Luật về Đất đai do QH ban hành

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

1
737
lượt xem
70
download

Luật về Đất đai do QH ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Luật về Đất đai do QH ban hành

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA LUËT   § Ê T   AI ® LêINãI  U   ®Ç §Êt  ai  µ tµinguyªn  èc    cïng  ý    µ t liÖu s¶n  Êt ® Æc   ® l    qu gia v«  qu gi¸,l      xu   biÖt kh«ng  ×    g thay  Õ  îc cña  th ®   n«ng  nghiÖp, l©m     nghiÖp, lµ thµnh  Çn      ph quan  äng hµng  u   ña  tr   ®Ç c m«i  êng  èng,lµ®Þa   µn  ©n  è    tr s    b ph b c¸c khu  ©n   d c, x©y  ùng    ¬  ë    d c¸c c s kinh tÕ, v¨n     ho¸,x∙ héi,an        ninh  µ  èc  v qu phßng. Tr¶i     qua  Òu  Õ  Ö,  ©n  ©n    èn bao  nhi th h nh d tat   c«ng søc  µ  ¬ng  vx m¸u  íikhaith¸c, m      båibæ,    ¹ovµ    c¶it   b¶o  Ö   îcvèn  t    µy  v®  ®Ê nh ng nay. § Ó   ©ng  n cao    Çn  tinhth tr¸chnhiÖ m   ña  äi  chøc  µ    ©n    c m tæ  v c¸ nh trong  viÖc  b¶o  Ö   µ  ö  ông  t  ai,b¶o  Ö   vvsd ®Ê ®   v m«i  êng, ® a  Öc  tr   vi qu¶n  ývµ  ö  l  s dông  t  ai  µo  ®Ê ® v quy  Õ   ch chÆt  Ï,khaith¸ctiÒm  ch      n¨ng  ña  t  ai  ét  c ®Ê ® m c¸ch hîp lývµ  ã  Öu        c hi qu¶,tr Öt®Ó   ÕtkiÖm  t,gãp  Çn  µo   i  ti   ®Ê   ph v c«ng  éc  cu c¶i t¹o x∙ héi chñ         nghÜa,  b¶o  ¶m   ® c«ng b»ng    éi,tõng  íc ® a  x∙ h   b  n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp    lªns¶n  Êtlín, ôc  ô  ù  xu     ph v s nghiÖp  ©y  ùng  µ  xd v b¶o  Ö   v Tæ   èc  ÖtNam     éichñ  Üa; qu Vi   x∙h   ngh C¨n  §iÒu    Òu  vµ  Òu  cña  Õn  cø  19,§i 20  §i 83  Hi ph¸p  ícCéng  µ    éi n  ho x∙h   chñ  Üa  ÖtNam; ngh Vi   LuËt nµy    quy  nh  Õ     ®Þ ch ®é qu¶n  ývµ  ö  ông  t  ai. l  s d ®Ê ® CH ¬NG   I NH ÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §i Ò u 1 §Êt ®ai thuéc së  ÷u  µn  ©n, do  µ   ícthèng  Êt qu¶n  ý.      h to d   Nh n   nh   l Nhµ   ícgiao ®Êt  n    cho    c¸cn«ng  êng,l©m  êng,hîp t¸cx∙,tËp  oµn    tr   tr       ® s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp, l©m    nghiÖp, xÝ    nghiÖp, ®¬n  Þ  ò    v v trang nh©n  ©n,  ¬    d c quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc    éivµ    ©n­díi y  äilµngêisö  ông  t­   x∙h   c¸ nh   ®© g      d ®Ê ®Ó sö  ông    nh, l©u  µi. d æn ®Þ  d Nhµ   íccßn  n  giao ®Êt    ö  ông  ã  êih¹n    ®Ó s d c th   hoÆc   ¹m  êi. t th Ng êi ®ang  ö  ông  t  ai  îp    sd ®Ê ® h ph¸p  îc tiÕp  ôc  ö  ông  ®  t sd theo    quy ®Þnh  ña  Ët nµy. c Lu   §i Ò u 2 Nhµ   íc khuyÕn  Ých  u      ng, vËt t  Òn  èn  µ  dông    n  kh ®Ç t lao ®é    , ti v v ¸p  c¸c thµnh  ùu khoa  äc   ü  Ëtvµo  Öc: t  h ­k thu   vi ­  © m   Th canh, t¨ng vô, n©ng       cao  Öu  hi qu¶ kinh  Õ  ña  Öc  ö  ông  t c vi s d ®Êt;
 2. 2 ­ Khai hoang, vì ho¸,lÊn  Ón, phñ            bi   xanh  t  èng ®åi  óiträc®Ó   ë   ®Ê tr   n    m réng  Ön  Ých  t  di t ®Ê s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp,nu«itrång thuû          s¶n vµ  µm  èi; l mu ­B¶o  Ö,    ¹o®Êt,lµm      Ç u   ì  ña  t.   v c¶it     t¨ng®é m m c ®Ê §i Ò u 3 Nhµ   íc b¶o  ¶m   n  ® cho  êi sö  ông  t  îc hëng  ÷ng  Òn  î hîp ng   d ®Ê ®   nh quy l    i ph¸p trªn®Êt  îcgiao,kÓ   quyÒn     ®    c¶  chuyÓn, nhîng,b¸n  µnh      th qu¶    ng, lao ®é   kÕt qu¶  u      t  îc giao    ®Ç t trªn®Ê ®   khikh«ng  cßn  ö  ông  t  µ  t    îc sd ®Ê v ®Ê ®ã ®   giao cho  êikh¸csö  ông    ng    d theo tr×nh tù,thñ tôcdo            ph¸p luËtquy  nh.    ®Þ §i Ò u 4 M äi  êisö  ông  t  ã  ng   d ®Ê c tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn    Ýnh    th   c¸cch s¸ch cña  µ     Nh nícnh»m     b¶o  Ö,    ¹o, åibæ   µ  ö  ông  t  ai hîp lý, ÕtkiÖm. v c¶it     v s d b ®Ê ®         ti Ng êisö  ông  t   d ®Ê ph¶inép  Õ  ö  ông  t    thu s d ®Ê theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. §i Ò u 5 Nghiªm  Ê m   Öc  c vi mua,    Ên,chiÕm  t  ai,ph¸tcanh      íi äi  b¸n,l   ®Ê ®     thu t«d   m h×nh thøc,nhËn  t  îcgiao m µ     ®Ê ®     kh«ng  ö  ông,sö  ông  sd  d kh«ng  ng  ôc   ®ó m ®Ých,  ù tiÖn  ö  ông  t  t  sd ®Ê n«ng  nghiÖp, ®Êt  ã  õng  µo  ôc  ch    cr vm ®Ý kh¸c,   lµm  û  ¹i®Êt  ai. hu ho   ® §i Ò u 6 Quèc  éi thùc hiÖn  Òn  Õt  nh,  Òn  h    quy quy ®Þ quy gi¸m    èicao  i  íi s¸tt   ®è v   viÖc  qu¶n  ývµ  ö  ông  t  ai trong c¶  íc. l  s d ®Ê ®    n Héi  ng  é  ëng  ùc  Ön  ®å b tr th hi quyÒn qu¶n  ý Nhµ   íc ®èi  íiviÖc  ö  l  n  v  s dông,b¶o  Ö   µ    ¹o®Êt  ai.   v v c¶it   ® Héi ®ång  ©n  ©n, Uû     nh d   ban  ©n  ©n    Êp  ùc hiÖn  Öc  nh d c¸c c th   vi qu¶n  ý l  Nhµ   íc ®èi  íi®Êt  ai  n  v  ® trong  a   ¬ng  ×nh   ®Þ ph m theo  Èm   Òn  îc quy  th quy ®  ®Þnh  trongLuËt nµy.     Thñ  ëng    µnh  tr c¸c ng trong ph¹m    Òn  ¹n  µ    viquy h v tr¸chnhiÖ m   ña  × nh     cm tæ chøc  µ  v qu¶n  ýviÖc  ö  ông  t  ai  Nhµ   íc giao  l  sd ®Ê ® do  n  cho    chøc  c¸c tæ  thuéc ngµnh  × nh  ö  ông.   m sd C¬   quan  qu¶n  ý®Êt  ai ë  l  ®   Trung  ng  µ  a   ¬ng  ã  Öm   ô  óp ¬ v ®Þ ph c nhi v gi   Héi ®ång  é  ëng  µ  û     b tr v U ban  ©n  ©n    Êp  ùc hiÖn  Öc  èng  Êt nh d c¸c c th   vi th nh   qu¶n  ýNhµ   íc®èi víi t  ai. l  n     ®Ê ® §i Ò u 7 M Æt   Ën Tæ   èc,C«ng  oµn, Héi n«ng  ©n  Ëp  Ó,§oµn  tr   qu   ®    d t th   thanh    niªn Céng  s¶n  å   Ý   H Ch Minh, Héi  ªnhiÖp  ô  ÷, c¸c héi khoa  äc  µ        li   ph n       h v c¸c tæ chøc    éikh¸c còng    äi  x∙h     nh m c«ng  ©n  u   ã  Ö m   ô  ç  î   ¬  d ®Ò c nhi v h tr  c quan  c¸c
 3. 3 Nhµ   íctrong viÖc  ùc hiÖn    Ön  n    th   c¸cbi ph¸p nh»m     b¶o  Ö   µ  ö  ông  t  ai  v vsd ®Ê ® hîp lý, ÕtkiÖm.     ti C¸c  ¬  c quan  µ   íc trong ph¹m    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  ×nh   Nh n     vinhi v v quy hcm cã tr¸chnhiÖ m     xem   Ðt ®Çy       Õn  Þ  ña    chøc    éivµ    x  ®ñ c¸c ki ngh c c¸c tæ  x∙ h   c¸ nh©n  trongviÖc  ùc hiÖn    Ön    th   c¸cbi ph¸p b¶o  Ö   µ  ö  ông  t  ai.   vvsd ®Ê ® §i Ò u 8 C¨n  vµo  ôc  ch  ö  ông  ñ  Õu,  t  ai  îc ph©n  µnh    cø  m ®Ý sd ch y ®Ê ® ®   th c¸c lo¹ sau  y:   i ®© 1­ §Êt n«ng     nghiÖp; 2­ §Êt l©m     nghiÖp; 3­ §Êt khu  ©n  ;    d c 4­ §Êt chuyªn dïng;      5­ §Êt cha  ö  ông.    sd CH ¬NG   II CH Õ     ®é QU¶N   ý  T   AI L ®Ê ® §i Ò u 9 ViÖc  qu¶n  ýNhµ   íc®èi víi t  ai bao  å m: l  n     ®Ê ®   g 1­  Òu    §i tra,kh¶o    o   c, ph©n  ¹ng  t  ai  µ  Ëp  s¸t,® ®¹   h ®Ê ® v l b¶n    a   ®å ®Þ chÝnh; 2­ Quy  ¹ch vµ  Õ   ¹ch ho¸ viÖc  ö  ông  t  ai;   ho   k ho     sd ®Ê ® 3­ Quy  nh    Õ   ,  Ó  Ö  Ò   ®Þ c¸c ch ®é th l v qu¶n  ý,sö  ông  t  ai  µ    l  d ®Ê ® v tæ chøc  ùc hiÖn    Õ   ,  Ó  Ö  y; th   c¸cch ®é th l Ê 4­ Giao  t  µ    åi®Êt;   ®Ê v thu h   5­ §¨ng  ý  t  ai,lËp  µ  ÷ sæ   a   Ýnh, thèng  ®Êt  ai,cÊp  k ®Ê ®   v gi   ®Þ ch   kª  ®  giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;   nh quy s d ®Ê 6­ Thanh    Öc  Êp  µnh    Õ   é, thÓ  Ö  Ò   travi ch h c¸c ch d   l v qu¶n  ý,sö  ông  l  d ®Êt  ai; ® 7­ Gi¶iquyÕt tranhchÊp  t  ai.        ®Ê ® §i Ò u 10 D íisù    chØ   o  èng  Êt  ña  éi  ng  é  ëng, Uû   ®¹ th nh c H ®å b tr   ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung  ng  µ  n  Þ  µnh  Ýnh ¬ng  ¬ng    ¬ v ®¬ v h ch t ® tæ chøc, chØ   o  û     ®¹ U ban  ©n   nh huyÖn,  Ën,  Þ    µnh  è  éc  qu th x∙,th ph thu tØnh  ®iÒu    tra,kh¶o    o  c,ph©n  ¹ng  t  ai,lËp  s¸t, ®¹   ® h ®Ê ®   b¶n    a  Ýnh    µ  ®å ®Þ ch x∙v ®¬n  Þ  µnh  Ýnh ¬ng  ¬ng. vh ch t ® §i Ò u 11
 4. 4 1­ ViÖc  Ëp quy  ¹ch,kÕ   ¹ch:   l  ho   ho a) Héi ®ång  é  ëng  Ëp quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai trong c¶     b tr l  ho   ho   d ®Ê ®     níc; b) Uû     ban  ©n  ©n    Êp  Ëp  nh d c¸c c l quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai ho   ho sd ®Ê ®   trong®Þa  ¬ng  ×nh;   ph m c) C¸c  µnh  Ëp  ng l quy  ¹ch, kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  ña  µnh  ho   ho sd ®Ê ® c ng m × nh. 2­  È m   Òn  Th quy phª  Èn  µ  Ðt  Öt  chu v x duy quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  ho   ho sd ®Êt  ai: ® a) Quèc  éiphª chuÈn    h    quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai trong c¶  ­ ho   ho   d ®Ê ®    n íc;Héi ®ång  ©n  ©n    Êp     nh d c¸c c phª  Èn  chu quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ho   ho sd ®Ê ®ai  ña  a   ¬ng  × nh  íc khitr×nh    Ýnh  Òn  Êp    ùc tiÕp c ®Þ ph m tr     lªnch quy c trªntr     xÐt duyÖt;   b)  éi  ng  é  ëng  Ðt  Öt  H ®å b tr x duy quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai ho   ho sd ®Ê ®   cña c¸c  µnh    ng ë Trung  ng  µ  ¬ v quy  ¹ch  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  ña  ho k ho sd ®Ê ® c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  µ  n  Þ  µnh  Ýnh ¬ng  ¬ng;   ph tr       v ®¬ v h ch t ® c) Uû     ban  ©n  ©n  Êp    Ðt  Öt  nh d c trªnx duy quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  ho   ho sd ®Êt  ai cña  û   ®  U ban  ©n  ©n  Êp  íi ùctiÕp; nh d c d    tr d) Uû     ban  ©n  ©n  çi  Êp  ïng víi   µnh  Êp    Ðt duyÖt    nh d m c c     ng c¸c c trªnx   quy ho¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai cña  µnh    ¹ ®Þa  ¬ng;   ho   d ®Ê ®   ng ®ã t   i ph e) Trong  êng  îp  Çn    tr hc bæ sung, ®iÒu    chØnh quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ho   ho s dông  t  ai  ®Ê ® ph¶i® îc sù  ng    ña  ¬      ®å ý c c quan  µ   íc cã  Èm  Òn    Nh n   th quy quy ®Þnh  ¹ c¸c®iÓ m         kho¶n  cña  Òu  µy. t    i a,b,c,d  2  §i n §i Ò u 12 ViÖc  Õt ®Þnh  quy   giao ®Êt    ph¶itu©n    theo nh÷ng    quy  nh  ®Þ sau  y: ®© 1­ C¨n  vµo    cø  quy  ¹ch  µ  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ∙  îcc¬  ho v k ho sd ®Ê ® ®   quan  µ   Nh níccã  Èm  Ðt duyÖt quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  Ët nµy;   th x    ®Þ t  i 2  11  Lu   2­ C¨n  vµo  Õ   ¹ch hµng    cø  k ho   n¨m chuyÓn  ¹ ®Êt  õm ôc  ch  ö  ông  lo   i t  ®Ý s d nµy sang  ôc   ch  ö  ông  m ®Ý sd kh¸c ®∙  îc c¬  µ   íc cã  Èm     ®   Nh n   th quyÒn  Ðt x  duyÖt quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët nµy;   ®Þ t i 13  Lu   3­ C¨n  vµo  cÇu  ö  ông  t  ai    cø  yªu  sd ®Ê ® ghitrong luËn    chøng kinh tÕ     ­ kü  Ëtvµ  thu   trong thiÕtkÕ   ∙  îcc¬      ® ®   quan  µ   íccã  Èm  Òn  Ðt duyÖt; Nh n   th quy x   4­ ViÖc  Õt  nh    quy ®Þ giao ®Êt  ang  ö  ông    ® sd cho  êikh¸cchØ  îctiÕn ng     ®    hµnh sau    ã  Õt  nh  håi ®Êt    ña  ¬  khic quy ®Þ thu    ®ã c c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn, quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët nµy.   ®Þ t i 15  Lu   §i Ò u 13 1­ Héi ®ång  µ   ícphª chuÈn  Õ   ¹ch hµng     Nh n     k ho   n¨m  ña  éi ®ång  é  ­ c H  b tr ëng  Ò   Öc  v vi giao  t ®Ê n«ng  nghiÖp, ®Êt  ã  õng  ö  ông  µo  ôc   ch    cr sd vm ®Ý kh¸c.
 5. 5 2­  éi ®ång  é  ëng  Ðt  Öt  Õ   ¹ch  µng  H  b tr x duy k ho h n¨m  ña  û   c U ban  ©n   nh d©n    c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  µ  n  Þ  µnh  Ýnh ¬ng  ­   ph tr       v ®¬ v h ch t ® ¬ng  Ò   Öc  v vi giao ®Êt    n«ng nghiÖp,®Êt  ã  õng    ö  ông  µo  ôc  ch    cr ®Ó s d vm ®Ý kh¸c. Héi ®ång  é  ëng    vµo    b tr c¨n cø  quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai ®∙  ho   ho sd ®Ê ®   ® îc Quèc  éi phª  Èn  µ  Õ   ¹ch  µng    h  chu v k ho h n¨m chuyÓn  t  ®Ê n«ng nghiÖp,   ®Êt  ã  õng    ö  ông  µo  ôc  ch  cr ®Ó s d vm ®Ý kh¸c ®∙  îc Héi  ng  µ   íc phª  ®  ®å Nh n     chuÈn,  quyÕt  nh   Öc  ®Þ vi giao  t    ö  ông  µo  äi  ôc   ch  ®Ê ®Ó s d vmm ®Ý trong  nh÷ng  êng  îp cÇn  Õt. tr h  thi 3­  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung  ng  µ  n  Þ  ¬ v ®¬ v hµnh  Ýnh ¬ng  ¬ng  Õt ®Þnh: ch t ® quy   a) Giao  t    ®Ê cho    chøc  c¸c tæ  kinh tÕ  èc    qu doanh    ö  ông  µo  ôc   ®Ó s d vm ®Ých n«ng nghiÖp,l©m    nghiÖp; b) Giao  t    ö  ông  µo  ôc  ch    ®Ê ®Ó s d vm ®Ý kh¸c kh«ng    ph¶is¶n  Êt n«ng    xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp  trongph¹m      visau  y: ®© Tõ  ha  ëxuèng  i víi t  1  tr   ®è    ®Ê n«ng nghiÖp,®Êt  ã  õng,®Êt    cr   khu  ©n  d c vµ  õ 2  trë xuèng  i  íi®Êt  t   ha    ®è v   hoang, ®åi  ói cho  çi    n  m c«ng  ×nh  tr kh«ng  theo tuyÕn.   Tõ  ha  ëxuèng  i víi t  3  tr   ®è    ®Ê n«ng  nghiÖp,®Êt  ã  õng,®Êt    cr   khu  ©n  d c vµ  õ  ha  ë xuèng  i  íi®Êt  t 5  tr   ®è v   hoang, ®åi  ói cho  çi    n  m c«ng  ×nh  tr theo  tuyÕn. c) Giao  t    ®Ê chuyªn  ïng    ö  ông  µo  ôc  ch  d ®Ó s d vm ®Ý chuyªn  ïng,trõ d    ®Êt  éc vïng l∙nhh¶i. thu      d)  Ðt  Öt  Õ   ¹ch  X duy k ho giao  t  ®Ê khu  ©n    d c n«ng th«n    ©n  ©n  ®Ó nh d lµm  µ    nh ë theo ®Þnh    møc  µng  h n¨m  ∙  îcHéi ®ång  é  ëng  Ðt duyÖt cho  ®®     b tr x    m çi lo¹ x∙.    i ®)  Giao  t  ®Ê khu  ©n    éc néithµnh  éithÞ  d c thu     n   theo quy  ¹ch ®∙  îcc¬    ho   ®   quan  µ   íccã  Èm  Òn  Ðt duyÖt. Nh n   th quy x   4­ Uû     ban  ©n  ©n  Ön, thÞ    µnh  è  éc tØnh  Õt ®Þnh: nh d huy   x∙,th ph thu   quy   a) Giao  t  ®Ê cho    îp      Ëp  oµn  c¸c h t¸cx∙,t ® s¶n  Êt vµ    ©n    ö  xu   c¸ nh ®Ó s dông  ©u  µivµo  l d  s¶n  Êtn«ng  xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp; b) Giao  t  a  ö  ông  ®Ê ch s d cho    chøc  µ    ©n  ö  ông  ã  êi c¸c tæ  v c¸ nh sd c th   h¹n hoÆc   ¹m  êi®Ó     t th   s¶n  Êtn«ng  xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp; c) Giao  t  ®Ê khu  ©n   n«ng  d c th«n cho  ©n  ©n  µm  µ    nh d l nh ë theo  Õ  k ho¹ch ®∙  îcUû     ®   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  µ  n     ph tr       v ®¬ vÞ  µnh  Ýnh ¬ng  ¬ng  Ðt duyÖt. h ch t ® x  5­ Uû     ban  ©n  ©n  Ën  ã  Èm  Òn  nh d qu c th quy giao ®Êt    quy  nh  ¹ ®iÓ m   ®Þ ti   a,®iÓ m       b,kho¶n  cña  Òu  µy. 4  §i n 6­  éi  ng  é  ëng  H ®å b tr quy  nh  ×nh  ù,thñ  ôc giao    ¹  t. C¬   ®Þ tr t  t  c¸c lo i®Ê   quan qu¶n  ý®Êt  ai  ña  l  ® c trung  ng  µ  a   ¬ng, gióp  éi ®ång  é  ëng  ¬ v ®Þ ph   H  b tr vµ  û   U ban  ©n    Êp  nh c¸cc trongviÖc    giao ®Êt.   §i Ò u 14
 6. 6 Nhµ   íc thu  åi toµn  é  n  h  b hoÆc   ét  Çn  t  ∙  m ph ®Ê ® giao  ö  ông  sd trong  nh÷ng  êng  îp sau  y: tr h  ®© 1­ Tæ     chøc  ö  ông  t  Þ     Ó, chuyÓn  i  ¬ikh¸c,hoÆc   Þ     sd ®Ê b gi¶ith   ®n    b thu hÑp  µ   m gi¶m  nhu  Çu  c s¶n  Êt; xu 2­ TÊt  sè  êitrong hé  ö  ông  t  ∙    c¶  ng     sd ®Ê ® chuyÓn  i  ¬ikh¸c hoÆc   ∙  ®n    ® chÕt; 3­ Ng êisö  ông  t  ùnguyÖn    ¹®Êt  îcgiao;    d ®Ê t   tr¶l   i ®  4­ Thêih¹n sö  ông  t  ∙  Õt;     d ®Ê ® h 5­ Ng êisö  ông  t     d ®Ê kh«ng  ö  ông  t  îcgiao trong 6  sd ®Ê ®       th¸ng liÒn m µ       kh«ng  îc c¬  ®   quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Õt  nh   Nh n   th quy quy ®Þ giao  t      ®Ê ®ã cho phÐp; 6­ Ng êisö  ông  t    ¹m     d ®Ê viph nghiªm  äng nh÷ng  tr   quy  nh  Ò   ö  ông  ®Þ vsd ®Êt; 7­  Êt  § giao kh«ng  ng  Èm   ®ó th quyÒn quy  nh   ¹  Òu  cña  Ët ®Þ t i§i 13  Lu   nµy; 8­ C Ç n   ö  ông  t    sd ®Ê cho  nhu  Çu  ña  µ   íchoÆc   ña    éi. c c Nh n   c x∙h §i Ò u 15 C¬  quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  quyÕt  nh   ®Þ giao  t  µo  ×  ã  ®Ê n th c quyÒn    åi®Êt  . thu h   ®ã Trong  êng  îp  ã  tr h c nhu  Çu  Èn  Êp  ña  Õn  c kh c c chi tranh  hoÆc   èng  ch thiªntaith×  Öc    åi®Êt  Uû       vi thu h   do  ban  ©n  ©n  Êp  Ön, quËn, thÞ    nh d c huy     x∙, thµnh  è  éc  ph thu tØnh  ë lªn quyÕt  nh  tr     ®Þ theo    Þ   ña  ¬  ®Ò ngh c c quan  chØ   huy  ©n  ù  qu s hoÆc   ¬  c quan  chØ huy  èng    ôt ch b∙o l . §i Ò u 16 ViÖc  chuyÓn  Òn  ö  ông  t  ai chØ  ùc hiÖn  quy sd ®Ê ®   th   trong c¸c tr ng  îp    ê h   sau  y: ®© 1­    é  Khi h n«ng  ©n  µo  d v hoÆc   hîp      Ëp  oµn  ra  t¸cx∙,t ® s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp; 2­ Khihîp t¸cx∙,tËp  oµn          ® s¶n  Êtn«ng  xu   nghiÖp  µ    ©n  v c¸nh tho¶ thuËn    ® æi  t  ®Ê cho  nhau    chøc  ¹s¶n  Êt; ®Ó tæ  l i xu 3­    êi ® îc giao  t  Khi ng     ®Ê chuyÓn  i  ¬i kh¸c hoÆc   ∙  Õt  µ   µnh  ®n    ® ch m th viªntronghé  ña  êi®ã   Én      c ng   v cßn  Õp tôcsö  ông  t  . ti     d ®Ê ®ã ViÖc chuyÓn  Òn  ö  ông  t  ai  ãi trong §iÒu  µy, n Õu    quy sd ®Ê ® n     n  ë n«ng  th«n  ×  Uû   th do  ban  ©n  ©n    Õt  nh,  Õu    µnh  Þ  ×  Uû   nh d x∙ quy ®Þ n ë th th th do  ban  ©n  ©n  Ön, quËn,thÞ    µnh  è  ùcthuéc tØnh  Õt ®Þnh. nh d huy     x∙,th ph tr     quy   §i Ò u 17 Ng êi ® îc thõa  Õ   µ        k nh ë hoÆc   êi cha  ã  ç  ,    îc ngêi kh¸c ng   c ch ë khi ®       chuyÓn  îng nhµ    , sau    îcc¬  nh   ®Ó ë   khi®   quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy c«ng 
 7. 7 nhËn  Òn  ë  ÷u  i víi µ  , th×  îcquyÒn  ö  ông  t    ã  quy s h ®è     nh ë   ®   sd ®Ê ë c ng«inhµ    ®ã. §i Ò u 18 1­ Khi® îcc¬        quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy giao ®Êt,cho  Ðp      ph chuyÓn  quyÒn  ö  ông, thay ® æi  ôc  ch  ö  ông  sd     m ®Ý sd hoÆc   ang  ö  ông  t  îp ® sd ®Ê h   ph¸p  µ   a  ¨ng  ý  ×  êi sö  ông  m ch ® k th ng   d ph¶ixin ®¨ng  ý  t  ai  ¹  ¬     k ®Ê ® t i quan  c Nhµ   ícnãië  n     kho¶n  cña  Òu  µy. 2  §i n 2­  û   U ban  ©n  ©n  Ën, thµnh  è  éc  nh d qu   ph thu tØnh, thÞ    Þ  Ên  µ    x∙,th tr v Uû  ban  ©n   ©n     éc  nh d x∙ thu huyÖn   Ëp, gi÷    a   Ýnh,  µo    a   l  sæ ®Þ ch v sæ ®Þ chÝnh  cho  êi sö  ông  t  µ  ù m × nh  ¨ng  ý  t  a  ö  ông  µo    ng   d ®Ê v t   ® k ®Ê ch s d v sæ ®Þa  Ýnh. ch 3­ Sau    ¨ng  ý,ngêisö  ông  t  îccÊp  Êy    khi® k   d ®Ê ®   gi chøng  Ën  Òn  nh quy sö  ông  t. d ®Ê §i Ò u 19 Héi ®ång  é  ëng  nh  ú  chøc  Öc  èng    t  ai  Ò   è îng   b tr ®Þ k tæ  vi th kª ®Ê ® v s l   vµ  Êtl ng ®Ó   ôc  ô  Þp  êicho      Çu  ch  î   ph v k th   c¸cyªu c qu¶n  ý, ö  ông  t  ai. l  ds ®Ê ® §i Ò u 20 Héi ®ång  é  ëng  µ  û     b tr v U ban  ©n  ©n    Êp  chøc  Öc  nh d c¸cc tæ  vi thanh    tra ®Êt  ai trong ®Þa  Ën  ®    ph qu¶n  ýcña  × nh. l  m C¬  quan qu¶n  ý®Êt  ai    l  ® ë trung  ng  µ  a   ¬ng  óp  éi ®ång  é  ¬ v ®Þ ph gi H   b tr ng  µ  û   ë v U ban  ©n  ©n    Êp  ùc hiÖn  nh d c¸cc th   thanh    t  ai. tra®Ê ® Khi thùc  Ön  Öc    hi vi thanh    t  ai,®oµn  tra ®Ê ®   thanh    tra hoÆc  thanh    tra viªncã  Òn:   quy 1­ Yªu  Çu    chøc  µ    ©n  ã  ªnquan  c c¸c tæ  v c¸ nh c li   cung  Êp  µiliÖu cÇn  c t    thiÕtcho  Öc    vi thanh  tra; 2­  ¹m   êi®×nh  T th   chØ   Öc  ö  ông  Çn  t  ö  ông  vi s d ph ®Ê s d kh«ng  ng  ®ó ph¸p luËt;   3­ KiÕn  Þ  íi ¬    ngh v   quan  µ   íccã  Èm  Òn  ö  ýnh÷ng  µnh      c Nh n   th quy x l  h vivi ph¹m  ph¸p luËt®Êt  ai.    ® §i Ò u 21 C¸c tranh chÊp  Ò   Òn  ö  ông  t  ai do  û     v quy sd ®Ê ®   U ban  ©n  ¬icã  t  nh n   ®Ê ®ai bÞ    tranhchÊp    Õt theo quy  nh  íi y:   gi¶iquy     ®Þ d ®© 1­ Uû     ban  ©n  ©n    Þ  Ên gi¶iquyÕt    nh d x∙,th tr     c¸ctranh chÊp  t  ai gi÷a   ®Ê ®     c¸nh©n  íi   ©n.   v   nh c¸ 2­  û   U ban  ©n  ©n  Ön    Õt    nh d huy gi¶iquy c¸c tranh chÊp  ÷a c¸ nh©n  íi   gi     v  tæ  chøc  µ  ÷a c¸ctæ  v gi     chøc  éc quyÒn  ×nh  thu   m qu¶n  ý. l
 8. 8 3­ Uû     ban  ©n  ©n  Ën, thÞ    µnh  è  éc tØnh    Õt    nh d qu   x∙,th ph thu   gi¶iquy c¸c tranhchÊp    quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ t  i 1,kho¶n  cña  Òu  µy. 2  §i n 4­  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  µ  n  Þ  ¬ v ®¬ v hµnh  Ýnh ¬ng  ¬ng    Õt    ch t ® gi¶iquy c¸c tranh chÊp  ÷a    ©n  íitæ    gi c¸ nh v   chøc,  gi÷a tæ    chøc  íi v nhau,n Õu  chøc    éc quyÒn    tæ  ®ã thu   qu¶n  ýcña  ×nh  l  m hoÆc   trùcthuéc Trung  ng.     ¬ 5­ Trong  êng  îp kh«ng  ng    íi   tr h  ®å ý v   Õt  nh  ña  û   quy ®Þ c U ban  ©n  ©n   nh d ®∙    Õt  gi¶iquy tranh  Êp, ® ¬ng  ù  ã  Òn  Õu  ¹ilªn c¬  ch   s c quy khi n     quan  Ýnh  ch quyÒn  Êp  c trªn.   Quy Õt  nh  ña  Ýnh  Òn  Êp    ùctiÕp cã  Öu  ùc ®Þ c ch quy c trªntr     hi l   thi µnh.  h 6­  Öc  Vi tranh chÊp  Òn  ö  ông  t  ã  ªnquan  n   a   í gi÷a   quy sd ®Ê c li   ®Õ ®Þ gi  i   c¸c ®¬n  Þ  µnh  Ýnh  Uû     vh ch do  ban  ©n  ©n    n  Þ    ïng  èi hîp  nh d c¸c ®¬ v ®ã c ph   gi¶iquyÕt.Trong  êng  îp      tr h kh«ng  t ® îc sù  Êt  Ý th×  Èm   Òn    ®¹     nh tr   th quy gi¶i quyÕt theo quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    Òu  vµ  11, §i 83  kho¶n    Òu  26, §i 107  ña  Õn  c Hi ph¸p. §i Ò u 22 Khi gi¶iquyÕt     tranh chÊp  Ò   µ  , vËt kiÕn  óc kh¸c hoÆc   ©y  ©u    v nh ë     tr     c l n¨m  ×  µ   nh©n  ©n    Õt  quyÒn  ö  ông  t  ã  µ  , vËt th To ¸n  d gi¶iquy c¶  sd ®Ê c nh ë     kiÕn  óckh¸choÆc   ©y  ©u  tr     c l n¨m  . ®ã CH ¬NG   I II CH Õ     ö   ô NG   ®é S D C¸C  ¹I®Ê T LO   Mô C   I §ÊT  N«NG   NGHI Ö P,  T   © M   ®Ê L NGHI Ö P §i Ò u 23 §Êt n«ng    nghiÖp  µ®Êt  îcx¸c ®Þnh  ñ  Õu  ïng  µo  l  ®   ch y d v s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp    ång trät  nh tr   , ch¨n nu«i,kÓ   nu«itrång thuû    c¶      s¶n hoÆc  nghiªncøu    thÝ  nghiÖm  Ò   ångträt ch¨n nu«i. v tr     ,   §i Ò u 24 Ng êisö  ông  t   d ®Ê n«ng  nghiÖp  ã  Üa  ô: c ngh v 1­ §a  Ön  Ých  îcgiao vµo    di t ®    s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp  theo  quy  ¹ch,kÕ   ho   ho¹ch,kh«ng  îcbá    ®   hoang,bá   ho¸; 2­ Thùc  Ön    Ön    hi c¸c bi ph¸p  © m   th canh,t¨ng vô,b¶o  Ö,    ¹o,båibæ        v c¶it     ®Êt  ai vµ  Õt  îp n«ng  ®  k h  nghiÖp,l©m    nghiÖp. §i Ò u 25 §Êt l©m    nghiÖp  µ ®Êt  îcx¸c chñ  Õu  ïng  µo  l  ®   y d v s¶n  Êt l©m  xu   nghiÖp  nh  ång rõng,khaith¸crõng,khoanh  tr          nu«i,     bæ,    ¹orõng,nghiªncøu  Ý  tu c¶it       th nghiÖ m   Ò   ©m   vl nghiÖp; ®Êt  õng  Ê m,  ên  èc    t  ång  õng      r c v qu gia;®Ê tr r ®Ó phßng  é  u   ån,b¶o  Ö   t,c¶it¹om«i  êng. h ®Ç ngu   v ®Ê       tr
 9. 9 §i Ò u 26 Ng êisö  ông  t  ©m   d ®Ê l nghiÖp  ã  Üa  ô: c ngh v 1­ Nghiªm chØnh  Êp  µnh  ch h ph¸p  Ët vÒ   lu   qu¶n  ý khai th¸c,b¶o  Ö   l      v rõng  µ  t  ©m  v ®Ê l nghiÖp,kh«ng  ù tiÖn ph¸ rõng,®èt  õng,lµm  û  ¹im«i    t       r   hu ho   tr ng. ê 2­  ång  õng  ñ  Tr r ph xanh  Ön  Ých  îc giao  di t ®  theo quy  ¹ch,kÕ   ¹ch; ho   ho   thùc hiÖn    Ön    c¸c bi ph¸p  Ò   © m   v th canh, b¶o  Ö   t,chèng  ãimßn   µ  Õt    v ®Ê   x  vk hîp l©m    nghiÖp,n«ng    nghiÖp. §i Ò u 27 §Êt lµm    kinh tÕ    nh    gia®× quy  nh    ®Þ nh sau: 1­ C¸c  îp t¸cx∙,tËp  oµn    h    ® s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp  îcgiao ®    l¹ cho    é  µnh    ña  ×nh  ét  Ön  Ých  t    i c¸c h th viªnc m m di t ®Ê n«ng nghiÖp,®Êt  ©m     l nghiÖp  trong sè  t  îcNhµ   ícgiao sö  ông    nh,  ©u  µi®Ó     é    ®Ê ®   n   d æn ®Þ l d  c¸c h nµy  µm  l kinhtÕ    nh.   gia®× Héi  ng  ©n  ©n  ®å nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  µ  n  Þ  ¬ v ®¬ v hµnh  Ýnh ¬ng  ¬ng  ch t ® quy  nh  ®Þ møc  t  ®Ê n«ng  nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp  ­ ® îc giao    cho  çi  é    õng  ïng  m h ët v trong ®Þa   ¬ng  × nh,  çi  êi kh«ng      ph m m ng   qu¸ 10%   t  ®Ê n«ng  nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp  ×nh  ©n  b qu cho  ©n  Èu  ña  nh kh c x∙. 2­  C¸c n«ng  êng, l©m   êng, tr¹m,tr¹ n«ng  tr   tr      i nghiÖp, l©m     nghiÖp  îc ®  giao l¹ cho    é  µnh    ña  ×nh  ét  Ön  Ých  t     i c¸ch th viªnc m m di t ®Ê n«ng  nghiÖp,l©m     nghiÖp  trong sè  t  îcNhµ   ícgiao sö  ông    nh,  ©u  µi®Ó     é    ®Ê ®   n   d æn ®Þ l d  c¸c h nµy  µm  l kinh tÕ    nh, nhng  çi  é  Òu  Êt còng    gia ®×   m h nhi nh   kh«ng  îtqu¸ møc   v    quy  nh  ®Þ cho  õng vïng nh  t    sau: a)  ång  § b»ng  ¾c   é  µ  ng  B b v ®å b»ng  Òn  mi Trung  õ  t Thanh Ho¸  n   ®Õ ThuËn    H¶i:200 m2; b) Trung      du,§«ng  Nam   é  µ  ng  b v ®å b»ng s«ng  öu  C Long:500    m2; c)MiÒn  óivµ  ©y    n  T Nguyªn:1.000    m2. §i Ò u 28 §Êt s¶n  Êtcña    xu   n«ng  ©n    Ó  d c¸th quy  nh    ®Þ nh sau: C¸c  é  h n«ng  ©n    Ó  îcNhµ   ícgiao ®Êt    nh, l©u  µi®Ó     d c¸th ®   n    æn ®Þ   d   s¶n xuÊtn«ng    nghiÖp,l©m    nghiÖp    ¬  ë  t  ai ®ang  ö  ông. trªnc s ®Ê ®   sd C¨n  vµo  cø  kh¶ n¨ng  t  ai,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ña  a  ¬ng  µ  ®Ê ®   ho   d ®Ê c ®Þ ph v kh¶ n¨ng  ö  ông  t  ña  õng  ¹  é, Héi ®ång  ©n  ©n  sd ®Ê c t lo i     h nh d tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc    trung  ng  µ  n  Þ  µnh  Ýnh ¬ng  ¬ng  ¬ v ®¬ v h ch t ® quy  nh  ®Þ møc   t  ®Ê giao cho    ¹  é    c¸c lo i n«ng  ©n    Ó    a  ¬ng    ¬  ë  ×nh  ©n  t  h d c¸ th ë ®Þ ph trªnc s b qu ®Ê n«ng  nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp  Ýnh  t theo nh©n  Èu    çi x∙.   kh ë m  
 10. 10 §i Ò u 29 1­   nh÷ng  ¬i cßn  t  a  ö  ông  ×  û   ë n  ®Ê ch s d th U ban  ©n   ©n   nh d huyÖn,   quËn, thÞ    µnh  è  éc tØnh  ã  Ó    x∙,th ph thu   c th giao lo¹  t  µy   i ®Ê n cho    chøc  c¸c tæ  hoÆc     é  µnh    ña  îp t¸cx∙,tËp  oµn  c¸c h th viªnc h       ® s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,l©m     nghiÖp, tiÓu,thñ      c«ng nghiÖp, ng    nghiÖp, nghÒ   èi,n«ng  êng, l©m   ­   mu   tr   tr êng, tr¹m,tr¹n«ng       i nghiÖp,l©m    nghiÖp,c«ng  ©n, viªnchøc  µ  ©n  ©n     nh    v nh d ®Ó   s¶n  Êtn«ng  xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp. 2­  èi víi®Êt  èng, ®åi  ói träc,rõng  Ìo  Öt th×  îc giao  §   tr   n    ngh ki   ®  theo  chÝnh  s¸ch giao ®Êt,giao rõng    ång trätvµ          ®Ó tr     ch¨n nu«i;®Êt      giao cho  çi    m tæ chøc  µ    ©n  µc¨n cø  µo  v c¸ nh l     v kh¶  n¨ng  ö  ông,kh«ng  ¹n  Õ   Ò   Ön  sd   h ch v di tÝch. 3­ Khigiao ®Êt  ãië       n   kho¶n  vµ  1  kho¶n  cña  Òu  µy  2  §i n ph¶ix¸c®Þnh  â    r  m ôc  ch  µ  êih¹n  ö  ông    êisö  ông  t    ©m  ®Ý v th   s d ®Ó ng   d ®Ê yªn t s¶n  Êt,cã    xu   thu ho¹ch tho¶  ¸ng  víic«ng  ® so    søc  ∙  u    i  íitõng  ¹  ©y  ång vµ  Ët ® ®Ç t ®è v   lo ic tr   v   nu«i. 4­ §Êt ® îcgiao nãitrong §iÒu  µy           n kh«ng  Ýnh  µo  t v møc  t  µm  ®Ê l kinh tÕ    gia ®×nh    hoÆc  møc  t  ®Ê giao cho    n«ng  ©n    Ó  d c¸ th quy  nh  ¹  Òu  vµ  ®Þ ti§i 27  §iÒu  cña  Ët nµy. 28  Lu   §i Ò u 30 Nhµ   íc khuyÕn  Ých  äi  chøc  µ    ©n  éc    µnh  Çn  n  kh m tæ  v c¸ nh thu c¸c th ph kinh  Õ  u    vèn    ö  ông  t  ai  µo  t ®Ç t ®Ó s d ®Ê ® v s¶n  Êt  xu n«ng  nghiÖp, l©m     nghiÖp      ïng  ë c¸c v cßn  Òu  t  a  ö  ông  nhi ®Ê ch s d hoÆc   Öu  hi qu¶  ö  ông  t  sd ®Ê cßn  Êp. th Nhµ   íc cã    Ýnh  n   c¸c ch s¸ch  Ò   u   , x©y  ùng  ¬  ë  Ët  Êt  kü  v ®Ç t   d c s v ch ­  thuËt,tuyÓn  ông  µ    în lao ®éng, miÔn    d v thuªm       gi¶m  Õ  µ    n«ng    thu v gi¸c¶  s¶n ®Ó  khuyÕn  Ých  äi  êi tËn  ông  t  ai  µo  kh m ng   d ®Ê ® v s¶n  Êt  xu n«ng  nghiÖp,   l©m nghiÖp. §i Ò u 31 ViÖc  ö  ông  t  ên  sd ®Ê v quy  nh    ®Þ nh sau: §Êt  ên  îc tÝnh  µo  t  µm  v ®  v ®Ê l kinh tÕ    nh        gia ®× x∙ viªnhoÆc   t  ®Ê giao   cho n«ng  ©n  d cßn  s¶n  Êtc¸thÓ,phÇn  xu       cßn  ¹ ngêicã  ên  Én  îctiÕp tôc l  i  v v ®     sö  ông    d ®Ó s¶n  Êtn«ng  xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp. Nhµ   íc cã  Ýnh  n   ch s¸ch khuyÕn  Ých  µ  kh v b¶o  Ö   î Ých  ña  äi    v li   c m tæ chøc  µ    ©n  © m   v c¸ nh th canh, t¨ng s¶n îng  ©y  ång trªn®Êt  ên, sö  ông      lc tr     v d ®Êt  èng,®åi nóiträc®Ó   Ëp vên  tr        l  theo quy  ¹ch.   ho Kh«ng  îclËp  ên    t  ång lóa,trõtr ng  îp cã  Ðp  ña  û    ®   v trªn®Ê tr       ê h   ph c u ban nh©n  ©n  Ön, quËn,thÞ    µnh  è  éc tØnh  d huy     x∙,th ph thu   theo kÕ   ¹ch sö  ông    ho   d ®Êt  ∙  îcHéi ®ång  ©n  ©n  ïng cÊp  ®®     nh d c  th«ng  qua. C¨n  vµo  cø  yªu  Çu  c ph¸ttr Ón kinh tÕ  èc  ©n,   i     qu d kh¶ n¨ng  t  ai  µ  ®Ê ® v tËp qu¸n canh      õng  a   ¬ng, Héi ®ång  é  ëng  t¸cë t ®Þ ph    b tr quy  nh    ×nh  ®Þ c¸c h thøc tæ    chøc  s¶n  Êtvµ    Ýnh  xu   c¸cch s¸ch thÝch  îp ®èi víi t  ên    çi vïng   h     ®Ê v ë m     nh»m     iÓns¶n  Êt,æn   nh  i sèng  µ    ph¸ttr   xu   ®Þ ®ê   v t¨ngs¶n  È m   ph cho   héi. x∙ 
 11. 11 §i Ò u 32 Chïa,nhµ  ê,th¸nh thÊtt«n gi¸o®ang  ö  ông  t    th         sd ®Ê hoÆc   a  îcgiao ch ®     ®Êt  ö  ông  Õu  ã  sd n c yªu  Çu  Ýnh  ¸ng  µ  ã  c ch ® v c kh¶  n¨ng  ö  ông  ã  Öu  sd c hi qu¶  ×  û   th U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung  ng  µ  n  Þ  ¬ v ®¬ v hµnh  Ýnh ¬ng  ¬ng  cø  µo  Ýnh  ch t ® c¨n  v ch s¸ch  gi¸ocña  µ   íc vµ    t«n    Nh n   kh¶ n¨ng  t  ai  ña  a   ¬ng    Õt  nh  Ön  Ých  t  îc giao    ®Ê ® c ®Þ ph ®Ó quy ®Þ di t ®Ê ®   cho chïa,nhµ  ê,th¸nhthÊt®ã.   th      Mô C   2 §ÊT  KHU   © N   D C §i Ò u 33 §Êt khu  ©n    µ ®Êt  îc x¸c ®Þnh    ©y  ùng    µnh  Þ  µ    d cl  ®   ®Ó x d c¸c th th v c¸c khu  ©n    d c n«ng th«n. §i Ò u 34 ViÖc  ö  ông  t  sd ®Ê khu  ©n    ë   µnh  Þ  d c th th ph¶i tu©n    theo  ÷ng    nh quy ®Þnh   Ò   õng  ¹  t  ãi trong  Ët  µy, ®ång  êiph¶i phï  îp  íiquy  vt lo i®Ê n   Lu n   th     h v  ho¹ch chung  ña  µnh  è,thÞ    Þ  Ên.   c th ph   x∙,th tr §èivíi µnh  è,thÞ    Þ  Ên cã     th ph   x∙,th tr   quy  ¹ch  ho giao ®Êt    cho  ©n  ©n   nh d tù lµm  µ    ×  éi ®ång  ©n  ©n    nh ë th H   nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ vµ  n  ô  µnh  Ýnh ¬ng  ¬ng  ®¬ v h ch t ® quy  nh  ®Þ møc  t  ®Ê giao cho  çi hé.   m  ViÖc  ö  ông  t    ©y  ùng  µ    sd ®Ê ®Ó x d nh ë trong thµnh  è,thÞ    Þ  Ên   ph   x∙,th tr   ph¶itheo ®óng      quy  nh  ña  éi ®ång  é  ëng. ®Þ c H  b tr §i Ò u 35 ViÖc  ö  ông  t  sd ®Ê khu  ©n   ë  d c n«ng  th«n ph¶i theo    quy  ¹ch  Ën  ho thu tiÖn cho s¶n  Êt,®êi  èng  ña  ©n  ©n  µ  xu   s c nh d v qu¶n  ýx∙ héi.Ph¶i tËn  ông  l        d nh÷ng  khu  ©n    ½n   ã, h¹n  Õ   Öc  ë   éng  d cs c  ch vi m r khu  ©n      t  d c trªn®Ê n«ng  nghiÖp. ChØ   îcgiao ®Êt    ®    ë trongkhu  ©n      d c cho  ÷ng  é  a  ã  µ  . nh h ch c nh ë C¨n  vµo  cø  kh¶  n¨ng  t  ai    õng  ïng,Héi  ng  ©n  ©n  ®Ê ® ë t v   ®å nh d tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  µ  n  Þ  µnh  Ýnh ¬ng  ¬ng  ph tr       v ®¬ v h ch t ® quy  nh   ®Þ møc   t  îc giao  ®Ê ®   cho  çi  é, nhng  m h  kh«ng  îc qu¸ møc   ®   quy  nh  ®Þ cho  õng  t vïng nh    sau: a)  ång  § b»ng  ¾c   é  µ  ng  B b v ®å b»ng  Òn  mi Trung  õ  t Thanh Ho¸  n   ®Õ ThuËn    H¶i:200 m2. b) Trung      du,§«ng  Nam   é  µ  ng  b v ®å b»ng s«ng  öu  C Long:300    m2. c)MiÒn  óivµ  ©y    n  T Nguyªn:400    m2. §èivíi ÷ng  ïng nh©n  ©n  ã  Ëp     nh v  d c t qu¸n nhiÒu  Õ  Ö   ïng chung  èng    th h c   s trong m ét  é    h hoÆc   ÷ng  ¬i ph¶igiao  t    µo  t  nh n    ®Ê ë v ®Ê quanh  n¨m  Ëp  íc ng n 
 12. 12 th× theo    Þ  ña  éi ®ång  ©n  ©n    ®Ò ngh c H   nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung   ph tr       ¬ng  µ  n  Þ  µnh  Ýnh ¬ng  ¬ng, Héi ®ång  é  ëng  ã  Ó  v ®¬ v h ch t ®    b tr c th quy  nh   ®Þ møc  t    ®Ê ë cao  ¬n,nhng  ãichung  h  n  kh«ng  îtqu¸ m ét  Çn  ìi trong tr ng  îp v    l r  ,  ê h   c¸ biÖt,còng      kh«ng  îc vîtqu¸ hai lÇn  ®       møc   t  ®Ê quy  nh  ®Þ cho  õng  ïng  ¹ t v ti  §iÒu  µy. n Mô C   3 §ÊT  CHUYªN  ïNG D §i Ò u 36 §Êt chuyªn dïng lµ®Êt  îcx¸c®Þnh  ïng vµo    ôc  ch         ®   d  c¸cm ®Ý kh«ng  ph¶i  lµ n«ng    nghiÖp, l©m     nghiÖp  hoÆc   t  ®Ê khu  ©n    nh: ®Êt  ©y  ùng    d c   x d c¸c c«ng  ×nh c«ng  tr   nghiÖp,khoa  äc    ü  Ët,giao th«ng,thuû  î          h ­ k thu       l iv¨n ho¸,x∙ , héi,dÞch  ô,®Êt  ïng    v  d cho nhu  Çu  ninh,quèc  c an    phßng, ®Êt  ïng    d cho th¨m  dß, khaith¸ckho¸ng       s¶n, ®Êt  µm  èi,®Êt  µm    è m   ¹ch,ngãi vµ      l mu   l ®å g g     c¸c vËt  Öu  ©y  ùng  li x d kh¸c,®Êt    Ých  Þch  ö, v¨n    di t l s  ho¸  µ  v danh  lam  ¾ng  th c¶nh, ®Êt    nghÜa  a,  t  ã  Æt   íc sö  ông  µo    ôc  ch  ®Þ ®Ê c m n  d v c¸c m ®Ý kh«ng  ph¶ilµn«ng     nghiÖp. §i Ò u 37 ViÖc  ö  ông  t    ©y  ùng    sd ®Ê ®Ó x d c¸cc«ng  ×nh c«ng  tr   nghiÖp,khoa  äc      h­ kü  Ët,giao th«ng,thuû  î        éi,dÞch  ô,ngêiviÖc  ©n  thu       l iv¨n ho¸,x∙h   , v    tu theo    c¸c quy  nh  ña  Ët nµy,cßn  ®Þ c Lu     ph¶itu©n    theo      Çu  ö  ông  t  îcx¸c c¸c yªu c s d ®Ê ®     ®Þnh trongluËn    chøng  kinhtÕ   ü  Ëtvµ  ÕtkÕ   ña  õng c«ng  ×nh.   ­k thu   thi   c t   tr §i Ò u 38 ViÖc  ö  ông  t  µo  ôc  ch  ninh,quèc  sd ®Ê v m ®Ý an    phßng  ph¶itu©n    theo  ®óng  quy  ¹ch, kÕ   ¹ch  ∙  îc c¬  ho   ho ® ®   quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn   Ðt x  duyÖt.Khi sö  ông  t    d ®Ê ph¶itr Öt®Ó   ÕtkiÖm   µ  ¹n  Õ   n    i  ti   v h ch ®Õ møc   Êp  th nhÊt nh÷ng  ëng¹icho  Öc  ö  ông  t  ai cña  ïng l©n  Ën.   tr     vi s d ®Ê ®   v c §i Ò u 39 ChØ   ÷ng  chøc  îc Nhµ   íc giao  Öm   ô  nh tæ  ®  n  nhi v th¨m dß, khai th¸c    kho¸ng s¶n  íi® îcsö  ông  t    ùc hiÖn  ôc  ch  µy.   m    d ®Ê ®Ó th   m ®Ý n §Êt th¨m      dß, khaith¸ckho¸ng     s¶n,kÓ   th¨m      c¶  dß, khaith¸c®¸      chØ  îc ®  giao sö  ông   d trong thêigian th¨m         dß, khaith¸ckho¸ng     s¶n;khisö  ông    d xong  ph¶itr¶l¹ ®Êt  íitr¹ngth¸  îcquy  nh       i v   i  ® ®Þ trong quyÕt  nh    ®Þ giao ®Êt  ña  ¬    cc quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy §i Ò u 40
 13. 13 Nhµ   ícgiao ®Êt  µm  èi cho    chøc  n    l mu   c¸ctæ  hoÆc     ©n    c¸nh ®Ó s¶n  Êt xu   muèi;®Êt  µy  îcgiao trªnc¬  ë  t  ang  ö  ông.   n ®      s ®Ê ® sd Nh÷ng  ïng ®Êt  µm  èi cã  v  l mu   n¨ng  Êt,chÊtl ng cao  su    î   ph¶i® îcb¶o  Ö,     v­ u    tiªncho  Öc  vi s¶n  Êtmuèi. xu   Nhµ   íc khuyÕn  Ých  Öc  ö  ông  ÷ng  ïng  t  ã  n  kh vi s d nh v ®Ê c kh¶ n¨ng  µm  l muèi ®Ó   ôc  ô    ph v cho  nhu  Çu  Ò   èi cña    éi. c v mu   x∙h §i Ò u 41 ViÖc  ö  ông  t  µm    è m,  ¹ch,ngãivµ    ËtliÖu x©y  ùng  sd ®Ê l ®å g g     c¸cv     d kh¸c  ® îcgiao cã  êih¹n.     th   §Êt lµm  ¹ch,ngãitr ch Õt    g     í  ph¶ilÊy tõ ®Êt  i nóikh«ng       ®å     s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,gß, b∙ihoang,lßng         s«ng,ao  å  Çn  ¬is©u, ven    hc kh     s«ng ngßikh«ng    s¶n  Êt,®ª  èicÇn  û  á,®Êt  Êytõc¶it¹o®ång  éng. xu   b   hu b   l        ru Trong  êng  îp  tr h kh«ng cßn    ån  t  ãi trªnth×  ã  Ó  ö  ông  c¸c ngu ®Ê n     c th s d nh÷ng  ¹  t  Êu, nhng  lo i®Ê x   ph¶itr Öt®Ó   ÕtkiÖm.    ö  ông   i  ti   Khi s d xong ph¶ic¶i    t¹ongay      ®Ó s¶n  Êtn«ng  xu   nghiÖp,nu«itrång thuû s¶n.         §Êt  µm    è m   l ®å g hoÆc   ¹ch,ngãi kh«ng  g     nung  îc chän    ÷ng  ïng ®  ë nh v  ®Êt  Ých  îp  ng  th h nh kh«ng  ©y  Öt h¹icho  g thi     s¶n  Êt  xu n«ng  nghiÖp, l©m     nghiÖp. ChØ   ÷ng  chøc  nh tæ  hoÆc     ©n  îc phÐp  ña  ¬  c¸ nh ®  c c quan  µ   íc cã  Nh n   thÈm  Òn  quy quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët nµy  íi® îcsö  ông  t    µm  ®Þ ti   13  Lu   m    d ®Ê ®Ó l ®å   è m,  ¹ch,ngãivµ    ËtliÖu x©y  ùng  g g     c¸cv     d kh¸c. §i Ò u 42 §Êt ditÝch  Þch sö,v¨n ho¸,danh     l       lam  ¾ng  th c¶nh  µ®Êt  ã    Ých  Þch l  c dit l  sö,v¨n ho¸,danh       lam  ¾ng  th c¶nh theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §Êt nµy    ph¶i® îcb¶o  Ö      v nghiªm  ngÆt. Trong  êng  îp  Æc   Öt cÇn  Õtph¶isö  ông  t  ã    Ých  Þch  tr h® bi   thi    d ®Ê c di t l sö,v¨n ho¸,danh       lam  ¾ng  th c¶nh  µo  ôc  ch  vm ®Ý kh¸cth× ph¶i® îcphÐp  ña        c c¬ quan  µ   íccã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  Nh n   th quy quy   giao ®Êt  µ    v ph¶i® îcsù  ng        ®å ý cña  é  ëng  é    B tr B v¨n ho¸. Trong  êng  îp  tr h kh«ng  îc sù  ng    ña  é   ëng  é   ho¸ th×  ñ  ®   ®å ý c B tr B v¨n    ch c«ng  ×nh cã  Òn  Õn  Þ    éi ®ång  é  ëng. tr   quy ki ngh lªnH   b tr §i Ò u 43 §Êt lµm  Üa  a     ngh ®Þ ph¶i® îcquy  ¹ch  µnh     ho th khu  Ëp  t trung,xa  ©n  ,  d c  thuËn  Ön cho  Öc  ti   vi ch«n  Êt,th¨m  Õng,hîp vÖ   c  vi     sinh vµ  ÕtkiÖm  t.   ti   ®Ê §i Ò u 44 §Êt  ã  Æt   íc quy  nh  cm n  ®Þ trong  Òu  µy  å m   ÷ng  t  éc  ïng §i n g nh ®Ê thu v   l∙nhh¶i, éithuû,s«ng,®Ç m,  å  ínkh«ng  éc s¶n  Êtn«ng      n     h l  thu   xu   nghiÖp.
 14. 14 C¨n  m ôc  ch  ö  ông  ñ  Õu  ∙    nh  cø  ®Ý sd ch y ® x¸c ®Þ cho  õng  ïng  t  ã  t v ®Ê c m Æt   íc,Nhµ   ícgiao ®Êt  µy  n  n    n cho    chøc  µ    ©n  Ých  îp ®Ó   ö  c¸c tæ  v c¸ nh th h  s dông. §i Ò u 45 Ng êisö  ông  t   d ®Ê chuyªn dïng cã  Üa  ô:     ngh v 1­  Êp  µnh  Ch h nghiªm chØnh    c¸c quy  nh  ña  éi  ng  é  ëng  Ò   ®Þ c H ®å b tr v viÖc  ö  ông  õng lo¹ ®Êt  sd t  i   chuyªn dïng;   2­ Thùc  Ön    Ön    hi c¸c bi ph¸p    ÕtkiÖm  t  ai,b¶o  Ö   ®Ó ti   ®Ê ®   v m«i  êng  µ  tr v kh«ng  ëng¹icho  tr     s¶n  Êt,®êi sèng  ña  ©n  ©n  ïng l©n  Ën. xu     c nh d v c §i Ò u 46 Ng êi ® îc giao  t     ®Ê n«ng nghiÖp,®Êt  ã  õng    ©y  ùng    cr ®Ó x d c«ng  ×nh tr   c«ng  nghiÖp, khoa  äc    ü  Ët,giao    h ­ k thu   th«ng,thuû  î  ho¸,x∙ héi,dÞch    l iv¨n  ,      vô, an    ninh,quèc    phßng, th¨m      dß, khaith¸ckho¸ng     s¶n, lµm    è m,  ¹ch,   ®å g g   ngãihoÆc   ËtliÖu x©y  ùng    v    d kh¸cph¶i®Ò n   ïthiÖth¹ivÒ   t      b      ®Ê n«ng  nghiÖp,  ®Êt  ã  õng  cr cho  µ   íc. Nh n Héi  ng  é  ëng  µ  û   ®å b tr v U ban  ©n  ©n    Êp  îc sö  ông  nh d c¸c c ® d kho¶n  ®Ò n   ï nµy  µo  Öc  b  v vi khaihoang,vìho¸,th© m          canh,b¶o  Ö,    ¹o®Êt,m ë     v c¶it     mang  Ön  Ých  t  di t ®Ê n«ng nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp. Mô C   4 §ÊT  A  ö   ô NG CH S D §i Ò u 47 §Êt cha  ö  ông  µ®Êt  a  îcx¸c ®Þnh    ïng  µo  ôc  ch    sd l  ch ®     ®Ó d vm ®Ý n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp,khu  ©n  ,chuyªn dïng  µ  µ   íc cha    d c    v Nh n   giao cho    ö  ai s dông    nh, l©u  µi. æn ®Þ  d Héi  ng  é  ëng  Ëp  ®å b tr l quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  µ  ã  Ýnh  ho   ho v c ch s¸ch khuyÕn  khÝch c¸c  chøc  µ  nh©n   a  t  a  ö  ông  µo  tæ  v c¸  ® ®Ê ch s d v s¶n  Êt  xu n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp. Mô C   5 NGH Ü A   ô   µ   V V QUY Ò N   îICñ A   êISö  ô NG   T L  NG   D ®Ê §i Ò u 48 Ngoµi nh÷ng  Üa  ô  i  íitõng  ¹  t  îc quy  nh  ¹  Òu      ngh v ®è v   lo i®Ê ®   ®Þ ti§i 24, §iÒu  vµ  Òu  cña  Ët nµy,ngêisö  ông  t  26  §i 45  Lu      d ®Ê cßn  ã  ÷ng  Üa  ô  c nh ngh v sau  y: ®© 1­  ö   ông  t  ng  ôc  ch, ®óng  Sd ®Ê ®ó m ®Ý   ranh  í vµ    iÒu  Ön  gi   c¸c ® i ki kh¸c  ®∙  îcquy  nh    ®  ®Þ khigiao ®Êt;  
 15. 15 2­  ùc  Ön  Öc  Th hi vi b¶o  Ö,    ¹o vµ  åi bæ   t  ai,kh«ng  îc lµm  v c¶i t   b   ®Ê ®   ®  nh÷ng  Öc  ã  ¹i®Õ n   vi c h   m«i  êng  µ  î Ých  îp  tr v l  i h ph¸p  ña  êi sö  ông  t  c ng   d ®Ê l©n  Ën; c 3­    µnh  Thi h nghiªm chØnh  Õt  nh  ña  ¬  quy ®Þ c c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  Ò   Öc    åi®Êt; v vi thu h   4­  Òn  ï thiÖth¹ithùc tÕ  § b       cho  êi ®ang  ö  ông  t  Þ   håi ®Ó   ng   sd ®Ê b thu    giao cho  ×nh,  åi hoµn  µnh  m b  th qu¶    ng  µ  Õt  lao ®é v k qu¶  u     ∙  µm    ®Ç t ® l t¨ng gi¸trÞcña  t       ®Ê ®ã theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   5­  ép  Õ, nép  Ö  Ý   a   Ýnh    µm  ñ  ôc ®Þa   Ýnh  N thu   l ph ®Þ ch khil th t   ch theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 49 Ng êisö  ông  t  ã  ÷ng  Òn  îsau  y:  d ®Ê c nh quy l  i ®© 1­ §îcsö  ông  t    nh, l©u  µi,cã  êih¹n hoÆc   ¹m  êinhng  ∙    d ®Ê æn ®Þ   d   th     t th   ® ® îcc¬    quan  µ   íccã  Èm  Òn  Õt ®Þnh    Nh n   th quy quy   khigiao ®Êt;   2­  ëng  µnh  H th qu¶ lao  ng,  Õt  ®é k qu¶  u    trªn ®Êt  îc giao, ® îc ®Ç t   ®     quyÒn chuyÓn, nhîng,b¸n  µ  ,vËt kiÕn  óckh¸c,c©y  ©u      nh ë     tr     l n¨m  µ   êisö  m ng   dông  t  ã  îc m ét  ®Ê c ®   c¸ch  îp  h ph¸p    t  îc giao; trong  êng  îp  t  trªn ®Ê ®     tr h ®Ê ®ang  ö  ông  îc thu  åi theo  sd ®  h  kho¶n    1, kho¶n  vµ  2  kho¶n    Òu  cña  3, §i 14  LuËt  µy    n ®Ó giao  cho  êi kh¸c th×  îc ®Ò n   ï  Öth¹ithùc  Õ, ® îc båi ng     ®  b thi     t      hoµn  µnh  th qu¶    ng, kÕt  lao ®é   qu¶  u    ∙  µm      Þcña  t    ®Ç t® l t¨nggi¸tr   ®Ê ®ã theo   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   3­  ëng    î Ých  c«ng  ×nh c«ng  éng  H c¸c l   i do  tr   c b¶o  Ö   v hoÆc     ¹o®Êt  c¶it   mang  ¹ ; li 4­ §îcNhµ   íchíng dÉn  µ  óp ®ì     n    v gi   trong viÖc    ¹ovµ  åibæ   t;   c¶it   b   ®Ê 5­    t  ang  ö  ông  Þ   håi v×  Khi ®Ê ® sd b thu    nhu  Çu  ña  µ   íc hoÆc     c c Nh n   x∙ héith× ® îc®Ò n   ïthiÖth¹ithùc tÕ  µ  îcgiao ®Êt      b       v®    kh¸c; 6­ §îcNhµ   ícb¶o  Ö     Þ   êikh¸c x© m   ¹m  n   Òn  ö  ông     n  v khib ng     ph ®Õ quy sd ®Êt  ai hîp ph¸p cña  × nh. ®     m CH ¬NG   VI NH÷ NG   QUY   NH   Ò   ö   ô NG   T   I  íITæ   ®Þ VSD ®Ê ®è V   CHøC, C¸  © N   íC  NH N NGO µI,Tæ     CHøC   è C   Õ,    QU T Tæ CHøC   LIªN  DOANH, HîP  T¸C  ñ A   ÖT  C VI NAM   µ   íC  V N NGO µI §i Ò u 50 ViÖc giao  t  ®Ê cho  chøc, c¸  ©n  íc ngoµi,tæ  tæ    nh n    chøc  èc  Õ, tæ  qu t   chøc  ªndoanh,hîp t¸ccña  Öt Nam   µ  ícngoµi®Ó   ö  ông  Héi ®ång  li        Vi   vn    sd do    bé  ëng  ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   Õt ®Þnh. tr n  ho x∙h   ngh Vi   quy   §i Ò u 51
 16. 16 Tæ  chøc,c¸ nh©n  íc ngoµi,tæ     n    chøc  èc  Õ, tæ  qu t   chøc  ªndoanh, hîp li      t¸ccña  Öt Nam   µ  íc ngoµi® îc giao  t    ö  ông    Vi   vn     ®Ê ®Ó s d ph¶itu©n    theo    c¸c quy  nh  ña  Ët nµy,trõtr ng  îp ®iÒu  c quèc  Õ  ý  Õt  ÷a nícCéng  ®Þ c Lu      ê h   í  t k k gi     hoµ    éichñ  Üa  Öt Nam   íinícngoµihoÆc   chøc  èc  Õ  ã    x∙ h   ngh Vi   v      tæ  qu t c quy ®Þnh  kh¸c. CH ¬NG   V KHEN   ëNG   µ   ö   ¹T TH V X PH §i Ò u 52 §Þa  ¬ng, tæ  ph   chøc  µ    ©n  ã  Òu  µnh  Ých  v c¸ nh c nhi th t trong viÖc    qu¶n  lý,  b¶o  Ö,    ¹o, åibæ   t  ai,m ë   éng  Ön  Ých  t  v c¶it     ®Ê ®   r b di t ®Ê n«ng  nghiÖp,phñ    xanh  t  èng  i  ói träc,tiÕtkiÖm   t  ®Ê tr ®å n      ®Ê trong  ©y  ùng  ¬  x d c b¶n  ×  îc th ®   khen  ëng,theo quy  nh  ña  éi ®ång  é  ëng. th     ®Þ c H  b tr §i Ò u 53 Ng êi nµo    mua,    Ên,chiÕm   t  ai,ph¸tcanh      û  ¹i®Êt  b¸n,l   ®Ê ®     thu t«,hu ho   ®ai hoÆc   ã  µnh    ch vi kh¸c vi ph¹m     ph¸p  Ët ®Êt  ai  ×  Þ   ö  ¹thµnh  lu   ® th b x ph   chÝnh b»ng  ét  m hoÆc   Òu  ×nh  nhi h thøc sau  y:   ®© 1­ C¶nh    c¸o; 2­ Ph¹ttiÒn tõ20%   n          ®Õ 30%     ÞthiÖth¹ido  Öc    ¹m  ©y  gi¸tr       vi viph g ra; 3­ TÞch    µn  é  Òn mua    t;   thu to b ti   b¸n ®Ê 4­ Thu  åiphÇn  t  ö  ông      h  ®Ê s d tr¸ph¸p luËt. i   ViÖc  ö  ýhµnh  Ýnh  x l  ch quy  nh  ®Þ trong §iÒu  µy  Uû     n do  ban  ©n  ©n   nh d c¸ccÊp  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh    c th quy quy   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   N Õ u   µnh      ¹m  ©y  Ëu  h viviph g h qu¶ nghiªm  äng hoÆc   ∙  Þ   ö  ýhµnh  tr   ® b x l  chÝnh  µ   m cßn    ¹m  × bÞ  ö  ¹ttheo Bé  Ëth×nh  ù. viph th   x ph     lu   s §i Ò u 54 Ng êinµo  îdông    l  i chøc  ô,quyÒn  ¹n  v  h hoÆc   îtqu¸ quyÒn  ¹n  v    h giao ®Êt,     thu håi®Êt,cho  Ðp       ph chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t    íiquy  nh  ña  m ®Ý sd ®Ê tr¸ v   i ®Þ c ph¸p  Ët,thiÕu    Çn  lu   tinhth tr¸chnhiÖ m   µm  Öth¹i®Õ n   µinguyªn  t  ai,   l thi     t  ®Ê ®   bao che cho  êicã  µnh      ¹m  ng   h viviph ph¸p luËt®Êt  ai,th× bÞ  ö  ýb»ng  ét     ®     x l  m trongnh÷ng  ×nh    h thøc sau  y:   ®© 1­ C¶nh    c¸o; 2­ Ph¹ttiÒn;     3­ C¸ch    chøc; 4­ Buéc    Öc.   th«ivi ViÖc  ö  ýkû  Ëtquy  nh  x l   lu   ®Þ trong §iÒu  µy  c¬    n do  quan  Ýnh  Òn  ch quy quyÕt ®Þnh    theo ph©n  Êp    c qu¶n  ýc¸n bé. l   
 17. 17 N Õ u   µnh      ¹m  ©y  Ëu  h vi vi ph g h qu¶ nghiªm  äng  tr hoÆc   ∙  Þ   ö  ýkû  ® b x l  luËtm µ     cßn    ¹m  × bÞ  ö  ¹ttheo Bé  Ëth×nh  ù. viph th   x ph     lu   s §i Ò u 55 Ng êinµo  ã  µnh      ¹m    ch viviph ph¸p luËt®Êt  ai m µ   ©y  Öth¹icho  êi    ®   g thi     ng   kh¸c th×  µi viÖc  Þ   ö  ¹ttheo    ngo   b x ph   quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu  cña  ®Þ t i§i 53  §i 54  LuËt nµy    cßn ph¶ibåith ng      ê cho  êibÞ  Öth¹i ng   thi   . CH ¬NG   VI §IÒU  KHO¶N   èI  ïNG CU C §i Ò u 56 Nh÷ng  quy  nh  íc®©y    íi Ët nµy  u     á. ®Þ tr   tr¸v   i Lu   ®Ò b∙ib §i Ò u 57 Héi ®ång  é  ëng    b tr quy  nh    Õtthi µnh  Ët nµy. ®Þ chiti    h Lu   LuËt  µy  ∙  îc Quèc  éi níc Céng  µ    éi chñ  n ®®  h    ho x∙ h   nghÜa  Öt Nam   Vi   kho¸VIII kú  äp  2,th«ng      h thø    , qua  µy  th¸ng12  ng 29    n¨m  1987.
Đồng bộ tài khoản