Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chia sẻ: Thursday | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
277
lượt xem
111
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sỹ Kinh tế "Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Quảng Nam" gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về quản lý thuế và hộ kinh doanh cá thể, Chương 2 - Thực trạng công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Chương 3 - Giải pháp hoàn thiện QLT đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sau đây là bản tóm tắt nội dung Luận văn Thạc sỹ Kinh tế trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

1<br /> <br /> 2<br /> <br /> GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> TR N TH THANH THU<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. Ninh Th Thu Th y<br /> <br /> HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N LÝ THU THU Đ I V I H KINH DOANH CÁ TH TRÊN Đ A BÀN T NH QU NG NAM<br /> <br /> Ph n bi n 1: PGS. TS. Nguy n Trư ng Sơn.<br /> <br /> Ph n bi n 2: PGS.TS. Ph m H o Chuyên ngành: KINH T PHÁT TRI N Mã s : 60.31.05 Lu n văn ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ kinh t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 07 tháng 6 năm 2012 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ KINH T<br /> <br /> Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng, Năm 2012 - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> M<br /> <br /> Đ U<br /> <br /> 1. Tính c p thi t c a ñ tài Thu là ngu n thu ch y u c a NS và có vai trò quan tr ng trong n ñ nh phát tri n ñ t nư c. Hi n QLT ñ i m t v i áp l c c a nhi m v thu NS c ng v i s gia tăng v s lư ng, qui mô NNT, trong khi ngu n l c QLT có h n. Đây là bài toán ñ t ra không ch v i ngành Thu mà còn là v n ñ ñư c toàn xã h i quan tâm. Khu v c HKD có vai trò quan tr ng trong t o vi c làm, thu nh p và ñóng góp cho NS. Song ñây là ngu n thu ph c t p, s lư ng HKD r t l n và không ng ng tăng lên, tình tr ng th t thu, n ñ ng thu ph bi n, nhân l c và chi phí QLT khá l n. Hoàn thi n QLT HKD s t o ñi u ki n ñ ngành thu t p trung ngu n l c cho các ngu n thu l n, ñ m b o hoàn thành công tác thu và góp ph n th c hi n các m c tiêu kinh t - xã h i t i ñ a phương. Đây là v n ñ c p thi t và có ý nghĩa th c ti n. Vì v y Em ch n ñ tài: “Hoàn thi n công tác qu n lý thu thu ñ i v i h kinh doanh cá th trên ñ a bàn t nh Qu ng Nam”. 2. T ng quan nghiên c u T năm 2005, khi th c hi n Chi n lư c c i cách và HĐH h th ng thu , các nghiên c u t p trung tìm gi i pháp gi m th p chi phí QLT và chi phí tuân th thu [18], [21]; Nghiên c u s tác ñ ng c a chính sách thu ñ n hi u l c, hi u qu QLT [19]. Nghiên c u QLT g n v i quá trình c i cách, ñ i m i n i b ngành thu , s p x p ki n toàn t ch c b máy và nâng cao năng l c ñ i ngũ CBCC [17], Đ y m nh ng d ng công ngh thông tin [14]. Nâng cao hi u qu các ch c năng QLT d a trên s r i ro v i s h tr c a công ngh thông tin [15], [22], tăng cư ng tuyên truy n h tr và giao ti p thông tin v i NNT, t o ñi u ki n ñ NNT n m v ng chính sách thu ñ ho ch ñ nh kinh doanh, t ñó tăng s thu ñóng góp cho ngân sách [20]; phân tích các y u t tác ñ ng và ñ xu t gi i pháp nâng cao hi u qu QLT theo hư ng tăng cư ng s tuân th thu c a DN [12]. Đ i v i khu v c HKD, có m t s nghiên c u, ñưa ra gi i pháp ch ng th t thu v H , v doanh s , ch ng n ñ ng thu [22], [23]. M t s nghiên c u ñưa ra gi i pháp ch ng th t thu d a vào ñ c ñi m c a HKD<br /> <br /> như: Ch ng th t thu v doanh s ñ i v i h kê khai; ch ng th t thu thu ñ i v i ho t ñ ng ăn u ng, khách s n, nhà tr , v n t i tư nhân, xây d ng tư nhân, HKD nhi u ngành ngh [24]. Các nghiên c u này ch y u t p trung làm rõ t i sao HKD tr n thu , nh ng y u t t o ñi u ki n cho vi c tr n thu t ñó tìm bi n pháp ch ng th t thu; Hoàn thi n cơ ch qu n lý thu ñ i v i h kinh doanh cá th . Đ n nay chưa có nghiên c u ti p c n theo các n i dung QLT, kh o sát ý ki n c a HKD v nhu c u ñư c ph c v v thu , s hài lòng ñ i v i cơ quan thu ñ ñưa ra gi i pháp và chưa có nghiên c u v QLT ñ i v i HKD trên ñ a bàn t nh Qu ng Nam. 3. M c tiêu nghiên c u 4. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u 5. Ngu n s li u, công c và phương pháp nghiên c u 6. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a lu n văn H th ng hóa nh ng v n ñ lý lu n v QLT ñ i v i HKD.Đánh giá th c tr ng QLT HKD t i Qu ng Nam. Kh o sát ý ki n c a HKD tìm ra nh ng b t c p trong QLT. Tìm hi u kinh nghi m QLT c a các ñ a phương, các nư c rút ra nh ng bài h c v n d ng vào th c ti n. Đ xu t gi i pháp hoàn thi n ho t ñ ng QLT phù h p v i ñ c thù t nh Qu ng Nam ñ n năm 2020. 7. K t c u c a lu n văn: lu n văn g m 03 chương: Chương 1 - Cơ s lý lu n v qu n lý thu và h kinh doanh cá th . Chương 2 - Th c tr ng công tác qu n lý thu ñ i v i h kinh doanh cá th trên ñ a bàn t nh Qu ng Nam. Chương 3 - Gi i pháp hoàn thi n QLT ñ i v i h kinh doanh cá th trên ñ a bàn t nh Qu ng Nam. LÝ LU N V QU N LÝ THU Đ I V I H KINH DOANH 1.1. T NG QUAN V THU VÀ H KINH DOANH CÁ TH 1.1.1. Khái ni m, ñ c ñi m và ch c năng c a thu 1.1.1.1. Khái ni m v thu Thu là m t kho n n p b ng ti n mà các th nhân và pháp nhân có nghĩa v b t bu c ph i th c hi n theo lu t ñ i v i nhà nư c; không mang CHƯƠNG 1 : CƠ S<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> tính ch t ñ i kho n, không hoàn tr tr c ti p cho NNT và dùng ñ trang tr i cho các nhu c u chi tiêu công c ng. 1.1.1.2. Đ c ñi m c a thu 1.1.1.3. Ch c năng c a thu 1.1.2. Khái ni m, vai trò và ñ c ñi m c a h kinh doanh cá th 1.1.2.1. Khái ni m h kinh doanh cá th HKD là t t c các h SXKD chưa ñ ñi u ki n thành l p DN ho t ñ ng trong lĩnh v c s n xu t công nghi p, xây d ng, v n t i, khai thác tài nguyên, nuôi tr ng thu s n, kinh doanh thương nghi p, ăn u ng, ph c v s a ch a và các d ch v khác có doanh s bán hàng theo qui ñ nh c a BTC ñ i v i t ng ngành ngh c th [5,36]. 1.1.2.2. Vai trò c a h kinh doanh cá th 1.2.2.3. Đ c ñi m c a h kinh doanh cá th 1.1.3. Các chính sách thu ch y u áp d ng ñ i v i HKD 1.1.3.1. Thu Môn bài 1.1.3.2. Thu Giá tr gia tăng 1.1.3.3. Thu thu nh p cá nhân 1.2. QU N LÝ THU Đ I V I H KINH DOANH CÁ TH 1.2.1. Khái ni m, m c tiêu qu n lý thu 1.2.1.1. Khái ni m qu n lý thu Theo Lu t Qu n lý thu có hi u l c thi hành t ngày 01/07/2007 ñư c Qu c h i Khoá XI, Kỳ h p th 10 thông qua: Qu n lý thu là ho t ñ ng t ch c, ñi u hành và giám sát c a cơ quan thu nh m ñ m b o NNT ch p hành nghĩa v n p thu vào Ngân sách Nhà nư c theo quy ñ nh c a pháp lu t [5]. Đây là khái ni m s d ng trong ñ tài. 1.2.1.2. M c tiêu qu n lý thu 1.2.2. Các n i dung qu n lý thu ñ i v i HKD Qu n lý thu nói chung và QLT ñ i v i HKD ñ u ph i th c hi n theo các n i dung qui ñ nh trong Lu t Qu n lý thu . Có 8 n i dung QLT, phân thành 3 nhóm. Bên c nh ñó còn có các ho t ñ ng h tr QLT. 1.2.2.1. Qu n lý các th t c hành chính thu 1.2.2.2. Giám sát vi c tuân th pháp lu t thu 1.2.2.3. Th c hi n các bi n pháp ch tài<br /> <br /> 1.2.2.4. Các ho t ñ ng h tr qu n lý thu 1.2.3. Các ch tiêu ñánh giá k t qu qu n lý thu 1.2.3.1. K t qu th c hi n d toán thu thu 1.2.3.2. Qu n lý ngư i n p thu , doanh thu, thu nh p ch u thu 1.2.3.3. Ch tiêu s thu n ñ ng 1.2.3.4. Ch tiêu thanh tra, ki m tra thu 1.2.3.5. Ch tiêu th hi n s hài lòng c a NNT 1.3. CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N CÔNG TÁC QU N LÝ THU Đ I V I HKD 1.3.1. Chính sách, cơ ch và môi trư ng qu n lý thu 1.3.2. Các y u t thu c v cơ quan thu 1.3.3. Các y u t thu c v H kinh doanh 1.4. KINH NGHI M QU N LÝ THU 1.4.1. Kinh nghi m c a các ñ a phương trong nư c và m t s qu c gia 1.4.1.1. Kinh nghi m c a m t s ñ a phương trong nư c (1) CCT thành ph Vinh nâng cao hi u qu QLT ñ i v i HKD nh tăng cư ng công tác ph i h p v i ñ a phương, các ngành. (2) CCT th xã Chí Linh coi tr ng công tác ki m tra ch ng th t thu và ch ng n ñ ng thu . (3) C c Thu Khánh Hoà ch ng th t thu thu v i gi i pháp “Ngư i kinh doanh tham gia ch ng th t thu”. 1.4.1.2 Kinh nghi m qu n lý thu c a m t s qu c gia (1) Cơ quan thu Anh t p trung c i thi n qu n lý n thu , b ng cách t o ra nhi u phương th c thanh toán khác nhau, chia nh kho n thu ph i n p t ng kỳ. (2) Kinh nghi m c a Nh t B n v vi c ph i h p v i các t ch c d ch v thu . (3) Australia thông qua chi n lư c qu n lý t i ña hoá s tuân th t nguy n. 1.4.2. Nh ng bài h c kinh nghi m v QLT ñ i v i HKD Th nh t: Cơ quan thu c n ch ñ ng t o d ng các m i quan h và tranh th s h tr c a các ngành, ñ a phương khi tri n khai công tác thu t i ñ a bàn.<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> Th hai: Xây d ng chi n lư c QLT khác nhau ñ i v i t ng nhóm HKD các m c ñ tuân th thu ñ m b o s thu NSNN và gi m gánh n ng cho cơ quan thu . Th ba: Hoàn thi n cơ s pháp lý t o ñi u ki n QLT hi u l c, hi u qu . Th tư: Ki n toàn b máy theo ch c năng, ñ y m nh ng d ng CNTT trong QLT. Th năm: Nâng cao hi u qu c a ba công tác mang tính quy t ñ nh trong QLT là: tuyên truy n h tr , thanh tra, ki m tra và ch ng n ñ ng thu . CHƯƠNG 2: TH C TR NG QU N LÝ THU Đ I V I HKD TRÊN Đ A BÀN T NH QU NG NAM 2.1. Đ C ĐI M T NHIÊN, TÌNH HÌNH KINH T - XÃ H I QU NG NAM 2.1.1. Đ c ñi m t nhiên 2.1.2. Tình hình kinh t - xã h i 2.1.3. Khái quát v h kinh doanh cá th trên ñ a bàn T nh Qu ng Nam - S lư ng nhi u và không ng ng tăng, 3-4%/năm, qui mô nh , bình quân doanh thu, m c thu th p. Đa d ng v lĩnh v c ngành ngh . Thương m i 48,8%, d ch v 25,1%, v n t i 10,3%, s n xu t và xây d ng 15,8%. - T p trung ch y u ñô th , các ch , tr c ñư ng giao thông chính. Nông thôn HKD ít, phân tán, có nơi s thu th p hơn chi phí QLT. Kh o sát có 11% HKD s n sàng th c hi n nghĩa v thu ; 32% ch p nh n n p thu , 53% mi n cư ng ch p hành, 6% t ch i tuân th . - Xu hư ng phát tri n: HKD ti p t c t n t i và phát tri n là thành ph n không th thi u c a n n kinh t . V n ñ : M r ng s lư ng HKD có th tăng ngu n thu song áp l c l n v nhân l c và chi phí QLT. 2.2. TH C TR NG QU N LÝ THU Đ I V I H KINH DOANH TRÊN Đ A BÀN T NH QU NG NAM GIAI ĐO N 2005 – 2011<br /> <br /> 2.2.1. Th c tr ng qu n lý các th t c hành chính thu 2.2.1.1. Đăng ký thu S HKD ñăng kí thu , ñư c c p MST ít hơn nhi u so v i s h ñi u tra th ng kê (năm 2010: 38,7%). Th t thu v s h còn khá l n và ph bi n.<br /> 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 25453 26000 26029 23750 23768 24369 42843 41089 55901 57508 58894 63037<br /> <br /> Đi u tra th ng kê<br /> <br /> Qu n lý thu Môn bài<br /> <br /> Bi u ñ 2.6- Tình hình ñăng kí thu c a HKD t i Qu ng Nam, 2005 - 2010 Ngu n s li u t Niên giám th ng kê và s li u c a C c Thu năm 2005 – 2010 - Qu n lý thu thu Môn bài: 23.768 HKD, 37,7% th ng kê. Qu n lý thu thu hàng tháng: 11.502 h , chi m 48,4% s h Môn bài. Nhi u HKD vi ph m do thi u hi u bi t nhưng cũng không ít HKD c tình không ch p hành. Vi c c p ĐKKD tách r i v i ĐKT làm qu n lý HKD không ch t ch , t n th i gian, chi phí. S ph i h p c a chính quy n, các ngành chưa tích c c. Đ i thu không qu n lý h t còn ñ th t thu v h , v n còn tình tr ng ñ ngoài b , b ph . 2.2.1.2. Qu n lý kê khai, n ñ nh thu (1) Qu n lý kê khai thu ñ i v i HKD th c hi n SSKT n p thu theo phương pháp kê khai: s h kê khai ngày càng gi m (năm 2007 có 877 h ñ n năm 2009 còn 519 h và hi n nay trong t ng s 11,488 h n p thu , ch có 321 h kê khai, 2,8%). Tuy ít nhưng ñây là nh ng h l n có kh năng chi ph i, tác ñ ng ñ n nh ng HKD khác, (năm 2011, h kê khai n p 8,1 t ñ ng, chi m 84,7% s thu c a c khu v c HKD).<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> Th t thu thu t p trung nhóm h kê khai. Vi c ki m soát khó khăn, HKD thư ng có 02 h th ng s ñ ñ i phó, kê khai doanh s th p, bán hàng không l p hoá ñơn; ghi hoá ñơn th p hơn giá bán... H u h t giao d ch dùng ti n m t, ñ u vào, ñ u ra không có hoá ñơn. Có trư ng h p cán b thu ng m tho thu n v i HKD v m c thu kê khai, v hình th c là h kê khai nhưng th c ch t là khoán thu nhưng không công khai, minh b ch. (2) n ñ nh thu ñ i v i h thu khoán: H khoán thu ñư c l p b v i m c thu n ñ nh c năm. M c thu ñư c xác ñ nh trên cơ s kê khai c a HKD. Trong th c t , Đ i thu ph i ñi u tra ñi n hình ñ làm căn c khoán thu . Khoán thu theo cách n ñ nh bình quân, áp ñ t không thuy t ph c. Vi c ñi u tra doanh thu m t nhi u th i gian công s c, ph bi n tình tr ng thương lư ng m c thu , h p th c th t c pháp lý. Kh o sát HKD có 24% cho r ng m c thu phù h p, 55% cho là cao nhưng ch p nh n ñư c và 21% ph n ánh quá cao. C n chú ý ñi u ch nh m c thu n ñ nh phù h p. B ng 2.8- Bình quân doanh thu, m c thu c a HKD năm 2011 ĐVT: 1000 ñ ng<br /> H Ngành ngh S n xu t Xây d ng V nt i Thương nghi p D ch v S h 1770 6 1172 5408 2811 n ñ nh Thu 297.8 319.3 218.4 331.6 304.7 S h 41 1 10 193 68 H kê khai Doanh thu 64731.7 140000.0 53100.0 136989.6 53558.8 Thu 1114.2 4200.0 651.5 966.7 1169.6 Doanh thu 19706.8 12666.7 11541.0 57177.5 12115.6<br /> <br /> S li u c a C c Thu t nh Qu ng Nam năm 2011 Qui ñ nh v n ñ nh thu ñ i v i HKD còn b t c p. Chính sách thu còn ph c t p: nhi u phương pháp tính thu GTGT, nhi u m c t l GTGT, TNCN (07 m c t l GTGT và 09 m c t l TNCN), qui ñ nh v tính thu TNCN, gi m tr gia c nh; mi n gi m… khó tính toán. S thu chưa tương x ng v i quy mô kinh doanh.<br /> <br /> 2.2.1.3. Qu n lý vi c n p thu T ch c thu n p thu ñ i v i HKD thay ñ i nhi u l n. Trư c ñây, theo cơ ch chuyên qu n cán b thu tr c ti p thu thu , ti p theo HKD t n p thu qua Kho b c. T năm 2005, tri n khai Đ án UNT. Năm 2010, C c Thu UNT 20.362 h ; t ng s thu UNT là 46,1 t ñ ng, cán b UNT là 227 ngư i, kinh phí UNT là 2,93 t ñ ng, tương ñương 5,63% s thu thu ñư c. Ti p t c c i cách, năm 2011 thu thu qua ngân hàng. Qua nhi u l n thay ñ i, m t th i gian, nhân l c, kinh phí tri n khai, m t n ñ nh t ch c b máy, thay ñ i thói quen n p thu làm phi n hà ñ n nhân dân. Thu thu qua ngân hàng còn nhi u tr ng i. HKD có s lư ng ñông, quy ñ nh n p thu vào nh ng ngày cu i tháng d n ñ n ùn t c, 55% phàn nàn vi c n p thu phi n hà; 55,3% ch n n p tr c ti p cho CB, 31,8% ch n n p qua ngân hàng 12,5% ch n n p qua th , tài kho n. Theo dõi các kho n thu ph i n p, ñã n p, th i h n n p thu ... ñã ñư c ng d ng công ngh thông tin, k t n i Kho B c, ngân hàng song còn hay tr c tr c, chưa tri n khai ñư c ñ n Đ i thu , cán b thi u ch ñ ng khai thác, m t s khâu còn làm th công m t nhi u th i gian, không rõ ràng, minh b ch. Gi i quy t mi n, gi m, xoá n ti n thu , ti n ph t: Đây là m ng d sai sót, tiêu c c; H sơ th t c mi n gi m thu chưa ch t ch , chưa ñ cơ s pháp lý. 2.2.2. Th c tr ng giám sát vi c tuân th pháp lu t thu 2.2.2.1. Qu n lý thông tin v HKD Các thông tin cơ b n v HKD ñư c t p h p và qu n lý t khi h m i ra kinh doanh. Ngành thu có các ng d ng qu n lý thu HKD nh m ñáp ng qu n lý và x lý d li u v thu c a h cá th và ng d ng trao ñ i s thu Kho b c - Thu nh m h tr cơ quan Thu . Hi n nay, qu n lý thông tin v HKD còn thi u n i dung theo dõi quá trình ñi u ch nh m c thu , quá trình ch p hành chính sách thu , các vi ph m c a HKD trong su t quá trình ho t ñ ng, tình hình n thu c a HKD ñ cơ quan thu có thông tin phân lo i HKD theo nhóm h v i các m c ñ tuân th thu khác nhau t ñó ñ ra bi n pháp qu n lý thích h p ñ i v i t ng nhóm ñ ñ t ñư c hi u qu qu n lý thu cao hơn.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản