intTypePromotion=3

Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế kỹ thuật và thi công kè bảo vệ bờ sông Cân Thơ đoạn từ cầu Cái Sơn đến rạch Đầu Sấu theo 2 phương án

Chia sẻ: Hoang Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:138

0
133
lượt xem
53
download

Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế kỹ thuật và thi công kè bảo vệ bờ sông Cân Thơ đoạn từ cầu Cái Sơn đến rạch Đầu Sấu theo 2 phương án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế kỹ thuật và thi công kè bảo vệ bờ sông Cân Thơ đoạn từ cầu Cái Sơn đến rạch Đầu Sấu theo 2 phương án trình bày tổng quát công trình, các tài liệu làm cơ sở thiết kế, tính toán chi tiết phương án 1, tính toán chi tiết phương án 2, thiết kế thi công. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế kỹ thuật và thi công kè bảo vệ bờ sông Cân Thơ đoạn từ cầu Cái Sơn đến rạch Đầu Sấu theo 2 phương án

TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA<br /> KHOA KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG<br /> <br /> CỘNG HÕA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc<br /> <br /> BỘ MÔN KT&QL TÀI NGUYÊN NƢỚC<br /> <br /> -----oOo-----<br /> <br /> ------------------<br /> <br /> NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP<br /> HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN NHẬT LAI<br /> NGÀNH: THỦY ĐIỆN – THỦY LỢI – CẤP THOÁT NƢỚC<br /> 1. Đầu đề luận văn:<br /> <br /> MSSV: 81001642<br /> LỚP: XD07BTL1<br /> <br /> THIẾT KẾ KÈ BẢO VỆ BỜ SÔNG CẦN THƠ<br /> 2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):<br /> Thiết kế kỹ thuật và thi công kè bảo vệ bờ sông Cân Thơ đoạn từ cầu Cái Sơn đến rạch Đầu Sấu theo 2<br /> phƣơng án.<br /> 3. Ngày giao nhiệm vụ luận văn : 27/01/2016<br /> 4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 06/06/2016<br /> 5. Họ và tên ngƣời hƣớng dẫn:<br /> Phần hƣớng dẫn<br /> TS. VÕ THỊ TUYẾT GIANG<br /> 100%<br /> Nội dung và yêu cầu LVTN đã đƣợc thông qua Bộ môn.<br /> TP.HCM, ngày … tháng 06 năm 2016<br /> CHỦ NHIỆM BỘ MÔN<br /> (Ký và ghi rõ họ tên)<br /> <br /> PGS.TS NGUYỄN THỐNG<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN<br /> (Ký và ghi rõ họ tên)<br /> <br /> TS. VÕ THỊ TUYẾT GIANG<br /> <br /> PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN:<br /> Ngƣời duyệt (chấm sơ bộ): .................................................................<br /> Đơn vị: ................................................................................................<br /> Ngày bảo vệ: .......................................................................................<br /> Điểm tổng kết: .....................................................................................<br /> Nơi lƣu trữ luận án: ..............................................................................<br /> <br /> LVTN – THIẾT KẾ KÈ CẦN THƠ<br /> <br /> 1<br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN<br /> <br /> <br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> TP. Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng 06 năm 2016<br /> GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN<br /> <br /> NGUYỄN NHẬT LAI – MSSV 81001642<br /> <br /> 2<br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN<br /> <br /> <br /> ......................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................<br /> TP. Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng 06 năm 2016<br /> GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN<br /> <br /> LVTN – THIẾT KẾ KÈ CẦN THƠ<br /> <br /> 3<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ........................................................................... 1<br /> NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ................................................................ 2<br /> NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN.................................................................... 3<br /> MỤC LỤC ........................................................................................................................... 4<br /> DANH MỤC HÌNH............................................................................................................. 7<br /> DANH MỤC BẢNG ........................................................................................................... 9<br /> LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................................... 11<br /> CHƢƠNG I - GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT CÔNG TRÌNH ............................................. 12<br /> I. Giới thiệu chung về sông Cần Thơ ................................................................................ 12<br /> II. Thực trạng, yêu cầu xây dựng bờ kè gia cố bờ bảo vệ bờ biển .................................... 13<br /> III. Nhiệm vụ của đề tài luận văn ...................................................................................... 13<br /> CHƢƠNG II - CÁC TÀI LIỆU LÀM CƠ SỞ THIẾT KẾ ............................................... 14<br /> I. Tài Liệu địa hình, địa chất.............................................................................................. 14<br /> 1. Đặc điểm địa hình tự nhiên của khu vực ....................................................................... 14<br /> 2. Đặc điểm địa chất của khu vực ...................................................................................... 14<br /> II. Tài liệu khí tƣợng thủy văn ........................................................................................... 16<br /> 1. Gió ................................................................................................................................. 16<br /> 2. Chế độ mƣa .................................................................................................................... 16<br /> 3. Thủy hải văn .................................................................................................................. 17<br /> III. Phân tích điều kiện tự nhiên, đề xuất phƣơng án thiết kế kè ....................................... 17<br /> 1. Phân tích điều kiện tự nhiên .......................................................................................... 17<br /> 2. Đề xuất phƣơng án thiết kế kè ....................................................................................... 17<br /> CHƢƠNG III - TÍNH TOÁN CHI TIẾT PHƢƠNG ÁN 1 .............................................. 19<br /> I. Sơ bộ về phƣơng án ........................................................................................................ 19<br /> 1. Tổng quan về công trình ................................................................................................ 19<br /> 2. Phân cấp công trình ....................................................................................................... 20<br /> II. Số liệu tính toán ............................................................................................................ 20<br /> 1. Số liệu tự nhiên .............................................................................................................. 20<br /> 2. Hệ số vƣợt tải................................................................................................................. 21<br /> 3. Vật liệu xây dựng .......................................................................................................... 21<br /> III. Thiết kế chi tiết tƣờng chắn ......................................................................................... 22<br /> 1. Lựa chọn kích thƣớc sơ bộ ............................................................................................ 22<br /> 2. Các lực tác động lên tƣờng chắn ................................................................................... 22<br /> 3. Các trƣờng hợp tính toán ............................................................................................... 24<br /> 4. Kiểm tra ổn định tƣờng chắn ......................................................................................... 31<br /> 5. Xử lý nền móng bằng cọc Bê Tông cốt thép ................................................................. 42<br /> 6. Kiểm tra ổn định công trình bằng phần mềm Plaxis. .................................................... 58<br /> 7. Tính toán kết cấu tƣờng chắn ........................................................................................ 70<br /> IV. Tính toán chi tiết mái taluy ......................................................................................... 79<br /> NGUYỄN NHẬT LAI – MSSV 81001642<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1. Sơ bộ về công trình mái taluy ........................................................................................ 79<br /> 2. Tính toán chi tiết mái taluy ............................................................................................ 79<br /> V. Tính toán chân kè.......................................................................................................... 90<br /> 1. Sơ bộ về chân kè ............................................................................................................ 90<br /> 2. Các lực tác động lên chân kè (tính trên 1m chiều dài) .................................................. 91<br /> 3. Kiểm tra ổn định ............................................................................................................ 92<br /> 4. Tính toán kết cấu tƣờng chân kè.................................................................................... 94<br /> 5. Tính toán đƣờng kính đá gia cố ..................................................................................... 97<br /> VI. Thiết kế các bộ phận phụ............................................................................................. 98<br /> 1. Lan can bảo vệ ............................................................................................................... 98<br /> 2. Vỉa hè ............................................................................................................................. 99<br /> 3. Bậc thang lên xuống ...................................................................................................... 99<br /> 4. Bộ phận thoát nƣớc ...................................................................................................... 100<br /> CHƢƠNG IV - TÍNH TOÁN CHI TIẾT PHƢƠNG ÁN 2 ............................................ 102<br /> I. Sơ bộ về phƣơng án ...................................................................................................... 102<br /> 1. Tổng quan về tƣờng chắn có cốt.................................................................................. 102<br /> 2. Các loại cốt thƣờng sử dụng ở các nƣớc trên thế giới ................................................. 102<br /> 3. Ƣu điểm của tƣờng chắn có cốt ................................................................................... 103<br /> 4. Nguyên lý đất có cốt .................................................................................................... 103<br /> II. Tính toán chi tiết tƣờng chắn có cốt bằng vải địa kỹ thuật ......................................... 106<br /> 1. Yêu cầu thiết kế ........................................................................................................... 106<br /> 2. Số liệu tính toán ........................................................................................................... 106<br /> 3. Lựa chọn kích thƣớc sơ bộ .......................................................................................... 107<br /> 4. Các lực tác động lên tƣờng chắn ................................................................................. 108<br /> 5. Tinh toán chiều dài các lớp cốt .................................................................................... 109<br /> 6. Kiểm tra ổn định công trình ......................................................................................... 111<br /> 7. Kiểm tra ổn định công trình bằng phần mềm Geo–Slope ........................................... 114<br /> III. Thiết kế các công trình phụ ....................................................................................... 119<br /> 1. Dầm chân kè, dầm đỉnh kè. ......................................................................................... 119<br /> 2. Tƣờng xây bằng gạch Block ........................................................................................ 119<br /> 3. Lan can bảo vệ ............................................................................................................. 121<br /> 4. Bộ phận thoát nƣớc ...................................................................................................... 122<br /> 5. Vỉa hè ........................................................................................................................... 122<br /> CHƢƠNG V - THIẾT KẾ THI CÔNG ........................................................................... 123<br /> I. Khái quát chung ........................................................................................................... 123<br /> 1. Đặc điểm công trình và yêu cầu thi công xây dựng .................................................... 123<br /> 2. Công tác đê quây phục vụ thi công ............................................................................. 123<br /> 3. Mặt bằng thi công ........................................................................................................ 125<br /> 4. Điện nƣớc thi công và sinh hoạt .................................................................................. 126<br /> II. Biện pháp thi công phƣơng án 1 – Tƣờng chắn bê tông kết hợp mái taluy ................ 126<br /> 1. Công tác đê quây hố móng .......................................................................................... 126<br /> LVTN – THIẾT KẾ KÈ CẦN THƠ<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản