Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 151

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

96
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 151: Tống Triết Tôn khu trục công thần Triệu Hú trầm ngâm một lúc rồi nói: - Nhưng Nhưng làm Hoàng đế thay cho hài nhi, tức là thương hài nhi. Việc dùng người do NhữngNhững quyết định. Thánh chỉ cũng do Nhưng Nhưng bàn ra. Hài nhi được thanh nhàn, khi nào còn oán hận Nhưng Nhưng? Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 151

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM NAÊM MÖÔI MOÁT TOÁNG TRIEÁT TOÂN KHU TRUÏC COÂNG THAÀN TriÖu Hó trÇm ng©m mét lóc råi nãi: -Nhöng Nhöng lµm Hoµng ®Õ thay cho hµi nhi, tøc lµ thö¬ng hµi nhi. ViÖc dïng ngöêi do Nhöng Nhöng quyÕt ®Þnh. Th¸nh chØ còng do Nhöng Nhöng bµn ra. Hµi nhi ®öîc thanh nhµn, khi nµo cßn o¸n hËn Nhöng Nhöng? Hoµng th¸i hËu thë dµi nãi: -Ngöêi gièng tÝnh gia gia, l¹i th«ng minh h¬n ngöêi, muèn lµm nªn ®¹i sù nghiÖp. Trong lßng ngö¬i vÉn o¸n hËn ta, lÏ nµo ta kh«ng biÕt? TriÖu Hó tñm tØm cöêi nãi: -DÜ nhiªn lµ Nhöng Nhöng ®aõ biÕt råi. Qu©n ngù l©m trong cung do ngöêi th©n tÝn cña Nhöng Nhöng chØ huy. Bän Th¸i gi¸m còng lµ ngöêi t©m phóc cña Nhöng Nhöng. C¸c v¨n vâ ®¹i thÇn trong triÒu ®Òu v©ng mÖnh Nhöng Nhöng. Hµi nhi ngoµi viÖc v©ng lêi d¹y b¶o cña Nhöng Nhöng, kh«ng cßn cã chi ph¶i lµm n÷a. Hoµng th¸i hËu nh×n lªn ®Ønh mµn nãi: -Ch¾c hµng ngµy, ngö¬i chØ mong cho bÖnh ta ngµy mét thªm träng nhö b÷a nay, ngö¬i... ®öîc ra tay hµnh ®éng. TriÖu Hó nãi: -NhÊt thiÕt c¸i g× cña hµi nhi còng ®Òu lµ cña Nhöng Nhöng cho. Gia gia hµi nhi b¨ng hµ råi, nÕu ngµy Êy kh«ng ®öîc Nhöng Nhöng chñ trö¬ng, th× c¸c vÞ ®¹i thÇn trong triÒu ch¼ng lËp Ung Vö¬ng còng lËp Tµo Vö¬ng lªn ng«i, ®©u cã lÇn ®Õn hµi nhi. ¥n ®øc cña Nhöng Nhöng hµi nhi khi nµo quªn ®öîc. Cã ®iÒu... cã ®iÒu... Hoµng th¸i hËu hái: -Cã ®iÒu thÕ nµo? Sao ngö¬i kh«ng nãi huþch toÑt ra, mµ cø óp më nhö vËy? TriÖu Hó nãi: -Hµi nhi nghe ngöêi ta nãi: së dÜ Nhöng Nhöng lËp hµi nhi lµ v× hµi nhi cßn nhá tuæi. Cã nhö thÕ Nhöng Nhöng míi thao tóng ®öîc viÖc triÒu chÝnh. TriÖu Hó c¶ gan nãi c©u nµy, nhöng tr¸i tim vÞ Êu qu©n ®ã còng ®Ëp lo¹n lªn. Y liÕc m¾t nh×n ra ngoµi cöa ®iÖn, thÊy bän Th¸i gi¸m vÉn lµ bän t©m phóc cña m×nh. Tªn nµo còng tay cÇm khÝ giíi phßng vÖ rÊt nghiªm mËt, míi h¬i yªn lßng. Hoµng th¸i hËu gËt ®Çu ®¸p: -Ngö¬i nãi ®óng ®ã. Qu¶ ta muèn chÝnh m×nh chØnh lý mäi viÖc trong nöíc. ChÝn n¨m nay ta ®aõ lµm ®öîc nh÷ng viÖc g×? TriÖu Hó lÊy trong bäc ra mét cuén giÊy ®¸p: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Nhöng Nhöng! Nh÷ng bËc v¨n häc trong triÒu ngoµi néi ca tông c«ng ®øc Nhöng Nhöng rÊt nhiÒu, töëng Nhöng Nhöng còng ®aõ biÕt råi? Hoµng th¸i hËu gËt ®Çu nãi: -Thiªn h¹ ca tông hay bu«ng lêi phØ b¸ng còng vËy th«i... Laõo th©n chØ sèng ®Õn ®ªm nay lµ hÕt... Ch¼ng biÕt laõo th©n cßn coi ®öîc Liªu TÓ töíng ®öa b¶n tin t©u lªn Liªu chóa ®aõ nãi g× n÷a kh«ng? Hoµng th¸i hËu tuy biÕt m×nh ®aõ nhö ngän ®Ìn kh« dÇu, cßn sèng ch¼ng ®öîc mÊy giê, mµ lßng hiÕu danh vÉn chöa mÊt hÕt. Bµ nghe tin TÓ töíng nöíc Liªu cã b¶n t©u Hoµng ®Õ nöíc hä ®Ò cËp ®Õn bµ. Bµ muèn biÕt b¶n t©u ®ã nãi g×? TriÖu Hó nãi: -B¶n t©u cña Liªu TÓ töíng nhö sau: "Tõ Th¸i hËu §¹i Tèng bu«ng rÌm, nghe chÝnh, chiªu n¹p kÎ danh thÇn, bµi trõ chÝnh trÞ hµ kh¾c. Trong chÝn n¨m trêi, triÒu ®×nh höng thÞnh, tr¨m hä yªn vui..." TriÖu Hó ®äc ®Õn ®©y th× ngõng l¹i. Y nh×n cÆp m¾t lê ®ê cña Hoµng th¸i hËu cã bèc lªn vµi tia phÊn khëi. TriÖu Hó l¹i ®äc tiÕp: "Bµ thËt lµ bËc n÷ trung Nghiªu ThuÊn...." Hoµng th¸i hËu lÈm nhÈm: -N÷ trung Nghiªu ThuÊn! N÷ trung Nghiªu ThuÊn! Dï cã lµ Nghiªu ThuÊn thiÖt ®i ch¨ng n÷a, còng kh«ng tr¸nh khái chÕt. §ét nhiªn trong bé ãc ®aõ lu mê, vôt ra mét tia s¸ng. Hoµng th¸i hËu l¹i hái: -TÓ töíng nöíc Liªu sao l¹i ®Ò cËp ®Õn laõo th©n? Hµi nhi! Ngö¬i... ph¶i cÈn thËn ®Êy! Bän hä biÕt laõo th©n chÕt ®Õn n¬i råi vµ hä sÏ khinh nhên ngö¬i ®ã. Bé mÆt non nít cña TriÖu Hó lé vÎ kiªu ng¹o. Y nãi: -Hä muèn khinh khi hµi nhi ö? Cã thÓ ®óng nhö vËy. Nhöng kh«ng ph¶i dÔ dµng ®©u. Ngöêi KhÊt §an cã th¸m tö ë §«ng Kinh biÕt Nhöng Nhöng bÖnh träng. Ch¼ng lÏ chóng ta kh«ng biÕt ®Æt do th¸m ë Thöîng Kinh hay sao? §Õn b¶n t©u cña hä d©ng lªn Hoµng ®Õ §¹i Liªu còng bÞ bªn ta lÊy ®öîc ®ã th«i? Vua t«i KhÊt §an thö¬ng nghÞ cïng nhau nãi lµ chê Nhöng Nhöng tr¨m tuæi råi, mµ v¨n vâ ®¹i thÇn bªn ta vÉn kh«ng thay ®æi chÝnh s¸ch b¸o quèc an d©n th× th«i. NÕu hµi nhi... cã väng ®éng g×... th× bän hä míi cö sù. Hoµng th¸i hËu thÊt thanh nãi: -NÕu vËy th× ch¾c hä cö Nam chinh. TriÖu Hó ®¸p: -§óng thÕ! Y xoay m×nh ra cöa sæ, nh×n lªn trêi thÊy b¶y chßm sao B¾c §Èu s¸ng ngêi. Y l¹i chó ý nh×n sao B¾c cùc råi lÈm bÈm: "Nhµ §¹i Tèng ta qu©n c¬ tinh nhuÖ lö¬ng th¶o ®Çy ®ñ mµ l¹i ®«ng ngöêi th× cßn sî g× bän KhÊt §an? Dï hä ch¼ng Nam chinh ta còng ®em qu©n B¾c ph¹t ®Ó tû thÝ mét phen". Hoµng th¸i hËu nghe kh«ng râ hái l¹i: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Ngö¬i nãi g× vËy? C¸i g× mµ tû ®Êu mét phen? TriÖu Hó ®Õn bªn giöêng bÖnh ®¸p: -Nhöng Nhöng! Nhµ §¹i Tèng ta d©n sè nhiÒu gÊp möêi nöíc Liªu mµ lö¬ng th¶o còng ®Õn gÊp ba mö¬i lÇn cã ®óng thÕ kh«ng? Möêi ngöêi chäi mét, ch¼ng lÏ kh«ng ®¸nh ®öîc hä hay sao? Hoµng th¸i hËu run lªn hái l¹i: -Ngö¬i muèn cïng nöíc Liªu khai chiÕn ö? N¨m tröíc Ch©u Nguyªn Hoµng ®Õ oai vâ nhö vËy, ngù gi¸ th©n chinh råi còng ph¶i ký tê hoµ öíc Thiªn Uyªn. Sao ngö¬i cßn d¸m thiÖn tiÖn dÊy ®éng binh ®ao? TriÖu Hó hËm hùc ®¸p: -Nhöng Nhöng vÉn chöa hiÓu hµi nhi vµ coi lµ mét ®øa con nÝt miÖng cßn h«i s÷a, kh«ng hiÓu viÖc ®êi. Hµi nhi dï ch¼ng b»ng ®öîc Th¸i tæ, Th¸i t«ng th× cßn cã lý, ch¼ng lÏ l¹i kh«ng b»ng ®öîc Ch©n T«n Hoµng ®Õ hay sao? Hoµng th¸i hËu khÏ nãi: -Ngay Th¸i T«n Hoµng ®Õ ngµy tröíc còng bÞ ®¹i b¹i v× B¾c quèc, may mµ kh«ng ®Õn nçi m¹ng vong. TriÖu Hó nãi: -Thiªn h¹ sù kh«ng ph¶i viÖc nµo còng gièng nhau, ngµy tröíc nhµ §¹i Tèng ta kh«ng ®¸nh ®öîc nöíc Liªu, nhöng chöa ch¾c lµ vÜnh viÔn chÞu thua hä hoµi. Hoµng Th¸i hËu muèn nãi rÊt nhiÒu song tinh lùc ®aõ hÕt, ®Çu ãc hå ®å kh«ng cßn ®ñ s¸ng suèt, mµ thèt nªn lêi l¹i rÊt khã kh¨n. ThÕ mµ v× lßng kiªn cöêng næi lªn, thanh ©m rÊt dâng d¹c, bµ nãi tiÕp: -§éng binh lµ ®iÒm d÷, l¹i khiÕn cho b¸ t¸nh ph¶i lÇm than. Hµi nhi chí nªn väng ®éng. Hoµng Th¸i hËu hÝt mét h¬i ch©n khÝ, råi tõ tõ nãi tiÕp: -Hµi nhi! Trong chÝn n¨m trêi, ta cÇm quyÒn chÝnh mµ kh«ng ph©n t¸ch râ cho hµi nhi nghe. §ã lµ lçi cña ta. Ta töëng r»ng cßn sèng ®öîc l©u n¨m, ngê ®©u... Hoµng th¸i hËu ho mÊy tiÕng råi l¹i nãi: -Chóng ta ngöêi ®«ng ®óc, lö¬ng thùc nhiÒu thiÖt, nhöng nhµ §¹i Tèng ta chuyªn vÒ v¨n häc, cßn vâ bÞ l¹i kÐm KhÊt §an. H¬n n÷a x¶y viÖc binh ®ao th× qu©n d©n gan gãc lÇy ®Êt, biÕt bao nhiÒu ngöêi uæng m¹ng? Bao nhiªu nhµ cöa bÞ thiªu huû? Lµm mét «ng vua th× trong lßng lóc nµo còng ph¶i nghÜ ®Õn ch÷ nh©n. Êy lµ chöa kÓ ®Õn chuyÖn th¾ng b¹i khã mµ löêng ®öîc. Dï m×nh cã n¾m ch¾c phÇn th¾ng, còng ch¼ng nªn ®éng binh lµ h¬n. TriÖu Hó nãi: -Möêi s¸u ch©u, quËn ®Êt Yªn V©n cña chóng ta bÞ ngöêi Liªu v« cí chiÕm ®ãng. Hä cßn ®ßi hµng n¨m ph¶i tiÕn cèng vµng, lôa, kh¸c nµo mét nöíc Phiªn thuéc. Hµi nhi lµm Thiªn tö nhµ §¹i Tèng th× chÞu thÕ nµo ®öîc c¸i nhôc nµy? Ch¼ng lÏ cø ®Ó bän hä vÜnh viÔn khinh nhên hoµi hay sao? Thanh ©m TriÖu Hó mçi lóc mét vang lªn. Y nãi tiÕp: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Ngµy tröíc Vö¬ng An Th¹ch thay ®æi ph¸p lÖnh, dùng ra phÐp "B¶o Gi¸p, B¶o Maõ" còng chØ muèn cho quèc gia trë nªn phó cöêng ®Ó röa nhôc cho tæ t«ng. KÎ lµm con ch¸u cã biÕt tr¶ thï röa hËn cho ^^^ míi lµ ®¹o hiÕu. Phô hoµng hµi nhi suèt ®êi hoµi baõo ý chÝ lµm cho nöíc ®öîc höng thÞnh, ph¶i ch¨ng còng lµ v× vËy? Hµi nhi nhÊt quyÕt noi di chÝ cña gia gia. NÕu kh«ng tho¶ chÝ th× nguyÖn nhö thÕ nµy. TriÖu Hó nãi xong ®ét nhiªn rót thanh kiÕm ë trªn löng ra chÐm xuèng chiÕc ghÕ bªn c¹nh ®øt lµm hai ®o¹n. Dï lµ bËc Hoµng ®Õ nhöng ®aõ vµo hËu cung th× kh«ng ®öîc mang cung ®eo kiÕm. Hoµng th¸i hËu thÊy TriÖu Hó cßn nhá tuæi mµ cã cö ®éng vò phu th× kh«ng khái giËt m×nh kinh haõi, liÒn nãi b»ng mét giäng ®au buån, uÊt øc: -Sao mi ®eo gö¬m kiÕm vµo ®©y? Ph¶i ch¨ng lµ ®Ó giÕt ta? HoÆc ng¨n cÊm kh«ng cho ta bu«ng rÌm nghe chÝnh sù? Th»ng lái nµy lín mËt lµm cµn! Ta ph¶i truÊt phÕ mi ®i! Hoµng th¸i hËu tuy b¶n tÝnh hiÒn tõ, nhöng ®aõ tõng n¾m gi÷ quyÒn binh l©u ngµy. B©y giê bµ thÊy quyÒn hµnh bÞ uy hiÕp liÒn lËp tøc nghÜ tíi c¸ch bµi trõ ®èi thñ. Dï lµ t×nh cèt nhôc bµ còng kh«ng chÞu khoan dung. Trong lóc th¶ng thèt bµ quªn r»ng m×nh ®aõ ®Õn lóc nhö ngän ®Ìn kh« dÇu vµ s¾p tõ trÇn trong nh¸y m¾t. TriÖu Hó th× trong lßng chØ nghÜ ®Õn c¸ch xung trËn giÕt giÆc thu phôc möêi s¸u ch©u, quËn Yªn V©n. Méng töëng cña y ®aõ lªn ®Õn møc ®é tèi cao, nh÷ng muèn thèng suÊt tr¨m v¹n hïng binh ®Õn c«ng ph¹t Thöîng Kinh b¾t Liªu chóa lµ Gia LuËt Hång C¬ ph¶i ra hµng. Y gi¬ cao thanh kiÕm lªn nãi: -ViÖc lín nhµ nöíc së dÜ hö háng lµ v× bän hñ nho kÐm cái nh¸t gan. Chóng tù xöng lµ qu©n tö, song thùc ra chØ lµ h¹ng tiÓu nh©n, Ých kû. Hµi nhi... ph¶i trõng ph¹t bän nµy míi ®öîc! Hoµng th¸i hËu ®ét nhiªn håi tØnh nghÜ bông: -Th»ng nhá nµy lµ ®ö¬ng kim hoµng ®Õ. Y cã chñ ý cña y ta kh«ng thÓ b¾t y nghe ta ®öîc n÷a, v× ta chÕt ®Õn n¬i råi. Hoµng th¸i hËu cè göîng nãi: -Hµi nhi! Hµi nhi cã chÝ khÝ nhö vËy, Nhöng Nhöng rÊt lÊy lµm tho¶ maõn. TriÖu Hó c¶ mõng tra kiÕm vµo vá nãi: -Nhöng Nhöng, hµi nhi nãi vËy cã ®óng kh«ng? Hoµng th¸i hËu hái: -Hµi nhi cã biÕt thÕ nµo lµ kÕ vÑn toµn kh«ng? TriÖu Hó cau mµy ®¸p: -Dån lö¬ng, chøa th¶o, luyÖn tËp binh c¬, ®Ó cïng §¹i Liªu quyÕt mét trËn sèng m¸i th× cã thÓ n¾m ch¾c ®öîc phÇn th¾ng. Hoµng th¸i hËu nãi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Ngö¬i cã biÕt r»ng cÊt qu©n ®i ®¸nh chöa ch¾c ®aõ n¾m v÷ng ®öîc phÇn th¾ng? Nhµ §¹i Tèng ta cã thÓ kh«ng g©y cuéc chiÕn chinh mµ ®öa ngöêi ta ®Õn chç ph¶i khuÊt phôc ®öîc ch¨ng? TriÖu Hó ®¸p: -Cho d©n nghØ ng¬i, ban hµnh nh©n nghÜa th× cã thÓ kh«ng ®¸nh mµ khuÊt phôc ®öîc lßng ngöêi. Nhöng Nhöng! §ã lµ kiÕn thøc thiÓn cËn cña bän hñ nho, lo¹i Tö Maõ Quan. Nhö vËy th× nªn ®¹i sù thÕ nµo ®öîc? Hoµng th¸i hËu thë dµi nãi: -KiÕn thøc cña Tö Maõ Quang thiÖt lµ siªu tuyÖt, sao l¹i b¶o lµ kÎ hñ nho thiÓn cËn? Ngö¬i cã lóc nµo r¶nh viÖc th× nªn ®äc s¸ch "Tù trÞ th«ng gi¸m" cña Tö Maõ töíng c«ng. Bé s¸ch nµy biªn chÐp râ rµng nh÷ng nguyªn nh©n vÒ sù thÞnh, suy cña c¸c thêi ®¹i h¬n ngµn n¨m nay. Nhµ §¹i Tèng ta ®Êt c¸t ph× nhiªu, d©n cö ®«ng ®óc gÊp möêi nöíc Liªu, kh«ng g©y nªn viÖc chiÕn chinh th× sù höng thÞnh mçi ngµy mét t¨ng lªn. Ngöêi Liªu tÝnh nÕt hung haõn mµ thÝch chiÕn ®Êu, nhöng ta chØ phßng thñ biªn cö¬ng cho nghiªm nhÆt th× trong nh÷ng bé l¹c cña hä tÊt sinh néi biÕn, tµn s¸t lÉn nhau råi ®i ®Õn chç b¹i vong. N¨m tröíc c¸i lo¹n Së vö¬ng ®aõ lµm cho mét sè lín qu©n tinh nhuÖ cña nöíc Liªu ph¶i hao mßn... TriÖu Hó vç ®ïi nãi: -Ph¶i råi! Khi Êy hµi nhi ®aõ toan xua qu©n B¾c tiÕn ®Ó néi ngo¹i gi¸p c«ng. Nöíc Liªu ®ang cã néi lo¹n, nhÊt ®Þnh kh«ng thÓ ®èi phã ®öîc. Trêi ¬i! ThËt lµ mét c¬ héi ngµn n¨m mét thuë mµ ®Ó lì mÊt råi! Hoµng th¸i hËu lín tiÕng: -Lóc nµo ngö¬i còng chØ nghÜ ®Õn chuyÖn g©y hÊn víi nöíc Liªu. Ngö¬i... ngö¬i... §ét nhiªn bµ ngåi dËy trá tay vµo mÆt TriÖu Hó. TriÖu Hó thÊy Hoµng th¸i hËu næi c¬n thÞnh né, th× giËt m×nh lïi l¹i ba böíc. Ch©n y lo¹ng cho¹ng suýt n÷a ngaõ quay. Tay y n¾m chÆt ®èc kiÕm. Trèng ngùc ®¸nh th×nh th×nh, y lín tiÕng la: -Mau! C¸c ngö¬i vµo ®i! Bèn tªn Th¸i gi¸m nghe chóa thöîng la gäi, liÒn tiÕn vµo ®iÖn. TriÖu Hó run lªn hái: -C¸c ngö¬i... haõy tr«ng k×a! Th¸i hËu lµm sao råi? Y võa nãi ra bao nhiªu lêi hïng t©m tr¸ng chÝ, muèn quyÕt ra trËn tö chiÕn cïng ngöêi KhÊt §an. ThÕ mµ mét bµ giµ èm o bÖnh ho¹n võa ra oai, y ®aõ ho¶ng vÝa kinh hån. Ch©n tay luèng cuèng, nhö vËy ®ñ biÕt ®ëm löîng y rÊt tÇm thöêng. Mét tªn n÷ Th¸i gi¸m tiÕn l¹i gÇn mÊy böíc, chó ý nh×n Hoµng th¸i hËu ®öa tay ra sê mÆt, råi nãi: -KhÈu tÊu Hoµng thöîng! §øc Th¸i hËu ®aõ cìi h¹c quy tiªn råi! TriÖu Hó c¶ mõng, cöêi ha h¶ lªn: -Hay qu¸! Hay qu¸! Ta lµ Hoµng ®Õ råi! Ta lµ Hoµng ®Õ råi! Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Thùc ra, TriÖu Hó ®aõ lµm Hoµng ®Õ b¶y n¨m nay, nhöng trong thêi gian Êy th× chØ cã danh hiÖu mµ th«i. BÊy giê y míi ch©n chÝnh lµ Hoµng ®Õ cÇm quyÒn trÞ nöíc. TriÖu Hó tù m×nh tr«ng coi mäi viÖc triÒu chÝnh. ViÖc ®Çu tiªn cña y lµ gi¸ng chøc quan lÔ bé thöîng thö T« Thøc ph¶i ®i lµm tri phñ huyÖn §Þnh Ch©u. T« Thøc lµ mét nhµ v¨n lõng danh thiªn h¹, ai còng träng väng. ThÕ mµ Hoµng ®Õ võa thùc hµnh quyÒn chÝnh ®aõ gi¸ng quan nhµ v¨n nµy. C¸c vÞ ®¹i thÇn trong triÒu thÊy thÕ nghÞ luËn x«n xao. T« Thøc lµ kÎ ®èi ®Çu víi Vö¬ng An Th¹ch. Sù xÝch mÝch gi÷a c¸c quan v¨n, quan vâ lµ thöêng t×nh. Trong kho¶ng thêi gian niªn hiÖu Nguyªn, Hùu ®øc Hoµng th¸i hËu bu«ng rÌm nghe chÝnh träng dông bän Tö Maõ Quang vµ anh em T« Thøc, T« TriÖt, Hoµng th¸i hËu võa b¨ng hµ mµ Hoµng ®Õ ®aõ gi¸ng chøc T« Thøc lµm cho tõ triÒu ®×nh ®Õn d©n gian ®Òu bÞ bao phñ mét lµn kh«ng khÝ sî haõi. Ai nÊy than thÇm: -Hoµng ®Õ thi hµnh chÝnh lÖnh míi lµm khèn khæ tr¨m hä ®Õn n¬i råi! DÜ nhiªn còng cã kÎ mõng thÇm v× chÝnh lÖnh míi sÏ lµ c¬ héi khiÕn cho hä ®öîc th¨ng quan ph¸t tµi. Lóc nµy nh÷ng ngöêi cÇm quyÒn binh trong triÒu ®Òu lµ cùu thÇn do Hoµng th¸i hËu nhiÖm dông. Hµn l©m häc sÜ lµ Ph¹m T« Vò cÇm b¶n t©u d©ng lªn Hoµng ®Õ, råi nãi: -§øc Tiªn Hoµng th¸i hËu lÊy c«ng binh chÝnh trùc lµm gèc, baõi bá t©n ph¸p ®é cña bän Vö¬ng An Th¹ch, Laõ HuÖ Khanh mµ ¸p dông chÝnh lÖnh cò cña tæ tiªn. Nhê thÕ mµ xaõ t¾c gÆp buæi nguy nan trë l¹i an ninh, lßng ngöêi ly t¸n trë l¹i ®oµn kÕt. ThËm chÝ Liªu vö¬ng cïng Liªu TÓ töíng bµn b¹c víi nhau nãi lµ Nam triÒu thi hµnh chÝnh sù cña vua Nh©n T«n chØ nªn gi÷ nguyªn Kinh §Þa, phßng thñ bê câi, kh«ng nªn sinh sù. BÖ h¹ cø xem ®Þch quèc cßn nghÞ luËn nhö vËy, ®ñ biÕt lßng ngöêi trong nöíc thÕ nµo? Nay bÖ h¹ thay ®æi chÝnh s¸ch, bän tiÓu nh©n sÏ thõa c¬ vËn ®éng, mµ kÎ vô lîi còng ®aõ ngÊm nghÐ dßm nom. ThÇn xin bÖ h¹ nghÜ ®Õn tæ tiªn tr¶i bao gian nan, x©y dùng c¬ nghiÖp, ®øc Hoµng th¸i hËu ®aõ ph¶i nhäc lßng gi÷ v÷ng giang s¬n, mµ nghe lêi tiÓu thÇn, xa l¸nh tiÓu nh©n, noi theo chÝnh cò khiÕn nhµ nöíc v÷ng bÒn, b¸ t¸nh an vui th× thËt may cho thiªn h¹. TriÖu Hó cµng coi b¶n t©u cµng tøc giËn, ®Ëp bµn qu¸t: -Ngö¬i nãi xa l¸nh kÎ tiÓu nh©n. VËy nh÷ng ai lµ qu©n tö, ai lµ tiÓu nh©n? Nhµ vua l¹i qu¾c m¾t lªn nh×n Ph¹m T« Vò. Ph¹m T« Vò dËp ®Çu t©u: -Xin bÖ h¹ minh xÐt. Buæi ®Çu ®øc Hoµng th¸i hËu nghe viÖc triÒu chÝnh th× thÇn d©n trong triÒu ngoµi néi cã ®Õn hµng v¹n ngöêi ®Òu nãi lµ chÝnh lÖnh kh«ng hay lµm cho tr¨m hä ph¶i ®au khæ. §øc Hoµng th¸i hËu thÓ tuÊt d©n t×nh ®aõ ®æi ph¸p lÖnh, l¹i ®æi lu«n ngöêi hµnh kh¾p cã téi. BÖ h¹ ®aõ v©ng theo lêi Hoµng th¸i hËu cho thuËn lßng d©n. Nh÷ng thÇn tö bÞ ®uæi ®ã lµ tiÓu nh©n. TriÖu Hó cöêi l¹t nãi: -§ã lµ Hoµng th¸i hËu ®uæi hä, cã can dù g× ®Õn trÉm? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Nãi xong rò ¸o lui chÇu. TriÖu Hó ch¸n ghÐt quÇn thÇn nhöng míi lªn th©n hµnh chÊp chÝnh kh«ng tiÖn ®uæi hÕt ®¹i thÇn. Nhµ vua lËp tøc h¹ s¾c phong th¨ng quan cho bän néi thÞ Nh¹c SÜ TuyÕn, Löu Duy Gi¶n, Lö¬ng Tßng ChÝnh ®Ó thöëng chóng ®aõ cã c«ng phô ho¹ víi m×nh. MÊy ngµy liÒn nhµ vua c¸o bÖnh kh«ng l©m triÒu. Quan Th¸i gi¸m ®öa b¶n t©u nÐt ch÷ rÊt tinh vi cña T« Thøc vµo. TriÖu Hó lÈm bÈm: -Th»ng cha nµy ch÷ thËt tèt, ch¼ng hiÓu h¾n nãi g× ®©y? Råi më tÊu chö¬ng ra xem thÊy viÕt r»ng: "H¹ thÇn ®ang chÇu chùc döíi tröíng, ®öîc lÖnh ®i thó biªn cö¬ng. H¹ thÇn ra ®i kh«ng ®öîc vµo b¸i m¹ng mµ muèn th«ng tin ®Õn bÖ h¹ thËt lµ khã kh¨n." TriÖu Hó nãi: -Ta kh«ng muèn nh×n thÊy bé r©u quai nãn cña ngö¬i, vÜnh viÔn kh«ng muèn gÆp ngö¬i n÷a. Nhµ vua l¹i ®äc tiÕp: "Nhöng h¹ thÇn ®©u d¸m ch¼ng hÕt lßng trung. §ã lµ theo hµnh vi cña th¸nh nh©n ®Ó d¹y. Ph¶i vµo chç tèi míi ®öîc biÕt chç s¸ng, ngåi chç tÜnh ®Ó coi chç ®éng, th× v¹n vËt ®Òu bµy ra tröíc m¾t. BÖ h¹ lµ bËc th¸nh trÝ h¬n ®êi, ®ang tuæi thanh niªn." TriÖu Hó tñm tØm cöêi nghÜ bông: -Th»ng cha rËm r©u nµy hçn l¾m! H¾n vÉn ra giäng mØa mai. H¾n b¶o ta "th¸nh trÝ h¬n ®êi", mµ l¹i ®Ìo c©u "®ang tuæi thanh niªn" th× ra h¾n b¶o m×nh nhá tuæi. §aõ nhá tuæi th× cßn hiÓu viÖc trÞ nöíc thÕ nµo ®öîc? Nhµ vua l¹i coi tiÕp: "H¹ thÇn nguyÖn ®Ó t©m theo dâi, chöa d¸m hµnh ®éng g×, ®Ó chiªm nghiÖm bÒ lîi h¹i ra sao? QuÇn thÇn tµ chÝnh thÕ nµo? ThÇn chê trong ba n¨m cho mäi viÖc thùc hiÖn råi míi hµnh ®éng. §aõ hµnh ®éng tÊt nhiªn b¸ch tÝnh kh«ng cßn o¸n hËn, bÖ h¹ kh«ng cã ®iÒu chi hèi tiÕc. H¹ thÇn e r»ng hµnh ®éng cÊp tiÕn chØ lµ tÊm lßng n«ng næi cña nh÷ng ngöêi vô lîi, nay d©ng biÓu t©u nµy, mong r»ng bÖ h¹ tËn träng canh c¶i t«n ph¸p thêi phóc cho xaõ t¾c vµ may cho thiªn h¹ l¾m vËy." TriÖu Hó coi tÊu chö¬ng xong, nh¾p chÐn thanh trµ lÈm bÈm: -Ngöêi ta nãi th»ng cha rËm r©u hä T« lµ tay th«ng minh tuyÖt ®Ønh qu¶ danh bÊt hö truyÒn. H¾n biÕt ta cè ý noi theo Tiªn ®Õ thi hµnh t©n ph¸p, nhöng h¾n kh«ng ng¨n trë mµ cã ý khuyªn ta tr× hoaõn l¹i ba n¨m. Y nãi c¸i g×: "§aõ hµnh ®éng tÊt b¸ch tÝnh kh«ng cßn o¸n hËn, bÖ h¹ kh«ng ®iÒu hèi tiÕc". ThËt lµ nh÷ng c¸i nãi uyÓn chuyÓn vµ nhö vËy tøc lµ cÊp tiÕn vô lîi th× b¸ch tÝnh o¸n hËn vµ m×nh ph¶i hèi tiÕc. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2