Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 150

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

94
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 150: Ðoàn công tử hồi triều tức vị Ðoàn Dự đưa tay ra đỡ lấy đầu mẫu thân. Chàng toan rút thanh trường kiếm ra, nhưng lại sợ rút kiếm càng làm cho mẫu thân chóng chết nên ngừng tay lại... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết mà chủ yếu là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 150

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM NAÊM MÖÔI ÑOAØN COÂNG TÖÛ HOÀI TRIEÀU TÖÙC VÒ §oµn Dù ®öa tay ra ®ì lÊy ®Çu mÉu th©n. Chµng toan rót thanh tröêng kiÕm ra, nhöng l¹i sî rót kiÕm cµng lµm cho mÉu th©n chãng chÕt nªn ngõng tay l¹i. §oµn phu nh©n nãi: -Ngö¬i r¸ng mµ häc theo b¸ phô ®Ó lªn lµm Hoµng ®Õ. Bçng §oµn Diªn Kh¸nh l¹i lªn tiÕng: -Mau lÊy thuèc gi¶i cho ta ®Ó ta cøu mÉu th©n ngö¬i. §oµn Dù c¶ giËn qu¸t lªn: -Tr¨m ®iÒu ngang ngöa ®Òu v× laõo gian tÆc. Ngö¬i b¾t gia gia ta ®Ó ®Õn nçi mÉu th©n ta còng ph¶i th¶m tö nhö thÕ nµy! Ta víi ngö¬i cã mèi thï ch¼ng ®éi trêi chung. Døt lêi chµng ®øng ph¾t dËy löîm mét c©y cö¬ng tröîng ë döíi ®Êt toan ®Ëp xuèng ®Çu §oµn Diªn Kh¸nh. §oµn phu nh©n ho¶ng hèt thÐt lªn: -Kh«ng ®öîc! §oµn Dù söng sèt quay l¹i hái: -MÉu th©n! Laõo nµy lµ kÎ ®¹i thï cña nhµ ta. Hµi nhi ph¶i giÕt laõo ®Ó b¸o thï. §oµn phu nh©n vÉn thÐt lªn: -Kh«ng ®öîc! Kh«ng ®öîc! Ngö¬i kh«ng ®öîc ph¹m vµo mét téi ®¹i ¸c... §oµn Dù rÊt ®çi nghi ngê, chµng ngËp ngõng hái: -Hµi nhi... lµm g× mµ ph¹m téi ®¹i ¸c? Råi chµng nghiÕn r¨ng gÇm lªn: -Kh«ng giÕt laõo gian tÆc nµy kh«ng ®öîc! Chµng l¹i gi¬ c©y cö¬ng tröîng lªn. §oµn phu nh©n véi nãi: -Ngö¬i cói gÇn xuèng ®©y ®Ó ta nãi cho mµ nghe. §oµn Dù cói xuèng ghÐ tai vµo miÖng §oµn phu nh©n. Bµ thÒu thµo nãi: -Hµi nhi! Laõo §oµn Diªn Kh¸nh ®ã míi thùc lµ cha ruét cña ngö¬i. Tröîng phu ta kh«ng biÕt, töëng ngö¬i lµ con y. Sù thùc laõo nµy míi chÝnh lµ phô th©n. Ngö¬i chí s¸t h¹i laõo... mµ mang ®¹i téi giÕt cha. Tröíc nay ta vÉn kh«ng öa laõo, nhöng còng kh«ng ®Ó ngö¬i ph¹m träng téi ®öîc. Téi giÕt cha sÏ khiÕn cho ngö¬i sau khi chÕt råi kh«ng ®öîc trë vÒ thÕ giíi t©y phö¬ng cùc l¹c. Ta... kh«ng muèn nãi cho ngö¬i hay ®Ó tæn thö¬ng ®Õn thanh danh cña tröîng phu ta. Nhöng hiÖn giê l©m vµo t×nh tr¹ng kh«ng nãi kh«ng ®öîc. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Trong kho¶ng thêi gian chíp nho¸ng mµ bao nhiªu diÔn biÕn bÊt ngê x¶y ®Õn! NhÊt lµ §oµn Dù nghe mÉu th©n nãi mÊy c©u nµy, chµng töëng chõng nhö sÐt ®¸nh ngang tai.Chµng kinh haõi m¾t trîn ngöîc, miÖng h¸ hèc ra, tùa hå nhö kh«ng tin ë tai m×nh. Chµng «m lÊy ngöêi mÉu th©n nãi: -MÉu th©n ¬i! Kh«ng ph¶i thÕ ®©u! Kh«ng ph¶i thÕ ®©u! §oµn Diªn Kh¸nh l¹i giôc: -LÊy thuèc gi¶i mau cho ta, ®Ó ta cßn kÞp cøu mÉu th©n ngö¬i. §oµn Dù thÊy vÎ mÆt mÉu th©n mçi lóc mét suy nhöîc, löîm chiÕc b×nh nhá ë döíi ®Êt lªn ®öa cho §oµn Diªn Kh¸nh gi¶i ®éc. §oµn Diªn Kh¸nh kh«i phôc néi lùc råi liÒn löîm c©y cö¬ng tröîng cÇm lªn tay. "VÐo vÐo" mÊy tiÕng! Laõo ®aõ ®iÓm c¸ch kh«ng vµo xung quanh vÕt thö¬ng cña §oµn phu nh©n. §oµn phu nh©n l¾c ®Çu nãi: -Laõo kh«ng ®öîc ®ông ®Õn m×nh ta n÷a ®©u! Bµ l¹i b¶o §oµn Dù: -Ta cßn muèn nãi víi ngö¬i vµi lêi n÷a! §oµn Dù l¹i cói xuèng. §oµn phu nh©n thë hæn hÓn nãi: -Laõo nµy vµ gia gia ngö¬i tuy cïng hä vµ ngang hµng nhöng còng ch¼ng cã t×nh huynh ®Ö g× víi nhau. VËy th× nh÷ng ®øa con g¸i cña gia gia ngö¬i nµo Méc c« nö¬ng, nµo Chung c« nö¬ng hay Vö¬ng c« nö¬ng g× g× ®ã, ngö¬i yªu c« nµo th× cø viÖc lÊy c« Êy. Bän ngöêi H¸n nãi nh÷ng g× "®ång tÝnh bÊt h«n" (cïng hä kh«ng lÊy nhau ®öîc) nhöng ngöêi §¹i Lý ta th× kh«ng c©u nÖ tiÓu tiÕt ®ã. ChØ cã anh em ruét thÞt lµ kh«ng ®öîc mµ th«i. Ngö¬i cã thÝch kh«ng? §oµn Dù hai hµng nöíc m¾t laõ chaõ tu«n r¬i. Chµng cßn lßng nµo mµ nghÜ ®Õn vui thÝch hay kh«ng vui n÷a. §oµn phu nh©n thë dµi nãi tiÕp: -Hµi tö! Ta tiÕc r»ng m¾t kh«ng ®öîc nh×n thÊy con mÆc ¸o long bµo lªn ng«i Hoµng ®Õ... lµm mét «ng vua con... Nhöng ta biÕt r»ng con sÏ lµ mét «ng vua xøng ®¸ng.. §ét nhiªn bµ gi¬ tay lªn n¾m lÊy chu«i kiÕm ®©m m¹nh vµo. Mòi kiÕm suèt qua bông ra sau löng. §oµn Dù kªu thÐt lªn: -MÉu th©n!... Chµng «m chÆt lÊy m×nh §oµn phu nh©n, nhöng bµ ®aõ tõ tõ nh¾m m¾t l¹i. Trªn m«i cßn tho¸ng lé mét nô cöêi. §oµn Dù l¹i gäi lu«n mÊy tiÕng: -MÉu th©n! MÉu th©n!... §ét nhiªn chµng thÊy sau löng m×nh tª ®i. TiÕp theo mÊy chç huyÖt ®¹o trªn ®ïi, b¶ vai ®Òu bÞ ®iÓm tróng. Mét thanh ©m rÊt nhá lät vµo tai chµng: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -§oµn Diªn Kh¸nh míi ®Ých thùc lµ phô th©n ngö¬i. V× muèn gi÷ thÓ thèng cho TrÊn Nam vö¬ng, nªn ta ph¶i dïng phÐp truyÒn ©m nhËp mËt ®Ó nãi cho ngö¬i hay. MÉu th©n ngö¬i võa nãi g×, ngö¬i ®aõ nghe râ råi chø? Nguyªn lóc §oµn phu nh©n nãi chuyÖn víi §oµn Dù tuy thanh ©m ®aõ thÒu thµo rÊt nhá, nhöng §oµn Diªn Kh¸nh tõ lóc ®öîc gi¶i thuèc mª ®Òu nghe râ hÕt. Laõo biÕt §oµn phu nh©n ®aõ tiÕt lé bÝ mËt vÒ vô xuÊt th©n cña §oµn Dù. §oµn Dù g¹t ®i: -Ta ch¼ng nghe thÊy g× hÕt, ta ch¼ng nghe thÊy g× hÕt! Ta chØ biÕt cã gia gia vµ mÉu th©n ta. §oµn Diªn Kh¸nh tøc giËn nãi: -Ch¼ng lÏ ngö¬i kh«ng chÞu nhËn ta? §oµn Dù ®¸p: -Ta kh«ng nh×n nhËn. Ta tin thÕ nµo ®öîc? §oµn Diªn Kh¸nh nÆng lêi: -B©y giê tÝnh m¹ng ngö¬i ®ang ë trong tay ta. NÕu ta muèn giÕt ngö¬i th× chØ gi¬ tay lªn mét c¸i lµ xong. Huèng chi ngö¬i ®Ých thùc lµ con ta, c¸i téi kÎ lµm con kh«ng nh×n nhËn phô th©n kh«ng ph¶i lµ ®¹i téi bÊt hiÕu hay sao? §oµn Dù kh«ng cßn nãi sao ®öîc n÷a. Chµng biÕt nh÷ng lêi mÉu th©n m×nh ®Òu lµ sù thùc. Nhöng h¬n hai chôc n¨m trêi chµng ®aõ kªu §oµn ChÝnh ThuÇn lµ phô th©n. MÆt kh¸c, y ®èi víi chµng vÉn mét lßng tù ¸i, khi nµo ®ét nhiªn chµng ®i nhËn ngöêi chöa cã mét chót liªn quan nµo lµm cha ®öîc? H¬n n÷a, gia gia vµ mÉu th©n chµng cã thÓ nãi lµ ®aõ bÞ h¹i vÒ tay §oµn Diªn Kh¸nh. Chµng nh×n nhËn §oµn Diªn Kh¸nh tøc lµ nh×n nhËn kÎ thï lµm cha, l¹i cµng khæ t©m l¾m. Chµng buån bùc v« cïng, nghiÕn r¨ng nãi: -Laõo muèn giÕt th× giÕt. Ta kh«ng thÓ nh×n nhËn laõo ®öîc. §oµn Diªn Kh¸nh l¹i cµng tøc giËn. Laõo lÈm bÈm: -M×nh tuy cã con mµ con kh«ng chÞu thõa nhËn th× còng ch¼ng kh¸c g× kh«ng con. TÝnh hung d÷ l¹i næi lªn. Laõo cÇm c©y cö¬ng tröîng toan ®©m xuèng löng §oµn Dù. Nhöng ®Çu tröîng míi ch¹m vµo ¸o chµng, bÊt gi¸c lßng laõo l¹i mÒm nhòn ra. Laõo bu«ng mét tiÕng thë dµi lÈm bÈm: -§êi ta thËt cay ®¾ng v« cïng! Trªn ®êi ch¼ng cã mét ai lµ th©n nh©n. Nay m×nh biÕt ®öîc lµ cã ®øa con ®©u ph¶i lµ chuyÖn dÔ dµng. ThÕ th× nì lßng nµo l¹i ®ang tay h¹ s¸t? Gaõ nhËn còng hay mµ kh«ng nhËn còng vËy. BÒ nµo gaõ còng lµ m¸u huyÕt cña m×nh. Sau laõo l¹i nghÜ: -§oµn ChÝnh ThuÇn chÕt råi, ng«i Hoµng ®Õ nöíc §¹i Lý ®ö¬ng nhiªn lµ do con ta thõa kÕ. ThÕ lµ ng«i vua l¹i quay vÒ trùc hÖ cña phô th©n ta. Tuy ta ch¼ng lµm Hoµng ®Õ, nhöng c¸i méng ta «m Êp suèt ®êi còng ®öîc kÓ lµ thµnh tùu. §oµn Dù l¹i la lªn: -Laõo muèn giÕt ta sao kh«ng h¹ thñ mau ®i? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung §oµn Diªn Kh¸nh vç vµo nh÷ng huyÖt ®¹o ®Ó gi¶i khai cho chµng råi vÉn dïng thuËt truyÒn ©m nãi: -Ta kh«ng thÓ nµo giÕt con ta ®öîc. Ngö¬i ®aõ ch¼ng chÞu nh×n nhËn ta th× dïng phÐp Lôc m¹ch thÇn kiÕm giÕt phøt ta ®i, ®Ó b¸o thï cho vî chång §oµn ChÝnh ThuÇn. Laõo nãi xong öìn ngùc ra ®Ó chê §oµn Dù h¹ thñ. Lóc nµy §oµn Diªn Kh¸nh næi lªn bao nçi bi th¶m. Nh÷ng nçi bi th¶m nµy nã ®aõ chøa ®Çy trong lßng laõo ngay tõ lóc laõo bÞ träng thö¬ng ®Õn thµnh tµn phÕ. V× thÕ mµ laõo ®aõ lµm bao nhiªu ®iÒu tµn ¸c ®Ó ph¸t tiÕt mèi bi phÉn trong lßng. B©y giê laõo nghÜ l¹i suèt ®êi ngöêi ch¼ng lµm nªn trß g× th× ®öa m×nh ra cho con giÕt ®i ®Ó bu«ng xu«i mäi sù. §oµn Dù ®öa tay tr¸i lªn lau nöíc m¾t. Lßng chµng rÊt ®çi b©ng khu©ng. Chµng muèn dïng Lôc m¹ch thÇn kiÕm ®Ó giÕt con ngöêi ®¹i ¸c, b¸o thï cho song th©n. Nhöng lêi mÉu th©n chµng l¹i nh¾n nhñ bªn tai: "Laõo chÝnh lµ cha ruét", th× khi nµo chµng d¸m h¹ thñ? §oµn Diªn Kh¸nh thÊy §oµn Dù gi¬ tay lªn råi l¹i bu«ng xuèng, bu«ng xuèng råi l¹i gi¬ lªn. Laõo liÒn cÊt giäng khµn khµn tr¸ch mãc: -§aõ lµ nam tö h¸n, lµ ®¹i tröîng phu th× hµnh ®éng ph¶i cö¬ng quyÕt. Ta kh«ng ngê cã ®øa con rôt rÌ nhö vËy. ThËt chÕt còng kh«ng nh¾m m¾t. §oµn Dù nghiÕn r¨ng rôt vÒ nãi: -MÉu th©n ta ®aõ nãi tÊt ch¼ng sai ngoa. Ta kh«ng giÕt laõo n÷a. §oµn Diªn Kh¸nh c¶ mõng næi lªn mét trµng cöêi ha h¶. Laõo biÕt §oµn Dù ®aõ nh×n nhËn m×nh, trong lßng rÊt lÊy lµm maõn nguyÖn. Laõo chèng ®Çu gËy xuèng ®Êt, råi b¨ng m×nh ®i lu«n ch¼ng thÌm ngã ®Õn gaõ V©n Trung H¹c ®ang n»m ngÊt xØu lÊy mét lÇn cuèi cïng n÷a. §oµn Dù trong lßng ®au ®ín, l¹i sê ®Õn m¹ch §oµn ChÝnh ThuÇn vµ mÉu th©n th× hai ngöêi ®Òu t¾t thë råi, kh«ng cßn c¸ch nµo vaõn håi ®öîc n÷a. Chµng kh«ng gi÷ næi ®au ®ín khãc oµ lªn... Bçng nghe phÝa sau cã thanh ©m thiÕu n÷ lªn tiÕng: -Xin §oµn c«ng tö bít nçi bi ai! Bän n« tú ®Õn chËm mét chót kh«ng kÞp cøu øng. Thùc lµ ®¸ng téi mu«n th¸c. §oµn Dù ngo¶nh ®Çu nh×n l¹i th× thÊy ngoµi cöa sæ cã b¶y t¸m thiÕu n÷ ®øng ®ã. Hai ¶ ®i ®Çu töíng m¹o gièng nhau. Chµng nhËn ra ®ã lµ bän tú n÷ t¹i cung Linh Thøu cña Hö Tróc. Nhöng chµng kh«ng nhí râ ai lµ Mai kiÕm, ai lµ Cóc kiÕm. §oµn Dù nöíc m¾t ®Çm ®×a võa khãc võa nghÑn ngµo nãi: -Gia gia vµ mÉu th©n bÞ ngöêi möu h¹i chÕt råi! Hai ¶ nµy lµ Tróc kiÕm vµ Cóc kiÕm ë cung Linh Thøu. Tróc kiÕm nãi: -§oµn c«ng tö! Chñ nh©n tiÓu tú ®öîc biÕt t«n ®¹i nh©n däc ®öêng gÆp sù nguy biÕn, liÒn sai bän tú tö dÉn mäi ngöêi ®uæi theo tiÕp viÖn. Kh«ng ngê tíi ®©y ®aõ chËm mÊt råi. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Cóc kiÕm còng nãi: -Vö¬ng Ngäc YÕn c« nö¬ng bÞ cÇm tï ë trong ®Þa lao ®aõ ®öîc cøu ra b×nh yªn v« sù. Xin c«ng tö an t©m. Bçng nghe ®»ng xa cã tiÕng cßi pho pho väng l¹i. Tróc kiÕm nãi: -Mai thö vµ Lan tû còng ®aõ tíi ®©y! L¹i nghe tiÕng vã ngùa vang lªn. H¬n möêi ngöêi kþ maõ ®aõ ®Õn tröíc cöa. Hai ngöêi ®i ®Çu lµ Lan kiÕm vµ Mai kiÕm. Hai ¶ böíc lÑ vµo trong nhµ thÊy döíi ®Êt th©y chÕt ngæn ngang th× tøc m×nh dËm ch©n lu«n mÊy c¸i. Mai kiÕm nh×n §oµn Dù thi lÔ nãi: -Chñ nh©n tiÓu tú ©n cÇn gëi lêi vÊn an §oµn c«ng tö vµ ngöêi rÊt hèi hËn vÒ mét viÖc lçi öíc víi c«ng tö nhöng ®ã lµ v× ngöêi ë vµo mét t×nh tr¹ng bÊt ®¾c dÜ. Xin c«ng tö löîng thø cho. §oµn Dù kh«ng hiÓu hai ¶ nãi viÖc g×. Chµng nghÑn ngµo ®¸p: -Anh em chóng ta kÕt nghÜa chi lan ®©u cßn chuyÖn riªng t©y. Gia gia cïng mÉu th©n ta chÕt hÕt råi, ta ch¼ng cßn nghÜ ®Õn chuyÖn g× n÷a. Lóc nµy Ph¹m Hoa, Tiªu §èc Thµnh, §ång Tö Quy ®aõ ngöi thuèc gi¶i ®éc vµ huyÖt ®¹o còng ®aõ gi¶i khai råi. Tiªu §èc Thµnh thÊy V©n Trung H¹c vÉn n»m döíi ®Êt th× næi giËn ®ïng ®ïng, cÇm dao chÐm ngay mét nh¸t. ThÕ lµ tªn Cïng Hung Cùc ¸c V©n Trung H¹c ®Çu mét n¬i, th©n mét ng¶. Pham, Tiªu, §ång ba gaõ quú xuèng, bªn c¹nh thi thÓ cña vî chång §oµn ChÝnh ThuÇn khãc lãc rÊt bi th¶m. S¸ng sím h«m sau, bän Ph¹m Hoa ra ngoµi thÞ trÊn mua quan tµi. §Õn tröa th× quÇn n÷ bé Chu Thiªn cung Linh Thøu ®öa Vö¬ng Ngäc YÕn, Ba Thiªn Th¹ch, Chu §an ThÇn, Chung Linh tíi n¬i. Bän nµy sau khi bÞ ®µn ong "Tuý nh©n phong" ®èt hiÖn giê vÉn mª man chöa tØnh l¹i. §oµn Dù võa thÊy Vö¬ng Ngäc YÕn th× võa ®au lßng, võa vui mõng. Lóc nµy mäi ngöêi ®aõ kh©m liÖm c¸c thi thÓ. N¬i ®©y còng thuéc vÒ bê câi nöíc §¹i Lý, Ph¹m Hoa liÒn truyÒn tin ®Õn c¸c ch©u huyÖn l©n cËn. C¸c quan ch©u, huyÖn ®öîc tin vî chång TrÊn Nam vö¬ng bÞ b¹o bÖnh mµ chÕt ë ®Þa h¹t m×nh th× sî haõi ®iÕng ngöêi. Hä nghÜ r»ng Ýt ra lµ kh«ng thÓ tr¸nh tho¸t c¸i téi löêi biÕng chÝnh vô, thÞ phông bÒ trªn kh«ng ®öîc chu ®¸o. Ai nÊy cuèng quÝt kªu gäi d©n phu ®Õn ®Ó chuyÓn vËn linh c÷u vî chång TrÊn Nam vö¬ng vÒ thµnh. Vö¬ng Ngäc YÕn, Ba Thiªn Th¹ch, Chu §an ThÇn, Chung Linh sau khi tØnh dËy l¹i khãc lãc bi thö¬ng mét håi töëng kh«ng cÇn thuËt cho röêm lêi. QuÇn n÷ cung Linh Thøu sî däc ®öêng l¹i x¶y ra biÕn cè, liÒn ®öa §oµn Dù vÒ tíi kinh thµnh nöíc §¹i Lý. Vô TrÊn Nam vö¬ng t¹ thÕ ë däc ®öêng ®öîc ThÕ tö ®öa linh c÷u vÒ nöíc b¸o vµo kinh thµnh §¹i Lý rÊt mau chãng. TrÊn Nam vö¬ng cã nhiÒu c«ng tr¹ng víi quèc gia l¹i ®öîc lßng d©n chóng. B¸ quan cïng tr¨m hä ra xa ngoµi möêi dÆm nghinh tiÕp. TiÕng khãc bi ai vang ®éng mét gãc trêi. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung §oµn Dù vµo th¼ng néi cung b¸o c¸o cïng b¸ phô vÒ nguyªn nh©n c¸i chÕt cña phô th©n. Cßn bän Vö¬ng Ngäc YÕn vµ ®oµn ngöêi cung Linh Thøu th× ®öîc Chu §an ThÇn tiÕp ®aõi ë nhµ qu©n dÞch. §oµn Dù võa vµo néi cung ®aõ thÊy §oµn ChÝnh Minh v× khãc nhiÒu mµ hai m¾t söng hóp. Chµng toan l¹y phôc xuèng, §oµn ChÝnh Minh véi gäi: -Hµi tö! BÊt tÊt ph¶i thÕ! Nhµ vua «m lÊy chµng. B¸c ch¸u l¼ng lÆng nh×n nhau mét lóc. §oµn Dù kh«ng d¸m dÊu giÕm ®em hÕt viÖc ë däc ®öêng bÈm l¹i mét löît. C¶ nh÷ng lêi §oµn phu nh©n nãi víi chµng, chµng còng kh«ng bá sãt. Chµng kÓ xong, phôc l¹y xuèng ®Êt nãi: -Gia gia ®aõ kh«ng ph¶i lµ cha ruét cña hµi nhi th× hµi nhi ®aõ thµnh mét ®øa con oan nghiÖt, kh«ng d¸m ë l¹i trong cung n÷a. §oµn ChÝnh Minh nghe chµng thuËt chuyÖn còng kinh t©m ®éng ph¸ch. Nhµ vua thë dµi lÈm bÈm: -Oan nghiÖt! ThËt lµ oan nghiÖt! Råi gi¬ tay ra n©ng §oµn Dù dËy nãi: -Hµi nhi! Vô bÝ mËt ®ã trªn ®êi chØ cã ngö¬i vµ §oµn Diªn Kh¸nh biÕt mµ th«i. KÓ ra ngö¬i bÊt tÊt ph¶i bÈm víi ta. ThÕ mµ ngö¬i cø nãi th¼ng kh«ng giÊu giÕm g×, ®ñ tá lßng ngö¬i rÊt trung thµnh. Ta cïng gia gia ngö¬i ®Òu kh«ng cã con c¸i. §õng nãi ngö¬i còng lµ ngöêi hä §oµn, dï ngö¬i cã kh¸c hä ta còng quyÕt ý lËp ngö¬i lµm thõa tù. H¬n n÷a ng«i Hoµng ®Õ nµy nguyªn lµ cña Diªn Kh¸nh Th¸i tö, ta trém ë ng«i mÊy chôc n¨m trêi trong lßng thöêng lÊy lµm hæ thÑn. Nay ®øc Thöîng ®Õ an bµi nhö vËy th× thËt lµ hay l¾m. §oµn ChÝnh Minh nãi xong, lét chiÕc mò vµng ®Ó trËt c¸i ®Çu träc lãc ra. Trªn ®Ønh ®Çu ®aõ ®iÓm chÝn vÕt tµn hö¬ng. §oµn Dù giËt m×nh kinh haõi la lªn: -B¸ phô!... §oµn ChÝnh Minh nãi: -Ngµy lªn chïa Thiªn Long chèng l¹i víi Cöu Ma TrÝ, sö phô ta ®aõ lµm phÐp thÖ ph¸t vµ truyÒn giíi, ngöêi ban cho ph¸p hiÖu lµ ThiÖn TrÇn. ViÖc ®ã ngö¬i còng biÕt råi. Ta vµo ®Çu cöa PhËt ®¸ng lÏ ph¶i truyÒn ng«i cho phô th©n ngö¬i ngay. Nhöng v× khi ®ã y vµo Trung Nguyªn nªn ta ph¶i t¹m thêi quyÒn nhiÕp ®Õ vÞ. Nay bÊt h¹nh y t¹ thÕ ë däc ®öêng. VËy h«m nay chÝnh lµ ngµy ta truyÒn ng«i cho ngö¬i. §oµn Dù kinh haõi nãi: -Hµi nhi nhá tuæi kiÕn thøc n«ng c¹n, lªn ng«i lín thÕ nµo ®öîc? H¬n n÷a, th©n thÕ hµi nhi l¹i mËp mê. Xin b¸ phô... cho hµi nhi ®öîc vµo chèn th©m s¬n mai danh Èn tÝch. §oµn ChÝnh Minh g¾t lªn: -VÒ chuyÖn th©n thÕ ngö¬i tõ nay kh«ng ®öîc nh¾c ®Õn n÷a. Song th©n ngö¬i ®èi víi ngö¬i thÕ nµo? §oµn Dù nghÑn ngµo ®¸p: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -¥n s©u tùa biÓn, ®øc nÆng nhö s¬n. §oµn ChÝnh Minh nãi: -ThÕ th× ®öîc råi! Ngö¬i muèn b¸o ®¸p ©n ®øc song th©n th× ph¶i b¶o toµn thanh danh cho ngöêi. Lªn lµm Hoµng ®Õ, ngö¬i chØ cÇn ghi nhí hai ®iÒu: Mét lµ th©n d©n, hai lµ nghe lêi can gi¸n. Ngö¬i b¶n tÝnh nh©n hËu, tÊt nhiªn kh«ng cã chuyÖn tµn ngöîc tr¨m hä. Cã ®iÒu khi lín tuæi, ngö¬i chí û m×nh, kh«ng lµm ®iÒu väng ®éng, g©y cuéc binh ®ao víi l©n quèc. Trong hoµng cung nöíc §¹i Lý, §oµn ChÝnh Minh ®em ng«i vua truyÒn l¹i cho §oµn Dù vµ dÆn b¶o mäi ®iÒu. Còng trong thêi gian nµy, trong hoµng cung thµnh BiÖn Lö¬ng nhµ §¹i Tèng bµ Th¸i hËu lµ Cao ThÞ còng bÞ bÖnh n»m trong ®iÖn Sïng Kh¸nh. Bµ ®ang dÆn dß hoµng t«n lµ TriÖu Hó (tøc Tèng TriÕt T«n): -Hµi nhi! Tæ tiªn khã nhäc dùng nªn c¬ ®å vµ ph¶i bao nhiªu c«ng tr×nh míi cã ®öîc thiªn h¹ th¸i b×nh nhö ngµy nay. Tröíc gia gia ngö¬i lªn cÇm quyÒn chÝnh lµm s«i ®éng toµn quèc, g©y nªn ®¹i biÕn. HiÖn nay tr¨m hä ®öîc an vui nhöng nhí tíi nh÷ng ngµy khñng khiÕp ®aõ qua vÉn cßn kinh t©m ®éng ph¸ch. Ngö¬i cã biÕt t¹i sao kh«ng? TriÖu Hó ®¸p: -Hµi nhi thöêng nghe Nhöng Nhöng nãi lµ v× gia gia hµi nhi tin theo lêi Vö¬ng An Th¹ch thay ®æi ph¸p ®é cò cña nhµ nöíc ®Ó ®Õn nçi mu«n d©n cùc khæ. Th¸i hËu nÐt mÆt kh« ®Ðt, m¸y miÖng thë dµi nãi: -Vö¬ng An Th¹ch lµ ngöêi cã häc vÊn l¹i cã tµi n¨ng chí h¾n kh«ng ph¶i lµ kÎ v« dông ®©u. Nhöng gia gia ngö¬i nãng lßng vÒ viÖc trÞ nöíc. Dông t©m cña y thiÖt lµ v× nöíc v× d©n, cã ®iÒu... Hìi ¬i! Y tÝnh t×nh nãng n¶y muèn thµnh c«ng mét c¸ch mau lÑ thµnh ra háng viÖc. Dôc tèc bÊt ®¹t lµ thÕ ®ã. Bµ nãi tíi ®©y l¹i næi lªn mét trËn ho rò röîi. Bµ ngõng l¹i mét lóc råi nãi tiÕp: -§iÒu thø hai n÷a lµ y kh«ng chÞu nghe lêi trung thùc can gi¸n. Mäi ngöêi khen y lµ "Th¸nh Thiªn Tö" th× kh«ng sao. Cßn kÎ nµo khuyªn y mÊy c©u ®õng lµm viÖc g× bÊt lîi lµ y lËp tøc næi nãng. KÎ bÞ baõi quan, ngöêi bÞ phãng trôc. Nhö thÕ th× cßn ai d¸m ®em lêi ngay th¼ng mµ can gi¸n n÷a? TriÖu Hó ®¸p: -Nhöng Nhöng! §¸ng tiÕc lµ chÝ lín cña gia gia chöa ®öîc to¹i nguyÖn. Nh÷ng ý hay phÐp giái cña ngöêi ®Òu giao cho bän tiÓu nh©n lµm hö viÖc. Th¸i hËu nghe nãi c¶ kinh run lªn hái: -C¸i g× mµ ngö¬i b¶o lµ ý hay phÐp giái?... Ai lµ tiÓu nh©n? TriÖu Hó ®¸p: -Gia gia s¸ng lËp ra phÐp "Thanh Miªu", phÐp "B¶o Maõ", phÐp "B¶o Gi¸p" ch¼ng ph¶i lµ lö¬ng s¸ch cho quèc phï, binh cöêng ö? C¨m hËn thÊy bän hñ nho nhö Tö Maõ Quang, Laõ C«ng Trø, T« Thøc lµm háng ®¹i sù. Th¸i hËu göîng ngåi dËy nhöng chØ ho rò ®i. TriÖu Hó ®¸p: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Nhöng Nhöng tøc giËn lµm chi, cÇn gi÷ m×nh cho khoÎ lµ h¬n. Th¸i hËu nghe lêi khuyªn ®Çy vÎ ch©m chäc cña TriÖu Hó th× bµ cè b×nh tÜnh nãi l¹i: -Hµi nhi! Trong vßng chÝn n¨m ngö¬i lµm Hoµng ®Õ... nhöng viÖc g× còng do Nhöng Nhöng quyÕt ®Þnh. Ch¾c lµ ngö¬i o¸n hËn l¾m. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2