Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 146

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

71
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 146: Một cuộc giao hợp rất ly kỳ Ðoàn Diên Khánh là người võ nghệ cao cường mà lớn mật. Lão không sợ hãi gì, ngang nhiên đi vào trong nhà. Vương phu nhân vì muốn bắt Ðoàn Chính Thuần mà xây dựng một trang viện rất lớn. ... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 146

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BOÁN MÖÔI SAÙU MOÄT CUOÄC GIAO HÔÏP RAÁT LY KYØ §oaøn Diªn Kh¸nh laø ngöêi vâ nghÖ cao cöêng maø lín mËt. Laõo kh«ng sî haõi gì, ngang nhiªn ®i vaøo trong nhaø. Vö¬ng phu nh©n vì muèn b¾t §oaøn ChÝnh ThuÇn maø x©y dùng mét trang viÖn rÊt lín. Qua cæng trang råi ®Õn mét c¸i s©n réng trång toaøn hoa traø. Döíi ¸nh tr¨ng tá, hoa lång bãng nguyÖt tr«ng rÊt laø tao nhaõ, ngo¹n môc. §oaøn ChÝnh ThuÇn thÊy c¶nh hoa traø ®öîc xÕp ®Æt xinh tö¬i nhö håi cßn ë víi Vö¬ng phu nh©n t¹i C« T« thì trong lßng chua xãt, khÏ nãi: -TÐ ra... tÐ ra... ®©y laø chç ë cña... A La... Vö¬ng phu nh©n cöêi l¹t hái: -Ngö¬i cßn nhËn ra ta ®öîc ö? §oaøn ChÝnh ThuÇn khÏ ®¸p: -NhËn râ l¾m! §oaøn ngöêi lôc ®ôc tiÕn vaøo trong nhaø. Nam H¶i Ng¹c ThÇn ®Èy hai cç xe lín trong chøa nh÷ng ngöêi bÞ b¾t tiÕn vaøo sau cïng. Trong mét cç xe cã Thö B¹ch Phông, Chung phu nh©n, TÇn Hång Miªn vaø NguyÔn Tinh Tróc laø bèn vÞ thiÕu phô ®øng tuæi. Cßn cç xe thø hai giam Ph¹m Hoa, Tiªu §èc Thaønh, §æng Tö Quy, ba gaõ c«ng thÇn nöíc §¹i Lý. C¶ b¶y ngöêi ®Òu bÞ §oaøn Diªn Kh¸nh ®iÓm huyÖt vaø giao cho Nam H¶i Ng¹c ThÇn cïng V©n Trung H¹c gi¶i ®i. MÊy ngöêi naøy chØ cßn miÖng löìi hß hÐt m¾ng chöi chø kh«ng ph¶n kh¸ng ®öîc chót naøo n÷a. Ngoaøi ra cßn bän phu xe, phu lõa thì löu l¹i ngoaøi trang ®Ó tr«ng nom xe cé vaø lõa ngùa. Nguyªn §oaøn ChÝnh ThuÇn ph¸i Ba Thiªn Th¹ch cïng Chu §an ThÇn ®i hé tèng §oaøn Dù qua T©y H¹ cÇu th©n råi, sau tiÕp ®öîc chØ dô cña B¶o §Þnh ®Õ sai sø ®öa ®Õn truyÒn cho §oaøn ChÝnh ThuÇn ph¶i lªn ®öêng vÒ §¹i Lý ngay ®Ó lªn ng«i Hoaøng ®Õ, vì B¶o §Þnh ®Õ ®aõ xuÊt gia ®Çu PhËt t¹i chïa Thiªn Long råi. Hoaøng gia nöíc §¹i Lý t«n sïng PhËt ph¸p. Tr¶i mÊy ®êi, vua chóa ®Òu l¸nh ng«i cao ®Ó ®Çu PhËt laøm sö. §oaøn ChÝnh ThuÇn tiÕp ®öîc chØ dô trong lßng rÊt laø thö¬ng c¶m, nhöng kh«ng lÊy gì laøm l¹. TrÊn Nam vö¬ng liÒn ®öa c¶ TÇn Hång Miªn, NguyÔn Tinh Tróc tõ tõ ®i vÒ höíng Nam. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Däc ®öêng, TrÊn Nam vö¬ng ®aõ ®öîc bän quÇn n÷ cung Linh Thøu b¸o cho hay laø cã tay ®èi ®Çu lîi h¹i ®Æt nhiÒu c¹m bÉy kh¾p n¬i vaø xin §oaøn ChÝnh ThuÇn ph¶i gia t©m ®Ò phßng. §oaøn ChÝnh ThuÇn cïng bän Ph¹m Hoa thö¬ng nghÞ vaø ®Òu nghÜ ngay tíi kÎ ®èi ®Çu lîi h¹i naøy laø §oaøn Diªn Kh¸nh kh«ng sai. Ai còng biÕt laõo laø tay ghª gím khã lßng ®Þch næi chØ nªn l¸nh ®i laø h¬n. §oaøn ChÝnh ThuÇn cã biÕt ®©u tin tøc ®ã chÝnh A BÝch löîm ®öîc cña n÷ tú Vö¬ng phu nh©n råi ®öa ra. Nhöng A BÝch kh«ng hiÓu râ ®Çu ®u«i. Däc ®öêng, qu¶ nhiªn cã bè trÝ c¹m bÉy thËt, nhöng kh«ng ph¶i ®Ó h¹i §oaøn ChÝnh ThuÇn. §oaøn ChÝnh ThuÇn liÒn thay ®æi ®öêng ®i thaønh ra Vö¬ng phu nh©n xÕp ®Æt bao nhiªu chç mai phôc ®Òu vöíng c¶ vaøo ngöêi §oaøn Dù, cßn §oaøn ChÝnh ThuÇn thì l¹i gÆp ph¶i tay §oaøn Diªn Kh¸nh. Sau trËn ®¸nh ë bÕn Quan ¢m gÇn nhaø tr¹m Long Phông, §oaøn ChÝnh ThuÇn toaøn qu©n bÞ thua liÓng xiÓng. Hoa H¸ch CÊn bÞ Nam H¶i Ng¹c ThÇn ®¸nh bËt xuèng s«ng chÕt mÊt x¸c. Cßn ngoaøi ra ®Òu bÞ §oaøn Diªn Kh¸nh b¾t ®öîc, ®iÓm huyÖt ®öa vÒ phÝa Nam. Mé Dung Phôc sai bän §Æng B¸ch Xuyªn, C«ng Daõ Caøn coi d÷ bªn ngoaøi trang. ChÝnh gaõ ®iÒm nhiªn trë thaønh chñ nh©n sai b¶o ®Çy tí kho¶n ®aõi t©n kh¸ch. Vö¬ng phu nh©n nhìn bän Thö B¹ch Phông, TÇn Hång Miªn kh«ng chíp m¾t vaø thÊy trong bèn ngöêi naøy mçi ngöêi ®Òu cã mét vÎ quyÕn rò. Tuy hä kh«ng gi÷ vÎ ®aøi c¸c nhöng kªu b»ng hå ly hay tiÖn nh©n còng c¶m thÊy cã ®iÒu kh«ng æn. Phu nh©n tù nhñ: -Nh÷ng ngöêi naøy mình thÊy cßn thö¬ng huèng chi laõo giaø kia! §oaøn Dù ë phßng bªn nghe thÊy nãi phô th©n cïng mÉu th©n ®Òu ®Õn ®©y c¶ vaø ®Òu lät vaøo tay cöêng ®Þch. Chaøng võa vui mõng võa lo sî. Bçng nghe §oaøn Diªn Kh¸nh lªn tiÕng: -Vö¬ng phu nh©n! Sau khi ®¹i sù thaønh tùu råi, t¹i h¹ giao §oaøn ChÝnh ThuÇn ®Ó mÆc phu nh©n xö trÝ. Cßn th»ng lái §oaøn Dù b©y giê ë ®©u? Vö¬ng phu nh©n gi¬ hai tay lªn vç ba c¸i. Hai tªn thÞ tú ®Õn tröíc cöa khom löng ®îi lÖnh. Vö¬ng phu nh©n nãi: -§em gaõ tiÓu tö ra ®©y! §oaøn Diªn Kh¸nh ngåi trªn ghÕ baønh gi¬ tay tr¸i ra vç vaøo vai §oaøn ChÝnh ThuÇn. Ta nªn biÕt r»ng §oaøn Diªn Kh¸nh rÊt sî phÐp Lôc m¹ch thÇn kiÕm cña §oaøn Dù. Laõo vÉn nghi ngê Vö¬ng phu nh©n cïng Mé Dung Phôc thi haønh nguþ kÕ cho §oaøn Dù ra ®èi phã víi laõo. Laõo cßn sî Vö¬ng phu nh©n vaø Mé Dung Phôc kh«ng thaønh thùc vaø §oaøn Dù vâ c«ng ghª gím. Cäp sæ lång råi thì thËt khã lßng chÕ phôc ®öîc. Laõo liÒn n¾m lÊy vai §oaøn ChÝnh ThuÇn laø ®Ó §oaøn Dù lo cho tÝnh mÖnh phô th©n kh«ng d¸m gië trß gì n÷a. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Bçng nghe tiÕng böíc ch©n vang lªn. Bèn ¶ thÞ tú khiªng §oaøn Dù ra ®Æt gi÷a nhaø, ch©n tay chaøng ®Òu bÞ trãi b»ng g©n bß, miÖng l¹i bÞ nhÐt ®Çy h¹t v¶i. M¾t chaøng bÞ che b»ng tÊm kh¨n ®en, ngöêi ngoaøi tr«ng thÊy kh«ng hiÓu chaøng cßn sèng hay ®aõ chÕt. §oaøn phu nh©n laø Thö B¹ch Phông thÊt thanh la gäi: -Dù nhi! Råi baø toan nh¶y ra cöíp lÊy cËu con yªu quý. Vö¬ng phu nh©n vö¬n tay ra ®Èy vai baø qu¸t lªn: -Haõy ngåi yªn ®ã. §oaøn phu nh©n bÞ ®iÓm huyÖt råi, khÝ lùc mÊt hÕt. Baø bÞ ®Èy mét c¸i ngaõ ngay xuèng ghÕ råi kh«ng nhóc nhÝch ®öîc n÷a. Vö¬ng phu nh©n nãi: -Th»ng lái naøy bÞ ta ®¸nh thuèc mª råi. Gaõ tuy cßn sèng nhöng chöa kh«i phôc ®öîc trÝ gi¸c. Diªn Kh¸nh Th¸i tö! §iÖn h¹ ph¶i chøng nghiÖm xem cã ®óng gaõ kh«ng hay laø b¾t lÇm ngöêi. §oaøn Diªn Kh¸nh gËt ®Çu ®¸p: -§óng thÕ! Vö¬ng phu nh©n cho laø bÉy "Tuý nh©n phong" ®èt chaøng, søc thuèc rÊt lîi h¹i... nhöng phu nh©n cã biÕt ®©u laø trong mình §oaøn Dù cã Chu c¸p thÇn c«ng, nªn chaøng chØ mª ®i ch¼ng bao l©u ®aõ håi tØnh l¹i. Cã ®iÒu ngöêi chaøng bÞ trãi vaø ë vaøo hoaøn c¶nh ®au khæ thì còng ch¼ng kh¸c gì thÇn trÝ bÞ mª muéi. §oaøn ChÝnh ThuÇn göîng cöêi hái: -A La! Naøng b¾t Dù nhi laøm chi vËy? Huèng chi y l¹i kh«ng ph¹m téi gì víi naøng. Vö¬ng phu nh©n h¾ng giäng maø kh«ng tr¶ lêi. Phu nh©n kh«ng muèn thæ lé t©m tình löu luyÕn §oaøn ChÝnh ThuÇn tröíc mÆt mäi ngöêi maø còng kh«ng nì thèt ra nh÷ng lêi o¸n ghÐt. Mé Dung Phôc sî Vö¬ng phu nh©n löa tình ngaøy tröíc bèc lªn laøm hö háng ®¹i sù cña mình, liÒn nãi: -Sao Vö¬ng gia l¹i b¶o y kh«ng ®¾c téi víi tÖ c« mÉu. Y... quyÕn rò biÓu muéi t¹i h¹ laø Vö¬ng Ngäc YÕn, laøm nh¬ bÈn tiÕt s¹ch gi¸ trong. C« mÉu! H¹ng ngöêi naøy chÕt laø ph¶i l¾m... Gaõ chöa døt lêi thì §oaøn ChÝnh ThuÇn cïng Vö¬ng phu nh©n ®Òu la ho¶ng: -Sao? Y cïng... §oaøn ChÝnh ThuÇn s¾c mÆt lît l¹t nhìn Vö¬ng phu nh©n khÏ hái: -Cã ph¶i laø con nhá ®ã tªn gäi Ngäc YÕn kh«ng? Vö¬ng phu nh©n tÝnh nãng nhö löa. Baø nhÉn n¹i ®Õn b©y giê kh«ng nhÞn ®öîc n÷a, võa khãc võa oaø lªn võa la lèi: -Con ngöêi b¹c haõnh v« lö¬ng t©m kia! Ngö¬i h¹i ta ch¼ng kÓ laøm gì, maø cßn laøm h¹i c¶ con g¸i ngö¬i n÷a. Ngäc YÕn... Ngäc YÕn laø cèt nhôc cña ngö¬i ®ã. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Råi baø quay l¹i gi¬ ch©n ra võa ®¸ §oaøn Dù võa m¾ng: -Mi thËt laø con quû hiÕu s¾c kh«ng b»ng gièng cÇm thó, mÊt hÕt c¶ thiªn lö¬ng, ®Õn em g¸i còng ch¼ng chÞu bu«ng tha. Ta giËn kh«ng ®em mi ra chÐm n¸t nhö tö¬ng ®öîc! Baø võa ®¸ võa la m¾ng khiÕn mäi ngöêi trong nhaø ai còng kinh haõi. Bän §oaøn phu nh©n, TÇn Hång Miªn ®aõ biÕt râ tÝnh nÕt §oaøn ChÝnh ThuÇn nªn hiÓu ngay y cïng Vö¬ng phu nh©n tö tình víi nhau sinh ra con g¸i laø Vö¬ng Ngäc YÕn gì gì ®ã. Bän §oaøn Diªn Kh¸nh, Mé Dung Phôc chØ nghÜ mét chót laø hiÓu râ ngay. ChØ cã Nam H¶i Ng¹c ThÇn vèn laø ngöêi ngu ®én nªn kh«ng hiÓu gì. H¾n thÊy §oaøn Dù n»m ®ã liÒn gi¬ tay ra ®Èy vaøo vai Vö¬ng phu nh©n qu¸t lín: -èi! y laø sö phô ta. Mi ®¸ sö phô ta thì cã kh¸c gì ®¸ ta. Mi m¾ng sö phô ta laø loaøi cÇm thó thì ra ta còng laø cÇm thó ö? Mô ®aøn baø ®iªn råi naøy! Ta ph¶i moi gan mãc ruét mi míi ®öîc. §oaøn Diªn Kh¸nh véi nãi: -Nh¹c laõo Tam! Kh«ng ®öîc v« lÔ víi Vö¬ng phu nh©n! Th»ng lái hä §oaøn naøy laø qu©n v« sØ tiÓu nh©n. Gaõ lõa g¹t ®Ó ngö¬i kªu b»ng sö phô. Ngaøy nay nªn trõ khö gaõ ®i, kh«ng thì cßn mÆt mòi naøo maø tr«ng thÊy ngöêi giang hå n÷a? Nam H¶i Ng¹c ThÇn caõi l¹i: -Y laø sö phô tiÓu ®Ö thËt, chø kh«ng ph¶i lõa g¹t tiÓu ®Ö, sao l¹i giÕt y ®öîc? H¾n võa nãi võa ®öa tay ra cëi trãi cho §oaøn Dù. §oaøn Diªn Kh¸nh nãi: -Laõo tam! Ngö¬i chí cã hå ®å laøm bËy. LÊy "Ng¹c chuû tiÔn" ra bæ vaøo ®Çu th»ng lái cho chÕt ®i! Nam H¶i Ng¹c ThÇn l¾c ®Çu quÇy quËy ®¸p: -Kh«ng ®öîc! Kh«ng ®öîc! Laõo ®¹i! B÷a nay Nh¹c laõo tam kh«ng thÓ nghe lêi laõo ®¹i, maø nhÊt ®Þnh ph¶i cøu sö phô! Nam H¶i Ng¹c ThÇn nãi xong, dïng søc giËt m¹nh ®Þnh laøm cho ®øt sîi g©n bß. §oaøn Diªn Kh¸nh giËt mình kinh haõi, nghÜ thÇm: -§oaøn Dù maø ®öîc cëi trãi, gaõ thi triÓn phÐp Lôc m¹ch thÇn kiÕm thì kh«ng cßn ai chèng næi gaõ n÷a. §õng nãi hö háng viÖc lín maø tÝnh mÖnh mình còng khã b¶o toaøn. Trong lóc cÊp b¸ch, laõo vung tröîng ®©m tíi sau löng Nam H¶i Ng¹c ThÇn. C©y tröîng ®©m suèt tõ sau löng ra tíi tröíc ngùc. Nam H¶i Ng¹c ThÇn thÊy sau löng ®au nhãi, råi ®Çu tröîng thß ra tröíc ngùc. Laõo kinh ng¹c ch¼ng hiÓu ra sao, quay ®Çu l¹i nhìn §oaøn Diªn Kh¸nh nhö ®Ó hái laõo t¹i sao l¹i h¹ ®éc thñ giÕt mình? §oaøn Diªn Kh¸nh, mét laø tÝnh tình hung d÷, hÔ ra tay laø ®éc ®Þa, hai laø laõo sî phÐp Lôc m¹ch thÇn kiÕm, chØ lo Nam H¶i Ng¹c ThÇn cëi trãi cho §oaøn Dù. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Tuy laõo kh«ng cã ý giÕt Nam H¶i Ng¹c ThÇn, kh«ng ngê ngän tröîng ®©m vaøo chç träng yÕu. Laõo thÊy Nam H¶i Ng¹c ThÇn nhìn mình thì cã ý hèi hËn nhöng chØ tho¸ng qua mét c¸i, lßng hèi hËn l¹i tiªu tan. Laõo giùt m¹nh rót c©y cö¬ng tröîng ra, råi lín tiÕng gäi: -V©n laõo tø! §em x¸c y ®i mai t¸ng. Vì y kh«ng chÞu nghe lêi huynh tröëng nªn ph¶i chÞu chÕt. Nam H¶i Ng¹c ThÇn kªu to lªn mét tiÕng, råi ngaõ l¨n ra. Sau löng vaø tröíc ngùc m¸u vät lªn nhö suèi. Hai m¾t laõo vÉn trîn trßn xoe, thùc laø chÕt kh«ng nh¾m m¾t. V©n Trung H¹c n¾m lÊy x¸c Nam H¶i Ng¹c ThÇn kÐo ®i. Tuy h¾n còng ë haøng tø ¸c, nhöng vÉn ghÐt cay ghÐt ®¾ng Nam H¶i Ng¹c ThÇn vì laõo mÊy phen ng¨n trë nh÷ng viÖc chäc g¸i cña h¾n. Vâ c«ng h¾n thua kÐm kh«ng laøm gì ®öîc, nªn ®aønh ph¶i chÞu. Nay h¾n thÊy Nam H¶i Ng¹c ThÇn bÞ §oaøn Diªn Kh¸nh giÕt chÕt, trong lßng khoan kho¸i v« cïng. Mäi ngöêi thÊy Nam H¶i Ng¹c ThÇn cïng phe ®¶ng víi §oaøn Diªn Kh¸nh, maø chØ mét c©u nãi kh«ng hîp ®aõ mÊt m¹ng liÒn, kh«ng khái haõi hïng. Haønh ®éng hung ¸c ®ã thËt Ýt thÊy trªn thÕ gian. §øng tröíc tình tr¹ng bi th¶m, khñng khiÕp naøy ai nÊy ®Òu phËp phång lo sî. §oaøn Diªn Kh¸nh cöêi l¹t, nãi: -KÎ naøo thuËn theo ta thì ®öîc yªn laønh, maø ph¶n nghÞch ta ¾t ph¶i m¹ng vong. Laõo cÇm c©y cö¬ng tröîng nh»m ®©m tíi tröíc ngùc §oaøn Dù. Bçng cã thanh ©m mét ngöêi ®aøn baø lªn tiÕng ng©m nga: Ngoaøi chïa Thiªn Long, Döíi gèc Bå §Ò. Haønh khÊt phö¬ng xa, Quan ¢m tãc daøi. §oaøn Diªn Kh¸nh nghe thÊy bèn ch÷ "Ngoaøi chïa Thiªn Long", c©y cö¬ng tröîng liÒn ngõng l¹i trªn kh«ng. Nhöng khi nghe xong bèn c©u, c©y cö¬ng tröîng kh«ng ngít run lªn, råi tõ tõ lïi l¹i. Laõo ngo¶nh ®Çu vÒ phÝa sau thì ch¹m ph¶i cÆp m¾t §oaøn phu nh©n. Laõo thÊy ¸nh m¾t baø döêng nhö cã tr¨m nghìn lêi muèn thæ lé, trong lßng rÊt laø chÊn ®éng. Laõo run run nãi: -Quan ThÕ ¢m Bå T¸t! §oaøn phu nh©n gËt ®Çu khÏ hái: -Ngö¬i... cã biÕt th»ng nhá naøy laø ai kh«ng? §oaøn Diªn Kh¸nh t©m thÇn bèi rèi, döêng nhö laõo nhí l¹i hình ¶nh mét ®ªm tr¨ng tá hai mö¬i n¨m tröíc ®©y. H«m Êy, §oaøn Diªn Kh¸nh ë §«ng H¶i trë vÒ §¹i Lý. Khi ®Õn ngoaøi chïa Thiªn Long trªn ®öêng ®i Hå Qu¶ng thì gÆp cöêng ®Þch v©y ®¸nh. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Tuy laõo giÕt hÕt bän ®Þch song chÝnh mình còng bÞ träng thö¬ng. CÆp giß bÞ gaõy n¸t, mÆt mòi taøn huû. Cæ häng còng bÞ löìi ®ao cña ®Þch nh©n chÐm vaøo kh«ng nãi ra tiÕng ®öîc. Laõo kh«ng cßn ra hình ngöêi. Toaøn th©n ®Çy mïi « uÕ. Nh÷ng vÕt thö¬ng ruåi b©u, nhÆng bay vï vï. Nhöng laõo laø Hoaøng Th¸i tö nöíc §¹i Lý. Phô th©n laõo bÞ gian thÇn giÕt chÕt. Gi÷a lóc hçn lo¹n laõo trèn ®i. Sau häc ®öîc vâ thuËt trë vÒ. §oaøn Diªn Kh¸nh biÕt Hoaøng ®Õ nöíc §¹i Lý laø §oaøn ChÝnh Minh vaø còng laø ®öêng huynh laõo. Nhöng thùc ra ng«i Hoaøng ®Õ kh«ng ph¶i cña §oaøn ChÝnh Minh maø laø cña laõo míi ®óng. Laõo cßn biÕt §oaøn ChÝnh Minh laø ngöêi nh©n hËu thö¬ng d©n, rÊt ®öîc lßng ngöêi. Ng«i Hoaøn g ®Õ möêi mÊy n¨m trêi ®aõ thaønh v÷ng ch¾c khã lßng lay chuyÓn. Trong triÒu v¨n vâ b¸ quan ai nÊy ®Òu ñng hé ®ö¬ng kim Hoaøng ®Õ chø ch¼ng mét ai nhí ®Õn Hoaøng th¸i tö triÒu ®¹i tröíc. NÕu laõo xuÊt hiÖn ®ét ngét t¹i nöíc §¹i Lý thì nguy ®Õn tÝnh m¹ng. Dï vâ nghÖ cao cöêng ®Õn ®©u còng kh«ng chèng næi víi mu«n d©n. Lóc naøy laõo bÞ träng thö¬ng thì dï chØ mét tªn lÝnh quÌn còng kh«ng ®Þch næi. §oaøn Diªn Kh¸nh g¾ng göîng böíc ®i tíi ngoaøi chïa Thiªn Long. Laõo chØ cßn c¸i hy väng duy nhÊt laø tr«ng vaøo Kh« Vinh ®¹i sö gi÷ c«ng b»ng cho. Kh« Vinh ®¹i sö laø em ruét phô th©n laõo tøc thóc phô laõo. §¹i sö còng laø thóc phô B¶o §Þnh ®Õ §oaøn ChÝnh Minh. Kh« Vinh ®¹i sö laø mét bËc cao t¨ng ®¾c ®¹o. Chïa Thiªn Long l¹i laø tÊm bình phong cho hä §oaøn nöíc §¹i Lý, vì ®©y laø n¬i ®Ó c¸c vÞ Hoaøng ®Õ muèn l¸nh mình laøm t¨ng ra Èn cö. §oaøn Diªn Kh¸nh kh«ng d¸m xuÊt hiÖn trong thaønh §¹i Lý vaø ph¶i vaøo cÇu kiÕn Kh« Vinh ®¹i sö. Nhöng Tri kh¸ch t¨ng cho biÕt Kh« Vinh ®¹i sö ®ang ë vaøo thêi kú to¹ thiÒn vaø míi nhËp ®Þnh ba ngaøy. Kh«ng chõng möêi ngaøy hay nöa th¸ng míi xong. Tri kh¸ch t¨ng cßn b¶o §oaøn Diªn Kh¸nh cã viÖc gì thì biªn thö ®Ó l¹i, hay ®Ó nhaø sö vaøo bÈm râ víi phö¬ng tröîng ®Ó hái xem ®¹i sö ph¸t l¹c thÕ naøo? Dï ®èi ®aõi víi mét kÎ ¨n maøy, ngöêi ch¼ng ra ngöêi, ma ch¼ng ra ma, maø Tri kh¸ch t¨ng còng vÉn thñ lÔ rÈt khiªm tèn. §oaøn Diªn Kh¸nh khi naøo d¸m thæ lé ch©n töíng mình. Laõo liÒn lÊy khuûu tay chèng xuèng ®Êt, bß ®Õn gèc c©y bå ®Ò ®Ó chê chÝnh Kh« Vinh ®¹i sö xuÊt hiÖn. BÒ ngoaøi, laõo laø kÎ hÌn h¹ nhÊt ®êi l¹i laø con ngöêi « uÕ d¬ bÈn. Nhöng thùc ra laõo l¹i laø Hoaøng Th¸i tö nöíc §¹i Lý maø ng«i Hoaøng ®Õ chÝnh laø cña laõo. Lóc vÇng tr¨ng tá lªn ®Õn ®Ønh ®Çu, thèt nhiªn laõo thÊy mét ngöêi ®aøn baø ¸o tr¾ng tõ trong ®¸m m©y mï ®i tíi... Gi÷a ®¸m rõng hoang cá rËm, mï tr¾ng mÞt mê, ngöêi ®aøn baø ¸o tr¾ng tãc xoaõ xuèng vai, döêng nhö ch©n kh«ng chÊm ®Êt tho¨n tho¾t ®i tíi. Tuy naøng quay löng vÒ Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung phÝa ¸nh tr¨ng kh«ng nhìn râ mÆt, nhöng §oaøn Diªn Kh¸nh còng nhËn ra ®©y laø mét con ngöêi tuyÖt mü, laõo kh«ng khái giËt mình. Nh÷ng län tãc rñ xuèng che lÊp c¶ ngò quan chØ cßn thÊy lê mê. §oaøn Diªn Kh¸nh kh«ng nhìn ®öîc mÆt chØ biÕt n÷ lang mü lÖ nhö töîng Quan ¢m Bå T¸t, liÒn lÈm bÈm: -§©y nhÊt ®Þnh laø Bå T¸t h¹ phaøm ®Ó cøu n¹n cho Hoaøng ®Õ. Th¸nh Thiªn Tö cã B¸ch Linh hé vÖ. Xin ®øc Quan ThÕ ¢m Bå T¸t cøu khæ cøu n¹n, b¶o hé cho trÉm l¹i lªn ng«i b¸u. TrÉm nhÊt ®Þnh dùng chïa t¹c töîng cóng b¸i ®êi ®êi. N÷ lang tõ tõ ®i gÇn l¹i. Lóc naøng chuyÓn mình, §oaøn Diªn Kh¸nh chØ nhìn thÊy nöa mÆt naøng tr¾ng nhît kh«ng chót huyÕt s¾c. Bçng nghe n÷ lang lÈm bÈm: -Ta ®em hÕt lßng hÕt ý ®aõi ngö¬i... maø ngö¬i ch¼ng ®Ó vaøo lßng. Ngö¬i ®aõ cã mét ngöêi ®aøn baø, b©y giê l¹i cã ngöêi kh¸c. ThÕ laø ngö¬i quªn hÕt nh÷ng lêi minh thÖ tröíc Bå T¸t ngaøy xöa råi. VËy ta ®i tìm ngöêi kh¸c, ta ®i tìm ngöêi kh¸c! Bän ®aøn «ng ngöêi H¸n c¸c ngö¬i toaøn laø h¹ng phô b¹c khinh bän ®aøn baø B¸i Di chóng ta nhö h¹ng mÌo, nhö chã, nhö lîn, nhö bß. Ta nhÊt ®Þnh ph¶i b¸o thï vaø coi bän ®aøn «ng c¸c ngö¬i kh«ng ph¶i laø ngöêi n÷a. Nh÷ng c©u naøy n÷ lang nãi rÊt khÏ tùa hå nãi ®Ó mình nghe. Giäng nãi ®Çy vÎ o¸n hên. §oaøn Diªn Kh¸nh tù nhñ: -TÐ ra ®©y laø mét n÷ lang ngöêi B¸i Di bÞ ngöêi H¸n khinh khi, ra d¹ phò phaøng. Nguyªn ngöêi B¸i Di vaø ngöêi §¹i Lý cïng mét chñng téc, ®aøn baø, con g¸i nhan s¾c xinh ®Ñp, da tr¾ng tãc daøi h¬n ngöêi H¸n nhiÒu. Cßn ®aøn «ng bé d¹ng yÕu ít, nh©n sè l¹i Ýt thöêng bÞ ngöêi H¸n khinh khi lÊn ¸t. §oaøn Diªn Kh¸nh thÊy n÷ lang tõ tõ ®i xa thì nghÜ thÇm: -Kh«ng ph¶i! §aøn baø con g¸i B¸i Di tuy næi tiÕng laø xinh ®Ñp, nhöng còng kh«ng cã vÎ thÇn tiªn thÕ naøy! Huèng chi mình baø mÆc ¸o tr¾ng nhÑ nhö sö¬ng. Ngöêi Baøi Di laøm gì cã phôc søc tinh nhaõ nhö thÕ? §©y nhÊt ®Þnh laø Bå T¸t hiÖn th©n. Mình chí nªn lÇm lÉn. §oaøn Diªn Kh¸nh bÞ giaøy xÐo ®aõ nhiÒu, b©y giê l¹i kh«ng cßn ®öêng ®Êt dung th©n. Laõo yªn trÝ chØ cã Bå T¸t hiÖn th©n míi cøu ®öîc laõo ra khái hoaøn c¶nh khèn n¹n. Laõo thÊy Bå T¸t bá ®i liÒn cè søc bß theo vaø muèn lªn tiÕng gäi: -Bå T¸t haõy cøu ta! Nhöng trong cæ häng chØ ó í maø nãi kh«ng thaønh tiÕng. N÷ lang ¸o tr¾ng nhìn thÊy döíi gèc Bå §Ò cã tiÕng ®éng vaø thÊy mét ®èng lï lï, ngöêi ch¼ng ra ngöêi, thó ch¼ng ra thó ®ang chuyÓn ®éng th©n mình. Naøng nhìn kü l¹i míi nhËn ra laø mét gaõ ¨n xin ®Çy mình m¸u mñ, d¬ d¸y v« cïng. Nh÷ng vÕt thö¬ng trªn mÆt, trªn mình, trªn tay, ruåi nhÆng b¸m ®Çy, bay lªn vï vï, vaø ®Òu tiÕt ra mïi xó uÕ khñng khiÕp. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung N÷ lang kia trong lßng c¨m hËn tröîng phu ®Õn cùc ®iÓm liÒn cã ý tù khÝ cho thaønh ngöêi ®ª tiÖn ®Ó tr¶ thï. Naøng tr«ng thÊy ngöêi haønh khÊt hình thï khñng khiÕp naøy, ban ®Çu c¶m thÊy rïng rîn muèn xoay ngöêi ch¹y trèn. Nhöng råi naøng tù nghÜ: -Ta nªn tìm mét kÎ xó lËu « uÕ nhÊt thiªn h¹ cïng y giao hîp. Dï cho ngö¬i laø Vö¬ng gia, laø §¹i töíng qu©n, ta l¹i caøng nªn giao h¶o víi gaõ haønh khÊt ty tiÖn naøy ®Ó tr¶ ®òa ngö¬i mét c¸ch cay ®éc. Naøn g kh«ng ngê gì ®Õn §oaøn Diªn Kh¸nh laø hoaøng téc. Nguyªn laõo tröíc kia töíng m¹o kh«i ng« anh tuÊn, chØ vì bÞ möêi mÊy tªn cöêng ®Þch v©y ®¸nh thaønh bÞ träng thö¬ng míi ra n«ng nçi naøy. Naøng kh«ng nãi c©u gì, tõ tõ cëi ¸o ®Õn tröíc mÆt §oaøn Diªn Kh¸nh, chui ngay vaøo lßng laõo, thß hai c¸nh tay tr¾ng nân nhö hoa traø «m lÊy cæ laõo... NÕu H»ng Nga maø biÕt ra tÊt còng lÊy laøm kinh dÞ. Kh«ng hiÓu vì sao mét vÞ phu nh©n cao quý nhö thÕ maø ®Õn giao tiÕp víi mét laõo ¨n maøy mình ®Çy mñ m¸u? N÷ lang ¸o tr¾ng ®øng dËy l©u råi, §oaøn Diªn Kh¸nh vÉn cßn töëng mình n»m m¬, ch¼ng hiÓu laø ch©n hay gi¶. ThÇn trÝ laõo vÉn hå ®å vaø cho ®óng laø Bå T¸t gi¸ng trÇn. Lç mòi laõo cßn ph¶ng phÊt ngöi thÊy mïi th¬m. Laõo nghiªng ®Çu ®i, lÊy tay viÕt xuèng ®Êt b¶y ch÷: "Baø laø Quan ThÕ ¢m tãc daøi!" ®Ó hái n÷ lang thì thÊy naøng gËt ®Çu. §ét nhiªn, mÊy h¹t ch©u nhá xuèng bªn dßng ch÷, thì ra ®ã laø nöíc m¾t cña naøng. §oaøn Diªn Kh¸nh l¹i cho ®ã laø mÊy giät nöíc cam lå cña ®øc PhËt Quan ¢m vÈy ra. Laõo lÈm bÈm: -§øc Quan ¢m ho¸ th©n laøm ®aøn baø ®Ó phæ ®é chóng sinh bÞ trÇm lu©n trong bÓ ®ôc! §øc Bå T¸t tõ bi laø thÕ! Ngöêi ®aøn baø ¸o tr¾ng naøy nhÊt ®Þnh laø Quan ThÕ ¢m Bå T¸t ho¸ th©n råi. §øc Quan ¢m ®Õn ®©y ®Ó ®iÓm ho¸ cho ta, laø cã ý b¶o ta ®õng thèi chÝ. Ta kh«ng laø kÎ phaøm phu tôc tö maø laø ch©n mÖnh Thiªn tö. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2