Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 149

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

57
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 149: Gặp nguy cơ Ðoàn Dự nhảy Lăng Ba Vương phu nhân biết Mộ Dung Phục tâm địa tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác. Gã muốn thỏa đại nguyện thì còn kể gì đến tình cô cháu? Ðoàn Chính Thuần càng tỏ ra luyến tiếc mình thì Mộ Dung Phục lại càng uy hiếp... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 149

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BOÁN MÖÔI CHÍN GAËP NGUY CÔ ÑOAØN DÖÏ NHAÛY LAÊNG BA Vö¬ng phu nh©n biÕt Mé Dung Phôc t©m ®Þa tµn nhÉn, thñ ®o¹n ®éc ¸c. Gaõ muèn tho¶ ®¹i nguyÖn th× cßn kÓ g× ®Õn t×nh c« ch¸u? §oµn ChÝnh ThuÇn cµng tá ra luyÕn tiÕc m×nh th× Mé Dung Phôc l¹i cµng uy hiÕp. §oµn ChÝnh ThuÇn thÊy vÎ mÆt khiÕp sî cña Vö¬ng phu nh©n ch¼ng kh¸c g× NguyÔn Tinh Tróc lóc l©m tö. Y nhí l¹i mèi ©n t×nh tha thiÕt cïng phu nh©n ngµy tröíc th× nhòn c¶ ruét gan. Y liÒn lín tiÕng m¾ng: -Mô giµ kia! Sao ngö¬i cßn gië thãi ghen tu«ng ngµy tröíc lµm h¹i tÝnh m¹ng ba ngöêi b¹n g¸i cña ta? NÕu ch©n tay ta ®öîc tù do, ta quyÕt b¨m v»m ngö¬i ra lµm mu«n ®o¹n. Mé Dung Phôc ngö¬i ®©m m¹nh kiÕm vµo, cßn ®Ó con mô thèi tha ®ã sèng lµm g× n÷a? §oµn ChÝnh ThuÇn biÕt râ cµng tho¸ m¹ Vö¬ng phu nh©n bao nhiªu, Mé Dung Phôc cµng kh«ng muèn giÕt c« mÉu bÊy nhiªu. Vö¬ng phu nh©n còng hiÓu râ nguyªn nh©n. Bµ biÕt §oµn ChÝnh ThuÇn gi¶ vê thö¬ng yªu m×nh lµ ®Ó Mé Dung Phôc giÕt m×nh ®Æng b¸o thï cho NguyÔn Tinh Tróc, TÇn Hång Miªn, Chung phu nh©n. B©y giê y quay ra tho¸ m¹ tøc lµ ®aõ tha thø cho m×nh. Nhöng h¬n möêi n¨m nay bµ töëng nhí ®Õn §oµn ChÝnh ThuÇn, t©m thÇn b©y giê biÕn c¶i rÊt nhiÒu. Bµ tr«ng thÊy ba ngöêi ®µn bµ chÕt l¨n döíi ®Êt. Thanh tröêng kiÕm m¸u ch¶y ®Çm ®×a dÝ vµo ngùc m×nh th× ®Çu ãc b©ng khu©ng kh«n t¶. Bµ nghe §oµn ChÝnh ThuÇn tho¸ m¹ m×nh nh÷ng c©u cay ®¾ng so víi lêi thÖ h¶i minh s¬n ngµy tröíc thùc kh¸c nhau mét trêi mét vùc, nªn bµ kh«ng nhÞn ®öîc dßng ch©u laõ chaõ tu«n r¬i hái: -§oµn lang! Tröíc kia §oµn lang ®èi víi ta thÕ nµo ch¼ng lÏ ®aõ quªn hÕt råi ö? §oµn lang kh«ng nghÜ g× ®Õn ta n÷a ch¨ng? Nhöng ta vÉn mét lßng thö¬ng nhí §oµn lang. Chóng ta ly biÖt nhau bÊy nhiªu l©u, nay ®öîc trïng phïng ®©u ph¶i chuyÖn dÔ dµng. ThÕ mµ §oµn lang... kh«ng ®öîc c©u nµo tö tÕ víi ta ö? §oµn lang ¨n ë víi ta sinh ra Ngäc YÕn, §oµn lang cã thÊy y ®©u kh«ng? §oµn ChÝnh ThuÇn ngÊm ngÇm kinh haõi, bông b¶o d¹: -ThÇn trÝ A La kh«ng ®öîc s¸ng suèt n÷a råi. NÕu ta thæ lé nh÷ng lêi ©n ¸i ngµy xöa th× nµng cßn sèng lµm sao ®öîc? ¤ng liÒn lín tiÕng qu¸t: -T×nh nghÜa ®Õn ®©y lµ hÕt råi! Ta giËn m×nh ch¼ng t¸t cho ngö¬i ®öîc vµi c¸i ®Ó h¶ lßng c¨m phÉn. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Vö¬ng phu nh©n khãc rßng kªu lªn: -§oµn lang, §oµn lang!... §ét nhiªn bµ nh¶y xæ vÒ phÝa tröíc mòi kiÕm cña Mé Dung Phôc ®©m s©u vµo ngùc. Mé Dung Phôc ®ang lóc ngÇn ngõ kh«ng quyÕt, võa muèn thu kiÕm vÒ võa muèn ®©m tíi. Gaõ chØ ngÇn ngõ mét chót mµ mòi kiÕm ®aõ ®©m suèt ngùc Vö¬ng phu nh©n. Mé Dung Phôc rót kiÕm ra, m¸u tö¬i vät lªn nhö suèi. Vö¬ng phu nh©n run lÈy bÈy nãi: -§oµn lang! §oµn lang giËn ta ®Õn thÕ ö? §oµn ChÝnh ThuÇn thÊy löìi kiÕm ®©m vµo chç nguy hiÓm, biÕt r»ng Vö¬ng phu nh©n kh«ng thÓ sèng ®öîc n÷a, hai hµng nöíc m¾t ch¶y xuèng rßng rßng nghÑn ngµo nãi: -A La! Ta tho¸ m¹ nµng lµ b¶n ý muèn cøu tÝnh m¹ng cho nµng. B÷a nay trïng phïng kÓ sao xiÕt nçi vui mõng, cã ®©u cßn c¨m hËn nµng. T©m ý ta vÜnh viÔn nhö b«ng M¹n §µ hoa ngµy tröíc. Vö¬ng phu nh©n khoÐ miÖng në mét nô cöêi khÏ nãi: -ThÕ lµ hay l¾m! Ta biÕt trong lßng §oµn lang vÜnh viÔn cã h×nh ¶nh ta, kh«ng bao giê phai ®öîc... TiÕng phu nh©n nhá dÇn ®i råi t¾t h¼n. Bµ n»m ngoÑo ®Çu ra, thÕ lµ hÕt ®êi mét vÞ phu nh©n nhan s¾c khuynh thµnh! Mé Dung Phôc l¹nh lïng nãi: -TrÊn Nam vö¬ng! Nh÷ng ngöêi ®µn bµ mµ Vö¬ng gia ®aõ ®em lßng yªu dÊu ®Òu v× Vö¬ng gia mµ mÊt m¹ng. Ch¼ng lÏ c¶ vÞ nguyªn phèi phu nh©n còng v× Vö¬ng gia mµ chÕt n÷a ch¨ng? Gaõ võa nãi võa dÝ mòi kiÕm vµo tröíc ngùc §oµn phu nh©n. §oµn Dù n»m döíi ®Êt ®aõ nghe râ NguyÔn Tinh Tróc, TÇn Hång Miªn, Chung phu nh©n vµ Vö¬ng phu nh©n ®Òu mÊt m¹ng döíi löìi gö¬m oan nghiÖt cña Mé Dung Phôc. B©y giê gaõ l¹i dïng mÉu th©n ®Ó uy hiÕp phô th©n khiÕn cho chµng nhö löa ®èt. Chµng chØ muèn hÐt to lªn: -Kh«ng ®öîc h¹i mÉu th©n ta! Nhöng trong miÖng chµng bÞ nhÐt h¹t v¶i nªn kh«ng thèt ra lêi ®öîc. Chµng cè søc cùa quËy mµ ch©n khÝ trong ngöêi bÞ bÕ t¾c, kh«ng sao nhóc nhÝch ®öîc. Bçng nghe Mé Dung Phôc nãi: -TrÊn Nam vö¬ng! T¹i h¹ ®Õm mét, hai, ba. NÕu Vö¬ng gia kh«ng chÞu nhöêng ng«i Hoµng ®Õ cho Diªn Kh¸nh Th¸i tö th× Vö¬ng phi l¹i mÊt m¹ng v× Vö¬ng gia! §oµn Diªn Kh¸nh còng la lªn: -Haõy khoan ®éng thñ! ViÖc nµy cÇn ph¶i suy tÝnh kü ®aõ! Mé Dung Phôc nãi: -Thöa nghÜa phô! C«ng viÖc b÷a nay rÊt lµ träng ®¹i! NÕu TrÊn Nam vö¬ng kh«ng chÞu nhöêng ng«i cho nghÜa phô, th× c«ng cuéc cña chóng ta hoµn toµn thÊt b¹i... Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung §oµn ChÝnh ThuÇn ng¾t lêi: -Ngö¬i muèn ta öng thuËn, th× ph¶i y theo mét ®iÒu kiÖn. Mé Dung Phôc hái: -Vö¬ng gia cã öng thuËn th× öng thuËn ngay ®i. NÕu kh«ng öng thuËn th× nãi râ. §õng dïng kÕ hoaõn binh, ta kh«ng m¾c lõa ®©u. Vö¬ng gia muèn nãi ®iÒu kiÖn g×? §oµn ChÝnh ThuÇn thë dµi ®¸p: -§êi ta g©y nªn téi nghiÖt ®aõ nhiÒu. Nay chóng ta ®öîc cïng chÕt víi nhau mét n¬i, c¸i chÕt ®ã còng lµ ®óng chç. Mé Dung Phôc hái: -ThÕ lµ Vö¬ng gia kh«ng öng hay sao? Mé Dung Phôc l¹i ®Õm: -Ba!... Gaõ võa døt tiÕng, thÊy §oµn ChÝnh ThuÇn kh«ng nghÜ g× ®Õn m×nh n÷a, toan rót kiÕm ra ®©m vµo ngùc phu nh©n. §ét nhiªn trªn vai y bÞ vËt g× ®ông vµo, kh«ng tù chñ ®öîc n÷a, véi lïi l¹i. Y thÊy ngöêi §oµn Dù tõ döíi ®Êt bËt lªn. Chµng cÊt ®Çu ®Ëp vµo vai m×nh. Mé Dung Phôc nhanh nhÑn nÐ tr¸nh sang bªn, råi nghÜ bông: -Th»ng nhaõi nµy ®aõ bÞ "Tuý nh©n phong" kiÒm chÕ, råi l¹i tróng chÊt ®éc Hång hoa hö¬ng vô. C¶ hai chÊt ®éc lµm cho gaõ h«n mª mµ sao gaõ cßn tung m×nh nh¶y lªn ®öîc? §oµn Dù nh¶y tung ngöêi lªn kh«ng tróng Mé Dung Phôc l¹i ®ông vµo c¹nh bµn. Gi÷a lóc nguy cÊp chµng kh«ng nghÜ g× ®Õn sù ®au ®ín, hai tay hÕt søc cøa m¹nh mét c¸i. Kh«ng biÕt luång khÝ lùc ë ®©u ph¸t sinh maõnh liÖt lµm ®øt tung d©y trãi b»ng g©n bß. Nguyªn lóc ®Çu §oµn Dù trong lßng ®au khæ, néi lùc ph¸t t¸c ra kh¾p kinh m¹ch. Khi chµng nghe Mé Dung Phôc toan giÕt mÉu th©n, t×nh thÕ cùc kú cÊp b¸ch. Chµng kh«ng nghÜ tíi chuyÖn m×nh ®aõ bÞ b¹i lùc hay chöa, thö vËn ®éng ch©n khÝ thÊy vÉn th«ng thuËn nhö thöêng. Lóc nµy trong lßng §oµn Dù lo l¾ng ®Õn sù an nguy cña mÉu th©n, võa nghe Mé Dung Phôc ®Õm tiÕng ba, th× quªn c¶ m×nh ®ang bÞ trãi, tung m×nh nh¶y vÒ phÝa Mé Dung Phôc, thÊy ngöêi m×nh l¹i cö ®éng ®öîc. Hai tay chµng tho¸t ®öîc trãi buéc, bçng nghe Mé Dung Phôc lín tiÕng qu¸t: -Th»ng lái nµy gím thËt! §oµn Dù vung tay ra, tróng ngay "Thö¬ng ®öêng kiÕm" trong phÐp Lôc m¹ch thÇn kiÕm ®©m m¹nh vÒ phÝa Mé Dung Phôc. Mé Dung Phôc ®ang cÇm thanh b¶o kiÕm chÆt s¾t chÐm ®¸ ë M¹n ®µ s¬n trang, võa thÊy kiÕm khÝ cña §oµn Dù vät ra, liÒn nÐ ngöêi ®i tr¸nh khái, vung kiÕm ®©m l¹i. M¾t §oµn Dù ®aõ bÞ bÞt chÆt b»ng tÊm kh¨n ®en, nh×n kh«ng thÊy phö¬ng höíng Mé Dung Phôc. Trong lóc cÊp b¸ch chµng muèn gi¬ tay lªn xÐ tÊm kh¨n bÞt m¾t ra, nhöng hai tay vÉn ph¶i móa lo¹n lªn, v× sî Mé Dung Phôc tíi gÇn. Mé Dung Phôc nghÜ thÇm: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -HiÖn giê t×nh thÕ rÊt lµ nguy cÊp. Ta ph¶i thõa lóc y kh«ng tr«ng thÊy g× giÕt y tröíc ®i lµ h¬n. NghÜ vËy gaõ liÒn ra chiªu "§¹i giang ®«ng khø" ®©m löìi kiÕm vµo tröíc ngùc §oµn Dù. §oµn Dù ®ang lóc vung tay ®¸nh lo¹n x¹, bçng nghe tiÕng kiÕm vót tíi veo vÐo, chµng véi vµng nÐ tr¸nh, nhöng mòi kiÕm nhän ®aõ ®©m tróng vµo vai chµng. §oµn Dù nhÞn ®au nh¶y vät lªn kh«ng. "Binh"! §Çu chµng ®ông vµo trÇn nhµ. Nguyªn §oµn Dù ®aõ hót ®öîc néi lùc th©m hËu cña Cöu Ma TrÝ ë döíi giÕng kh«. Néi k×nh chµng t¨ng tiÕn kh«ng biÕt bao nhiªu mµ kÓ! Chµng võa tung m×nh lªn cao mÊy tröîng, ngöêi chµng cßn ®ang l¬ löng trªn kh«ng, chµng nghÜ thÇm: -M¾t m×nh ch¼ng tr«ng thÊy g×, gaõ giÕt m×nh th× ®öîc, mµ m×nh kh«ng biÕt ®öêng giÕt gaõ, lµm sao b©y giê? Gaõ giÕt m×nh ch¼ng kÓ lµm chi, nhöng m×nh kh«ng cøu ®öîc mÉu th©n cïng gia gia míi khæ chø! Chµng g¾ng søc cùa m¹nh hai ch©n mét c¸i. Sîi g©n bß trãi ch©n l¹i bÞ ®øt tung. §oµn Dù c¶ mõng lÈm bÈm: -ThËt lµ tuyÖt diÖu! Hai ch©n m×nh ®öîc tù do, chi b»ng m×nh thi triÓn phÐp "L¨ng ba vi bé" ®Ó nÐ tr¸nh. Ngµy nä ë trong nhµ giaõ g¹o ngoµi thµnh V« TÝch, ta ®aõ gi¶ lµm Lý töíng qu©n nöíc T©y H¹, m×nh chØ dïng phÐp "L¨ng ba vi bé" mµ tho¸t chÕt. NghÜ vËy, chµng ®öa ch©n tr¸i chÐo ®i nöa böíc, nghiªng m×nh chªnh chÕch lªn tr¸nh khái nh¸t kiÕm cña Mé Dung Phôc ®©m tíi, chØ c¸ch chõng nöa tÊc. Ngöêi ngoµi ®øng coi ¸nh kiÕm xanh lÌ lÊp lo¸ng ®ang nh¾m bông §oµn Dù phãng tíi. ThÕ mµ chµng tr¸nh hoµi b»ng mét th©n ph¸p cùc kú x¶o diÖu. Dï lóc nµy m¾t chµng cã tr«ng thÊy mµ kh«ng thi triÓn phÐp "L¨ng ba vi bé" còng nhÊt ®Þnh kh«ng tµi nµo tr¸nh tho¸t mòi kiÕm ®éc ¸c nµy. Mé Dung Phôc vung kiÕm ®¸nh r¸t mµ thuû chung vÉn kh«ng ®ông ®öîc vµo m×nh §oµn Dù. Gaõ võa nãng n¶y võa hæ thÑn, l¹i thÊy §oµn Dù vÉn kh«ng røt bá tÊm kh¨n che m¾t. Gaõ kh«ng hiÓu §oµn Dù v× t×nh thÕ cÊp b¸ch, trong lßng rèi lo¹n chöa nghÜ tíi hay lµ chµng cã ý khinh khi trªu cît gaõ, ch¼ng coi gaõ vµo ®©u. Gaõ lÈm bÈm: -§èi víi mét ngöêi bÞt mÆt ch¼ng kh¸c kÎ ®ui mï mµ m×nh kh«ng h¹ ®öîc th× cßn mÆt mòi nµo sèng ë trªn thÕ gian n÷a? MÆt gaõ ®á ngÇu c¬ hå toÐ löa. Lµn ¸nh s¸ng xanh lÌ lÊp lo¸ng, thanh tröêng kiÕm móa tÝt lªn tùa hå nhö mét tr¸i cÇu xanh löîn qua löîn l¹i trong nhµ ®¹i ®iÖn. ChØ trong kho¶nh kh¾c, bän §oµn Diªn Kh¸nh, §oµn ChÝnh ThuÇn, §oµn phu nh©n, Ph¹m Hoa, §ång Tö Quy ®Òu bÞ lµn kiÕm quang qu¹t tíi lµm cho rÐt run. L«ng tãc trªn ®Çu r¬i rông l¶ t¶, tay ¸o r¸ch t¶ t¬i tung bay phÊt phíi nhö bö¬m böím. §oµn Dù ë trong vßng kiÕm quang, chît t¶, chît h÷u, xiªu ®«ng, vÑo t©y, ch¼ng kh¸c ngöêi ®i t¶n bé trong ®×nh viÖn. ThËt lµ kú qu¸i! Löìi tröêng kiÕm cña Mé Dung Phôc s¾c bÐn lµ thÕ mµ kh«ng sao cuèn ®øt ®öîc mét m¶nh ¸o nµo cña chµng. Bé ph¸p cña §oµn Dù tuy ra vÎ ung dung, mµ trong lßng chµng nãng n¶y v« cïng. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung §oµn Dù ch©n tiÕp tôc thi triÓn phÐp "L¨ng ba vi bé", nhöng lßng chµng nghÜ thÇm, m×nh chØ thñ mµ kh«ng c«ng, m¾t l¹i ch¼ng nh×n thÊy g×. Gi¶ tû gaõ phãng kiÕm ®©m vµo mÉu th©n hay gia gia th× biÕt lµm thÕ nµo? Mé Dung Phôc còng nghÜ r»ng §oµn Dù míi lµ mèi lo t©m phóc cña m×nh, cßn giÕt ®öîc §oµn phu nh©n hay kh«ng còng ch¼ng quan hÖ g×. Gaõ thÊy phãng kiÕm ®Õn dö tr¨m chiªu mµ thuû chung còng vÉn kh«ng ®¶ thö¬ng ®öîc ®èi phö¬ng th× nghÜ thÇm: -Th»ng lái nµy cã biÕt thuËt nghe tiÕng giã ®Ó tr¸nh ®ßn. B©y giê ta ph¶i thay ®æi c¸ch ®¸nh, dïng phÐp "LiÔu nhøt kiÕm ph¸p" ra chiªu thËt lÑ kh«ng bËt lªn tiÕng vang th× ch¾c gaõ kh«ng biÕt ®öêng mµ tr¸nh. Gaõ nghÜ vËy, liÒn ®ét nhiªn thay ®æi kiÕm ph¸p, tõ tõ phãng chiªu. Gaõ cã biÕt ®©u phÐp "L¨ng ba vi bé" nµy lµ cø theo quy cñ böíc ch©n cña m×nh, kh«ng cÇn biÕt ®èi phö¬ng phãng kiÕm mau hay chËm, nhÑ hay nÆng còng thÕ th«i. KiÕm phong bËt lªn tiÕng hay kh«ng còng ch¼ng quan hÖ g×. §oµn Diªn Kh¸nh lµ tay cao minh ®aõ kh¸m ph¸ ra yÕu quyÕt vô nµy. Laõo biÕt bé ph¸p cña §oµn Dù kú diÖu, nhöng chµng bÞ rèi trÝ kh«ng tíi kÐo kh¨n bÞt mÆt ra. Laõo thÊy Mé Dung Phôc ra chiÒu thong th¶ ®Ó che giÊu kiÕm phong th× trong lßng kinh haõi v« cïng, véi la lªn: -Hµi nhi! Ngö¬i ph¶i h¹ s¸t mau lÑ th»ng lái nµy ®i! NÕu ®Ó gaõ kÐo tÊm kh¨n che mÆt ra, e r»ng c¶ ngö¬i lÉn ta ®Òu chÕt vÒ tay gaõ! Mé Dung Phôc söng sèt nghÜ thÇm: -Laõo nµy thËt lµ hå ®å! Nãi thÕ th× cã kh¸c g× nh¾c nhë cho §oµn Dù vøt bá kh¨n bÞt mÆt ®i. Qu¶ nhiªn c©u nãi nµy lµm §oµn Dù tØnh ngé. Nhö ngöêi m¬ méng choµng tØnh giÊc, chµng thß tay lªn kÐo t©m kh¨n bÞt mÆt xuèng, cÆp m¾t ®ét nhiªn s¸ng loµ, nhöng l¹i bÞ qu¸ng ngay v× c¶ ngµy m¾t kh«ng më ra. Thanh tröêng kiÕm tíi tröíc mÆt §oµn Dù. Chµng ®aõ kh«ng hiÓu vâ c«ng l¹i kÐm tµi øng biÕn. Trong lóc kinh haõi, ch©n böíc rèi lo¹n bçng nghe ®¸nh "sét" mét tiÕng! Ch©n tr¸i chµng ®aõ bÞ tróng kiÕm, chµng ngaõ l¨n xuèng ®Êt. Mé Dung Phôc c¶ mõng, liÒn phãng kiÕm ®©m vµo tröíc ngùc. §oµn Dù n»m l¨n döíi ®Êt phãng chiªu "ThiÕu dö¬ng kiÕm" ph¶n kÝch, tuy ch©n chµng m¸u ch¶y ®Çm ®×a, nhöng hai tay vÉn tung hoµnh kiÕm khÝ theo phÐp Lôc m¹ch thÇn kiÕm. ChØ trong kho¶nh kh¾c, Mé Dung Phôc tr¸nh t¶, nÐ h÷u cùc kú hoang mang. Ngµy tröíc ë trªn nói ThiÕu ThÊt, gaõ cßn chöa ®Þch næi §oµn Dù, b©y giê chµng l¹i ®öîc Cöu Ma TrÝ dån néi lùc th©m hËu cho nªn Lôc m¹ch thÇn kiÕm cña chµng cµng maõnh liÖt phi thöêng! Míi cã vµi chiªu, ®aõ nghe ®¸nh "keng" mét tiÕng. Thanh tröêng kiÕm cña Mé Dung Phôc ®aõ rêi khái tay gaõ bay lªn nãc nhµ, ®©m vµo xµ nhµ ®Õn "phËp" mét c¸i. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Mé Dung Phôc cßn bÞ kiÕm khÝ ®¶ thö¬ng ë b¶ vai. Gaõ biÕt r»ng cßn chÇn chê l¹i mét l¸t, tÊt chÕt vÒ tay §oµn Dù. Gaõ thÐt lªn mét tiÕng thËt to, råi nh¶y qua cöa sæ d«ng tuèt. §oµn Dù tõ tõ vÞn vµo ghÕ ®øng lªn cÊt tiÕng gäi: -M¸ m¸! Gia gia! Cã bÞ thö¬ng kh«ng? §oµn phu nh©n nãi: -Hµi nhi xÐ v¹t ¸o buéc vÕt thö¬ng l¹i ®aõ! §oµn Dù ®¸p: -MÉu th©n ®õng lo! Hµi nhi ch¼ng hÒ chi! Chµng l¹i bªn thi thÓ Vö¬ng phu nh©n rót lÊy b×nh thuèc trong tay bµ ®öa cho mÉu th©n. §oµn phu nh©n hÝt mÊy h¬i gi¶i ®öîc thuèc mª råi, cÇm b×nh thuèc ®öa cho TrÊn Nam vö¬ng. Bµ l¹i buéc vÕt thö¬ng cho §oµn Dù. §oµn ChÝnh ThuÇn chØ b¶o chµng c¸ch gi¶i huyÖt ®¹o cho mäi ngöêi, råi ngöi thuèc gi¶i tiªu trõ chÊt ®éc Hång hoa hö¬ng vô. ChØ cã mét m×nh §oµn Diªn Kh¸nh bÞ tµn phÕ ngåi trªn ghÕ kh«ng nhóc nhÝch ®öîc. §oµn ChÝnh ThuÇn ®iÓm ch©n ph¶i xuèng, tung m×nh nh¶y lªn ®öa tay rót lÊy thanh tröêng kiÕm c¾m trªn xµ nhµ. Löìi kiÕm nµy ®aõ thÊm m¸u tö¬i cña NguyÔn Tinh Tróc, TÇn Hång Miªn, Chung phu nh©n vµ Vö¬ng phu nh©n lµ bèn ngöêi ®µn bµ ®aõ cã lêi öíc hÑn tr¨m n¨m víi y. §oµn ChÝnh ThuÇn tuy lµ ngöêi phong t×nh laõng m¹n, ®öêng t×nh ch¼ng chuyªn chó vµo mét ai. Nhöng ngöêi ®µn bµ nµo y ®aõ quyÕn luyÕn th× vÉn cö xö mét lßng thµnh thùc. ¤ng hËn m×nh ch¼ng thÓ mãc ®öîc tr¸i tim, c¾t ®öîc da thÞt m×nh ®Ó ®öa cho ngöêi yªu. Ta nªn biÕt nöíc §¹i Lý lµ mét nöíc man di ë ngoµi câi Nam, phong tôc tËp qu¸n kh«ng gièng Trung Nguyªn. VÒ lÔ gi¸o còng nhö vÒ t×nh phu phô cßn kÐm c¸c bËc sÜ phu nhµ §¹i Tèng nhiÒu l¾m. Ngöêi khuª n÷ tröíc khi xuÊt gi¸ ®èi víi ch÷ tiÕt trinh kh«ng ph¶i lµ viÖc tèi quan hÖ. V× thÕ mµ «ng tuy lµ ngöêi anh hïng nghÜa hiÖp, ®èi víi n÷ s¾c kh«ng cÇn ph¶i gi÷ g×n cho l¾m. Trªn chèn giang hå «ng ®aõ thiÕu rÊt nhiÒu mãn nî phong t×nh. §oµn ChÝnh ThuÇn thÊy thi thÓ bèn ngöêi ®µn bµ n»m ngæn ngang döíi ®Êt. §Çu Vö¬ng phu nh©n gèi lªn ch©n TÇn Hång Miªn. M×nh Chung phu nh©n g¸c lªn bông NguyÔn Tinh Tróc. Bèn ngöêi ®µn bµ nµy håi sinh tiÒn ®aõ nhiÒu phen v× y mµ ph¶i «m mèi tö¬ng tö sÇu khæ, phÇn hoan l¹c th× Ýt mµ lo buån th× nhiÒu. Sau cïng l¹i v× y mµ chÕt bÊt ®¾c kú tö. Lóc NguyÔn Tinh Tróc bÞ Mé Dung Phôc ®©m chÕt, §oµn ChÝnh ThuÇn ®aõ quyÕt t©m chÕt theo ®Ó b¸o ®¸p hång nhan tri kû. B©y giê «ng kh«ng cßn nghÜ ngîi ®iÒu g× n÷a. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Con trai lµ §oµn Dù ®aõ ®Õn tuæi tröëng thµnh l¹i tµi kiªm v¨n vâ. Nöíc §¹i Lý ch¼ng lo g× thiÕu vÞ anh qu©n, nªn y ch¼ng nghÜ ®Õn viÖc lµm Hoµng ®Õ. Y quay l¹i nãi víi §oµn phu nh©n: -Phu nh©n! Ta ®èi víi nµng thËt nhiÒu lçi lÇm. Ta coi nh÷ng ngöêi ®µn bµ nµy còng nhö nµng vµ ®em lßng thö¬ng yªu tÊt c¶, ta yªu hä víi mét tÊm lßng thµnh thËt còng nhö ®aõ yªu nµng. §oµn phu nh©n la lªn: -ThuÇn ca!... ThuÇn ca kh«ng nªn... Råi bµ nh¶y xæ vµo lßng §oµn ChÝnh ThuÇn. §oµn Dù võa råi nãng cøu mÉu th©n, ®em hÕt t©m trÝ vµo viÖc tranh ®Êu víi Mé Dung Phôc. Tõ lóc gaõ chuån qua cöa sæ trèn ®i, chµng míi h¬i ®Þnh thÇn l¹i. Chµng sùc nhí m×nh võa bÞ b¹i lùc kh«ng hiÓu sao l¹i khái ®öîc ngay? Võa nghÜ tíi ®©y, toµn th©n chµng l¹i mÒm nhòn ra, muèn ®øng dËy kh«ng ®öîc n÷a. Bçng chµng nghe tiÕng §oµn phu nh©n ró lªn v× §oµn ChÝnh ThuÇn ®aõ cÇm kiÕm ®©m vµo ngùc ®Ó tù tö. §oµn phu nh©n véi rót tröêng kiÕm ra. Tay tr¸i bµ bÞt lÊy vÕt thö¬ng võa khãc võa nãi: -§oµn ca! §oµn ca! Dï §oµn ca cã hµng ngµn hµng v¹n t×nh nh©n, thiÕp vÉn yªu §oµn ca nhö vËy.Cã lóc tiÓu muéi nghÜ kh«ng ra mµ c¨m hËn §oµn ca... nhöng ®ã lµ viÖc ®aõ qua... Nhöng §oµn ChÝnh ThuÇn ®aõ ®©m tróng vµo t©m m¹ch chÕt ngay lËp tøc vµ kh«ng cßn nghe lêi §oµn phu nh©n n÷a. §oµn phu nh©n xoay kiÕm l¹i toan ®©m vµo ngùc m×nh, bçng nghe §oµn Dù la lªn: -MÉu th©n, mÉu th©n! Mét lµ v× thanh kiÕm dµi qu¸, hai lµ v× tiÕng gäi giËt giäng cña §oµn Dù nªn bµ ph©n t©m ®©m trÖch kiÕm xuèng döíi bông. §oµn Dù thÊy phô th©n, mÉu th©n ®ång thêi vung kiÕm tù tö th× hån vÝa lªn m©y, nhöng hai ch©n chµng tª d¹i kh«ng böíc ®i ®öîc. Chµng chèng tay xuèng ®Êt võa bß ®i võa gäi: -M¸ m¸! Gia gia! §oµn phu nh©n nãi: -Hµi nhi! M¸ m¸ cïng gia gia cïng ra ®i ®©y. Hµi nhi tù liÖu lÊy m×nh!... §oµn Dù khãc rßng nãi: -MÉu th©n! MÉu th©n kh«ng thÓ chÕt ®öîc! Cßn gia gia con lµm sao? oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2