Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 139

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

81
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 139: Những đồ hình quái dị trong thư phòng Ðoàn người đi thêm vài khúc quanh nữa, bỗng nghe tiếng nước chảy róc rách. Họ đã đến bên cạnh một khe suối. Trong chốn cấm cung mà đột nhiên thấy lạch nước sâu này, ai cũng không khỏi đem mối nghi ngờ... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 139

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BA MÖÔI CHÍN NHÖÕNG ÑOÀ HÌNH QUAÙI DÒ TRONG THÖ PHOØNG §oaøn ngöêi ®i thªm vaøi khóc quanh n÷a, bçng nghe tiÕng nöíc ch¶y rãc r¸ch. Hä ®aõ ®Õn bªn caïnh mét khe suèi. Trong chèn cÊm cung maø ®ét nhiªn thÊy laïch nöíc s©u naøy, ai còng kh«ng khái ®em mèi nghi ngê. Mäi ngöêi ng¬ ng¸c nh×n nhau, cã kÎ nãng tÝnh ®aõ toan næi hung. ¶ cung n÷ kia nãi: -Muèn vaøo trong thö phßng kia ph¶i qua dßng suèi U Lan naøy. Mêi c¸c vò sang qua ®i. Hai bªn suèi cã bèn bã ®uèc ¸nh s¸ng lËp loÌ. §oaøn ngöêi nh×n thÊy ¶ cung n÷ thß ch©n xuèng suèi ®öîc bÊt gi¸c ®Òu la ho¶ng. Ngê ®©u th©n h×nh ¶ mÒm maïi, nhÑ nhaøn g löít trªn mÆt nöíc nhö ®i trªn kh«ng. Ai nÊy ®Òu lÊy laøm kinh dò vaø ngê laø döíi nöíc suèi cã nhu cÇu b»ng d©y s¾t ®Ó ngöêi ®Æt ch©n xuèng maø ®i, chø cã lý naøo ngöêi laïi ®i trªn mÆt nöíc ®öîc? Mäi ngöêi chó ý nh×n th× qu¶ nhiªn thÊy mét ®öêng d©y s¾t rÊt nhá buéc tõ bê bªn naøy sang bê bªn kia. Sîi d©y s¾t naøy ®aõ nhá laïi ®en s× tr«ng lÉn víi maøu nöíc suèi, h¬n n÷a trêi ®ªm tèi, döíi ¸nh ®uèc chËp chên khi tá, khi mê nªn kh«ng nh×n thÊy râ. Mäi ngöêi thÊy dßng suèi naøy kh¸ s©u nÕu xÈy ch©n ngaõ xuèng dï ch¼ng ®Õn nçi chÕt ®uèi, còng bò öít hÕt quÇn ¸o nh¬ nhíp khã coi. Nhöng nh÷ng ngöêi naøy ®Õn T©y Haï cÇu th©n hoÆc ®i theo chñ nh©n ®Ó hé vÖ nªn vâ c«ng ®Òu rÊt cao th©m, hä liÒn thi triÓn khinh c«ng ®i trªn d©y s¾t ®Ó sang bê bªn kia. §oaøn Dù tuy kh«ng hiÓu vâ c«ng, nhöng phÐp L¨ng ba vi bé chaøng ®aõ luyÖn rÊt thaønh thuéc. Ba Thiªn Thaïch d¾t tay chaøng, hai ngöêi nhÑ nhaøng ®i trªn sîi d©y b¾t ngang suèi. Thùc ra b©y giê §oaøn Dù ®aõ ®öîc thªm néi lùc cña Cöu Ma TrÝ, khinh c«ng chaøng cã phÇn h¬n c¶ Ba Thiªn Thaïch maø chaøng kh«ng tù biÕt. §oaøn ngöêi ®i qua suèi råi, ¶ cung n÷ kh«ng hiÓu cã bÊm vaøo c¬ quan naøo ë bªn v¸ch ®¸ maø thÊy ®¸nh vÐo mét tiÕng. Sîi d©y s¾t ®aõ tù co vÒ Èn vaøo trong ®¸m cá rËm kh«ng thÊy ®©u n÷a. Mäi ngöêi kinh haõi v« cïng. Hä nghÜ thªm: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Dßng suèi naøy rÊt s©u vaø kh¸ réng, thiÖt khã maø bay qua ®öîc. Hay laø nöíc T©y Haï qu¶ cã lßng mê ¸m? Kh«ng thÕ th× sao c«ng chóa ë trong khuª phßng laïi cßn ®Æt c¬ quan naøy? Mäi ngöêi ®Òu ngÊm ngÇm ®Ò phßng, nhöng kh«ng ai lªn tiÕng vaø chØ ©m thÇm hèi hËn: -Sao maø m×nh ngu daïi ®Õn thÕ? Lóc vaøo cung laïi kh«ng ®eo tuú th©n binh khÝ. Ngöêi cung n÷ kÐo sîi d©y s¾t xong råi nãi: -Xin mêi c¸c vò vaøo trong naøy ! §oaøn ngöêi ®i theo ¶ xuyªn qua khu rõng tróc lín ®Õn tröíc mét s¬n ®éng. ¶ cung n÷ gâ lªn mÊy tiÕng. C¸nh cöa ®éng më ra, ¶ cung n÷ gi¬ tay ra nãi: -Mêi c¸c vò! Råi ®i vaøo. Ba Thiªn Thaïch khÏ hái Chu §an ThÇn: -Chu hiÒn ®Ö tÝnh sao? Chu §an ThÇn trong lßng còng hoang mang bÊt ®ònh, ch¼ng hiÓu nªn b¶o §oaøn Dù ë laïi hay ®Ó chaøng cïng dÊn th©n vaøo n¬i nguy hiÓm? Nhöng gaõ laïi nghÜ r»ng nÕu kh«ng tiÕn vaøo s¬n ®éng th× cè nhiªn kh«ng cã c¸ch naøo "b¾n sÏ tróng ®Ých" ®öîc. Hai gaõ cßn ®ang ngÇn ngõ th× §oaøn Dù ®aõ cïng Tiªu Phong s¸nh vai ®i vaøo, Ba, Chu ®aønh d¾t tay nhau ®i theo sau. §oaøn ngöêi vaøo s¬n ®éng, ®ang tiÕn theo mét con ®öêng hÇm th× ®ét nhiªn cã ¸nh s¸ng loaø. Mäi ngöêi ®aõ vaøo ®Õn mét toaø ®aïi s¶nh. Toaø s¶nh ®öêng naøy so víi c¨n nhaø ngåi uèng traø võa råi réng gÊp ba lÇn. Nguyªn laø mét chç s¬n ®éng thiªn nhiªn vaø ®aõ ®öîc v« sè nh©n c«ng kiÕn tróc tu chØnh laïi. Töêng v¸ch cùc kú nh½n nhôi, chç naøo còng treo tranh vÏ hoÆc ®èi liÔn. §aïi kh¸i c¸c s¬n ®éng ®Òu Èm öít, song n¬i ®©y laïi rÊt kh« khan saïch sÏ. Nh÷ng tranh vÏ cïng ch÷ viÕt kh«ng bò Èm öít chi hÕt. Mét bªn s¶nh ®öêng cã kª mét gi¸ s¸ch lín. Trªn baøn cã ®ñ v¨n phßng tø b¶o vaø bèn c¸i ghÕ ®¸, baøn ®¸. ¶ cung n÷ laïi lªn tiÕng: -§©y laø thö phßng cña c«ng chóa nö¬ng nö¬ng. Xin mêi liÖt vò ngoaïn thöëng bót thiÕp cïng tranh vÏ. Mäi ngöêi thÊy c¸ch trang trÝ trong s¶nh ®öêng kh«ng ra vÎ mét chèn thö phßng cña c«ng chóa ®Òu lÊy laøm kinh ngaïc. Nhöng n¬i ®©y ®ñ c¶ ¸n s¸ch cïng tranh vÏ, bót thiÕp th× ®óng laø mét c¨n thö phßng. §oaøn ngöêi naøy sè ®«ng laø haïng vâ biÒn, nªn Ýt hiÓu vÒ bót thiÕp vaø tranh vÏ. Tiªu Phong vaø Hö Tróc tuy vâ c«ng cao cöêng, nhöng vÒ v¨n häc kh«ng am hiÓu g× mÊy. Hai ngöêi sãng vai ngåi xuèng ®Êt ®Ó ý xem ®éng tÜnh bän ngöêi cïng ®i víi m×nh. VÒ ®öêng lòch duyÖt, kiÕn thøc Tiªu Phong cßn cao h¬n Hö Tróc gÊp möêi. Tuy bÒ ngoaøi chaøng kh«ng tá vÎ quan t©m ®èi víi nh÷ng ®èi liÔn cïng tranh vÏ trªn töêng, Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung kh«ng tá vÎ g× sèt s¾ng hÕt, maø thùc ra lóc naøo còng chÇm chËp ®Ó ý ®Õn ¶ cung n÷, «ng biÕt ¶ cung n÷ naøy rÊt quan hÖ. NÕu nöíc T©y Haï ®Æt mai phôc hay cã gi¶o kÕ g×, ®Òu do c« bÐ mÆt mòi xinh ®Ñp ®ã quyÕt ®ònh hay ph¸t ®éng. Lóc naøy Tiªu Phong ®aõ biÕt trong bãng tèi cã ngöêi dßm ngã maø bÒ ngoaøi tuyÖt nhiªn kh«ng thÊy ®éng tÜnh g×, tinh thÇn «ng cùc kú c¨ng th¼ng. ¤ng ®ònh bông nÕu x¶y ra biÕn cè g×, lËp tøc n¾m lÊy ¶ cung n÷ råi sÏ nãi chuyÖn, kh«ng ®Ó cho ¶ kòp trèn tr¸nh. Bän §oaøn Dù, Chu §an ThÇn, Mé Dung Phôc, C«ng Daõ Caøn mÊy ngöêi chaïy laïi gÇn v¸ch ®Ó xem ch÷ viÕt vaø tranh vÏ. §Æng B¸ch Xuyªn laø con ngöêi t©m c¬ tinh tÕ, laïi th¼ng ¸n s¸ch ®Ó xem nh÷ng bøc danh hoaï, nhöng thùc ra laø gaõ ®Ó ý xem xÐt c¸c bøc töêng v¸ch cã c¬ bÝ Èn g× kh«ng, hoÆc cã ®öêng naøo tho¸t ra ch¨ng? ChØ cã Bao BÊt §ång laø bÎm mÐp, miÖng kh«ng ngít chª nh÷ng bøc vÏ trªn töêng. Y kh«ng b¶o tranh xÊu maø chØ chª nÐt bót, nÐt vÏ kh«ng cã g©n. T©y Haï tuy laø mét xø hÎo l¸nh tËn biªn thuú, lËp quèc chöa ®öîc bao l©u nªn tranh vÏ cïng bót thiÕp ë trong cung haõy cßn kÐm nhaø §aïi Tèng vaø nöíc §aïi Liªu xa l¾m. Nhöng laø chç §Õ vö¬ng th× còng kh¸c víi thöêng d©n nhiÒu. Trong thö phßng cña c«ng chóa còng cã nhiÒu bót thiÕp tõ ®êi TÊn, ®êi §öêng cïng nh÷ng tranh vÏ ®êi Nam Tèng, B¾c Tèng maø Bao BÊt §ång chª bai ch¼ng cßn gi¸ trò g× n÷a. Håi Êy, bót thiÕp cña bèn nhaø T«, Huúnh, MÔ, Th¸i ®öîc löu truyÒn kh¾p thiªn haï. Trong cung nöíc T©y Haï mua ®öîc kh¸ nhiÒu tù tÝch cña T« §«ng Pha, Huúnh S¬n Cèc. Ch¼ng nh÷ng Bao BÊt §ång chª bót thiÕp cña T«, Huúnh, MÔ, Th¸i ch¼ng vaøo ®©u, gaõ cßn cho c¶ bót thiÕp cña Chung, Vö¬ng, Chö, ¢u còng kh«ng ®¸ng lät vaøo m¾t gaõ. ¶ cung n÷ nghe gaõ nãi thiªn h« b¸t s¸t, phª b×nh loaïn xaï ch¼ng kiªng nÓ g× ai th× kinh haõi v« cïng, liÒn chaïy laïi gÇn khÏ hái: -Bao tiªn sinh! Nh÷ng ch÷ naøy viÕt kh«ng tèt thËt ö? C«ng chóa nö¬ng nö¬ng cho laø bót ph¸p cùc kú tinh diÖu ®Êy! Bao BÊt §ång ®¸p: -C«ng chóa nö¬ng nö¬ng ë nöíc T©y Haï hÎo l¸nh chöa ®öîc thÊy bót ph¸p cña nh÷ng tay ®aïi danh sÜ, ®aïi taøi tö ®Êt Trung Nguyªn. Nö¬ng nö¬ng cÇn ph¶i vaøo Trung Nguyªn míi biÕt râ ®öîc. TiÓu muéi tö c« còng nªn ®i theo c«ng chóa nö¬ng nö¬ng vaøo Trung Nguyªn ®Ó më réng tÇm con m¾t, chø cø ë lú ®©y hoaøi kh«ng ®i ®Õn ®©u, th× suèt ®êi quª kÖch hñ lËu. ¶ cung n÷ gËt ®Çu khen ph¶i. §oaøn Dù ®i xem kü tõng bøc mét. §ét nhiªn chaøng thÊy bøc tranh vÏ mét ngöêi n÷ sÜ ¨n mÆc theo thêi cæ, chaøng bÊt gi¸c giËt m×nh kinh haõi "å" lªn mét tiÕng. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Nguyªn ngöêi trong ®å h×nh naøy laø mét vò n÷ gièng Vö¬ng Ngäc YÕn nhö ®óc. Nhöng tay tr¸i naøng cÇm kim tay ph¶i cÇm sîi chØ. Naøng ngåi bªn cöa sæ xá kim kh©u. Trªn ®Çu gèi naøng ®Æt mét tÊm ®oaïn b»ng t¬, döêng nhö ®ang thªu hoa. §oaøn Dù kh«ng nhÉn naïi ®öîc n÷a, la lªn: -Nhò ca! Laïi ®©y maø coi! Hö Tróc theo lêi chaïy ®Õn gÇn. Y võa nh×n thÊy còng lÊy laøm kinh dò, tù hái: -Bøc hoaï Vö¬ng c« nö¬ng sao laïi xuÊt hiÖn ë n¬i ®©y. Bøc hoaï naøy sao laïi gièng c¶ bøc ®å h×nh maø sö phô ®aõ ®öa cho m×nh, töíng maïo kh«ng sai mét chót naøo maø chØ h¬i kh¸c vÒ xu©n s¾c. §oaøn Dù caøng nghÜ caøng lÊy laøm kú, chaøng kh«ng nhòn ®öîc ®öa tay ra sê vaøo bøc hoaï ®å. Ngãn tay chaøng võa chaïm vaøo töêng v¸ch liÒn ph¸t gi¸c ra trªn töêng cã rÊt nhiÒu nÐt vÏ. Chaøng nhÝch gÇn laïi coi, tÐ ra trªn v¸ch kh¾c rÊt nhiÒu h×nh ngöêi. Cã ngöêi ®ang ngåi, cã ngöêi ®ang nh¶y lªn. nhiÒu kiÓu rÊt kú laï. Nh÷ng h×nh ngöêi naøy phÇn nhiÒu kh¾c trong mét vßng trßn. Chung quanh vßng trßn chøa nh÷ng ch÷ vÒ thiªn can ®òa chi, cïng nh÷ng ch÷ vÒ sè môc. Hö Tróc võa nh×n thÊy ®aõ nhËn ra ngay nh÷ng ®å h×nh naøy rÊt gièng ®å h×nh trªn v¸ch ®¸ trong nhaø mËt thÊt cung Linh Thøu. Y biÕt ®©y laø nh÷ng yÕu quyÕt vÒ vâ c«ng thöîng thÆng, nÕu ai néi lùc kh«ng ®ñ th©m hËu xem vaøo ¾t ph¶i mª ®i, bò nÆng th× baïi lùc maø nhÑ còng h«n mª bÊt tØnh. H«m tröíc bèn c« Mai, Lan, Cóc, Tróc ®aõ v× coi nh÷ng ®å h×nh trªn v¸ch ®¸ maø bò tÐ nhaøo råi träng thö¬ng. Hö Tróc sî §oaøn Dù bò thö¬ng véi nãi: -Tam ®Ö! Nh÷ng ®å h×nh naøy tam ®Ö kh«ng ®öîc coi ®©u. §oaøn Dù hái lai: -Taïi sao vËy? Hö Tróc khÏ ®¸p: -§©y laø nh÷ng vâ häc rÊt cao th©m, nÕu luyÖn tËp kh«ng ®óng phö¬ng ph¸p th× chØ cã haïi chø ch¼ng Ých g×. §oaøn Dù vèn ch¼ng öa g× vâ c«ng, nªn nghe Hö Tróc nãi laø nh÷ng vâ häc cao th©m g× ®ã liÒn day mÆt laïi nh×n bøc "Thiªn song thÝch Tó §å" tøc laø bøc hoaï mü nh©n ngåi tùa cöa sæ thªu thïa. MÊy b÷a nay chaøng cïng Vö¬ng Ngäc YÕn th©n mËt dò thöêng, c¶ nh÷ng ®iÓm tiªm tÕ trªn nÐt mÆt naøng chaøng còng nhí râ mån mét. Chaøng nh×n laïi bøc hoaï ®å liÒn ph©n biÖt ®öîc ngay nh÷ng chç kh¸c nhau gi÷a Vö¬ng Ngäc YÕn vaø ngöêi trong tranh so víi Vö¬ng Ngäc YÕn cßn mËp h¬n. M¾t ngöêi trong tranh còng s¾c h¬n kh«ng gièng nhö Vö¬ng Ngäc YÕn «n nhu, thuú mò. NhÊt laø vÒ tuæi râ raøng lín h¬n Vö¬ng Ngäc YÕn ®Õn ba bèn n¨m. Bao BÊt §ång tuy miÖng nãi huyªn thuyªn nhöng tõ mét cö ®éng tíi lêi nãi cña §oaøn Dù vaø Hö Tróc ®Òu kh«ng qua khái tai m¾t gaõ. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Gaõ võa nghe Hö Tróc nãi nh÷ng ®å h×nh trªn v¸ch ®Òu laø vâ häc cao th©m th× khòt mòi hái: -C¸i g× maø vâ häc cao th©m? TiÓu hoaø thöîng laïi gaït ngöêi ta råi! §oaïn gaõ ®Ó ý nh×n vaøo nh÷ng bøc ®å h×nh trªn töêng. ¶ cung n÷ nãi: -Bao tiªn sinh! Nh÷ng bøc ®å h×nh naøy kh«ng coi ®öîc ®©u. C«ng chóa nö¬ng nö¬ng ®aõ biÓu laø ai c«ng phu chöa ®Õn n¬i coi vaøo chØ cã haïi maø th«i chø Ých g×. Bao BÊt §ång nãi: -NÕu ngöêi c«ng phu ®aõ luyÖn tËp ®Õn n¬i th× sao? Ch¾c laø chØ cã Ých th«i chø ch¼ng haïi g×. Cã ®óng thÕ ch¨ng? C«ng phu ta ®aõ luyÖn ®Õn n¬i, töëng cÇn ph¶i xem. Gaõ thÊy ®å h×nh thiªn biÕn vaïn ho¸, kh«ng biÕt ®©u maø dß. Thèt nhiªn gaõ pháng tay gi¬ ch©n, bÊt gi¸c häc theo tö thÕ trong ®å h×nh. ChØ trong kho¶nh kh¾c mäi ngöêi bçng ®Ó ý ®Õn t×nh traïng qu¸i dò cña Bao BÊt §ång, råi ph¸t gi¸c do nh÷ng ®å h×nh trªn v¸ch g©y ra. Bçng mét ngöêi ®øng bªn lªn tiÕng: -å! Trong naøy cã ®å h×nh! Ngöêi ®øng mÐ töêng bªn kia lªn tiÕng: -Bªn naøy còng cã ®å h×nh! Råi mäi ngöêi x« laïi xem nh÷ng bøc hoaï trªn v¸ch. Hä thÊy ®ñ thø naøo h×nh ngöêi naøo thó vËt. Sau khi xem mét lóc ai nÊy ®Òu gi¬ ch©n móa tay. Hö Tróc trong lßng ngÊm ngÇm kinh haõi, véi chaïy ®Õn bªn Tiªu Phong nãi: -§aïi ca! Nh÷ng ®å h×nh naøy kh«ng coi ®öîc ®©u. Nh÷ng ngöêi coi vaøo, e r»ng sÏ bò träng thö¬ng! NÕu hä m¾c chøng ®iªn cuång tÊt laøm n¸o loaïn c¶ lªn! Tiªu Phong lín tiÕng qu¸t: -C¸c vò ®õng nh×n vaøo ®å h×nh trªn v¸ch n÷a! Chóng ta ®aõ vaøo n¬i hiÓm ®òa, ph¶i mau mau häp laïi maø thö¬ng nghò! ¤ng võa qu¸t lªn, mÊy ngöêi quay laïi ®Ó héi häp víi nhau. Nhöng nh÷ng bøc ®å h×nh trªn v¸ch cã mét søc quyÕn rò rÊt maõnh liÖt, nªn ai ®aõ coi ®å h×nh, ngÉm nghÜ mét chót råi, töëng m×nh cã thÓ gi¶i ®¸p ngay ®öîc nh÷ng chiªu thøc maø m×nh thöêng suy nghÜ ®aõ bao l©u kh«ng ra. ThÕ råi mäi ngöêi laïi suy nghÜ m«ng lung, sau cïng ®i ®Õn chç ®Ó hÕt t©m trÝ vaøo viÖc nghiªn cøu ®å h×nh. Tiªu Phong thÊy sè ®«ng vÎ mÆt thÉn thê nhö ng©y, nhö daïi, th× kh«ng khái ngÊm ngÇm kinh haõi, mÆc dÇu «ng laø ngöêi gan daï xöa nay. Bçng cã tiÕng ngöêi ró lªn: -ói chao! Råi ngöêi Êy quay tÝt ®i mÊy vßng ngaõ l¨n xuèng ®Êt. Cã ngöêi chØ ph¸t ra ©m thanh rÊt khÏ trong cæ häng, råi nh¶y xæ vaøo v¸ch ®¸ maø caøo maø giËt töëng chõng nhö muèn kÐo nh÷ng bøc ®å h×nh trªn v¸ch xuèng. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Tiªu Phong biÕt r»ng nÕu kh«ng ng¨n trë mäi ngöêi ®Ó hä ch¨m chó nh×n vaøo ®å h×nh th× ch¼ng mÊy chèc sÏ g©y thaønh tai vaï lín. ¤ng liÒn nghÜ ra mét kÕ. N¾m lÊy sau löng chiÕc ghÕ gç bÎ ®¸nh "r¾c" mét tiÕng, mÆt ghÕ gaõy ra, råi hai baøn tay «ng laïi bãp maïnh cho n¸t nhõ ra. ¤ng vung tay nÐm nh÷ng m¶nh gç vôn ph¸t ra tiÕng kªu veo vÐo kh«ng ngít. Bao nhiªu ®Ìn löa hoÆc ®uèc ®Òu t¾t dÇn. ¤ng liÖng vaøi lÇn, mÊy chôc ngän löa ®Òu t¾t hÕt vaø trong ®éng trë nªn tèi mï. Trong bãng tèi chØ cßn nghe tiÕng ngöêi thë hång héc hoÆc tiÕng la khÏ: -Nguy qu¸! Tiªu Phong dâng daïc nãi: -Xin c¸c vò chç naøo ngåi nguyªn chç Êy, ®õng ®i laïi nhén lªn ®Ó khái dÉm vaøo c¸c c¬ quan trong nhaø naøy. Nh÷ng bøc ®å h×nh trªn v¸ch cã thÓ laøm mª lßng ngöêi. C¸c vò ®õng sê mã vaøo maø nguy ®Êy. Cã ngöêi ®ang ®öa tay ra sê vaøo nh÷ng bøc ®å h×nh, chît nghe lêi Tiªu Phong liÒn miÔn cöìng rôt tay vÒ. Bçng nghe tiÕng Tiªu Phong khÏ nãi: -Taïi haï ®¾c téi! C« nö¬ng miÔn tr¸ch! Xin c« nö¬ng më cöa ®Ó bu«ng tha mäi ngöêi ra. Nguyªn khi Tiªu Phong liÖng nh÷ng m¶nh gç cho t¾t hÕt ®Ìn, «ng chaïy véi laïi ®Ó n¾m lÊy ¶ cung n÷. ¶ cung n÷ naøy vâ c«ng còng kh«ng ph¶i laø haïng tÇm thöêng. Trong lóc kinh haõi, ¶ vung tay tr¸i lªn ®¸nh. Tiªu Phong liÖng m¶nh gç cho t¾t hÕt ®Ìn råi tiÖn tay «ng n¾m lÊy cæ tay ¶. ¶ cung n÷ võa kinh haõi võa xÊu hæ, ¶ kh«ng d¸m cö ®éng, nghe Tiªu Phong nãi vËy liÒn ®¸p: -C¸c haï haõy bu«ng tay ta ra ®aõ... Tiªu Phong bu«ng tay ¶ ra. Tuy ë trong bãng tèi, nhöng «ng liÖu chõng vÉn cã thÓ theo dâi ¶ ®öîc, kh«ng sî ¶ gië trß g×. ¶ cung n÷ nãi: -Taïi haï ®aõ b¶o Bao tiªn sinh laø kh«ng thÓ xem nh÷ng ®å h×nh naøy ®öîc. Ngöêi naøo c«ng phu kh«ng ®Õn n¬i maø coi vaøo chØ cã haïi chø kh«ng cã Ých g×. Song y nhÊt ®ònh ®ßi coi. Bao BÊt §ång ngåi döíi ®Êt c¶m thÊy ®Çu nhøc kòch liÖt, t©m thÇn ho¶ng hèt rÊt laø khã chòu, bông laïi buån n«n. ThÕ maø y vÉn cßn g¾ng göîng nãi böíng: -NÕu ngö¬i b¶o ta coi th× ta kh«ng coi ®©u. Nhöng ngö¬i laïi b¶o ta ®õng coi th× ta ph¶i coi cho b»ng ®öîc. Tiªu Phong nghÜ thÇm: -Qu¶ nhiªn ¶ cung n÷ naøy ®aõ khuyªn can mäi ngöêi ®õng coi ®å h×nh trªn v¸ch, döêng nhö ¶ thiÖt t×nh kh«ng cã ý gia haïi ai. Nhöng naøng c«ng chóa T©y Haï kia mêi bän ta ®Õn chç naøy ch¼ng hiÓu cã dông ý g×?... Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung ¤ng cßn ®ang ngÉm nghÜ, ®ét nhiªn mét mïi hö¬ng thoang tho¶ng ®öa vaøo mòi. Mïi hö¬ng naøy rÊt nhÑ nhaøng vaø chØ ph¶ng phÊt maø th«i, nhöng Tiªu Phong võa ngöi ®aõ thÊy giËt m×nh kinh haõi, véi ®öa tay lªn bòt mòi, v× «ng nhí laïi håi cßn laøm Bang chóa C¸i Bang, quÇn C¸i Bang ®aõ bò mét nh©n vËt trong NhÊt phÈm ®öêng nöíc T©y Haï dïng muéi hö¬ng laøm cho h«n mª. ¤ng ngÊm ngÇm chuyÓn vËn ch©n khÝ thÊy kh«ng cã g× trë ngaïi. Bçng thanh ©m mét thiÕu n÷ thá thÎ cÊt lªn: -V¨n Nghi c«ng chóa nö¬ng nö¬ng gi¸ l©m! Mäi ngöêi nghe nãi c«ng chóa ®Õn th× võa kinh haõi võa mõng thÇm. Cã ®iÒu ®¸ng tiÕc laø trong bãng tèi kh«ng ®öîc nh×n râ mÆt naøng. Thanh ©m thiÕu n÷ trong trÎo, uyÓn chuyÓn laïi nãi: -C«ng chóa nö¬ng nö¬ng cã nhiÒu lêi hiÓu dô: Nh÷ng bøc ®å h×nh vÒ vâ häc kh¾c trªn v¸ch ®¸ trong thö phßng kh«ng muèn ®Ó nh©n sÜ ph¸i kh¸c dßm ngã nªn ®aõ dïng c¸c tranh vÏ cïng ®«i liÔn che khuÊt ®i. ThÕ maø kh«ng ngê còng cã ngöêi ngã vaøo. C«ng chóa nö¬ng nö¬ng xin c¸c vò ®õng bËt löa lªn, e r»ng sÏ g©y ra nh÷ng hiÓm hoaï ch¼ng nhá. C«ng chóa nö¬ng nö¬ng xin cã lêi thanh minh tröíc víi quý vò giai kh¸ch laø ®Ó quý vò ph¶i ngåi tèi t¨m nhö vËy thËt laø bÊt kÝnh, xin quý vò löîng thø. Råi laïi nghe tiÕng l¸ch c¸ch vang lªn, c¸nh cöa ®aõ më ra. ThiÕu n÷ laïi nãi: -NÕu c¸c vò kh«ng muèn löu laïi n¬i ®©y th× lui ra nhaø s¶nh ®öêng uèng traø nghØ ng¬i. Cã ngöêi dÉn ®öêng h¼n hoi kh«ng sî laïc lâng. Mäi ngöêi nghe nãi c«ng chóa ®aõ ®Õn th× cßn ai muèn trë ra n÷a. H¬n n÷a ¶ cung n÷ naøy giäng nãi rÊt «n tån, tuyÖt kh«ng cã ¸c ý gia haïi. Nªn cöa më ra råi maø mäi ngöêi ®Òu gi¶m bít lßng kinh haõi, maø kh«ng ai chòu lui ra. Håi l©u thiÕu n÷ laïi nãi: -C¸c vò kh«ng muèn rêi khái n¬i ®©y. C«ng chóa nö¬ng nö¬ng rÊt c¶m thònh ý. C¸c vò tõ xa ®Õn, nö¬ng nö¬ng kh«ng cã vËt g× ®¸ng gi¸ ®Ó tÆng, xin kÝnh cÈn ®em nh÷ng bøc vÏ cïng nh÷ng bót thiÕp maø c«ng chóa thöëng ngoaïn haøng ngaøy tÆng mçi vò mét tÊm. §ã ®Òu laø nh÷ng bót tÝch cña danh gia, xin c¸c vò thu nhËn cho. Khi naøo c¸c vò ra vÒ cø tù tiÖn th¸o lÊy ®em ®i. C¸c haøo kh¸ch giang hå thÊy c«ng chóa cã tÆng vËt, nhöng chØ laø ch÷ viÕt cïng tranh vÏ, ai nÊy kh«ng ®öîc vui lßng. Nhöng còng cã mét sè lâi ®êi biÕt r»ng nh÷ng bøc naøy ®em vÒ Trung Nguyªn b¸n ®öîc nhiÒu tiÒn, quý h¬n c¶ vaøng baïc ch©u b¸u th× laïi mõng thÇm. §oaøn Dù laø ngöêi vui söíng h¬n hÕt. Chaøng quyÕt ý lÊy bøc tranh "Thiªn song thÝch tó ®å" ®Ó råi cïng Vö¬ng Ngäc YÕn sãng vai maø thöëng ngoaïn. T«n T¸n Vö¬ng tö nghe ®i nghe laïi thÊy ¶ cung n÷ ®aïi diÖn cho c«ng chóa ®Ó ph¸t ng«n, trong lßng nãng n¶y v« cïng. Gaõ lín tiÕng nãi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -C«ng chóa! Chç naøy kh«ng tiÖn th¾p ®Ìn löa. C«ng chóa kh«ng nh×n thÊy taïi haï maø taïi haï còng kh«ng nh×n thÊy c«ng chóa. VËy chóng t«i ®Õn n¬i kh¸c ®Ó diÖn kiÕn ®öîc ch¨ng? ¶ cung n÷ laïi lªn tiÕng: -C¸c vò muèn ®öîc thÊy dung nhan c«ng chóa nö¬ng nö¬ng còng ch¼ng g× laø khã. Trong bãng tèi haøng tr¨m tiÕng la: -Chóng t«i chØ muèn thÊy dung nhan c«ng chóa! Laïi cã nhiÒu ngöêi hÐt lªn: -Mau mau th¾p ®Ìn lªn! Chóng t«i nhÊt ®ònh kh«ng xem nh÷ng ®å h×nh trªn v¸ch n÷a! Cã ngöêi laïi nãi: -ChØ cÇn th¾p mÊy ngän ®Ìn quanh m×nh c«ng chóa laø ®ñ. Chóng t«i chØ muèn xem c«ng chóa chø kh«ng muèn xem ®å h×nh. Cã ngöêi phô hoaï: -Ph¶i ®ã, ph¶i ®ã! Xin c«ng chóa nö¬ng nö¬ng xuÊt hiÖn. TiÕng ngöêi huyªn n¸o mét lóc råi dÇn yªn lÆng trë laïi. ¶ cung n÷ laïi tõ tõ lªn tiÕng: -C«ng chóa nö¬ng nö¬ng mêi c¸c vò ®Õn T©y Haï laø cèt ý ®Ó héi kiÕn cïng giai kh¸ch. HiÖn c«ng chóa cã vÊn ®Ò ®öa ra hái c¸c vò. Vò naøo tr¶ lêi tróng sÏ ®öîc c«ng chóa mêi vaøo tö¬ng kiÕn. Mäi ngöêi nghe nãi tinh thÇn laïi phÊn khëi. Cã ngöêi nãi: -TÐ ra ®©y laø mét vô kh¶o thÝ. Cã ngöêi nãi: -Taïi haï chØ biÕt vung ®ao móa thö¬ng th× laøm sao maø tr¶ lêi ®öîc nh÷ng ®Ò môc vÒ thi thö? ThÕ naøy th× chÕt taïi haï råi! ¶ cung n÷ hái: -Nh÷ng ®Ò môc c«ng chóa muèn hái ®aõ b¶o cho tú tö hay. VËy tiªn sinh naøo muèn tr¶ lêi? Mäi ngöêi laïi tranh nhau lªn tiÕng: -Taïi haï xin tr¶ lêi tröíc! Taïi haï xin tr¶ lêi tröíc! ThÊy mäi ngöêi nhao nhao c¶ lªn, ¶ cung n÷ cöêi khanh kh¸ch nãi: -C¸c vò bÊt tÊt ph¶i tranh nhau. Ngöêi tr¶ lêi tröíc thöêng hay bò loaïi. Mäi ngöêi nghÜ laïi thÊy ¶ nãi cã lý. Caøng ®Ó vÒ sau caøng ®öîc nghe khuynh höíng cña nhiÒu ngöêi råi m×nh th©u thËp ý kiÕn ®Ó ®¸p laïi, ch¾c laø ®óng h¬n. Mäi ngöêi nghÜ thÕ råi ch¼ng ai tiÕn lªn n÷a. Bçng cã tiÕng ngöêi nãi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -C¸c vò lªn tröíc taïi haï sÏ theo sau. NÕu c¸c vò sî ®i tröíc bò loaïi th× ®Ó taïi haï xung phong cho. Taïi haï laø Bao BÊt §ång ®aõ cã vî con råi. ChØ cÇn nh×n phö¬ng dung c«ng chóa mét c¸i, chø kh«ng cã ý g× kh¸c c¶. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2