intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: "Nâng cao công tác QTNS tại Công ty Đầu tư Xây lắp Thương mại Hà Nội"

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Hải | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:56

0
145
lượt xem
57
download

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: "Nâng cao công tác QTNS tại Công ty Đầu tư Xây lắp Thương mại Hà Nội"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp: "nâng cao công tác qtns tại công ty đầu tư xây lắp thương mại hà nội"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: "Nâng cao công tác QTNS tại Công ty Đầu tư Xây lắp Thương mại Hà Nội"

 1. LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “Nâng cao công tác QTNS t i Công ty u tư Xây l p Thương m i Hà N i” GVHD: Th c sĩ Tr n H u Khương 1
 2. M CL C L im u -------------------------------------------------------------------------------- 1 Chương I ----------------------------------------------------------------------------------- 5 M t s nét cơ b n v tình hình ho t ng c a Công ty u tư Xây l p Thương m i Hà N i -------------------------------------------------------------------------------- 5 I. khái quát Quá trình thành l p và phát tri n c a Công ty u tư Xây l p Thương m i Hà n i ----------------------------------------------------------------- 5 1. Quá trình hình thành : ----------------------------------------------------------- 5 2. Ch c năng và nhi m v c a Công ty: ----------------------------------------- 5 3. quá trình phát tri n c a Công ty u tư Xây l p Thương m i Hà N i : -- 6 II. cơ c u T ch c vàch c năng nhi m v c a côngty u tư Xây l p Thương m i Hà n i: ---------------------------------------------------------------- 8 1 Cơ c u t ch c c a Công ty: ---------------------------------------------------- 8 2. Ch c năng, nhi m v c a các phòng ban trong Công ty u tư Xây l p Thương m i Hà N i :--------------------------------------------------------------11 III.K t qu ho t ng kinh doanh c a Công ty u tư xây l p thương m i m t s năm g n ây: --------------------------------------------------------------19 1. K t qu ho t ng c a Công ty trong các năm 1999 - 2000 : -------------20 2. Nh ng m t m nh y u c a công ty. -------------------------------------------25 Chương II ---------------------------------------------------------------------------------29 Công tác Qu n tr nhân s t i Công ty u tư Xây l p Thương m i Hà N i: ---29 I. Khái ni m, ch c năng nhi m v và t m quan tr ng c a công tác Qu n tr nhân s : -----------------------------------------------------------------------------29 1. Khái ni m: -----------------------------------------------------------------------29 2. Ch c năng nhi m v c a công tác QTNS :----------------------------------32 3. T m quan tr ng c a công tác QTNS ----------------------------------------35 II. Công tác QTNS t i Công ty u tư Xây l p Thương m i Hà N i ------36 A. Th c tr ng công tác QTNS t i công ty --------------------------------------36 1. Ho ch nh ngu n nhân s ---------------------------------------------------36 2. Tuy n m tuy n ch n - ph ng v n: ------------------------------------------37 3. B trí, s d ng lao ng: ------------------------------------------------------43 4. ào t o và b i dư ng nhân l c: ----------------------------------------------45 5. ánh giá năng l c th c hi n công vi c c a CBCNV trong công ty: -----47 6. Các bi n pháp nh m nâng cao công tác qu n lý lao ng trong công ty: ---------------------------------------------------------------------------------------48 B. ánh giá chung v công tác qu n tr nhân s t i Công ty u tư Xây l p Thương m i Hà N i: --------------------------------------------------------------51 1. Ưu i m: -------------------------------------------------------------------------51 2. Như c i m: ---------------------------------------------------------------------51 III. M t s bi n pháp nh m nâng cao hi u qu công tác Qu n tr Nhân s t i công ty: --------------------------------------------------------------------------52 1. Tuy n ch n nhân s : -----------------------------------------------------------52 2. B trí nhân s :-------------------------------------------------------------------53 3. ào t o và phát tri n ngu n nhân l c: ---------------------------------------53 4. Công tác t o ng l c ----------------------------------------------------------54 K t lu n -----------------------------------------------------------------------------------54 2
 3. L IM U Ngày nay h u h t các qu c gia trên th gi i u nh n th c rõ ư ng l i phát tri n kinh t là y u t u tiên quy t nh s thành b i trong quá trình phát tri n kinh t c a m t t nư c. Th c t cho th y Chính ph các nư c Châu Á sau nhi u th p k th c hi n chi n lư c gi m siêu ã nh n ra ư c nh ng m t h n ch c a nó, và ngay u th p k 60 ã có s chuy n hư ng chi n lư c y m nh s n xu t trong nư c tăng cư ng xu t kh u. V i kho ng th i gian 25-30 năm h ã ưa t nư c tr thành “Nh ng con r ng Châu Á”. Vi t Nam h i nh p v i s phát tri n c a khu v c trong kho ng 15 năm tr l i ây Chính ph ã ra ư ng l i i m i ó là s chuy n i cơ c u t t p trung quan liêu bao c p sang n n kinh t th trư ng có s i u ti t vĩ mô c a Nhà nư c. ã chuy n sang n n kinh t hàng hoá nhi u thành ph n v n ng theo cơ ch th trư ng có s qu n lý c a Nhà nư c và nh hư ng xã h i ch nghĩa. Trong i u ki n này Nhà nư c khuy n khích t do s n xu t kinh doanh, c nh tr nh trên th trư ng, chính vì v y mà các Công ty xí nghi p doanh nghi p qu c doanh và cá th ã ư c thành l p và ra i ngày càng ông o, t o i u ki n thúc y n n kinh t phát tri n. M i m t t ch c ư c thành l p v i ch c năng và nhi m v nh t nh, nhưng i v i các cơ quan ơn v ho t ng trong lĩnh v c kinh doanh thì m c tiêu hàng u c a h là v n l i nhu n, kinh doanh có lãi áp ng ư c nhu c u t i thi u là m b o s t n t i và phát tri n c a ơn v mình. Tuy chuy n sang cơ ch kinh t m i nhưng l i quen n p v i tính ch t trông ch l i vào c p trên, các cơ quan ơn v ph i ương u v i nhi u th thách khó khăn trong m i lĩnh v c t n t i và phát tri n. T xây d ng cơ c u t ch c, tuy n d ng lao ng… n vi c h ch toán s n xu t kinh doanh, doanh nghi p u ph i t lo li u t t c . cơ quan ơn v ho t ng kinh doanh có hi u qu , th c hi n t t các k ho ch ra thì con ngư i là y u t con ngư i. Y u t con ngư i là quan tr ng nh t, nó quy t nh n s thành b i c a cơ quan ơn v , là ch th c a m i quá trình ho t ng. Chính vì v y Công ty, xí nghi p, doanh nghi p luôn luôn quan tâm n công tác QTNS. Th ng l i hay th t b i trong kinh doanh cũng u do con ngư i t o nên, con ngư i quy t nh h t th y. Các nhà lãnh o, các nhà qu n lý trư c khi thành l p doanh nghi p thì 3
 4. công vi c u tiên ph i quan tâm n v n nhân s . V n s d ng con ngư i th nào cho có hi u qu , khai thác ư c h t ti m năng v n có c a h , là m t công vi c có vai trò quan tr ng. òi h i các nhà qu n tr ph i có phương pháp ti p c n khoa h c, có cách th c n m b t năng khi u, hi u ư c tâm lý t ng ngư i …trên cơ s ó b trí s p x p h vào nh ng công vi c thích h p tri t t n d ng ư c kh năng sáng t o c a ngư i lao ng, tinh th n say mê và lòng nhi t tình c a h . Cũng gi ng như các cơ quan ơn v khác t n t i trong n n kinh t th trư ng Công ty u tư Xây l p Thương m i Hà N i ã c bi t quan tâm chú tr ng n vi c QTNS, ho ch nh b trí s d ng con ngư i. Trong báo cáo này, b ng nh ng ki n th c khoa h c ã nghiên cưú trong quá trình h c t p t i trư ng, k t h p v i quá trình th c t p t t nghi p, i sâu vào th c t t i Công ty u tư Xây l p Thương m i Hà N i, tôi mu n c p n vai trò to l n c a công tài "M t s bi n pháp nh m tác QTNS trong văn pnòng Công ty thông qua nâng cao công tác QTNS t i Công ty u tư Xây l p Thương m i Hà N i ". Chính công tác QTNS khi ã ư c áp d ng m t cách khoa h c và úng hư ng cùng v i n l c c a toàn b CBCNV trong công ty ã giúp cho công ty t n t i và hi n nay ang t ng bư c l n m nh và ngày càng phát tri n. th y ư c vai trò to l n c a công tác QTNS trong Công ty, trong báo cáo này ta ph i i sâu tìm hi u th c tr ng t ch c QTNS t i Công ty t ó ưa ra ưa ra các bi n pháp nâng cao nh m phát huy công tác này. Qua th i gian dài nghiên c u và h c t p t i trư ng i h c Dân l p Phương ông ư c s t n tình d y b o m t cách chân thành và nhi t tình c a các th y cô trong trư ng ã truy n t cho tôi nh ng ki n th c cơ b n v công tác Qu n tr Văn phòng. ng th i sau khi th c t p t i Công ty u tư Xây l p Thương m i Hà n i ư c s nhi t tình ch b o, giúp c a các cán b nhân viên trong Công ty ã cung c p nh ng thông tin vô cùng c n thi t giúp cho tôi hoàn thành t t tài nghiên c u v công tác QTNS c a mình. Tôi xin chân thành c m ơn các th y cô giáo ã b o ban d y d trong quá trình h c t p t i trư ng, c bi t là s ch b o nhi t tình c a th y giáo hư ng d n: Th c sĩ Tr n H u Khương. C m ơn ban Giám c, các CBCNV c a Công ty u tư Xây l p Thương m i Hà n i ã nhi t tình giúp , t o i u ki n cho tôi hoàn thành t t chuyên này. 4
 5. CHƯƠNG I M T S NÉT CƠ B N V TÌNH HÌNH HO T NG C A CÔNG TY U TƯ XÂY L P THƯƠNG M I HÀ N I I. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH THÀNH L P VÀ PHÁT TRI N C A CÔNG TY U TƯ XÂY L P THƯƠNG M I HÀ N I 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH : Công ty u tư Xây l p Thương m i Hà n i tr c thu c s Thương m i Hà n i, ti n thân trư c ây là Công ty s a ch a nhà c a Thương nghi p Hà n i, ư c thành l p ngày 30 tháng 9 năm 1970 theo quy t nh s 569/Q -UB c a U ban nhân dân Thành ph Hà n i, trên cơ s sát nh p 3 ơn v : Xí nghi p s a ch a nhà c a c a S lương th c, i xây d ng ăn u ng và i Công trình 12 c a S Thương nghi p. Sau nhi u l n i tên: Công ty s a ch a nhà c a và trang thi t b Thương nghi p-Công ty Xây l p Thương nghi p- nay i tên là Công ty u tư Xây l p Thương m i Hà n i, theo Quy t nh s 2863/Q -UB ngày 07 tháng 8 năm 1995 c a UBND Thành ph Hà n i. Công ty u tư Xây l p Thưong m i Hà n ii có tên giao d ch vi t t t ICT. Co, có tr s chính t t i s 8 Gi ng võ- Phư ng Cát linh- ng a-Hà n i. 2. CH C NĂNG VÀ NHI M V C A CÔNG TY: Th i kỳ m i thành l p nhi m v ch y u c a Công ty là s a ch a, duy tu, quét vôi, sơn c a m ng lư i kho tàng, nhà xư ng, c a hàng ph c v s n xu t kinh doanh theo k ho ch c a s Thương nghi p Hà n i giao. S n lư ng hàng năm kho ng vài ch c tri u ng v i t ng s CBCNV là vài trăm ngư i. Sau khi i tên Công ty u tư Xây l p Thương m i Hà n i xác nh l i nhi m v cho mình: - u tư và xây d ng các công trình: Thương m i, công nghi p dân d ng, văn hóa phúc l i và công trình xây d ng h t ng, nông thôn m i. -Kinh doanh b t ng s n, khách s n, du l ch, thương m i ph c v m i yêu c u c a khách trong và ngoài nư c. -S n xu t, ch bi n các hàng lâm s n, m c, v t li u xây l p… 5
 6. -Làm d ch v s a ch a, l p t các trang thi t b , d ch v tư v n, d án, lu n ch ng kinh t k thu t. - ư c xu t kh u các s n ph m hàng hoá c a Công ty và s n ph m hàng hoá liên doanh liên k t, nh p kh u các thi t b , nguyên li u v t tư, hàng hoá ph c v xây l p và tiêu dùng. -Liên doanh liên k t các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c m r ng các ho t ng u tư xây l p và thương m i c a Công ty. 3. QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N C A CÔNG TY U TƯ XÂY L P THƯƠNG M I HÀ N I : 3.1.T khi thành l p n năm 1975: Công ty ho t ng theo cơ ch th i chi n tranh, s n ph m ch y u là s a ch a, c i t o nhà xư ng, kho tàng, c a hàng, quét vôi, sơn c a cho ngành Thương nghi p. 3.2.T năm 1976 n năm 1985: Ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty theo k ho ch hàng năm c a S Thương nghi p quy mô nh , k t qu duy trì m c bình thư ng, các m t không phát tri n, s n lư ng xây d ng, s a ch a chi m kho ng 20% yêu c u c a toàn ngành. T ch c nhân s ít có s bi n ng thay i. 3.3.T năm 1986 n năm 1987: Công ty lâm vào tình tr ng kh ng ho ng tr m tr ng, m t tín nhi m v i khách hàng. V n không còn, công nhân nhi u, không có vi c làm d n n nguy cơ phá s n. n cu i năm 1987, lãnh o S Thương m i Hà N i và U ban nhân dân thành ph Hà N i ã có quy t nh tăng cư ng cán b lãnh o, s p x p t ch c Công ty. Bư c vào k ho ch năm 1988, v i quy t tâm cao, lãnh o Công ty ã v ch k ho ch và ng viên CBCNV kh c ph c khó khăn th c hi n chương trình t ch c l i ơn v . V i tinh th n nhìn th ng vào th c t , c bi t là th c t y u kém, Công ty soát xét l i ti m năng c a ơn v , nh hư ng m c tiêu kinh doanh: không ph i ch là v n kinh t ơn thu n mà còn là v n xã h i, công 6
 7. ăn vi c làm cu c s ng c a hàng trăm con ngư i, là b n ch t c a kinh doanh xã h i ch nghĩa, tìm l i ra kh ng nh hư ng i lên c a m t ơn v kinh t qu c doanh. Trong chi n lư c c a mình, Công ty quy t tâm khai thác t i a ưu i m th m nh c a nhân t xã h i ch nghĩa c a n n kinh t nư c ta ã có s n, ng th i khai thác tri t v ưu i m công tác qu n lý t ch c s n xu t c a n n kinh t th trư ng. T ng bư c, t ng bư c nh m xây d ng ơn v i theo tư tư ng kinh doanh úng n , xây d ng m t t p th con ngư i có b n lĩnh có truy n th ng, có m c tiêu oàn k t nh t trí cao làm ăn úng o lý, úng pháp lu t. L y ch tín hàng u và xuyên su t. L y th i gian, l y ý trí n i l c con ngư i t o d ng l i cơ nghi p. 3.4. Giai o n 1988 n năm 1990: n nh t ch c, khôi ph c s n xu t kinh doanh t n t i, v i m c tiêu là ph c h i l i s n xu t kinh doanh t n t i. Công ty ã d a vào s c mình, oàn k t m t lòng, b ng m i bi n pháp, huy ng m i ti m năng tr l i v i cơ ch th trư ng chuy n mình i ti p các bư c v ng ch c sau này. 3.5. Giai o n 1991 - 1995: Phát huy k t qu bư c u, m c tiêu ph n u gi th n nh và t o ti n phát tri n. M r ng th trư ng , m r ng ngành ngh a d ng hoá công vi c, nâng cao hi u qu trong s n xu t , m b o ch t lư ng xây d ng công trình, c i ti n và nâng cao m t bư c công ngh , t o nh ng bư c kh i s c m i. 3.6. Giai o n 1996 - 2000: Phát huy các k t qu ã t ư c, m r ng ngành ngh t o bư c t bi n ưa Công ty vào th phát tri n v ng ch c lâu dài. Công ty u tư Xây l p Thương m i Hà N i ư c thành l p r t s m (1970) nhưng th c s i vào s n xu t và phát tri n ph i n năm 1991m i th c s n nh. Tr i qua bao thăng trâm n nay (năm 2000) Công ty ã t ư c nh ng k t qu kh quan m b o s phát tri n và t n t i sau này. Sau ây là b ng k t qu ã t ư c trong nh ng năm qua: K t qu th c hi n k ho ch t năm 1991 - 1995 7
 8. 1991 1992 1993 1994 1995 Di n gi i ơn v KH TH KH TH KH TH KH TH KH TH S n lư ng T 3 3,9 4,5 11,8 12 12,8 14,5 20 22 22,5 N p ngân sách Tr. 90 124,3 130 279,5 300 407 410 433,9 550 570 L i nhu n Tr. 56,6 118,2 226,7 229,5 184,5 Thu nh p BQ 1.000 100 103 150 200 250 280 320 350 400 430 ngư i/tháng K t qu th c hi n k ho ch t 1996-2000 1996 1997 1998 1999 2000 Đơ n Di n gi i v KH TH KH TH KH TH KH TH KH TH S n lư ng Tđ 25 28,00 33,4 35,19 38 101 42 46,5 47 60,2 6 5 N p ngân Tr.đ 600 696,5 825 1141 1450 320 1850 2000 2300 3000 sách L i nhu n Tr.đ 86,2 550 360 400 500 600 Thu nh p BQ 1.000 450 480 600 650 700 680 750 780 800 ngư i/tháng đ Tóm l i: Quá trình thành l p c a Công ty là m t quá trình ph c t p y gian nan và th thách. Nh ng i u n i b t nh t áng quan tâm nh t ây là m i giai o n l ch s , trư c tình hình m i, nhi m v m i òi h i ph i có b máy t ch c nhân s phù h p có trình năng l c hoàn thành nhi m v ư c giao. II. CƠ C U T CH C VÀCH C NĂNG NHI M V C A CÔNGTY U TƯ XÂY L P THƯƠNG M I HÀ N I: 1 Cơ c u t ch c c a Công ty: Cũng gi ng như các Công ty thu c s xây d ng khác, Công ty u tư Xây l p Thương m i Hà n i có cơ c u t ch c khoa h c và h p lý. B máy cơ c u t ch c c a ơn v ch y u ư c chia thành 2 kh i l n: -Kh i văn phòng -Kh i tr c ti p s n xu t 8
 9. 1.1.Kh i văn phòng Công ty: g m có 4 phòng chính -Phòng T ch c Hành chính. -Phòng Tài chính K toán. -Phòng nghi p v Kĩ thu t Xây l p. -Trung tâm kinh doanh nhà ây là 4 phòng ban n m trong kh i văn phòng c a Công ty, m i phòng u có ch c năng nhi m v riêng. Nhưng m c tiêu hàng u c a c kh i là “xây d ng”sao cho Công ty ngày càng phát tri n. th c hi n ư c m c tiêu ó các phòng ph i ch u s giám sát tr c ti p c a lãnh o, óng vai trò là ngư i giúp vi c cho giám c trong công tác t ch c, qu n lý Công ty. 1.2.Kh i tr c ti p s n xu t:bao g m -Xí nghi p Xây l p trung tâm -Xí nghi p Xây l p s 9 -Xí nghi p Xây l p s 4 -Xí nghi p Xây l p Thương m i s 10 + i xây l p s 1 + i xây l p s 2 + i xây l p s 5 + i xây l p s 6 + i xây l p s 7 + i xây l p s 8 + i sơn, quét vôi +Xư ng s n xu t v t li u và xư ng m c n i th t V i cơ c u ư c t ch c b trí tương i h p lý, t khi thành l p n nay s CBCNV c a Công ty u tư Xây l p Thương m i Hà N i luôn có s thay i phát tri n ngày càng t t hơn hoàn thi n hơn áp ng qui mô c a Công ty . n nay (theo s li u báo cáo ngày 22/2/2000) t ng s CBCNV c a Công ty hi n còn 184 ngư i v i trình h c v n tương i cao , áp ng yêu c u kĩ thu t ưa 9
 10. Công ty ngày càng v ng ch c i lên chi m m t v trí x ng áng trong cơ ch th trư ng . Báo cáo th ng kê ch t lư ng cán b ( n ngày 22 tháng 2 năm 2000) Các ch tiêu T ng s Trong ó n - T ng s CBCNV 184 58 - ng viên 54 10 1. Trình văn hoá: -C p3 53 15 -C p2 17 12 -C p1 2. Trình chuyên môn: - Trên i h c 01 - ih c 83 19 - Trung c p 30 10 - Sơ c p 01 3. Trình chính tr : - Cao c p - Trung c p 02 - Sơ c p 52 10 4 . S ào t o l i 5. Cán b qu n lý - Giám c 01 - PG , k toán trư ng 04 - Trư ng phòng và tương ương 14 2 - Phó phòng và tương ương 12 2 6. Cán b công oàn (BCH, ch t ch, 29 12 P.ch t ch, BP) Tóm l i : Công ty u tư Xây l p Thương m i Hà N i có cơ c u t ch c ư c b trí h p lý trong tình hình hi n t i c a Công ty k t h p v i i ngũ CBCNV lành ngh ang t ng bư c ư c chuyên môn hoá. 10
 11. 1.3.Sơ cơ c u t ch c Công ty u tư Xây l p Thương m i Hà n i: Ban giám c Công ty u tư xây l p thương m i Hà N i Phòng T Phòng Phòng Trung tâm ch c Tài chính nghi p v kinh doanh hành k thu t xây k toán nhà chính lp XN XN XN XN i i i i i i i Xư ng Xây Xây Xây Xây Xây Xây Xây Xây Xây Xây s ơn SXVL và l p trung lp lp lp lp lp lp lp lp lp xư ng vôi s s s s s s s s s m cn i tâm 9 4 10 1 2 5 6 7 8 th t 2. CH C NĂNG, NHI M V C A CÁC PHÒNG BAN TRONG CÔNG TY U TƯ XÂY L P THƯƠNG M I HÀ N I : Như ã mô t và trình bày ph n trên, Công ty u tư Xây l p thương m i Hà n i có s phân c p qu n lý lãnh o tr c tuy n, qu n lý g n li n v i t ch c s n xu t, thông qua các phó giám c kiêm giám c các xí nghi p và s phân c p u quy n cho Trư ng các ơn v : k toán trư ng ch u trách nhi m trư c ban giám c, ch u trách nhi m i u hành và qu n lý tài chính, m b o v n cho s n xu t kinh doanh phát tri n theo yêu c u m c tiêu c a giám c Công ty ch o. Giám c có trách nhi m xây d ng m c tiêu k ho ch kinh t -xã h i, v ch ch trương k ho ch công tác tr ng tâm theo th i kỳ k ho ch năm, quý, tháng. Các phó Giám c t ch c ch o các phòng ban, các ơn v th c hi n. V i s phân công này ây là bư c th nghi m ban u yêu c u m i thành viên có s ph i h p ch t ch g n bó nh m nâng cao hi u qu i u hành. Ho t ng qu n l hành chính trong Công ty ư c th c hi n thông qua các m nh l nh và qua các văn b n qu n lý hành chính. 11
 12. Ho t ng qu n lý hành chính c a Công ty ch y u ư c ho t ng thông qua 4 phòng nghi p v : -Phòng T ch c Hành chính -Phòng Tài chính K toán -Phòng nghi p v kĩ thu t xây l p -Trung tâm kinh doanh nhà 2.1.Phòng T ch c Hành chính: Phòng t ch c hành chính là phòng chuyên môn nghi p v có ch c năng tham mưu giúp vi c cho giám c Công ty v công tác T ch c- Chính sách- Hành chính Qu n tr . Nhi m v trung c a phòng là xây d ng, t ch c th c hi n t t các công tác chuyên môn nghi p v thu c các lĩnh v c: -T ch c lao ng ti n lương, thi ua khen thư ng k lu t. -Thanh tra b o v n i b . -Hành chính, Qu n tr , B o v , Ti p dân, Yt , Ti p khách trong Công ty… 2.1.1.Công tác T ch c Lao ng Ti n lương, Thi ua Khen thư ng, K lu t: *Công tác T ch c: -L p k ho ch, phương án v T ch c và nhân s ph c v s n xu t, l p t trình báo cáo lãnh o Công ty( cơ quan qu n lý c p trên) quy t nh thành l p, sát nh p, gi i th , b sung s a i cơ c u t ch c phù h p v i bư c i mô hình phát tri n c a Công ty trong t ng thơì kỳ. -T ch c tri n khai th c hi n các quy t nh c a lãnh o Công ty. -Ch trì ph i h p v i các ơn v ch c năng, các ơn v tr c thu c xây d ng ch c năng, nhi m v ch , trách nhi m, m i quan h công tác theo ho t ng c a t ch c trong Công ty. -Gi i quy t các nghi p v v qu n lý nhân l c bao g m: b i dư ng, b t, phân công, công tác, x p lương, nâng lương, khen thư ng, k lu t… -Ph i h p v i các b ph n có liên quan l p k ho ch, quy ho ch cán b , t ch c ào t o, nâng cao nghi p v i ngũ CBCNV trong Công ty, áp ng yêu c u c a phát tri n s n xu t kinh doanh. 12
 13. -Nghiên c u th c hi n và hư ng d n th c hi n tiêu chu n, chính sách cán b , b trí và s d ng h p lý phát huy năng l c, s trư ng c a m i CBCNV trong Công ty. -Th c hi n qu n lý th ng nh t i ngũ cán b v ch t lư ng, s lư ng, l p báo cáo nh kỳ, t xu t v i lãnh o Công ty, S Thương m i Hà n i và v i cơ quan ng Nhà nư c có liên quan. Qu n lý H sơ CBCNV ng ti n lương, ch *Công tác lao chính sách: -Hư ng d , th ng nh t t ch c th c hi n B lu t lao ng và các văn b n c a Nhà nư c v lao ng ti n lương c a toàn Công ty. -Xây d ng ơn giá và k ho ch qu ti n lương theo ơn giá, k ho ch và quy ch ã ư c duy t. Báo cáo tình hình th c hi n k ho ch qu lương theo quy nh c a ch báo cáo th ng kê. Ph i h p v i các phòng ban ch c năng t ch c sát h ch thi tay ngh nâng b c lương theo quy nh. -Gi i quy t k p th i, úng lu t lao ng, các ch chính sách i v i ngư i lao ng như: khen thư ng, k lu t, hưu trí, m t s c, thôi vi c, thuyên chuy n, ti p nh n, i u ng và ch m d t h p ng lao ng… Nghiên c u xu t, tham mưu giúp Giám c Công ty áp d ng hình th c t ch c lao ng úng Lu t lao ng và phù h p v i cơ ch qu n lý s n xu t kinh doanh c a Công ty. *Công tác thi ua, khen thư ng: -N m b t k p th i ch trương ch o c a thành ph , S Thương m i Hà n i v phong trào thi ua tri n khai, phát ng thi ua trong toàn Công ty. Thi ua g n li n v i s n xu t kinh doanh v i m c tiêu năng su t- Ch t lư ng- Hi u qu . Ph i h p v i công oàn và các phòng ban giúp lãnh o Công ty ch o t t công tác thi ua, khen thư ng k p th i, thư ng xuyên và t xu t cho ơn v , cá nhân có thành tích trong ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty. 2.1.2.Công tác thanh tra b o v n i b : 13
 14. -L p k ho ch và thư ng xuyên t ch c thanh tra m i m t ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty theo úng quy nh c a pháp l nh Thanh tra. -Thanh tra và gi i quy t k p th i, úng th m quy n ơn thư khi u t , khi u n i c a CBCNV, m b o oàn k t trong toàn n i b Công ty. -T ch c thanh tra vi c ch p hành b lu t lao ng, ch chính sách i v i ngư i lao ng trong toàn Công ty. -Th c hi n y k p th i báo cáo Thanh tra, theo quy nh, giúp lãnh o Công ty giám sát vi c th c hi n các quy ch dân ch , quy ch b o m t trong Công ty, giúp Công ty b o v bí m t trong kinh doanh, giúp CBCNV hi u rõ t m quan tr ng, quy n h n và trách nhi m trong công tác b o v n i b . -Có k ho ch b o m t. -Qu n lý ch t lư ng Chính tr CBCNV. -T ch c th c hi n t t công tác Phòng cháy ch a cháy toàn Công ty. -Quan h ch t ch v i các cơ quan Công an, Quân s a phương b ov an toàn tuy t i v i ơn v óng quan. 2.1.3. Công tác Hành chính Qu n tr : -Chu n b s ki m tra úng n v m t n i dung, th t c, th th c pháp lý Hành chính c a các phương án, các quy t nh, t trình…trư c khi trình Giám c quy t nh ho c Giám c Công ty công trình c p trên phê chu n( n i dung, phương án, quy nh, t trình…do các phòng và các b ph n chu n b và ch u trách nhi m). -Tr lý Giám c Công ty hoàn thành biên b n các cu c h p ư c b trí, s p x p. -Qu n lý nhà làm vi c, nhà và h th ng nhà xư ng s n xu t kinh doanh c a Công ty (Bao g m c vi c qu n lý h sơ, gi y t có liên quan như gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u, biên lai thu thu s d ng t…) tham gia l p k ho ch xây d ng, c i t o, nâng c p cơ s v t ch t kinh t c a Công ty. -Ki m tra qu n lý vi c mua s m, s d ng tài s n, phương ti n dùng v t ch t ph c v cho công tác c a cơ quan v i phương châm ti t ki m và có hi u qu . 14
 15. -Giúp giám c gi i quy t t t các m i quan h c a ơn v v i các ơn v b n và các cơ quan ch c năng c a thành ph t o thu n l i cho vi c hoàn thành k ho ch s n xu t. -Th c hi n công tác khánh ti t trang trí nh ng ngày l t t, h i h p, ti p dân, ti p khách n làm vi c t i cơ quan, m b o yêu c u trang tr ng, văn minh,l ch s. -Thay m t Công ty t ch c thăm h i ng viên gia ình CBCNV khi g p vi c bu n khi m au, tang l , chúc m ng ngày vui phân c p c a Công ty. *Công tác văn thư lưu tr : -Ti p nh n công văn gi y t cho toàn Công ty, tr c i n tho i, chuy n giao công văn gi y t i, n úng a ch k p th i, chính xác. +T t c công văn i, công văn n u ph i ghi vào s ti n theo dõi công vi c và tìm ki m công văn i c n thi t. Vi c ghi vào s “s công văn n” và “s công văn i” ph i làm úng, nhanh g n trong ngày hôm công văn ư c ký ho c ch m nh t là ngày hôm sau: +Công văn n ph i ư c phân ph i n tay ngư i có trách nhi m nghiên c u ho c gi i quy t trong th i h n ng n nh t. +Nh ng công văn có óng d u “ho t c”, d u “thư ng kh n” ph i ư c g i i ho c phân ph i ngay l p t c. +Vi c g i nh n, phân ph i các công văn “m t”, “t i m t”, “tuy t m t” ph i theo úng ch qu n lý c a Nhà nư c. -T t c công văn gi y t c a Công ty ã ư c gi i quy t ph i ư c s p x p phân lo i b o qu n lưu tr m t cách khoa h c theo quy nh c a nhà nư c ti n cho vi c tra c u, s d ng khi c n thi t. * ánh máy, in n: -Th c hi n công tác ánh máy, in n tài li u y , k p th i m b o úng th th c và chính t , ng pháp chuy n giao cho ngư i có trách nhi m. B o qu n t t các máy móc thi t b ư cgiao. -Th c hi n óng d u, qu n lý con d u úng quy nh c a Nhà nư c và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c gi , óng d u. Th c hi n t t quy ch b o m t. 15
 16. *Công tác Y t , ph c v . +Yt : Sơ c u, chăm sóc s c kho cho cán b kh i cơ quan, t ch c theo dõi và mua B o hi m yt cho CBCNV toàn Công ty. +Lái xe: S n sàng phương ti n ph c v k p th i và an toàn tuy t i cho ngư i, phương ti n trong các chuy n công tác theo yêu c u c a nhi m v s n xu t kinh doanh, s a ch a i n nư c thông thư ng. +T p v : th c hi n v sinh thư ng xuyên nơi làm vi c m b o yêu c u: nơi làm vi c khang trang, s ch, p. +Nhà ăn: t ch c t t b a ăn trưa cho CBCNV kh i văn phòng cơ quan Công ty. *Công tác b o v : -T ch c th c hi n công tác tu n tra b o v cơ quan 24/24 gi , m b o an toàn tuy t i m i phương ti n, tài s n c a Công ty, phương ti n c a CBCNV, khách n làm vi c t i Công ty. -T ch c th c hi n t t công tác phòng cháy ch a cháy văn phòng Công ty. -Thư ng tr c ki m tra khách ra vào Công ty, báo cáo lãnh o Công ty b trí th i gian ti p và làm vi c. Nghiêm c m tình tr ng khách t ti n lên g p lãnh o Công ty. 2.2.Phòng Tài chính K toán: Phòng Tài chính có ch c năng tham mưu giúp vi c cho Giám c iu hành qu n lý các ho t ng, tính toán kinh t , ki m tra vi c b o v s d ng tài s n, v t tư, ti n v n nh m m b o quy n ch ng s n xu t kinh doanh và t ch tài chính c a Công ty. Phòng Tài chính K toán có các nhi m v sau: -T ng h p l p k ho ch s n xu t kinh daonh, các k ho ch bi n pháp cho t ng k ho ch tháng, quý, năm và dài h n. -Ch u trách nhi m l p k ho ch nghiên c u các chính sách Tài chính và t ch c huy ng các ngu n v n ph c v s n xu t kinh doanh, các nhu c u u tư c a Công ty. 16
 17. -Ghi chép, tính toán, ph n ánh s li u có, tình hình luân chuy n và s d ng tài s n, v t tư, ti nv n, quá trình và k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh và s d ng chi phí h p lý c a ơn v . -L p báo cáo, cung c p các s li u, tài li u cho vi c i u hành ho t ng s n xu t kinh doanh, phân tích ho t ng kinh t tài chính ph c v giám c ch o s n xu t kinh doanh k p th i. -L p báo cáo th ng kê tài chính theo kỳ k ho ch s n xu t kinh doanh tháng, quý, năm báo cáo k p th i cho Giám c và c p trên theo quy nh c a nhà nư c. Ch u trách nhi m ki m tra các ơn v toàn Công ty v thu chi tài chính, k lu t thu n p, thanh toán, ki m tra vi c b o qu n và s d ng cac lo i tài s n, v t tư, ti n v n, kinh phí. Phát hi n và ngăn ng a k p th i vi ph m chính sách ch , k lu t kinh t , tài chính c a Nhà nư c. -Th c hi n th ng nh t trong ph m vi toàn Công ty: +H th ng ch ng t ghi chép ban u. +H th ng tài kho n và s sách. +H th ng phi u m u báo cáo. +H th ng và phương pháp tính các ch tiêu kinh t , tài chính. +Các ơn v o lư ng. +Niên k toán th ng kê -Qu n lý và b o qu n, s d ng s li u k toán th ng kê theo ch b om t c a Nhà nư c v qu n lý kinh t . -Cán b k toán ư c m b o quy n c l p v chuyên môn nghi p v theo úng quy nh trong các ch k toán Nhà nư c hi n hành. 2.3.Phòng nghi p v k thu t xây l p: Phòng nghi p v k thu t xây l p có ch c năng làm tham mưu giúp vi c cho Giám c, qu n lý ch o công tác xây l p, công tác qu n lý k thu t, ch t lư ng và an toàn lao ng. Ngoài ch c năng trên phòng nghi p v k thu t xây l p còn có các nhi m v : -Theo dõi ti n xây l p các công trình, làm báo cáo th ng kê s n lư ng theo t ng kỳ, k ho ch ch o s n xu t. 17
 18. -Qu n lý thi t b và l p k ho ch ti n b khoa h c k thu t. -Nghiên c u, l p phương án s lý k thu t phát sinh trong thi công, giúp Gi m c ch o các ơn v l p h sơ, duy t các phương án thám gia u th u, bi n pháp thi công… -Tham gia h i ng nghi m thu k thu t cơ s . -Th c hi n công tác an toàn lao ng. -Tham mưu xét duy t sáng ki n, c i ti n k thu t. -Ph i h p v i phòng t ch c hành chính giúp giám c trong các công tác: + ào t o k thu t và t ch c thi nâng b c cho công nhân. +Công tác nh m c k thu t, nh m c tiêu hao v t tư… và hư ng d n các ơn v th c hành. +L p t sách chuyên môn lưu tr các văn b n pháp ch v qu n lý, t sách chuyên môn lưu tr các văn b n pháp ch v xây d ng cơ b n và h sơ các công trình. +Giúp vi c ban Giám c tư v n d ch v cho khách l p các d án. 2.4.Trung tâm kinh doanh nhà: Trung tâm kinh doanh nhà là ơn v kinh t th c hi n nhi mv kinh doanh nhà và làm tư v n d ch v xin c p t, mua bán nhà c a, xây d ng nhà, làm h sơ, th t c trư c b ph c v trong, ngoài ngành và xã h i. Trung tâm ph i m b o nh ng nhi m v sau: -M r ng ti p th , làm h sơ, th t c, h sơ thi t k xây d ng, d toán xây d ng, t ch c th c hi n, chuy n giao cho Xí nghi p xây l p trung tâm ho c các ơn v trong Công ty, t ch c thi công k ho ch c a Công ty ho c t ch u trách nhi m t ch c thi công theo úng quy ch chung c a Công ty, làm th t c trư c b cho khach hàng. Doanh thu tính theo u ngư i. -D th o giá c , trình H i ng mua bán nhà phê duy t th c hi n. -Các công trình xây nhà bán cho khách hàng ph i làm úng thi t k , y th t c, gi y phép theo quy nh c a Nhà nư c. Tóm l i : 18
 19. Trong 4 phòng nghi p v c a Công ty u tư Xây l p Thương m i Hà n i: Phòng T ch c Hành chính Phòng Tài chính K toán Phòng nghi p v k thu t xây l p Trung tâm kinh doanh nhà Thì 3 phòng nghi p v là T ch c Hành chính, Tài chính k toán, K thu t xây l p u có ch c năng chung làm tham mưu, giúp vi c cho giám c, qu n lý ch o các nhi m v c a t ng phòng ban mình, t ó nh m giúp lãnh o th c hi n ư c nhi m v c a Công ty ã t ra t ng năm m t cách cao nh t. th c hi n ư c các ch c năng, nhi m v trên c 3 phòng nghi p v ph i có m i quan h m t thi t v i nhau, t o i u ki n thu n l i giúp h tr nhau cùng phát tri n. Cùng v i các ch c năng và m i quan h gi a 3 phòng nghi p v , Giám c ch o ra phương hư ng Công ty hoàn thành t t ch c năng, nhi m v c a mình. Trung tâm kinh doanh nhà là m t ơn v ho t ng tương i c l p so v i ch c năng và nhi m v c a Công ty. Trung tâm có nhi m v kinh doanh nhà và làm tư v n d ch v xin c p t, mua bán nhà c a, xây d ng nhà, làm h sơ th t c, trư c b ph c v trong ngoài ngành và xã h i. ây là phương hư ng phát tri n kinh t m i c a Công ty u tư Xây l p Thương m i Hà n i là lĩnh v c ho t ng b sung hay có th nói là ho t ng ph c a Công ty nhưng hàng năm nó mang l i m t kho n l i nhu n tương i l n. III.K T QU HO T NG KINH DOANH C A CÔNG TY U TƯ XÂY L P THƯƠNG M I M T S NĂM G N ÂY: Như ã trình bày sơ b v k t qu ho t ng kinh doanh c a Công ty, ph n này ta s i sâu hơn v nh ng m t m nh y u c a Công ty m t s năm g n ây. Trong 10 năm g n ây sau khi ư c S Thương m i và UBND Thành ph quan tâm tìm ra ư ng l i i m i ã v c Công ty thoát kh i tình tr ng phá s n, ngày càng phát tri n t ng bư c ph c h i và v ng ch c i lên. 19
 20. Trong nh ng năm qua bên c nh s v ng m nh d n lên v kinh t thì hàng năm Công ty còn ư c t ng nhi u b ng khen, c quy t th ng, c thi ua xu t s c v.v.. S ki n áng quan tâm là vào năm 1997 cùng v i giám c, Công ty u tư xây l p thương m i Hà N i ã ư c nh n thư ng huân chương lao ng h ng ba 1 . K T QU HO T NG C A CÔNG TY TRONG CÁC NĂM 1999 - 2000 : 1.1. năm 1999: Bư c vào k ho ch năm 1999, Công ty có nh ng thu n l i ã th c hi n hoàn thành k ho ch s n xu t kinh doanh năm 1998 m t cách xu t s c. T o i u ki n th c hi n xong các d án kinh doanh nhà c a các năm trư c, ã thu h i ư c v n. T ch c qu n lý và t ch c nhân s ã có nh ng bư c chuy n i, t o ư c năng l c m i vư t kh i s trì tr b o th . Th trư ng xây d ng có bư c kh i s c m i, thi công các công trình xây d ng có ch t lư ng cao t ti n thi công, ã có uy tín, em l i lòng tin v i khách hàng, t o ư c th và l c m i. Bên c nh nh ng thu n l i trên trong năm 1999 Công ty cũng g p r t nhiêù khó khăn do s thay i ch trương chính sách c a Nhà nư c và c a Thành ph . ó là hai lu t thu m i (thu VAT và thu thu nh p doanh nghi p) có hi u l c thi hành. Ngoài ra h u qu c a cu c kh ng ho ng kinh t khu v c v n ti p t c nh hư ng tr c ti p n n n kinh t nư c ta. c bi t là s c nh tranh ngày càng gay g t trên th trư ng xây d ng. N i t i Công ty cũng có nh ng khó khăn nh t nh như năng l c trang thi t b còn y u, v n chưa ngang t m c nh tranh th trư ng. T nh ng ánh giá th c t : ng u và Ban giám c v i quy t tâm cao, v ng lòng tin ã v ch ra m c tiêu phương hư ng cho năm 1999 úng n sát v i tình hình th c t . Nên k t thúc năm 1999 Công ty ã hoàn thành vư t m c k ho ch, m b o nh p tăng trư ng, gi i quy t vi c làm và gi v ng thu nh p c a CBCNV. C th các ch tiêu kinh t ã t ư c trong năm 1999 Các ch tiêu K ho ch Th c hi n T l (%) 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản