intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế tỉnh Đồng Tháp - Trần Văn Khiêm

Chia sẻ: Le Van Trung Truc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
293
lượt xem
107
download

Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế tỉnh Đồng Tháp - Trần Văn Khiêm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm mục đích tiến hành đánh giá chung về công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại tỉnh Đồng Tháp, nhằm rút ra những ưu điểm và những vấn đề còn tồn tại cần phải tiếp tục hoàn thiện, qua đó đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại tỉnh Đồng Tháp, mời các bạn cùng tham khảo nội dung luận văn Thạc sỹ Kinh tế "Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế tỉnh Đồng Tháp" để hiểu hơn về vấn đề này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế tỉnh Đồng Tháp - Trần Văn Khiêm

 1. BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC …………..o0o………….. LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ ĐỀ TÀI :  ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ TỈNH ĐỒNG THÁP CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MàNGÀNH : 60340102 HDKH: VS. TSKH. NGUYỄN VĂN ĐÁNG
 2. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12  NĂM 2014 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ 1. Họ và tên học viên: Trần Văn Khiêm – MSHV : 6130110Q0012 2. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh 3. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Tài chính - Marketing 4. Giáo viên hướng dẫn: VS. TSKH Nguyễn Văn Đáng Điện thoại ………………… Email:………………………. Tên đề tài: “Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại tỉnh Đồng Tháp” Học viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên)
 3. ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN 1.1. Tính cấp thiết của đề tài. Thanh tra, kiểm tra là một trong những hoạt động h ết sức quan trọng  nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong n ền  sản xuất hàng hoá, vận hành theo cơ  chế  thị  trường. Trong đó, thanh tra,  kiểm tra thuế là một trong những hoạt động mang tính chất đặc thù. Thanh  tra, kiểm tra thuế trong thời gian qua không chỉ có những đóng góp đáng kể  vào chống thất thu thuế mà còn nhằm đảm bảo công bằng, động viên đối  với các chủ thể kinh tế phát huy nguồn lực của mình đẩy mạnh sản xuất,  nâng cao năng suất lao động. Tuy nhiên, thanh tra, kiểm tra thuế vẫn còn có  những hạn chế  đòi hỏi phải được nghiên cứu nhằm cải ti ến, đổi mới và  hoàn thiện hơn nữa để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra. Công tác thanh tra, kiểm tra thuế  là một trong bốn chức năng quan   trọng nhất của ngành thuê (Kê khai kế  toán thuế; Tuyên truyền hỗ  trợ  người nộp thuế; Quản lý nợ và cưởng chế thuế; Kiểm tra, thanh tra thuế).   Làm sao để  hạn chế  đến mức thấp nhất các hành vi trốn thuế, gian lận   thuế đồng thời hài hòa được lợi ích của nhà nước với nhân dân? Đó là câu  hỏi lớn đối với ngành thuế  cũng là trách nhiệm của công chức thuế. Điều  này đòi hỏi Chính phủ, ngành thuế  phải đề  ra được những biện pháp phù  hợp nhất trong công tác quản lý thuế, đặc biệt là công tác kiểm tra, thanh   tra thuế. Xuất phát từ  nhu cầu thực tế  đề  tài nghiên cứu  “ Đánh giá các   Nhân tố   ảnh hưởng đến hiệu quả  của công tác kiểm tra, thanh tra   thuế tại tỉnh Đồng Tháp” là cần thiết để từ đó cơ quan thuế có những tác  
 4. Đề cương Luận văn Thạc sỹ                   GVHD: VS.TSKH. Nguyễn Văn Đáng động tích cực đến từng nhân tố  nhằm làm tăng hiệu quả  của công tác này   trong thực tiễn. 1.2 Tổng quan nghiên cứu của đề tài  Mục đích của đề tài này là đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu   quả  của công tác thanh tra, kiểm tra thuế  tại tỉnh  Đồng Tháp. Số  liệu   nghiên cứu được thu thập từ  các chuyên gia, cán bộ, công chức trực tiếp,   gián tiếp làm công tác kiểm tra, thanh tra Thuế. Các phương pháp thông kê  mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố  khám phá  (EFA) và  phân tích hồi quy tuyến tính bội được  sử dụng trong nghiên cứu.  Mục tiêu nghiên cứu của đề  tài sẽ cho thấy, các nhân tố  ảnh hưởng   đến hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại tỉnh Đồng Tháp. Từ  đó đề  xuất giải pháp thiết thực phù hợp với thực tiễn công tác thanh tra,   kiểm tra thuế  ở  Đồng Tháp  ở  hiện tại và trong thời gian tới. Tạo cơ  sở  khoa học cho Cục thuế tỉnh Đồng Tháp có những định hướng và quyết định  trong quản lý thuế mang lại hiệu quả cao. Mặt khác đề tài cũng là tài liệu  tham khảo hữu ích đối với những người quan tâm đến lĩnh vực thuế, chống  thất thu thuế  nhằm đảm bảo công bằng, động viên đối với các chủ  thể  kinh tế  phát huy nguồn lực của mình đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng  suất lao động. 1.3 Mục đích và mục tiêu nghiên cứu  Đề  tài tiến hành đánh giá chung về công tác kiểm tra, thanh tra thuế  tại tỉnh Đồng Tháp, nhằm rút ra những ưu điểm và những vấn đề  còn tồn  HVTH: Trần Văn Khiêm Trang 4
 5. Đề cương Luận văn Thạc sỹ                   GVHD: VS.TSKH. Nguyễn Văn Đáng tại cần phải tiếp tục hoàn thiện, qua đó đề xuất một số giải pháp để hoàn  thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại tỉnh Đồng Tháp. 1.4 Câu hỏi nghiên cứu  Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại tỉnh Đồng Tháp? Các nhân tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra  thuế tại tỉnh Đồng Tháp? Cường độ, mức độ tác động của các nhân tố đến hiệu quả công tác  thanh tra, kiểm tra thuế tại tỉnh Đồng Tháp? Giải pháp nào để nâng cao tính hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra  thuế tại Đồng Tháp? 1.5 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính nhằm xác định các  nhân tố   ảnh hưởng đến công tác thanh tra, kiểm tra thuế  tại Tỉnh Đồng  Tháp, như : sử dụng bảng câu hỏi tiến hành phỏng vấn trực tiếp và tổ chức  thảo luận nhóm các chuyên gia trong thuế và cán bộ, công chức, viên chức   và doanh nghiệp có liên quan nhằm xác định các nhân tố   ảnh hưởng đến  công tác thanh kiểm thuế. Nghiên cứu cũng sử dụng phương pháp định lượng để xác định mức  độ   ảnh hưởng của các nhân tố  trên đến công tác thanh tra, kiểm tra thuế  tỉnh Đồng Tháp, như  : sử  dụng bảng câu hỏi định lượng, các câu hỏi mở  nhằm hiểu rỏ hơn các vấn đề khác có ảnh hưởng đến công tác thanh, kiểm  tra thuế. HVTH: Trần Văn Khiêm Trang 5
 6. Đề cương Luận văn Thạc sỹ                   GVHD: VS.TSKH. Nguyễn Văn Đáng Nghiên cứu sử  dụng nguồn dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo năm của  ngành thuế và các Sở, Ngành Tỉnh Đồng Tháp, Cục thống kê Tỉnh. Nguồn dữ liệu sơ cấp được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp  chuyên gia, và các đối tượng có liên quan, mẫu thu thập được chọn lựa theo  phương pháp chọn mẫu thuận tiện, phi xác suất, tuy nhiên có đánh giá mẫu   theo đặc điểm vùng địa lý, nguồn thu, tính phức tạp từ địa bàn lấy mẫu... 1.6 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Trên cơ sở lý thuyết tổng quan lý luận về thanh tra, kiểm tra thuế và   các thông tin dữ liệu có liên quan thu thập được từ tài liệu sơ cấp, thứ cấp,  đề  tài tiến hành nghiên cứu đánh giá các nhân tố   ảnh hưởng đến công tác  thanh tra, kiểm tra thuế tỉnh Đồng Tháp, qua đó, đề xuất giải pháp nâng cao   tính hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Thời gian tiến hành nghiên cứu từ  tháng 01 năm 2014 đến tháng 5  năm 2014. 1.7 Mô hình nghiên cứu : Dựa trên việc nghiên cứu lý thuyết, kinh nghiệm thực tế nhiều năm  làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế  và kế  thừa có  hiệu quả  mô hình  nghiên cứu công tác thanh, kiểm tra tại Cục Thuế  tỉnh Đồng Nai (thạc sỹ  Hồ Hoàng Trường (2012), tác giả đưa ra các tham vấn các chuyên gia trong  và ngoài ngành thuế  và sử  dụng phương pháp thảo luận nhóm (phương   pháp định tính) về  các yếu tố, nhân tố  có  ảnh hưởng đến công tác thanh,   HVTH: Trần Văn Khiêm Trang 6
 7. Đề cương Luận văn Thạc sỹ                   GVHD: VS.TSKH. Nguyễn Văn Đáng kiểm tra thuế. Từ đó đề  xuất mô hình nghiên cứu tổng thể nhằm phù hợp  với thực tế.   Các nhân tố về chính sách pháp luật thuế, ý thức của người nộp thuế  và các chức năng : tuyên truyền – hỗ trợ, chức năng kê khai – kế toán thuế,   chức năng quản lý nợ  ­ cưỡng chế  nợ,... sẽ  được đề  cập đến nhằm đánh  giá hiệu quả  công tác thanh tra, kiểm tra thuế, qua đó, tiến hành đánh giá   các nhân tố có tác động chủ yếu. Đề  tài sẽ  tiến hành thiết lập bảng câu hỏi phỏng vấn phục vụ  cho   quá trình nghiên cứu định lượng nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến  công tác thanh kiểm tra thuế. Từ đó, xây dựng bảng câu hỏi phỏng vấn chi   tiết nhằm đánh giá sâu các biến có  ảnh hưởng đến từng nhân tố  theo mô  hình nghiên cứu được đề tài đề xuất. 1.8 Kết cấu luận văn nghiên cứu Ngoài các phần phụ, kết cấu của Luận Văn bao gồm : Chương 1: Mở đầu Chương 2: Cơ sở lý thuyết Chương 3: Thực trạng công tác kıểm tra và thanh tra thuế Chương 4: Phương pháp nghiên cứu và phân tích kết quả nghiên cứu Chương 5: Đề xuất gıảı pháp Chương 6: Kết luận và Kiến nghị 1.9 Dự kiến tiến độ thực hiện HVTH: Trần Văn Khiêm Trang 7
 8. Đề cương Luận văn Thạc sỹ                   GVHD: VS.TSKH. Nguyễn Văn Đáng Luận văn dự  kiến được hoàn thành trong khoảng 4 tháng (16 tuần)  kể từ khi ra quyết định giao đề tài. Cụ thể như sau: TIẾN ĐỘ  STT CHƯƠNG MỤC (tuần) 1 Chương 1  tuần 2 Chương 2  tuần 3 Chương 3  tuần 4 Chương 4  tuần 5 Chương 5  tuần 6 Chương 6  tuần 7 Hoàn thiện Luận văn  tuần Tổng cộng 16 tuần 1.10 Tài liệu tham khảo 1. Khánh Duy (2008), “Bài phân tích nhân tố  khám phá EFA”, chương   trình Kinh tế Fullbright niên khóa 2007­2008 2. Hồ Hoàng Trường (2012), “Hoàn thiện công tác thanh kiểm thuế tại  Cục thuế  tỉnh Đồng Nai”, Luận văn Thạc sỹ  kinh tế, Trường Đại  học Kỹ thuật công nghệ thành phố Hồ Chí Minh HVTH: Trần Văn Khiêm Trang 8
 9. Đề cương Luận văn Thạc sỹ                   GVHD: VS.TSKH. Nguyễn Văn Đáng 3. Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), “Phân tích dữ  liệu  nghiên cứu với SPSS”, Đại học kinh tế  TP Hồ  Chí Minh, Nhà xuất   bản Hồng Đức 4. TS. Phan Hiển Minh, Giáo trình thuế­NXB thống kê 2009. 5. PGS TS. Sử  Đình Thành và TS. Bùi Thị  Mai Hoài, Giáo trình Tài  chính công và phân tích chính sách thuế  ­ NXB Lao động xã hội ­   2009. 6. Bộ Tài chính – Cục thuế, Các văn bản pháp quy về Thuế 7. Các Báo cáo Ngành thuế Đồng Tháp, Cục Thống kê Đồng Tháp. 1.11 Phụ lục PHỤLỤC 1: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN PHỤLỤC 2: KIỂM ĐỊNH THANG ĐO PHỤLỤC 3: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ PHỤLỤC 4: HỒI QUY ĐA BIẾN HVTH: Trần Văn Khiêm Trang 9
 10. Đề cương Luận văn Thạc sỹ                   GVHD: VS.TSKH. Nguyễn Văn Đáng LỜI CAM ĐOAN ­­­­­/\­­­­­ Tôi xin cam đoan rằng đề  tài này do chính tôi thực hiện, các số  liệu   thu thập và kết quả phân tích trong đề  tài là trung thực, đề  tài không trùng  với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Tp. HCM, ngày …… tháng …… năm 201… Học viên HVTH: Trần Văn Khiêm Trang 10
 11. Đề cương Luận văn Thạc sỹ                   GVHD: VS.TSKH. Nguyễn Văn Đáng LỜI CẢM ƠN ­­­­­/\­­­­­ Sau quá trình học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Tài chính  Marketing và thời gian nghiên cứu thực hiện đề  tài tại khu vực Tây Nam   HVTH: Trần Văn Khiêm Trang 11
 12. Đề cương Luận văn Thạc sỹ                   GVHD: VS.TSKH. Nguyễn Văn Đáng bộ, em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Đề  tài này được hoàn   thành là nhờ sự nổ lực của bản thân, sự động viên của gia đình, sự giúp đỡ  của bạn bè và đặc biệt là sự giúp đỡ của quý thầy cô Khoa Sau Đại học, sự  giúp đỡ chân tình của giảng viên hướng dẫn kho học. Em xin chân thành cảm  ơn thầy Nguyễn Xuân Trường là giảng viên  đã nhiệt tình hướng dẫn em trong suốt thời gian thực hiện đề tài này.  Em xin cảm ơn đến quý thầy cô Khoa Sau đại học đã tận tâm giảng  dạy và truyền đạ những kiến thức quý báu cho em trong suốt thời gian học   tập tại trường. Xin cảm  ơn gia đình và bạn bè đã luôn  ủng hộ, động viên giúp đỡ  trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện luận văn. Học Viên NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên giảng viên hướng dẫn : …………………………………………. Học vị :…………………………………………………………………….. Chuyên ngành :……………………………………………………………. Cơ quan công tác : ………………………………………………………… HVTH: Trần Văn Khiêm Trang 12
 13. Đề cương Luận văn Thạc sỹ                   GVHD: VS.TSKH. Nguyễn Văn Đáng Tên học viên : Trần Văn Khiêm Mã số học viên : 6130110Q0012  Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh Tên Đề tài : “Đánh giá các Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của công  tác kiểm tra, thanh tra thuế tại tỉnh Đồng Tháp ” Nội dung nhận xét : 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2. Về hình thức : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 5. Nội dung và kết quả đạt được : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… HVTH: Trần Văn Khiêm Trang 13
 14. Đề cương Luận văn Thạc sỹ                   GVHD: VS.TSKH. Nguyễn Văn Đáng ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 6. Các nhận xét khác : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 7. Kết luận : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Ngày……tháng…..năm 201.. GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TÓM TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ, BİỂU ĐỒ HVTH: Trần Văn Khiêm Trang 14
 15. Đề cương Luận văn Thạc sỹ                   GVHD: VS.TSKH. Nguyễn Văn Đáng DANH MỤC BẢNG DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT  CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Lý do nghiên cứu HVTH: Trần Văn Khiêm Trang 15
 16. Đề cương Luận văn Thạc sỹ                   GVHD: VS.TSKH. Nguyễn Văn Đáng 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ  SỞ  LÝ THUYẾT VỀ  THUẾ  VÀ CÔNG TÁC  KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ.  2.1 TỔNG QUAN VỀ THUẾ 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Chức năng, vai trò của thuế 2.1.3 Phân loại thuế 2.1.4 Các nguyên tắc quy định trong hệ thống thuế 2.1.5 Tổ chức và hoạt động của cơ quan thuế 2.2 KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ 2.2.1 Khái niệm và ý nghĩa của kiểm tra, thanh tra thuế 2.2.2 Nguyên tắc kiểm tra, thanh tra 2.2.3 Nhiệm vụ và quyền hạn của kiểm tra, thanh tra thuế:  2.2.4 Nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận kiểm tra nội bộ HVTH: Trần Văn Khiêm Trang 16
 17. Đề cương Luận văn Thạc sỹ                   GVHD: VS.TSKH. Nguyễn Văn Đáng 2.2.5 Nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận kiểm tra bên ngoài 2.2.6 Hình thức kiểm tra, thanh tra thuế TÓM TẮT CHƯƠNG 2 CHƯƠNG   3   THỰC   TRẠNG   CÔNG   TÁC   KIỂM   TRA   VÀ  THANH TRA THUẾ TẠI CỤC THUẾ ĐỒNG THÁP 3.1 VỊ TRÍ VÀ NHIỆM VỤ CỦA CỤC THUẾ  3.1.1 Vị trí của cục thuế 3.1.2 Nhiệm vụ của cục thuế 3.1.3 Cơ cấu tổ chức của cục thuế 3.2 THỰC TRẠNG TỔ  CHỨC THU THUẾ  TẠI CỤC THUẾ   ĐỒNG  THÁP 3.2.1 Thực trạng thu thuế năm 2012  3.2.2 Thực trạng thu thuế năm 2013  3.2.3 Thực trạng thu thuế năm 2014 3.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ TẠI   CỤC THUẾ ĐỒNG THÁP 3.3.1 Thực trạng công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại Cục thuế năm  2012 HVTH: Trần Văn Khiêm Trang 17
 18. Đề cương Luận văn Thạc sỹ                   GVHD: VS.TSKH. Nguyễn Văn Đáng 3.3.2 Thực trạng công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại Cục thuế năm  2013 3.3.3 Thực trạng công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại Cục thuế năm  2014 3.4   NHỮNG   THUẬN   LỢI,   HẠN   CHẾ   VÀ   NGUYÊN   NHÂN   LIÊN  QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA 3.4.1 Những thuận lợi 3.4.2 Những hạn chế 3.4.3 Nguyên nhân TÓM TẮT CHƯƠNG 3 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHİÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH  KẾT QUẢ NGHİÊN CỨU 4.1 QUY TRÌNH NGHİÊN CỨU 4.2 THÔNG TİN MẪU NGHİÊN CỨU 4.3 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ 4.4 ĐÁNH GİÁ THANG ĐO 4.4.1 Hệ số tin cậy 4.4.2 Phân tích nhân tố khám phá 4.5 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH HỒİ QUY HVTH: Trần Văn Khiêm Trang 18
 19. Đề cương Luận văn Thạc sỹ                   GVHD: VS.TSKH. Nguyễn Văn Đáng 4.5.1 Kiểm định giả thuyết 4.5.2 Kiểm định độ phù hợp của mô hình 4.5.3 Phương trình hồi quy 5. TÓM TẮT CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 5:   ĐỀ  XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ  CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ  5.1 NHÓM GIẢI PHÁP TỪ CỤC THUẾ 5.1.1 Về nguồn nhân lực 5.1.2 Đổi mới quy trình lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra 5.1.3 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 5.1.4 Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra 5.1.5 Tổ chức tốt công tác xử lý sau thanh tra, kiểm tra 5.2  NHÓM GIẢI PHÁP TẦM VĨ MÔ  5.2.1 Hoàn thiện văn bản pháp luật:  5.2.2 Tăng cường tổ chức thực hiện, tuyên truyền luật pháp và các quy định về kiểm tra, thanh tra thuế:  5.2.3 Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn:  5.2.4 Hoàn thiện hệ thống cơ cấu tổ chức:  TÓM TẮT CHƯƠNG 5 HVTH: Trần Văn Khiêm Trang 19
 20. Đề cương Luận văn Thạc sỹ                   GVHD: VS.TSKH. Nguyễn Văn Đáng CHƯƠNG 6 : KIẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1. KẾT LUẬN 6.2. KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤLỤC 1:  PHỤLỤC 2:  PHỤLỤC 3:  PHỤLỤC 4:  Giảng viên hướng dẫn Khoa đào tạo sau đại học (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) VS. TSKH. Nguyễn Văn Đáng PGS,TS. Hà Nam Khánh Giao HVTH: Trần Văn Khiêm Trang 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2