Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 153

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

63
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 153:Tiêu Ðại Vương không chịu Tiêu Phong từ khi lỡ tay ngộ sát A Châu, ông thương A Tử như em gái mình, nên nàng được Liêu chúa gia ơn, ông cũng ngỏ lời bái tạ.... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết mà chủ yếu là những truyện của Kim Dung,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 153

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM NAÊM MÖÔI BA TIEÂU ÑAÏI VÖÔNG KHOÂNG CHÒU XUAÁT CHINH Tieâu Phong töø khi lôõ tay ngoä saùt A Chaâu, oâng thöông A Töû nhö em gaùi mình, neân naøng ñöôïc Lieâu chuùa gia ôn, oâng cuõng ngoû lôøi baùi taï. Gia Luaät Hoàng Cô laïi cho laø mình ñoaùn khoâng sai, buïng baûo daï: -Baây giôø ta thaønh toaøn hoân söï cho y moät caùch vinh quang, roài sai y khôûi binh ñaùnh Toáng chaéc laø y phaûi taän taâm kieät löïc. Tieâu Phong laïi töï hoûi: -Phen naøy Hoaøng thöôïng Ñoâng du laø coù yù gì? Ngaøi ñaõ phong A Töû laøm coâng chuùa maø coøn theâm hai chöõ "Bình Nam" laø nghóa laøm sao? Hôõi oâi! Bình Nam, Bình Nam!... Phaûi chaêng laø coù yù ñoäng binh ñaùnh xuoáng Nam trieàu? Hoàng Cô naém laáy tay Tieâu Phong noùi: -Ngöï ñeä! Hai ta laâu ngaøy chöa gaëp nhau. Baây giôø ñi chôi noùi chuyeän vôùi nhau moät luùc. Hai ngöôøi cöôõi ngöïa ñi veà phía Nam. Ngöïa hay maø ñöôøng saù laïi baèng phaúng. Chôùp maét ñaõ ñi ñöôïc ngoaøi ba möoi daëm. Nôi ñaây laø moät khu ñoàng ruoäng baùt ngaùt hoang vu, toaøn luùa maù cuøng coû daïi, moïc chen nhau. Choã naøo cuõng ñaày choâng gai, vì laâu ngaøy khoâng ngöôøi ñi laïi. Tieâu Phong nghó thaàm: -Ngöôøi Toáng vì sôï boïn mình ñeán ñaây cöôùp löông thaûo, neân ñaønh boû hoang maáy traêm vaïn khoaûn h ruoäng toát naøy. Moãi moät khoaûnh ruoäng naøy ñeàu nuoâi soáng ñöôïc bao nhieâu sinh linh. Hoï ñaõ toán bao nhieâu huyeát leä môùi laøm thaønh ruoäng toát nhö vaäy. Gia Luaät Hoàng Cô ra roi cho ngöïa chaïy leân treân moät caùi goø nhoû, ñöùng nhìn boán phía ra veû töï haøo. Tieâu Phong cuõng giuïc ngöïa theo leân. OÂng ngoù theo con con maét cuûa Hoàng Cô nhìn veà phía Nam thaáy nuùi ñoài chaäp chuøng bao la baùt ngaùt, khoâng bieát ñaâu laø cuøng taän. Gia Luaät Hoàng Cô troû ñaàu roi ngöïa veà phía Nam noùi: -Ngöï ñeä ôi! Traãm nhôù laïi ba möôi naêm tröôùc ñaây phuï hoaøng ñaõ daãn traãm tôùi ñaây troû cho hay giang sôn gaám voùc naøy laø cuûa nhaø Ñaïi Toáng... Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Tieâu Phong noùi: -Daï! Hoàng Cô laïi noùi: -Ngöï ñeä töø thöûa nhoû sinh tröôûng ôû ñaát Nam, am hieåu nhieàu veà nhaât vaät cuøng soâng nuùiNam Mau. Phaûi chaêng döôùi ñoù sung söôùng hôn nhieàu chöù, khoâng reùt möôùt khoå sôû nhö chuùng ta? Tieâu Phong ñaùp: -Thaàn nghó raèng ôû ñaâu cuõng coù caùi khoaùi laïc cuûa noù. Trong taâm coù thö thaùi thì ngöôøi môùi vui söôùng ñöôïc. Ngöôøi Nam khoâng quen ôû Phöông Baéc. Ngöôøi Baéc cuõng khoâng quen ôû phöông Nam. Taïo hoaù ñaõ an baøy nhö vaäy. Neân heã ai mieãn cöôõng ñöùng nuùi naøy troâng nuùi noï thì toå röôùc laáy phieàn naõo vaøo mình. Hoàng Cô hoûi: -Thöù thì ngöôøi Baéc xuoáng ôû Phöông Nam quen roài laïi quay trôû veà Mieàn Baéc cuõng caûm thaáy phieàn naõo sao? Tieâu Phong ñaùp: -Thaàn laø ngöôøi phieâu baït giang hoà. Boán beå ñaâu cuõng laø nhaø, neân khaùc vôùi nhöõng ngöôøi daân thöôïng. Nay ñöôïc beä haï ban cho coù choã nöông thaân laïi ñöôïc quan cao loäc haäu, trong loøng raát ñaïi ñöùc, coøn coù ñieàu chi phieàn muoän nöõa? Hoàng Cô quay laïi nhìn vaøo maët Tieâu Phong moät luùc. Tieâu Phong khoâng muoán boán maét gaëp nhau lieàn mæm cöôøi, roài nhìn ra phía khaùc. Hoàng Cô chaäm raõi noùi: -Ngöï ñeä! Traãm cuøng ngöï ñeä tuy coù boån phaän vua toâi maø thöïc laø anh em keát nghóa. Laâu ngaøy chöa noùi chuyeän vôùi nhau sao ngöï ñeä giöõ thuû leã quaân thaân? Tieâu Phong ñaùp: -Tröôùc kia keû vi thaàn chöa ñöôïc bieát beä haï, thaáy mình maïo muoäi ñaõ nhieàu. Nhöng sau khi bieát roài, ñaâu daùm laáy nghóa anh em maø xöû? Hoàng Cô thôû daøi noùi: -Laøm Hoaøng ñeá thì khoâng ñöôïc giao keát thaân nhieät cuøng ngöôøi heát loøng heát daï vôùi mình hay sao? Ngöï ñeä ôi! Traãm muoán cuøng hieàn ñeä boân taåu giang hoà, khoâng bò ñieàu gì caâu thuùc. hoaù ra laïi noùng. Tieâu phong noùi: -Beä haï ñaõ thích keát baïn cuõng chaúng khoù gì, Thaàn coù hai ngöôøi keát nghóa ñeä huynh ôû Trung Nguyeân, moät laø Hö Truùc Töû ôû cung Linh Thöùc vaø moät laø Ñoaøn Döï ngöôøi nöôùc Ñaïi Lyù. Hoï ñeàu laø nhöõng haàu töû oâm baàu nhieät huyeát phôi gan traûi maät cuøng ngöôøi. Neáu beä haï muoán gaëp hoï, thaàn xin môøi hoï qua chôi Lieâu quoác. Nguyeân Tieâu Phong töø khi veà Nam Kinh, haøng ngaøy phaûi giao thieäp vôùi quaàn thaàn cuøng töôùng só nöôùc Lieâu. Töø lôøi noùi cho ñeán tính tình ñeàu khoâng phuø hôïp, neân oâng vaãn nhôù Ñoaøn Döï vaø Hö Truùc, oâng mong hoï ñeán nöôùc Lieâu >>>>> Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Hoàng Cô caû möøng noùi: -Hieàn ñeä ñaõ coù anh em keát nghóa, thì sai ngöôøi ñöa thö môøi hoï ñeán nöôùc Lieâu. Neáu hoï muoán laøm quan thì traãm seõ phong cho hai ngöôøi ñoù coù nhöõng quan töôùc lôùn. Tieâu phong mæm cöôøi ñaùp : -Thaàn môøi hoï qua chôi thì ñöôïc, nhöng laøm quan thì hoï khoâng laøm ñöôïc ñaâu. Hoàng Cô traàm ngaâm moät luùc roài noùi: -Hieàn ñeä! Traãm xem neùt maët cuøng lôøi noùi cuûa hieàn ñeä döôøng nhö coù yù khoâng vui. Traãm duø laø vua, giaàu goàm boán beå, maø khoâng laøm cho ngöï ñeä ñöôïc nhö yù, coøn laøm ca ca theá naøo ñöôïc! Tieâu Phong trong loøng caûm ñoäng ñaùp: -Thaàn khoâng daùm giaáu beä haï, vieäc laàm lôõ cuûa thaàn laø moät moái haän chung thaân, khoâng coøn caùch naøo vaõn hoài ñöôïc nöõa. Roài oâng thuaät sô quan laïi chuyeän ñaõ ngoä saùt A Chaâu cho Hoàng Cô nghe. Hoàng Cô voã ñuøi ñaùnh ñeùt moät caùi roài noùi: -Thaûo naøo hieàn ñeä gaàn boàn möôi tuoåi vaãn chöa laáy vôï thì ra khoâng queân ñöôïc ngöôøi cuõ. Hieàn ñeä! Caùi laàm lôõ cuûa hieàn ñeä ñeàu goác töï boïn ngöôøi Haùn taøn baïo maø ra. Nhaát laø boïn Caùi Bang laïi caøng vong aân boäi nghóa. Hieàn ñeä baát taát phaûi phieàn naõo. Traãm laäp töùc höng binh chinh phaït Nam Man gieát cho kyø heát boïn Caùi Bang cuøng voõ laâm Trung Nguyeân ñeå traû moái thuø chuùng haï saùt maãu thaân ñeä cuøng caùi haäu vaây khoán ñeä ôû Tuï Hieàn trang. Hieàn ñeä thích con gaùi Nam Man xinh ñeïp thì traãm seõ baét veà cho hieàn ñeä moät vaøi nghìn teân ñeå phuïc thò cuõng chaúng khoù gì. Tieâu Phong nôû moät nuï cöôøi ñau khoå nghó thaàm: -Mình ñaõ gieát laàm A Chaâu thì kieáp naøy quyeát chaúng laáy ai nöõa. Duø laø haøng ngaøn haøng vaïn thieáu nöõ ngöôøi Haùn cuõng chaúng thay theá cho naøng ñöôïc. Hoaøng thöôïng chæ quen ôû vôùi haøng traêm haïng cung phi chöa hieåu chöõ "tình" theá naøo ñöôïc? OÂng lieàn noùi: -Ña taï beä haï! Nhöng moái thuø oaùn giöõa thaàn vaø boïn voõ laâm Trung Nguyeân khoâng coøn nöõa, vì chính tay vi thaàn ñaõ gieát khoâng bieát bao nhieâu ngöôøi Trung Nguyeân. Neáu coøn keùo daøi moái thuø oaùn gaây cuoäc chieán chinh thì hoaï hoaïn khoâng bieát ñeán ñaâu maø keå. Gia Luaät Hoàng Cô cöôøi ha haû, noùi: -Ngöôøi Toáng troïng vaên khinh voõ, noùi khoaùc thì hay laém, nhöng ñuïng ñeán chieán tranh, chöa chaéc ñaõ chòu noåi moät traän. Hieàn ñeä anh huøng voâ ñòch, laõnh binh Nam chinh chæ trong moät ngaøy bình ñònh Nam Man coøn lo gì hoaï hoaïn? Hieàn ñeä! Laàn naøy ca ca ñeán ñaây, hieàn ñeä coù bieát vì leõ gì khoâng? Tieâu Phong ñaùp: -Thaàn ñang troân g chôø beä haï cho bieát! Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Hoàng Cô cöôøi noùi: -Vieäc thöù nhaát laø traãm ñeán ñaây baøn vôùi hieàn ñeä. Tình theá nöôùc Taây Haï hieåm trôû theá naøo? Quaân maõ maïnh yeáu ra sao? Hieàn ñeä môùi qua Taây Haï chaéc ñaõ bieát roõ? Vaäy hieàn ñeä cho traãm hay lieäu laáy nöôùc Taây Haï ñöôïc chaêng? Tieâu Phong giaät mình kinh haõi nghó thaàm: -Hoaøng thöôïng möu ñoà nhieàu quaù! Ñaõ muoán chieám Nam Toáng, coøn toan laáy Taây Haï. OÂng nghó vaäy, lieàn ñaùp: -Thaàn vöøa roài ñi Taây Haï chæ laø ñeå xem cuoäc naùo nhieät veà vieäc caàu thaân cuûa coâng chuùa nöôùc naøy, khoâng nghó gì ñeán ñòa theá chieán traän caû. Xin beä haï minh xeùt. Thaàn tuy töøng traûi giang hoà, nhöng chæ laø nhöõng cuoäc tyû ñaáu taàm thöôøng vôùi ngöôøi voõ laâm, coøn vieäc haønh binh boá traän, thieät tình khoâng hieåu gì heát. Gia Luaät Hoàng Cô noùi: -Hieàn ñeä baát taát phaûi quaù khieâm nhöôïng. Nay ca ca ñeán ñaây coøn coù vieäc thöù hai nöõa laø thaêng quan taán töôùc cho hieàn ñeä. Vaäy hieàn ñeä nghe ca ca gia phong. Tieâu Phong ñaùp: -Keû vi thaàn chòu ôn naëng cuûa beä haï ñaõ nhieàu... Gia Luaät Hoàng Cô doõng daïc ngaét lôøi: -Nam Vieän ñaïi vöông Tieâu Phong haõy nghe traãm gia phong! Tieâu Phong ñaønh phaûi voäi vaøng nhaûy xuoáng ngöïa, laïy phuïc döôùi ñaát. Boãng nghe Hoàng Cô tuyeân boá: -Nam Vieän ñaïi vöông Tieâu Phong heát daï trung thaønh vôùi quoác gia, laøm chaân tay cho traãm. Nay phong leân töôùc Toáng vöông lónh aán Bình Nam ñaïi nguyeân soaùi. Khaâm thöû! Tieâu Phong trong loøng nghi hoaëc khoâng bieát laøm theá naøo, lieàn taâu: -Keû vi thaàn chöa laøm neân coâng traïng gì, khoâng daùm thoï laõnh ôn saâu cuûa beä haï! Hoàng Cô nghieâm gioïng hoûi: -Sao? Ngöôi khaùng cöï meänh leänh cuûa traãm ö? Tieâu Phong thaáy Hoaøng ñeá nghieâm gioïng, bieát raèng khoâng theå choái töø ñaønh khaáu ñaàu ñaùp: -Thaàn Tieâu Phong taï ôn beä haï! Hoàng Cô cöôøi ha haû, noùi: -Coù theá môùi laø hieàn ñeä cuûa traãm! Lieâu chuùa ñöa hai tay ra ñôõ Tieâu Phong daäy, noùi: -Hieàn ñeä! Laàn naøy traãm xuoáng Nam khoâng phaûi laø chæ tôùi Nam Kinh maø thoâi, coøn muoán ngöï giaù vaøo thaønh Bieän Löông nöõa! Tieâu Phong laïi moät phen kinh haõi, quyø taâu: -Beä haï muoán ñeán Bieän Löông... Theá thì sao... Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Lieâu chuùa caû cöôøi ngaét lôøi: -Hieàn ñeä ñaõ laø Nam Bình ñaïi nguyeân soaùi thoáng lónh ba quaân leân ñöôøng tröôùc ñi! Chuùng ta tôùi thaúng Bieän Löông! Sau naøy bình xong Toáng quoác hieàn ñeä seõ ñaët phuû Toáng vöông ôû ngay hoaøng cung cuûa thaèng loûi Trieäu Huù trong thaønh Bieän Löông. Tieâu Phong hoûi: -Theo lôøi beä haï thì ra ta khai chieán vôùi Nam trieàu ö? Lieâu chuùa ñaùp: -Khoâng phaûi laø khai chieán! Ngaøy tröôùc Nam trieàu coøn Hoaøng thaùi haäu caàm quyeàn chính, moïi vieäc ñeàu coù khuoân pheùp, neân tuy ta muoán khôûi binh Nam chinh, nhöng khoâng naém chaéc phaàn thaéng. Baây giôø muï giaø ñoù cheát roài, thaèng loûi Trieäu Huù chöa raùo maùu ñaàu, töï nhieân phaùi ngöôøi chænh ñoán vieäc Baéc phoøng, huaán luyeän ba quaân, doàn löông chöùa thaûo, moä binh nuoâi ngöïa. Theá laø thaèng loûi ñoù coá yù gaây haán vôùi ta, chöù coøn gì nöõa? Tieâu Phong noùi: -Vieäc Nam trieàu huaán luyeän só toát, töôûng ta baát taát phaûi can thieäp ñeán hoï. Maáy naêm nay Toáng, Lieâu khoâng xaûy ra cuoäc giao binh, hai nöôùc töø trong trieàu cho chí ngoaøi noäi ñeàu an höôûng thaùi bình. Giaû tyû Trieäu Huù coù xaâm phaïm coõi bôø, roài ta ñaùnh cho taøn taï. Coøn y maø sôï oai voõ cuûa beä haï khoâng daùm voïng ñoäng, ta chaúng caàn gaây söï vôùi y laøm gì? Hoàng Cô noùi: -Hieàn ñeä coù choã chöa hay, laø Nam trieàu ñaát roäng ngöôøi nhieàu, saûn vaät phong phuù. Neáu hoï coù vò minh chuùa trò nöôùc maø muoán thoân tính Ñaïi Lieâu, chuùng ta khoù loøng ñòch noåi. May maø thaèng loûi Trieäu Huù môùi leân caàm quyeàn ñaõ laøm ñieàu baát nghóa, phoùng truïc heát nhöõng vò ñaïi thaàn coù kieán thöùc. Caû Toâ Ñoâng Pha coøn bò bieám ra ñoàn thuû bieân cöông. Luùc naøy vua toâi hoï chaúng ñoàng loøng, thaät laø cô hoäi ngaøn naêm moät thuôû. Neáu mình khoâng cöû söï thì coøn ñôïi ñeán bao giôø? Tieâu Phong nhìn veà phía Nam töôûng töôïng ra caûnh haøng ngaøn haøng vaïn quaân Lieâu ñang rong ruoåi, nhaø cöûa bò taøn phaù, löûa chaùy nguùt trôøi, giaø treû trai gaùi ôû Trung Nguyeân ñeàu bò voù ngöïa daøy xeùo reân xieát! Teân baén nhö möa, quaân Toáng vaø quaân Lieâu ñang chieán ñaáu cöïc kyø khoác lieät. Nhöõng caûnh maùu ñoå thaây phôi, xöông chaát thaønh non, hieän ra tröôùc maét... Tieâu Phong coøn ñang ñau buoàn veà nhöõng aûo aûnh saép xaûy ra, thì Hoàng Cô laïi leân tieáng: -Toå toâng gioøng gioáng Khaát Ñan ta bao giôø cuõng nghó ñeán chuyeän thu phuïc Nam trieàu, maáy phen cöû ñoäng ñeàu bò thaát baïi. Ngaøy nay meänh trôøi ñaõ veà vôùi ta, tay ta coù theå laäp neân coâng lôùn. Hieàn ñeä! Sau naøy teân tuoåi hai ta ghi vaøo thanh söû. Ñoù chaúng laø moät vieäc hay laém ru? Tieâu Phong daäp ñaàu noùi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Kính taâu beä haï! Vi thaàn coù moät vieäc khaån caàu! Hoàng Cô kinh haõi hoûi: -Hieàn ñeä coù ñieàu chi, maø söùc ca ca laøm ñöôïc thì baát luaän ñieàu gì cuõng öng thuaän! Tieâu Phong noùi: -Xin beä haï vì öùc trieäu sinh linh cuûa hai nöôùc Toáng, Lieâu maø ruû loøng thöông thu yù chæ Nam chinh laïi. Ngöôøi Khaát Ñan chuùng ta laáy ngheà saên baén, chaên nuoâi ñeå sinh soáng, thì duø coù laáy ñöôïc ñaát ñai Nam trieàu cuõng baèng voâ duïng. Huoáng chi gaây vieäc ñao binh thaät laø ñieàm döõ. Neáu mình bò toaû nhueä thì khoâng khoûi thöông toån ñeán oai danh cuûa beä haï. Gia Luaät Hoàng Cô nghe lôøi Tieâu Phong thaáy thuyû chung oâng vaãn khoâng muoán cöû binh Nam chinh thì laáy laøm ngaïc nhieân vì ngöôøi Khaát Ñan töø vöông coâng cho ñeán töôùng soaùi ñaïi thaàn heã ai nghe thaáy hai chöõ "Nam chinh" ñeàu nhaûy nhoùt möøng vui, maø sao Tieâu Phong cöù khuyeân can ngaên trôû hoaøi. Gia Luaät Hoàng Cô laïi lieác maét nhìn Tieâu Phong, thaáy oâng riu ríu caëp loâng maøy ra veû lo buoàn, thì nghó thaàm: -Ta phong cho y laøm Toáng vöông kieâm Bình Nam ñaïi nguyeân soaùi. Theá laø y chæ döôùi quyeàn moät mình ta, maø ñöùng treân caû muoân ngöôøi. Taïi sao y laïi khoâng hôùn hôû möøng vui? Phaûi roài! Tuy y laø ngöôøi Lieâu, nhöng töø thuôû nhoû ñaõ ñöôïc boïn Nam Man nuoâi daïy. Coù theå noùi y phaân nöûa laø ngöôøi Nam Man. Nöôùc Ñaïi Toáng ñoái vôùi y ñaõ thaønh phuï maãu chi bang, neân y nghe ta ñònh phaùt binh ñaùnh Nam Man, y lieàn cöïc löïc can giaùn. Cöù tình hình naøy duø ta coù eùp uoång y daãn binh Nam chinh, e raèng y khoâng chòu doác loøng heát söùc. Lieâu chuùa laïi noùi: -yù traãm ñaõ quyeát! Hieàn ñeä chaúng neân noùi nhieàu nöõa! Tieâu Phong noùi: -Chinh chieán laø vieäc lôùn cuûa quoác gia, xin beä haï nghó kyõ. Neáu beä haï ñaõ quyeát ñònh Nam chinh, xin beä haï uyû thaùc cho baäc hieàn taøi naøo khaùc hay hôn. Neáu ñeå vi thaàn thoáng lónh ba quaân, e raèng laøm lôõ vieäc lôùn cuûa quoác gia vaø ñaéc toäi vôùi beä haï. Gia Luaät Hoàng Cô chuyeán naøy xuoáng Nam, trong loøng phaán khôûi, ñinh ninh ñöôïc Tieâu Phong taän taâm phuï hoaï vôùi mình baøn vieäc Nam chinh. Baây giôø nghe oâng noùi chaùn gheùt chieán tranh laïi khoâng chòu ñeå laõnh chöùc Bình Nam ñaïi nguyeân soaùi, trong loøng raát ñoãi khoâng vui. Lieâu chuùa noùi baèng moät gioïng traùch moùc: -Hieàn ñeä coi Nam trieàu troïng hôn Lieâu quoác, giöõ heát loøng trung vôùi Nam trieàu maø thôø ô vôùi nöôùc Ñaïi Lieâu ta phaûi chaêng? Tieâu Phong daäp ñaàu taâu: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Xin beä haï xeùt soi: Tieâu Phong laø ngöôøi nöôùc Lieâu dó nhieân laø phaûi taän trung vôùi Ñaïi Lieâu. Neáu gaëp böôùc nguy nan naøy duø phaûi nhaûy vaøo ñoáng löûa, cuõng quyeát khoâng luøi böôùc. Hoàng Cô noùi: -Thaèng loûi Trieäu Huù ñaõ naûy ra yù muoán doøm ngoù Ñaïi Lieâu. Ngöôøi ta thöôøng noùi: "Nhanh tay laø ñöôïc, chaäm böôùc taát nguy". Chuùng ta maø khoâng kieàm cheá hoï tröôùc thì caùi hoaï vong quoác coù theå xaûy ra. Chôø nguy môùi tra cöùu, ñaâu phaûi laø thöôïng saùch? Traãm mong hieàn ñeä vì vieäc nöôùc maø caàm quaân, sao hieàn ñeä laïi khoâng chòu? Tieâu Phong ñaùp: -Bình nhaät Tieâu Phong naøy gieát ngöôøi ñaõ nhieàu. Thöïc tình hai tay khoâng muoán nhuùng vaøo maùu tanh nöõa. Caàu xin beä haï cho thaàn ñöôïc töø quan vaøo choán sôn laâm aån laùnh. Gia Luaät Hoàng Cô nghe Tieâu Phong xin töø quan thì trong loøng caêm giaän coù yù muoán gieát ngay laäp töùc. Nhaø vua tay naém ñoác ñao toan ruùt ra ñaâm vaøo coå Tieâu Phong, nhöng laïi nghó raèng: -Ngöôøi naøy voõ coâng gheâ gôùm laém. Neáu mình cheùm y moät ñao maø y khoâng cheát thì mình taát bò y saùt haïi. Huoáng chi ngaøy tröôùc y ñaõ coù coâng cöùu maïng mình, laïi cuøng mình keát nghóa anh em. Theá maø ngaøy nay chæ vì moät caâu noùi khoâng hôïp ñaõ gieát keû coâng thaàn, sao khoûi mang tieáng vong aân phuï nghóa? Lieâu chuùa nghó theá roài, thôû daøi, buoâng tay ñao ra noùi: -yù kieán cuûa hieàn ñeä khoâng hôïp yù traãm. Vaäy hieàn ñeä haõy veà nghó laïi. Traãm mong raèng hieàn ñeä seõ hoài taâm chuyeån yù phuïng maïng xuaát chinh. Tieâu Phong tuy phuïc laïy döôùi ñaát, nhöng oâng baûn laõnh cao cöôøng, neân ngöôøi ñöùng beân chæ chau maøy hay moät cöû ñoäng, oâng cuõng bieát ngay. Huoáng chi Gia Luaät Hoàng Cô tay naém ñoác ñao naûy yù gieát ngöôøi? OÂng bieát raèng neáu mình coøn noùi moät caâu, taát Hoàng Cô trôû maët, lieàn ñaùp ngay: -Vi thaàn xin tuaân meänh! Roài oâng laäp töùc ñöùng leân daét ngöïa laïi cho Hoàng Cô. Hoàng Cô khoâng noùi nöûa lôøi, nhaûy phaét leân löng ngöïa ñi ngay. Vua toâi luùc tröôùc cöôõi ngöïa song song ñi xuoáng phía Nam. Baây giôø quay veà Baéc thì chuùa tröôùc toâi sau caùch nhau ñeán nöûa daëm ñöôøng. Tieâu Phong bieát raèng Gia Luaät Hoàng Cô ñaõ sinh loøng nghi kî, neáu oâng ñi gaàn quaù thì sôï nhaø vua khoâng yeân loøng, neân oâng ñaùnh baïo ñi sau moät quaõng xa. Hai ngöôøi veà ñeán thaønh Nam Kinh, Tieâu Phong môøi Lieâu chuùa nghæ laïi trong noäi ñieän phuû Nam Vieän ñaïi vöông. Hoàng Cô cöôøi noùi: -Ta khoâng ôû laïi vöông phuû ñeå khoûi phieàn hieàn ñeä, vaø muoán ñeå hieàn ñeä ñöôïc yeân tónh, nghó laïi moïi ñöôøng hoaï phuùc lôïi haïi. Traãm veà ngöï doanh an nghæ ñaây! Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Tieâu Phong lieàn ñöa Hoàng Cô ñeán ngöï doanh. Hoàng Cô ñem töø Thöôïng Kinh ñeán raát nhieàu baûo ñao, baûo kieám cuøng ngöïa hay, gaùi ñeïp, nhaát nhaát thöôûng cho Tieâu Phong heát. Tieâu Phong taï ôn ñöa veà vöông phuû. Tieâu Phong tröôùc nay vaãn chaúng ñeå yù gì ñeán chaùnh söï. OÂng khoâng öa saùch vôû chöõ nghóa, neân trong vöông phuû chaúng coù thö phoøng chi heát. Ngaøy thöôøng oâng cuøng chö töôùng ngoài trong ñaïi saûnh uoáng röôïu aên thòt cuõng nhö ngaøy ôû Caùi Bang. Caùc töôùng Khaát Ñan ôû trong tröôùng cuõng vaäy. Keå ra choã naøy ñoái vôùi Tieâu Phong cuõng raát yeân oån. Tieâu Phong ôû ngöï doanh trôû veà thì trôøi vöøa toái. Luùc oâng böôùc vaøo nhaø ñaïi saûnh thaáy döôùi aùnh löûa laäp loeø coù moät thieáu nöõ aùo tía naèm phuïc treân taám da hoå. Naøng chính laø A Töû. A Töû nghe tieáng böôùc chaân Tieâu Phong ñi vaøo, lieàn ngoài nhoûm daäy, ra oâm laáy coå Tieâu Phong. Naøng nhìn thaúng vaøo maét oâng hoûi: -Tieåu muoäi laïi ñeán ñaây, tyû phu coù vui möøng khoâng? Sao veû maët tyû phu vaãn buoàn thiu? Tieâu Phong laéc ñaàu ñaùp: -Ta coøn coù vieäc khaùc. A Töû! Töû muoäi ñeán ñaây ta möøng laém. Treân ñôøi naøy ta chæ coøn coù moät ngöôøi ñeå maø nghó ñeán chính laø Töû muoäi ñoù. Luùc naøo ta cuõng lo Töû muoäi gaëp chuyeän khoâng may. Nay Töû muoäi veà ñaây laïi khoûi maét roài thì ta khoâng coøn lo laéng gì nöõa. A Töû cöôøi noùi: -Tyû phu! Chaúng nhöõng tieåu muoäi khoûi maét maø Hoaøng thöôïng coøn phong cho laøm coâng chuùa. Naøng ngoài xuoáng taám da hoå, ñoàng thôøi keùo luoân Tieâu Phong ngoài xuoáng beân mình. -------------------oOo------------------- Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2