Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 152

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

73
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 152: A Tử xuất hiện cứu Tiêu Phong Triệu Hú nghĩ vậy bất giác nổi lôi đình, lập tức xé tan bản tâu. Mấy hôm sau Triệu Hú lâm triều, Phạm Tô Vũ lại dâng bản tâu nói: "Ðầu đời Chiêu Ninh, Vương An Thạch là Lã Huệ Khanh dựng ra phép mới, biến đổi lề luật cũ của tổ tông, đưa nhiều kẻ tiểu nhân vào làm hỏng việc nước. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 152

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM NAÊM MÖÔI HAI A TÖÛ XUAÁT HIEÄN CÖÙU TIEÂU PHONG Trieäu Huù nghó vaäy baát giaùc noåi loâi ñình, laäp töùc xeù tan baûn taâu. Maáy hoâm sau Trieäu Huù laâm trieàu, Phaïm Toâ Vuõ laïi daâng baûn taâu noùi: "Ñaàu ñôøi Chieâu Ninh, Vöông An Thaïch laø Laõ Hueä Khanh döïng ra pheùp môùi, bieán ñoåi leà luaät cuõ cuûa toå toâng, ñöa nhieàu keû tieåu nhaân vaøo laøm hoûng vieäc nöôùc. Ngoaøi ra duøng binh cô ñeå môû roäng bieân thuyø, gaây thuø oaùn vôùi ngoaïi bang khieán cho sinh linh ñoà thaùn, traêm hoï löu ly". Trieäu Huù coi tôùi ñaây, löûa giaän boác leân aàm aàm, maéng thaàm: -Ngöôi thoaù maï Vöông An Thaïch vaø Laõ Hueä Khanh thì coù khaùc gì thoaù maï phuï hoaøng ta? Nhaø vua laïi xem xuoáng döôùi: "Thaùi Xaùc môû nhaø nguïc lôùn, Vöông Thieàu laáy Taây Hoà, Chöông ^^^ môû roäng ^^^, Thaåm Khôûi, Thaåm Quaùt gaây cuoäc tao taùc vaø ñoäng binh laøm quaân só töû thöông tôùi hai möôi vaïn ngöôøi. Ñöùc tieân ñeá laâm trieàu ñaày loøng hoái haän. Ngaøi tuyeân boá trieàu ñình phaûi chòu traùch nhieäm naøy." "Khi aáy daân gian saàu khoå oaùn haän, gaây neân maàm loaïn." "Nhaø Haùn, nhaø Ñöôøng maát nöôùc cuõng do nhaø caàm quyeàn baét daân phaûi lao ñaàu vaøo coâng cuoäc xaây döïng vó ñaïi, khoâng ñöôïc nghæ ngôi. Nhöõng keû vì chuùt lôïi nhoû maø gaây oaùn hôøn cho quoác daân thì duø coù ña hình khu truïc cuõng chöa ñuû ñeå taï toäi vôùi traêm hoï". Trieäu Huù coi tôùi ñaây khoâng nhaãn naïi ñöôïc nöõa, voã long aùn ñöùng leân. Trieäu Huù tuoåi môùi möôøi taùm ñaõ ôû ngoâi cao laïi tính tình noùng naûy. Moät oâng vua maø noåi noùng giöõa trieàu ñình thì quaàn thaàn khoâng khoûi sôï haõi thaát saéc. Trieäu Huù lôùn tieáng quaùt hoûi: -Phaïm Toâ Vuõ! Baûn taâu cuûa ngöôi noùi theá naøy phaûi chaêng laø buoâng lôøi phæ baùng? Phaïm Toâ Vuõ daäp ñaàu taâu: -Xin beä haï minh xeùt cho. Keû vi thaàn khi naøo daùm loãi ñaïo vôùi vua. Trieäu Huù môùi leân naém quyeàn haønh maø thaáy quaàn thaàn ñeàu khieáp sôï, trong loøng raát laáy laøm ñaéc yù, noä khí tieâu tan. Nhöng y vaãn giöõ veû maët nghieâm khaéc lôùn tieáng noùi: -Ñöùc Tieân ñeá laø baäc thieân taøi taát phaûi coù chí lôùn. Ngaøi muoán bình ñònh giang sôn, thoáng nhaát thieân haï. Ñaùng tieác laø ngaøi tuoåi treû baêng haø. Nay traãm muoán noái di chí Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung cuûa tieân ñeá, sao laïi khoâng ñöôïc. Caùc ngöôi ñaõ noùi nhaøm caû tai traãm laïi coøn traùch tieân ñeá thay ñoåi cöïu phaùp laø nghóa laøm sao? Boãng trong boïn ñinh thaàn, moät vò töôùng maïo thanh tao, oai phong beä veä böôùc ra. Vò ñaïi thaàn naøy chính laø teå töôùng Toâ Trieät. Trieäu Huù vöøa troâng thaáy ñaõ phaùt ngaùn nghó thaàm: -Laõo naøy laø em thaèng cha raäm raâu hoï Toâ. Hai anh em y caáu keát vôùi nhau, nhöng vaãn khoân ngoan khoâng ñeå loä hình tích. Boãng nghe Toâ Trieät leân tieáng: -Xin beä haï minh xeùt: Ñöùc Tieân ñeá coù nhieàu ñieåm vöôït caû tieàn nhaân. Tyû nhö ngaøi ôû ngoâi hai chuïc naêm trôøi maø chung thaân khoâng chòu toân hieäu. Keû vi thaàn ñaõ laøm baûn taâu daâng leân ca tuïng ñöùc lôùn maø Tieân ñeá vaãn khieâm nhöôïng khoâng nhaän. Coøn vieäc trieàu chính coù ñieàu laàm laãn thì baát cöù ñôøi naøo chaû coù? Vaû laïi vieäc cha ñaõ laàm tröôùc, con caùi ai boå cöùu veà sau. Ñoù laø ñaïo hieáu cuûa ngöôøi xöa. Trieäu Huù haéng gioïng moät tieáng, khoâng nhìn vaøo maët Toâ Trieät chæ höõng hôø hoûi laïi: -Cha ñaõ laàm tröôùc, con caùi boå cöùu veà sau laø yù nghó laøm sao? Toâ Trieät ñaùp: -Haï thaàn noùi ñaây laø tyû vieäc vua Haùn Voõ Ñeá ngaøy xöa. Haùn Voõ Ñeán ngoaøi taùnh töù di, trong döïng cung thaát, tieàn taøi khaùnh kieät, ñeán noãi phaûi sang ñoaïn taøi vaät cuøng nguoàn lôïi cuûa baù taùnh. Nhaân daân khoâng chòu noåi suyùt sinh hoaï loaïn. Vua Voõ Ñeá baêng giaù roài, vua Chieâu Ñeá leân noái ngoâi, thu ñuùng Hoaéc Quang, boû vieäc phieàn haø, maø nhaø Haùn trôû laïi vöõng vaøng. Trieäu Huù laåm baåm: -Theá ra ngöôi laáy vieäc Haùn Voõ Ñeá ñeå tyû vôùi phuï hoaøng ta. Toâ Trieät thaáy maët roàng nhaên nhoù, bieát laø nguy hieåm, nghó thaàm: -Neáu ta coøn noùi nöõa hoaøng thöôïng noåi loâi ñình, khoâng chöøng mình ñeán maát maïng. Nhöng neáu mình cöù thuaän gioù theo chieàu ñeå cho traêm hoï laàm than, xieát noãi cô haøn, löu ly thaát taùn, thì ta ñaây laø moät vò ñaïi thaàn trong nöôùc, nhaãn taâm theá naøo ñöôïc? Ñôøi vua Quang Voõ nhaø Ñoâng Haùn laáy vieäc giaùm saùt ra laøm goác tra xeùt lôøi noùi cuûa baù quan, thaät laø tyû mæ. Khi vua Chöông Ñeá leân noái ngoâi laïi thay ñoåi duøng chính saùch khoan hoàng maø loøng ngöôøi vui veû, thieân haï thònh trò. Ñoù laø nhöõng baäc laøm con ñaõ boå cöùu nhöõng loãi laàm cuûa tieân phuï, ra thaønh nhöõng baäc ñaïi hieáu ñeå tieáng thôm muoân ñôøi? Trieäu Huù lôùn tieáng hoûi: -Ngöôi laáy vieäc vua Haùn Voõ Ñeá ñeå tyû vôùi Tieân hoaøng? Toâ Trieät thaáy nhaø vua noåi giaän thì daäp ñaàu laïy luoân maáy laïy roài töø trong ñieän chaïy ra saân, quyø xuoáng ñeå chòu toäi, khoâng daùm noùi gì nöõa. Baù quan sôï xanh maët khoâng ai daùm giaûi thích giuøm Toâ Trieät. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Boãng thaáy moät vò ñaïi thaàn ñaàu toùc baïc phô vöôït moïi ngöôøi ñi ra. Laõo laø Phaïm Thuaàn Nhaân. Phaïm Thuaàn Nhaân ung dung noùi: -Xin beä haï deïp loâi ñình. Neáu Toâ Trieät coù ñieàu thaát thoá cuõng chæ vì y moät daï trung thaønh vôùi beä haï. Beä haï môùi leân chaáp chính, ñoái vôùi ñaïi thaàn neân leã maïo. Trieäu Huù noùi: -Ngöôøi ta ñaõ coù caâu: "Taàn Hoaøng Haùn Voõ". Vaäy Haùn Voõ Ñeá cuõng taøn baïo nhö Taàn Thuyû Hoaøng. Y noùi theá chaúng laø voâ ñaïo laém ö? Phaïm Thuaàn Nhaân taâu: -Lôøi Toâ Trieät noùi ñaây laø nghò luaän thôøi theá cuøng söï vieäc, chöù khoâng phaûi noùi veà ngöôøi. Trieäu Huù nghe Phaïm Thuaàn Nhaân giaûi thích môùi nguoâi côn giaän quaùt leân: -Toâ Trieät! Ngöôi haõy vaøo ñi! Toâ Trieät töø trong saân trôû vaøo ñieän khoâng daùm ñöùng ôû choã cuõ maø quyø ôû sau cuøng haøng quaàn thaàn, noùi: -Keû vi thaàn ñaéc toäi vôùi beä haï. Xin beä haï ban hình phaït cho. Hoâm sau coù chieáu ban ra giaùng chöùc Toâ Trieät ñang laøm Ñoaøn minh ñieän hoïc só phaûi xuoáng laøm Tri chaâu Nhö Chaâu. Quaân thaùm töû nöôùc Lieâu bieát heát ñoäng tónh taïi Nam trieàu lieàn veà Thöôïng Lónh phi baùo. Lieâu chuùa laø Gia Luaät Hoàng Cô ñöôïc tin Hoaøng thaùi haäu Nam trieàu baêng giaù maø Hoaøng ñeá Trieäu Huù haõy coøn nhoû tuoåi chæ muoán tung hoaønh loäng voõ, giaùng chöùc heát thaûy ñaïi thaàn thì möøng rôõ voâ cuøng noùi: -Caùc ngöôi saép söûa xa giaù ñeå ta xuoáng Nam Kinh thöông nghò vôùi Tieâu Ñaïi vöông! Gia Luaät Hoàng Cô laïi noùi: -Boïn thaùm töû Nam trieàu ôû Thöôïng Kinh khoâng phaûi laø ít. Neáu bieát chuùng ta ñeán Nam kinh, taát hoï ñeà phoøng gheâ gôùm laém. Vaäy soá binh kî theo ta giaûm bôùt ñi vaø phaûi laäp töùc leân ñöôøng, chaúng caàn baùo tröôùc cho Nam vieän Ñaïi vöông nöõa. Lieâu chuùa daãn ba ngaøn giaùp binh laät ñaät ñi ngay. Nhaø vua nhôù ñeán caùi loaïn Sôû vöông ngaøy tröôùc, lieàn löu quan binh laïi giöõ Thöôïng kinh vaø do ñích thaân Hoaøng haäu laø Tieâu thò thoáng laõnh binh quyeàn. Lieâu chuùa laïi phaùi naêm vaïn binh maõ hoä toáng, nhöng ñeå ñi sau. Moät ngaøy kia, Lieâu chuùa ngöï giaù ñeán ngoaøi thaønh Nam kinh thì Tieâu Phong laïi ñem hôn hai chuïc kî binh ra saên baén ngoaøi Baéc giao. Tieâu Phong ñöôïc tin Lieâu chuùa ñoät ngoät ñeán Nam kinh lieàn ruoåi ngöïa tieán veà höôùng Baéc ñeå ngheânh tieáp. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Vöøa thaáy côø traéng loïng vaøng ôû phía xa, Tieâu Phong ñaõ xuoáng ngöïa ñi boä laät ñaät tieán laïi baùi phuïc döôùi ñaát. Gia Luaät Hoàng Cô xuoáng ngöïa cöôøi ha haû noùi: -Hieàn ñeä! Ta cuøng hieàn ñeä tieáng laø vua toâi maø thöïc ra laø tình thaân nhö coát nhuïc caàn gì phaûi laøm ñaïi leã. Gia Luaät Hoàng Cô naâng Tieâu Phong daäy hoûi: -Coù nhieàu daõ thuù khoâng? Tieâu Phong ñaùp: -Maáy hoâm nay reùt döõ, daõ thuù ñeàu laùnh xuoáng phöông Nam, tieåu ñeä ñi saên ñaõ nöûa ngaøy môùi ñöôïc con soùi xanh vaø maáy con höôu nhoû chaúng coù chi ñaùng keå. Gia Luaät Hoàng Cô cuõng thích saên baén laém lieàn noùi: -Chuùng ta laïi xuoáng Nam giao kieám daõ thuù ñi! Tieâu Phong ñaùp: -Nam giao lieân tieáp vôùi ñaát ñai cuûa Nam trieàu. Thaàn sôï maát hoaø khí giöõa hai nöôùc, neân nghieâm caám boïn thuoäc haï khoâng ñöôïc ñi saên veà phía ñoù. Gia Luaät Hoàng Cô hôi nhíu caëp loâng maøy hoûi: -Theá thì khoâng ñi "kieám löông thaûo" ö? Tieâu Phong ñaùp: -Khoâng! Gia Luaät Hoàng Cô noùi: -Böõa nay anh em mình tuï hoäi, phaù boû leä ñoù moät laàn cuõng chaúng heà chi. Tieâu Phong ñaùp: -Daï! Hieäu tuø vaø noåi leân. Gia Luaät Hoàng Cô cuøng Tieâu Phong cöôõi ngöïa saùnh vai maø ñi, quanh böùc töôøng thaønh Nam kinh, thaúng xuoáng phía Nam. Ñi chöøng hôn hai traêm daëm, quaân só reo hoø chia ra hai ngaû thaønh hình caùi quaït keùo ñi roài quay ñaàu laïi. Tieáng ngöïa pha laãn vôùi tieáng choù suûa loaïn leân. Boán beà töø töø quay laïi. Voøng vaây moãi luùc moät nhoû heïp. Loaïi caùo choàn trong coû raäm chaïy ra. Nhöng Gia Luaät Hoàng Cô khoâng muoán baén gieát nhöõng con daõ thuù nhoû beù naøy. Chôø haøng nöûa ngaøy, thuyû chung vaãn chaúng thaáy nhöõng loaøi thuù lôùn nhö gaáu, hoå xuaát hieän. Ñang luùc cuït höùng, boãng nghe coù tieáng keâu loaïn leân, töø goùc ñoâng nam, möôøi maáy gaõ haùn töû chaïy nhö bay tôùi nôi. Cöù troâng caùch aên maëc cuûa hoï thì bieát ngay toaøn laø boïn saên baén vaø tieàu phu ngöôøi ôû Nam trieàu. Quaân Lieâu ñuoåi daõ thuù chaúng ñöôïc bieát laø Hoaøng thöôïng khoâng vui, lieàn quay ra vaäy möôøi maáy ngöôøi Haùn naøy. Chuùng quaùt thaùo om soøm ñuoåi röôït, böùc baùch boïn Haùn töû phaûi chaïy veà phía tröôùc Lieâu chuùa. Gia Luaät Hoàng Cô cöôøi noùi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Boïn naøy ñeán ñaây hay laém. Roài giöông cung laép teân baén ra veo veùo. Lieâu chuùa baén ra khoâng sai phaùt naøo. Chôùp maét ñaõ coù saùu ngöôøi ngaõ, teân suoát qua buïng caém chaët xuoáng ñaát. Boïn ngöôøi chöa bò baén khieáp ñaûm chaïy veà phía Nam thì laïi gaëp Lieâu binh duøng tröôøng maâu phoùng ra baét buoäc hoï phaûi quay trôû laïi. Tieâu Phong thaáy theá trong loøng ñau xoùt la leân: -Beä haï! Gia Luaät Hoàng Cô cöôøi noùi: -Boïn naøy ñeå daønh cho ngöï ñeä. Ta muoán coi thaàn tieãn cuûa hieàn ñeä! Tieâu Phong laéc ñaàu ñaùp: -Boïn naøy voâ toäi, neân tha cho hoï quaùch! Gia Luaät Hoàng Cô cöôøi noùi: -Ngöôøi Haùn nhieàu laém maø! Neáu gieát hoï ñi dó nhieân thieân haï caøng thaùi bình thònh trò. Boïn chuùng ñaàu thai laøm ngöôøi Haùn cuõng ñaùng toäi cheát roài ñoù! Noùi xong Lieâu chuùa duøng lieân chaâu tieãn baén ra. Moãi moät muõi truùng moät teân. Theá laø möôøi maáy ngöôøi Haùn chaúng moät ai thoaùt. Coù ngöôøi cheát ngay laäp töùc. Coù ngöôøi truùng vaøo buïng chöa cheát ngay thì ngaõ laên ra reân xieát! Boïn Lieâu binh lôùn tieáng reo hoø, hoan hoâ: -Vaïn tueá! Giaû tyû luùc aáy Tieâu Phong muoán ngaên trôû thì coù theå baén cho nhöõng muõi teân cuûa Lieâu chuùa phaûi rôùt xuoáng, nhöng oâng laïi nghó raèng: "tröôùc maët quaân só maø mình coâng nhieân laøm beõ maët Hoaøng ñeá thì phaïm toäi ñaïi nghòch", chæ coù neùt maët oâng loä ra veû khoâng baèng loøng. Gia Luaät Hoàng Cô thaáy vaäy lieàn cöôøi hoûi: -Theá naøo? Lieâu chuùa toan thu cung noû veà thì chôït thaáy moät ngöôøi cöôõi ngöïa xoâng qua voøng vaây chaïy ñeán. Gia Luaät Hoàng Cô thaáy ngöôøi cöôõi ngöïa aên maëc ra kieåu ngöôøi Haùn thì chaúng theøm hoûi gì nöõa, giöông cung laép teân baén ngay. Ngöôøi kia chóa hai ngoùn tay thaúng leân caëp laáy loâng ñuoâi muõi teân. Giöõa luùc aáy thì muõi teân thöù hai cuûa Gia Luaät Hoàng Cô laïi baén tôùi. Ngöôøi kia laïi ñöa tay traùi leân caëp muõi teân thöù hai maø ngöïa vaãn khoâng döøng böôùc xoâng veà phía Lieâu chuùa. Hoàng Cô lieàn baén noû lieân chaâu muõi teân noï noái ñuoâi muõi teân kia. Nhöng teân caøng baén bao nhieâu, thì ngöôøi kia caøng baét mau baáy nhieâu. Chæ trong chôùp maét y baét ñeán möôøi maáy muõi teân. Luùc naøy hai beân gaàn nhau. Tieâu Phong nhìn roõ maët ngöôøi môùi ñeán thì giaät mình kinh haõi la leân: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -A Töû! Ngöôi ñaáy ö? Khoâng ñöôïc voâ leã vôùi Hoaøng thöôïng! Hai möôi teân quaân Lieâu ñi hoä veä ñeàu ra tröôøng maâu ra ngaên caûn tröôùc Lieâu chuùa. Chuùng sôï ngöôøi môùi ñeán laøm kinh haõi ñeán Vöông gia. Khaùch kî maõ cöôøi khanh khaùch naém caû möôøi maáy muõi teân lang nha lieäng leân treân khoâng, goïi to: -Tyû phu! Sao tyû phu ñaõ bieát tieåu muoäi ñeán maø ra ñaây ngheânh tieáp? Hai chaân naøng ñöùng treân löng ngöïa nhaûy voït qua ñaàu hôn hai möôi teân thò veä haï mình xuoáng tröôùc ngöïa Tieâu Phong. Boùng ngöôøi thaáp thoaùng aùo tía phaát phô, thaân hình uyeån chuyeån quaû nhieân laø A Töû. Caëp maét naøng nay ñaõ bieán thaønh saùng loaùng. Tieâu Phong vöøa kinh haõi vöøa vui möøng reo leân: -A Töû! Sao... maét Töû muoäi laïi khoûi ñöôïc? A Töû cöôøi ñaùp: -Chính nhò ñeä cuûa tyû phu ñaõ chöõa cho ñoù. Tyû phu baûo y coù gioûi khoâng? Tieâu Phong nhìn laïi maét A Töû thì khoâng khoûi run leân vì trong khoeù maét naøng döôøng nhö chöùa ñaày noãi thöông taâm tòch mòch, khoâng buùt möïc naøo taû ñöôïc. Theo leõ ra caëp maét naøng ñaõ saùng trôû laïi maø truøng hoäi Tieâu Phong thì naøng phaûi vui möøng khoân xieát môùi ñuùng. Theá maø traùi laïi, naøng loä veû cöïc kyø ñau khoå laø nghóa laøm sao? Coù ñieàu trong tieáng cöôøi cuûa A Töû laïi toû ra raát vui möøng. Tieâu Phong töï hoûi: -Chaúng leõ A Töû doïc ñöôøng ñaõ gaëp ñieàu baát nhö yù? Giöõa luùc aáy A Töû ñoät nhieân theùt leân lanh laûnh. Ngöôøi naøng ñang ôû trong loøng Tieâu Phong boãng co laïi roài nhaûy voït ra phía tröôùc. Tieâu Phong cuõng ñaõ phaùt giaùc ra coù ngöôøi ôû sau löng mình ñoät nhieân ñeán aùm toaùn. OÂng xoay mình laïi ñöa hai tay leân ñeå tröôùc ngöïc thì thaáy moät caây ñinh ba phaân phoùng tôùi. A Töû vöôn tay traùi ra naém laáy caây ñinh ba lieäng trôû laïi truùng vaøo tröôùc ngöïc moät ngöôøi naèm döôùi ñaát nhö ñoùng ñanh vaøo ngöôøi ñoù. Nguyeân ngöôøi naøy laø moät nhaø saên baén ngöôøi Haùn bò truùng teân cuûa Gia Luaät Hoàng Cô ngaõ laên ra nhöng chöa cheát. Haén thu taøn löïc caàm caây ñinh ba lieäng vaøo sau löng Tieâu Phong vì gaõ thaáy oâng aên maëc ra kieåu moät vò ñaïi thaàn nöôùc Lieâu ngöôøi ñònh lieäng aùm khí haï saùt oâng ñeå röûa moái haän mình bò gieát moät caùch oan uoång. Khoâng ngôø A Töû nhìn qua vai Tieâu Phong thaáy roõ, lieàn nhaûy ra ñoùn laáy ñinh ba lieäng trôû laïi ñuùng vaøo ngöôøi gaõ. Thöïc ra thì baûn laõnh ngöôøi ñi saên kia cuõng khoâng theå naøo aùm toaùn Tieâu Phong ñöôïc. A Töû troû vaøo maët ngöôøi ñi saên, luùc naøy haén ñaõ taét thôû roài. Naøng lôùn tieáng maéng: -Mi khoâng töï löôïng caùi söùc choù lôïn cuûa mi maø daùm aùm toaùn tyû phu ta? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Tieâu Phong thaáy ngöôøi ñi saên maét trôïn troøn xoe, caén chaët hai haøm raêng, neùt maët ñaày veû caêm phaãn thì nghó buïng: -Ta cuøng ngöôøi naøy voán khoâng quen bieát laïi khoâng thuø oaùn. Hai nöôùc Toáng, Lieâu vì ñaâu maø gaây neân thuø haän? Ngöôøi Toáng baûo ngöôøi Khaát Ñan xaâm chieám ñaát ñai cuûa hoï, ngöôøi Khaát Ñan mình laïi baûo ngöôøi Haùn queân aân phuï nghóa, khoâng giöõ lôøi höùa. Mình chaúng bieát ai phaûi ai traùi? Gia Luaät Hoàng Cô thaáy A Töû lieäng ñinh ba laïi ñaâm cheát ngöôøi ñi saên kia thì trong loøng caû möøng noùi: -Thuû phaùp coâ nöông thaät laø tuyeät dieäu! Baûn laõnh coâ ít ngöôøi bì kòp. Vöøa roài muõi ñinh ba khoâng ñaû thöông ñöôïc Nam vieän Ñaïi vöông thì thieät laø may! Neáu y bò thöông, duø chæ laø moät veát thöông raát nhoû nheï cuõng khoâng khoûi laøm lôõ vieäc lôùn cuûa traãm. Khoâng bieát traãm neân troïng thöôûng coâ nöông theá naøo cho xöùng ñaùng? Lieâu chuùa coøn ñang ngaãm nghó chöa quyeát ñònh ñöôïc thì A Töû ñaõ noùi ngay: -Taâu hoaøng thöôïng! Hoaøng thöôïng ñaõ phong cho tyû phu tieåu nöõ laøm moät vò quan lôùn, thì xin Hoaøng thöôïng cuõng cho tieåu nöõ moät chöùc quan ñeå laøm chôi(!). Tieåu nöõ khoâng caàn chöùc to nhö tyû phu nhöng cuõng ñöøng nhoû quaù ñeå ngöôøi ta coi vaøo khoâng ñöôïc. Gia Luaät Hoàng Cô cöôøi ñaùp: -Nöôùc Lieâu ta khoâng coù phuï nöõ laøm quan. Traãm phong cho khanh laøm coâng chuùa. Nhöng khoâng bieát coâng chuùa ñöôïc gì nhæ? aø phaûi roài! Bình Nam coâng chuùa! A Töû bóu moâi noùi: -Laøm gì chaû noùi, chöù laøm coâng chuùa thì khoâng laøm ñaâu. Hoàng Cô laáy laøm kyø hoûi: -Sao laïi khoâng laøm? A Töû ñaùp: -Hoaøng thöôïng laø nghóa huynh nghóa ñeä vôùi tyû phu. Neáu tieåu muoäi nhaän laøm coâng chuùa thì coù khaùc chi laø con gaùi Hoaøng thöôïng, chaúng hoaù ra thaáp xuoáng moät baäc ö? Hoàng Cô thöôøng ñeå yù ñeán taâm söï ngöôøi ngoaøi. Y nghe A Töû keâu Tieâu Phong laø tyû phu tröôøng tyû phu ñoaûn moät caùch raát ñaèm thaém, thì hieåu taâm söï naøng ngay. Tieâu Phong tuy ôû ngoâi cao maø khoâng gaàn nöõ saéc. Theo taäp tuïc nöôùc Lieâu thì ñòa vò cuûa oâng ñöøng noùi ba boán vôï maø naêm theâ baûy thieáp cuõng ñaùng. Lieâu chuùa thaáy naøng hôïp tình yù vôùi Tieâu Phong, nhöng vì naøng coøn nhoû tuoåi khoâng tieän thaønh thaân. Y lieàn cöôøi noùi: -Chöùc coâng chuùa cuûa coâ nöông coøn lôùn hôn coâng chuùa thöôøng maø vaøo haøng em gaùi traãm, chöù khoâng phaûi haøng con. Chaúng nhöõng traãm phong cho coâ laøm Bình Nam coâng chuùa maø coøn muoán giuùp cho coâ thoaû loøng taâm nguyeän neân chaêng? A Töû ñoû maët leân hoûi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Tieåu muoäi coù taâm nguyeän gì? Sao beä haï laïi bieát? Beä haï laø ñöùc Hoaøng ñeá, leõ naøo gaëp ñaâu noùi ñaáy ñöôïc? A Töû chaúng bieát sôï trôøi sôï ñaát laø gì, neân ñoái vôùi Gia Luaät Hoàng Cô cuõng chaúng giöõ leã vua toâi. Maët khaùc leã giaùo nöôùc Lieâu cuõng raát giaûn dò. Tieâu Phong laïi laø ngöôøi ñöôïc Hoàng Cô raát yeâu meán raát tin caäy, neân A Töû muoán noùi sao thì noùi. Y vaãn cöôøi hì hì noùi: -Chöùc Bình Nam coâng chuùa ñoù neáu khanh khoâng laøm thì traãm khoâng phong nöõa. Naøo! Moät, hai, ba... Khanh coù chòu laøm khoâng? A Töû lieàn laïy phuïc xuoáng, kheõ noùi: -A Töû taï ôn Hoaøng thöôïng! Tieâu Phong cuõng khom löng thi leã noùi: -Ña taï beä haï! -------------------oOo------------------- Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2