LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐIỆN TỬ CÔNG SUÂT, CHƯƠNG 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
131
lượt xem
47
download

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐIỆN TỬ CÔNG SUÂT, CHƯƠNG 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như ta đã biết, mạch tạo xung kích cho SCR trong mạch băm xung phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tần số và thời điểm kích như đã đề cập đến trong chương III. Để tính toán các giá trị cho mạch ở hình III16. với tần số làm việc là 200Hz, trước hết ta chọn nguồn cung cấp cho toàn mạch là +12V và việc tính toán được thực hiện như sau : a. Tìm trị số cho các linh kiện trong bộ phận tạo tần số cơ bản có độ rộng xung thay đổi được....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐIỆN TỬ CÔNG SUÂT, CHƯƠNG 6

  1. THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂNG BOÄ THÍ NGHIEÄM ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT. CHÖÔNG IV Chương 6:Thieát keá vaø tính toaùn caùc giaù trò cho maïch taïo xung kích Nhö ta ñaõ bieát, maïch taïo xung kích cho SCR trong maïch baêm xung phaûi ñaùp öùng ñaày ñuû caùc yeâu caàu veà taàn soá vaø thôøi ñieåm kích nhö ñaõ ñeà caäp ñeán trong chöông III. Ñeå tính toaùn caùc giaù trò cho maïch ôû hình III.16 vôùi taàn soá laøm vieäc laø 200Hz, tröôùc heát ta choïn nguoàn cung caáp cho toaøn maïch laø 12V vaø vieäc tính toaùn ñöôïc thöïc hieän nhö sau : a. Tìm trò soá cho caùc linh kieän trong boä phaän taïo taàn soá cô baûn coù ñoä roäng xung thay ñoåi ñöôïc. Boä phaän naøy goàm IC 741A, IC 741B, IC 741C R1, R2, R3, R4, R5, C1 vaø C2 thöïc hieän. ÔÛ boä dao ñoäng taïo soùng cô baûn ñaàu tieân, chu kyø cuûa noù ñöôïc tính laø : 1  T  2 R1C1 ln 1  Trong ñoù : R3  R 2  R3 Ta choïn R2 = 10k, R3 = 2.2k. 2. 2   0.18 10  2.2 Taàn soá laø f = 200Hz neân ta coù chu kyø T = 5ms. Do ñoù : R1C1 = 3.6ms. Khi ta choïn C1 = 1F thì R1 = 3.6k (laáy R1 = 3.3k). Soùng vuoâng do boä phaän treân taïo ra coù bieân ñoä ñænh - ñænh laø 24V vaø tæ soá chu kyø laø : D = 0.5 cho neân thôøi gian ôû möùc cao cuûa xung laø 2.5ms. Ñeå chuyeån soùng vuoâng ñöôïc taïo ra ôû treân thaønh soùng tam giaùc, ta V ra 24   9. 6 V t 2. 5 ms caàn tính : TRANG : 33
  2. THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂNG BOÄ THÍ NGHIEÄM ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT. CHÖÔNG IV Vì moái quan heä : Vra V  vaø  9.6 V t R4 C 2 ms Neân ta coù : R4C2 = 2.5ms. Choïn C2 = 0.47F thì R4 = 5.3k (laáy R4 = 4.7k) Thoâng thöôøng R5 choïn baèng R4 = 4.7k. Soùng tam giaùc naøy laø tín hieäu so saùnh vôùi ñieän aùp moät chieàu ñöa vaøo töø bieán trôû VR ñeå taïo ra soùng vuoâng coù ñoä roäng xung thay ñoåi ñöôïc. Muoán thay ñoåi ñoä roäng xung ta chæ vieäc thay ñoåi möùc ñieän aùp so saùnh baèng caùch chænh bieán trôû naøy. Giaù trò cuûa bieán trôû ñöôïc choïn laø 5k. b. Tính caùc giaù trò cho boä phaän taïo xung ñôn oån : Boä phaän naøy goàm hai maïch ñôn oån rieâng bieät vaø hoaøn toaøn gioáng nhau nhaèm cung caáp xung kích cho hai SCR trong maïch baêm xung moät chieàu. Chuùng bao goàm IC AN555A, IC AN555B, R11, R12, C1 vaø C2 thöïc hieän. Ñoä roäng xung ñôn oån ñöôïc choïn ñeå thieát keá laø 0.5ms. Ñoä roäng naøy laø khoâng ñoåi trong khi thay ñoåi ñoä roäng xung ôû ngoõ vaøo. Ñoä roäng xung trong maïch ñôn oån duøng IC555 ñöôïc tính laø : T = R11C5ln3 = R12C6ln3 Khi T = 0.5ms, ta coù : R11C5 = R12C6 = 0.454ms. Choïn C5 = C6 = 1F thì ñieän trôû R11 = R12 = 454. Vaäy giaù trò caùc linh kieän phaûi choïn laø : C5 = C6 = 1F; R11 = R12 = 470. c. Tính caùc giaù trò cho maïch dao ñoäng taàn soá cao. Maïch dao ñoäng taàn soá cao naøy nhaèm muïc ñích troän vôùi xung ñôn oån ñeå taêng khaû naêng kích cho maïch taïo xung kích. Taàn soá thieát keá cho boä phaän naøy khoaûng 10KHz. Vôùi taàn soá ñoù, ta tính caùc giaù TRANG : 34
  3. THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂNG BOÄ THÍ NGHIEÄM ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT. CHÖÔNG IV trò cho boä phaän naøy vôùi caùc linh kieän IC AN555C, IC AN555D, R17, R18, R19, R20, C9, C10, D2 vaø D3. Ñeå xung ra coù ñöôïc tæ soá chu kyø laø D = 0.5 thì ta phaûi coù R17 = R18 = R19 = R20 vaø theâm diode D2 maéc song song vôùi R18, diode D3 maéc song song vôùi R20. Taàn soá cuûa boä dao ñoäng naøy ñöôïc tính laø : 1 f  1.4 R17 C 9 Töø ñoù ta coù : R17C9 = 0.072ms. Choïn C9 = C10 = 0.1F thì R17 = 0.72k. Vaäy caùc linh kieän caàn phaûi choïn laø : C9 = C10 = 0.1F R17 = R18 = R19 = R20 = 1k. d. Thieát keá boä phaän ñöa xung kích ra ngoaøi. Sau khi coù xung ñôn oån vaø xung dao ñoäng taàn soá cao, ta troän chuùng laïi vôùi nhau baèng caùc coång AND trong IC2. Keát quaû seõ cho ta moät chuoåi xung kích trong khoaûng xung ñôn oån ôû möùc cao. Caùc xung kích naøy seõ ñöôïc ñöa ñeán caùc OPTO 4N26A vaø 4N26B ñeå ñöa xung ra ngoaøi kích cho SCR. Xung kích ñöôïc ñöa ra OPTO thoâng qua transistor Q7 vaø Q8. Caùc transistor naøy laøm vieäc theo cheá ñoä ñoùng ngaét neân caùc ñieän trôû maéc noái tieáp vôùi OPTO ñöôïc choïn thieát keá theo doøng baûo hoøa cuûa diode trong OPTO. Ñoái vôùi OPTO 4N26 thì doøng baûo hoøa laø 5mA, cho neân caùc giaù trò cuûa ñieän trôû R28 vaø R26 ñöôïc choïn laø : R26 = R28 = U/I = 12/5.10-3 = 2.4k. Trong thöïc teá, ta choïn : R26 = R28 = 2.2k. Vieäc duøng caùc OPTO naøy nhaèm caùch li ñieän theá cao töø maïch baêm xung moät chieàu vôùi maïch taïo xung kích. Sô ñoà maïch ñieän ñöôïc theå hieän laïi nhö sau (hình IV.4) : TRANG : 35
  4. THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂNG BOÄ THÍ NGHIEÄM ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT. CHÖÔNG IV Hình IV.4 Sô ñoà maïch taïo xung kích cho SCR. TRANG : 33
  5. THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂNG BOÄ THÍ NGHIEÄM ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT. CHÖÔNG IV TRANG : 34

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản