Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 20

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

52
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 20', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 20

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø hai m­¬i D¬i trong khoang thuyÒn §BiªndïBøc ®¶o hiÖn ra dÇn dÇn. NhanhHiÖn t¹i,hÕt, Hå ThiÕt HoarùngmÆc y ªm dµi ®Õn ®©u, råi còng ph¶i tµn. h¬n ai ph­¬ng §«ng ®∙ ®∙ s¸ng. phôc thñy thñ xong råi. Sau ®ã, y ®øng l¹i ®Çu thuyÒn, chê ®îi. Trong th©m t©m, y lu«n lu«n tù hái: - Biªn Bøc ®¶o cã g× l¹? Ngµy ngµy, h»ng ngµn, h»ng v¹n d¬i bay liÖng lîp trêi t¹i ®ã µ? V× muèn gÊp ®iÒu ®ã, y n«n nao suýt ph¸t ®iªn. B©y giê th× y ®∙ biÕt råi! Y hoµn toµn thÊt väng! ThÊt väng nÆng ®Õn ®é ®ê ng­êi ®øng chÕt t¹i chç! Ch¼ng nh÷ng kh«ng cã d¬i, dï chØ lµ mét con! Mµ bÊt cø c¸i g× kh¸c còng kh«ng lu«n! Biªn Bøc ®µo lµ mét hßn ®¶o träc, kh«ng hoa, kh«ng cá, kh«ng c©y, kh«ng d∙ thó, phi cÇm, kh«ng ng­êi! C¸i bän ng­êi ®Õn thuyÒn trong ®ªm, c¸ch ®ã mÊy giê, ch¼ng râ biÕn ®i ®©u mÊt d¹ng. Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - Trêi! Biªn Bøc ®¶o nh­ thÕ nµy sao? Tiªu Kim QuËt ë ®©y sao? Xem ra, tÊt c¶ ®Òu bÞ lõa ®Ých ®¸ng. L­u H­¬ng ng­ng träng thÇn s¾c, kh«ng véi tá bµy c¶m nghÜ. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Cßn nãi c¸i g× n÷a, nµo lµ c¶nh ®Ñp, nµo lµ r­îu ngon, con mÑ nã, ch¸n qu¸! §Õn mét bãng quû còng kh«ng! Tr­¬ng Tam c∙i: - C¸i g× kh«ng cã, chø quû vÉn cã nh­ th­êng! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Ng­¬i tr«ng thÊy? Tr­¬ng Tam ®iÒm nhiªn: http://www.vietkiem.com -356- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Th× ®ªm qua ®ã, kh«ng lµ quû th× lµ g×? Nh÷ng ng­êi theo chóng chØ sî bÞ chóng ®­a xuèng ®Þa ngôc! H¾n vèn c­êi, nãi xong c©u ®ã råi, h¾n hÕt c­êi ®­îc! H¾n nghe ®iÖn l¹nh ch¹y kh¾p c¬ thÓ. G¾n g­îng l¾m, h¾n nh×n sang L­u H­¬ng víi nÐt c­êi ®äng cña nô c­êi. H¾n hái: - Theo ng­¬i, bän ng­êi ®ªm h«m ®ã, trèn ë ®©u? L­u H­¬ng kh«ng ®¸p. Chµng ch­a biÕt g× c¶, th× ®¸p lµm sao ®­îc? Hå ThiÕt Hoa thèt: - Cã thÓ, chóng chuÈn bÞ s½n thuyÒn, ®­a bän Cao ¸ Nam lªn thuyÒn ®ã, chë ®i mét n¬i kh¸c mÊt råi! Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - Cã thÓ nh­ vËy l¾m! Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Còng cã thÓ, ®©y kh«ng ph¶i lµ Biªn Bøc. Chóng lµm nh­ vËy, lµ cèt ý ®­a bän ta ®Õn ®¶o nµy, cÇm ch©n chóng ta lu«n. Y thë ra, l¹i tiÕp lu«n: - Xem ra, chóng ta ph¶i bá x¸c t¹i ®©y råi! Tr­¬ng Tam nh¨n nhã mÆt: - ThuyÒn nhê cã ®¸ bªn d­íi chèng ®ì, nªn ch­a ch×m! Nh­ng lµm sao chóng ta ®­a thuyÒn ra kh¬i trë l¹i ®­îc? Vµ lµm sao chóng ta sèng trªn thuyÒn nµy ®­îc? Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - NÕu trªn ®¶o cã c©y, th× chóng ta cßn cã thÓ kÕt bÌ, ®ãng thuyÒn, rÊt tiÕc, mét ngän cá còng kh«ng lu«n! Tr­¬ng Tam vôt thèt: - Ng­¬i chê mét chót! Kh«ng ai biÕt h¾n sÏ lµm g×. ChØ thÊy h¾n phi th©n rêi s©n thuyÒn, nh¶y xuèng khoang. §o¹n h¾n trë lªn ngay. N¬i tay cã mét c¸i vß. Hå ThiÕt Hoa hái: - Ng­¬i ®i t×m r­îu cho ta ®ã µ? Cho ng­¬i biÕt hiÖn t¹i dï lµ mét híp, ta còng uèng kh«ng tr«i! http://www.vietkiem.com -357- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam l¾c ®Çu: - Muèi, chø kh«ng ph¶i r­îu! Hå ThiÕt Hoa trè m¾t: - Muèi? §Ó lµm g×? Ng­¬i ®iªn råi µ? Tr­¬ng Tam ®¸p: - Ng­êi ta nãi, muèn trÞ tµ, muèi còng gi¶i ®éc khÝ. L¹i ®©y, nÕm mét chót ®i! Hå ThiÕt Hoa nöa tin, nöa nghi, cuèi cïng råi còng nÕm mét chót. Tr­¬ng Tam b¶o: - Thªm n÷a ®i! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Ph¶i nÕm bao nhiªu muèi míi trõ ®­îc ®éc khÝ? Tr­¬ng Tam ®¸p: - Ýt nhÊt còng ph¶i nÕm hÕt mét vß muèi nµy! Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - §óng lµ ng­¬i ®iªn råi! Ng­¬i ®Þnh giÕt ta b»ng muèi ph¶i kh«ng? L­u H­¬ng mØm c­êi, thèt: - Cã lÏ h¾n ®Þnh ­íp muèi ng­¬i tr­íc, phßng sau nµy l­¬ng thùc c¹n, cã c¸i g× ¨n! Tr­¬ng Tam mØm c­êi: - Dï cho h¾n cã ¨n mÊy vß muèi, thÞt cña h¾n vÉn chua nh­ th­êng. Ta thµ chÞu ®ãi mµ chÕt chø kh«ng thÓ ¨n thø thÞt chua! Hå ThiÕt Hoa næi giËn: - Ng­¬i muèn g×, h¶? Tr­¬ng Tam ®iÒm nhiªn: - Ch¼ng cã ý tø g× c¶! BÊt qu¸, ta nghe thiªn h¹ nãi, loµi chuét ¨n nhiÒu muèi, sÏ biÕn thµnh d¬i, ta muèn thùc nghiÖm xem ng­êi cã gièng chuét hay kh«ng, ¨n nhiÒu muèi cã biÕn thµnh d¬i hay kh«ng! http://www.vietkiem.com -358- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan C©u nãi cña h¾n võa døt, th× mét c¸i t¸t tay cña Hå ThiÕt Hoa còng võa bay sang. Vèn cã ®Ò phßng tr­íc, Tr­¬ng Tam thôt lui l¹i xa h¬n ba b­íc, c­êi h× h×, thèt: - Ta muèn tù m×nh lµm cuéc thùc nghiÖm, nh­ng ta l¹i kh«ng thÝch ë ®©y m∙i m∙i mµ chÕt giµ, cho nªn thÊy kh«ng nªn biÕn thµnh d¬i! Bëi thµnh d¬i th× ph¶i ë ®©y m∙i m∙i! Hå ThiÕt Hoa rót tay vÒ, nh×n Tr­¬ng Tam thao l¸o, hái: - Ng­¬i cho r»ng ®Þa ph­¬ng nµy, ®óng lµ ®¶o Biªn Bøc? Tr­¬ng Tam ®¸p: - NÕu ®Þa ph­¬ng nµy kh«ng lµ ®¶o Biªn Bøc, th× Tr­¬ng Tam nµy kh«ng ph¶i lµ Tr­¬ng Tam! Tr­¬ng Tam ph¶i lµ chã! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - NÕu ®óng lµ Biªn Bøc ®¶o, th× c¸c ng­êi ®ã ë ®©u råi? Tr­¬ng Tam ®¸p: - Trong s¬n ®éng! Hå ThiÕt Hoa s¸ng m¾t, lªn kªu thÊt thanh: - Ph¶i råi! Trong lßng ®¶o, nhÊt ®Þnh cã bÝ mËt. Ng­êi trªn Biªn Bøc ®Òu ë trong lßng nói, cho nªn kh«ng ai thÊy ®Ìn, löa, khãi ë bªn ngoµi. Y dông lùc ®Ëp m¹nh tay xuèng ®Çu vai Tr­¬ng Tam c­êi lín, thèt: - §­îc l¾m, nhá ¬i! Ng­¬i th«ng minh h¬n «ng giµ ng­¬i l¾m ®ã! Giµ béi phôc! Béi phôc! BÞ ®Ëp vai, Tr­¬ng Tam ph¶i rïn m×nh, khom l­ng, nh¨n nhã mÆt: - Ta yªu cÇu ng­¬i ®õng béi phôc c¸ch ®ã! Ng­¬i mµ béi phôc ta m∙i, ch¾c ta ph¶i biÕn thµnh mét tªn cßm mÊt! Chît L­u H­¬ng hái: - Anh V¹n Lý?... Chõng nh­ l©u l¾m råi, ta kh«ng thÊy l∙o! Tr­¬ng Tam thèt: - Cã lÏ l∙o ta ®ang ë bªn d­íi, chän y phôc! http://www.vietkiem.com -359- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - Kh«ng ch¾c l∙o ë ®ã. Lóc lªn ®©y, ta thÊy cöa phßng cña l∙o më réng... Y c­êi, tiÕp lu«n: - Nh÷ng kÎ giµ kh«ng thÝch nhÞn ®ãi. Cã thÓ l∙o vµo trï phßng, kiÕm c¸i chi ®Ó ¨n. Tr­¬ng Tam l¾c ®Çu: - L∙o kh«ng cã ë t¹i trï phßng ®©u! Lóc ta vµo lÊy muèi t¹ trï phßng ch¼ng cã ai c¶. Bän thñy thñ trªn thuyÒn tô tËp ë phÝa sau, mét vµi tªn ®ang bµn t¸n l¨ng nh¨n. Trong hoµn c¶nh nµy, cßn ai cã t©m t×nh nghÜ ®Õn c¸i ¨n n÷a chø? L­u H­¬ng cau mµy: - C¸c ng­¬i gÆp l∙o ta lÇn cuèi, c¸ch ®©y bao l©u? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - PhÇn ta th× sau b÷a c¬m trong ®ªm qua ®Õn b©y giê. Tr­¬ng Tam ®¸p: - Cßn ta th× lóc thuyÒn ch¹m ®¸, ta cßn tr«ng thÊy l∙o. L­u H­¬ng hái: - Råi sau ®ã? Tr­¬ng Tam hõ mét tiÕng: - Th× kh«ng cßn thÊy l∙o n÷a, chø sao? Tõ lóc thuyÒn ch¹m ®¸, ai ai còng rèi lo¹n t©m thÇn, cßn ai l­u ý ®Õn ai n÷a? L­u H­¬ng ng­ng träng thÇn s¾c, mét lóc l©u vôt thèt: - Ch¾c lµ l∙o cßn ë trªn thuyÒn nµy, chø ch­a ®i ®©u. Chóng ta t×m l∙o xem! *** vietkiem.com *** Ba ng­êi ®Õn cöa khoang thuyÒn, ph¸t hiÖn ra Kim Linh Chi ®øng ®ã, chÆn lèi. Tr­¬ng Tam c­êi vuèt, thèt: http://www.vietkiem.com -360- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Xin Kim c« n­¬ng tr¸nh qua mét bªn, bän t¹i h¹ ®i t×m ng­êi! Kim Linh Chi hái: - §i t×m ai? Kh«ng ®îi ®èi t­îng ®¸p, nµng nh¹t giäng tiÕp lu«n: - NÕu c¸c ng­¬i muèn t×m Anh V¹n Lý, th× ®õng phÝ c«ng v« Ých. Hå ThiÕt Hoa kinh ng¹c: - V« Ých? T¹i sao? Kim Linh Chi kh«ng mµng ®Õn y, nªn kh«ng ®¸p. Tr­¬ng Tam l¹i c­êi vuèt, hái: - Ch¾c c« n­¬ng biÕt l∙o ë ®©u? Kim Linh Chi l¹nh lïng ®¸p: - L∙o ë ®©u, chóng ta kh«ng ai biÕt râ. BÊt qu¸ ta chØ biÕt lµ l∙o kh«ng cßn ë trªn thuyÒn th«i. Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - L∙o ®i råi? §i lóc nµo? Sao t¹i h¹ kh«ng thÊy? Kim Linh Chi còng kh«ng mµng ®Õn y, kh«ng ®¸p. Trong con m¾t nµng, trªn thÕ gian ch¼ng cã phÇn tö mang tªn Hå ThiÕt Hoa. Tr­¬ng Tam l¹i c­êi vuèt råi hái l­ît n÷a. Kim Linh Chi c­êi l¹nh, ®¸p: - Ta kh«ng h¬n c¸c ng­¬i mét con m¾t nµo, th× lµm sao mµ thÊy h¬n c¸c ng­¬i? Nµng cho r»ng ®èi ®¸p nh­ vËy lµ g©y tøc tèi cho ®èi t­îng, nµng h¶ d¹ l¾m. Råi nµng tiÕp: - L∙o chuång ®i do ng¶ h«ng thuyÒn ngay tõ c¸i lóc bän ng­êi trªn ®¶o Biªn Bøc ®Õn ®©y nghinh tiÕp Nguyªn Tïy V©n. Lóc ®ã ta ®óng ë m¹n thuyÒn. Lóc l∙o ®i, l∙o cã nhê ta nãi l¹i cho c¸c ng­¬i biÕt, r»ng l∙o ®∙ ph¸t hiÖn råi, vµ l∙o ph¶i ®uæi theo. L∙o hÑn víi c¸c ng­¬i, sÏ t×m mäi c¸ch gÆp l¹i c¸c ng­¬i t¹i ®¶o. Hå ThiÕt Hoa thë dµi, c­êi khæ: - Tèt! Can ®¶m l¾m! L∙o ®∙ giµ råi mµ vÉn gan lú, h¬n chóng ta nhiÒu. http://www.vietkiem.com -361- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng trÇm ng©m mét chót: - Anh tiªn sanh lµ tay b¾t trém c­íp h÷u danh nhÊt trªn ®êi nµy, cßn ai s¸nh kÞp! Cã nh÷ng viÖc, tiªn sanh lµm næi, mµ chóng ta th× ®¸nh chÞu th«i! Tr­¬ng Tam nèi tiÕp: - Ng­¬i nãi ph¶i! NhÊt lµ vÒ nhØ lùc! Trong ®ªm võa qua, ®ªm dµy, giã léng, m­a gµo, sãng thÐt, cã m¾t nh­ chóng ta còng cÇm nh­ mï. ChØ cßn cã c¸ch lµ dïng hai lç tai! Mµ hai tai cña chóng ta còng v« dông nh­ m¾t! Ph¶i cã lç tai cña Anh V¹n Lý míi mong kh¸m ph¸ ®­îc c¸i l¹! Hå ThiÕt Hoa phô häa: - Hµ huèng, nghÒ cña l∙o lµ b¾t trém c­íp! Chän c¸i nghÒ ®ã, l∙o ph¶i cã tµi ®Æc biÖt, ngoµi ra, kinh nghiÖm thu thËp trong nhiÒu n¨m qua, biÕn l ∙o trë thµnh tay qu¸n tuyÖt trÇn gian! RÊt tiÕc lµ c¸i viÖc l∙o ®∙ kh¸m ph¸ ra ®ã, l∙o kh«ng kÞp cho chóng ta biÕt! Tr­¬ng Tam xoay c©u chuyÖn: - Chóng ta tù ®éng ®i ®Õn ®¶o, hay chê ng­êi ®Õn tiÕp ®ãn? Hå ThiÕt Hoa l¹nh lïng: - §∙ ®îi ®­îc suèt mét ®ªm, th× ®îi thªm tÝ n÷a cã sao ®©u? Ng­¬i gÊp viÖc g× mµ nãng n¶y thÕ? §õng lµm cho hä cã ý. Day qua L­u H­¬ng, y hái: - Ph¶i vËy kh«ng, l∙o Xó Trïng? L­u H­¬ng kh«ng nghe y nãi g×, bëi chµng ®ang suy nghÜ vÒ viÖc chi ®ã. Chµng chît hái: - Cßn B¹ch LiÖp? Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - Ta quªn mÊt g∙! Tõ l©u l¾m råi, ta kh«ng thÊy g∙! Tr­¬ng Tam thèt: - Ta còng ch¼ng thÊy g∙ tõ b÷a c¬m tèi! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Hay lµ g∙ ®i theo Anh V¹n Lý? http://www.vietkiem.com -362- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam l¾c ®Çu: - Nµo ai biÕt, lóc thuyÒn ch¹m ®¸, l∙o kh«ng cã mÆt trªn s©n! Kim Linh Chi thèt: - Anh V¹n Lý chØ chuång ®i mét m×nh. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - ThÕ th× B¹ch LiÖp ®i ®©u? Kh«ng lÏ l∙o cßn nÊp trong thuyÒn? G∙ thÑn g× mµ kh«ng d¸m gÆp mÆt ai? Tr­¬ng Tam thèt: - Chóng ta ®i t×m g∙! V« luËn g∙ trèn ë ®©u, chóng ta còng t×m ra ®­îc! *** vietkiem.com *** Gian phßng thø nhÊt, bªn t¶ lµ gian cña Nguyªn Tïy V©n. Trong phßng, kh«ng cã ng­êi. §å vËt trÇn thiÕt rÊt hoa mü, nh­ng trËt tù bÞ ®¶o lén, mµu s¾c kh«ng hoµ hîp nhau, tr«ng rÊt xèn m¾t. §iÒu ®ã kh«ng quan hÖ g× víi Nguyªn Tïy V©n, bëi h¾n lµ kÎ mï, ®©u cÇn mét sù dung hîp khÐo lÐo? H¾n chiªm ng­ìng vËt quý gi¸, b»ng sê mã, chø kh«ng b»ng m¾t kia mµ. MiÔn lµ vËt n¬i nµo, h¾n quen tay, quen chç lµ ®­îc, sê mã m¸t tay, lµ ®­îc. Gian thø hai, lµ gian cña bän L­u H­¬ng. Tù nhiªn còng kh«ng cã ng­êi. Phßng cña Kim Linh Chi vµ Anh V¹n Lý còng thÕ. Hä sang qua d∙y phßng bªn h÷u. Gian cuèi cïng cöa ®ãng, then cµi. Tr­¬ng Tam thèt: - Ch¾c lµ C©u Tö Tr­êng ngñ trong gian nµy. BiÕt ®©u h¾n ch¼ng giÕt B¹ch LiÖp råi, sau ®ã qu¨ng x¸c B¹ch LiÖp lªn gi­êng h¾n? Tr­¬ng Tam cã vÎ qu¶ quyÕt qu¸, chõng nh­ chÝnh m¾t tr«ng thÊy nh­ vËy! Hå ThiÕt hoa biÕn s¾c ngay, lËp tøc dông lùc ®Èy c¸nh cöa. Trong phßng kh«ng cã ng­êi! C¸i g× còng kh«ng ngê! C¶ ®Õn gi­êng còng kh«ng! Hå ThiÕt Hoa c©m hËn, trõng m¾t nh×n Tr­¬ng Tam. Tr­¬ng Tam vê kh«ng thÊy ¸nh m¾t cña y! Trong phßng cña Cao ¸ Nam vµ Hoa Ch©n Ch©n ph¶ng phÊt mét mïi th¬m cña c¸c nµng l­u l¹i. H­¬ng cßn ®ã, ng­êi th× v¾ng mÆt råi. http://www.vietkiem.com -363- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hä ®Õn gian phßng cña Kh« Mai ®¹i s­. Ch©n ®Æt tr­íc ng­ìng cöa, Tr­¬ng Tam nghe x­¬ng sèng ín l¹nh, tay ®æ må h«i. H¾n miÔn c­ìng në mét nô c­êi, thèt: - BÊt tÊt vµo ®ã! Hå ThiÕt Hoa hái: - T¹i sao? Tr­¬ng Tam ®¸p: - Sau khi l∙o nh©n gia ngé n¹n bªn trong ®­îc quÐt dän s¹ch sÏ råi, cßn ai d¸m vµo ®ã n÷a? Hå ThiÕt Hoa l¹i hái: - T¹i sao kh«ng d¸m? Tr­¬ng Tam g­îng c­êi: - L∙o nh©n gia chÕt kh«ng nh¾m m¾t, quû hån h¼n cßn l¶ng v¶ng trong phßng, chê ng­êi nµo ®ã siªu sanh cho bµ! ChÝnh h¾n run m×nh tr­íc h¬n ai hÕt. H¾n muèn däa ng­êi, ng­êi ch­a sî, h¾n ®∙ sî. Kim Linh Chi biÕn s¾c mÆt tr¾ng nhît, c¾n m«i lÊy can ®¶m, l¾c ®Çu nãi: - Kh«ng nªn vµo ®ã lµ ph¶i! Hå ThiÕt Hoa còng sî nh­ hä, song nÕu nµng ®õng nãi g×, th× y ®∙ bá qua råi. V× nµng cÊt tiÕng, y muèn lµm tr¸i ý nµng liÒn. Vµ y toan vµo. Cöa khãa ngoµi. Tr­¬ng Tam cßn khuyªn: - §õng vµo! H¬n n÷a, dï ng­¬i kh«ng sî, cã vµo còng v« Ýt. Cöa khãa bªn ngoµi, ai vµo ®­îc trong ®ã mµ hßng t×m g×! H¾n võa døt c©u, th× Hå ThiÕt Hoa còng võa bÎ khãa xong. H¾n x« vÑt c¸nh cöa. §ét nhiªn, tõ bªn trong, mét lo¹i ©m thinh ph¸t väng ra, ai còng næi da gµ. TiÕng quû khãc? Hå ThiÕt Hoa toan hõ l¹i, mét vËt g× ®ã, mµu ®en ®en, bay xÊn ®Õn y. VËt ®ã lao vµo mÆt y. D¬i? Hå ThiÕt Hoa vung tay quÐt ngang, vËt ®ã r¬i xuèng ®Êt. §óng lµ mét con d¬i! Nh­ng trong tr­êng hîp ®ã, d¬i lµ con vËt ®¸ng sî nhÊt, h¬n c¶ ¸c ®iÓu, qu¸i thó nµo kh¸c. Hå ThiÕt Hoa nghe rîn m×nh, nh­ ch¹m ph¶i luång ®iÖn http://www.vietkiem.com -364- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan l¹nh. D¬i tõ ®©u ®Õn? Lµm sao nã chui ®­îc vµo trong mét c¨n phßng kÝn, cã khãa cÈn thËn bªn ngoµi? Nã tõ ®Þa ngôc bay lªn µ? Gian phßng ®ã lµ ®Þa ngôc? NÕu kh«ng ng­êi ta ®∙ quÐt röa s¹ch sÏ råi, sao l¹i cßn m¸u tanh? Tr­¬ng Tam bçng kªu lªn thÊt thanh: - Ng­¬i xem k×a! M×nh d¬i cã m¸u vÊy! D¬i, vèn ®en, b©y giê l¹i mang s¾c ®á. Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Ta giÕt nã chÕt, m¸u cña nã ch¶y ra! Y gi¶i thÝch, song ©m thinh biÕn ®æi lÑ. Tr­¬ng Tam l¾c ®Çu: - Mét con d¬i nhá nh­ vËy, ®©u cã qu¸ nhiÒu m¸u? Nghe nãi, d¬i cã thÓ hót m¸u ng­êi!... H¾n còng run lu«n! MÆt Kim Linh Chi biÕn s¾c thµnh mµu ®Êt, lïi l¹i tõng b­íc, tõng b­íc. Bçng, L­u H­¬ng chËn nµng l¹i, trÇm giäng thèt: - Xem ra, cã nhiÒu nguy hiÓm trªn thuyÒn nµy! Chóng ta kh«ng nªn ph©n t¸n nhau! Kim Linh Chi run giäng cùc ®é: - Nh­ng... nh­ng... con d¬i ®ã... m¸u... ë... ë... ®©u? L­u H­¬ng thèt: - §Ó t¹i h¹ vµo xem! Cã L­u H­¬ng dÉn ®Çu, mäi ng­êi sanh can ®¶m liÒn. Gian phßng qu¸ tèi! Mïi tanh nÆng nÒ! B¹ch LiÖp n»m ngöa t¹i chç Kh« Mai ®¹i s­ chÕt h«m qua. ThËm chÝ t­ thÕ n»m cña g∙ kh«ng kh¸c l¾m t­ thÕ cña ®¹i s­. BÊt qu¸, n¬i ngùc g∙ cã thªm mét lç hæng. M¸u ®æ tõ lç hæng ®ã. Kim Linh Chi quay m×nh, b­íc nhanh vÒ mét gãc, ôa möa liªn håi. Ng­êi duy nhÊt cßn nãi n¨ng ®­îc lµ L­u H­¬ng. Nh­ng, chµng kh«ng nãi g×, thõ ng­êi suy t­ mét lóc l©u, sau cïng míi cÊt tiÕng. - TrÝch T©m Thñ!... G∙ chÕt v× TrÝch T©m thñ ph¸p! http://www.vietkiem.com -365- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam lÊp vÊp thèt: - Ai giÕt g∙?... Ai? T¹i sao l¹i giÕt g∙? Hå ThiÕt Hoa ®ét nhiªn quay m×nh, ®èi diÖn víi Kim Linh Chi. MÆt h¾n biÕn tr¾ng ph¸t sî, y g»n tõng tiÕng: - C« n­¬ng ch×a tay ra gÊp! LÇn nµy, Kim Linh Chi kh«ng cßn lµm l¬ ®­îc n÷a. nµng run run giäng hái: - §Ó... ®Ó lµm g×? Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - T¹i h¹ muèn xem bµn tay cña c« n­¬ng! Kim Linh Chi dÊu tay ra sau l­ng, c¾n m«i, trõng m¾t ®¸p: - Tay ta cã g× ®¸ng xem ®©u! T×m tay ng­êi kh¸c mµ xem! Hå ThiÕt Hoa l¹nh lïng: - Ng­êi kh¸c ®∙ ®i råi! Ng­êi kh¸c tuyÖt ®èi kh«ng thÓ lµ hung thñ! Kim Linh Chi ró lªn: - Ch¼ng lÏ ng­¬i nhËn ®Þnh ta lµ hung thñ giÕt h¹i g∙? Hå ThiÕt Hoa còng hÐt lªn: - Kh«ng ph¶i c« n­¬ng th× cßn ai n÷a? Kim Linh Chi hÐt lín h¬n: - T¹i sao ng­¬i cho ta lµ hung thñ? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Tr­íc hÕt, c« n­¬ng chÆn cöa thang, råi b©y giê ng¨n trë, kh«ng ®Ó bän t¹i h¹ vµo phßng, v× c« n­¬ng sî bän t¹i h¹ ph¸t hiÖn ra x¸c chÕt. Cã ®óng vËy kh«ng? Y kh«ng ®îi Kim Linh Chi ph©n biÖt, l¹i tiÕp lu«n: - Hµ huèng, Kh« Mai ®¹i s­ ®∙ chÕt råi, mµ Cao ¸ Nam vµ Hoa Ch©n Ch©n còng ®∙ ®i råi. Trªn thuyÒn nµy, biÕt xö dông TrÝch T©m Thñ, chØ cßn cã mét m×nh c« n­¬ng th«i! Kim Linh Chi giËn run, hái: - Ng­¬i... cho r»ng, ta biÕt xö dông TrÝch T©m Thñ? http://www.vietkiem.com -366- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa c­êi g»n: - §∙ häc ®­îc Thanh Phong ThËp Tam Thøc cña ph¸i Hoa S¬n, th× nhÊt ®Þnh còng häc ®­îc TrÝch T©m Thñ cña ph¸i ®ã! Kim Linh Chi qu¸ tøc thµnh l¹nh lïng, c­êi mØa hái: - Chã biÕt Øa, ng­¬i còng biÕt c¶, ch¼ng lÏ ng­¬i lµ chã? Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t nh×n nµng mÊy phót, bçng thë dµi, thèt: - C« n­¬ng m¾ng, cø m¾ng, dï muèn ®¸nh cø ®¸nh, ch¼ng sao c¶. Bëi, chóng ta lµ b»ng h÷u mµ! Tuy nhiªn, b»ng h÷u lµ b»ng h÷u, c«ng ®¹o lµ c«ng ®¹o, v« luËn lµm sao, t¹i h¹ còng v× ng­êi chÕt mµ chñ tr× c«ng ®¹o! Kim Linh Chi còng trõng m¾t nh×n tr¶, råi nµng tõ tõ ®á mÆt, m¾t l¹i tõ tõ ­ít, lÖ tõ tõ ch¶y ra, r¬i xuèng ngùc ¸o mµu tÝm nh¹t cña nµng. Hå ThiÕt Hoa nghe nhãi tim, nh­ng vÉn gi÷ cøng r¾n, lê kh«ng thÊy nµng ®æ lÖ. Kim Linh Chi kh«ng lau lÖ, nµng khãc mµ m¾t vÉn nh×n Hå ThiÕt Hoa trõng trõng. Mét lóc l©u, nµng bu«ng tõng tiÕng: - Ng­¬i nhÊt ®Þnh cho ta lµ hung thñ, th× ta cßn biÕt nãi sao n÷a! Ng­¬i tïy tiÖn... Bá dë c©u nãi, nµng ®­a tay che mÆt, khãc thµnh tiÕng. Hå ThiÕt Hoa n¾m chÆt hai tay, cè gi÷ cøng r¾n. L©u l¾m, y quay m×nh l¹i. Lóc ®ã, L­u H­¬ng ®ang quan s¸t x¸c chÕt, ch¼ng râ chµng nghiªn cøu ®iÓm g×. Hå ThiÕt Hoa c¾n m¹nh r¨ng, råi gäi: - Nµy, ng­¬i b¶o ta ph¶i lµm sao? L­u H­¬ng kh«ng quay ®Çu l¹i, tõ tõ thèt: - Tèt h¬n hÕt, ng­¬i h∙y xin lçi nµng ®i! Cµng gÊp míi hay! Hå ThiÕt Hoa kªu lªn thÊt thanh: - Xin lçi! Ng­¬i b¶o ta nh­ vËy ®ã µ? L­u H­¬ng ®iÒm nhiªn: - Xin lçi, còng ch­a ®ñ, ng­¬i ph¶i thó nhËn r»ng ng­¬i lµ kÎ hå ®å nhÊt trªn ®êi, lµ mét ngèc tö häc ®ßi th«ng minh, sau cïng tù t¸t tay vµo mÆt hai c¸i, thËt m¹nh. Hå ThiÕt Hoa s÷ng sê, tõ tõ vuèt chãt mòi, ®o¹n hái: http://www.vietkiem.com -367- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - ThËt t×nh ng­¬i muèn ta ph¶i lµm nh­ vËy? L­u H­¬ng thë dµi: - PhÇn ng­¬i, ph¶i lµm nh­ vËy ®µnh råi. Cßn tha thø hay kh«ng, lµ tïy nµng, ta kh«ng d¸m biÕt ®Õn! Hå ThiÕt Hoa lÈm nhÈm: - Ch¼ng lÏ ng­¬i cho nµng kh«ng ph¶i lµ hung thñ? L­u H­¬ng ®¸p gän: - §­¬ng nhiªn lµ kh«ng! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - B»ng vµo ®©u, ng­¬i d¸m qu¶ quyÕt? L­u H­¬ng ®¸p lu«n: - B»ng vµo mÊy ®iÓm! Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - Nãi ®i! L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - Thø nhÊt, x¸c cña B¹ch LiÖp ®∙ cøng, m¸u ®Æc l¹i råi, ®Çu mãng tay biÕn ®en. Hå ThiÕt Hoa c∙i: - C¸i ®ã th× ta biÕt, cã c¸i x¸c chÕt nµo l¹i kh«ng nh­ vËy? L­u H­¬ng tiÕp: - Nh­ng Ýt nhÊt còng ph¶i sau khi chÕt nöa ngµy, thi thÓ míi cã t×nh tr¹ng ®ã. Hå ThiÕt Hoa lÈm nhÈm: - Nöa ngµy... ng­¬i muèn nãi lµ B¹ch LiÖp chÕt tr­íc giê tý trong ®ªm råi? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Ph¶i, lóc ®ã, thuyÒn ch¹m ®¸, mµ Kim c« n­¬ng th× cã mÆt trªn thuyÒn, v¶ l¹i nµng ®øng lÆng t¹i mét chç, th× ®©u cã c¸i viÖc nµng xuèng khoang thuyÒn, giÕt ng­êi? Hå ThiÕt Hoa chÕt lÆng. http://www.vietkiem.com -368- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng tiÕp lu«n: - Ngoµi ra, cßn ®iÓm nµy, lµ vâ c«ng cña B¹ch LiÖp rÊt cao, cho dï Kh« Mai ®¹i s­ sèng l¹i, còng kh«ng thÓ mét lÇn mµ giÕt chÕt g∙ ®­îc. Trõ phi, g∙ bÞ khiÕp h∙i s÷ng sê, quªn mÊt ph¶n øng. Hå ThiÕt Hoa c∙i: - Cã thÓ g∙ kh«ng t­ëng lµ ng­êi ®ã muèn giÕt g∙, nªn g∙ kh«ng ®Ò phßng. L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - Ng­¬i kh«ng nh×n thÊy vÎ kinh h∙i cßn hiÖn râ n¬i mÆt cña g∙ sao? H¼n lµ tr­íc khi chÕt, g∙ ph¸t hiÖn ra c¸i g× ®ã, ®¸ng sî cùc ®é. C¸i g× ®ã, cã thÓ lµ mét ng­êi, vµ t©m t­ cña g∙ lu«n lu«n bÞ ng­êi ®ã ¸m ¶nh! Chµng mØm c­êi, kÕt luËn: - Cã ai c«ng nhËn Kim c« n­¬ng lµ con ng­êi ®¸ng sî ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa ®øng ®ê m«t lóc, vôt quay m×nh l¹i, vßng tay x¸ s©u, lÝ nhÝ: - T¹i h¹... t¹i h¹ lÇm... t¹i h¹ Øa nh­ chã, t¹i h¹ lµ chã... Kim c« n­¬ng ®õng quan t©m ®Õn nh÷ng lêi t¹i h¹ nãi tr­íc ®©y! Kim Linh Chi xoay l­ng khãc thª th¶m h¬n. Hå ThiÕt Hoa khæ së hÕt søc, l¹i lÝ nhÝ: - T¹i h¹ lµ thø hå ®å, lµ ngèc tö häc ®ßi th«ng minh, t¹i h¹ ®¸ng chÕt, c« n­¬ng cã chÆt mét tr¨m t¸m m­¬i c¸i ®Çu cña t¹i h¹ còng kh«ng oan uæng! Kim Linh Chi bçng quay m×nh l¹i: - Ng­¬i nãi thËt? Hå ThiÕt Hoa ®¸p nhanh: - RÊt thËt! ThËt kh«ng cßn c¸i g× thËt h¬n! Tr­¬ng Tam chen vµo: - Lêi nãi th× thËt, mµ thËt sù ng­¬i cã ®ñ mét tr¨m t¸m m­¬i c¸i ®Çu kh«ng? Hå ThiÕt Hoa ®¹p ng­îc vÒ phÝa hËu mét ch©n, miÖng ®iÓm mét nô c­êi, thèt: - §Çu cña t¹i h¹ vèn to, tuy c« n­¬ng kh«ng cÇn chÐm ®óng sè mét tr¨m t¸m m­¬i nh¸t, Ýt nhÊt còng ph¶i vung tay b¶y t¸m m­¬i l­ît míi chÆt rông ®­îc! Y hy väng Kim Linh Chi bËt c­êi. http://www.vietkiem.com -369- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nh­ng, mÆt Kim Linh Chi dµi ra, r¨ng c¾n chÆt, l©u l¾m nµng míi thèt: - Ta kh«ng muèn chÆt ®Çu ng­¬i, ta chØ muèn c¾t ®øt c¸i l­ìi dµi cña ng­¬i th«i cho tõ nay ng­¬i hÕt nãi nh¶m! BÞ Hå ThiÕt hoa ®¹p tróng ®Çu gèi, chç ®ã cßn ª, h¾n ®­a tay chµ s¸t, miÖng xuýt xoa kªu ®au, råi cao giäng ®­a ý kiÕn: - NÕu c« n­¬ng kh«ng s½n ®ao, t¹i h¹ sÏ xuèng trï phßng lÊy cho mét con dao x¾t thÞt, x¾t rau mµ dïng! Kim Linh Chi trÇm g­¬ng mÆt, rót thanh thñy thñ trong m×nh ra, trõng m¾t nh×n Hå thiÕt Hoa, hái: - Ng­¬i cã tiÕc hay kh«ng? Hå ThiÕt Hoa thë ra, nhÕch nô c­êi khæ: - MÊt c¸i l­ìi, cøu c¸i ®Çu, t¹i h¹ cßn mong g× h¬n! Tøc thÕ nµo ®­îc Kim c« n­¬ng! Kim Linh Chi gËt ®Çu: - Tèt! Ng­¬i thÌ l­ìi ra ®i! Hå ThiÕt Hoa nh¾m m¾t, thÌ l­ìi liÒn. Kim Linh Chi b¶o: - Dµi h¬n chót n÷a! Dµi kh«ng cßn dµi ®­îc n÷a! Hå ThiÕt Hoa cè g¾ng thÌ l­ìi dµi thªm. Y muèn nãi mét c©u, song l­ìi ë bªn ngoµi, v« ph­¬ng ph¸t ng«n. Tr­¬ng Tam c­êi h× h×, chen vµo: - Kim c« n­¬ng ¬i! Muèn c¾t l­ìi h¾n, ph¶i c¾t tËn gèc. Phßng sau, nµy l­¬ng thùc hÕt råi, m×nh cã c¸i g× nÊu n­íng dïng t¹m! Kim Linh Chi ®¸p: - L­ìi cña h¾n ch¶ng cã bao nhiªu thÞt. Muèn dù phßng vËt thùc, ta ph¶i c¾t thªm ®«i vµnh tai! L­u H­¬ng vôt thèt: - Muèn c¾t, nªn c¾t thªm chiÕc mòi cña h¾n. §Ó chiÕc mòi ®ã l¹i còng ch¼ng Ých g×. Sím muén g× còng cã ng­êi ®Ïo nã, phÝ l¾m! Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: http://www.vietkiem.com -370- Converted to pdf by BacQuai
 16. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C¸c ng­¬i xem ta nh­ mét con thÞt ph¶i kh«ng? *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -371- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2