intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Phân tích ảnh hưởng của sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế đến quyết định của nhà đầu tư

Chia sẻ: Bidao13 Bidao13 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

0
449
lượt xem
161
download

Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Phân tích ảnh hưởng của sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế đến quyết định của nhà đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Phân tích ảnh hưởng của sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế đến quyết định của nhà đầu tư" có nội dung như sau: Lý thuyết về quyết định đầu tư, phân tích sự khác biệt của một số khoản mục trong hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam so với hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế,... Cùng tham khảo nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Phân tích ảnh hưởng của sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế đến quyết định của nhà đầu tư

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C KINH T TP.HCM NGUY N TH LIÊN HƯƠNG LU N VĂN TH C SĨ KINH T Thành ph H Chí Minh - Năm 2010
 2. B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C KINH T TP.HCM NGUY N TH LIÊN HƯƠNG Chuyên ngành : Qu n tr kinh doanh Mã s : 60.34.05 LU N VĂN TH C SĨ KINH T NGƯ I HƯ NG D N KHOA H C: TS. VÕ TH QUÝ Thành ph H Chí Minh - Năm 2010
 3. L I C M ƠN Tôi xin bày t lòng bi t ơn sâu s c n Ti n sĩ Võ Th Quý ã t n tình hư ng d n và giúp tôi th c hi n t t lu n văn này cũng như hoàn thi n các ki n th c chuyên môn c a tôi. Tôi xin trân tr ng c m ơn n các Th y cô khoa Qu n tr kinh doanh Trư ng c bi t là Ti n sĩ Nguy n i h c Kinh t Thành ph H Chí Minh, Quang Thu ã giúp và truy n t cho tôi nh ng ki n th c quý báu trong su t th i gian tôi ã h c t p t i trư ng cũng như vi c hoàn thành lu n văn t t nghi p này. Nhân ây tôi xin trân tr ng c m ơn Anh ng Xuân C nh – T ng Giám c c a Công ty Ki m toán DTL ã cho tôi l i khuyên b ích v các chu n m c k toán Vi t Nam và chu n m c k toán qu c t , c m ơn anh Lê Khánh Lâm – Phó T ng Giám c Công ty Ki m toán DTL ã t o i u ki n thu n l i tôi có th i gian hoàn thành lu n văn này. Tôi xin trân tr ng c m ơn Khoa Qu n tr kinh doanh và Phòng qu n lý i h c – Trư ng ào t o sau i h c Kinh t Thành ph H Chí Minh ã t o tôi trong quá trình nghiên c u và hoàn thành lu n văn. i u ki n giúp Cu i cùng, tôi xin c m ơn Gia ình ã t o i u ki n tôi hoàn thành lu n văn này. Tác gi NGUY N TH LIÊN HƯƠNG
 4. L I CAM OAN Tôi xin cam oan lu n văn này là công trình nghiên c u khoa h c c a riêng tôi. Các phân tích, s li u và k t qu nêu trong lu n văn là hoàn toàn trung th c và có ngu n g c rõ ràng. Tác gi NGUY N TH LIÊN HƯƠNG
 5. M CL C L IM U 1 CHƯƠNG 1. Lý thuy t v quy t nh u tư 5 1.1 Khái quát v lý thuy t ra quy t nh 5 nh nghĩa v ra quy t 1.1.1 nh 5 1.1.2 Quá trình ra quy t nh 6 1.1.3 Các lo i quy t nh 7 1.2 Khái quát chung v h th ng chu n m c k toán Vi t Nam (VAS) và h th ng chu n m c k toán qu c t (IAS) 8 nh nghĩa k toán và chu n m c k toán 1.2.1 8 1.2.2 Chu n m c k toán qu c t 9 1.2.3 Chu n m c k toán Vi t Nam 10 1.2.4 Nh ng khác bi t gi a h th ng chu n m c k toán Vi t Nam và h th ng chu n m c k toán qu c t 11 1.3 Phương pháp phân tích trong u tư 14 1.3.1 Báo cáo tài chính 15 1.3.2 Các ch tiêu tài chính thư ng ư c các nhà u tư s d ng khi phân tích 17 CHƯƠNG 2. Phân tích s khác bi t c a m t s kho n m c trong h th ng chu n m c k toán Vi t Nam so v i h th ng chu n m c k toán qu c t có nh hư ng n quy t nh c a nhà u tư 21 2.1 S khác bi t c a phương pháp ánh giá các ch tiêu 21 2.1.1 K toán hàng t n kho 21 2.1.2 K toán tài s n c nh h u hình 22 u tư 2.1.3 K toán các kho n 23 u tư 2.1.4 K toán b t ng s n 25
 6. 2.2 S khác bi t c a vi c trình bày báo cáo tài chính 26 2.2.1 Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh 26 2.2.1.1 C t c tr b ng c phi u 26 2.2.1.2 Lãi cơ b n trên c phi u 27 2.2.1.3 Lãi t ho t ng kinh doanh 29 2.2.2 B ng cân i k toán 31 2.2.2.1 V n ch s h u 31 2.2.2.2 C t c ph i tr 31 2.2.2.3 Kho n ph i thu, ph i tr 31 2.2.2.4 L i th thương m i 33 2.2.2.5 Các ch tiêu ngoài b ng cân i k toán 33 Báo cáo lưu chuy n ti n t 2.2.3 34 2.2.4 Báo cáo tình hình thay i v n ch s h u 35 CHƯƠNG 3 Minh h a s sai l ch c a m t s các kho n m c gi a hai h th ng k toán trong báo cáo tài chính c a m t s doanh nghi p Vi t Nam và các khuy n ngh i v i các nhà u tư 37 3.1. Công ty C ph n s a Vi t Nam (Vinamilk) 37 3.1.1 Thông tin chung c a doanh nghi p 37 3.1.2 Phân tích m t s ch tiêu tài chính theo chu n m c k toán Vi t Nam và Chu n m c k toán qu c t 38 3.1.2.1Phân tích v lãi cơ b n trên c phi u 39 3.1.2.2Phân tích v ch tiêu ch s giá thu nh p 40 3.1.2.3Phân tích v doanh thu ho t ng kinh doanh và doanh thu ho t ng tài chính: 41 3.1.2.4Phân tích v v n ch s h u và các ch tiêu liên quan n VCSH 43
 7. 3.2. Công ty C ph n Phát tri n u tư Công ngh FPT 47 3.2.1 Thông tin chung c a doanh nghi p 47 3.2.2 Phân tích m t s ch tiêu tài chính theo chu n m c k toán Vi t Nam và Chu n m c k toán qu c t 47 3.2.2.1Phân tích v lãi cơ b n trên c phi u 48 3.2.2.2Phân tích v ch tiêu ch s giá thu nh p 49 3.2.2.3Phân tích v doanh thu ho t ng kinh doanh và doanh thu ho t ng tài chính: 50 3.2.2.4 Phân tích v v n ch s h u và các ch tiêu liên quan n VCSH 52 u tư 3.3 M t s khuy n ngh i v i nhà 55 3.4 M t s ki n ngh i v i B Tài chính 56 K t lu n 58
 8. DANH M C CH VI T T T IAS: International Accounting Standards Chu n m c k toán qu c t IFRS: International Financial Reporting Standards Chu n m c báo cáo tài chính qu c t IASC: International Accounting Standard Committee y Ban Chu n m c k toán qu c t IASB: International Accounting Standard Board H i ng Chu n m c k toán qu c t SAC: Standing Advisory Committee H i ng c v n chu n m c VAS: Vietnamese Accounting Standard Chu n m c k toán Vi t Nam VNM: Công ty C ph n s a Vi t Nam u tư Công ngh FPT FPT: Công ty C ph n Phát tri n
 9. DANH M C B NG Trang Các ch tiêu tài chính ư c nhà u tư quan tâm nhi u nh t ....................... 17 B ng 1.1 B ng phân tích v lãi cơ b n trên c phi u c a VNM ................................. 39 B ng 3.1 B ng 3.2 B ng phân tích v ch s giá thu nh p c a VNM......................................... 40 B ng 3.3 B ng phân tích v doanh thu c a VNM theo VAS ...................................... 41 B ng 3.4 B ng phân tích v doanh thu c a VNM theo IAS........................................ 42 B ng 3.5 B ng ngu n v n c a VNM theo VAS ......................................................... 43 B ng 3.6 B ng ngu n v n c a VNM theo IAS ........................................................... 44 B ng 3.7 B ng phân tích ch tiêu ROE & ROA c a VNM theo VAS và IAS ............ 45 B ng 3.8 B ng tóm t t các ch tiêu phân tích c a VNM ............................................. 46 B ng phân tích v lãi cơ b n trên c phi u c a FPT.................................... 48 B ng 3.9 B ng 3.10. B ng phân tích v ch s giá thu nh p c a FPT ........................................... 49 B ng 3.11 B ng phân tích v doanh thu c a FPT theo VAS ........................................ 50 B ng 3.12 B ng phân tích v doanh thu c a FPT theo IAS .......................................... 51 B ng 3.13 B ng ngu n v n c a FPT theo VAS ............................................................ 52 B ng 3.14 B ng ngu n v n c a FPT theo IAS ............................................................. 53 B ng 3.15 B ng phân tích ch tiêu ROE & ROA c a FPT theo VAS và IAS .............. 54 B ng 3.16 B ng tóm t t các ch tiêu phân tích c a FPT................................................ 55 DANH M C HÌNH Hình 1.1 Quá trình ra quy t nh ................................................................................... 6
 10. DANH M C PH L C Ph l c 1 . So sánh gi a chu n m c k toán qu c t và chu n m c k toán Vi t Nam Ph l c 2 Tình hình s d ng Chu n m c k toán Qu c t t i các qu c gia trên th gi i Trích Báo cáo tài chính ã ư c ki m toán c a Công ty C ph n s a Vi t Ph l c 3 Nam Trích Báo cáo tài chính ã ư c ki m toán c a Công ty C ph n Phát tri n Ph l c 4 u tư Công ngh FPT Ph l c 5 B ng chuy n i b ng cân i k toán c a doanh nghi p A
 11. 1 L IM U 1. Tính c p thi t c a tài Quá trình toàn c u hóa cùng v i s phát tri n nhanh chóng c a th trư ng òi h i thông tin tài chính ph i nâng cao ch t lư ng và ph i so sánh v n qu c t ư c v i nhau; so sánh ư c v i nhau các thông tin tài chính ph i ư c ghi nh n trên cùng h th ng chu n m c k toán chung, là ti n h th ng chu n m c k toán qu c t (IAS) ư c hình thành. Trên th c t , các qu c gia có th áp d ng các chu n m c k toán khác nhau l p các báo cáo tài chính và các chu n m c k toán có th có s khác bi t. S khác bi t c a h th ng các chu n m c k toán xu t phát t s khác nhau v văn hóa, h th ng pháp lý, chính tr , quá trình hình thành và phát tri n c a các hi p h i ngh nghi p. Và các báo cáo tài chính c a cùng m t doanh nghi p ư c l p trên các h th ng chu n m c khác nhau có th có s khác bi t. ang d n ư c áp d ng chung trên hơn 100 Chu n m c k toán qu c t qu c gia trên th gi i và t i các qu c gia chưa áp d ng chu n m c k toán qu c t cũng ang di n ra quá trình hòa h p gi a h th ng chu n m c k toán c a qu c ã ký hi p ư c gia ó v i chu n m c k toán qu c t . Ví d i n hình, M Norwalk năm 2002 nh m thúc y quá trình hòa h p gi a chu n m c k toán qu c t và H th ng các nguyên t c k toán ã ư c ch p nh n c a M (US GAAP - Generally Accepted Accounting Principles); căn c vào hi p ư c này, y Ban chu n m c k toán qu c t s ch nh s a m t s i m trong chu n m c k toán n năm 2011 M s chuy n qua s d ng chu n m c k toán qu c t . qu c t và M t ví d khác vào tháng 1 năm 2006, y Ban chu n m c k toán Canada cũng ã thông qua k ho ch 5 năm h i t gi a H th ng các nguyên t c k toán ã ư c ch p nh n c a Canada (GAAP Canada) v i chu n m c k toán qu c t . Các nghiên c u g n ây trên th gi i ã kh ng nh r ng chu n m c k toán qu c t là m t chu n m c chu n các qu c gia c n s d ng tham chi u và
 12. 2 th c hi n. Nghiên c u c a Mary E.Barth c a Stanford Graduate School of Business, Wayne R.Landsman c a University of North Carolina at Chapel Hill – Accounting Area và Mark H.Lang c a University of North Carolina at Chapel Hill, ngày 1 tháng 9 năm 2007, ã ti n hành nghiên c u trên 21 qu c gia trên th gi i và nh n th y khi s d ng chu n m c k toán qu c t , ch t lư ng k toán ã ư c c i thi n hơn và ưa ra kh ng nh chu n m c k toán qu c t là m t chu n m c k toán g n li n v i ch t lư ng k toán cao. Mingyi Hung và K.R.Subramabyam (2007), nghiên c u nh hư ng c a báo cáo tài chính ư c l p trong giai o n t 1998 n 2002, ch ra r ng thông tin v t ng tài s n và giá tr s sách c a tài s n cũng như vi c thay i c a giá tr s sách và thu nh p áng tin c y hơn khi áp d ng chu n m c k toán qu c t so v i trư ng h p áp d ng chu n m c k toán chung c a c. Có th nói r ng, chu n m c k toán qu c t là h th ng chu n m c chu n các qu c gia tham chi u khi xây d ng h th ng chu n m c k toán c a mình. Và có ba cách ti p c n ph bi n (1) ch p nh n chu n m c k toán qu c t là chu n m c c a qu c gia; (2) d a trên chu n m c k toán qu c t hình thành chu n m c k toán qu c gia; (3) t phát tri n các chu n m c qu c gia và i u ch nh d n kho ng cách v i chu n m c qu c t . Vi t Nam cũng không ph i là ngo i l , v i các chu n m c k toán u tiên ư c ban hành vào ngày 31/12/2000, vi c xây d ng các chu n m c k toán Vi t Nam (VAS) d a trên vi c k th a và i u ch nh các chu n m c k toán qu c t cho phù h p v i c i m và tình hình c a Vi t Nam. Tuy nhiên, vi c xây d ng có i u ch nh ó l i làm cho các chu n m c k toán Vi t Nam hi n nay có s khác bi t so v i các chu n m c k toán qu c t . Vi c yêu c u các thông tin trên báo cáo tài chính ph i trung th c, h p lý và u tư phân tích và ánh áng tin c y là m t yêu c u chính áng, d a vào ó nhà u tư. Tuy nhiên, s khác bi t trong các chu n m c k toán Vi t giá ra quy t nh Nam so v i chu n m c k toán qu c t có th s d n n các khác bi t v các
 13. 3 thông tin trong báo cáo tài chính nh hư ng không chính xác n quá trình phân u tư . tích và so sánh ra các quy t nh c a nhà tài “Phân tích nh hư ng c a s khác V i tình hình chung như v y bi t gi a chu n m c k toán Vi t Nam v i chu n m c k toán qu c t n quy t nh c a nhà u tư” hy v ng s cung c p cho nhà u tư m t cái nhìn toàn di n hơn khi ra các quy t u tư . nh 2. M c tiêu nghiên c u Phân tích s khác bi t c a m t s kho n m c gi a hai h th ng chu n m c k toán Vi t Nam và qu c t có nh hư ng u tư ; n quy t nh c a nhà Ví d minh h a và khuy n ngh . 3. i tư ng và ph m vi nghiên c u i tư ng nghiên c u là nh ng khác bi t c a m t s kho n m c gi a hai h th ng chu n m c k toán có nh hư ng u t ư; n quy t nh c a nhà Ph m vi nghiên c u ch nghiên c u các khác bi t c a h th ng hai chu n m c nh hư ng u tư mà không i sâu phân tích s khác n quy t nh c a nhà bi t c a t ng chu n m c k toán. 4. Phương pháp nghiên c u Phương pháp nghiên c u ch y u s d ng phương pháp nghiên c u nh i chi u… và phương pháp chuyên gia. tính, t ng h p, so sánh, D li u s d ng: a ngu n. Các d li u sơ c p ã ư c thu th p thông qua vi c ph ng v n các chuyên gia trong lĩnh v c k toán tài chính. Các d li u th c p ã ư c thu th p thông qua tìm hi u các nghiên c u v chu n m c k toán qu c t , nghiên c u sâu vào các chu n m c k toán Vi t Nam và chu n m c k toán qu c t . Bên c nh ó, nghiên c u
 14. 4 tìm hi u các phân tích v s khác bi t c a chu n m c k toán Vi t Nam nh hư ng và k toán qu c t n báo cáo tài chính và các nghiên c u u tư cũng ư c quan tâm v tình hình s d ng thông tin k toán trong xem xét. Các d li u v các thông tin tài chính ư c thu th p t i các Báo cáo tài chính t i các Báo cáo thư ng niên ã ư c công b . Riêng báo cáo tài chính c a Công ty A ã ư c s cho phép c a Giám c tài chính c a công ty, vì không ph i là công ty niêm y t và theo yêu c u c a công ty nên s không nêu tên công ty trong nghiên c u này. H u h t các d li u ư c thu th p t internet, các trang web c a chính và các trang web h c thu t ch ng h n như www.fpts.com.vn, ph www.iasplus.com. 5. K t c u lu n v ă n N i dung lu n văn bao g m: L im u. Chương 1: Khái quát v lý thuy t ra quy t u tư. Khái quát chung v nh h th ng chu n m c k toán Vi t Nam và h th ng chu n m c k toán qu c t. Chương 2: Phân tích s khác bi t c a m t s kho n m c trong h th ng chu n m c k toán Vi t Nam so v i h th ng chu n m c k toán qu c t có nh hư ng u tư . n quy t nh c a nhà Chương 3: Minh h a s khác bi t c a m t s kho n m c gi a hai h th ng k toán trong báo cáo tài chính c a m t s doanh nghi p Vi t Nam và các u tư . khuy n ngh i v i nhà K t lu n .
 15. 5 CHƯƠNG 1. LÝ THUY T V QUY T NH U T Ư. nh hư ng Nghiên c u này s h th ng hóa các lý thuy t n n t ng có th u tư: lý thuy t ra quy t n quy t nh c a nhà nh nh m tìm hi u quá trình ra u tư, nhà u tư s d ng thông tin tài chính như th nào, và quy t nh c a nhà l a ch n gi i pháp t i ưu nh t nh; các phương pháp phân tích nào ra quy t ư c nhà u tư s d ng khi ra quy t u tư . nh 1.1 Khái quát v lý thuy t ra quy t nh 1.1.1 nh nghĩa v ra quy t nh nh nghĩa v ra quy t Có nhi u nh, trong nghiên c u này cp n nh nghĩa c a Robert Harris, 2008. nh chính là vi c xác nh n và l a ch n các v n Vi c ra quy t d a trên giá tr c a v n và s yêu thích c a ngư i ra quy t nh. Quá trình ra quy t nh ư c ng ý r ng có nhi u s l a ch n ư c cân nh c và trong m i trư ng h p như v y chúng ta không ch nh n d ng ra nhi u gi i pháp thay th nhau mà còn ph i t ư c áp ng ư c hai m c tiêu sau (1) có kh năng thành ch n ra gi i pháp t ư c m c tiêu, mong mu n, s công ho c hi u qu nh t và (2) ó là gi i pháp thích c a chúng ta… nh nghĩa khác c a Robert Harris, 2008 nói r ng ra quy t Mt nh chính là quá trình nh m làm gi m i m t cách áng k các s ki n không ch c ch n và cho phép ch n ra v n các nghi ng gi a các l a ch n c h c c h n n h t. nh nghĩa này nh n m nh n ch c năng liên k t thông tin trong quá trình ra quy t nh.
 16. 6 1.1.2 Quá trình ra quy t nh Nhìn chung, có sáu bư c cơ b n trong quá trình ra quy t nh: Xác nh v n Xây d ng các tiêu chí sơ b Thu th p thông tin ánh giá và l a ch n các gi i pháp phù h p ánh giá các phương án Xác nh môi trư ng và l a ch n phương án t t nh t Hình 1. Quá trình ra quy t nh Xác nh v n c n ph i ra quy t nh: câu h i u tiên khi ra quy t gì. Chúng ta thư ng hành nh là c n ph i bi t chúng ta ang gi i quy t v n ng và b chi ph i c a nh ng hi n tư ng b n i mà quên i cái g c mà chúng ta u tư vào nh ng hi n tư ng b n i mà quên i c n ph i gi i quy t là gì, ri u tư vào nh ng i m không c n thi t d n vn c t lõi ho c n lãng phí th i gian và công s c. Xây d ng tiêu chí sơ b ra quy t nh và gi i quy t v n : m i quy t nh khi ưa ra t ư c nh ng quy t u ph i có nh ng tiêu chí rõ ràng nh hi u qu , tiêu chí càng rõ ràng bao nhiêu thì chúng ta càng có cơ h i ra quy t nh chu n xác b y nhiêu. Các tiêu chí ư c l a ch n ph i căn c vào m c ích c a v n và k t qu mà chúng ta hư ng t i. N u vi c ưa ra quy t nh không d a trên
 17. 7 các tiêu chí rõ ràng ho c d a trên c m tính c a ngư i quy t nh s d n n các sai l m. Thu th p thông tin: trong bư c này òi h i ngư i ra quy t nh ph i xác nh ư c các lo i thông tin c n thu th p, xác nh ư c ngu n thông tin có th ra các phương pháp thu th p thông tin và các phương pháp x lý thu th p, thông tin và các thông tin này ph i phù h p v i các tiêu chí ưa ra. ánh giá và l a ch n các gi i pháp/phương án: căn c vào các thông tin ã thu th p ư c, các tiêu chí ã l a ch n và các phương pháp phân tích c th ưa ra các gi i pháp/ phương án phù h p có th x y ra. ánh giá các gi i pháp/phương án: vi c xác nh chi phí b ra và l i ích thu ư c c a t ng gi i pháp/phương án t ư c s cho phép ngư i ra quy t nh l a ch n ư c gi i pháp t i ưu, gi i pháp t i ưu là gi i pháp mà chúng ta v n có th t ư c m c tiêu c a mình mà v n m b o các nguyên t c nhưng v n có th ti t ki m ư c các ngu n l c t t nh t d a trên kinh nghi m và th c nghi m c a ngư i ưa ra quy t nh. nh cu i cùng: sau khi Xác nh môi trư ng ra quy t nh và ra quy t ánh giá các phương án và ra các phương án t i ưu nh t; ngư i ra quy t nh c n xem xét môi trư ng nh và ưa ra quy t n quy t nh cu i cùng. 1.1.3 Các lo i quy t nh òi h i chúng ta ph i ưa ra quy t Trong cu c s ng, có r t nhi u v n u tư cũng là m t lo i quy t nh, quy t nh nh mà chúng ta c n ph i th c hi n. u tư thư ng ư c phân lo i như sau: Các quy t nh u tư ch y u ư c phân lo i theo th i gian u tư N u quy t nh u tư ng n h n và quy t u tư dài h n (hay thì có quy t nh nh u tư chi n lư c), còn g i là quy t nh
 18. 8 N u phân lo i theo kh năng và trình chuyên môn thì có quy t u tư chuyên nghi p và quy t u tư không chuyên nh nh nghi p, i tư ng ra quy t N u phân lo i theo nh thì có quy t nh c a nhà u tư trong nư c và quy t u tư nư c ngoài. nh c a nhà u tư khác nhau s có m t chi n lư c c th M i lo i hình quy t nh ra u tư khác nhau. quy t nh trong u tư ng n h n và không chuyên nghi p thì thông i v i quy t nh thư ng nhà u tư s s d ng phương pháp phân tích k thu t, tài chính hành vi và u tư c a mình. Ngư c l i các quy t kinh nghi m ra các quy t nh nh u tư dài h n thư ng s d ng các phân tích cơ b n cho quá trình ra quy t u tư . nh Quá trình phân tích cơ b n s t p trung vào vi c phân tích các thông tin v n i t i nh giá tr cơ b n c a doanh nghi p. c a doanh nghi p nh m xác Trong nghiên c u này s t p trung vào quá trình ra quy t nh c a các nhà u tư dài h n thông qua vi c s d ng phương pháp phân tích cơ b n trong u tư . Khái quát chung v h th ng chu n m c k toán Vi t Nam (VAS) và h 1.2 th ng chu n m c k toán qu c t (IAS) 1.2.1 nh nghĩa v k toán và chu n m c k toán ng mang tính chuyên môn cao có ch c năng cung K toán là m t ho t c p các thông tin trung th c, h p lý v tình hình và k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p, giúp cho ngư i s d ng có th ưa ra các quy t nh. K toán ph i làm cho ngư i s d ng hi u ư c, tin c y và ph i giúp so sánh ư c các thông tin tài chính. Mu n v y, c n ph i có các quy nh làm khuôn m u giúp ánh giá, ghi nh n và trình bày thông tin tài chính, ó chính là nh ng chu n m c k toán.
 19. 9 nh và hư ng d n các nguyên t c, V y chu n m c k toán là nh ng quy n i dung, phương pháp và th t c k toán cơ b n, chung nh t, làm cơ s ghi chép t ư cs k toán và l p Báo cáo tài chính nh m ánh giá trung th c, h p lý, khách quan v th c tr ng tài chính và k t qu kinh doanh c a doanh nghi p. 1.2.2 Chu n m c k toán qu c t H th ng chu n m c k toán qu c t là h th ng chu n m c cp n mang tính n n t ng, khuôn m u, nh ng nguyên t c, phương pháp có nh ng v n tính ch t cơ b n ư c ch p thu n r ng rãi trên toàn th gi i. Cơ quan u tiên xây d ng và ban hành h th ng chu n m c k toán qu c t chính là y Ban chu n m c k toán qu c t (“IASC”). ây là m t t ch c c l p thành l p vào năm 1973, bao g m i di n c a 13 nư c thành viên tr c thu c Liên oàn k toán qu c t (“IFAC”), i di n c a 03 t p oàn kinh t l n và m t s quan sát viên clp nt y Ban Châu Âu, Trung Qu c, y Ban ch ng khoán qu c t (IOSCO), y Ban chu n m c k toán tài chính Hoa Kỳ. n năm 12/1999, IASC ã ch nh y ban l a ch n và thành l p H i ng a lý, lĩnh v c và thành viên (“Trustees”) g m 22 thành viên n t các khu v c th c hi n ch c năng c a mình, vào tháng 02/2001, H i chuyên môn khác nhau. ng thành viên Trustees ã thi t l p nên y Ban sáng l p chu n m c k toán qu c t g m ba t ch c chính là y Ban Chu n m c k toán qu c t (IASB), H i y Ban hư ng d n các chu n m c báo cáo tài ng c v n chu n m c (SAC) và chính (IFRIC). ư c ban hành và qu n lý b i H th ng chu n m c k toán qu c t y Ban sáng l p chu n m c k toán qu c t . Các chu n m c k toán qu c t (IASs) v n ư c k th a các chu n m c k toán qu c t do IASC ban hành trư c ây và y Ban sáng l p chu n m c k toán qu c t ti p t c xây d ng, ban hành và phát tri n các chu n m c k toán m i v i tên g i là chu n m c báo cáo tài chính qu c t IFRSs.
 20. 10 n 01/01/2009, IASC và IASB ã ban hành ư c 30 chu n m c k Cho toán qu c t (IAS) và 08 chu n m c báo cáo tài chính qu c t (IFRS). Hi n nay, ang có s d ch chuy n d n t IAS sang IFRS b ng vi c ban hành thêm IFRS. Trong ó, IAS ng trên khía c nh nào ó mang nguyên t c giá g c nhi u hơn cùng v i s chuy n i qua IFRS nguyên t c giá tr h p lý ư c c p nhi u hơn. IFRS c p nhi u hơn n vi c trình bày thông tin tài chính như m b o l i ích cao hơn cho các i tư ng s d ng báo cáo tài chính th nào ư c l p ra t k t qu c a công vi c k toán, Mai Hương (2008). 1.2.3 Chu n m c k toán Vi t Nam V i m c tiêu áp ng cho nhu c u h i nh p, t năm 1996 Vi t Nam ã nghiên c u toàn b h th ng chu n m c k toán qu c t (IAS). H th ng chu n m c k toán Vi t Nam ư c nghiên c u và xây d ng d a trên cơ s các IAS và IFRS ư c c p nh t m i nh t, nên thu n l i là chu n m c k toán Vi t Nam ã ư c v n d ng sát v i h th ng chu n m c k toán qu c t . T i Vi t Nam, B Tài chính là cơ quan có th m quy n ban hành các chu n m c k toán. Các chu n m c k toán này ư c nghiên c u và so n th o b i Ban ch o nghiên c u, so n th o chu n m c k toán Vi t Nam g m 13 thành viên, n t các cơ quan tr c thu c B Tài chính và các thành bao g m các thành viên n t các trư ng k toán là ơn viên i h c và H i k toán Vi t Nam. V ch v thư ng tr c c a các Ban ch o và các T so n th o chu n m c, có nhi m v t ch c tri n khai vi c so n th o, ti p thu ý ki n và hoàn ch nh trình B ký ban hành. Vi t Nam ã ban hành ư c 26 chu n m c k toán sau 5 t ban hành. Các chu n m c k toán c a Vi t Nam cũng ã d ch ra ti ng Anh nh m áp ng nhu u tư nư c ngoài trong vi c tìm hi u h th ng chu n m c k toán c u c a nhà Vi t Nam. Các chu n m c k toán Vi t Nam so v i chu n m c k toán qu c t ã
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2