Luật số 03/1998/QH10

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
78
lượt xem
4
download

Luật số 03/1998/QH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 03/1998/QH10 về Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 03/1998/QH10

 1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/1998/QH10 Hà N i, ngày 20 tháng 5 năm 1998 LU T C A QU C H I S 03/1998/QH10 NGÀY 20/05/1998 V KHUY N KHÍCH U TƯ TRONG NƯ C (S A I) huy ng và s d ng có hi u qu m i ngu n v n, tài nguyên, lao ng và các ti m năng khác c a t nư c nh m góp ph n phát tri n kinh t - xã h i, vì s nghi p dân giàu nư c m nh, xã h i công b ng, văn minh; Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Lu t này quy nh v khuy n khích u tư trong nư c. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u1 Nhà nư c b o h , khuy n khích, i x bình ng và t o i u ki n thu n l i cho các t ch c, cá nhân u tư vào các lĩnh v c kinh t - xã h i trên lãnh th Vi t Nam theo pháp lu t Vi t Nam. i u2 Trong Lu t này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. " u tư trong nư c" là vi c s d ng v n s n xu t, kinh doanh t i Vi t Nam c a t ch c, cá nhân quy nh t i i u 5 c a Lu t này. 2. "Nhà u tư" là t ch c, cá nhân s d ng v n th c hi n u tư quy nh t i i u 4 c a Lu t này. 3. "H p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao" (BOT) là văn b n ký k t gi a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và nhà u tư xây d ng, kinh doanh công trình k t c u h t ng trong m t th i h n nh t nh do hai bên th a thu n; h t th i h n, nhà u tư chuy n giao không b i hoàn công trình ó cho Nhà nư c. 4. "H p ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh" (BTO) là văn b n ký k t gi a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và nhà u tư xây d ng công trình k t c u h t ng; sau khi xây d ng xong, nhà u tư chuy n giao công trình ó cho Nhà nư c. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng dành cho nhà u tư quy n kinh doanh công trình ó trong m t th i h n nh t nh do hai bên th a thu n.
 2. 5. "H p ng xây d ng - chuy n giao" (BT) là văn b n ký k t gi a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và nhà u tư xây d ng công trình k t c u h t ng; sau khi xây d ng xong, nhà u tư chuy n giao công trình ó cho Nhà nư c. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng t o i u ki n cho nhà u tư th c hi n d án khác thu h i v n u tư và có l i nhu n. 6. "Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài" là công dân Vi t Nam và ngư i g c Vi t Nam cư trú, làm ăn, sinh s ng lâu dài nư c ngoài. 7. "Ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam" là công dân nư c ngoài và ngư i không qu c t ch cư trú, làm ăn, sinh s ng lâu dài Vi t Nam. 8. " a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn" là a bàn vùng dân t c thi u s ; mi n núi; vùng có k t c u h t ng chưa phát tri n; vùng có i u ki n t nhiên không thu n l i. 9. " a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn" là a bàn vùng dân t c thi u s mi n núi cao; h i o; vùng có k t c u h t ng y u kém; vùng có i u ki n t nhiên r t không thu n l i. i u3 Nhà u tư ư c s d ng v n b ng ti n, tài s n sau ây u tư t i Vi t Nam: 1. Ti n Vi t Nam, ti n nư c ngoài; 2. Vàng, ch ng khoán chuy n như ng ư c; 3. Nhà xư ng, công trình xây d ng, thi t b , máy móc, các phương ti n s n xu t, kinh doanh khác; 4. Giá tr quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai; 5. Giá tr quy n s h u trí tu , bí quy t k thu t, quy trình công ngh ; 6. Các tài s n h p pháp khác. i u4 Ph m vi i u ch nh c a Lu t này bao g m các ho t ng u tư sau ây: 1. u tư thành l p cơ s s n xu t, kinh doanh thu c các thành ph n kinh t ; 2. u tư xây d ng dây chuy n s n xu t, m r ng quy mô, i m i công ngh , c i thi n môi trư ng sinh thái, di chuy n cơ s s n xu t ra kh i ô th , nâng cao năng l c s n xu t, kinh doanh, chuy n d ch cơ c u s n xu t, a d ng hóa ngành ngh , s n phNm; 3. Mua c ph n c a các doanh nghi p, góp v n vào các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t ;
 3. 4. u tư theo hình th c h p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao; u tư theo hình th c h p ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh; u tư theo hình th c h p ng xây d ng - chuy n giao. i u5 1. i tư ng áp d ng c a Lu t này bao g m: a) Nhà u tư là t ch c, cá nhân Vi t Nam; b) Nhà u tư là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài; c) Nhà u tư là ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam. 2. Th tư ng Chính ph quy t nh nh ng trư ng h p c th cho phép nhà u tư là ngư i nư c ngoài góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p Vi t Nam v i m c không quá 30% v n i u l c a doanh nghi p. Chương 2: B O M VÀ H TR U TƯ i u6 1. Nhà nư c công nh n và b o h quy n s h u tài s n, v n u tư, thu nh p, các quy n và l i ích h p pháp khác c a nhà u tư. 2. Tài s n và v n u tư h p pháp c a nhà u tư không b qu c h u hóa, không b t ch thu b ng bi n pháp hành chính. Trong trư ng h p th t c n thi t vì lý do qu c phòng, an ninh và vì l i ích qu c gia, Nhà nư c quy t nh trưng mua ho c trưng d ng tài s n c a nhà u tư, thì nhà u tư ư c thanh toán ho c b i thư ng theo th i giá th trư ng t i th i i m công b quy t nh trưng mua ho c trưng d ng và ư c t o i u ki n thu n l i u tư vào lĩnh v c, a bàn thích h p. 3. Trong trư ng h p do thay i quy nh c a pháp lu t mà làm thi t h i n l i ích c a nhà u tư, thì Nhà nư c cho phép nhà u tư ư c ti p t c hư ng các ưu ãi ã quy nh cho th i gian còn l i ho c Nhà nư c gi i quy t th a áng quy n l i cho nhà u tư. i u7 Nhà nư c th c hi n các bi n pháp sau ây nh m t o i u ki n cho nhà u tư có m t b ng ho c m r ng m t b ng s n xu t, kinh doanh: 1. Giao t ho c cho thuê t theo quy nh c a pháp lu t v t ai và pháp lu t v dân s ;
 4. 2. Công b công khai quy ho ch s d ng t ã ư c duy t và qu t chưa s d ng, t ang có nhu c u giao và cho thuê c a t ng a phương; 3. Chính ph trình U ban thư ng v Qu c h i quy nh c th nh ng trư ng h p nhà u tư ư c quy n chuy n i, quy n chuy n như ng, quy n cho thuê l i, quy n th ch p, quy n th a k i v i t ư c giao và t thuê. i u8 Nhà nư c h tr và t o i u ki n thu n l i v k t c u h t ng cho nhà u tư như sau: 1. Xây d ng các khu công nghi p v i quy mô v a và nh các a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn nhà u tư s d ng làm m t b ng s n xu t, kinh doanh v i các i u ki n ưu ãi; 2. Xây d ng các công trình h t ng ngoài hàng rào khu công nghi p, khu ch xu t t o thu n l i cho ho t ng u tư, ho t ng s n xu t, kinh doanh; 3. Khuy n khích và t o i u ki n thu n l i cho nhà u tư thành l p cơ s s n xu t, kinh doanh t i khu công nghi p, khu ch xu t, c khu kinh t . i u9 Nhà nư c góp v n vào các cơ s s n xu t, kinh doanh thu c các thành ph n kinh t óng t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, a bàn có i u ki n kinh t - xã hôi c bi t khó khăn thông qua các doanh nghi p nhà nư c, các t ch c tín d ng c a Nhà nư c. i u 10 Nhà nư c l p và khuy n khích l p các Qu h tr u tư, Qu h tr xu t khNu t ngu n ngân sách nhà nư c, t ngu n góp c a các t ch c tín d ng, các doanh nghi p, các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c. Qu h tr u tư cho vay u tư trung h n và dài h n v i lãi su t ưu ãi, tr c p m t ph n lãi su t cho các d án u tư ư c ưu ãi, b o lãnh tín d ng u tư. Qu h tr xu t khNu c p tín d ng v i lãi su t ưu ãi nh m h tr cho doanh nghi p phát tri n s n xu t hàng xu t khNu, kinh doanh hàng xu t khNu, m r ng th trư ng xu t khNu và b o lãnh tín d ng xu t khNu. Ho t ng c a Qu h tr u tư, Qu h tr xu t khNu th c hi n theo Lu t các t ch c tín d ng. i u 11 1. Nhà nư c khuy n khích vi c ph bi n và chuy n giao công ngh ; t o i u ki n cho nhà u tư ư c s d ng v i m c phí ưu ãi các công ngh t o ra t ngu n ngân sách nhà nư c. 2. Nhà nư c l p Qu h tr phát tri n khoa h c và công ngh t ngu n ngân sách nhà nư c, t ngu n góp c a các t ch c tín d ng, các doanh nghi p, các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c nh m h tr cho các nhà u tư vay v i các i u ki n thu n
 5. l i, lãi su t ưu ãi nghiên c u, áp d ng ti n b k thu t, công ngh , chuy n giao công ngh , i m i công ngh . Quy ch t ch c và ho t ng c a Qu h tr phát tri n khoa h c và công ngh do Chính ph quy nh. i u 12 Nhà nư c khuy n khích các ho t ng h tr u tư sau ây: 1. Tư v n v pháp lý, u tư, kinh doanh và qu n tr doanh nghi p; 2. ào t o ngh , cán b k thu t; b i dư ng nâng cao ki n th c chuyên môn và qu n lý kinh t ; 3. Cung c p thông tin v th trư ng, khoa h c - k thu t, công ngh ; b o h quy n s h u trí tu và chuy n giao công ngh ; 4. Ti p th , xúc ti n thương m i; 5. Thành l p các hi p h i ngành ngh s n xu t, kinh doanh, các hi p h i xu t khNu. i u 13 D án u tư c a các nhà u tư thu c i tư ng quy nh t i i u 5 c a Lu t này ư c áp d ng cùng m t m c giá i v i hàng hóa, d ch v do Nhà nư c nh giá, ch u cùng m c thu , ư c hư ng cùng m c ưu ãi u tư. i u 14 Trong trư ng h p chuyên gia, lao ng k thu t trong nư c chưa áp ng ư c yêu c u v chuyên môn và nghi p v , nhà u tư ư c thuê chuyên gia, lao ng k thu t là ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam theo nhu c u s n xu t, kinh doanh. Chuyên gia, lao ng k thu t là ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam làm vi c cho cơ s s n xu t, kinh doanh trong nư c ư c chuy n ra nư c ngoài ph n thu nh p sau khi n p thu thu nh p theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Chương 3: ƯU ÃI U TƯ i u 15 D án u tư vào các lĩnh v c sau ây ư c ưu ãi: 1. Tr ng r ng, khoanh nuôi tái sinh r ng; tr ng cây lâu năm trên t hoang hóa, i, núi tr c; khai hoang; làm mu i; nuôi tr ng th y s n vùng nư c chưa ư c khai thác;
 6. 2. Xây d ng k t c u h t ng, phát tri n v n t i công c ng; phát tri n s nghi p giáo d c, ào t o, y t , văn hóa dân t c; 3. S n xu t, kinh doanh hàng xu t khNu; 4. ánh b t h i s n vùng bi n xa b ; ch bi n nông s n, lâm s n, th y s n; d ch v k thu t tr c ti p ph c v s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p; 5. Nghiên c u, phát tri n khoa h c, công ngh , d ch v khoa h c, công ngh ; tư v n v pháp lý, u tư, kinh doanh, qu n tr doanh nghi p; b o h quy n s h u trí tu và chuy n giao công ngh ; d y ngh , ào t o cán b k thu t, b i dư ng và nâng cao ki n th c qu n lý kinh doanh; 6. u tư xây d ng dây chuy n s n xu t, m r ng quy mô, i m i công ngh ; c i thi n sinh thái và môi trư ng, v sinh ô th ; di chuy n cơ s s n xu t ra kh i ô th ; a d ng hóa ngành ngh , s n phNm; u tư vào ngành ngh s d ng nhi u lao ng trong nư c, trư c h t là lao ng t i a bàn u tư; 7. Nh ng ngành, ngh c n ưu tiên trong t ng th i kỳ phát tri n kinh t - xã h i. i u 16 D án u tư t i các a bàn sau ây ư c ưu ãi: 1. a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn; 2. a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. i u 17 1. Nhà u tư có d án u tư quy nh t i i u 15 c a Lu t này ư c gi m 50% ti n s d ng t trong trư ng h p ư c giao t ph i tr ti n s d ng t. 2. Nhà u tư có d án u tư t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn ư c gi m 75% ti n s d ng t trong trư ng h p ư c giao t ph i tr ti n s d ng t. 3. Nhà u tư có d án u tư t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ho c có d án u tư quy nh t i i u 15 c a Lu t này a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn ư c mi n ti n s d ng t trong trư ng h p ư c giao t ph i tr ti n s d ng t. i u 18 1. Nhà u tư có d án u tư quy nh t i i u 15 c a Lu t này ư c mi n ti n thuê t t ba năm n sáu năm, k t khi ký h p ng thuê t. 2. Nhà u tư có d án u tư t i a bàn kinh t - xã h i khó khăn ư c mi n ti n thuê t t b y năm n mư i năm, k t khi ký h p ng thuê t.
 7. Nhà u tư có d án u tư quy nh t i i u 15 c a Lu t này a bàn kinh t - xã h i khó khăn ư c mi n ti n thuê t t mư i m t năm n mư i lăm năm, k t khi ký h p ng thuê t. 3. Nhà u tư có d án u tư t i a bàn kinh t - xã h i c bi t khó khăn ư c mi n ti n thuê t t mư i m t năm n mư i lăm năm, k t khi ký h p ng thuê t. Nhà u tư có d án u tư quy nh t i i u 15 c a Lu t này a bàn kinh t - xã h i c bi t khó khăn ư c mi n ti n thuê t trong su t th i gian th c hi n d án. i u 19 1. Nhà u tư có d án u tư quy nh t i kho n 1 i u 15 c a Lu t này ư c mi n thu s d ng t trong trư ng h p ư c giao t. Nhà u tư có d án u tư quy nh t i kho n 2 i u 15 c a Lu t này ư c gi m 50% thu s d ng t t b y năm n mư i năm, k t khi ư c giao t. 2. Nhà u tư có d án u tư t i ư a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn ư c mi n thu s d ng t t b y năm n mư i năm, k t khi ư c giao t. Nhà u tư có d án u tư vào lĩnh v c quy nh t i i u 15 c a Lu t này ư a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn ư c mi n thu s d ng t t mư i m t năm n mư i lăm năm, k t khi ư c giao t. 3. Nhà u tư có d án u tư t i ư a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ư c mi n thu s d ng t t mư i m t năm n mư i lăm năm, k t khi ư c giao t. Nhà u tư có d án u tư quy nh t i i u 15 c a Lu t này ư a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ư c mi n thu s d ng t trong su t th i gian th c hi n d án. i u 20 Nhà u tư có d án u tư quy nh t i i u 15 và i u 16 c a Lu t này ư c hư ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p như sau: 1. u tư vào lĩnh v c quy nh t i i u 15 c a Lu t này ho c u tư t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn ư c hư ng thu su t 25%; 2. u tư t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ho c u tư vào lĩnh v c quy nh t i i u 15 c a Lu t này a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn ư c hư ng thu su t 20%; 3. u tư vào lĩnh v c quy nh t i i u 15 c a Lu t này a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ư c hư ng thu su t 15%. i u 21
 8. 1. Nhà u tư có d án thành l p cơ s s n xu t, kinh doanh thu c lĩnh v c quy nh t i i u 15 c a Lu t này ư c mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 17 c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p. 2. Nhà u tư có d án thành l p cơ s s n xu t, kinh doanh a bàn quy nh t i i u 16 c a Lu t này ho c u tư theo hình th c h p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao ho c h p ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh ư c mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p v i m c ưu ãi cao nh t quy nh t i i m b kho n 1 i u 17 c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p. i u 22 Nhà u tư có d án u tư quy nh t i kho n 6 i u 15 c a Lu t này ngoài ưu ãi v mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p quy nh t i i u 18 c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p còn ư c hư ng ưu ãi b sung như sau: 1. ư c gi m 50% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p trong hai năm ti p theo cho ph n thu nh p tăng thêm do u tư này mang l i; 2. ư c mi n thêm hai năm thu thu nh p doanh nghi p và gi m 50% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p trong ba năm ti p theo cho ph n thu nh p tăng thêm do u tư này mang l i i v i cơ s s n xu t, kinh doanh óng t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn; 3. ư c mi n thêm ba năm thu thu nh p doanh nghi p và gi m 50% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p trong năm năm ti p theo cho ph n thu nh p tăng thêm do u tư này mang l i i v i cơ s s n xu t, kinh doanh óng t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. i u 23 Nhà u tư có d án u tư quy nh t i i u 15 ho c i u 16 c a Lu t này không ph i n p thu thu nh p b sung quy nh t i kho n 1 i u 10 c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p. i u 24 1. Nhà u tư là cá nhân ư c mi n thu thu nh p cho ph n thu nh p có ư c do góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p trong th i h n năm năm k t khi nhà u tư có nghĩa v n p thu theo quy nh c a pháp lu t v thu thu nh p i v i cá nhân. 2. Nhà u tư là cá nhân ư c mi n thu thu nh p cho ph n thu nh p có ư c do góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p a bàn quy nh t i i u 16 c a Lu t này trong th i h n mư i năm, k t khi nhà u tư có nghĩa v n p thu theo quy nh c a pháp lu t v thu thu nh p i v i cá nhân. 3. Nhà u tư góp v n b ng quy n s h u trí tu , bí quy t k thu t, quy trình công ngh ư c mi n thu thu nh p có ư c t ph n góp v n này. i u 25
 9. Nhà u tư có d án u tư quy nh t i i u 15 ho c i u 16 c a Lu t này ư c mi n thu nh p khNu i v i hàng hóa sau ây mà trong nư c chưa s n xu t ư c ho c s n xu t chưa áp ng ư c yêu c u: 1. Thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng n m trong dây chuy n công ngh t o tài s n c nh c a doanh nghi p ho c m r ng quy mô u tư, i m i công ngh ; 2. Phương ti n v n chuy n dùng ưa ón công nhân. i u 26 Ngoài các ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p quy nh t i Lu t này, nhà u tư s n xu t, kinh doanh hàng xu t khNu, còn ư c hư ng thêm ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p như sau: 1. ư c gi m 50% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p cho ph n thu nh p có ư c do xu t khNu trong năm tài chính i v i nhà u tư xu t khNu l n u tiên, xu t khNu m t hàng m i, xu t khNu hàng hóa ra th trư ng m i; 2. ư c gi m 50% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p cho ph n thu nh p tăng thêm do xu t khNu trong năm tài chính i v i nhà u tư có doanh thu xu t khNu năm sau cao hơn năm trư c; 3. ư c gi m 20% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p cho ph n thu nh p có ư c do xu t khNu trong năm tài chính i v i nhà u tư có doanh thu xu t khNu t t l trên 50% t ng doanh thu ho c có th trư ng xu t khNu n nh trong ba năm liên t c; 4. Nhà u tư s n xu t, kinh doanh hàng xu t khNu ư c hư ng ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p quy nh t i các kho n 1, 2 ho c 3 i u này, n u th c hi n d án u tư a bàn có i u ki n kinh t -xã h i khó khăn ư c gi m thêm 25% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p cho ph n thu nh p có ư c do xu t khNu trong năm tài chính; n u th c hi n d án u tư a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn thì ư c mi n s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p cho ph n thu nh p có ư c do xu t khNu trong năm tài chính. i u 27 Khi chuy n thu nh p ra nư c ngoài, nhà u tư là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam, ngư i nư c ngoài góp v n, mua c ph n theo quy nh c a Lu t này n p m t kho n thu b ng 5% s thu nh p chuy n ra nư c ngoài. i u 28 1. Nhà u tư có d án u tư quy nh t i i u 15 ho c i u 16 c a Lu t này ư c Qu h tr u tư c a Nhà nư c xem xét cho vay tín d ng trung h n và dài h n ho c tr c p m t ph n lãi su t cho các kho n vay t các t ch c tín d ng.
 10. 2. Nhà u tư có d án u tư di chuy n cơ s s n xu t ra kh i ô th , c i thi n sinh thái, môi trư ng, v sinh ô th ư c Qu h tr u tư xem xét cho vay tín d ng trung h n và dài h n v i lãi su t ưu ãi áp ng n 70% s v n u tư. 3. Nhà u tư có d án u tư t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn ư c Qu h tr u tư c a Nhà nư c ưu tiên xem xét cho vay tín d ng trung h n và dài h n v i lãi su t ưu ãi áp ng n 50% s v n u tư ho c ư c Qu này xem xét b o lãnh n 70% kho n ti n vay u tư. 4. Nhà u tư có d án u tư t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ư c Qu h tr u tư c a Nhà nư c ưu tiên xem xét cho vay tín d ng trung h n và dài h n v i lãi su t ưu ãi áp ng n 70% s v n u tư ho c ư c Qu này xem xét b o lãnh n 80% kho n ti n vay u tư. 5. Nhà u tư có d án s n xu t, kinh doanh hàng xu t khNu, ngoài các ưu ãi v tín d ng u tư quy nh t i các kho n 1 và 2 c a i u này còn ư c Qu h tr xu t khNu xem xét cho vay tín d ng xu t khNu v i lãi su t ưu ãi áp ng n 80% kho n tín d ng xu t khNu căn c vào h p ng xu t khNu ã ư c ký k t ho c ư c Qu này xem xét b o lãnh n 80% kho n tín d ng xu t khNu. i u 29 Căn c vào quy ho ch, nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c trong t ng th i kỳ, Chính ph quy nh danh m c ngành, ngh c a t ng lĩnh v c ưu ãi u tư; danh m c a bàn ưu ãi u tư; tiêu chuNn v trình công ngh ; quy mô s d ng lao ng ư c hư ng ưu ãi u tư; các m c ưu ãi u tư c th quy nh t i Chương III c a Lu t này. Chương 4: QUY N VÀ NGHĨA V C A NHÀ U TƯ i u 30 Nhà u tư có quy n sau ây: 1. L a ch n ngành, ngh và a bàn u tư trên lãnh th Vi t Nam; 2. L a ch n hình th c u tư; ư c thay i ho c chuy n như ng d án u tư theo quy nh c a pháp lu t; 3. ăng ký các hình th c ưu ãi và m c hư ng các ưu ãi phù h p v i quy nh c a Lu t này; 4. T quy t nh trong ho t ng u tư và s n xu t, kinh doanh ã ăng ký; 5. Thuê lao ng không h n ch v s lư ng; tr ti n công trên cơ s tho thu n v i ngư i lao ng phù h p v i quy nh c a pháp lu t v lao ng;
 11. 6. Xu t khNu, nh p khNu tr c ti p s n phNm ã ăng ký, tr m t hàng c m xu t khNu, nh p khNu ho c h n ch xu t khNu, nh p khNu; 7. Xu t c nh, nh p c nh th c hi n d án u tư; 8. Khi u n i, t cáo ho c kh i ki n v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v các hành vi vi ph m pháp lu t c a cơ quan, cán b , công ch c nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 31 Nhà u tư có nghĩa v sau ây: 1. S n xu t, kinh doanh theo úng ăng ký, th c hi n y các quy nh c a pháp lu t v k toán, th ng kê; ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính trung th c, chính xác c a vi c ăng ký các hình th c ưu ãi và m c hư ng ưu ãi; 2. N p thu và th c hi n các nghĩa v tài chính khác theo quy nh c a pháp lu t; 3. Tuân th các quy nh c a pháp lu t v qu c phòng, an ninh, tr t t , an toàn xã h i; 4. Tuân th các quy nh c a pháp lu t v t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i t i doanh nghi p, t o i u ki n thu n l i cho các t ch c ó ho t ng; 5. Th c hi n y các nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t v lao ng; 6. Tuân th các quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng, b o v di tích l ch s , văn hóa, danh lam th ng c nh. i u 32 Trong trư ng h p có s thay i nhà u tư trong th i h n ư c hư ng ưu ãi mà nhà u tư m i v n ti p t c th c hi n d án u tư ó, thì nhà u tư m i ư c hư ng các ưu ãi và có trách nhi m th c hi n úng các nghĩa v ư c hư ng ưu ãi c a d án u tư ã ăng ký trong th i h n còn l i. i u 33 Trong trư ng h p nhà u tư ang th c hi n d án u tư không còn i u ki n ti p t c hư ng ưu ãi theo quy nh c a Lu t này, thì cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh ưu ãi u tư xem xét i u ch nh t ng ph n ho c h y b toàn b các ưu ãi ã ư c ch p thu n. i u 34 Nhà u tư là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài góp v n, mua c ph n theo quy nh c a Lu t này ư c chuy n ra nư c ngoài: 1. Thu nh p có ư c trong quá trình s n xu t, kinh doanh, thu nh p do tái u tư, thu nh p có ư c do mua c ph n;
 12. 2. Ti n g c và lãi c a các kho n vay t nư c ngoài trong quá trình ho t ng s n xu t, kinh doanh; 3. V n u tư; 4. Các kho n ti n và tài s n khác thu c quy n s h u h p pháp. Chương 5: QU N LÝ NHÀ NƯ C V KHUY N KHÍCH U TƯ TRONG NƯ C i u 35 Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v u tư và khuy n khích u tư trong ph m vi c nư c. Chính ph ban hành quy nh v trình t , th t c, thNm quy n c p ưu ãi u tư cho các d án u tư theo Lu t này. i u 36 B K ho ch và u tư th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v khuy n khích u tư trong nư c, có các nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Ch trì và ph i h p v i các b , ngành có liên quan xây d ng, b sung, thay i, trình Chính ph quy t nh c th các danh m c ưu ãi u tư quy nh t i i u 29 c a Lu t này; 2. Ph bi n, hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n các bi n pháp h tr và ch ưu ãi u tư; 3. C p ho c t ch i c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư cho các doanh nghi p ã ư c thành l p theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; cho các doanh nghi p ã ư c thành l p theo quy t nh c a B trư ng ư c Th tư ng Chính ph y quy n trong th i h n không quá ba mươi ngày, k t ngày nh n ơn ăng ký ưu ãi; ki n ngh v i Th tư ng Chính ph v các bi n pháp ưu ãi u tư i v i doanh nghi p do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p m i; th ng nh t ý ki n v các bi n pháp ưu ãi u tư v i B trư ng ư c Th tư ng Chính ph y quy n quy t nh thành l p doanh nghi p m i. Các bi n pháp ưu ãi u tư ư c ghi ng th i vào Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. i u 37 U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương có các nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v khuy n khích u tư trong nư c t i a phương theo quy nh c a pháp lu t; 2. C p ho c t ch i c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư cho cơ s s n xu t, kinh doanh ã thành l p trong th i h n không quá ba mươi ngày, k t ngày nh n ơn ăng ký ưu ãi u tư; quy t nh các bi n pháp ưu ãi u tư cho các cơ s s n xu t, kinh
 13. doanh thành l p m i. Các bi n pháp ưu ãi u tư ư c ghi ng th i vào Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. i u 38 Vi c thanh tra ho t ng c a cơ s s n xu t, kinh doanh ư c quy nh như sau: 1. Vi c thanh tra ho t ng c a cơ s s n xu t, kinh doanh ph i ư c th c hi n úng ch c năng, úng thNm quy n và tuân th quy nh c a pháp lu t. Vi c thanh tra v kinh t - tài chính ư c th c hi n không quá m t l n trong m t năm i v i m t doanh nghi p. Th i h n thanh tra t i a không quá ba mươi ngày, trong trư ng h p c bi t th i h n thanh tra ư c gia h n theo quy t nh c a cơ quan c p trên có thNm quy n, nhưng không ư c quá ba mươi ngày. Vi c thanh tra b t thư ng và thanh tra chuyên ngành ch th c hi n khi có căn c cho r ng cơ s s n xu t, kinh doanh vi ph m pháp lu t; 2. Khi ti n hành thanh tra ph i có quy t nh c a ngư i có thNm quy n; khi k t thúc thanh tra ph i có biên b n k t lu n thanh tra; ngư i ch trì oàn thanh tra ch u trách nhi m v biên b n và k t lu n thanh tra; 3. Ngư i ra quy t nh th c hi n vi c thanh tra không úng pháp lu t ho c l i d ng thanh tra v l i, sách nhi u, gây phi n hà cho ho t ng c a cơ s s n xu t, kinh doanh thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng cho nhà u tư theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 39 Nhà u tư có thành tích trong ho t ng s n xu t, kinh doanh, góp ph n thúc Ny s n xu t, c i thi n i s ng nhân dân thì ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 40 Nhà u tư có hành vi vi ph m các quy nh c a Lu t này, trong trư ng h p gây thi t h i thì ph i b i thư ng thi t h i, hoàn tr các kho n ưu ãi ã ư c hư ng và tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 41 Ngư i l i d ng ch c v , quy n h n c n tr vi c u tư, cho hư ng ưu ãi u tư không úng v i quy nh, có hành vi sách nhi u, gây phi n hà i v i nhà u tư ho c vi ph m các quy nh khác c a Lu t này, thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b
 14. x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 42 1. Nhà u tư ang ư c hư ng ưu ãi theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c ngày 22 tháng 6 năm 1994 v n ư c ti p t c hư ng các ưu ãi u tư cho n h t th i gian còn l i theo Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ã ư c c p. 2. Các ưu ãi b sung v mi n, gi m thu s d ng t, ti n thuê t, các ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p, các ưu ãi v mi n thu nh p khNu, v tín d ng u tư, tín d ng xu t khNu, b o lãnh tín d ng u tư, b o lãnh tín d ng xu t khNu quy nh t i Lu t này i v i nhà u tư có Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ư c c p trư c ngày Lu t này có hi u l c thi hành, thì ư c i u ch nh áp d ng cho kho ng th i gian ưu ãi còn l i; 3. Cơ s s n xu t, kinh doanh ang ho t ng trong lĩnh v c quy nh t i i u 15 ho c a bàn quy nh t i i u 16 ư c hư ng ưu ãi theo quy nh c a Lu t này, k t khi Lu t này có hi u l c. 4. Nhà nư c không hoàn tr các kho n thu và các nghĩa v tài chính khác mà nhà u tư ã th c hi n trong th i gian trư c khi Lu t này có hi u l c. i u 43 Lu t này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 1999. Lu t này thay th Lu t khuy n khích u tư trong nư c ã ư c Qu c h i khoá IX, kỳ h p th 5 thông qua ngày 22 tháng 6 năm 1994. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Lu t này u bãi b . i u 44 Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t này. Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa X, kỳ h p th 3 thông qua ngày 20 tháng 5 năm 1998. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản