caù nhaân vaø tröïc tieáp baèng caùc caâu hoûi in saün. Do ñoù thoâng tin thu thaäp ñöôïc coù giaù trò raát cao cho thaáy raát roõ nhöõng phaûn öùng, thaùi ñoä cuûa khaùch haøng öa thích hoaëc cheâ traùch ñoái vôùi saûn phaåm, giaù caû, quaûng caùo…Phöông phaùp naøy chi phí raát lôùn, toán nhieàu thôøi gian nhöng keát quaû laïi raát thieát thöïc. - Phöông phaùp phoûng vaán qua ñieän thoaïi: Coù chi phí thaáp, nhöng ñoä tin caäy khoâng cao, do khoâng ñoái maët tröïc tieáp vôùi khaùch haøng khoâng thaáy nhöõng phaûn öùng nhöõng bieåu hieän khoâng vöøa loøng cuûa khaùch haøng ñoái vôùi saûn phaåm cuûa coâng ty. Tuy vaäy phöông phaùp naøy söû duïng ñôn giaûn, coù theå thöïc hieän nhanh choùng vaø thu thaäp ñöôïc nhöõng thoâng tin ñôn giaûn. - Phöông phaùp baûng caâu hoûi qua ñöôøng böu ñieän: Thöïc hieän phöông phaùp naøy ít toán keùm, ngöôøi traû lôøi coù theå ñöa ra nhöõng caâu traû lôøi trung thöïc nhaát, nhöng tæ leä ngöôøi traû lôøi thaáp vaø maát thôøi gian chôø ñôïi. Khi thöïc hieän phöông phaùp naøy
 15. 14 ngöôøi ta caàn chuù yù ñöa ra nhöõng caâu hoûi ngaén goïn, ñôn giaûn, deã hieåu vaø phaûi thaät caån thaän traùnh söï hieåu laàm hoaëc xuùc phaïm khaùch haøng. Toùm laïi: Ñaây laø böôùc coù yù nghóa quan troïng nhaèm giuùp caùc doanh nghieäp thu thaäp thoâng tin ñaày ñuû kòp thôøi veà tình hình thò tröôøng taïo cô sôû toát cho vieäc xöû lyù thoâng tin vaø xaùc ñònh chính saùch Marketing. + Böôùc 2: Xöû lyù thoâng tin: Vieäc xöû lyù thoâng tin ñöôïc tieán haønh qua caùc böôùc nhö: Gaïn loïc sô khoûi nhöõng thoâng tin theo thöù töï öu tieân, loaïi boû nhöõng thoâng tin khoâng caàn thieát, nghieân cöùu phaân khuùc thò tröôøng ñeå laøm cô sôû cho xaây döïng chính saùch saûn phaåm, phoûng öôùc doanh soá nhaèm öôùc ñoaùn doanh soá cho nhöõng naêm tôùi vaø tuyeån choïn thò tröôøng muïc tieâu nhaèm giaûm thieåu nhöõng ruûi ro trong caïnh tranh vaø ñaåy maïnh xuaát khaåu. Vieäc xöû lyù thoâng tin nhaèm xaùc ñònh thò tröôøng muïc tieâu vaø nhu caàu ngöôøi tieâu duøng ñoái vôùi saûn phaåm cuûa doanh nghieäp. Noäi dung xöû lyù thoâng tin goàm: - Giai ñoaïn sô khôûi (Preliminary Screening): Ñaây laø böôùc khoâng theå thieáu ñöôïc trong vieäc xöû lyù thoâng tin vì khi xaùc ñònh ñöôïc thò tröôøng muïc tieâu phaûi gaïn loïc bôùt nhöõng thò tröôøng khoâng cho thaáy söï höùa heïn veà saûn phaåm, veà keát quaû kinh doanh cuûa coâng ty. Quaù trình gaïn loïc caàn chuù yù ñeán caùc yeáu toá chuû quan vaø khaùch quan, coâng ty coù theå ñöa ra nhöõng tieâu thöùc laøm caên cöù ñeå gaïn loïc sô khôûi nhö: Vò trí ñòa lyù, daân soá, moái quan heä thöông maïi giöõa hai nöôùc, caùc bieän phaùp baûo hoä maäu, haøng raøo thueá quan. - Phoûng öôùc tieàm naêng (Estimation Potential): Neàn kinh teá hieän taïi vaø töông lai cuûa moãi nöôùc ñöôïc ñem ra phaân tích. Ñieàu chuû yeáu ôû ñaây laø xaùc ñònh ñöôïc möùc tieâu thuï haøng naêm cuûa saûn phaåm laøm cô sôû döï tính saûn xuaát trong töông lai.
 16. 15 - Phoûng öôùc doanh soá (Estimation of Sales Potential): Nhaèm tieân ñoaùn trong vaøi ba naêm tôùi doanh soá cuûa coâng ty ñaït möùc ñoä nhö theá naøo tröôùc tình hình phaùt trieån kinh teá, daân soá … cuûa quoác gia, cuûa khu vöïc hoaëc cuûa theá giôùi. Qua ñoù xaùc ñònh nhöõng khaû naêng ñaàu tö cuûa coâng ty cho thò tröôøng ñaõ thaâm nhaäp. 1.2.4 Xaùc ñònh thò tröôøng xuaát khaåu muïc tieâu. 1.2.4.1 Phaân khuùc thò tröôøng (Market Segments): Quaù trình phaân chia thò tröôøng thaønh nhöõng khuùc nhoû nhaèm thoûa maõn toát hôn nhu caàu cuûa khaùch haøng. Nghieân cöùu phaân khuùc thò tröôøng cuûa saûn phaåm cô sôû xaây döïng caùc chính saùch saûn phaåm thích hôïp nhaát ñònh. Thöïc tieãn cho thaáy, trong moät thò tröôøng, nhu caàu coù theå laø ñoàng nhaát, song khaùch haøng coù theå khoâng ñoàng nhaát. Söï khaùc nhau veà yeâu caàu cuûa khaùch haøng ñoái vôùi nhu caàu haøng hoùa naøo ñoù laø ñöông nhieân. Thaät vaäy, khaùch haøng laø moät taäp hôïp ngöôøi coù tuoåi taùc, giôùi tính, thu nhaäp, taäp quaùn rieâng khaùc nhau. Trong moãi nhoùm khaùch haøng tuy coù cuøng moät nhu caàu song laïi coù caùc yeâu caàu veà thò hieáu vaø khaû naêng thanh toaùn khaùc nhau. Söï khoâng ñoàng nhaát naøy aûnh höôûng ñeán söùc mua vaø khaû naêng thanh toaùn, tieâu thuï haøng hoùa treân thò tröôøng. Vì vaäy ñeå tieáp caän vaø khai thaùc thò tröôøng ñoøi hoûi nhaø doanh nghieäp phaûi tieán haønh phaân khuùc thò tröôøng theo yeâu caàu cuûa töøng nhoùm khaùch haøng treân cuøng moät thò tröôøng. Ñoù laø phaân khuùc thò tröôøng. Phaân khuùc thò tröôøng seõ giuùp cho caùc doanh nghieäp xaây döïng ñöôïc chieán löôïc Marketing thích hôïp cho töøng phaân ñoaïn thò tröôøng nhaèm khai thaùc tieàm naêng lôùn nhaát. Ñeå ñaûm baûo tính hôïp lyù cuûa phaân khuùc thò tröôøng, ñoøi hoûi phaûi bieát löïa choïn tieâu thöùc phaân khuùc. Coù raát nhieàu tieâu thöùc ñeå phaân khuùc thò tröôøng theo khu vöïc ñòa lyù, kích côõ, coâng duïng... Coù theå taäp hôïp theo hai nhoùm bieán soá sau:
 17. 16 Bieán soá theo lôïi ích: caên cöù theo lôïi ích khaùch haøng ñoøi hoûi nhö chaát - löôïng, soá löôïng, giaù caû, giaù trò saûn phaåm. Bieán soá theo nhaân khaåu hoïc: caên cöù vaøo nhöõng yeáu toá veà nhaân khaåu nhö - tuoåi taùc, giôùi tính, vieäc laøm …… Söï phaân khuùc thò tröôøng noùi leân thò tröôøng raát muoân maøu muoân veû, khoâng theå coù moät chieán löôïc chung cho taát caû moïi loaïi thò tröôøng ñaõ phaân khuùc. Coù theå chia chieán löôïc phaân khuùc thò tröôøng ra laøm 3 loaïi sau: - Chieán löôïc voâ phaân khuùc (Un-segmentation strategy) laø chieán löôïc xem taát caû khaùch haøng cuøng coù lôïi ích nhö nhau veà loaïi haøng hoùa naøo ñoù. - Chieán löôïc ña phaân khuùc (Multi-segmentation strategy) laø chieán löôïc caên cöù vaøo thò hieáu khaùc bieät cuûa khaùch haøng maø xaây döïng nhieàu chieán löôïc khaùc nhau. - Chieán löôïc ñôn phaân khuùc (Single-segmentation strategy) laø chieán löôïc nhaèm taäp trung vaøo moät phaân khuùc thò tröôøng coù öu theá nhaát. 1.2.4.2 Löïa choïn thò tröôøng muïc tieâu : Löïa choïn thò tröôøng muïc tieâu (Selection of Target market): Thò tröôøng muïc tieâu laø moät phaàn thò tröôøng cuûa moät loaïi haøng hoùa hay dòch vuï maø coâng ty coù ñaày ñuû ñieàu kieän ñeå phuïc vuï moät caùch toát nhaát. Nhôø vaøo vieäc phuïc vuï thò tröôøng muïc tieâu maø caùc coâng ty cuøng ngaønh traùnh ñöôïc caïnh tranh tröïc tieáp vôùi nhau neáu thò tröôøng muïc tieâu cuûa hoï khoâng gioáng nhau. Coù choïn ñuùng thò tröôøng muïc tieâu thì möùc ñoä ruûi ro seõ giaûm vaø naém chaéc phaàn thaéng ñoái vôùi thò tröôøng ñaõ choïn. Khi choïn thò tröôøng muïc tieâu ta döïa vaøo nhöõng tieâu thöùc laø möùc tieâu thuï cao, möùc lôïi nhuaän cao, ít bò caïnh tranh vaø coù tieàm naêng. Neáu coù caïnh tranh thì saûn phaåm cuûa coâng ty vaãn chieám öu theá treân thò tröôøng so vôùi saûn phaåm cuøng loaïi veà soá löôïng, chaát löôïng, maãu maõ, bao bì,
 18. 17 giaù caû 1.2.4.3 Ñònh vò saûn phaåm: Coù nghóa phaûi tìm hieåu xem khaùch haøng nghó nhö theá naøo veà saûn phaåm cuûa coâng ty trong moái quan heä vôùi saûn phaåm caïnh tranh, vì töø vieäc xem xeùt naøy, coâng ty seõ tieán haønh ñoåi môùi saûn phaåm nhaèm laøm cho noù phuø hôïp vôùi thò hieáu cuûa ngöôøi tieâu duøng hoaëc laøm thay ñoåi vò trí cuûa saûn phaåm trong suy nghó cuûa ngöôøi tieâu duøng. Vieäc ñònh vò saûn phaåm phuï thuoäc vaøo baûn chaát cuûa saûn phaåm, caùc saûn phaåm caïnh tranh vaø caùch nhìn nhaän cuûa ngöôøi tieâu duøng. Saûn phaåm laø “traùi tim” cuûa giaù trò thöông hieäu bôûi vì noù laø caùi ñaàu tieân khaùch haøng ñöôïc nghe, nghó hoaëc hình dung veà moät thöông hieäu. Moät chieán löôïc Marketing muoán thaønh coâng phaûi xuaát phaùt töø moät ñònh vò saûn phaåm toát, vöôït troäi vaø thoûa maõn ñöôïc nhöõng mong muoán cuûa khaùch haøng. 1.2.5 Löïa choïn chieán löôïc xaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi. 1.2.5.1 Löïa choïn chieán löôïc xaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi: Chieán löôïc xaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi hieän nay thöôøng ñöôïc hieåu laø moät heä thoáng nhöõng quan ñieåm, muïc tieâu ñònh höôùng, nhöõng phöông thöùc thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi vaø caùc chieán löôïc Marketing nhaèm ñöa saûn phaåm thaâm nhaäp coù hieäu quaû vaø vöõng chaéc ôû thò tröôøng theá giôùi. Chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi ñoái vôùi caùc doanh nghieäp, ñaëc bieät laø caùc doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu coù vai troø raát quan troïng vì: - Taïo cho doanh nghieäp taêng thu nhaäp thoâng qua nhöõng hình thöùc cuûa chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi. - Taïo ñieàu kieän ñeå caùc doanh nghieäp môû roäng thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm vaø phaïm vi hoaït ñoäng. Neáu saûn xuaát ñöôïc taïi nöôùc ngoaøi, caùc doanh nghieäp seõ taän
 19. 18 duïng ñöôïc caùc ñieàu kieän thuaän lôïi veà taøi nguyeân, lao ñoäng, thò tröôøng ñeå saûn xuaát coù hieäu quaû vaø môû roäng phaïm vi hoaït ñoäng cuûa mình. - Taïo ñieàu kieän keùo daøi chu kyø soáng cuûa saûn phaåm. Moät saûn phaåm ñaõ gaàn ñeán cuoái chu kyø soáng cuûa noù nhöng taïi thôøi ñieàm ñoù neáu tìm ñöôïc thò tröôøng môùi thì chu kyø soáng cuûa noù coù theå ñöôïc keùo daøi. - Giuùp caùc doanh nghieäp giaûm bôùt ñöôïc ruûi ro trong kinh doanh. - Goùp phaàn giaûi thoaùt naêng löïc saûn xuaát thöøa cuûa doanh nghieäp. Ñeå caùc doanh nghieäp xaùc ñònh ñöôïc chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi ñuùng ñaén, doanh nghieäp caàn phaûi giaûi quyeát caùc vaán ñeà caên baûn sau: - Xaây döïng nhöõng quan ñieåm, muïc tieâu ñònh höôùng thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi hôïp lyù; chæ ra phöông höôùng phaùt trieån chung vaø muïc tieâu caàn phaûi ñaït ñöôïc trong moät giai ñoaïn nhaát ñònh cuûa quaù trình thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi. Vì vaäy, töøng doanh nghieäp phaûi xuaát nhaäp khaåu, khi xaây döïng chieán löôïc xaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi phaûi quaùn trieät nhöõng muïc tieâu ñònh höôùng xaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi cuûa caû nöôùc, cuûa ñòa phöông nhaèm baûo ñaûm phaùt trieån xuaát khaåu nhòp nhaøng theo muïc tieâu ñaõ ñònh. - Xaây döïng vaø thöïc hieän toát caùc chieán löôïc Marketing hoãn hôïp (Marketing - Mix) trong töøng giai ñoaïn cuï theå. Vieäc xaây döïng chieán löôïc Marketing hoãn hôïp seõ chæ ra raèng, doanh nghieäp ñeán thò tröôøng baèng saûn phaåm gì ? Laøm sao ñeå khaùch haøng nöôùc ngoaøi bieát ñeán saûn phaåm ñoù. Xaùc ñònh nhöõng nhaân toá aûnh höôûng ñeán vieäc löïa choïn caùc phöông thöùc - thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi cuûa caùc doanh nghieäp.
 20. 19 1.2.5.2 Nhöõng nhaân toá aûnh höôûng ñeán löïa choïn caùc phöông thöùc thaâm nhaäp: - Ñaëc ñieåm thò tröôøng: Nhöõng ñaëc ñieåm toång quaùt cuûa moät thò tröôøng nhö tình hình chính trò, luaät phaùp, vaên hoùa, kinh teá, söùc mua, dung löôïng…laø ñieàu caàn xem xeùt trong söï löïa choïn phöông thöùc thaâm nhaäp. - Ñaëc ñieåm saûn phaåm: Nhöõng ñaëc ñieåm saûn phaåm cuõng aûnh höôûng ñeán söï löïa choïn phöông thöùc thaâm nhaäp. Nhöõng saûn phaåm coù theå hö hoûng caàn ñöôïc ñöa tröïc tieáp vaøo thò tröôøng ñeå baûo ñaûm tình traïng cuûa saûn phaåm, nhöõng saûn phaåm coù giaù trò vaø kyõ thuaät cao caàn söï tieáp xuùc tröïc tieáp ñeå giaûi thích veà chaát löôïng vaø nhöõng yeâu caàu laép ñaët. Nhöõng saûn phaåm coàng keành caàn söï saép xeáp nhaèm giaûm thieåu khoaûng khoâng khi vaän chuyeån… - Ñaëc ñieåm khaùch haøng: Soá löôïng khaùch haøng, thu nhaäp, thoùi quen cuûa khaùch haøng coù theå khoâng gioáng nhau giöõa caùc quoác gia ñoøi hoûi phöông thöùc thaâm nhaäp khaùc nhau. Ñaëc ñieåm ngöôøi moâi giôùi: Trong kinh doanh, ngöôøi moâi giôùi luoân coá ñaït - lôïi nhuaän toái ña cho hoï chöù khoâng cho ngöôøi cung öùng. Hoï thöôøng choïn nhöõng saûn phaåm naøo deã baùn vaø ñieàu naøy coù theå laø trôû ngaïi ñoái vôùi ngöôøi cung öùng coù döï tính ñoät phaù vaøo thò tröôøng nöôùc ngoaøi vôùi saûn phaåm môùi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản