intTypePromotion=1

Lưu hương đảo soái - tập 20

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
48
lượt xem
2
download

Lưu hương đảo soái - tập 20

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 20', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 20

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø hai m­¬i D¬i trong khoang thuyÒn §BiªndïBøc ®¶o hiÖn ra dÇn dÇn. NhanhHiÖn t¹i,hÕt, Hå ThiÕt HoarùngmÆc y ªm dµi ®Õn ®©u, råi còng ph¶i tµn. h¬n ai ph­¬ng §«ng ®∙ ®∙ s¸ng. phôc thñy thñ xong råi. Sau ®ã, y ®øng l¹i ®Çu thuyÒn, chê ®îi. Trong th©m t©m, y lu«n lu«n tù hái: - Biªn Bøc ®¶o cã g× l¹? Ngµy ngµy, h»ng ngµn, h»ng v¹n d¬i bay liÖng lîp trêi t¹i ®ã µ? V× muèn gÊp ®iÒu ®ã, y n«n nao suýt ph¸t ®iªn. B©y giê th× y ®∙ biÕt råi! Y hoµn toµn thÊt väng! ThÊt väng nÆng ®Õn ®é ®ê ng­êi ®øng chÕt t¹i chç! Ch¼ng nh÷ng kh«ng cã d¬i, dï chØ lµ mét con! Mµ bÊt cø c¸i g× kh¸c còng kh«ng lu«n! Biªn Bøc ®µo lµ mét hßn ®¶o träc, kh«ng hoa, kh«ng cá, kh«ng c©y, kh«ng d∙ thó, phi cÇm, kh«ng ng­êi! C¸i bän ng­êi ®Õn thuyÒn trong ®ªm, c¸ch ®ã mÊy giê, ch¼ng râ biÕn ®i ®©u mÊt d¹ng. Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - Trêi! Biªn Bøc ®¶o nh­ thÕ nµy sao? Tiªu Kim QuËt ë ®©y sao? Xem ra, tÊt c¶ ®Òu bÞ lõa ®Ých ®¸ng. L­u H­¬ng ng­ng träng thÇn s¾c, kh«ng véi tá bµy c¶m nghÜ. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Cßn nãi c¸i g× n÷a, nµo lµ c¶nh ®Ñp, nµo lµ r­îu ngon, con mÑ nã, ch¸n qu¸! §Õn mét bãng quû còng kh«ng! Tr­¬ng Tam c∙i: - C¸i g× kh«ng cã, chø quû vÉn cã nh­ th­êng! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Ng­¬i tr«ng thÊy? Tr­¬ng Tam ®iÒm nhiªn: http://www.vietkiem.com -356- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Th× ®ªm qua ®ã, kh«ng lµ quû th× lµ g×? Nh÷ng ng­êi theo chóng chØ sî bÞ chóng ®­a xuèng ®Þa ngôc! H¾n vèn c­êi, nãi xong c©u ®ã råi, h¾n hÕt c­êi ®­îc! H¾n nghe ®iÖn l¹nh ch¹y kh¾p c¬ thÓ. G¾n g­îng l¾m, h¾n nh×n sang L­u H­¬ng víi nÐt c­êi ®äng cña nô c­êi. H¾n hái: - Theo ng­¬i, bän ng­êi ®ªm h«m ®ã, trèn ë ®©u? L­u H­¬ng kh«ng ®¸p. Chµng ch­a biÕt g× c¶, th× ®¸p lµm sao ®­îc? Hå ThiÕt Hoa thèt: - Cã thÓ, chóng chuÈn bÞ s½n thuyÒn, ®­a bän Cao ¸ Nam lªn thuyÒn ®ã, chë ®i mét n¬i kh¸c mÊt råi! Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - Cã thÓ nh­ vËy l¾m! Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Còng cã thÓ, ®©y kh«ng ph¶i lµ Biªn Bøc. Chóng lµm nh­ vËy, lµ cèt ý ®­a bän ta ®Õn ®¶o nµy, cÇm ch©n chóng ta lu«n. Y thë ra, l¹i tiÕp lu«n: - Xem ra, chóng ta ph¶i bá x¸c t¹i ®©y råi! Tr­¬ng Tam nh¨n nhã mÆt: - ThuyÒn nhê cã ®¸ bªn d­íi chèng ®ì, nªn ch­a ch×m! Nh­ng lµm sao chóng ta ®­a thuyÒn ra kh¬i trë l¹i ®­îc? Vµ lµm sao chóng ta sèng trªn thuyÒn nµy ®­îc? Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - NÕu trªn ®¶o cã c©y, th× chóng ta cßn cã thÓ kÕt bÌ, ®ãng thuyÒn, rÊt tiÕc, mét ngän cá còng kh«ng lu«n! Tr­¬ng Tam vôt thèt: - Ng­¬i chê mét chót! Kh«ng ai biÕt h¾n sÏ lµm g×. ChØ thÊy h¾n phi th©n rêi s©n thuyÒn, nh¶y xuèng khoang. §o¹n h¾n trë lªn ngay. N¬i tay cã mét c¸i vß. Hå ThiÕt Hoa hái: - Ng­¬i ®i t×m r­îu cho ta ®ã µ? Cho ng­¬i biÕt hiÖn t¹i dï lµ mét híp, ta còng uèng kh«ng tr«i! http://www.vietkiem.com -357- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam l¾c ®Çu: - Muèi, chø kh«ng ph¶i r­îu! Hå ThiÕt Hoa trè m¾t: - Muèi? §Ó lµm g×? Ng­¬i ®iªn råi µ? Tr­¬ng Tam ®¸p: - Ng­êi ta nãi, muèn trÞ tµ, muèi còng gi¶i ®éc khÝ. L¹i ®©y, nÕm mét chót ®i! Hå ThiÕt Hoa nöa tin, nöa nghi, cuèi cïng råi còng nÕm mét chót. Tr­¬ng Tam b¶o: - Thªm n÷a ®i! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Ph¶i nÕm bao nhiªu muèi míi trõ ®­îc ®éc khÝ? Tr­¬ng Tam ®¸p: - Ýt nhÊt còng ph¶i nÕm hÕt mét vß muèi nµy! Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - §óng lµ ng­¬i ®iªn råi! Ng­¬i ®Þnh giÕt ta b»ng muèi ph¶i kh«ng? L­u H­¬ng mØm c­êi, thèt: - Cã lÏ h¾n ®Þnh ­íp muèi ng­¬i tr­íc, phßng sau nµy l­¬ng thùc c¹n, cã c¸i g× ¨n! Tr­¬ng Tam mØm c­êi: - Dï cho h¾n cã ¨n mÊy vß muèi, thÞt cña h¾n vÉn chua nh­ th­êng. Ta thµ chÞu ®ãi mµ chÕt chø kh«ng thÓ ¨n thø thÞt chua! Hå ThiÕt Hoa næi giËn: - Ng­¬i muèn g×, h¶? Tr­¬ng Tam ®iÒm nhiªn: - Ch¼ng cã ý tø g× c¶! BÊt qu¸, ta nghe thiªn h¹ nãi, loµi chuét ¨n nhiÒu muèi, sÏ biÕn thµnh d¬i, ta muèn thùc nghiÖm xem ng­êi cã gièng chuét hay kh«ng, ¨n nhiÒu muèi cã biÕn thµnh d¬i hay kh«ng! http://www.vietkiem.com -358- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan C©u nãi cña h¾n võa døt, th× mét c¸i t¸t tay cña Hå ThiÕt Hoa còng võa bay sang. Vèn cã ®Ò phßng tr­íc, Tr­¬ng Tam thôt lui l¹i xa h¬n ba b­íc, c­êi h× h×, thèt: - Ta muèn tù m×nh lµm cuéc thùc nghiÖm, nh­ng ta l¹i kh«ng thÝch ë ®©y m∙i m∙i mµ chÕt giµ, cho nªn thÊy kh«ng nªn biÕn thµnh d¬i! Bëi thµnh d¬i th× ph¶i ë ®©y m∙i m∙i! Hå ThiÕt Hoa rót tay vÒ, nh×n Tr­¬ng Tam thao l¸o, hái: - Ng­¬i cho r»ng ®Þa ph­¬ng nµy, ®óng lµ ®¶o Biªn Bøc? Tr­¬ng Tam ®¸p: - NÕu ®Þa ph­¬ng nµy kh«ng lµ ®¶o Biªn Bøc, th× Tr­¬ng Tam nµy kh«ng ph¶i lµ Tr­¬ng Tam! Tr­¬ng Tam ph¶i lµ chã! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - NÕu ®óng lµ Biªn Bøc ®¶o, th× c¸c ng­êi ®ã ë ®©u råi? Tr­¬ng Tam ®¸p: - Trong s¬n ®éng! Hå ThiÕt Hoa s¸ng m¾t, lªn kªu thÊt thanh: - Ph¶i råi! Trong lßng ®¶o, nhÊt ®Þnh cã bÝ mËt. Ng­êi trªn Biªn Bøc ®Òu ë trong lßng nói, cho nªn kh«ng ai thÊy ®Ìn, löa, khãi ë bªn ngoµi. Y dông lùc ®Ëp m¹nh tay xuèng ®Çu vai Tr­¬ng Tam c­êi lín, thèt: - §­îc l¾m, nhá ¬i! Ng­¬i th«ng minh h¬n «ng giµ ng­¬i l¾m ®ã! Giµ béi phôc! Béi phôc! BÞ ®Ëp vai, Tr­¬ng Tam ph¶i rïn m×nh, khom l­ng, nh¨n nhã mÆt: - Ta yªu cÇu ng­¬i ®õng béi phôc c¸ch ®ã! Ng­¬i mµ béi phôc ta m∙i, ch¾c ta ph¶i biÕn thµnh mét tªn cßm mÊt! Chît L­u H­¬ng hái: - Anh V¹n Lý?... Chõng nh­ l©u l¾m råi, ta kh«ng thÊy l∙o! Tr­¬ng Tam thèt: - Cã lÏ l∙o ta ®ang ë bªn d­íi, chän y phôc! http://www.vietkiem.com -359- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - Kh«ng ch¾c l∙o ë ®ã. Lóc lªn ®©y, ta thÊy cöa phßng cña l∙o më réng... Y c­êi, tiÕp lu«n: - Nh÷ng kÎ giµ kh«ng thÝch nhÞn ®ãi. Cã thÓ l∙o vµo trï phßng, kiÕm c¸i chi ®Ó ¨n. Tr­¬ng Tam l¾c ®Çu: - L∙o kh«ng cã ë t¹i trï phßng ®©u! Lóc ta vµo lÊy muèi t¹ trï phßng ch¼ng cã ai c¶. Bän thñy thñ trªn thuyÒn tô tËp ë phÝa sau, mét vµi tªn ®ang bµn t¸n l¨ng nh¨n. Trong hoµn c¶nh nµy, cßn ai cã t©m t×nh nghÜ ®Õn c¸i ¨n n÷a chø? L­u H­¬ng cau mµy: - C¸c ng­¬i gÆp l∙o ta lÇn cuèi, c¸ch ®©y bao l©u? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - PhÇn ta th× sau b÷a c¬m trong ®ªm qua ®Õn b©y giê. Tr­¬ng Tam ®¸p: - Cßn ta th× lóc thuyÒn ch¹m ®¸, ta cßn tr«ng thÊy l∙o. L­u H­¬ng hái: - Råi sau ®ã? Tr­¬ng Tam hõ mét tiÕng: - Th× kh«ng cßn thÊy l∙o n÷a, chø sao? Tõ lóc thuyÒn ch¹m ®¸, ai ai còng rèi lo¹n t©m thÇn, cßn ai l­u ý ®Õn ai n÷a? L­u H­¬ng ng­ng träng thÇn s¾c, mét lóc l©u vôt thèt: - Ch¾c lµ l∙o cßn ë trªn thuyÒn nµy, chø ch­a ®i ®©u. Chóng ta t×m l∙o xem! *** vietkiem.com *** Ba ng­êi ®Õn cöa khoang thuyÒn, ph¸t hiÖn ra Kim Linh Chi ®øng ®ã, chÆn lèi. Tr­¬ng Tam c­êi vuèt, thèt: http://www.vietkiem.com -360- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Xin Kim c« n­¬ng tr¸nh qua mét bªn, bän t¹i h¹ ®i t×m ng­êi! Kim Linh Chi hái: - §i t×m ai? Kh«ng ®îi ®èi t­îng ®¸p, nµng nh¹t giäng tiÕp lu«n: - NÕu c¸c ng­¬i muèn t×m Anh V¹n Lý, th× ®õng phÝ c«ng v« Ých. Hå ThiÕt Hoa kinh ng¹c: - V« Ých? T¹i sao? Kim Linh Chi kh«ng mµng ®Õn y, nªn kh«ng ®¸p. Tr­¬ng Tam l¹i c­êi vuèt, hái: - Ch¾c c« n­¬ng biÕt l∙o ë ®©u? Kim Linh Chi l¹nh lïng ®¸p: - L∙o ë ®©u, chóng ta kh«ng ai biÕt râ. BÊt qu¸ ta chØ biÕt lµ l∙o kh«ng cßn ë trªn thuyÒn th«i. Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - L∙o ®i råi? §i lóc nµo? Sao t¹i h¹ kh«ng thÊy? Kim Linh Chi còng kh«ng mµng ®Õn y, kh«ng ®¸p. Trong con m¾t nµng, trªn thÕ gian ch¼ng cã phÇn tö mang tªn Hå ThiÕt Hoa. Tr­¬ng Tam l¹i c­êi vuèt råi hái l­ît n÷a. Kim Linh Chi c­êi l¹nh, ®¸p: - Ta kh«ng h¬n c¸c ng­¬i mét con m¾t nµo, th× lµm sao mµ thÊy h¬n c¸c ng­¬i? Nµng cho r»ng ®èi ®¸p nh­ vËy lµ g©y tøc tèi cho ®èi t­îng, nµng h¶ d¹ l¾m. Råi nµng tiÕp: - L∙o chuång ®i do ng¶ h«ng thuyÒn ngay tõ c¸i lóc bän ng­êi trªn ®¶o Biªn Bøc ®Õn ®©y nghinh tiÕp Nguyªn Tïy V©n. Lóc ®ã ta ®óng ë m¹n thuyÒn. Lóc l∙o ®i, l∙o cã nhê ta nãi l¹i cho c¸c ng­¬i biÕt, r»ng l∙o ®∙ ph¸t hiÖn råi, vµ l∙o ph¶i ®uæi theo. L∙o hÑn víi c¸c ng­¬i, sÏ t×m mäi c¸ch gÆp l¹i c¸c ng­¬i t¹i ®¶o. Hå ThiÕt Hoa thë dµi, c­êi khæ: - Tèt! Can ®¶m l¾m! L∙o ®∙ giµ råi mµ vÉn gan lú, h¬n chóng ta nhiÒu. http://www.vietkiem.com -361- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng trÇm ng©m mét chót: - Anh tiªn sanh lµ tay b¾t trém c­íp h÷u danh nhÊt trªn ®êi nµy, cßn ai s¸nh kÞp! Cã nh÷ng viÖc, tiªn sanh lµm næi, mµ chóng ta th× ®¸nh chÞu th«i! Tr­¬ng Tam nèi tiÕp: - Ng­¬i nãi ph¶i! NhÊt lµ vÒ nhØ lùc! Trong ®ªm võa qua, ®ªm dµy, giã léng, m­a gµo, sãng thÐt, cã m¾t nh­ chóng ta còng cÇm nh­ mï. ChØ cßn cã c¸ch lµ dïng hai lç tai! Mµ hai tai cña chóng ta còng v« dông nh­ m¾t! Ph¶i cã lç tai cña Anh V¹n Lý míi mong kh¸m ph¸ ®­îc c¸i l¹! Hå ThiÕt Hoa phô häa: - Hµ huèng, nghÒ cña l∙o lµ b¾t trém c­íp! Chän c¸i nghÒ ®ã, l∙o ph¶i cã tµi ®Æc biÖt, ngoµi ra, kinh nghiÖm thu thËp trong nhiÒu n¨m qua, biÕn l ∙o trë thµnh tay qu¸n tuyÖt trÇn gian! RÊt tiÕc lµ c¸i viÖc l∙o ®∙ kh¸m ph¸ ra ®ã, l∙o kh«ng kÞp cho chóng ta biÕt! Tr­¬ng Tam xoay c©u chuyÖn: - Chóng ta tù ®éng ®i ®Õn ®¶o, hay chê ng­êi ®Õn tiÕp ®ãn? Hå ThiÕt Hoa l¹nh lïng: - §∙ ®îi ®­îc suèt mét ®ªm, th× ®îi thªm tÝ n÷a cã sao ®©u? Ng­¬i gÊp viÖc g× mµ nãng n¶y thÕ? §õng lµm cho hä cã ý. Day qua L­u H­¬ng, y hái: - Ph¶i vËy kh«ng, l∙o Xó Trïng? L­u H­¬ng kh«ng nghe y nãi g×, bëi chµng ®ang suy nghÜ vÒ viÖc chi ®ã. Chµng chît hái: - Cßn B¹ch LiÖp? Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - Ta quªn mÊt g∙! Tõ l©u l¾m råi, ta kh«ng thÊy g∙! Tr­¬ng Tam thèt: - Ta còng ch¼ng thÊy g∙ tõ b÷a c¬m tèi! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Hay lµ g∙ ®i theo Anh V¹n Lý? http://www.vietkiem.com -362- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam l¾c ®Çu: - Nµo ai biÕt, lóc thuyÒn ch¹m ®¸, l∙o kh«ng cã mÆt trªn s©n! Kim Linh Chi thèt: - Anh V¹n Lý chØ chuång ®i mét m×nh. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - ThÕ th× B¹ch LiÖp ®i ®©u? Kh«ng lÏ l∙o cßn nÊp trong thuyÒn? G∙ thÑn g× mµ kh«ng d¸m gÆp mÆt ai? Tr­¬ng Tam thèt: - Chóng ta ®i t×m g∙! V« luËn g∙ trèn ë ®©u, chóng ta còng t×m ra ®­îc! *** vietkiem.com *** Gian phßng thø nhÊt, bªn t¶ lµ gian cña Nguyªn Tïy V©n. Trong phßng, kh«ng cã ng­êi. §å vËt trÇn thiÕt rÊt hoa mü, nh­ng trËt tù bÞ ®¶o lén, mµu s¾c kh«ng hoµ hîp nhau, tr«ng rÊt xèn m¾t. §iÒu ®ã kh«ng quan hÖ g× víi Nguyªn Tïy V©n, bëi h¾n lµ kÎ mï, ®©u cÇn mét sù dung hîp khÐo lÐo? H¾n chiªm ng­ìng vËt quý gi¸, b»ng sê mã, chø kh«ng b»ng m¾t kia mµ. MiÔn lµ vËt n¬i nµo, h¾n quen tay, quen chç lµ ®­îc, sê mã m¸t tay, lµ ®­îc. Gian thø hai, lµ gian cña bän L­u H­¬ng. Tù nhiªn còng kh«ng cã ng­êi. Phßng cña Kim Linh Chi vµ Anh V¹n Lý còng thÕ. Hä sang qua d∙y phßng bªn h÷u. Gian cuèi cïng cöa ®ãng, then cµi. Tr­¬ng Tam thèt: - Ch¾c lµ C©u Tö Tr­êng ngñ trong gian nµy. BiÕt ®©u h¾n ch¼ng giÕt B¹ch LiÖp råi, sau ®ã qu¨ng x¸c B¹ch LiÖp lªn gi­êng h¾n? Tr­¬ng Tam cã vÎ qu¶ quyÕt qu¸, chõng nh­ chÝnh m¾t tr«ng thÊy nh­ vËy! Hå ThiÕt hoa biÕn s¾c ngay, lËp tøc dông lùc ®Èy c¸nh cöa. Trong phßng kh«ng cã ng­êi! C¸i g× còng kh«ng ngê! C¶ ®Õn gi­êng còng kh«ng! Hå ThiÕt Hoa c©m hËn, trõng m¾t nh×n Tr­¬ng Tam. Tr­¬ng Tam vê kh«ng thÊy ¸nh m¾t cña y! Trong phßng cña Cao ¸ Nam vµ Hoa Ch©n Ch©n ph¶ng phÊt mét mïi th¬m cña c¸c nµng l­u l¹i. H­¬ng cßn ®ã, ng­êi th× v¾ng mÆt råi. http://www.vietkiem.com -363- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hä ®Õn gian phßng cña Kh« Mai ®¹i s­. Ch©n ®Æt tr­íc ng­ìng cöa, Tr­¬ng Tam nghe x­¬ng sèng ín l¹nh, tay ®æ må h«i. H¾n miÔn c­ìng në mét nô c­êi, thèt: - BÊt tÊt vµo ®ã! Hå ThiÕt Hoa hái: - T¹i sao? Tr­¬ng Tam ®¸p: - Sau khi l∙o nh©n gia ngé n¹n bªn trong ®­îc quÐt dän s¹ch sÏ råi, cßn ai d¸m vµo ®ã n÷a? Hå ThiÕt Hoa l¹i hái: - T¹i sao kh«ng d¸m? Tr­¬ng Tam g­îng c­êi: - L∙o nh©n gia chÕt kh«ng nh¾m m¾t, quû hån h¼n cßn l¶ng v¶ng trong phßng, chê ng­êi nµo ®ã siªu sanh cho bµ! ChÝnh h¾n run m×nh tr­íc h¬n ai hÕt. H¾n muèn däa ng­êi, ng­êi ch­a sî, h¾n ®∙ sî. Kim Linh Chi biÕn s¾c mÆt tr¾ng nhît, c¾n m«i lÊy can ®¶m, l¾c ®Çu nãi: - Kh«ng nªn vµo ®ã lµ ph¶i! Hå ThiÕt Hoa còng sî nh­ hä, song nÕu nµng ®õng nãi g×, th× y ®∙ bá qua råi. V× nµng cÊt tiÕng, y muèn lµm tr¸i ý nµng liÒn. Vµ y toan vµo. Cöa khãa ngoµi. Tr­¬ng Tam cßn khuyªn: - §õng vµo! H¬n n÷a, dï ng­¬i kh«ng sî, cã vµo còng v« Ýt. Cöa khãa bªn ngoµi, ai vµo ®­îc trong ®ã mµ hßng t×m g×! H¾n võa døt c©u, th× Hå ThiÕt Hoa còng võa bÎ khãa xong. H¾n x« vÑt c¸nh cöa. §ét nhiªn, tõ bªn trong, mét lo¹i ©m thinh ph¸t väng ra, ai còng næi da gµ. TiÕng quû khãc? Hå ThiÕt Hoa toan hõ l¹i, mét vËt g× ®ã, mµu ®en ®en, bay xÊn ®Õn y. VËt ®ã lao vµo mÆt y. D¬i? Hå ThiÕt Hoa vung tay quÐt ngang, vËt ®ã r¬i xuèng ®Êt. §óng lµ mét con d¬i! Nh­ng trong tr­êng hîp ®ã, d¬i lµ con vËt ®¸ng sî nhÊt, h¬n c¶ ¸c ®iÓu, qu¸i thó nµo kh¸c. Hå ThiÕt Hoa nghe rîn m×nh, nh­ ch¹m ph¶i luång ®iÖn http://www.vietkiem.com -364- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan l¹nh. D¬i tõ ®©u ®Õn? Lµm sao nã chui ®­îc vµo trong mét c¨n phßng kÝn, cã khãa cÈn thËn bªn ngoµi? Nã tõ ®Þa ngôc bay lªn µ? Gian phßng ®ã lµ ®Þa ngôc? NÕu kh«ng ng­êi ta ®∙ quÐt röa s¹ch sÏ råi, sao l¹i cßn m¸u tanh? Tr­¬ng Tam bçng kªu lªn thÊt thanh: - Ng­¬i xem k×a! M×nh d¬i cã m¸u vÊy! D¬i, vèn ®en, b©y giê l¹i mang s¾c ®á. Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Ta giÕt nã chÕt, m¸u cña nã ch¶y ra! Y gi¶i thÝch, song ©m thinh biÕn ®æi lÑ. Tr­¬ng Tam l¾c ®Çu: - Mét con d¬i nhá nh­ vËy, ®©u cã qu¸ nhiÒu m¸u? Nghe nãi, d¬i cã thÓ hót m¸u ng­êi!... H¾n còng run lu«n! MÆt Kim Linh Chi biÕn s¾c thµnh mµu ®Êt, lïi l¹i tõng b­íc, tõng b­íc. Bçng, L­u H­¬ng chËn nµng l¹i, trÇm giäng thèt: - Xem ra, cã nhiÒu nguy hiÓm trªn thuyÒn nµy! Chóng ta kh«ng nªn ph©n t¸n nhau! Kim Linh Chi run giäng cùc ®é: - Nh­ng... nh­ng... con d¬i ®ã... m¸u... ë... ë... ®©u? L­u H­¬ng thèt: - §Ó t¹i h¹ vµo xem! Cã L­u H­¬ng dÉn ®Çu, mäi ng­êi sanh can ®¶m liÒn. Gian phßng qu¸ tèi! Mïi tanh nÆng nÒ! B¹ch LiÖp n»m ngöa t¹i chç Kh« Mai ®¹i s­ chÕt h«m qua. ThËm chÝ t­ thÕ n»m cña g∙ kh«ng kh¸c l¾m t­ thÕ cña ®¹i s­. BÊt qu¸, n¬i ngùc g∙ cã thªm mét lç hæng. M¸u ®æ tõ lç hæng ®ã. Kim Linh Chi quay m×nh, b­íc nhanh vÒ mét gãc, ôa möa liªn håi. Ng­êi duy nhÊt cßn nãi n¨ng ®­îc lµ L­u H­¬ng. Nh­ng, chµng kh«ng nãi g×, thõ ng­êi suy t­ mét lóc l©u, sau cïng míi cÊt tiÕng. - TrÝch T©m Thñ!... G∙ chÕt v× TrÝch T©m thñ ph¸p! http://www.vietkiem.com -365- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam lÊp vÊp thèt: - Ai giÕt g∙?... Ai? T¹i sao l¹i giÕt g∙? Hå ThiÕt Hoa ®ét nhiªn quay m×nh, ®èi diÖn víi Kim Linh Chi. MÆt h¾n biÕn tr¾ng ph¸t sî, y g»n tõng tiÕng: - C« n­¬ng ch×a tay ra gÊp! LÇn nµy, Kim Linh Chi kh«ng cßn lµm l¬ ®­îc n÷a. nµng run run giäng hái: - §Ó... ®Ó lµm g×? Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - T¹i h¹ muèn xem bµn tay cña c« n­¬ng! Kim Linh Chi dÊu tay ra sau l­ng, c¾n m«i, trõng m¾t ®¸p: - Tay ta cã g× ®¸ng xem ®©u! T×m tay ng­êi kh¸c mµ xem! Hå ThiÕt Hoa l¹nh lïng: - Ng­êi kh¸c ®∙ ®i råi! Ng­êi kh¸c tuyÖt ®èi kh«ng thÓ lµ hung thñ! Kim Linh Chi ró lªn: - Ch¼ng lÏ ng­¬i nhËn ®Þnh ta lµ hung thñ giÕt h¹i g∙? Hå ThiÕt Hoa còng hÐt lªn: - Kh«ng ph¶i c« n­¬ng th× cßn ai n÷a? Kim Linh Chi hÐt lín h¬n: - T¹i sao ng­¬i cho ta lµ hung thñ? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Tr­íc hÕt, c« n­¬ng chÆn cöa thang, råi b©y giê ng¨n trë, kh«ng ®Ó bän t¹i h¹ vµo phßng, v× c« n­¬ng sî bän t¹i h¹ ph¸t hiÖn ra x¸c chÕt. Cã ®óng vËy kh«ng? Y kh«ng ®îi Kim Linh Chi ph©n biÖt, l¹i tiÕp lu«n: - Hµ huèng, Kh« Mai ®¹i s­ ®∙ chÕt råi, mµ Cao ¸ Nam vµ Hoa Ch©n Ch©n còng ®∙ ®i råi. Trªn thuyÒn nµy, biÕt xö dông TrÝch T©m Thñ, chØ cßn cã mét m×nh c« n­¬ng th«i! Kim Linh Chi giËn run, hái: - Ng­¬i... cho r»ng, ta biÕt xö dông TrÝch T©m Thñ? http://www.vietkiem.com -366- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa c­êi g»n: - §∙ häc ®­îc Thanh Phong ThËp Tam Thøc cña ph¸i Hoa S¬n, th× nhÊt ®Þnh còng häc ®­îc TrÝch T©m Thñ cña ph¸i ®ã! Kim Linh Chi qu¸ tøc thµnh l¹nh lïng, c­êi mØa hái: - Chã biÕt Øa, ng­¬i còng biÕt c¶, ch¼ng lÏ ng­¬i lµ chã? Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t nh×n nµng mÊy phót, bçng thë dµi, thèt: - C« n­¬ng m¾ng, cø m¾ng, dï muèn ®¸nh cø ®¸nh, ch¼ng sao c¶. Bëi, chóng ta lµ b»ng h÷u mµ! Tuy nhiªn, b»ng h÷u lµ b»ng h÷u, c«ng ®¹o lµ c«ng ®¹o, v« luËn lµm sao, t¹i h¹ còng v× ng­êi chÕt mµ chñ tr× c«ng ®¹o! Kim Linh Chi còng trõng m¾t nh×n tr¶, råi nµng tõ tõ ®á mÆt, m¾t l¹i tõ tõ ­ít, lÖ tõ tõ ch¶y ra, r¬i xuèng ngùc ¸o mµu tÝm nh¹t cña nµng. Hå ThiÕt Hoa nghe nhãi tim, nh­ng vÉn gi÷ cøng r¾n, lê kh«ng thÊy nµng ®æ lÖ. Kim Linh Chi kh«ng lau lÖ, nµng khãc mµ m¾t vÉn nh×n Hå ThiÕt Hoa trõng trõng. Mét lóc l©u, nµng bu«ng tõng tiÕng: - Ng­¬i nhÊt ®Þnh cho ta lµ hung thñ, th× ta cßn biÕt nãi sao n÷a! Ng­¬i tïy tiÖn... Bá dë c©u nãi, nµng ®­a tay che mÆt, khãc thµnh tiÕng. Hå ThiÕt Hoa n¾m chÆt hai tay, cè gi÷ cøng r¾n. L©u l¾m, y quay m×nh l¹i. Lóc ®ã, L­u H­¬ng ®ang quan s¸t x¸c chÕt, ch¼ng râ chµng nghiªn cøu ®iÓm g×. Hå ThiÕt Hoa c¾n m¹nh r¨ng, råi gäi: - Nµy, ng­¬i b¶o ta ph¶i lµm sao? L­u H­¬ng kh«ng quay ®Çu l¹i, tõ tõ thèt: - Tèt h¬n hÕt, ng­¬i h∙y xin lçi nµng ®i! Cµng gÊp míi hay! Hå ThiÕt Hoa kªu lªn thÊt thanh: - Xin lçi! Ng­¬i b¶o ta nh­ vËy ®ã µ? L­u H­¬ng ®iÒm nhiªn: - Xin lçi, còng ch­a ®ñ, ng­¬i ph¶i thó nhËn r»ng ng­¬i lµ kÎ hå ®å nhÊt trªn ®êi, lµ mét ngèc tö häc ®ßi th«ng minh, sau cïng tù t¸t tay vµo mÆt hai c¸i, thËt m¹nh. Hå ThiÕt Hoa s÷ng sê, tõ tõ vuèt chãt mòi, ®o¹n hái: http://www.vietkiem.com -367- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - ThËt t×nh ng­¬i muèn ta ph¶i lµm nh­ vËy? L­u H­¬ng thë dµi: - PhÇn ng­¬i, ph¶i lµm nh­ vËy ®µnh råi. Cßn tha thø hay kh«ng, lµ tïy nµng, ta kh«ng d¸m biÕt ®Õn! Hå ThiÕt Hoa lÈm nhÈm: - Ch¼ng lÏ ng­¬i cho nµng kh«ng ph¶i lµ hung thñ? L­u H­¬ng ®¸p gän: - §­¬ng nhiªn lµ kh«ng! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - B»ng vµo ®©u, ng­¬i d¸m qu¶ quyÕt? L­u H­¬ng ®¸p lu«n: - B»ng vµo mÊy ®iÓm! Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - Nãi ®i! L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - Thø nhÊt, x¸c cña B¹ch LiÖp ®∙ cøng, m¸u ®Æc l¹i råi, ®Çu mãng tay biÕn ®en. Hå ThiÕt Hoa c∙i: - C¸i ®ã th× ta biÕt, cã c¸i x¸c chÕt nµo l¹i kh«ng nh­ vËy? L­u H­¬ng tiÕp: - Nh­ng Ýt nhÊt còng ph¶i sau khi chÕt nöa ngµy, thi thÓ míi cã t×nh tr¹ng ®ã. Hå ThiÕt Hoa lÈm nhÈm: - Nöa ngµy... ng­¬i muèn nãi lµ B¹ch LiÖp chÕt tr­íc giê tý trong ®ªm råi? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Ph¶i, lóc ®ã, thuyÒn ch¹m ®¸, mµ Kim c« n­¬ng th× cã mÆt trªn thuyÒn, v¶ l¹i nµng ®øng lÆng t¹i mét chç, th× ®©u cã c¸i viÖc nµng xuèng khoang thuyÒn, giÕt ng­êi? Hå ThiÕt Hoa chÕt lÆng. http://www.vietkiem.com -368- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng tiÕp lu«n: - Ngoµi ra, cßn ®iÓm nµy, lµ vâ c«ng cña B¹ch LiÖp rÊt cao, cho dï Kh« Mai ®¹i s­ sèng l¹i, còng kh«ng thÓ mét lÇn mµ giÕt chÕt g∙ ®­îc. Trõ phi, g∙ bÞ khiÕp h∙i s÷ng sê, quªn mÊt ph¶n øng. Hå ThiÕt Hoa c∙i: - Cã thÓ g∙ kh«ng t­ëng lµ ng­êi ®ã muèn giÕt g∙, nªn g∙ kh«ng ®Ò phßng. L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - Ng­¬i kh«ng nh×n thÊy vÎ kinh h∙i cßn hiÖn râ n¬i mÆt cña g∙ sao? H¼n lµ tr­íc khi chÕt, g∙ ph¸t hiÖn ra c¸i g× ®ã, ®¸ng sî cùc ®é. C¸i g× ®ã, cã thÓ lµ mét ng­êi, vµ t©m t­ cña g∙ lu«n lu«n bÞ ng­êi ®ã ¸m ¶nh! Chµng mØm c­êi, kÕt luËn: - Cã ai c«ng nhËn Kim c« n­¬ng lµ con ng­êi ®¸ng sî ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa ®øng ®ê m«t lóc, vôt quay m×nh l¹i, vßng tay x¸ s©u, lÝ nhÝ: - T¹i h¹... t¹i h¹ lÇm... t¹i h¹ Øa nh­ chã, t¹i h¹ lµ chã... Kim c« n­¬ng ®õng quan t©m ®Õn nh÷ng lêi t¹i h¹ nãi tr­íc ®©y! Kim Linh Chi xoay l­ng khãc thª th¶m h¬n. Hå ThiÕt Hoa khæ së hÕt søc, l¹i lÝ nhÝ: - T¹i h¹ lµ thø hå ®å, lµ ngèc tö häc ®ßi th«ng minh, t¹i h¹ ®¸ng chÕt, c« n­¬ng cã chÆt mét tr¨m t¸m m­¬i c¸i ®Çu cña t¹i h¹ còng kh«ng oan uæng! Kim Linh Chi bçng quay m×nh l¹i: - Ng­¬i nãi thËt? Hå ThiÕt Hoa ®¸p nhanh: - RÊt thËt! ThËt kh«ng cßn c¸i g× thËt h¬n! Tr­¬ng Tam chen vµo: - Lêi nãi th× thËt, mµ thËt sù ng­¬i cã ®ñ mét tr¨m t¸m m­¬i c¸i ®Çu kh«ng? Hå ThiÕt Hoa ®¹p ng­îc vÒ phÝa hËu mét ch©n, miÖng ®iÓm mét nô c­êi, thèt: - §Çu cña t¹i h¹ vèn to, tuy c« n­¬ng kh«ng cÇn chÐm ®óng sè mét tr¨m t¸m m­¬i nh¸t, Ýt nhÊt còng ph¶i vung tay b¶y t¸m m­¬i l­ît míi chÆt rông ®­îc! Y hy väng Kim Linh Chi bËt c­êi. http://www.vietkiem.com -369- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nh­ng, mÆt Kim Linh Chi dµi ra, r¨ng c¾n chÆt, l©u l¾m nµng míi thèt: - Ta kh«ng muèn chÆt ®Çu ng­¬i, ta chØ muèn c¾t ®øt c¸i l­ìi dµi cña ng­¬i th«i cho tõ nay ng­¬i hÕt nãi nh¶m! BÞ Hå ThiÕt hoa ®¹p tróng ®Çu gèi, chç ®ã cßn ª, h¾n ®­a tay chµ s¸t, miÖng xuýt xoa kªu ®au, råi cao giäng ®­a ý kiÕn: - NÕu c« n­¬ng kh«ng s½n ®ao, t¹i h¹ sÏ xuèng trï phßng lÊy cho mét con dao x¾t thÞt, x¾t rau mµ dïng! Kim Linh Chi trÇm g­¬ng mÆt, rót thanh thñy thñ trong m×nh ra, trõng m¾t nh×n Hå thiÕt Hoa, hái: - Ng­¬i cã tiÕc hay kh«ng? Hå ThiÕt Hoa thë ra, nhÕch nô c­êi khæ: - MÊt c¸i l­ìi, cøu c¸i ®Çu, t¹i h¹ cßn mong g× h¬n! Tøc thÕ nµo ®­îc Kim c« n­¬ng! Kim Linh Chi gËt ®Çu: - Tèt! Ng­¬i thÌ l­ìi ra ®i! Hå ThiÕt Hoa nh¾m m¾t, thÌ l­ìi liÒn. Kim Linh Chi b¶o: - Dµi h¬n chót n÷a! Dµi kh«ng cßn dµi ®­îc n÷a! Hå ThiÕt Hoa cè g¾ng thÌ l­ìi dµi thªm. Y muèn nãi mét c©u, song l­ìi ë bªn ngoµi, v« ph­¬ng ph¸t ng«n. Tr­¬ng Tam c­êi h× h×, chen vµo: - Kim c« n­¬ng ¬i! Muèn c¾t l­ìi h¾n, ph¶i c¾t tËn gèc. Phßng sau, nµy l­¬ng thùc hÕt råi, m×nh cã c¸i g× nÊu n­íng dïng t¹m! Kim Linh Chi ®¸p: - L­ìi cña h¾n ch¶ng cã bao nhiªu thÞt. Muèn dù phßng vËt thùc, ta ph¶i c¾t thªm ®«i vµnh tai! L­u H­¬ng vôt thèt: - Muèn c¾t, nªn c¾t thªm chiÕc mòi cña h¾n. §Ó chiÕc mòi ®ã l¹i còng ch¼ng Ých g×. Sím muén g× còng cã ng­êi ®Ïo nã, phÝ l¾m! Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: http://www.vietkiem.com -370- Converted to pdf by BacQuai
 16. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C¸c ng­¬i xem ta nh­ mét con thÞt ph¶i kh«ng? *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -371- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2