intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 144

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
62
lượt xem
8
download

Lục mạch thần kiếm - tập 144

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 144: Máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen Mộ Dung Phục nói: - Cô mẫu phí bao nhiêu tâm huyết định bắt cho được người này, chẳng ngờ đi sai một nước cờ để y trốn mất. Ðiệt nhi nghĩ rằng muốn gặp y cũng chẳng khó gì, nhưng có gặp cũng bằng vô dụng mà cần phải bắt y ở liền bên để luôn luôn phục thị cô mẫu mới đáng... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 144

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BOÁN MÖÔI BOÁN MAÙU GHEN ÑAÂU COÙ LAÏ ÑÔØI NHAØ GHEN Mé Dung Phôc nãi: -C« mÉu phÝ bao nhiªu t©m huyÕt ®ònh b¾t cho ®öîc ngöêi nµy, ch¼ng ngê ®i sai mét nöíc cê ®Ó y trèn mÊt. §iÖt nhi nghÜ r»ng muèn gÆp y còng ch¼ng khã gì, nhöng cã gÆp còng b»ng v« dông mµ cÇn ph¶i b¾t y ë liÒn bªn ®Ó lu«n lu«n phôc thò c« mÉu míi ®¸ng. C« mÉu b¾t y lµm thÕ nµo, y còng ph¶i tu©n theo, dï lµ viÖc vÏ mµy, thoa phÊn. Hai c©u sau cïng Mé Dung Phôc nãi ra chiÒu sìm sê, nhöng Vö¬ng phu nh©n laïi kh«ng cho thÕ lµ ngç ngöîc. Bµ thë dµi nãi: -Ta ®· bè trÝ chu ®¸o ®Õn thÕ mµ y cßn lät löíi ®öîc. B©y giê ta kh«ng cßn kÕ gì n÷a. Mé Dung Phôc ®¸p: -§iÖt nhi ®· biÕt chç y ë råi. C« mÉu mµ tin ®iÖt nhi, thì nãi râ kÕ hoaïch cho ®iÖt nhi nghe. Kh«ng chõng ®iÖt nhi cã thÓ vì c« mÉu mµ ra søc lµm ®öîc còng chöa biÕt chõng. Vö¬ng phu nh©n nãi: -Dï sao chóng ta còng lµ ngöêi mét nhµ, lÏ nµo laïi kh«ng tin nhau. KÕ hoaïch ta an bµi lµ "Tuý nh©n phong". Ta ®· nu«i trong Maïn ®µ s¬n trang mÊy tr¨m tæ ong mËt. Ngöêi nµo mµ bò "Tuý nh©n phong" ®èt lµ ng· liÒn vµ mª ®i möêi mÊy ngµy kh«ng biÕt gì n÷a. §oµn Dù nghe tíi ®©y giËt mình kinh h· i tù hái: -Ch¼ng lÏ mình ®· bò h«n mª möêi mÊy ngµy råi ö? Mé Dung Phôc nãi: -Möu kÕ cña c« mÉu qu¶ lµ phi thöêng! §iÖt nhi kh«ng hiÓu lµm thÕ nµo mµ sai khiÕn ®µn ong ®i ®èt ngöêi ®öîc? Vö¬ng phu nh©n ®¸p: -CÇn ph¶i bá thuèc vµo ®å ¨n cña hä. Thø thuèc nµy tuy kh«ng mµu s¾c, kh«ng mïi vò vµ chØ h¬i ®¾ng mét chót, nhöng kh«ng thÓ cho hä ¨n nhiÒu mét lÇn mµ ®öîc. Ngö¬i thö nghÜ coi bän ngöêi nµy tinh kh«n nhö quû, thñ haï y còng toµn nh÷ng tay th«ng minh tµi trÝ. Muèn dïng thuèc mª, thuèc ®éc víi hä thiÖt lµ khã lßng. Ta nghÜ ®öîc kÕ hoaïch nµy råi ph¶i ph¸i ngöêi cung cÊp ®å ¨n cho hä ë däc ®öêng vµ ngÊm ngÇm cho chÊt thuèc kh«ng ®éc Êy vµo... §oµn Dù nghe tíi ®©y liÒn tØnh ngé, chµng lÈm bÈm: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -TÐ ra däc ®öêng mình gÆp bao nhiªu bøc hoaï cïng bót thiÕp thiÕu ch÷ thiÕu nÐt ®Òu lµ do Vö¬ng phu nh©n bµy ra ®Ó dÉn dô gia gia mình ®iÒn vµo. Mình ®iÒn ®öîc ®óng hÕt nªn bän thuéc haï cña Vö¬ng phu nh©n töëng mình lµ §oµn vö¬ng gia nöíc §aïi Lý, liÒn bá thuèc vµo röîu vµ c¬m cho bän mình ¨n. Vö¬ng phu nh©n laïi nãi: -Kh«ng ngê ©m dö¬ng tr¾c trë, con ngöêi kia laïi ®i ng¶ kh¸c mÊt, mµ chØ gÆp th»ng lái nµy. Nã lµ mét th»ng quû hay sao mµ bao nhiªu thi tõ ca phó cña cha nã, nã ®Òu thuéc lßng hÕt. DÜ nhiªn nã còng lµ gièng phiªu löu hiÕu s¾c, bu«ng tuång l· ng maïn nhö bè nã. Th»ng quû con däc ®öêng bao nhiªu chç thiÕu ch÷ mÊt nÐt nã ®Òu ®iÒn ®öîc ®óng hÕt. §ång thêi, nãi ¨n uèng vµo trong ngöêi nh÷ng thøc ¨n cã pha thuèc, råi sau cïng ®Õn c¨n nhµ gç gi÷a c¸nh ®ång cá. Nh÷ng ®Ìn löa trong nhµ nµy ®Òu cã ®Æt döîc liÖu. Trong cét còng cã giÊu chÊt thuèc ®Ó chê cho bän tiÓu quû ®ông vµo cét lµ mïi thuèc x«ng ra. §oµn "Tuý nh©n phong" ngöi thÊy mïi th¬m liÒn kÐo ®Õn. Trêi ¬i! KÕ hoaïch cña ta chu ®¸o ®Õn thÕ, mµ laïi b¾t lÇm ngöêi! ThÕ lµ th»ng quû con nµy lµm háng viÖc ta! Hõ! Ta kh«ng ®em chÆt nã ra lµm mÊy mö¬i khóc, thì kh«ng h¶ ®öîc mèi c¨m tøc nµy. §oµn Dù nghe giäng nãi cña Vö¬ng phu nh©n cùc kú o¸n ®éc, thì trong lßng sî run. Chµng lÈm bÈm: -Caïm bÉy cña Vö¬ng phu nh©n thËt lµ kÝn ®¸o. Ngöêi ®Ó thuèc bét vµo trong cét nhµ laïi tìm c¸ch khiÕn cho mình ®iÒn ch÷ vµo bao nhiªu hoaï ®å c©u ®èi, khoÐt c¶ c©y cét viÕt ch÷ ®Ó bét thuèc tung ra dÉn dô ®µn ong kÐo tíi. §oµn Dù hìi §oµn Dù! Ngö¬i tù cho mình lµ th«ng minh mµ chui ®Çu vµo caïm bÉy cña ngöêi kh¸c thì thËt lµ hå ®å ngu daïi. Nhöng chµng laïi nghÜ r»ng: -Ta cã ®iÒn ®öîc ®Çy ®ñ ch÷ khuyÕt thì bän thñ haï Vö¬ng phu nh©n míi lÇm töëng ta lµ gia gia vµ nhö vËy gia gia míi tho¸t ®öîc hiÓm nghÌo. Ta høng lÊy tai hoaï thay gia gia, thì cßn ®iÒu chi ®¸ng ©n hËn n÷a? NghÜ thÕ, chµng c¶m thÊy trong lßng thö th¸i. Nhöng sau chµng sùc nhí tíi viÖc Vö¬ng phu nh©n sÏ ®em chÆt mình ra lµm mÊy chôc m¶nh, råi cã khi bµ ta cßn b¾t ®öîc phô th©n mình ph¶i thò phông vµ ph¶i nhÊt nhÊt tu©n theo mÖnh lÖnh, thì laïi ®au xãt cho cuéc tao ngé cña hai cha con, mçi ngöêi chòu mét c¶nh ®au khæ kh¸c nhau. Vö¬ng phu nh©n laïi h»n häc lªn tiÕng: -Ta ®· ®em con tú n÷ nµy gi¶ trang lµm mô c©m ®iÕc ®Ó chñ trö¬ng ®aïi cuéc. Kh«ng ngê mô ch¼ng nhËn ®öîc mÆt con ngöêi bÊt lö¬ng kia, ®Ó röíc lÊy c©u chuyÖn buån cöêi nµy. Mô giµ liÒn gi¶i thÝch: -Thöa tiÓu th¬! Tú n÷ ®· trình tiÓu th¬ lµ tú n÷ thÊy trong bän ngöêi nµy kh«ng cã §oµn vö¬ng gia, liÒn lõa gaït lÊy hÕt c¶ ®¸ löa khiÕn bän hä kh«ng cã gì ®Ó th¾p ®Ìn Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung vµ ®µn "Tuý nh©n phong" sÏ kh«ng ai dÉn dô vµo nhµ n÷a. Ngê ®©u bän quû qu¸i kia vÉn cã c¸ch th¾p ®öîc löa lªn, nªn bÇy ong míi biÕt ®öêng µo tíi. Vö¬ng phu nh©n hËm hùc nãi; -Dï sao ngö¬i còng lµ ®å bá. Mé Dung Phôc hái: -Thöa c« mÉu! BÇy "Tuý nh©n phong" ®ã ®· ®èt ngöêi råi kh«ng dïng ®öîc n÷a hay sao? Vö¬ng phu nh©n ®¸p: -Con nµo ®· ®èt ngöêi råi sÏ bò chÕt hÕt. Chç ta nu«i ®©y cã ®Õn hµng ngµn, hµng vaïn con. B©y giê cã chÕt vµi tr¨m con còng ch¼ng quan hÖ gì. Mé Dung Phôc vç tay cöêi nãi: -ThÕ thì ®öîc råi! B¾t th»ng lái tröíc, råi sau sÏ b¾t ®Õn cha nã còng ch¼ng hÒ chi. §iÖt nhi nghÜ r»ng b©y giê lÊy hÕt mò ¸o, béi ngäc trong mình th»ng lái kia ra, hay lµ khÝ giíi vËt dông gì còng ®öîc ®Ó ®iÖt nhi ®em ®i b¾t th»ng cha kia vÒ cho c« mÉu. L· o ta tr«ng thÊy ®å vËt cña con mình, thì viÖc dÉn dô y ®Õn c¨n nhµ gç gi÷a c¸nh ®ång cá töëng ch¶ cã gì lµ khã kh¨n. Vö¬ng phu nh©n "å" lªn mét tiÕng, råi ®øng dËy nãi: -HiÒn ®iÖt thiÖt lµ nhanh trÝ. ThÕ míi biÕt ngöêi tuæi trÎ ®Çu ãc minh mÉn. C« mÉu ®©y thÊy kÕ hoaïch cña mình háng råi, sinh lßng ch¸n n¶n, kh«ng tÝnh ®Õn nöíc cê kh¸c. Ph¶i, ph¶i! Y mµ biÕt th»ng con lät vµo tay mình thì phô tö tình th©m, nhÊt ®ònh sÏ tìm ®Õn cøu g· . Mình cø gaït cho y ®Õn, råi laïi dïng kÕ "Tuý nh©n phong" ®èi víi y còng chöa muén. Mé Dung Phôc cöêi nãi: -§· dÉn dô ®öîc y ®Õn ®©y råi, dï kh«ng cßn "Tuý nh©n phong" còng ch¶ cÇn gì. C« mÉu cø bá thuèc mª vµo röîu cho y uèng mÊy chÐn thì cßn sî gì y ch¼ng tu©n theo? Vö¬ng phu nh©n nghÜ tíi c¶nh ®öîc ngåi cïng §oµn ChÝnh ThuÇn chuèc chÐn, bÊt gi¸c mÆt hoa hín hë, nãi: -Ph¶i råi! Ta cø theo c¸ch Êy lµ ®öîc. Mé Dung Phôc hái vÆn laïi: -C« mÉu tÝnh laïi coi, chñ ý cña ®iÖt nhi nhö vËy nªn ch¨ng? Vö¬ng phu nh©n cöêi ®¸p: -NÕu vô nµy mµ thµnh c«ng thì ta sÏ coi ngö¬i b»ng con m¾t kh¸c tröíc. Böíc ®Çu cña chóng ta lµ ph¶i ®iÒu tra con ngöêi baïc h· nh kia hiÖn ë ®©u? Mé Dung Phôc nãi: -§iÖt nhi cßn biÕt mét viÖc cã thÓ ®öa vô nµy ®Õn chç khã kh¨n. Vö¬ng phu nh©n chau mµy hái: -Cßn chç nµo khã kh¨n n÷a? Sao ngö¬i kh«ng nãi ra mµ cø óp më hoµi? Mé Dung Phôc nãi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -HiÖn giê ngöêi ®ã bò kÎ kh¸c b¾t gi÷ råi mµ tÝnh maïng nguy nan trong sím tèi. Bçng nghe cã tiÕng choang cho¶ng. Tay ¸o Vö¬ng phu nh©n ®ông vµo chÐn trµ rít xuèng ®Êt vì tan. §oµn Dù ngåi gian bªn nghe râ giËt mình kinh h· i. NÕu trong miÖng kh«ng cã haït v¶i, thì chµng ®· bËt lªn tiÕng la ho¶ng råi. Vö¬ng phu nh©n run lªn hái: -Y bò ai b¾t? Sao ngö¬i kh«ng nãi cho ta biÕt tröíc? Dï sao chóng ta còng ph¶i tìm c¸ch cøu gì cho y. Mé Dung Phôc l¾c ®Çu ®¸p: -C« mÉu! KÎ ®èi ®Çu lµ mét tay vâ nghÖ rÊt cao cöêng. §iÖt nhi kh«ng ph¶i lµ ®òch thñ cña h¾n. Chóng ta ph¶i dïng trÝ, chø kh«ng thÓ dïng søc maïnh ®öîc. Vö¬ng phu nh©n nghe giäng löìi Mé Dung Phôc, döêng nhö kh«ng cã gì nguy hiÓm l¾m, nªn bµ còng khoan t©m, hái dån: -C¸ch dïng trÝ thÕ nµo? C¸ch dïng trÝ thÕ nµo? Mé Dung Phôc ®¸p: -DiÖu kÕ "Tuý nh©n phong" cña c« mÉu cßn cã thÓ dïng ®öîc lÇn n÷a. B©y giê chØ cÇn ®æi mÊy cét gç ®i, viÕt mÊy ch÷ vµo tû nhö: "B¶o §ònh ®Õ §oµn ChÝnh Minh, ®ö¬ng kim thiªn tö nöíc §aïi Lý" ®Ó cho y tr«ng thÊy, tÊt y tøc giËn lÊy ngãn tay xo¸ ch÷ "B¶o §ònh ®Õ §oµn ChÝnh Minh" ®i. Thuèc bét trong cét sÏ bay ra. Vö¬ng phu nh©n nãi: -Ngö¬i nãi thÕ thì döêng nhö kÎ b¾t y lµ mét tay toan tranh ®oaït ng«i Hoµng ®Õ nöíc §aïi Lý, tªn gäi §oµn Diªn Kh¸nh gì gì ®ã ph¶i kh«ng? -ChÝnh thò! Vö¬ng phu nh©n c¶ kinh nãi: -Y... y lät vµo tay §oµn Diªn Kh¸nh thì ta e r»ng d÷ nhiÒu lµnh Ýt. Vì §oµn Diªn Kh¸nh lóc nµo còng muèn haï s¸t y. Kh«ng chõng b©y giê y ®· ... chÕt vÒ tay h¾n råi. Mé Dung Phôc cöêi ®¸p: -Xin c« mÉu yªn t©m. Néi vô viÖc nµy cßn cã ®iÒu ngo¾t ngoÐo mµ mình cÇn ph¶i biÕt. Vö¬ng phu nh©n hái: -Cã ®iÒu chi ngo¾t ngoÐo? Mé Dung Phôc ®¸p: -Hoµng ®Õ nöíc §aïi Lý hiÖn nay lµ §oµn ChÝnh Minh. §oµn ChÝnh ThuÇn ®öîc phong lµm Hoµng th¸i ®Ö c¶ thÇn d©n nöíc §aïi Lý ®Òu biÕt râ. §oµn ChÝnh Minh laïi lµ mét «ng vua rÊt ®öîc lßng d©n. C¶ TrÊn Nam vö¬ng còng thÕ, nªn ng«i Hoµng ®Õ cña y khã mµ lay ®éng ®öîc. §oµn Diªn Kh¸nh muèn giÕt §oµn ChÝnh ThuÇn chØ mét nh¸t ®ao lµ xong, nhöng nöíc §aïi Lý sÏ l©m vµo tình traïng hçn loaïn. §oµn Diªn Kh¸nh cã lªn ng«i Hoµng ®Õ vò tÊt ®· ngåi yªn ®öîc. Vö¬ng phu nh©n nãi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Ngö¬i nãi rÊt cã lý. Nhöng sao ngö¬i biÕt ®öîc chuyÖn nµy? Mé Dung Phôc ®¸p: -PhÇn thì ®iÖt nhi nghe ngöêi ta nãi, phÇn thì ®iÖt nhi tù mình ®o¸n ra. Vö¬ng phu nh©n nãi: -Suèt ®êi ngö¬i «m Êp c¸i méng töëng lµm Hoµng ®Õ, nªn nh÷ng ®iÒu ngo¾t ngoÐo cña «ng vua ngö¬i nhìn thÊy râ c¶. Mé Dung Phôc cöêi nãi: -C« mÉu qu¸ khen! Theo ngu ý cña ®iÖt nhi thì §oµn Diªn Kh¸nh b¾t TrÊn Nam vö¬ng quyÕt kh«ng haï s¸t y ngay, mµ dïng c¸ch b¾t y ph¶i nhöêng ng«i Hoµng ®Õ ®Ó cho ®öîc danh ch¸nh ng«n thuËn. Vö¬ng phu nh©n nãi: -Danh ch¸nh ng«n thuËn thÕ nµo ®öîc? Mé Dung Phôc ®¸p: -Nguyªn phô th©n §oµn Diªn Kh¸nh lµ Hoµng ®Õ nöíc §aïi Lý tröíc kia. Nh©n khi bò gian thÇn cöíp ng«i, §oµn Diªn Kh¸nh bò mÊt tÝch trong lóc hçn loaïn. Vì thÕ §oµn ChÝnh Minh míi lªn ng«i Hoµng ®Õ. §oµn Diªn Kh¸nh thuéc dßng chÝnh thèng, nªn ngöêi ta míi kªu lµ Diªn Kh¸nh th¸i tö. Sau nµy TrÊn Nam vö¬ng lªn ng«i Hoµng ®Õ råi nhöng kh«ng cã ngöêi kÕ nghiÖp, tÊt lËp §oµn Diªn Kh¸nh lªn lµm Hoµng Th¸i ®Ö lµ ®iÒu hîp lý nhÊt. Vö¬ng phu nh©n lÊy lµm kú hái: -Y cã ®øa con ®ã? Sao laïi b¶o lµ kh«ng ngöêi kÕ nghiÖp? Mé Dung Phôc cöêi ®¸p: -C« mÉu võa nãi lµ sÏ ®em th»ng lái hä §oµn chÆt lµm mÊy mö¬i khóc kia mµ! Ch¼ng lÏ ®· chÆt ra tõng khóc råi y cßn sèng ®öîc n÷a ö? Vö¬ng phu nh©n nãi: -Ph¶i ph¶i! Nã lµ con cña con tiÖn tú kia, ®Ó nã sèng ë ®êi lµm chi cho bÈn m¾t ta? §oµn Dù nghe hai ngöêi ®èi ®¸p kh«ng khái kinh h· i, la thÇm: -Phen nµy ®óng lµ d÷ nhiÒu lµnh Ýt. Vö¬ng Ngäc YÕn laïi kh«ng biÕt ®i ®©u råi? Cã nµng ë ®©y may ra Vö¬ng phu nh©n cßn nÓ mÆt mµ tha chÕt cho mình. Vö¬ng phu nh©n laïi nãi: -NÕu y hiÖn chöa cã gì ®¸ng lo vÒ tÝnh maïng, còng khoan t©m. Ta ch¼ng muèn cho y vÒ lªn ng«i Hoµng ®Õ nöíc §aïi Lý lµm gì, mµ chØ muèn b¾t y ë laïi Maïn ®µ s¬n trang víi ta. Mé Dung Phôc nãi: -Sau khi TrÊn Nam vö¬ng nhöêng ng«i råi, dÜ nhiªn quay laïi Maïn ®µ s¬n trang víi c« mÉu. Khi ®ã y cã ë laïi nöíc §aïi Lý còng ch¼ng thó gì. Y cã lªn ng«i Hoµng ®Õ còng chØ trong vßng möêi ngµy hay nöa th¸ng lµ rót lui ngay. Kh«ng thÕ thì §oµn Diªn Kh¸nh còng ch¼ng chòu nµo. Vö¬ng phu nh©n ®¸p: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Hõ! H¾n chòu hay kh«ng chòu thì ta cÇn gì. Chóng ta ®Õn b¾t h¾n cøu §oµn c«ng tö (tøc §oµn ChÝnh ThuÇn) ra, råi chÐm §oµn Diªn Kh¸nh mét ®ao thö xem y cã chòu hay kh«ng? Mé Dung Phôc thë dµi nãi: -C« mÉu cßn quªn mét ®iÒu lµ mình chöa b¾t ®öîc §oµn Diªn Kh¸nh. Vö¬ng phu nh©n nãi: -H¾n ë ®©u ch¾c lµ ngö¬i biÕt råi. Bông daï ngö¬i ta cßn laï gì? Ngö¬i gióp ta thµnh sù råi ngö¬i muèn taï ¬n ®iÒu chi thì nãi toaïc ra, chóng ta h· y lµm kÎ tiÓu nh©n tröíc, råi sau sÏ thµnh qu©n tö. Mé Dung Phôc ®¸p: -C« ch¸u mình lµ tình cèt nhôc. §iÖt nhi cã gióp c« mÉu ®öîc chót viÖc nhá män, khi nµo d¸m nghÜ ®Õn chuyÖn ®Òn ®¸p. §iÖt nhi chØ biÕt lµm hÕt søc mình kh«ng ®ßi thï taï chi hÕt. Vö¬ng phu nh©n nguýt g· , nghÜ thÇm: -Th»ng lái nµy cßn nhá mµ ®· gièng tÝnh ca ca nhö ®óc. G· ®· nhiÒu möu kÕ mµ bao giê còng nhËn phÇn h¬n khi nµo g· chòu gióp kh«ng cho mình? Bµ nghÜ vËy liÒn nãi: -B©y giê ngö¬i kh«ng nãi ra, sau khi thµnh sù míi ®ßi hái, nÕu ta kh«ng chòu thì ngö¬i ®õng tr¸ch. Mé Dung Phôc cöêi ®¸p: -§iÖt nhi ®· nãi lµ kh«ng d¸m mong gì c« mÉu taï ¬n. Khi Êy c« mÉu vui vÎ cã thöëng cho ®iÖt nhi mÊy vaïn laïng vµng hoÆc cho mÊy bé vâ kinh trong "Lang Hoµng c¸c" lµ ®ñ l¾m råi. Vö¬ng phu nh©n h¾ng giäng nghÜ thÇm: -Ngö¬i muèn tiÒn baïc thì cø hái ta, cã bao giê ta cù tuyÖt ®©u? Ngö¬i muèn xem vâ kinh trong "Lang Hoµng c¸c" ta còng vui lßng vµ chØ mong ngö¬i ch¨m lo chÝnh nghiÖp ®Ó cÇu tiÕn. Kh«ng hiÓu th»ng lái nµy cã ý ®ònh gì? Ta h· y mÆc kÖ g· ®Ó cøu ngöêi ra råi sÏ liÖu. Bµ nghÜ vËy liÒn nãi: -B©y giê ngö¬i h· y tÝnh c¸ch b¾t §oµn Diªn Kh¸nh vµ cøu §oµn c«ng tö xong råi sÏ bµn. Mé Dung Phôc hái: -ViÖc ®Çu tiªn ph¶i ch¨ng lµ dÉn dô §oµn Diªn Kh¸nh ®öa TrÊn Nam vö¬ng tíi c¨n nhµ gç gi÷a c¸nh ®ång cá? Vö¬ng phu nh©n ®¸p: -Ph¶i råi! Ngö¬i dïng kÕ gì ®Ó dÉn dô §oµn Diªn Kh¸nh tíi ®ã ®öîc? Mé Dung Phôc nãi: -ViÖc nµy dÔ l¾m! §oµn Diªn Kh¸nh muèn lµm Hoµng ®Õ nöíc §aïi Lý, cÇn ph¶i thanh to¸n hai viÖc. Mét lµ b¾t §oµn ChÝnh ThuÇn ®Ó Ðp nhöêng ng«i, hai lµ giÕt §oµn Dù. Chóng ta ®em nh÷ng vËt tuú th©n cña §oµn Dù ®Õn cho §oµn ChÝnh ThuÇn Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung tr«ng thÊy, dÜ nhiªn §oµn ChÝnh ThuÇn ph¶i tìm ®Õn cøu con vµ §oµn Diªn Kh¸nh sÏ theo y ®Õn ®©y. ThÕ lµ c« mÉu b¾t §oµn Dù còng kh«ng ph¶i lµ mét viÖc sai lÇm, mµ chÝnh hîp víi phÐp lÊy måi th¬m ®Ó nhö c¸ ngao. Vö¬ng phu nh©n cöêi hái: -Ngö¬i b¶o th»ng lái hä §oµn kia lµ måi th¬m ö? Mé Dung Phôc còng cöêi ®¸p: -§iÖt nhi thÊy h¾n nöa th¬m, nöa thèi. Vö¬ng phu nh©n hái: -ThÕ nghÜa lµ lµm sao? Mé Dung Phôc ®¸p: -Nöa cña TrÊn Nam vö¬ng thì th¬m, cßn nöa cña TrÊn Nam vö¬ng phi thì dÜ nhiªn lµ thèi. Vö¬ng phu nh©n cöêi ha h¶, nãi: -Th»ng lái nµy thËt lµ lÎo bÎo måm miÖng, biÕt c¸ch lµm cho c« mÉu ®öîc vui lßng. Mé Dung Phôc cöêi nãi: -§iÖt nhi xin quÊt ngùa truy phong lµm cho nªn viÖc, ®Ó c« mÉu vui lßng. C« mÉu cho gäi th»ng lái ra ®©y. Vö¬ng phu nh©n ®¸p: -G· bò "Tuý nh©n phong" ®èt Ýt ra lµ ba ngµy n÷a míi tØnh laïi. NÕu kh«ng thÕ thì g· n»m bªn kia chØ c¸ch cã mét líp v¸ch v¸n mµ chóng ta nãi chuyÖn ®µng hoµng thÕ nµy tÊt bò g· nghe hÕt råi. Ta cßn cã ®iÒu hái ngö¬i: NÕu th»ng cha TrÊn Nam vö¬ng baïc h· nh kia cø khö khö gi÷ lÊy ng«i b¸u, kh«ng chòu nhöêng cho §oµn Diªn Kh¸nh thì sao? Nhö vËy tÊt y ph¶i chòu cùc hình ®au khæ biÕt chõng nµo. Nãi tíi ®©y, phu nh©n lé vÎ rÊt thiÕt tha. Mé Dung Phôc thë dµi ®¸p: -C« mÉu! ViÖc nµy c« mÉu bÊt tÊt ph¶i hái n÷a. §iÖt nhi nãi ra sî lµm cho c« mÉu ph¶i bùc mình! Vö¬ng phu nh©n giôc: -Ngö¬i cø nãi mau ®i! Ph¶i lµm thÕ nµo b©y giê? Mé Dung Phôc thë dµi ®¸p: -§iÖt nhi còng c«ng nhËn §oµn vö¬ng gia nöíc §aïi Lý qu¶ lµ con ngöêi baïc h· nh. C« mÉu cã tÊm nhan s¾c nguyÖt thÑn hoa nhöêng laïi tµi kiªm v¨n vâ. Dï ®èt ®uèc ®i kh¾p thiªn haï còng khã lßng kiÕm ®öîc ngöêi thø hai. Kh«ng biÕt l· o hä §oµn kiÕp tröíc ®i tu ®· bao ®êi mµ ®öîc c« mÉu rñ lßng thö¬ng ®Õn? §¸ng lý y ph¶i chuyªn t©m thê phöîng, mét daï trung thµnh. Ngê ®©u trªn ®êi laïi cã haïng ngöêi ngu daïi ®Õn thÕ ®· n¾m ®öîc haïnh phóc mµ kh«ng biÕt höëng thô, ch¼ng tiÕc H»ng Nga n¬i nguyÖt ®iÖn laïi tìm gièng lîn chèn bïn lÇy... Vö¬ng phu nh©n tøc giËn ng¾t lêi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Ngö¬i b¶o y ®i tìm gièng lîn chèn bïn lÇy, vËy y cßn ®i víi kÎ kh¸c hay sao? Y ë víi ai? Mé Dung Phôc ®¸p: -Y ®i víi qu©n hÌn maït kh«ng ®¸ng x¸ch giµy cho c« mÉu, toµn lµ haïng mÌo m¶, gµ ®ång. C« mÉu ch¼ng thÌm tøc víi bän chóng lµm chi. Vö¬ng phu nh©n tøc giËn, ®Ëp bµn qu¸t hái: -Nãi mau! Th»ng cha ®ã lóc bá ta quay vÒ lµm Vö¬ng gia nöíc §aïi Lý ta kh«ng tr¸ch y. Trong nhµ y ®· cã vî tröíc, ta còng kh«ng tr¸ch y. Coi ®ã lµ taïi mình biÕt y muén. Nhöng y... cßn ®i víi ®µn bµ nµo kh¸c n÷a? Nã lµ ai? §oµn Dù ë phßng bªn nghe phu nh©n næi l«i ®ình, laïi sî vì mËt nghÜ bông: -Ngäc YÕn dòu dµng «n nhu mµ sao mÉu th©n nµng laïi hung d÷ ®Õn thÕ? Gia gia mình kÕt baïn víi bµ ta ch¾c lµ khæ l¾m. Nhöng chµng laïi nghÜ ®Õn bao nhiªu ngöêi tình cò cña gia gia ®Òu tÝnh nÕt kú kh«i ghª gím. TÇn A Di cho con g¸i vÒ giÕt mÉu th©n chµng. NguyÔn A Di sinh haï mét c« em A Tö thì tÝnh tình còng rÊt tµn ¸c. C¶ ®Õn mÉu th©n mình còng kh«ng chòu ë víi gia gia laïi chaïy ra ngoµi chïa ngoµi thµnh lµm ®aïo c«. §Õn hoµng b¸ phô, hoµng b¸ mÉu khuyªn gi¶i ®· nhiÒu mµ còng ch¼ng ¨n thua. DÜ nhiªn còng chØ vì lÏ phô th©n mình qu¸ nhiÒu tình nh©n mµ ra. ThÕ míi biÕt ®èi víi ch÷ tình thËt lµ khã xö. Mé Dung Phôc nãi: -C« mÉu nghØ ®i, giËn d÷ lµm chi cho mÖt. §iÖt nhi xin thñng th¼ng nãi ®Ó c« mÉu nghe. Vö¬ng phu nh©n nãi: -Dï ngö¬i kh«ng nãi ta còng ®o¸n ra råi! §oµn Diªn Kh¸nh b¾t ®öîc c¶ con tiÖn nh©n sinh ra th»ng lái hä §oµn, råi bøc b¸ch cha nã ph¶i nhöêng ng«i Hoµng ®Õ. NÕu y kh«ng chòu thì sÏ lµm khã dÔ ®Õn con tiÖn nh©n kia. Cã ph¶i thÕ kh«ng? Ta cßn laï gì tÝnh khÝ th»ng cha baïc h· nh Êy. Dï ai ®em gö¬m kÒ cæ mµ bøc b¸ch y ®iÒu gì, y thµ chÕt chø kh«ng chòu khuÊt phôc. Nhöng ®· ®ông ®Õn con ®µn bµ mµ y thö¬ng yªu thì bÊt luËn ®iÒu gì y còng chòu tÊt. Hõ! Con tiÖn nh©n kia cã ®Ñp kh«ng? Ch¾c lµ con hå ly ®ã ®· dïng thñ ®oaïn lµm ®iªn ®¶o thÇn hån th»ng cha bÊt nghÜa? Ngö¬i nãi mau ®i! Con tiÖn nh©n ®ã lµ ai? Mé Dung Phôc ®¸p: -§iÖt nhi nãi cho c« mÉu hay nhöng c« mÉu ®õng næi nãng. Bän tiÓu nh©n nµy kh«ng ph¶i chØ cã mét tªn mµ th«i. Vö¬ng phu nh©n võa kinh h· i, võa tøc giËn laïi ®Ëp bµn ®Õn "binh" mét tiÕng, hái: -Sao? Ch¼ng lÏ y cã nh÷ng hai ®øa ö? Mé Dung Phôc thë dµi l¾c ®Çu ®¸p: -Cßn nhiÒu h¬n thÕ n÷a. Vö¬ng phu nh©n laïi cµng c¨m tøc, hái: -Sao? Y v¬ c¶ nh÷ng ®å liÔu ngâ hoa töêng. Mét ®øa chöa ®ñ mµ cßn lang chaï víi nh÷ng hai ba ®øa hay sao? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Mé Dung Phôc laïi l¾c ®Çu, ®¸p: -HiÖn giê y cã bèn mô ®µn bµ bÇu baïn víi y. §iÖt nhi ®· nãi c« mÉu bÊt tÊt ph¶i næi nãng lµm chi. Ngµy sau y lµm Hoµng ®Õ, c¶ Tam cung lôc viÖn ®öîc bao nhiªu hay bÊy nhiªu. §aïi Lý lµ mét nöíc nhá cßn Ýt. Nh÷ng nöíc §aïi Liªu, §aïi Tèng thì phi tÇn trong néi cung ch¼ng cã ba nghìn còng ph¶i ba tr¨m... Vö¬ng phu nh©n m¾ng liÒn: -ThÕ thì bËy qu¸! Vì vËy mµ ta kh«ng muèn cho y lµm Hoµng ®Õ. Bèn con tiÖn nh©n kia lµ ai? §oµn Dù ë phßng bªn còng ®éng tÝnh hiÕu kú.Chµng chØ biÕt cã TÇn Hång Miªn vµ NguyÔn Tinh Tróc lµ hai ngöêi baïn g¸i cña phô th©n, cßn hai ngöêi n÷a lµ ai chµng còng chöa hay. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2