intTypePromotion=1

Lưu hương đảo soái - tập 30

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
45
lượt xem
2
download

Lưu hương đảo soái - tập 30

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 30', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 30

  1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø ba m­¬i Trë vµo ®Þa ngôc T r­¬ng Tam thèt: - Cã lÏ hä hÑn ­íc víi nhau, vµo ngµy ®ã sÏ tranh ®o¹t mét vËt g×, b©y giê cã dÞp, hä ®Þnh thanh to¸n nhau tr­íc khái ph¶i chê ®îi mÊy th¸ng n÷a. Cao ¸ Nam gËt ®Çu: - Cã lý! Tr­¬ng Tam thë dµi: - HiÖn t¹i hä nh­ hµnh kh¸ch ®i chung mét chiÕc thuyÒn, thuyÒn ®¾m, tÊt c¶ ngé n¹n, hä ph¶i tiÕp trî lÉn nhau, hä ph¶i liªn kÕt ®Ó chèng l¹i mèi ®¹i häa chung. Ngê ®©u hä sanh lßng t­¬ng tµn t­¬ng s¸t nhau. BiÕt ®­îc viÖc nÇy ch¾c Nguyªn Tïy V©n thÝch thó l¾m. Tr­¬ng Tam còng thë dµi: - BiÕt ®©u h¾n ®∙ hay råi. Tr­¬ng Tam nh×n qua cuéc hçn chiÕn råi tiÕp: - Ch¾c vËy... vµ do h¾n an bµi tÊt c¶. Vµo s¬n ®éng lÇn nÇy Hå ThiÕt Hoa v÷ng t©m h¬n. ChØ v× y biÕt râ t×nh huèng bªn trong råi. Y hiÓu s¬n ®éng kh«ng ph¶i lµ ®Þa ngôc thËt sù. H¾c ¸m vÉn lµ h¾c ¸m, mu«n ®êi kh«ng biÕn ®æi. Hå ThiÕt Hoa tõ tõ ®i tíi, hy väng thÊy måi löa n¬i tay L­u H­¬ng. Y ch¼ng thÊy g× mµ còng ch¼ng nghe g×. Råi y b¾t ®Çu sî h¾c ¸m. Y tù hái L­u H­¬ng hiÖn ë ®©u? Cã sa vµo tay ®Þch ch¨ng? Cßn Nguyªn Tïy V©n? Cßn Hoa Ch©n Ch©n? Cßn Kim Linh Chi? §ét nhiªn y nghe tiÕng ho vang vang v¨ng v¼ng trong h¾c ¸m. LËp tøc y phi th©n vÒ phÝa ®ã, ®ång thêi kªu lªn: - L∙o... Y dõng l¹i ngay, kh«ng nãi g× n÷a, bëi y ph¸t hiÖn ra ng­êi ®ã kh«ng ph¶i lµ L­u H­¬ng. Ng­êi ®ã ®Þnh l¸ch m×nh qua bªn c¹nh Hå ThiÕt Hoa, Hå ThiÕt Hoa vät ra ®­a tay chËn l¹i. LÇn nµy y xuÊt thñ nhanh vµ nhÑ, kh«ng g©y tiÕng giã. Ng­êi ®ã nh­ bãng u linh, Hå ThiÕt Hoa ®¸nh ra b¶y chiªu råi y vÉn tr¸nh nÐ dÔ dµng. Y hoµi nghi trong h¾c ¸m cßn cã ng­êi. Vµ y ®∙ gÆp ng­êi. http://www.vietkiem.com -483- Converted to pdf by BacQuai
  2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan NÕu ng­êi ®ã kh«ng thÓ biÕn thµnh ®ît khãi th× nhÊt ®Þnh lµ ph¶i cßn ë ®©y. NÕu cßn lµ y ph¶i ®¸nh tróng. T¹i sao y cø hôt m∙i? Hôt lu«n b¶y chiªu? Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - V« luËn ng­¬i lµ ng­êi hay lµ quû, ta vÉn b¾t ng­¬i ®­îc nh­ th­êng. §õng mong trèn tho¸t. Y l¹i vung tay, lÇn nµy ®¸nh m¹nh, bÊt chÊp sanh giã. Y kh«ng quyÕt ®¸nh ng∙ ®èi ph­¬ng mµ chØ mong ®èi ph­¬ng xuÊt thñ th«i. Trong h¾c ¸m, tiÕng ho l¹i vang lªn. Hå ThiÕt Hoa c­êi lín: - Ta biÕt mµ... Bçng y ng­ng c©u nãi, y nghe l¹nh ë m¹ch m«n tay t¶. Mét vËt g× ®ã quÐt ngang tróng ph¶i. Néi lùc n¬i bµn tay ®ã tiªu tan liÒn.. Tay t¶ bu«ng xuèng, y vung tay h÷u liÒn.. Ng­êi ®ã vät ngang ®Çu y, råi tiÕng ho vang lªn c¸ch hai tr­îng xa. Hå ThiÕt Hoa quay nhanh m×nh l¹i, lÇn nµy th× tiÕng c­êi vang lªn chø kh«ng lµ tiÕng ho n÷a. TiÕng c­êi vang ngoµi bèn tr­îng. Hå ThiÕt Hoa tøc uÊt, phi th©n ®Õn ngay, ch¹m ph¶i mét vËt võa mÒm, võa cøng. VËt ®ã lµ mét ng­êi! Y ch¹m m¹nh, dï c©y ®øng còng ph¶i ng∙, song ng­¬i ®ã kh«ng ng∙. Hå ThiÕt Hoa cµng tøc uÊt, sÌ bµn tay chÆt c¹nh vµo cæ, ng­êi ®ã nh­ bãng u linh hoµnh nhanh ra phÝa sau l­ng Hå ThiÕt Hoa. Hå ThiÕt Hoa s«i giËn, ®Þnh xuÊt thñ th× ng­êi ®ã kªu lªn: - TiÓu Hå! §ông ta suýt vì mòi ®©y, ng­¬i cho lµ ch­a ®ñ sao? L­u H­¬ng! Hå ThiÕt Hoa suýt buét miÖng m¾ng mÊy tiÕng. Tuy nhiªn y chØ bu«ng giäng hËn hái: - T¹i sao gÆp ta, ng­¬i ch¹y trèn? Ta cø t­ëng lµ gÆp quû. L­u H­¬ng ®¸p: - §óng lµ ng­¬i gÆp quû råi. Ta chØ ®øng t¹i ®©y th«i, cã lµm g× ®©u? ChÝnh ng­¬i bçng d­ng l¹i vät tíi ch¹m vµo m×nh ta. Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh: - ThËt vËy? Ng­¬i chØ ®øng ®©y th«i? L­u H­¬ng thèt: - Thùc ra ta võa ®Õn th«i. http://www.vietkiem.com -484- Converted to pdf by BacQuai
  3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa khÏ g¾t: - Ng­êi giao thñ víi ta võa råi kh«ng ph¶i lµ ng­¬i sao? L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - Ta giao thñ víi ng­¬i tõ lóc nµo? Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - ThÕ ng­êi ®ã lµ ai? L­u H­¬ng hái: - Ng­êi nµo? Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - H¾n tõ n¬i nÇy ch¹y ®i, ng­¬i kh«ng thÊy µ? L­u H­¬ng c­êi mØa: - Ng­¬i ®ang n»m méng ph¶i kh«ng? ë ®©y quû còng v¾ng bãng, nãi chi lµ ng­êi sèng? Hå ThiÕt Hoa ph¸t sî. Nh­ vËy lµ nghÜa g×? Ch¼ng lÏ y gÆp quû? Råi y thë dµi lÈm nhÈm: - Quû? Hay lµ ta gÆp quû thËt sù?! Bçng y xuÊt thñ, chôp m¹ch m«n cña L­u H­¬ng hái: - Ng­¬i lµ ai? L­u H­¬ng hái l¹i: - §Õn ta mµ ng­¬i còng kh«ng nhËn ra thinh ©m n÷a sao? Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - M¾t thÊy cßn ch­a ®óng lµ thËt, huèng hå tai nghe. L­u H­¬ng thë dµi, c­¬i khæ: - B©y giê th× ng­¬i häc ®­îc c¸i thãi lú. ¡n nãi liÒu qu¸. Hå ThiÕt Hoa g»n giäng: - NÕu ng­¬i ®óng lµ L∙o Xó Trïng th× trao måi löa cho ta xem, ta míi tin. L­u H­¬ng ®¸p: - Th× nã ë trong m×nh ta ®©y... http://www.vietkiem.com -485- Converted to pdf by BacQuai
  4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa b¶o: - BËt löa lªn ®i! Cho ta xem! L­u H­¬ng hái: - Xem g×? Hå ThiÕt Hoa bu«ng gän: - Xem ng­¬i! L­u H­¬ng thèt: - Bu«ng tay ta ®i, ta míi... C©u nãi cña chµng ch­a døt, tõ xa xa, cã löa chíp lªn. Mét bãng ng­êi chíp hiÖn theo ¸nh löa råi biÕn mÊt. Hå ThiÕt Hoa tung ngay mét quyÒn vµo ng­êi tr­íc mÆt. Bëi trong s¬n ®éng nÇy, trõ L­u H­¬ng ra kh«ng cã kÎ thø hai cã vËt bËt löa. B©y giê löa tãe ë xa xa kia th× ng­êi ®èi diÖn tuyÖt nhiªn kh«ng ph¶i lµ L­u H­¬ng. §¹o lý ®ã gi¶n dÞ qu¸, râ rÖt qu¸. Ng­êi ®èi diÖn bÞ n¾m ë m¹ch m«n, l¹i bÊt ®éng th× ch¾c ch¾n Hå ThiÕt Hoa ®¸nh tróng. Nh­ng tay quyÒn cña y tung vµo kho¶ng kh«ng. Ch¼ng nh÷ng thÕ, y cßn nghe tª ë c¹nh chá h÷u, råi ng­êi ®ã vuét khái tay n¾m cña y. Y kinh h∙i ®¸nh lu«n tay t¶, tróng ph¶i vËt chi ®ã, tay t¶ tª lu«n. ThÕ lµ hai tay cïng tª d¹i. NÕu lóc ®ã ®èi ph­¬ng ®¸nh tr¶ th× y cÇm ch¾c lµ ph¶i ®i ®êi. Nh­ng ®èi ph­¬ng kh«ng ph¶n kÝch. Y nghiÕn r¨ng hÐt: - Cã gan l­ít tíi ®©y giao thñ víi ta! Ai sî ng­¬i chø! Trong bãng tèi cã tiÕng ®¸p l¹i: - Ng­¬i kh«ng sî ta nh­ng ta sî ng­¬i. Löa l¹i chíp lªn. Löa chíp ngay tr­íc mÆt Hå ThiÕt Hoa, ng­êi cÇm vËt bËt löa ®øng c¸ch y ®é n¨m s¸u th­íc! Kh«ng ph¶i L­u H­¬ng th× cßn ai n÷a? Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t: - Ng­¬i... Ng­¬i... Ng­¬i ®Õn tõ lóc nµo? L­u H­¬ng c­êi khæ: - Ng­¬i suýt ®¸nh vì ®Çu ta l¹i cßn hái? Hå ThiÕt Hoa s÷ng sê. Nh­ng y c∙i: - Kh«ng ph¶i ng­¬i! Löa chíp lªn c¸ch ta kh¸ xa mµ! http://www.vietkiem.com -486- Converted to pdf by BacQuai
  5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng qu¶ quyÕt: - Ng­¬i ®¸nh ta râ rµng. Hå ThiÕt Hoa l¹i s÷ng sê. ThÕ lµ sao? Kh«ng lÏ L­u H­¬ng ch¹y ®i bËt löa lªn råi ch¹y trë l¹i ®©y ®ïa víi y? L­u H­¬ng thèt: - Ng­¬i n¾m ta, löa nh¸ng lªn, ta vuét khái tay ng­¬i ®uæi theo song kh«ng kÞp. Hå ThiÕt Hoa trè m¾t: - H¾n cã måi löa n÷a sao? L­u H­¬ng c­êi mØa: - Ai cÊm h¾n mang vËt bËt löa? Hå ThiÕt Hoa tøc uÊt: - H¾n mang vËt ®ã theo m×nh lµm g×? L­u H­¬ng ®¸p: - Lµm g×, thùc sù chØ cã h¾n biÕt mµ th«i, bÊt qu¸ còng lõa ®­îc ng­¬i, cã dÞp ®¸nh b»ng h÷u. Hå ThiÕt Hoa g¾t: - Mµ h¾n lµ ai? L­u H­¬ng ®¸p: - H¾n lµ h¾n, ta lµm sao biÕt ®­îc lµ ai? Hä c∙i v¶ nhau mét lóc n÷a. Hå ThiÕt Hoa tr¸ch: - Bªn ngoµi ng­êi ta ®ang chê ng­¬i, mµ ë ®©y Nguyªn Tïy V©n còng ®∙ chuån råi, ng­¬i cßn nÊn n¸ lµm g×? T©m t×nh ®©u mµ ng­¬i ®ïa cît ta? L­u H­¬ng hái: - Ta ®ïa cît ng­¬i tõ lóc nµo? T¹i ng­¬i hå ®å, ®Ó cho ng­êi ®ã ch¹y mÊt råi ®æ thõa cho ta. Chø bªn ngoµi cã bao nhiªu ng­êi c¶ th¶y? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - KÓ lu«n bän m×nh, cã ®é trªn hai m­¬i ng­êi. L­u H­¬ng c­êi nhÑ: http://www.vietkiem.com -487- Converted to pdf by BacQuai
  6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - GÇn ba m­¬i ng­êi ë bªn ngoµi, Nguyªn Tïy V©n tho¸t lät næi sao mµ ng­¬i sî? Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh: - H¾n kh«ng tho¸t th× h¾n ®i ®©u? L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - Lµm sao ta biÕt? Hå ThiÕt Hoa hõ l¹nh: - Ng­¬i kh«ng biÕt th× ai biÕt? L­u H­¬ng c­êi khæ: - Kh«ng ai biÕt c¶. ë ®©y cã nhiÒu hang, ng¸ch, mét con chuét trèn, hµng v¹n con mÌo còng kh«ng b¾t ®­îc, huèng hå mét m×nh ta? Hå ThiÕt Hoa dËm ch©n: - ThÕ lµ ®µnh bá cuéc sao? L­u H­¬ng mØm c­êi: - Lo g×? M×nh kh«ng t×m ta h¾n th× cø ®îi h¾n ®Õn t×m m×nh. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - ë ®©y mµ ®îi? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - N¬i nÇy thuËn tiÖn nhÊt! Hå ThiÕt Hoa hái: - NÕu h¾n kh«ng ®Õn? L­u H­¬ng thë dµi: - Ch¼ng lÏ h¾n chÞu chÕt rÝ trong mét xã? §o¹n chµng tiÕp: - Ta t×m h¬n nöa ngµy, ch¼ng gÆp mét bãng ng­êi. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Cßn ta, võa vµo ®©y lµ gÆp ngay mét ng­êi. Y kÓ l¹i bÞ ng­êi quÐt vËt g× l¹nh qua cæ tay... Bçng y tiÕp: http://www.vietkiem.com -488- Converted to pdf by BacQuai
  7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ng­¬i muèn ®îi, cø ë ®©y mµ ®îi. L­u H­¬ng hái: - Cßn ng­¬i? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Ta ®i t×m. L­u H­¬ng trÇm giäng: - Ch¾c g× ng­¬i gÆp Nguyªn Tïy V©n? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Kh«ng gÆp h¾n th× gÆp ng­êi kh¸c! Nµo chØ t×m mçi mét h¾n ®©u. L­u H­¬ng cau mµy: - Ai? Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Kim Linh Chi, Hoa Ch©n Ch©n. Dõng l¹i mét chót, y tiÕp lu«n: - Ta biÕt Hoa Ch©n Ch©n rÊt cã c¶m t×nh víi ng­¬i, song nµng ®∙ giÕt B¹ch LiÖp, téi ¸c cña nµng râ rµng, ta nghÜ ng­¬i kh«ng nªn che chë cho nµng n÷a. L­u H­¬ng kh«ng ®¸p: - Do ®©u nµng quen biÕt Nguyªn Tïy V©n? Nµng cã liªn hÖ g× víi h¾n? L­u H­¬ng mØm c­êi. Nô c­êi cña chµng h¬i kh¸c l¹. Cø mçi lÇn chµng c­êi nh­ vËy lµ y nh­ chµng cã ph¸t hiÖn ra sù g× mµ ng­êi kh¸c kh«ng biÕt nçi? Võa lóc ®ã, mét ng­êi xuÊt hiÖn trong h¾c ¸m. Ng­êi ®ã vËn y phôc ®en, bao mÆt b»ng kh¨n ®en, tr«ng nh­ ng­êi cña ®¶o Biªn Bøc. Th©n ph¸p cña ng­êi ®ã khinh linh v« cïng, dï cho lµ Nguyªn Tïy V©n còng khã h¬n. Ng­êi ®ã bÕ trong tay mét ng­êi n÷a, l­ít ®Õn tr­íc mÆt L­u H­¬ng. Chµng kh«ng hÒ cã mét ph¶n øng, nh­ vËy chµng biÕt ng­êi ®ã. Hå ThiÕt Hoa hái: - Ai thÕ? Ng­êi ®ã kh«ng ®¸p mµ l¹i ho mét tiÕng. Hå ThiÕt Hoa biÕn s¾c, nhËn ra ©m thinh ngay. Ng­êi ®ã lµ bãng quû, y vïng ®uæi theo th× L­u H­¬ng ®Õn. http://www.vietkiem.com -489- Converted to pdf by BacQuai
  8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Y bÕ trong tay mét ng­êi, chÝnh lµ Kim Linh Chi. Y lµ ng­êi bËt måi löa, lóc quÇn hïng ®uæi theo Nguyªn Tïy V©n, gÆp con d¬i s¾t n¬i v¸ch ®¸? Y lµ ng­êi v« h×nh? Hå ThiÕt Hoa hái: - Ng­¬i biÕt h¾n? L­u H­¬ng gËt ®Çu. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - H¾n lµ ai? Lµm g× ng­¬i cã b»ng h÷u trong chèn nÇy? L­u H­¬ng c­êi nhÑ: - Kh«ng ph¶i ng­êi cña chèn nµy ®©u! Hå ThiÕt Hoa hái: - ThÕ lµ b»ng h÷u ë ngoµi? T¹i sao ta kh«ng biÕt? L­u H­¬ng hái: - Kim c« n­¬ng bÞ th­¬ng? Ng­êi ®ã gËt ®Çu. L­u H­¬ng l¹i hái: - NÆng l¾m kh«ng? Ng­êi ®ã l¾c ®Çu. L­u H­¬ng tiÕp: - NÕu vËy chóng ta ®i ra. Ng­êi ®ã gËt ®Çu. Hå ThiÕt Hoa lÊy lµm l¹ tù hái: - H¾n c©m? Hä ®∙ ch¹y ®i, L­u H­¬ng tr­íc, Hå ThiÕt Hoa theo sau cïng. Bao nhiªu ng­êi bªn ngoµi ®Òu chÕt hÕt! C¶ Tr­¬ng Tam, Cao ¸ Nam, §«ng Tam N­¬ng còng chÕt lu«n. §é ba m­¬i x¸c chÕt n»m la liÖt. Cao ¸ Nam n»m óp trªn m×nh §«ng Tam N­¬ng nh­ b¶o vÖ nµng ®Õn h¬i thë cuèi cïng. L­u H­¬ng, Hå ThiÕt Hoa, c¶ ng­êi kia ®Òu s÷ng sê. M¸u linh l¸ng, ph¸t bèc mïi tanh nÆng nÒ. Chît cã tiÕng rªn. Hai ng­êi rªn! TiÕng rªn xuÊt tõ Cao ¸ Nam vµ §«ng Tam N­¬ng. L­u H­¬ng tõ tõ tiÕn vÒ hä. Chµng b­íc ®i rÊt dÌ dÆt. Hå ThiÕt Hoa hÐt: - GÊp lªn chø! BiÕt ®©u chóng ta cßn cøu kÞp nµng. http://www.vietkiem.com -490- Converted to pdf by BacQuai
  9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Y lao vót m×nh theo L­u H­¬ng. Nh­ng y võa nhóng ch©n, Cao ¸ Nam vµ §«ng Tam N­¬ng vôt ®øng ph¾t dËy. Bèn bµn tay tung lªn. Bèn vÇng ®en bay tíi, nh¾m vµo ba ng­êi. Hå ThiÕt Hoa kinh h∙i kªu lªn: - ¸m khÝ! L­u H­¬ng vèn dÌ dÆt, nh¶y tr¸nh ngay, ng­êi bÝ mËt còng thÕ. ChØ cã Hå ThiÕt Hoa. Y cÇm ch¾c c¸i chÕt trong tay! Bëi v× dï y cã tµi th¸nh, trong lóc v« t×nh, còng kh«ng lµm sao mµ tr¸nh kÞp. Nh­ng m¹ng y cßn dµi. Mét k×nh lùc tõ bªn c¹nh y bay qua, x« y ng∙ nhµo, ®óng lóc vÇng ®en bay rµo rµo ngang chç y ®øng. Ng­êi cøu y lµ ng­êi bÝ mËt. ChÝnh ng­êi bÝ mËt xuÊt thñ lu«n, ®¸nh ng∙ §«ng Tam N­¬ng. Riªng Cao ¸ Nam th× vÉn ®øng ®ã, s÷ng nh­ trêi trång. Mét lóc sau, nµng ng∙ xuèng, tù ng∙ råi bËt khãc å å, kh«ng nãi tiÕng nµo. Hå ThiÕt Hoa kh«ng hiÓu t¹i sao nµng toan giÕt y, muèn hái cho râ rµng, song nµng khãc rèng lªn, y cßn hái chi ®­îc. Y day qua L­u H­¬ng hái: - T¹i sao §«ng Tam N­¬ng h¹ thñ víi ng­¬i? L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - Nµng kh«ng ph¶i lµ §«ng Tam N­¬ng. N÷ nh©n ®ã bao mÆt lµm sao Hå ThiÕt Hoa biÕt lµ §«ng Tam N­¬ng thËt hay gi¶? §«ng Tam N­¬ng gi¶ ®µnh råi, cßn Cao ¸ Nam chÝnh thËt lµ Cao ¸ Nam! Hå ThiÕt Hoa dÆm ch©n: - Lµm sao ng­¬i biÕt lµ §«ng Tam N­¬ng gi¶? L­u H­¬ng ®¸p ; - Ta chØ hoµi nghi th«i. Hå ThiÕt Hoa hái ; - Ng­¬i biÕt lµ ai ch¨ng? L­u H­¬ng trÇm ng©m mét lóc ®o¹n thë dµi: - Lµ ai vÜnh viÔn ng­¬i kh«ng t­ëng næi! Hå ThiÕt Hoa chíp m¾t: - Hung thñ? http://www.vietkiem.com -491- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2