Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 30

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

53
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 30', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 30

  1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø ba m­¬i Trë vµo ®Þa ngôc T r­¬ng Tam thèt: - Cã lÏ hä hÑn ­íc víi nhau, vµo ngµy ®ã sÏ tranh ®o¹t mét vËt g×, b©y giê cã dÞp, hä ®Þnh thanh to¸n nhau tr­íc khái ph¶i chê ®îi mÊy th¸ng n÷a. Cao ¸ Nam gËt ®Çu: - Cã lý! Tr­¬ng Tam thë dµi: - HiÖn t¹i hä nh­ hµnh kh¸ch ®i chung mét chiÕc thuyÒn, thuyÒn ®¾m, tÊt c¶ ngé n¹n, hä ph¶i tiÕp trî lÉn nhau, hä ph¶i liªn kÕt ®Ó chèng l¹i mèi ®¹i häa chung. Ngê ®©u hä sanh lßng t­¬ng tµn t­¬ng s¸t nhau. BiÕt ®­îc viÖc nÇy ch¾c Nguyªn Tïy V©n thÝch thó l¾m. Tr­¬ng Tam còng thë dµi: - BiÕt ®©u h¾n ®∙ hay råi. Tr­¬ng Tam nh×n qua cuéc hçn chiÕn råi tiÕp: - Ch¾c vËy... vµ do h¾n an bµi tÊt c¶. Vµo s¬n ®éng lÇn nÇy Hå ThiÕt Hoa v÷ng t©m h¬n. ChØ v× y biÕt râ t×nh huèng bªn trong råi. Y hiÓu s¬n ®éng kh«ng ph¶i lµ ®Þa ngôc thËt sù. H¾c ¸m vÉn lµ h¾c ¸m, mu«n ®êi kh«ng biÕn ®æi. Hå ThiÕt Hoa tõ tõ ®i tíi, hy väng thÊy måi löa n¬i tay L­u H­¬ng. Y ch¼ng thÊy g× mµ còng ch¼ng nghe g×. Råi y b¾t ®Çu sî h¾c ¸m. Y tù hái L­u H­¬ng hiÖn ë ®©u? Cã sa vµo tay ®Þch ch¨ng? Cßn Nguyªn Tïy V©n? Cßn Hoa Ch©n Ch©n? Cßn Kim Linh Chi? §ét nhiªn y nghe tiÕng ho vang vang v¨ng v¼ng trong h¾c ¸m. LËp tøc y phi th©n vÒ phÝa ®ã, ®ång thêi kªu lªn: - L∙o... Y dõng l¹i ngay, kh«ng nãi g× n÷a, bëi y ph¸t hiÖn ra ng­êi ®ã kh«ng ph¶i lµ L­u H­¬ng. Ng­êi ®ã ®Þnh l¸ch m×nh qua bªn c¹nh Hå ThiÕt Hoa, Hå ThiÕt Hoa vät ra ®­a tay chËn l¹i. LÇn nµy y xuÊt thñ nhanh vµ nhÑ, kh«ng g©y tiÕng giã. Ng­êi ®ã nh­ bãng u linh, Hå ThiÕt Hoa ®¸nh ra b¶y chiªu råi y vÉn tr¸nh nÐ dÔ dµng. Y hoµi nghi trong h¾c ¸m cßn cã ng­êi. Vµ y ®∙ gÆp ng­êi. http://www.vietkiem.com -483- Converted to pdf by BacQuai
  2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan NÕu ng­êi ®ã kh«ng thÓ biÕn thµnh ®ît khãi th× nhÊt ®Þnh lµ ph¶i cßn ë ®©y. NÕu cßn lµ y ph¶i ®¸nh tróng. T¹i sao y cø hôt m∙i? Hôt lu«n b¶y chiªu? Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - V« luËn ng­¬i lµ ng­êi hay lµ quû, ta vÉn b¾t ng­¬i ®­îc nh­ th­êng. §õng mong trèn tho¸t. Y l¹i vung tay, lÇn nµy ®¸nh m¹nh, bÊt chÊp sanh giã. Y kh«ng quyÕt ®¸nh ng∙ ®èi ph­¬ng mµ chØ mong ®èi ph­¬ng xuÊt thñ th«i. Trong h¾c ¸m, tiÕng ho l¹i vang lªn. Hå ThiÕt Hoa c­êi lín: - Ta biÕt mµ... Bçng y ng­ng c©u nãi, y nghe l¹nh ë m¹ch m«n tay t¶. Mét vËt g× ®ã quÐt ngang tróng ph¶i. Néi lùc n¬i bµn tay ®ã tiªu tan liÒn.. Tay t¶ bu«ng xuèng, y vung tay h÷u liÒn.. Ng­êi ®ã vät ngang ®Çu y, råi tiÕng ho vang lªn c¸ch hai tr­îng xa. Hå ThiÕt Hoa quay nhanh m×nh l¹i, lÇn nµy th× tiÕng c­êi vang lªn chø kh«ng lµ tiÕng ho n÷a. TiÕng c­êi vang ngoµi bèn tr­îng. Hå ThiÕt Hoa tøc uÊt, phi th©n ®Õn ngay, ch¹m ph¶i mét vËt võa mÒm, võa cøng. VËt ®ã lµ mét ng­êi! Y ch¹m m¹nh, dï c©y ®øng còng ph¶i ng∙, song ng­¬i ®ã kh«ng ng∙. Hå ThiÕt Hoa cµng tøc uÊt, sÌ bµn tay chÆt c¹nh vµo cæ, ng­êi ®ã nh­ bãng u linh hoµnh nhanh ra phÝa sau l­ng Hå ThiÕt Hoa. Hå ThiÕt Hoa s«i giËn, ®Þnh xuÊt thñ th× ng­êi ®ã kªu lªn: - TiÓu Hå! §ông ta suýt vì mòi ®©y, ng­¬i cho lµ ch­a ®ñ sao? L­u H­¬ng! Hå ThiÕt Hoa suýt buét miÖng m¾ng mÊy tiÕng. Tuy nhiªn y chØ bu«ng giäng hËn hái: - T¹i sao gÆp ta, ng­¬i ch¹y trèn? Ta cø t­ëng lµ gÆp quû. L­u H­¬ng ®¸p: - §óng lµ ng­¬i gÆp quû råi. Ta chØ ®øng t¹i ®©y th«i, cã lµm g× ®©u? ChÝnh ng­¬i bçng d­ng l¹i vät tíi ch¹m vµo m×nh ta. Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh: - ThËt vËy? Ng­¬i chØ ®øng ®©y th«i? L­u H­¬ng thèt: - Thùc ra ta võa ®Õn th«i. http://www.vietkiem.com -484- Converted to pdf by BacQuai
  3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa khÏ g¾t: - Ng­êi giao thñ víi ta võa råi kh«ng ph¶i lµ ng­¬i sao? L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - Ta giao thñ víi ng­¬i tõ lóc nµo? Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - ThÕ ng­êi ®ã lµ ai? L­u H­¬ng hái: - Ng­êi nµo? Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - H¾n tõ n¬i nÇy ch¹y ®i, ng­¬i kh«ng thÊy µ? L­u H­¬ng c­êi mØa: - Ng­¬i ®ang n»m méng ph¶i kh«ng? ë ®©y quû còng v¾ng bãng, nãi chi lµ ng­êi sèng? Hå ThiÕt Hoa ph¸t sî. Nh­ vËy lµ nghÜa g×? Ch¼ng lÏ y gÆp quû? Råi y thë dµi lÈm nhÈm: - Quû? Hay lµ ta gÆp quû thËt sù?! Bçng y xuÊt thñ, chôp m¹ch m«n cña L­u H­¬ng hái: - Ng­¬i lµ ai? L­u H­¬ng hái l¹i: - §Õn ta mµ ng­¬i còng kh«ng nhËn ra thinh ©m n÷a sao? Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - M¾t thÊy cßn ch­a ®óng lµ thËt, huèng hå tai nghe. L­u H­¬ng thë dµi, c­¬i khæ: - B©y giê th× ng­¬i häc ®­îc c¸i thãi lú. ¡n nãi liÒu qu¸. Hå ThiÕt Hoa g»n giäng: - NÕu ng­¬i ®óng lµ L∙o Xó Trïng th× trao måi löa cho ta xem, ta míi tin. L­u H­¬ng ®¸p: - Th× nã ë trong m×nh ta ®©y... http://www.vietkiem.com -485- Converted to pdf by BacQuai
  4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa b¶o: - BËt löa lªn ®i! Cho ta xem! L­u H­¬ng hái: - Xem g×? Hå ThiÕt Hoa bu«ng gän: - Xem ng­¬i! L­u H­¬ng thèt: - Bu«ng tay ta ®i, ta míi... C©u nãi cña chµng ch­a døt, tõ xa xa, cã löa chíp lªn. Mét bãng ng­êi chíp hiÖn theo ¸nh löa råi biÕn mÊt. Hå ThiÕt Hoa tung ngay mét quyÒn vµo ng­êi tr­íc mÆt. Bëi trong s¬n ®éng nÇy, trõ L­u H­¬ng ra kh«ng cã kÎ thø hai cã vËt bËt löa. B©y giê löa tãe ë xa xa kia th× ng­êi ®èi diÖn tuyÖt nhiªn kh«ng ph¶i lµ L­u H­¬ng. §¹o lý ®ã gi¶n dÞ qu¸, râ rÖt qu¸. Ng­êi ®èi diÖn bÞ n¾m ë m¹ch m«n, l¹i bÊt ®éng th× ch¾c ch¾n Hå ThiÕt Hoa ®¸nh tróng. Nh­ng tay quyÒn cña y tung vµo kho¶ng kh«ng. Ch¼ng nh÷ng thÕ, y cßn nghe tª ë c¹nh chá h÷u, råi ng­êi ®ã vuét khái tay n¾m cña y. Y kinh h∙i ®¸nh lu«n tay t¶, tróng ph¶i vËt chi ®ã, tay t¶ tª lu«n. ThÕ lµ hai tay cïng tª d¹i. NÕu lóc ®ã ®èi ph­¬ng ®¸nh tr¶ th× y cÇm ch¾c lµ ph¶i ®i ®êi. Nh­ng ®èi ph­¬ng kh«ng ph¶n kÝch. Y nghiÕn r¨ng hÐt: - Cã gan l­ít tíi ®©y giao thñ víi ta! Ai sî ng­¬i chø! Trong bãng tèi cã tiÕng ®¸p l¹i: - Ng­¬i kh«ng sî ta nh­ng ta sî ng­¬i. Löa l¹i chíp lªn. Löa chíp ngay tr­íc mÆt Hå ThiÕt Hoa, ng­êi cÇm vËt bËt löa ®øng c¸ch y ®é n¨m s¸u th­íc! Kh«ng ph¶i L­u H­¬ng th× cßn ai n÷a? Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t: - Ng­¬i... Ng­¬i... Ng­¬i ®Õn tõ lóc nµo? L­u H­¬ng c­êi khæ: - Ng­¬i suýt ®¸nh vì ®Çu ta l¹i cßn hái? Hå ThiÕt Hoa s÷ng sê. Nh­ng y c∙i: - Kh«ng ph¶i ng­¬i! Löa chíp lªn c¸ch ta kh¸ xa mµ! http://www.vietkiem.com -486- Converted to pdf by BacQuai
  5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng qu¶ quyÕt: - Ng­¬i ®¸nh ta râ rµng. Hå ThiÕt Hoa l¹i s÷ng sê. ThÕ lµ sao? Kh«ng lÏ L­u H­¬ng ch¹y ®i bËt löa lªn råi ch¹y trë l¹i ®©y ®ïa víi y? L­u H­¬ng thèt: - Ng­¬i n¾m ta, löa nh¸ng lªn, ta vuét khái tay ng­¬i ®uæi theo song kh«ng kÞp. Hå ThiÕt Hoa trè m¾t: - H¾n cã måi löa n÷a sao? L­u H­¬ng c­êi mØa: - Ai cÊm h¾n mang vËt bËt löa? Hå ThiÕt Hoa tøc uÊt: - H¾n mang vËt ®ã theo m×nh lµm g×? L­u H­¬ng ®¸p: - Lµm g×, thùc sù chØ cã h¾n biÕt mµ th«i, bÊt qu¸ còng lõa ®­îc ng­¬i, cã dÞp ®¸nh b»ng h÷u. Hå ThiÕt Hoa g¾t: - Mµ h¾n lµ ai? L­u H­¬ng ®¸p: - H¾n lµ h¾n, ta lµm sao biÕt ®­îc lµ ai? Hä c∙i v¶ nhau mét lóc n÷a. Hå ThiÕt Hoa tr¸ch: - Bªn ngoµi ng­êi ta ®ang chê ng­¬i, mµ ë ®©y Nguyªn Tïy V©n còng ®∙ chuån råi, ng­¬i cßn nÊn n¸ lµm g×? T©m t×nh ®©u mµ ng­¬i ®ïa cît ta? L­u H­¬ng hái: - Ta ®ïa cît ng­¬i tõ lóc nµo? T¹i ng­¬i hå ®å, ®Ó cho ng­êi ®ã ch¹y mÊt råi ®æ thõa cho ta. Chø bªn ngoµi cã bao nhiªu ng­êi c¶ th¶y? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - KÓ lu«n bän m×nh, cã ®é trªn hai m­¬i ng­êi. L­u H­¬ng c­êi nhÑ: http://www.vietkiem.com -487- Converted to pdf by BacQuai
  6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - GÇn ba m­¬i ng­êi ë bªn ngoµi, Nguyªn Tïy V©n tho¸t lät næi sao mµ ng­¬i sî? Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh: - H¾n kh«ng tho¸t th× h¾n ®i ®©u? L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - Lµm sao ta biÕt? Hå ThiÕt Hoa hõ l¹nh: - Ng­¬i kh«ng biÕt th× ai biÕt? L­u H­¬ng c­êi khæ: - Kh«ng ai biÕt c¶. ë ®©y cã nhiÒu hang, ng¸ch, mét con chuét trèn, hµng v¹n con mÌo còng kh«ng b¾t ®­îc, huèng hå mét m×nh ta? Hå ThiÕt Hoa dËm ch©n: - ThÕ lµ ®µnh bá cuéc sao? L­u H­¬ng mØm c­êi: - Lo g×? M×nh kh«ng t×m ta h¾n th× cø ®îi h¾n ®Õn t×m m×nh. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - ë ®©y mµ ®îi? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - N¬i nÇy thuËn tiÖn nhÊt! Hå ThiÕt Hoa hái: - NÕu h¾n kh«ng ®Õn? L­u H­¬ng thë dµi: - Ch¼ng lÏ h¾n chÞu chÕt rÝ trong mét xã? §o¹n chµng tiÕp: - Ta t×m h¬n nöa ngµy, ch¼ng gÆp mét bãng ng­êi. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Cßn ta, võa vµo ®©y lµ gÆp ngay mét ng­êi. Y kÓ l¹i bÞ ng­êi quÐt vËt g× l¹nh qua cæ tay... Bçng y tiÕp: http://www.vietkiem.com -488- Converted to pdf by BacQuai
  7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ng­¬i muèn ®îi, cø ë ®©y mµ ®îi. L­u H­¬ng hái: - Cßn ng­¬i? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Ta ®i t×m. L­u H­¬ng trÇm giäng: - Ch¾c g× ng­¬i gÆp Nguyªn Tïy V©n? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Kh«ng gÆp h¾n th× gÆp ng­êi kh¸c! Nµo chØ t×m mçi mét h¾n ®©u. L­u H­¬ng cau mµy: - Ai? Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Kim Linh Chi, Hoa Ch©n Ch©n. Dõng l¹i mét chót, y tiÕp lu«n: - Ta biÕt Hoa Ch©n Ch©n rÊt cã c¶m t×nh víi ng­¬i, song nµng ®∙ giÕt B¹ch LiÖp, téi ¸c cña nµng râ rµng, ta nghÜ ng­¬i kh«ng nªn che chë cho nµng n÷a. L­u H­¬ng kh«ng ®¸p: - Do ®©u nµng quen biÕt Nguyªn Tïy V©n? Nµng cã liªn hÖ g× víi h¾n? L­u H­¬ng mØm c­êi. Nô c­êi cña chµng h¬i kh¸c l¹. Cø mçi lÇn chµng c­êi nh­ vËy lµ y nh­ chµng cã ph¸t hiÖn ra sù g× mµ ng­êi kh¸c kh«ng biÕt nçi? Võa lóc ®ã, mét ng­êi xuÊt hiÖn trong h¾c ¸m. Ng­êi ®ã vËn y phôc ®en, bao mÆt b»ng kh¨n ®en, tr«ng nh­ ng­êi cña ®¶o Biªn Bøc. Th©n ph¸p cña ng­êi ®ã khinh linh v« cïng, dï cho lµ Nguyªn Tïy V©n còng khã h¬n. Ng­êi ®ã bÕ trong tay mét ng­êi n÷a, l­ít ®Õn tr­íc mÆt L­u H­¬ng. Chµng kh«ng hÒ cã mét ph¶n øng, nh­ vËy chµng biÕt ng­êi ®ã. Hå ThiÕt Hoa hái: - Ai thÕ? Ng­êi ®ã kh«ng ®¸p mµ l¹i ho mét tiÕng. Hå ThiÕt Hoa biÕn s¾c, nhËn ra ©m thinh ngay. Ng­êi ®ã lµ bãng quû, y vïng ®uæi theo th× L­u H­¬ng ®Õn. http://www.vietkiem.com -489- Converted to pdf by BacQuai
  8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Y bÕ trong tay mét ng­êi, chÝnh lµ Kim Linh Chi. Y lµ ng­êi bËt måi löa, lóc quÇn hïng ®uæi theo Nguyªn Tïy V©n, gÆp con d¬i s¾t n¬i v¸ch ®¸? Y lµ ng­êi v« h×nh? Hå ThiÕt Hoa hái: - Ng­¬i biÕt h¾n? L­u H­¬ng gËt ®Çu. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - H¾n lµ ai? Lµm g× ng­¬i cã b»ng h÷u trong chèn nÇy? L­u H­¬ng c­êi nhÑ: - Kh«ng ph¶i ng­êi cña chèn nµy ®©u! Hå ThiÕt Hoa hái: - ThÕ lµ b»ng h÷u ë ngoµi? T¹i sao ta kh«ng biÕt? L­u H­¬ng hái: - Kim c« n­¬ng bÞ th­¬ng? Ng­êi ®ã gËt ®Çu. L­u H­¬ng l¹i hái: - NÆng l¾m kh«ng? Ng­êi ®ã l¾c ®Çu. L­u H­¬ng tiÕp: - NÕu vËy chóng ta ®i ra. Ng­êi ®ã gËt ®Çu. Hå ThiÕt Hoa lÊy lµm l¹ tù hái: - H¾n c©m? Hä ®∙ ch¹y ®i, L­u H­¬ng tr­íc, Hå ThiÕt Hoa theo sau cïng. Bao nhiªu ng­êi bªn ngoµi ®Òu chÕt hÕt! C¶ Tr­¬ng Tam, Cao ¸ Nam, §«ng Tam N­¬ng còng chÕt lu«n. §é ba m­¬i x¸c chÕt n»m la liÖt. Cao ¸ Nam n»m óp trªn m×nh §«ng Tam N­¬ng nh­ b¶o vÖ nµng ®Õn h¬i thë cuèi cïng. L­u H­¬ng, Hå ThiÕt Hoa, c¶ ng­êi kia ®Òu s÷ng sê. M¸u linh l¸ng, ph¸t bèc mïi tanh nÆng nÒ. Chît cã tiÕng rªn. Hai ng­êi rªn! TiÕng rªn xuÊt tõ Cao ¸ Nam vµ §«ng Tam N­¬ng. L­u H­¬ng tõ tõ tiÕn vÒ hä. Chµng b­íc ®i rÊt dÌ dÆt. Hå ThiÕt Hoa hÐt: - GÊp lªn chø! BiÕt ®©u chóng ta cßn cøu kÞp nµng. http://www.vietkiem.com -490- Converted to pdf by BacQuai
  9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Y lao vót m×nh theo L­u H­¬ng. Nh­ng y võa nhóng ch©n, Cao ¸ Nam vµ §«ng Tam N­¬ng vôt ®øng ph¾t dËy. Bèn bµn tay tung lªn. Bèn vÇng ®en bay tíi, nh¾m vµo ba ng­êi. Hå ThiÕt Hoa kinh h∙i kªu lªn: - ¸m khÝ! L­u H­¬ng vèn dÌ dÆt, nh¶y tr¸nh ngay, ng­êi bÝ mËt còng thÕ. ChØ cã Hå ThiÕt Hoa. Y cÇm ch¾c c¸i chÕt trong tay! Bëi v× dï y cã tµi th¸nh, trong lóc v« t×nh, còng kh«ng lµm sao mµ tr¸nh kÞp. Nh­ng m¹ng y cßn dµi. Mét k×nh lùc tõ bªn c¹nh y bay qua, x« y ng∙ nhµo, ®óng lóc vÇng ®en bay rµo rµo ngang chç y ®øng. Ng­êi cøu y lµ ng­êi bÝ mËt. ChÝnh ng­êi bÝ mËt xuÊt thñ lu«n, ®¸nh ng∙ §«ng Tam N­¬ng. Riªng Cao ¸ Nam th× vÉn ®øng ®ã, s÷ng nh­ trêi trång. Mét lóc sau, nµng ng∙ xuèng, tù ng∙ råi bËt khãc å å, kh«ng nãi tiÕng nµo. Hå ThiÕt Hoa kh«ng hiÓu t¹i sao nµng toan giÕt y, muèn hái cho râ rµng, song nµng khãc rèng lªn, y cßn hái chi ®­îc. Y day qua L­u H­¬ng hái: - T¹i sao §«ng Tam N­¬ng h¹ thñ víi ng­¬i? L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - Nµng kh«ng ph¶i lµ §«ng Tam N­¬ng. N÷ nh©n ®ã bao mÆt lµm sao Hå ThiÕt Hoa biÕt lµ §«ng Tam N­¬ng thËt hay gi¶? §«ng Tam N­¬ng gi¶ ®µnh råi, cßn Cao ¸ Nam chÝnh thËt lµ Cao ¸ Nam! Hå ThiÕt Hoa dÆm ch©n: - Lµm sao ng­¬i biÕt lµ §«ng Tam N­¬ng gi¶? L­u H­¬ng ®¸p ; - Ta chØ hoµi nghi th«i. Hå ThiÕt Hoa hái ; - Ng­¬i biÕt lµ ai ch¨ng? L­u H­¬ng trÇm ng©m mét lóc ®o¹n thë dµi: - Lµ ai vÜnh viÔn ng­¬i kh«ng t­ëng næi! Hå ThiÕt Hoa chíp m¾t: - Hung thñ? http://www.vietkiem.com -491- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2