Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 16

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

45
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu tình hồ điệp kiếm - tập 16', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 16

 1. 265 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Möôøi Saùu C HU Y E Å N G I A O C Ô NG HI E Ä P L aõo Baù nhìn theo boùng Maïnh Tinh Hoàn xa daàn, loøng chaïnh nhôù ñeán nhi nöõ, baát giaùc buoâng tieáng thôû daøi. “Chuùng coù moät ñoaïn ñöôøng daøi caàn phaûi ñi!” OÂng hy voïng laàn naøy hoï ñöøng ñeå nhaàm ñöôøng. Maëc duø trong loøng coù raát nhieàu caûm xuùc nhöng oâng khoâng coù thôøi gian ñeå nghó ngôïi nhieàu. Baûn thaân oâng cuõng coù ñoaïn ñöôøng daøi caàn phaûi ñi, so vôùi Maïnh Tinh Hoàn vaø Tieåu Ñieäp, ñoaïn ñöôøng cuûa oâng coøn nhieàu nguy hieåm hôn, gian khoå hôn. OÂng chæ ñöùng laïi choác laùt roài mím moâi quay ngoaét laïi, böôùc qua chieác caàu nhoû ñi vaøo Cuùc Hoa Vieân. Trong caên phoøng cuûa Luïc Maõn Thieân ñeøn coøn saùng, cöûa soå vaø cöûa chính ñeàu ñoùng chaët. Nhöng nhìn qua lôùp giaáy vaøng daùn treân cöûa soå coù theå nhaän ra voùc ngöôøi cao lôùn cuûa Luïc Maõn Thieân ñöùng giöõa phoøng, hình nhö ñang chôø ai. Phaûi chaêng laõo ñang chôø tin töùc cuûa Maïnh Tinh Hoàn? Laõo Baù khoâng goõ cöûa. OÂng ñaõ quyeát ñònh khoâng do döï gì nöõa. 30 naêm nay, Laõo Baù chöa töøng ñeå ñoái phöông coù cô hoäi xuaát thuû tröôùc mình. OÂng quaù hieåu caâu “tieân haï thuû vi cöôøng” coù giaù trò nhö theá naøo. Baây giôø cuõng theá, oâng ñi baèng con ñöôøng ngaén nhaát. – Bình! Caùnh cöûa soå bò ñaäp vôõ ta, Laõo Baù nhö traän cuoàng phong lao vaøo phoøng. Luïc Maõn Thieân khoâng phaûi ñöùng maø bò treo leân. Chieác daây thöøng buoäc vaøo xaø nhaø, coøn chieác gheá bò ñaù vaêng ñi khaù xa. Laõo Baù sôø tay xem ngöïc Luïc Maõn Thieân thaáy ñaõ laïnh ngaét. Chieác ñoøn saét laø vuõ khí khoâng rôøi Luïc Maõn Thieân maáy chuïc naêm nay ñöôïc ñaët ngay ngaén giöõa baøn chaën leân moät tôø giaáy. Laõo Baù nhaët tôø giaáy leân, thaáy coù vieát doøng chöõ: “Ngöôi ñaõ khoâng cheát thì ta ñaønh phaûi cheát!” Chæ ñôn giaûn chín chöõ nhö vaäy, khoâng coøn gì khaùc. Theá laø Luïc Maõn Thieân coøn chöa kòp phaûn boäi laïi ñoàng boïn cuûa laõo, chæ phaûn 265 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 266 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ñöôïc baûn thaân mình, chaéc raèng haén ñaõ phaïm phaûi moät sai laàm nghieâm troïng trong vieäc thöïc hieän keá hoaïch quaù chu ñaùo vaø bí maät. Ñoù laø Luïc Maõn Thieân queân maát raèng giöõa ngöôøi vaø ngöôøi coøn coù tình caûm nöõa. Chính ñieàu naøy laøm thay ñoåi toaøn boä cuïc dieän. Cuõng do ñieàu naøy maø nhaân tính seõ vónh vieãn toàn taïi, moïi aâm möu ñen toái ñeán ñaâu cuõng bò tình caûm laøm cho thaát baïi. Laõo Baù nhìn boä maët ñen nheûm raát ñaùng sôï cuûa Luïc Maõn Thieân chöøng ñònh hoûi ñieàu gì nhöng tieác raèng chieác löôõi theø ra raát daøi cuûa laõo seõ chaúng bao giôø tieát loä ñöôïc bí maät naøo nöõa. Luïc Höông Xuyeân khoâng bieát ñaõ tôùi beân cöûa soå töø luùc naøo, neùt maët loä veû kinh dò. Hieån nhieân haén nghe tieáng Laõo Baù ñaäp vôõ cöûa soå neân laäp töùc tôùi ngay. Trong Hoa Vieân neáu xaûy ra söï coá baát thöôøng naøo, Luïc Höông Xuyeân ñeàu coù maët kòp thôøi. Vì theá Laõo Baù khoâng caàn nhìn ra cuõng bieát Luïc Höông Xuyeân ñaõ tôùi. OÂng chôït hoûi: – Ngöôi nghó theá naøo? Luïc Höông Xuyeân ruït reø ñaùp: – Thuoäc haï... nghó raèng... coù veû nhö khoâng phaûi oâng ta töï treo coå. Laõo Baù hoûi tieáp: – Coøn gì nöõa? Luïc Höông Xuyeân cheùp mieäng thôû daøi: – OÂng aáy coù leõ khoâng phaûi laø phaûn taëc. Laõo Baù noùi döùt khoaùt: – Haén laø phaûn taëc, nhöng ñuùng laø khoâng phaûi töï haén treo coå. Laõo Baù voán thích tröôùc heát hoûi yù kieán ngöôøi khaùc, sau ñoù môùi neâu keát luaän cuûa mình. Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Vaäy ai ñaõ gieát oâng aáy? Laõo Baù khoâng tröïc tieáp traû lôøi caâu hoûi, chæ noùi: – Khi ta baûo haén ñi tìm Dòch Tieàm Long, ta ñaõ bieát haén phaûn boäi ta. Luïc Höông Xuyeân khoâng daùm hoûi nöõa. Laõo Baù tieáp: – Tin töùc veà Dòch Tieàm Long ñoät nhieân maát tích leõ ra khoâng theå tieát loä ra ngoaøi. Nhöng hình nhö Vaïn Baèng Vöông coøn bieát sôùm hôn ta nöõa. 266 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 267 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Luïc Höông Xuyeân tieáp lôøi: – Baây giôø treân giang hoà khoâng ít ngöôøi bieát chuyeän naøy. – Ñoù laø do Luïc Maõn Thieân ñöa tin naøy cho Vaïn Baèng Vöông, teân naøy lieàn tuyeân boá khaép nôi. Ñöông nhieân vieäc ta bò coâ laäp truyeàn ra giang hoà thì coù lôïi cho haén. Luïc Höông Xuyeân thôû daøi noùi: – Thuoäc haï chöa bao giôø hoaøi nghi oâng ta, caøng khoâng daùm nghó chính oâng ta laøm phaûn. Laõo Baù cöôøi nhaït noùi: – Haén chæ xöùng ñaùng laøm vaây caùnh chöù hoaøn toaøn khoâng ñuû tö caùch laøm chuû möu ñaâu. Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Nhö vaäy chính keû chuû möu ñaõ gieát oâng ta ñeå dieät khaåu? Laõo Baù gaät ñaàu. Luïc Höông Xuyeân thaêm doø: – Ngöôøi ñuû khaû naêng buoäc oâng ta töï taän khoâng nhieàu. Chaúng leõ chính Vaïn Baèng Vöông... Laõo Baù ngaét lôøi: – Khoâng baøn chuyeän ñoù nöõa. Ngöôi cöù chuaån bò cöû haønh tang leã sao cho caøng long troïng caøng toát. Luïc Höông Xuyeân ngaïc nhieân hoûi: – OÂng ta ñaõ phaûn boäi thì sao coøn toå chöùc tang leã long troïng laøm gì? Laõo Baù böôùc ra ñeán cöûa noùi vôùi laïi: – Bôûi vì haén laø baèng höõu cuûa ta! Treân giang hoà ñeàu bieát Laõo Baù coù raát nhieàu baèng höõu vaø hoï ñeàu trung thaønh vôùi oâng. oOo Bình minh. Ñeâm daøi ñeán ñaâu roài cuõng ñeán luùc phaûi saùng. Maïnh Tinh Hoàn ngoài beân Tieåu Ñieäp nhìn vaàng thaùi döông loù daàn leân. Loøng vui roän raõ töôûng chöøng muoán heùt to leân: – Baây giôø chuùng ta coù theå ñi baát cöù nôi naøo mình muoán! Noãi chaùn chöôøng vaø tuyeät voïng ñeàu ñaõ trôû thaønh quaù khöù. Baây giôø chaøng ñaõ coù taát caû: aùnh thaùi döông loàng loäng tröôùc maët, Tieåu Ñieäp 267 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 268 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ngoài töôi cöôøi beân caïnh haøi töû trong loøng ñang ngon giaác. Chöøng theá giôùi naøy baây giôø ñeàu thuoäc veà hoï. Chaøng dòu daøng noùi: – Naøng thích ñi ñaâu thì cöù noùi, chuùng ta seõ tôùi ngay choã ñoù. Tieåu Ñieäp ñaùp: – Thieáp ñònh noùi vôùi chaøng moät vieäc töø laâu... khoâng phaûi choã naøo thieáp cuõng coù theå ñeán ñöôïc... – Vì sao theá? Tieåu Ñieäp ñöa maét nhìn xa xaêm, boãng raàu gioïng noùi: – Bôûi vì... phuï thaân thieáp... chaøng seõ khoâng bao giôø ngôø ñöôïc oâng aáy laø ai ñaâu. – Theá ö? – Ñuùng theá! Thieáp chöa bao giôø noùi vôùi chaøng vieäc naøy, vaø chaøng cuõng khoâng hoûi. Ñoù laø ngöôøi khaù khaéc nghieät... Maïnh Tinh Hoàn cöôøi noùi: – Ta yeâu naøng chöù khoâng phaûi yeâu phuï thaân naøng. Cho duø oâng aáy laø ai thì ñieàu ñoù khoâng quan troïng. – Chaøng khoâng bieát ñöôïc ñaâu. Neáu oâng aáy tìm ñöôïc chuùng ta thì cuoäc soáng chuùng ta khoâng theå yeân oån ñöôïc. Maïnh Tinh Hoàn cöôøi noùi: – Neáu ta noùi vôùi naøng raèng oâng aáy ñaõ chaáp nhaän ta thì naøng coù tin khoâng? Tieåu Ñieäp boãng nhìn vaøo maét Maïnh Tinh Hoàn, vöøa möøng thaàm laïi vöøa hoà nghi, cuoái cuøng naøng laéc ñaàu noùi: – Cho duø oâng aáy chaáp nhaän nhöng ngöôøi khaùc quyeát khoâng chaáp nhaän. Maïnh Tinh Hoàn nhíu maøy hoûi: – Ngöôøi khaùc ö? Laø ai vaäy? Tieåu Ñieäp cuùi xuoáng caén moâi khoâng ñaùp. Hoài laâu, Maïnh Tinh Hoàn môùi chaäm gioïng: – Ta ñaõ gaëp phuï thaân cuûa naøng. Tieåu Ñieäp voäi ngaång leân: – Thaät ö? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – OÂng aáy hoaøn toaøn khoâng phaûi laø ngöôøi ñaùng sôï, vaø cuõng khoâng voâ tình nhö naøng töôûng. Chaúng qua... AÙnh maét Tieåu Ñieäp boãng trôû neân phaãn haän. 268 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 269 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Naøng chua chaùt noùi: – Chaúng qua oâng ta ñaõ ñang taâm ñuoåi nöõ nhi cuûa mình ra khoûi cöûa. Chaúng qua chæ vì toâi bò ngöôøi khi phuï ñeû ra moät haøi töû laøm maát thanh danh cuûa oâng ta. Maïnh Tinh Hoàn nhìn nhöõng doøng leä lieân tuïc traøo ra töø ñoâi maét dieãm leä cuûa naøng, muoán an uûi nhöng cuoái cuøng ghìm laïi, nheï gioïng hoûi: – Nhöng taïi sao naøng khoâng chòu noùi cho oâng aáy bieát ai ñaõ khi phuï mình? Vì sao naøng nhaát quyeát khoâng chòu noùi teân phuï thaân cuûa haøi töû laø ai? Tieåu Ñieäp laéc ñaàu: – Vì thieáp khoâng theå, vónh vieãn khoâng theå noùi ñöôïc! – Vì sao chöù? Tieåu Ñieäp ñöa ta böng maët, noùi trong thoån thöùc: – Xin chaøng ñöøng böùc baùch thieáp. Ñöøng laøm nhö phuï thaân thieáp... – Ta khoâng bao giôø baét buoäc naøng laøm baát cöù ñieàu gì maø naøng khoâng muoán. Nhöng haõy traû lôøi ta, coù phaûi ngöôøi ñoù khoâng chòu buoâng tha cho naøng khoâng? Tieåu Ñieäp voäi gaät ñaàu: – Chính theá! Leõ ra thieáp khoâng neân ñeå chaøng phaûi lieân luïy. Bôûi vì neáu haén tìm ñöôïc chuùng ta, chaúng nhöõng haén seõ khoâng boû qua thieáp maø cuõng khoâng boû qua chaøng ñaâu. Maïnh Tinh Hoàn traàm ngaâm noùi: – Neáu vaäy thì chuùng ta khoâng ñeå cho haén tìm ñöôïc. Tieåu Ñieäp voäi ngaång leân hoûi: – Thaät khoâng? Chaøng thaät chòu laøm theá ö? Thaät chòu troán traùnh haén? Naøng bieát roõ moät nam nhaân phaûi nhaãn nhuïc troán traùnh ngöôøi khaùc laø ñieàu ñau khoå ñeán theá naøo, ñaëc bieät laø loaïi nam nhaân cöùng raén vaø maïnh meõ nhö Maïnh Tinh Hoàn. Maïnh Tinh Hoàn voøng tay oâm laáy Tieåu Ñieäp noùi: – Vì sao ta laïi khoâng chòu? Cuõng nhö moät ngöôøi laån troán moät con choù ñieân... Tieåu Ñieäp ngaäp ngöøng noùi: – Nhöng... Maïnh Tinh Hoàn ñöa tay leân böng mieäng naøng, noùi: – Neáu vaïn nhaát chuùng ta bò haén tìm ñöôïc, giaû söû chuùng ta khoâng theå phaûn khaùng, bò haén gieát thì ít ra chuùng ta cuõng ñaõ soáng moät thôøi gian haïnh phuùc... naøng coù nhôù mình noùi caâu gì khoâng? Tieåu Ñieäp hoûi: – Coù phaûi veà loaøi böôùm khoâng? 269 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 270 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu, dòu daøng noùi: – Chính theá, cuoäc soáng cuûa loaøi böôùm tuy ngaén nguûi nhöng thaät töôi ñeïp vaø vui veû. Naøng coù tình nguyeän laøm loaøi böôùm hay muoán laøm loaøi quaï coù cuoäc soáng daøi hôn? Caû hai cuøng cöôøi. Naøng neùp mình vaøo voøng tay chaøng, caûm thaáy raát haïnh phuùc. Moät côn gioù noåi leân cuoán ñi nhöõng chieác laù vaøng hieám hoi coøn soùt laïi ôû cuoái thu. Hoï chôït troâng thaáy moät con böôùm saëc sôõ bay cuøng ñaùm laù. Noù töï do, xinh ñeïp, vaø coù leõ nhôø caùnh böôùm maø ñaùm laõ cuõng ñeïp hôn, ñôõ coâ ñôn hôn... oOo Kieám ñaõ ñöôïc ruùt ra khoûi voû. Ñoù laø moät thanh ñoaûn kieám. Kieám gioáng nhö loaøi raén ñoäc, caøng ngaén caøng ñoäc. Laõo Baù sôø vaøo löôõi kieám. Löôõi kieám saéc nhö nöôùc. Loøng oâng laïi noùng daàn leân. Ñaõ nhieàu naêm Laõo Baù khoâng chaïm ñeán thanh ñoaûn khieám naøy. OÂng ñaõ gieát nhieàu ngöôøi maø khoâng caàn duøng kieám. Vaø Laõo Baù töøng hy voïng trong ñôøi mình khoâng phaûi duøng ñeán kieám nöõa. “Kieám laø binh khí cuûa tuoåi treû, chæ coù gaäy môùi hôïp vôùi tuoåi giaø thoâi!” Neáu ngöôøi giaø khoâng hieåu chaân lyù ñoù thì thanh kieám seõ bieán thaønh thöù binh khí laáy maïng mình. Ñöông nhieân Laõo Baù hieåu chaân lyù ñoù, nhöng baây giôø chính laø thôøi gian buoäc oâng phaûi duøng kieám. Töø khi Toân Kieám cheát, Haøn Ñöôøng bò troïng thöông tôùi nay ñaõ moät naêm troâi qua... Trong moät naêm ñoù, Laõo Baù khoâng laøm gì caû, khoâng nghe gì, cuõng khoâng nhìn thaáy gì. Töïa hoà oâng ñaõ muø, ñaõ trôû thaønh ngöôøi ñieác vaäy. Treân giang hoà, baát cöù ai coù quan heä vôùi Laõo Baù haàu nhö ñeàu truùng phaûi ñoäc thuû cuûa Vaïn Baèng Vöông vaø Thaäp Nhò Phi Baèng Bang. Theá maø Laõo Baù khoâng nghe gì, khoâng thaáy gì. Tröôùc ñaây neáu coù ai hoûi ñeán Laõo Baù, ngöôøi ñöôïc hoûi seõ öôõn ngöïc ra töï haøo 270 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 271 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ñaùp: – Laõo Baù laø baèng höõu cuûa toâi! Nhöng baây giôø duø ngöôøi ñöôïc hoûi ñích thöïc laø baèng höõu cuûa Laõo Baù cuõng laéc ñaàu khoâng bieát. Coù ngöôøi coøn noùi: – Laõo Baù ö? Ai laø Laõo Baù? Haén laø caùi thaù gì vaäy? Coøn coù ngöôøi ñaët cho Laõo Baù moät danh hieäu khaùc: “Laõo Ñaàn” “Ñaàn” ôû ñaây cong mang theâm yù nghóa nöõa laø heøn nhaùt. Nhöng Laõo Baù khoâng nghe gì, khoâng bieát gì. Thaäm chí duø coù ngöôøi chæ thaúng vaøo muõi oâng maø nhuïc maï, oâng cuõng laøm nhö khoâng. Vaïn Baèng Vöông ñaõ nhieàu laàn sai ngöôøi mang chieán thö ñeán thaùch Laõo Baù quyeát moät traän töû chieán. 12 phong thö trong 12 thaùng. Lôøi leõ trong thö sau coøn cay ñoäc, laêng nhuïc hôn thö tröôùc. Coù leõ xöa nay chöa töøng coù chieán thö naøo duøng lôøi leõ ñaày laêng nhuïc nhö vaäy. Theá maø Laõo Baù vaãn khoâng phaûn öùng gì, nhö theå khoâng bieát, khoâng nghe, khoâng thaáy gì caû. Chæ moät ñieàu Vaïn Baèng Vöông coøn chöa laøm, ñoù laø chöa tröïc tieáp xoâng vaøo Hoa Vieân cuûa Laõo Baù nöõa maø thoâi. Bôûi vì Vaïn Baèng Vöông coøn chöa doø thaät kyõ tình hình trong Hoa Vieân theá naøo. Caên baûn khoâng ai ñieàu tra ñöôïc trong Hoa Vieân coù nhöõng cô quan mai phuïc naøo. Huoáng chi Vaïn Baèng Vöông ñaõ hoaøn toaøn chieám theá thöôïng phong, caàn gì phaûi maïo hieåm ñi nöôùc cuoái cuøng nhö vaäy. Treân giang hoà ai cuõng bieát raèng Laõo Baù ñaõ bò Vaïn Baèng Vöông ñaùnh tôi taû khoâng kòp hoaøn thuû, khoâng caát noåi ñaàu leân. Nhö vaäy Laõo Baù chæ laø moät laõo nhaân ngoài chôø cheát trong toå cuûa mình, coøn laøm gì ñöôïc nöõa? Con ngöôøi ñoù ñaõ nhaãn nhuïc, ñaõ chòu khuaát phuïc, ñaõ cam phaän baïi ñeå baûo veä maïng soáng thöøa, caàn gì phaûi böùc eùp quaù nöõa laøm gì? “Kieâu ngaïo laø moät sai laàm. Baát cöù sai laàm naøo, duø laø nhoû nhaát cuõng coù theå daãn ñeán ñoøn trí maïng” Coù leõ Vaïn Baèng Vöông khoâng bieát ñeán chaân lyù naøy. Baây giôø laø luùc Laõo Baù phaûn kích. 271 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 272 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Ñoaûn kieám laïi ñöôïc caøi vaøo voû. Laõo Baù ngoài moät mình trong maät thaát cuûa mình. OÂng laáy ra hai böùc ñòa ñoà caát giaáu voâ cuøng bí maät maø chæ moät mình oâng bieát. Böùc ñòa ñoà thöù nhaát laø veõ caên cöù cuûa Thaäp Nhò Phi Baèng Bang ôû möôøi hai tænh thaønh, moãi tænh coù moät voøng troøn nhoû khuyeân baèng möïc son, ñoù laø möôøi hai phaân ñaøn. Coøn böù ñòa ñoà thöù hai laø veõ raát chi tieát “Phi Baèng Baùo” laø toång ñaø cuûa Vaïn Baèng Vöông. Chi tieát ñeán töøng ngoâi nhaø, goác caây, ñöôøng noái caùc loái ra vaøo lôùn nhoû vaø nhöõng traïm canh phoøng. Hai taám ñòa ñoà naøy duø nhaém maét Laõo Baù cuõng coù theå veõ laïi khoâng sai soùt moät neùt. Theá nhöng baây giôø oâng vaãn môû ra nghieân cöùu laïi thaät kyõ moät laàn cuoái cuøng. Ñaây seõ laø traän chieán cuoái cuøng. Baát luaän thaéng hay thua cuõng seõ laø traän cuoái. Laõo Baù tin töôûng raèng mình nhaát ñònh seõ thaønh coâng, tuyeät ñoái khoâng cho pheùp thaát baïi. Chuaån bò xong, oâng cho goïi Luïc Höông Xuyeân ñeán. Thôøi gian qua Luïc Höông Xuyeân khoâng thay ñoåi nhieàu, chæ coù traàm tónh vaø ít noùi hôn. Vì theá troâng chín chaén vaø giaø daën hôn tröôùc. Haén cuõng töï bieát theá. Coù leõ cuoäc soáng nhaãn nhuïc laøm ngöôøi ta mau giaø. Ñöông nhieân Luïc Höông Xuyeân bieát Laõo Baù nhaãn nhuïc caàu toaøn nhö theá nhöng beân trong seõ ngaàm coù keá hoaïch raát ñaùng sôï, nhöng haén chöa hoûi qua laàn naøo. Luïc Höông Xuyeân coøn bieát raèng beân trong maät thaát cuûa Laõo Baù laïi coøn phoøng ngaàm khaùc nöõa, nhöng chöa bao giôø daùm ñaët chaân vaøo ñoù. Chaúng rieâng gì Luïc Höông Xuyeân maø ngoaøi Laõo Baù, chöa ngöôøi thöù hai naøo daùm böôùc chaân vaøo, ngay caû Toân Kieám tröôùc ñaây cuõng theá. Theá maø baây giôø Laõo Baù laïi môøi haén tôùi, nghóa laø keá hoaïch ñaõ chín muoài, ñaõ ñeán luùc haønh ñoäng, vaø haønh ñoäng laàn naøy döõ doäi hôn, ñaùng sôï hôn baát cöù laàn naøo tröôùc ñaây. Bôûi theá Luïc Höông Xuyeân baát giaùc cuõng trôû neân khaån tröông vaø raát caêng thaúng. Khi ñaët chaân vaøo maät thaát cuûa Laõo Baù, thaäm chí haén nghe caû tieáng traùi tim mình ñaäp roän leân trong loàng ngöïc. Moïi vieäc ñaõ tôùi hoài quyeát ñònh nhaát. Luïc Höông Xuyeân cuõng töï theà vôùi mình raèng haønh ñoäng laàn naøy chæ ñöôïc pheùp thaønh coâng maø khoâng theå thaát baïi. Laõo Baù nhaët leân moät phong thö noùi: – Ñaây laø chieán thö do Vaïn Baèng Vöông sai ñöa ñeán caùch ñaây maáy ngaøy, cuõng laø lôøi caûnh caùo cuoái cuøng. 272 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 273 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG OÂng nhìn Luïc Höông Xuyeân moät caùch voâ cuøng bình tónh, roài chôït hoûi: – Ngöôi ñoaùn ta ñònh laøm gì? Luïc Höông Xuyeân laéc ñaàu. Laõo Baù noùi theâm: – Haén muoán ta thay Phöông Cöông laøm ñaøn chuû Ngaân Baèng Ñaøn. Luïc Höông Xuyeân bieán saéc, maët ñaày töùc giaän. Ñoái vôùi Laõo Baù, ñoù laø moät nhuïc nhaõ lôùn nhaát. Laõo Baù cöôøi noùi theâm: – Haén coøn ñaùp öùng ta nhieàu ñieàu kieän haäu hónh khaùc nhö queân heát nhöõng chuyeän quaù khöù, baûo toaøn Hoa Vieân cuûa ta vaø cho pheùp ngöôi vaãn tieáp tuïc laøm thuû haï thaân tín cuûa ta. Luïc Höông Xuyeân naém chaët tay rít leân: – Haén chôù naèm moäng! Laõo Baù cöôøi noùi: – Haén khoâng naèm moäng maø tính chuaån xaùc raèng ta khoâng coøn ñöôøng naøo coù theå ñi nöõa. Muoán soáng tieáp thì phaûi buoäc loøng chaáp nhaän yeâu saùch ñoù. Chaúng nhöõng haén khoâng cho raèng vieäc ñoù ñoái vôùi ta laø noãi nhuïc maø coøn laø aân töù raát haäu hónh. Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Haén ñang chôø chuùng ta traû lôøi? – Phaûi. Haén muoán ta nhanh choùng traû lôøi, neáu khoâng haén seõ san phaúng nôi naøy, caûnh caùo raèng seõ huy ñoäng toaøn boä löïc löôïng hieän coù cuûa caû Thaäp Nhò Bang nhaát loaït taán coâng. Luïc Höông Xuyeân noùi: – Chuùng ta hy voïng haén laøm theá. Laõo Baù xua tay: – Chuùng ta khoâng hy voïng theá. Bôûi vaäy ta muoán ngöôi chuaån bò traû lôøi haén. – Chuaån bò traû lôøi theá naøo? Laõo Baù traû lôøi ngaén goïn: – Chaáp nhaän haén! Luïc Höông Xuyeân söûng soát keâu leân: – Chaáp nhaän haén ö? Chaáp nhaän laø thuoäc haï cuûa Vaïn Baèng Vöông? Laõo Baù gaät ñaàu: – Phaûi. Ngöôi coøn hoûi haén khi naøo thì chuùng ta ñöôïc baùi kieán Toång bang chuû. Luïc Höông Xuyeân maët taùi nhôït, laép baép hoûi: – Laõo nhaân gia... ñònh ñi thaät? 273 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 274 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laõo Baù khaúng ñònh: – Ñöông nhieân! OÂng chôït cöôøi noùi tieáp: – Nhöng khoâng phaûi ngaøy haén öôùc ñònh. Ngay khi haén tieáp ñöôïc thö traû lôøi laø ta ñaõ ñeán roài. Luïc Höông Xuyeân hieåu ngay yù Laõo Baù. Nhö vaäy oâng ñaõ chuaån bò taán coâng. Vaø khi Laõo Baù taán coâng thì khoâng keû thuø naøo trôû tay kòp. Vaïn Baèng Vöông khoâng bao giôø tin raèng Laõo Baù daùm taán coâng ôû ngay Phi Baèng Baûo cuûa mình. Bôûi döôùi con maét moïi ngöôøi treân giang hoà thì ñoù laø nôi töôøng ñoàng vaùch saét, ngay caû loaøi chim cuõng khoù maø bay qua ñöôïc Phi Baèng Baûo, coøn con ngöôøi baèng xöông baèng thòt thì khoâng ai daùm nghó tieán vaøo ñoù moät böôùc. Chính Laõo Baù ñang caàn ñoái phöông khoâng ngôø ñeán. Saéc maët Luïc Höông Xuyeân ñaõ hoàng nhuaän trôû laïi. Haén ho khan moät tieáng roài hoûi: – Khi naøo chuùng ta baét ñaàu tieán haønh? Laõo Baù ñaùp: – Ngöôi khoâng ñi maø phaûi ôû laïi phoøng thuû. Luïc Höông Xuyeân keâu leân: – Nhöng thuoäc haï... Laõo Baù ngaét lôøi: – Coù ngöôøi thích hôïp taán coâng, laïi coù ngöôøi thieân veà phoøng thuû. Giaù nhö coøn Toân Kieám thì ta ñeå haén ñi thay mình. Chæ tieác raèng... Gioïng oâng traàm haún xuoáng, phaûi ñaèng haéng maáy tieáng môùi noùi tieáp ñöôïc: – Ngöôi vaø Toân Kieám khaùc haún nhau. Ngöôi bình tónh hôn Toân Kieám nhieàu, vì theá sau khi ta ñi roài môùi yeân taâm giao taát caû nhöõng gì hieän coù ôû ñaây cho ngöôi ñöôïc. Luïc Höông Xuyeân boãng thaáy loøng roän leân coá neùn xuùc ñoäng noùi: – Xöa nay thuoäc haï chöa bao giôø daùm traùi lôøi Laõo nhaân gia. Nhöng laàn naøy... ñaây laø traän chieán cuoái cuøng. Thuoäc haï khoâng muoán troán traùnh ôû hoác nhaø trong khi nhöõng ngöôøi khaùc lieàu maïng soáng cuûa mình. Thuoäc haï tình nguyeän vaø Laõo nhaân gia maø cheát. Laõo Baù thôû daøi noùi: – Ta hieåu taâm yù cuûa ngöôi. Nhöng ngöôi laïi queân maát moät vieäc quan troïng. OÂng ngöøng moät luùc roài traàm ngaâm noùi tieáp: – Ta ñi laàn naøy laø ñeå thaéng chöù khoâng phaûi ñeå thaát baïi. Bôûi theá caàn gìn giöõ 274 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 275 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG nhöõng caùi cô baûn nhaát ñeå sau naøy phaùt trieån cuïc dieän vaø theá löïc. Ñaây laø phaàn cô baûn nhaát trong cô nghieäp cuûa ta. Vì theá neáu khoâng coù ngöôi phoøng thuû ôû ñaây thì ta khoâng theå yeân taâm taán coâng ñöôïc. Luïc Höông Xuyeân cuùi ñaàu traàm maëc hoài laâu roài chôït hoûi: – Nhöng... ôû ñaây chuùng ta coù gì ñaùng phaûi phoøng thuû nöõa ñaâu? Laõo Baù cöôøi noùi: – Ngöôi nghó vaäy laø sai laàm lôùn, Vaïn Baèng Vöông cuõng cho raèng haén ñaõ chieám ñeán taùm chín phaàn cô nghieäp cuûa ta, neân haén cuõng sai laàm. Nhöõng gì haén chieám cuûa ta nhieàu laém cuõng chæ laø chuùt boät dính treân chieác laù boïc baùnh. Caû caùi baùnh nguyeân veïn vaãn naèm ôû ñaây. Luïc Höông Xuyeân ngöûng leân, veû maët loä yù khaâm phuïc. Laõo Baù voã tay leân maët noùi: – Chieác baùnh ñoù baây giôø ta giao cho ngöôi, hy voïng ngöôi haõy baûo quaûn cho toát. OÂng cöôøi noùi theâm: – Ngöôi haõy nhôù raèng chieác baùnh ñoù aên nhieàu ñôøi cuõng chöa heát ñaâu. Luïc Höông Xuyeân lo laéng noùi: – Traùch nhieäm naøy lôùn quaù, thuoäc haï... Laõo Baù ngaét lôøi: – Ngöôi ñöøng töø choái, vaø khoâng coù gì phaûi sôï caû. Neáu khoâng tín nhieäm ngöôi thì ta ñaõ khoâng giao vieäc naøy. Luïc Höông Xuyeân vaãn chöa heát baên khoaên: – Nhöng thuoäc haï... Veû maët Laõo Baù chôït sa saàm: – Ngöôi ñöøng noùi nöõa. Vieäc naøy ta quyeát ñònh roài. Luïc Höông Xuyeân ñaønh im laëng. Vieäc Laõo Baù ñaõ quyeát ñònh thì khoâng ai coù theå thay ñoåi ñöôïc. Neùt maët Laõo Baù oân hoøa trôû laïi, oâng chæ tay leân taäp saùch daøy coäp ñeå treân baøn noùi: – Trong cuoán saùch naøy ghi teân, ñòa chæ vaø taøi saûn cuûa 376 vò cöï phuù khaép Trung Nguyeân thuoäc quyeàn cai quaûn cuûa ta. Töø tröôùc tôùi nay hoï chæ ñöôïc pheùp chaáp haønh meänh leänh cuûa moät mình ta thoâi. Luïc Höông Xuyeân chaêm chuù laéng nghe. Laõo Baù noùi tieáp: – Tuy vaäy neáu ngöôøi naøo khaùc mang theo maät leänh vaø tín vaät cuûa ta thì nhöõng ngöôøi ñoù cuõng phaûi chaáp haønh meänh leänh cuûa ngöôøi mang tín vaät vaø maät 275 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 276 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG leänh. Baây giôø ta giao nhöõng thöù ñoù cho ngöôi. Luùc naøy Luïc Höông Xuyeân môùi thaáy heát taàm quan troïng cuûa traùch nhieäm maø haén saép ñaûm nhaän, ñoàng thôøi hieåu roõ Laõo Baù tín nhieäm mình tôùi möùc naøo. Laõo Baù tieáp: – Tín vaät vaø maät leänh cho ba traêm baûy möôi saùu ngöôøi ñeàu khaùc nhau. Chæ caàn moät nhaàm laãn cuõng ñuû laøm cho ngöôøi mang maät leänh vaø tín vaät phaûi mang hoïa saùt thaân roài. Luïc Höông Xuyeân nghe moãi luùc moät theâm chaêm chuù. Xöa nay haén bieát Laõo Baù laø ngöôøi möu löôïc, thaän troïng vaø heát söùc caån maät. Baây giôø chæ caàn caên cöù vaøo caùch thöùc Laõo Baù boá trí vaø söû duïng taøi saûn, söï khaâm phuïc vôùi Laõo Baù caøng taêng gaáp boäi. Ñöông nhieân tröôùc ñaây Luïc Höông Xuyeân cuõng ñoaùn raèng taøi saûn cuûa Laõo Baù raát lôùn, nhöng cuï theå bao nhieâu vaø boá trí nhö theá naøo thì chæ moät mình Laõo Baù môùi bieát ñöôïc maø thoâi. Cho ñeán luùc naøy, Luïc Höông Xuyeân môùi bieát taøi saûn cuûa oâng lôùn ñeán ngoaøi söùc töôûng töôïng, coù leõ ñeán nhöõng baäc vöông haàu cuõng khoâng saùnh noåi. Ñeå coù ñöôïc taøi saûn ñoù laø vaán ñeà cöïc khoù, nhöng baûo quaûn noù laïi caøng khoù khaên, phöùc taïp vaø nguy hieåm hôn. Coù leõ treân theá gian tröø Laõo Baù ra, khoâng ai coù theå baûo quaûn moät taøi saûn keách xuø theo caùch caån maät, chu ñaùo vaø thoâng minh ñeán nhö vaäy. Baây giôø Laõo Baù ñaõ giao laïi toaøn boä taøi saûn keách xuø cuûa mình cho Luïc Höông Xuyeân. Theá nhöng veû maët haén khoâng loä chuùt möøng rôõ naøo, traùi laïi hoát hoaûng vaø lo laéng. Chöøng nhö Laõo Baù nhìn thaáu heát noãi loøng cuûa Luïc Höông Xuyeân, cöôøi noùi: – Ngöôi chôù raàu ró nhö vaäy. Ta giao vieäc naøy cho ngöôi chöù ñaâu phaûi phoù thaùc haäu söï? Chaúng qua chæ ñeà phoøng tröôøng hôïp vaïn baát ñaéc dó maø thoâi. Tuy cuoäc chieán tröôùc maét cöïc kyø nguy hieåm nhöng neáu khoâng caàm chaéc baûy phaàn thaéng lôïi thì ta ñaõ khoâng haønh ñoäng. Luïc Höông Xuyeân quaù roõ raèng xöa nay Laõo Baù chöa bao giôø laøm vieäc gì khoâng caàm chaéc. Luïc Höông Xuyeân hít saâu moät hôi roài hoûi: – Laõo nhaân gia ñònh mang theo bao nhieâu ngöôøi? Laõo Baù laáy trong tuùi ra moät cuoän giaáy ñaët leân baøn noùi: – Ñaây laø danh saùch nhöõng ngöôøi ñöôïc ñieàu ñoäng. Trong voøng baûy ngaøy, ngöôi phaûi trieäu taäp taát caû veà ñaây. Luïc Höông Xuyeân cuùi ngöôøi lónh meänh, sau ñoù caàm baûn danh saùch xem qua 276 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 13. 277 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG roài nhíu maøy hoûi: – Chæ coù baûy möôi ngöôøi thoâi ö? Laõo Baù gaät ñaàu: – Phaûi. Nhöng nhöõng ngöôøi ñöôïc choïn ñeàu raát tinh nhueä. Ngöôi chôù queân raèng trong soá ñoù coù ngöôøi ñòch noåi traêm ngöôøi. Luïc Höông Xuyeân toû veû baên khoaên: – Vaïn nhaát trong ñoù coù keû boäi phaûn... Laõo Baù noùi baèng gioïng döùt khoaùt: – Tuyeät ñoái khoâng! Ta ñaõ ñieàu tra xem xeùt caån thaän. Boïn hoï tuyeät ñoái trung thaønh. Luïc Höông Xuyeân gaät ñaàu. Töø sau khi Luïc Maõn Thieân cheát, ôû ñaây khoâng coøn hieän töôïng boäi phaûn nöõa. Tuy khoâng daùm noùi ra nhöng Luïc Höông Xuyeân thaàm nghó: "Duø sao chæ baûy möôi ngöôøi thì coøn quaù ít, duø hoï ñeàu laø tinh binh maõnh töôùng. Bôûi vì coâng phaù Phi Baèng Baûo khoâng phaûi chuyeän deã daøng. Chæ rieâng ôû ñaây Vaïn Baèng Vöông ñaõ coù hôn nghìn ngöôøi, huoáng hoà trong baûy möôi ngöôøi naøy chöa coù ai laø cao thuû noåi danh coù theå thaéng ñöôïc moät trong baûy ñaøn chuû coøn laïi cuûa Vaïn Baèng Vöông”. Coù leõ Laõo Baù ñoïc ñöôïc yù nghó naøy, cöôøi noùi: – Baûy möôi ngöôøi tuy coù ít, nhöng coù theâm yeáu toá baát ngôø vaø söï may maén laø quaù ñuû. Xöa nay bao giôø ta cuõng gaëp may maén. Luïc Höông Xuyeân bieát roõ Laõo Baù laø ngöôøi khoâng tin vaøo söï may ruûi, nhöng xem daùng veû cuûa oâng, nhaát ñònh seõ coù keá hoaïch chu ñaùo. ñöông nhieân haén tin Laõo Baù. OÂng chôït nghieâm gioïng noùi: – Duø sao cuõng khoâng theå hoaøn toaøn hy voïng vaøo vaän may. Bôûi theá laàn naøy ra ñi, neáu vaïn nhaát ta khoâng theå trôû veà thì coù vieäc naøy ngöôi caàn phaûi laøm. Luïc Höông Xuyeân ñaùp kheõ: – Daï! Laõo Baù tieáp: – Neáu gaëp ñieàu baát traéc, ngöôi haõy ñöa taát caû taøi saûn cuûa ta phaân phaùt cho caùc baèng höõu, ngöôøi theo ta laâu naêm thì ñöôïc nhieàu hôn. Ta khoâng theå ñeå hoï phaûi chòu thieáu thoán trong thôøi gian coøn laïi. Coøn ngöôi phaûi tieáp tuïc soáng vaø chôø cô hoäi, chaúng nhöõng ñeå phuïc thuø maø coøn chaán höng caû cô nghieäp, bôûi vì ta ñaõ coi ngöôi nhö con ñeû cuûa mình. Luïc Höông Xuyeân cuùi ñaàu ñaùp, gioïng run run: – Daï! Thuoäc haï tuyeät ñoái tuaân theo chæ thò cuûa Laõo nhaân gia... 277 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 14. 278 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Bôûi theá ta giao cho ngöôi toaøn quyeàn phaân phoái soá taøi saûn naøy. OÂng chôït ñöa maét nhìn ra cöûa hoài laâu roài boãng traàm gioïng noùi tieáp: – Trong cuoán soå ta ñaõ ghi chuù moät phaàn taøi saûn daønh cho Tieåu Ñieäp, ngöôi haõy laøm ñuùng chæ thò cuûa ta. – Thuoäc haï tuaân leänh! Laõo Baù chôït nhìn Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Ngöôi coù coøn nhôù naêm tröôùc coù moät thieáu nieân teân laø Taàn Trung Ñình tôùi ñaây khoâng? – Thuoäc haï khoâng queân. – Ñoù laø ngöôøi raát höõu duïng. Neáu ngöôi coù theå keát laøm baèng höõu thì haén seõ laø trôï thuû ñaéc löïc cho ngöôi. Luïc Höông Xuyeân noùi: – Thieáu nieân ñoù quaû laø thaàn bí... Töø sau ngaøy ñoù, haén boãng nhieân maát tích. Thuoäc haï ñaõ töøng bí maät thaêm doø tin töùc haén nhöng voâ ích, nhö theå khoâng coù nhaân vaät ñoù treân giang hoà... – Neáu ngöôi coù theå tìm ñöôïc Tieåu Ñieäp taát seõ tìm ñöôïc haén. Luïc Höông Xuyeân nghe caâu ñoù raát ñoãi kinh ngaïc nhöng ngoaøi maët laïi khoâng coù bieåu hieän gì, chæ cöôøi noùi: – Theá thì toát. Neáu thuoäc haï coù theå tìm ñöôïc haén thì chuùng toâi nhaát ñònh seõ trôû thaønh baèng höõu. Thöïc tình laàn tröôùc chuùng toâi coù theå coi laø baèng höõu roài... Laõo Baù gaät ñaàu: – Vaäy laø raát toát. Ta bieát raèng xöa nay nhaõn quan cuûa ngöôi vaãn raát ñuùng ñaén. Luïc Höông Xuyeân ruït reø noùi: – Nhöõng ñieàu Laõo nhaân gia phoù thaùc, thuoäc haï xin theà seõ hoaøn thaønh, chæ laø... Laõo Baù ngaét lôøi, cöôøi noùi: – Ngöôi ñònh noùi raèng ta traên troái hôi sôùm chöù gì? Ñoù laø ta chæ ñeà phoøng tröôøng hôïp vaïn nhaát maø thoâi, nhaát ñònh ta seõ trôû veà, hôn nöõa coøn mang theo ñaàu cuûa Vaïn Baèng Vöông nöõa. Luïc Höông Xuyeân cuõng vui haún leân, tieáp gioïng: – Nhaát ñònh khi ñoù thuoäc haï seõ thaû cöûa uoáng say, laáy ñaàu Vaïn Baèng Vöông laøm bình ñöïng röôïu. Laõo Baù cöôøi hoûi: – Ngöôi baét ñaàu uoáng nhieàu röôïu töø khi naøo theá? Luïc Höông Xuyeân thôû daøi ñaùp: – Töø hoâm Vuõ Laõo Ñao bò gieát. 278 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 15. 279 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laõo Baù toû veû aùi ngaïi: – Thôøi gian vöøa roài ngöôi phaûi chòu nhieàu maát maùt. Sau khi Laâm Tuù cheát, nghe noùi raèng ngöôi khoâng gaàn guõi nöõ nhaân naøo nöõa phaûi khoâng? Luïc Höông Xuyeân vöøa ngaïc nhieân vöøa caûm ñoäng, bôûi haén bieát tính Laõo Baù khoâng bao giôø hoûi ñeán chuyeän rieâng tö cuûa ngöôøi khaùc. Haén chæ im laëng gaät ñaàu. Laõo Baù hoûi: – Vì sao theá? Luïc Höông Xuyeân cöôøi khoå ñaùp: – Khoâng phaûi thuoäc haï khoâng muoán. Nhöng muoán tìm nöõ nhaân thì caàn kieân nhaãn vaø phaûi coù thôøi gian. Caû hai thöù ñoù thuoäc haï ñeàu khoâng coù. – Ngöôi sai roài. Hoài coøn treû ta cuõng khoâng coù nhieàu thôøi gian, laïi caøng khoâng bieát kieân nhaãn. Theá nhöng ta vaãn tìm ñeán nöõ nhaân. Hai naêm qua ngöôi vöøa coù ñòa vò vöøa coù tieàn. Ñoù laø ñieàu coát yeáu ñeå tìm nöõ nhaân toát nhaát. – Thuoäc haï cuõng bieát theá, chæ laø khoâng muoán duøng tieàn ñeå chinh phuïc nöõ nhaân maø thoâi. – Ngöôi laïi sai roài. Nöõ nhaân bao giôø cuõng vaãn laø nöõ nhaân. Ngöôi duøng phöông phaùp naøo chinh phuïc hoï khoâng quan troïng. Luïc Höông Xuyeân khoâng ngôø Laõo Baù coù theå ñaøm luaän vôùi mình nhöõng vaán ñeà teá nhò moät caùch töï nhieân nhö vaäy. Xöa nay raát ít ngöôøi bieát Laõo Baù coù quan heä vôùi nöõ nhaân, ñöông nhieân Luïc Höông Xuyeân bieát ñieàu naøy nhöng chæ bieát vaäy thoâi. Laõo Baù chôït hoûi: – Ngöôi coù bieát baây giôø ôû ñaâu coù nhieàu nöõ nhaân khoâng? Luïc Höông Xuyeân ñaùp: – Thuoäc haï coù nghe noùi, nhöng chöa bao giôø tôùi ñoù. – Ngöôi ñònh noùi ôû Khoaùi Hoaït Laâm chöù gì? Luïc Höông Xuyeân kinh dò hoûi: – Laõo nhaân gia... cuõng bieát nôi ñoù sao? Laõo Baù cöôøi veû bí aån, khoâng traû lôøi maø laïi hoûi: – Ngöôi coù bieát phaïm vi Khoaùi Hoaït Laâm thuoäc sôû höõu cuûa ai khoâng? – Thuoäc haï nghe noùi chuû nhaân Khoaùi Hoaït Laâm laø moät nöõ nhaân goïi laø Cao laõo ñaïi. Chæ caàn nghe caùch xöng hoâ nhö vaäy ñuû bieát nhaân vaät ñoù khoâng phaûi taàm thöôøng. – Ñuùng theá. Coâ ta laø moät nöõ nhaân raát coù baûn lónh. Thò choïn nôi ñoù laøm aên cuõng raát thích hôïp, coù theå noùi haùi ra tieàn. Nhöng chæ coù ñòa ñieåm laø khoâng phaûi sôû 279 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 16. 280 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG höõu maø thò chæ thueâ noù thoâi. Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Thò nhieàu tieàn nhö vaäy taïi sao khoâng mua luoân mieáng ñaát ñoù? – Bôûi vì chuû nhaân cuûa khu ñaát khoâng chòu baùn, baát keå nöõ nhaân hoï Cao ñoù traû bao nhieâu. – Laõo nhaân gia bieát chuû nhaân cuûa khu ñaát ñoù hay sao? Laõo Baù cöôøi moät caùch bí aån: – Ñöông nhieân bieát, vaø coù leõ bieát roõ hôn baát cöù ai treân theá gian naøy bôûi vì ngöôøi ñoù chính laø ta. Sau khi bieát soá taøi saûn keách xuø cuûa Laõo Baù, Luïc Höông Xuyeân khoâng ngaïc nhieân veà ñieàu naøy nöõa, cöôøi noùi: – Giaù nhö Cao laõo ñaïi bieát chuû nhaân mieáng ñaát ñoù laø ai, coù leõ coâ ta khoâng daùm choïn nôi ñoù laøm cô sôû chính cuûa mình. Laõo Baù gaät ñaàu: – Ñöông nhieân thò khoâng bieát, vaø cuõng khoâng ai bieát. Moïi ngöôøi ñeàu cho raèng ta khoâng phaûi daïng ngöôøi buoân baùn maø phaûi laø moät thöông nhaân naøo ñoù buoân baùn baát ñoäng saûn. OÂng cöôøi noùi theâm: – Chaéc raèng Vaïn Baèng Vöông caøng khoâng ngôø tôùi ñieàu naøy. Haén coù theå gaëp ta ôû soøng baïc, ôû thanh laâu chöù nhaát ñònh khoâng ngôø ta buoân baùn caû baát ñoäng saûn nöõa. Taát caû caùc thöù taøi saûn thì ñaát ñai laø cô baûn nhaát. Khi naøo ngöôi baèng tuoåi ta, ngöôi seõ hieåu raèng ñaát ñai laø cô sôû ñaùng tin caäy nhaát... Laõo Baù döøng laïi moät luùc roài traàm gioïng noùi: – Hoâm nay ta noùi vôùi ngöôi khaù nhieàu chuyeän, bôûi vì ta coi ngöôi nhö con ñeû. Sau khi Toân Kieám cheát ñi, ngöôi laø nhi töû duy nhaát cuûa ta. Ta hy voïng ngöôi hoïc ôû noù moät soá ñieàu, ñöøng laøm ta thaát voïng. Luïc Höông Xuyeân cheùp mieäng: – Giaù nhö Toân Kieám coù moät nhi töû... Laõo Baù thôû daøi: – Moät ngöôøi ñeán tuoåi nhö ta maø khoâng coù con chaùu noái doõi laø moät toån thaát khoâng theå buø ñaép ñöôïc... Luïc Höông Xuyeân ngaäp ngöøng hoûi: – Nhöng nhi töû cuûa Tieåu Ñieäp coù theå coi... Laõo Baù töùc giaän ngaét lôøi: – Ta duø coù tuyeät töï tuyeät toân cuõng khoâng theå thöøa nhaän con cuûa keû baát löông voâ sæ ñoù. Bôûi theá sau naøy ngöôi phaûi tra cho baèng ñöôïc ai laø phuï thaân cuûa noù, baát cöù 280 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 17. 281 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG laø ai cuõng khoâng ñöôïc ñeå haén soáng. Ngöôi hieåu yù ta chöù? Luïc Höông Xuyeân voäi ñaùp: – Thuoäc haï hieåu! Nhöng coù theå... thieáu nieân hoï Taàn kia vôùi Tieåu Ñieäp ñaõ coù theå coù con khaùc... Laõo nhaân gia bieát hoï ôû ñaâu khoâng? Laõo Baù traàm ngaâm noùi: – Ta khoâng bieát, nhöng coù caûm giaùc raèng Tieåu Ñieäp chaén veà ôû vuøng bieån. Töø nhoû noù voán thích bieån. – Thuoäc haï seõ coá heát söùc ñeå tìm cho ñöôïc hoï. Khi ñoù nhaát ñònh thuoäc haï seõ ñem nhi töû cuûa hoï veà neáu quaû thaät hoï ñaõ coù con khaùc. Laõo Baù gaät ñaàu. Luïc Höông Xuyeân chôït noùi: – Laõo nhaân gia, thuoäc haï xin maïo muoäi noùi ñieàu naøy... – Ngöôi cöù noùi! – Vaøo tuoåi Laõo nhaân gia, ngöôøi ta vaãn sinh con laø chuyeän thöôøng. Hôn nöõa... Laõo Baù dòu daøng nhìn Luïc Höông Xuyeân, gaät ñaàu noùi: – Ta hieåu yù ngöôi, vaø quaû thaät coù luùc ta ñaõ nghó nhö vaäy. Nhöng coù leõ khoâng phaûi luùc naøy... – Thuoäc haï khoâng nghó theá. Ñoái vôùi Laõo nhaân gia, vieäc ñoù baây giôø môùi laø quan troïng nhaát. Laõo Baù thôû daøi: – Thoâi ñöôïc, ñeå ta nghó theâm! oOo Vieät Kieám © 1997 – 2003 281 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2