Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 144

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

72
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 144: Máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen Mộ Dung Phục nói: - Cô mẫu phí bao nhiêu tâm huyết định bắt cho được người này, chẳng ngờ đi sai một nước cờ để y trốn mất. Ðiệt nhi nghĩ rằng muốn gặp y cũng chẳng khó gì, nhưng có gặp cũng bằng vô dụng mà cần phải bắt y ở liền bên để luôn luôn phục thị cô mẫu mới đáng... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 144

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BOÁN MÖÔI BOÁN MAÙU GHEN ÑAÂU COÙ LAÏ ÑÔØI NHAØ GHEN Mé Dung Phôc nãi: -C« mÉu phÝ bao nhiªu t©m huyÕt ®ònh b¾t cho ®öîc ngöêi nµy, ch¼ng ngê ®i sai mét nöíc cê ®Ó y trèn mÊt. §iÖt nhi nghÜ r»ng muèn gÆp y còng ch¼ng khã gì, nhöng cã gÆp còng b»ng v« dông mµ cÇn ph¶i b¾t y ë liÒn bªn ®Ó lu«n lu«n phôc thò c« mÉu míi ®¸ng. C« mÉu b¾t y lµm thÕ nµo, y còng ph¶i tu©n theo, dï lµ viÖc vÏ mµy, thoa phÊn. Hai c©u sau cïng Mé Dung Phôc nãi ra chiÒu sìm sê, nhöng Vö¬ng phu nh©n laïi kh«ng cho thÕ lµ ngç ngöîc. Bµ thë dµi nãi: -Ta ®· bè trÝ chu ®¸o ®Õn thÕ mµ y cßn lät löíi ®öîc. B©y giê ta kh«ng cßn kÕ gì n÷a. Mé Dung Phôc ®¸p: -§iÖt nhi ®· biÕt chç y ë råi. C« mÉu mµ tin ®iÖt nhi, thì nãi râ kÕ hoaïch cho ®iÖt nhi nghe. Kh«ng chõng ®iÖt nhi cã thÓ vì c« mÉu mµ ra søc lµm ®öîc còng chöa biÕt chõng. Vö¬ng phu nh©n nãi: -Dï sao chóng ta còng lµ ngöêi mét nhµ, lÏ nµo laïi kh«ng tin nhau. KÕ hoaïch ta an bµi lµ "Tuý nh©n phong". Ta ®· nu«i trong Maïn ®µ s¬n trang mÊy tr¨m tæ ong mËt. Ngöêi nµo mµ bò "Tuý nh©n phong" ®èt lµ ng· liÒn vµ mª ®i möêi mÊy ngµy kh«ng biÕt gì n÷a. §oµn Dù nghe tíi ®©y giËt mình kinh h· i tù hái: -Ch¼ng lÏ mình ®· bò h«n mª möêi mÊy ngµy råi ö? Mé Dung Phôc nãi: -Möu kÕ cña c« mÉu qu¶ lµ phi thöêng! §iÖt nhi kh«ng hiÓu lµm thÕ nµo mµ sai khiÕn ®µn ong ®i ®èt ngöêi ®öîc? Vö¬ng phu nh©n ®¸p: -CÇn ph¶i bá thuèc vµo ®å ¨n cña hä. Thø thuèc nµy tuy kh«ng mµu s¾c, kh«ng mïi vò vµ chØ h¬i ®¾ng mét chót, nhöng kh«ng thÓ cho hä ¨n nhiÒu mét lÇn mµ ®öîc. Ngö¬i thö nghÜ coi bän ngöêi nµy tinh kh«n nhö quû, thñ haï y còng toµn nh÷ng tay th«ng minh tµi trÝ. Muèn dïng thuèc mª, thuèc ®éc víi hä thiÖt lµ khã lßng. Ta nghÜ ®öîc kÕ hoaïch nµy råi ph¶i ph¸i ngöêi cung cÊp ®å ¨n cho hä ë däc ®öêng vµ ngÊm ngÇm cho chÊt thuèc kh«ng ®éc Êy vµo... §oµn Dù nghe tíi ®©y liÒn tØnh ngé, chµng lÈm bÈm: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -TÐ ra däc ®öêng mình gÆp bao nhiªu bøc hoaï cïng bót thiÕp thiÕu ch÷ thiÕu nÐt ®Òu lµ do Vö¬ng phu nh©n bµy ra ®Ó dÉn dô gia gia mình ®iÒn vµo. Mình ®iÒn ®öîc ®óng hÕt nªn bän thuéc haï cña Vö¬ng phu nh©n töëng mình lµ §oµn vö¬ng gia nöíc §aïi Lý, liÒn bá thuèc vµo röîu vµ c¬m cho bän mình ¨n. Vö¬ng phu nh©n laïi nãi: -Kh«ng ngê ©m dö¬ng tr¾c trë, con ngöêi kia laïi ®i ng¶ kh¸c mÊt, mµ chØ gÆp th»ng lái nµy. Nã lµ mét th»ng quû hay sao mµ bao nhiªu thi tõ ca phó cña cha nã, nã ®Òu thuéc lßng hÕt. DÜ nhiªn nã còng lµ gièng phiªu löu hiÕu s¾c, bu«ng tuång l· ng maïn nhö bè nã. Th»ng quû con däc ®öêng bao nhiªu chç thiÕu ch÷ mÊt nÐt nã ®Òu ®iÒn ®öîc ®óng hÕt. §ång thêi, nãi ¨n uèng vµo trong ngöêi nh÷ng thøc ¨n cã pha thuèc, råi sau cïng ®Õn c¨n nhµ gç gi÷a c¸nh ®ång cá. Nh÷ng ®Ìn löa trong nhµ nµy ®Òu cã ®Æt döîc liÖu. Trong cét còng cã giÊu chÊt thuèc ®Ó chê cho bän tiÓu quû ®ông vµo cét lµ mïi thuèc x«ng ra. §oµn "Tuý nh©n phong" ngöi thÊy mïi th¬m liÒn kÐo ®Õn. Trêi ¬i! KÕ hoaïch cña ta chu ®¸o ®Õn thÕ, mµ laïi b¾t lÇm ngöêi! ThÕ lµ th»ng quû con nµy lµm háng viÖc ta! Hõ! Ta kh«ng ®em chÆt nã ra lµm mÊy mö¬i khóc, thì kh«ng h¶ ®öîc mèi c¨m tøc nµy. §oµn Dù nghe giäng nãi cña Vö¬ng phu nh©n cùc kú o¸n ®éc, thì trong lßng sî run. Chµng lÈm bÈm: -Caïm bÉy cña Vö¬ng phu nh©n thËt lµ kÝn ®¸o. Ngöêi ®Ó thuèc bét vµo trong cét nhµ laïi tìm c¸ch khiÕn cho mình ®iÒn ch÷ vµo bao nhiªu hoaï ®å c©u ®èi, khoÐt c¶ c©y cét viÕt ch÷ ®Ó bét thuèc tung ra dÉn dô ®µn ong kÐo tíi. §oµn Dù hìi §oµn Dù! Ngö¬i tù cho mình lµ th«ng minh mµ chui ®Çu vµo caïm bÉy cña ngöêi kh¸c thì thËt lµ hå ®å ngu daïi. Nhöng chµng laïi nghÜ r»ng: -Ta cã ®iÒn ®öîc ®Çy ®ñ ch÷ khuyÕt thì bän thñ haï Vö¬ng phu nh©n míi lÇm töëng ta lµ gia gia vµ nhö vËy gia gia míi tho¸t ®öîc hiÓm nghÌo. Ta høng lÊy tai hoaï thay gia gia, thì cßn ®iÒu chi ®¸ng ©n hËn n÷a? NghÜ thÕ, chµng c¶m thÊy trong lßng thö th¸i. Nhöng sau chµng sùc nhí tíi viÖc Vö¬ng phu nh©n sÏ ®em chÆt mình ra lµm mÊy chôc m¶nh, råi cã khi bµ ta cßn b¾t ®öîc phô th©n mình ph¶i thò phông vµ ph¶i nhÊt nhÊt tu©n theo mÖnh lÖnh, thì laïi ®au xãt cho cuéc tao ngé cña hai cha con, mçi ngöêi chòu mét c¶nh ®au khæ kh¸c nhau. Vö¬ng phu nh©n laïi h»n häc lªn tiÕng: -Ta ®· ®em con tú n÷ nµy gi¶ trang lµm mô c©m ®iÕc ®Ó chñ trö¬ng ®aïi cuéc. Kh«ng ngê mô ch¼ng nhËn ®öîc mÆt con ngöêi bÊt lö¬ng kia, ®Ó röíc lÊy c©u chuyÖn buån cöêi nµy. Mô giµ liÒn gi¶i thÝch: -Thöa tiÓu th¬! Tú n÷ ®· trình tiÓu th¬ lµ tú n÷ thÊy trong bän ngöêi nµy kh«ng cã §oµn vö¬ng gia, liÒn lõa gaït lÊy hÕt c¶ ®¸ löa khiÕn bän hä kh«ng cã gì ®Ó th¾p ®Ìn Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung vµ ®µn "Tuý nh©n phong" sÏ kh«ng ai dÉn dô vµo nhµ n÷a. Ngê ®©u bän quû qu¸i kia vÉn cã c¸ch th¾p ®öîc löa lªn, nªn bÇy ong míi biÕt ®öêng µo tíi. Vö¬ng phu nh©n hËm hùc nãi; -Dï sao ngö¬i còng lµ ®å bá. Mé Dung Phôc hái: -Thöa c« mÉu! BÇy "Tuý nh©n phong" ®ã ®· ®èt ngöêi råi kh«ng dïng ®öîc n÷a hay sao? Vö¬ng phu nh©n ®¸p: -Con nµo ®· ®èt ngöêi råi sÏ bò chÕt hÕt. Chç ta nu«i ®©y cã ®Õn hµng ngµn, hµng vaïn con. B©y giê cã chÕt vµi tr¨m con còng ch¼ng quan hÖ gì. Mé Dung Phôc vç tay cöêi nãi: -ThÕ thì ®öîc råi! B¾t th»ng lái tröíc, råi sau sÏ b¾t ®Õn cha nã còng ch¼ng hÒ chi. §iÖt nhi nghÜ r»ng b©y giê lÊy hÕt mò ¸o, béi ngäc trong mình th»ng lái kia ra, hay lµ khÝ giíi vËt dông gì còng ®öîc ®Ó ®iÖt nhi ®em ®i b¾t th»ng cha kia vÒ cho c« mÉu. L· o ta tr«ng thÊy ®å vËt cña con mình, thì viÖc dÉn dô y ®Õn c¨n nhµ gç gi÷a c¸nh ®ång cá töëng ch¶ cã gì lµ khã kh¨n. Vö¬ng phu nh©n "å" lªn mét tiÕng, råi ®øng dËy nãi: -HiÒn ®iÖt thiÖt lµ nhanh trÝ. ThÕ míi biÕt ngöêi tuæi trÎ ®Çu ãc minh mÉn. C« mÉu ®©y thÊy kÕ hoaïch cña mình háng råi, sinh lßng ch¸n n¶n, kh«ng tÝnh ®Õn nöíc cê kh¸c. Ph¶i, ph¶i! Y mµ biÕt th»ng con lät vµo tay mình thì phô tö tình th©m, nhÊt ®ònh sÏ tìm ®Õn cøu g· . Mình cø gaït cho y ®Õn, råi laïi dïng kÕ "Tuý nh©n phong" ®èi víi y còng chöa muén. Mé Dung Phôc cöêi nãi: -§· dÉn dô ®öîc y ®Õn ®©y råi, dï kh«ng cßn "Tuý nh©n phong" còng ch¶ cÇn gì. C« mÉu cø bá thuèc mª vµo röîu cho y uèng mÊy chÐn thì cßn sî gì y ch¼ng tu©n theo? Vö¬ng phu nh©n nghÜ tíi c¶nh ®öîc ngåi cïng §oµn ChÝnh ThuÇn chuèc chÐn, bÊt gi¸c mÆt hoa hín hë, nãi: -Ph¶i råi! Ta cø theo c¸ch Êy lµ ®öîc. Mé Dung Phôc hái vÆn laïi: -C« mÉu tÝnh laïi coi, chñ ý cña ®iÖt nhi nhö vËy nªn ch¨ng? Vö¬ng phu nh©n cöêi ®¸p: -NÕu vô nµy mµ thµnh c«ng thì ta sÏ coi ngö¬i b»ng con m¾t kh¸c tröíc. Böíc ®Çu cña chóng ta lµ ph¶i ®iÒu tra con ngöêi baïc h· nh kia hiÖn ë ®©u? Mé Dung Phôc nãi: -§iÖt nhi cßn biÕt mét viÖc cã thÓ ®öa vô nµy ®Õn chç khã kh¨n. Vö¬ng phu nh©n chau mµy hái: -Cßn chç nµo khã kh¨n n÷a? Sao ngö¬i kh«ng nãi ra mµ cø óp më hoµi? Mé Dung Phôc nãi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -HiÖn giê ngöêi ®ã bò kÎ kh¸c b¾t gi÷ råi mµ tÝnh maïng nguy nan trong sím tèi. Bçng nghe cã tiÕng choang cho¶ng. Tay ¸o Vö¬ng phu nh©n ®ông vµo chÐn trµ rít xuèng ®Êt vì tan. §oµn Dù ngåi gian bªn nghe râ giËt mình kinh h· i. NÕu trong miÖng kh«ng cã haït v¶i, thì chµng ®· bËt lªn tiÕng la ho¶ng råi. Vö¬ng phu nh©n run lªn hái: -Y bò ai b¾t? Sao ngö¬i kh«ng nãi cho ta biÕt tröíc? Dï sao chóng ta còng ph¶i tìm c¸ch cøu gì cho y. Mé Dung Phôc l¾c ®Çu ®¸p: -C« mÉu! KÎ ®èi ®Çu lµ mét tay vâ nghÖ rÊt cao cöêng. §iÖt nhi kh«ng ph¶i lµ ®òch thñ cña h¾n. Chóng ta ph¶i dïng trÝ, chø kh«ng thÓ dïng søc maïnh ®öîc. Vö¬ng phu nh©n nghe giäng löìi Mé Dung Phôc, döêng nhö kh«ng cã gì nguy hiÓm l¾m, nªn bµ còng khoan t©m, hái dån: -C¸ch dïng trÝ thÕ nµo? C¸ch dïng trÝ thÕ nµo? Mé Dung Phôc ®¸p: -DiÖu kÕ "Tuý nh©n phong" cña c« mÉu cßn cã thÓ dïng ®öîc lÇn n÷a. B©y giê chØ cÇn ®æi mÊy cét gç ®i, viÕt mÊy ch÷ vµo tû nhö: "B¶o §ònh ®Õ §oµn ChÝnh Minh, ®ö¬ng kim thiªn tö nöíc §aïi Lý" ®Ó cho y tr«ng thÊy, tÊt y tøc giËn lÊy ngãn tay xo¸ ch÷ "B¶o §ònh ®Õ §oµn ChÝnh Minh" ®i. Thuèc bét trong cét sÏ bay ra. Vö¬ng phu nh©n nãi: -Ngö¬i nãi thÕ thì döêng nhö kÎ b¾t y lµ mét tay toan tranh ®oaït ng«i Hoµng ®Õ nöíc §aïi Lý, tªn gäi §oµn Diªn Kh¸nh gì gì ®ã ph¶i kh«ng? -ChÝnh thò! Vö¬ng phu nh©n c¶ kinh nãi: -Y... y lät vµo tay §oµn Diªn Kh¸nh thì ta e r»ng d÷ nhiÒu lµnh Ýt. Vì §oµn Diªn Kh¸nh lóc nµo còng muèn haï s¸t y. Kh«ng chõng b©y giê y ®· ... chÕt vÒ tay h¾n råi. Mé Dung Phôc cöêi ®¸p: -Xin c« mÉu yªn t©m. Néi vô viÖc nµy cßn cã ®iÒu ngo¾t ngoÐo mµ mình cÇn ph¶i biÕt. Vö¬ng phu nh©n hái: -Cã ®iÒu chi ngo¾t ngoÐo? Mé Dung Phôc ®¸p: -Hoµng ®Õ nöíc §aïi Lý hiÖn nay lµ §oµn ChÝnh Minh. §oµn ChÝnh ThuÇn ®öîc phong lµm Hoµng th¸i ®Ö c¶ thÇn d©n nöíc §aïi Lý ®Òu biÕt râ. §oµn ChÝnh Minh laïi lµ mét «ng vua rÊt ®öîc lßng d©n. C¶ TrÊn Nam vö¬ng còng thÕ, nªn ng«i Hoµng ®Õ cña y khã mµ lay ®éng ®öîc. §oµn Diªn Kh¸nh muèn giÕt §oµn ChÝnh ThuÇn chØ mét nh¸t ®ao lµ xong, nhöng nöíc §aïi Lý sÏ l©m vµo tình traïng hçn loaïn. §oµn Diªn Kh¸nh cã lªn ng«i Hoµng ®Õ vò tÊt ®· ngåi yªn ®öîc. Vö¬ng phu nh©n nãi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Ngö¬i nãi rÊt cã lý. Nhöng sao ngö¬i biÕt ®öîc chuyÖn nµy? Mé Dung Phôc ®¸p: -PhÇn thì ®iÖt nhi nghe ngöêi ta nãi, phÇn thì ®iÖt nhi tù mình ®o¸n ra. Vö¬ng phu nh©n nãi: -Suèt ®êi ngö¬i «m Êp c¸i méng töëng lµm Hoµng ®Õ, nªn nh÷ng ®iÒu ngo¾t ngoÐo cña «ng vua ngö¬i nhìn thÊy râ c¶. Mé Dung Phôc cöêi nãi: -C« mÉu qu¸ khen! Theo ngu ý cña ®iÖt nhi thì §oµn Diªn Kh¸nh b¾t TrÊn Nam vö¬ng quyÕt kh«ng haï s¸t y ngay, mµ dïng c¸ch b¾t y ph¶i nhöêng ng«i Hoµng ®Õ ®Ó cho ®öîc danh ch¸nh ng«n thuËn. Vö¬ng phu nh©n nãi: -Danh ch¸nh ng«n thuËn thÕ nµo ®öîc? Mé Dung Phôc ®¸p: -Nguyªn phô th©n §oµn Diªn Kh¸nh lµ Hoµng ®Õ nöíc §aïi Lý tröíc kia. Nh©n khi bò gian thÇn cöíp ng«i, §oµn Diªn Kh¸nh bò mÊt tÝch trong lóc hçn loaïn. Vì thÕ §oµn ChÝnh Minh míi lªn ng«i Hoµng ®Õ. §oµn Diªn Kh¸nh thuéc dßng chÝnh thèng, nªn ngöêi ta míi kªu lµ Diªn Kh¸nh th¸i tö. Sau nµy TrÊn Nam vö¬ng lªn ng«i Hoµng ®Õ råi nhöng kh«ng cã ngöêi kÕ nghiÖp, tÊt lËp §oµn Diªn Kh¸nh lªn lµm Hoµng Th¸i ®Ö lµ ®iÒu hîp lý nhÊt. Vö¬ng phu nh©n lÊy lµm kú hái: -Y cã ®øa con ®ã? Sao laïi b¶o lµ kh«ng ngöêi kÕ nghiÖp? Mé Dung Phôc cöêi ®¸p: -C« mÉu võa nãi lµ sÏ ®em th»ng lái hä §oµn chÆt lµm mÊy mö¬i khóc kia mµ! Ch¼ng lÏ ®· chÆt ra tõng khóc råi y cßn sèng ®öîc n÷a ö? Vö¬ng phu nh©n nãi: -Ph¶i ph¶i! Nã lµ con cña con tiÖn tú kia, ®Ó nã sèng ë ®êi lµm chi cho bÈn m¾t ta? §oµn Dù nghe hai ngöêi ®èi ®¸p kh«ng khái kinh h· i, la thÇm: -Phen nµy ®óng lµ d÷ nhiÒu lµnh Ýt. Vö¬ng Ngäc YÕn laïi kh«ng biÕt ®i ®©u råi? Cã nµng ë ®©y may ra Vö¬ng phu nh©n cßn nÓ mÆt mµ tha chÕt cho mình. Vö¬ng phu nh©n laïi nãi: -NÕu y hiÖn chöa cã gì ®¸ng lo vÒ tÝnh maïng, còng khoan t©m. Ta ch¼ng muèn cho y vÒ lªn ng«i Hoµng ®Õ nöíc §aïi Lý lµm gì, mµ chØ muèn b¾t y ë laïi Maïn ®µ s¬n trang víi ta. Mé Dung Phôc nãi: -Sau khi TrÊn Nam vö¬ng nhöêng ng«i råi, dÜ nhiªn quay laïi Maïn ®µ s¬n trang víi c« mÉu. Khi ®ã y cã ë laïi nöíc §aïi Lý còng ch¼ng thó gì. Y cã lªn ng«i Hoµng ®Õ còng chØ trong vßng möêi ngµy hay nöa th¸ng lµ rót lui ngay. Kh«ng thÕ thì §oµn Diªn Kh¸nh còng ch¼ng chòu nµo. Vö¬ng phu nh©n ®¸p: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Hõ! H¾n chòu hay kh«ng chòu thì ta cÇn gì. Chóng ta ®Õn b¾t h¾n cøu §oµn c«ng tö (tøc §oµn ChÝnh ThuÇn) ra, råi chÐm §oµn Diªn Kh¸nh mét ®ao thö xem y cã chòu hay kh«ng? Mé Dung Phôc thë dµi nãi: -C« mÉu cßn quªn mét ®iÒu lµ mình chöa b¾t ®öîc §oµn Diªn Kh¸nh. Vö¬ng phu nh©n nãi: -H¾n ë ®©u ch¾c lµ ngö¬i biÕt råi. Bông daï ngö¬i ta cßn laï gì? Ngö¬i gióp ta thµnh sù råi ngö¬i muèn taï ¬n ®iÒu chi thì nãi toaïc ra, chóng ta h· y lµm kÎ tiÓu nh©n tröíc, råi sau sÏ thµnh qu©n tö. Mé Dung Phôc ®¸p: -C« ch¸u mình lµ tình cèt nhôc. §iÖt nhi cã gióp c« mÉu ®öîc chót viÖc nhá män, khi nµo d¸m nghÜ ®Õn chuyÖn ®Òn ®¸p. §iÖt nhi chØ biÕt lµm hÕt søc mình kh«ng ®ßi thï taï chi hÕt. Vö¬ng phu nh©n nguýt g· , nghÜ thÇm: -Th»ng lái nµy cßn nhá mµ ®· gièng tÝnh ca ca nhö ®óc. G· ®· nhiÒu möu kÕ mµ bao giê còng nhËn phÇn h¬n khi nµo g· chòu gióp kh«ng cho mình? Bµ nghÜ vËy liÒn nãi: -B©y giê ngö¬i kh«ng nãi ra, sau khi thµnh sù míi ®ßi hái, nÕu ta kh«ng chòu thì ngö¬i ®õng tr¸ch. Mé Dung Phôc cöêi ®¸p: -§iÖt nhi ®· nãi lµ kh«ng d¸m mong gì c« mÉu taï ¬n. Khi Êy c« mÉu vui vÎ cã thöëng cho ®iÖt nhi mÊy vaïn laïng vµng hoÆc cho mÊy bé vâ kinh trong "Lang Hoµng c¸c" lµ ®ñ l¾m råi. Vö¬ng phu nh©n h¾ng giäng nghÜ thÇm: -Ngö¬i muèn tiÒn baïc thì cø hái ta, cã bao giê ta cù tuyÖt ®©u? Ngö¬i muèn xem vâ kinh trong "Lang Hoµng c¸c" ta còng vui lßng vµ chØ mong ngö¬i ch¨m lo chÝnh nghiÖp ®Ó cÇu tiÕn. Kh«ng hiÓu th»ng lái nµy cã ý ®ònh gì? Ta h· y mÆc kÖ g· ®Ó cøu ngöêi ra råi sÏ liÖu. Bµ nghÜ vËy liÒn nãi: -B©y giê ngö¬i h· y tÝnh c¸ch b¾t §oµn Diªn Kh¸nh vµ cøu §oµn c«ng tö xong råi sÏ bµn. Mé Dung Phôc hái: -ViÖc ®Çu tiªn ph¶i ch¨ng lµ dÉn dô §oµn Diªn Kh¸nh ®öa TrÊn Nam vö¬ng tíi c¨n nhµ gç gi÷a c¸nh ®ång cá? Vö¬ng phu nh©n ®¸p: -Ph¶i råi! Ngö¬i dïng kÕ gì ®Ó dÉn dô §oµn Diªn Kh¸nh tíi ®ã ®öîc? Mé Dung Phôc nãi: -ViÖc nµy dÔ l¾m! §oµn Diªn Kh¸nh muèn lµm Hoµng ®Õ nöíc §aïi Lý, cÇn ph¶i thanh to¸n hai viÖc. Mét lµ b¾t §oµn ChÝnh ThuÇn ®Ó Ðp nhöêng ng«i, hai lµ giÕt §oµn Dù. Chóng ta ®em nh÷ng vËt tuú th©n cña §oµn Dù ®Õn cho §oµn ChÝnh ThuÇn Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung tr«ng thÊy, dÜ nhiªn §oµn ChÝnh ThuÇn ph¶i tìm ®Õn cøu con vµ §oµn Diªn Kh¸nh sÏ theo y ®Õn ®©y. ThÕ lµ c« mÉu b¾t §oµn Dù còng kh«ng ph¶i lµ mét viÖc sai lÇm, mµ chÝnh hîp víi phÐp lÊy måi th¬m ®Ó nhö c¸ ngao. Vö¬ng phu nh©n cöêi hái: -Ngö¬i b¶o th»ng lái hä §oµn kia lµ måi th¬m ö? Mé Dung Phôc còng cöêi ®¸p: -§iÖt nhi thÊy h¾n nöa th¬m, nöa thèi. Vö¬ng phu nh©n hái: -ThÕ nghÜa lµ lµm sao? Mé Dung Phôc ®¸p: -Nöa cña TrÊn Nam vö¬ng thì th¬m, cßn nöa cña TrÊn Nam vö¬ng phi thì dÜ nhiªn lµ thèi. Vö¬ng phu nh©n cöêi ha h¶, nãi: -Th»ng lái nµy thËt lµ lÎo bÎo måm miÖng, biÕt c¸ch lµm cho c« mÉu ®öîc vui lßng. Mé Dung Phôc cöêi nãi: -§iÖt nhi xin quÊt ngùa truy phong lµm cho nªn viÖc, ®Ó c« mÉu vui lßng. C« mÉu cho gäi th»ng lái ra ®©y. Vö¬ng phu nh©n ®¸p: -G· bò "Tuý nh©n phong" ®èt Ýt ra lµ ba ngµy n÷a míi tØnh laïi. NÕu kh«ng thÕ thì g· n»m bªn kia chØ c¸ch cã mét líp v¸ch v¸n mµ chóng ta nãi chuyÖn ®µng hoµng thÕ nµy tÊt bò g· nghe hÕt råi. Ta cßn cã ®iÒu hái ngö¬i: NÕu th»ng cha TrÊn Nam vö¬ng baïc h· nh kia cø khö khö gi÷ lÊy ng«i b¸u, kh«ng chòu nhöêng cho §oµn Diªn Kh¸nh thì sao? Nhö vËy tÊt y ph¶i chòu cùc hình ®au khæ biÕt chõng nµo. Nãi tíi ®©y, phu nh©n lé vÎ rÊt thiÕt tha. Mé Dung Phôc thë dµi ®¸p: -C« mÉu! ViÖc nµy c« mÉu bÊt tÊt ph¶i hái n÷a. §iÖt nhi nãi ra sî lµm cho c« mÉu ph¶i bùc mình! Vö¬ng phu nh©n giôc: -Ngö¬i cø nãi mau ®i! Ph¶i lµm thÕ nµo b©y giê? Mé Dung Phôc thë dµi ®¸p: -§iÖt nhi còng c«ng nhËn §oµn vö¬ng gia nöíc §aïi Lý qu¶ lµ con ngöêi baïc h· nh. C« mÉu cã tÊm nhan s¾c nguyÖt thÑn hoa nhöêng laïi tµi kiªm v¨n vâ. Dï ®èt ®uèc ®i kh¾p thiªn haï còng khã lßng kiÕm ®öîc ngöêi thø hai. Kh«ng biÕt l· o hä §oµn kiÕp tröíc ®i tu ®· bao ®êi mµ ®öîc c« mÉu rñ lßng thö¬ng ®Õn? §¸ng lý y ph¶i chuyªn t©m thê phöîng, mét daï trung thµnh. Ngê ®©u trªn ®êi laïi cã haïng ngöêi ngu daïi ®Õn thÕ ®· n¾m ®öîc haïnh phóc mµ kh«ng biÕt höëng thô, ch¼ng tiÕc H»ng Nga n¬i nguyÖt ®iÖn laïi tìm gièng lîn chèn bïn lÇy... Vö¬ng phu nh©n tøc giËn ng¾t lêi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Ngö¬i b¶o y ®i tìm gièng lîn chèn bïn lÇy, vËy y cßn ®i víi kÎ kh¸c hay sao? Y ë víi ai? Mé Dung Phôc ®¸p: -Y ®i víi qu©n hÌn maït kh«ng ®¸ng x¸ch giµy cho c« mÉu, toµn lµ haïng mÌo m¶, gµ ®ång. C« mÉu ch¼ng thÌm tøc víi bän chóng lµm chi. Vö¬ng phu nh©n tøc giËn, ®Ëp bµn qu¸t hái: -Nãi mau! Th»ng cha ®ã lóc bá ta quay vÒ lµm Vö¬ng gia nöíc §aïi Lý ta kh«ng tr¸ch y. Trong nhµ y ®· cã vî tröíc, ta còng kh«ng tr¸ch y. Coi ®ã lµ taïi mình biÕt y muén. Nhöng y... cßn ®i víi ®µn bµ nµo kh¸c n÷a? Nã lµ ai? §oµn Dù ë phßng bªn nghe phu nh©n næi l«i ®ình, laïi sî vì mËt nghÜ bông: -Ngäc YÕn dòu dµng «n nhu mµ sao mÉu th©n nµng laïi hung d÷ ®Õn thÕ? Gia gia mình kÕt baïn víi bµ ta ch¾c lµ khæ l¾m. Nhöng chµng laïi nghÜ ®Õn bao nhiªu ngöêi tình cò cña gia gia ®Òu tÝnh nÕt kú kh«i ghª gím. TÇn A Di cho con g¸i vÒ giÕt mÉu th©n chµng. NguyÔn A Di sinh haï mét c« em A Tö thì tÝnh tình còng rÊt tµn ¸c. C¶ ®Õn mÉu th©n mình còng kh«ng chòu ë víi gia gia laïi chaïy ra ngoµi chïa ngoµi thµnh lµm ®aïo c«. §Õn hoµng b¸ phô, hoµng b¸ mÉu khuyªn gi¶i ®· nhiÒu mµ còng ch¼ng ¨n thua. DÜ nhiªn còng chØ vì lÏ phô th©n mình qu¸ nhiÒu tình nh©n mµ ra. ThÕ míi biÕt ®èi víi ch÷ tình thËt lµ khã xö. Mé Dung Phôc nãi: -C« mÉu nghØ ®i, giËn d÷ lµm chi cho mÖt. §iÖt nhi xin thñng th¼ng nãi ®Ó c« mÉu nghe. Vö¬ng phu nh©n nãi: -Dï ngö¬i kh«ng nãi ta còng ®o¸n ra råi! §oµn Diªn Kh¸nh b¾t ®öîc c¶ con tiÖn nh©n sinh ra th»ng lái hä §oµn, råi bøc b¸ch cha nã ph¶i nhöêng ng«i Hoµng ®Õ. NÕu y kh«ng chòu thì sÏ lµm khã dÔ ®Õn con tiÖn nh©n kia. Cã ph¶i thÕ kh«ng? Ta cßn laï gì tÝnh khÝ th»ng cha baïc h· nh Êy. Dï ai ®em gö¬m kÒ cæ mµ bøc b¸ch y ®iÒu gì, y thµ chÕt chø kh«ng chòu khuÊt phôc. Nhöng ®· ®ông ®Õn con ®µn bµ mµ y thö¬ng yªu thì bÊt luËn ®iÒu gì y còng chòu tÊt. Hõ! Con tiÖn nh©n kia cã ®Ñp kh«ng? Ch¾c lµ con hå ly ®ã ®· dïng thñ ®oaïn lµm ®iªn ®¶o thÇn hån th»ng cha bÊt nghÜa? Ngö¬i nãi mau ®i! Con tiÖn nh©n ®ã lµ ai? Mé Dung Phôc ®¸p: -§iÖt nhi nãi cho c« mÉu hay nhöng c« mÉu ®õng næi nãng. Bän tiÓu nh©n nµy kh«ng ph¶i chØ cã mét tªn mµ th«i. Vö¬ng phu nh©n võa kinh h· i, võa tøc giËn laïi ®Ëp bµn ®Õn "binh" mét tiÕng, hái: -Sao? Ch¼ng lÏ y cã nh÷ng hai ®øa ö? Mé Dung Phôc thë dµi l¾c ®Çu ®¸p: -Cßn nhiÒu h¬n thÕ n÷a. Vö¬ng phu nh©n laïi cµng c¨m tøc, hái: -Sao? Y v¬ c¶ nh÷ng ®å liÔu ngâ hoa töêng. Mét ®øa chöa ®ñ mµ cßn lang chaï víi nh÷ng hai ba ®øa hay sao? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Mé Dung Phôc laïi l¾c ®Çu, ®¸p: -HiÖn giê y cã bèn mô ®µn bµ bÇu baïn víi y. §iÖt nhi ®· nãi c« mÉu bÊt tÊt ph¶i næi nãng lµm chi. Ngµy sau y lµm Hoµng ®Õ, c¶ Tam cung lôc viÖn ®öîc bao nhiªu hay bÊy nhiªu. §aïi Lý lµ mét nöíc nhá cßn Ýt. Nh÷ng nöíc §aïi Liªu, §aïi Tèng thì phi tÇn trong néi cung ch¼ng cã ba nghìn còng ph¶i ba tr¨m... Vö¬ng phu nh©n m¾ng liÒn: -ThÕ thì bËy qu¸! Vì vËy mµ ta kh«ng muèn cho y lµm Hoµng ®Õ. Bèn con tiÖn nh©n kia lµ ai? §oµn Dù ë phßng bªn còng ®éng tÝnh hiÕu kú.Chµng chØ biÕt cã TÇn Hång Miªn vµ NguyÔn Tinh Tróc lµ hai ngöêi baïn g¸i cña phô th©n, cßn hai ngöêi n÷a lµ ai chµng còng chöa hay. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2