Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 17

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

59
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu tình hồ điệp kiếm - tập 17', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 17

 1. 282 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Möôøi Baûy BAÉT ÑAÀU HAØNH ÑOÄNG B ieån. Soùng voã nheï vaøo bôø caùt nghe thaät eâm dòu, aùnh naéng chieàu chieáu treân maët bieån troâng thaät myõ leä voâ cuøng. Ñöùa beù chaïy doïc bôø caùt ñeå laïi haøng veát chaân nhoû xíu. Tieåu Ñieäp cuõng ñeå chaân traàn xaén quaàn ñeán taän ñaàu goái ñeå loä laøn da traéng mòn ñeïp meâ hoàn. Naøng trìu meán nhìn con noùi: – Moät naêm qua noù thaät choùng lôùn vaø khoûe maïnh haún ra. Khí haäu vuøng bieån thaät kyø dieäu. Maïnh Tinh Hoàn cöôøi tieáp lôøi: – Phaûi, nhaát laø nhìn boä ngöïc cuûa noù, raén chaéc vaø vaïm vôõ, nhaát ñònh sau naøy seõ laø moät haùn töû cöôøng traùng. Caû Tieåu Ñieäp laãn Maïnh Tinh Hoàn khoâng coøn chuùt daáu veát gì cuûa söï chaùn chöôøng vaø tuyeät voïng tröôùc ñaây maø troâng ñaày söùc soáng vaø haïnh phuùc. Naøng chôït caàm laáy tay chaøng noùi: – Moät naêm qua thieáp vaø haøi töû raát vui, chæ laø nhieàu khi vaãn coøn lo nghó... Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Lo chuyeän gì vaäy? – Thieáp lo raèng chaøng seõ hoái haän. – Hoái haän ö? Ta vì sao phaûi hoái haän chöù? Tieåu Ñieäp noùi: – Chaøng laø nam nhaân neân coù raát nhieàu vieäc caàn phaûi laøm. Cuoäc soáng ôû ñaây tuy thanh bình eâm ñeïp nhöng laïi quaù ñôn ñieäu. Thieáp bieát caùi ñoù khoâng hôïp tính chaøng. Maïnh Tinh Hoàn dòu daøng noùi: – Ngaøy tröôùc ta vaãn mong moûi ñöôïc nhö theá naøy vì chöa bao giôø coù ñöôïc cuoäc soáng haïnh phuùc eâm ñeàm nhö theá. Moät ngöôøi ñaõ ñaït ñöôïc öôùc mong cuûa mình thì coøn gì hôn nöõa. Hai ngöôøi naém chaët tay nhau, loøng ñaày sung söôùng. Moät luùc, Maïnh Tinh Hoàn chôït noùi: 282 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 283 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Tuy vaäy ta coøn muoán moät ñieàu... Tieåu Ñieäp hoûi: – Ñieàu gì? Maïnh Tinh Hoàn gheù mieäng vaøo tai vôï thì thaøo: – Chuùng ta seõ coù theâm moät haøi töû nöõa. Ñoät nhieân nuï cöôøi treân maët Tieåu Ñieäp ñoâng cöùng laïi. Ñoù môùi chính laø noãi lo lôùn nhaát cuûa naøng. Tuy bieát chaøng thaät loøng yeâu haøi töû, nhöng döôøng nhö vaãn coù söï ngaên caùch naøo ñoù. Bôûi vì haøi töû khoâng phaûi laø con cuûa chaøng. Cho duø thöông ñeán theá naøo chaêng nöõa, hieän thöïc ñoù cuõng khoâng theå naøo troán traùnh. Coù leõ treân ñôøi chæ coù nhöõng giaác mô môùi hoaøn myõ maø thoâi, coøn hieän thöïc thì luùc naøo cuõng xuaát hieän nhöõng noãi buoàn, thaäm chí nieàm thoáng khoå. Cuøng vôùi thôøi gian, nhöõng caùi ñoù tröôùc sau gì cuõng boäc loä ra... Maïnh Tinh Hoàn nhaän thaáy ngay veû baát thöôøng cuûa vôï lieàn hoûi: – Tieåu Ñieäp, coù chuyeän gì vaäy? Gioïng naøng run run: – Thieáp... ñaõ khoâng theå coù con ñöôïc nöõa. Nuï cöôøi treân maët Maïnh Tinh Hoàn cuõng ñoâng cöùng. Hoài laâu chaøng môùi hoûi: – Ai baûo naøng seõ khoâng coù con? Tieåu Ñieäp ngheï ngaøo ñaùp: – Baø ñôõ cho thieáp sinh haøi töû naøy xöa kia töøng laø moät cung nöõ trong ñaïi noäi. Chaúng nhöõng baø ta ñôõ ñeû raát toát maø coøn bieát caùch laøm cho phuï saûn khoâng coøn sinh con ñöôïc nöõa. Trong hoaøng cung voán coù raát nhieàu chuyeän taøn khoác maø ngöôøi ngoaøi khoâng theå töôûng töôïng noåi. Chaúng haïn hoaøng haäu vì muoán baûo veä ñòa vò cuûa mình thöôøng khoâng töø baát cöù thuû ñoaïn naøo ñeå laøm cho caùc cung phi khoâng theå sinh hoaøng töû ñöôïc. Maët Maïnh Tinh Hoàn traéng beäch ra, nhöng chaøng vaãn coá göôïng hoûi: – Baø ta ñaõ laøm theá naøo vôùi naøng? Tieåu Ñieäp khoâng ñaùp, veû maët voâ cuøng ñau ñôùn. Maïnh Tinh Hoàn hoûi tieáp: – Chính naøng ñaõ yeâu caàu baø ta laøm vieäc ñoù? Tieåu Ñieäp nín laëng, moâi caén chaët töôûng chöøng muoán baät maùu. Maïnh Tinh Hoàn chôït hieåu ra. Baø ñôõ ñöông nhieân laø do phuï thaân cuûa haøi töû caàu ñeán. Haén ñaõ khoâng muoán 283 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 284 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG baát kyø ai bieát quan heä cuûa mình vôùi Tieåu Ñieäp, ñöông nhieân khoâng muoán naøng tieáp tuïc sinh con. Nhö vaäy haén ñaõ quyeát taâm huûy hoaïi caû ñôøi naøng, hoøng laøm cho naøng hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo mình. “Keû baát löông ñoù laø ai vaäy? Vì sao Tieåu Ñieäp kieân quyeát khoâng chòu noùi ra?” Maïnh Tinh Hoàn voán ñaõ töï theà raèng khoâng bao giôø nhaéc ñeán ñieàu naøy ñeå khoâng chaïm vaøo noãi ñau trong loøng naøng, cuõng nhö khoâng muoán eùp buoäc naøng laøm baát cöù ñieàu gì maø naøng khoâng muoán. Nhöng baây giôø chaøng chôït hieåu raèng coù nhöõng noãi ñau maø naøng khoâng bao giôø coù theå chòu ñöïng, thaäm chí muoán queân ñi cuõng khoâng ñöôïc. Tieåu Ñieäp caát gioïng theâ löông noùi: – Thieáp bieát chaøng khoâng tha thöù veà chuyeän thieáp töø tröôùc ñeán nay quyeát khoâng chòu noùi ra haén laø ai. Khoâng nhöõng haén haïi moät ñôøi thieáp maø coøn haïi luoân caû chaøng. Nhöng chaúng nhöõng chaøng khoâng theå tìm haén maø coøn phaûi traùnh xa nöõa. Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu, khaøn gioïng noùi: – Ta... ta khoâng traùch naøng. – Thieáp bieát chaøng noùi vaäy nhöng trong loøng laïi raát ñau khoå. Troán chaïy voán laø noãi khoå taâm, huoáng chi buoäc phaûi troán chaïy haïng ngöôøi nhö theá... Maïnh Tinh Hoàn thôû daøi noùi: – Ta cuõng hieåu raèng haén ñaõ cuøng naøng coù con thì nhaát ñònh phaûi coù tình caûm nhaát ñònh. Tieåu Ñieäp voäi noùi: – Neáu chaøng nghó thieáp khoâng noùi ra teân haén ñeå baûo veä cho haén thì raát sai laàm. Maïnh Tinh Hoàn chôït naém chaët tay hoûi: – Chaúng leõ khoâng phaûi theá? Ta sai ö? Cho duø naøng khoâng theå noùi vôùi ta, nhöng taïi sao laïi giaáu luoân caû Laõo Baù? Chaúng leõ Laõo Baù cuõng sôï haén? Tieåu Ñieäp hoûi: – Chaøng co raèng Laõo Baù coù theå gieát haén hay sao? Maïnh Tinh Hoàn khoâng traû lôøi. Tieåu Ñieäp ñöa tay aùo lau nhöõng doøng leä traøo ra, noùi: – Chaøng sai roài! Giaù nhö thieáp coù theå gieát haén thì thieáp ñaõ haï thuû töø laâu khoâng chuùt nöông tay. Nhöng thieáp khoâng theå cho chaøng bieát, cuõng khoâng theå noùi vôùi Laõo Baù, bôûi vì... bôûi vì... Naøng khoâng noùi heát caâu, tôùi ñoù boãng oøa khoùc to leân. Maïnh Tinh Hoàn nhìn naøng, noãi caêm phaãn trong aùnh maét ñaõ daàn daàn bieán 284 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 285 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG thaønh nieàm thöông xoùt. Chaøng vöôn tay oâm laáy naøng, dòu daøng noùi: – Thaät ra ta phaûi baèng loøng vôùi nhöõng thöù mình ñaõ coù roài môùi phaûi. Bôûi vì ta ñaõ coù moät haøi töû thoâng minh vaø cöôøng traùng. Baát cöù ai troâng thaáy noù cuõng phaûi thích. Khoâng bieát nghó gì, chaøng chôït cöôøi hoûi: – Naøng coù nhôù chæ coøn naêm saùu ngaøy nöõa laø sinh nhaät cuûa Laõo Baù roài khoâng? Tieåu Ñieäp ngaïc nhieân hoûi: – Sao chaøng bieát? – Naêm ngoaùi ta coù ñeán möøng thoï Laõo Baù. Neáu hoâm nay ta coù theå mang haøi töû veà möøng sinh nhaät oâng ngoaïi noù thì Laõo Baù seõ möøng laém. Tieåu Ñieäp laéc ñaàu: – Chaøng sai roài! Laõo Baù khoâng nhöõng haän thieáp maø coøn haän caû haøi töû nöõa. Vì noù maø Laõo Baù ñuoåi thieáp ñi. Baây giôø söï coù maët cuûa chuùng ta laø veát nhuïc cuûa oâng aáy. Laõo Baù töøng noùi raèng khoâng bao giôø oâng thöøa nhaän haøi töû, vaø ngaøy naøo oâng coøn soáng thì khoâng muoán thaáy chuùng toâi... Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu: – Laàn naøy khoâng phaûi ta sai maø chính naøng sai ñaáy. Naøng ñaõ nghó sai veà Laõo Baù. Laàn ñoù Laõo Baù ñaùng ra neân gieát ta nhöng ñaõ tha veà, naøng bieát vì sao khoâng? Tieåu Ñieäp laéc ñaàu. Naøng chöa heà hoûi qua chuyeän naøy cuõng nhö tröôùc maët Maïnh Tinh Hoàn khoâng noùi gì veà Laõo Baù. Maïnh Tinh Hoàn töï traû lôøi: – OÂng aáy khoâng gieát ta chæ vì naøng! Tieåu Ñieäp buoät mieäng: – Vì thieáp ö? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Phaûi! Vì ta noùi vôùi oâng aáy raèng ta seõ laøm cho cuoäc soáng naøng toát ñeïp hôn, bôûi theá oâng môùi ñeå ta soáng. Tieåu Ñieäp traàm maëc hoài laâu roài chôït hoûi: – Vì lyù do gì maø Laõo Baù ñònh gieát chaøng? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Vì ta tôùi ñoù vôùi muïc ñích gieát oâng aáy. Tieåu Ñieäp ngaång leân, maët loä veû quan taâm hoûi: – Thieáp bieát raèng coù raát nhieàu ngöôøi muoán gieát Laõo Baù. Nhöng vì sao chaøng 285 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 286 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG cuõng ñònh gieát? Maïnh Tinh Hoàn cöôøi göôïng ñaùp: – Vì... coù ngöôøi mua chuoäc ta. – Ai vaäy? – Luïc Maõn Thieân! Tieåu Ñieäp kinh haõi noùi: – Nhöng oâng ta xöa nay voán laø baèng höõu thaân caän nhaát cuûa Laõo Baù kia maø? – baèng höõu thaân caän khoâng phaûi laø baèng höõu ñaùng tin caäy nhaát. Tieåu Ñieäp hoûi tieáp: – Laõo Baù coù bieát vieäc naøy khoâng? Maïnh Tinh Hoàn cöôøi ñaùp: – Laõo Baù bieát roõ vieäc naøy hôn baát cöù ai. Vì theá ta cho raèng duø baây giôø Luïc Maõn Thieân vaãn coøn soáng thì cuoäc soáng ñoù chaúng vui söôùng gì. Tieåu Ñieäp traàm ngaâm hoài laâu roài chôït hoûi: – Theo chaøng thì beân caïnh Laõo Baù coøn coù nhöõng baèng höõu ñaùng tin caäy hay khoâng? – Coù. Ít nhaát laø coù moät ngöôøi. – Ai vaäy? – Luïc Höông Xuyeân! Tieåu Ñieäp laïi hoûi: – Chaøng... coù gaëp haén? – Khoâng nhöõng gaëp maø ta coøn aên moät böõa côm raát ngon do haén naáu. Luïc Höông Xuyeân laøm moùn tröùng raùn raát ngon. Chaøng cöôøi noùi theâm: – Giaù nhö ôû laïi theâm maáy ngaøy, nhaát ñònh ta seõ thaønh baèng höõu cuûa haén. Tieåu Ñieäp ñoät nhieân ngöng baët. Maïnh Tinh Hoàn noùi tieáp: – Tuy ta gaàn guõi Luïc Höông Xuyeân chöa nhieàu nhöng ñaõ nhaän ra haén coù raát nhieàu neùt ñaëc bieät laøm ta deã tin töôûng. Con ngöôøi nhö vaäy, cho duø Laõo Baù giao baát cöù vieäc gì ñeàu coù theå yeân taâm. Tieåu Ñieäp vaãn nín laëng. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Sao naøng khoâng noùi gì caû? Tieåu Ñieäp cuùi ñaàu thaät thaáp neân khoâng thaáy roõ bieåu hieän cuûa naøng, hoûi laïi: 286 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 287 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Chaøng muoán thieáp noùi gì? – Nghe noùi Luïc Höông Xuyeân ñeán ôû nhaø naøng töø nhoû, nhaát ñònh naøng cuõng bieát vò ñoù. Gioïng Tieåu Ñieäp xa xaêm: – Phaûi, toâi bieát haén. – Naøng thaáy haén laø ngöôøi theá naøo? Tieåu Ñieäp chôït ñöùng phaét leân laàm luõi ñi veà phía bieån. Haøi töû ñang chaïy veà phía naøng vöøa cöôøi vöøa goïi: – Meï nhanh xem naøy! Baûo Baûo tìm ñöôïc moät voû soø ñeïp laém. Tieåu Ñieäp böôùc nhanh laïi beá con leân. Haøi töû chôït chaêm chuù nhìn naøng hoûi: – Sao meï laïi khoùc? Tieåu Ñieäp duïi maét, mieãn cöôõng traû lôøi: – Meï coù khoùc ñaâu? Chæ vì... coù haït caùt bay vaøo maét thoâi. Gioù to quaù... thoâi chuùng ta veà nhaø ñi. Naøng oâm chaët laáy haøi töû ñi veà nhaø. AÙnh taø döông in boùng hai meï con traûi daøi treân baõi caùt. Maïnh Tinh Hoàn nhìn hoï nhöng khoâng noùi gì, vaãn ñöùng laëng nhìn hai meï con khuaát daàn trong aùnh hoaøng hoân. oOo Baûy möôi duõng só theo leänh Laõo Baù ñaõ taäp trung laïi. Nhìn veû ngoaøi cuûa hoï huøng duõng nhö theá, nhaát ñònh khoâng ai hoaøi nghi lôøi Laõo Baù. Trong soá baûy möôi ngöôøi naøy coù cao coù thaáp, coù giaø coù treû, caùch trang phuïc cuõng hoaøn toaøn khaùc nhau, roõ raøng khoâng phaûi laáy töø moät ñoäi quaân maø phaûi choïn töø nhieàu nôi. Chæ coù moät neùt gioáng nhau laø ngöôøi naøo cuõng töï tin vaø bình tónh. Döôùi aùnh naéng thu gay gaét, hoï ñöùng giöõa naéng suoát hai canh giôø, maëc duø ai cuõng öôùt ñaãm moà hoâi nhöng taát caû ñeàu ñöùng thaúng khoâng nhuùc nhích. Xem thaùi ñoä vaø quyeát taâm caûu hoï, cho duø phaûi ñöùng theâm ba canh giôø nöõa cuõng chaúng ai than gì. Laõo Baù baûo hoï ñöùng laø ñöùng, baûo ñi laø ñi, thaäm chí baûo moïi ngöôøi nhaûy vaøo nöôùc soâi löûa boûng chaéc khoâng ai töø choái. Luïc Höông Xuyeân ngoài beân cöûa soå, boãng quay sang Laõo Baù ngoài beân caïnh: 287 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 288 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Laõo nhaân gia coù neân baûo hoï ñi aên côm khoâng? Laõo Baù laéc ñaàu. Luïc Höông Xuyeân laïi hoûi: – Chaúng leõ cöù ñeå hoï ñöùng maõi nhö theá? Laõo Baù traàm gioïng ñaùp: – Neáu ñöùng vaøi canh giôø maø coøn khoâng ñöôïc thì laøm ñöôïc vieäc gì? Moät ñaùm maây ñen che laáp maët trôøi. Luïc Höông Xuyeân ngöôùc maét nhìn trôøi noùi: – Coù leõ saép möa roài! Laõo Baù thaûn nhieân noùi: – Möa caøng toát! Quaû nhieân tieáng saám vang leân, vaø baát chôït möa raøo truùt xuoáng. Baûy möôi ngöôøi vaãn ñöùng nguyeân trong haøng nguõ. Nhöõng haït möa lôùn baèng haït ñaäu laøm cho y phuïc cuûa hoï chaúng maáy choác ñaõ öôùt suõng. Laõo Baù chôït nhìn Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Sao ngöôi khoâng baûo hoï ñi truù möa? Luïc Höông Xuyeân ngaäp ngöøng hoûi: – Thuoäc haï noùi thì coù taùc duïng gì? – Cöù thöû xem! Luïc Höông Xuyeân ñöùng leân ñi ra ngoaøi noùi: – Möa to quaù! Caùc ngöôi cöù vieäc ñi tìm choã naøo traùnh ñôõ ñi! Moät ngöôøi duøng tay che ñaàu töø trong ñoäi nguõ böôùc ra. Nhöng saùu möôi chín ngöôøi coøn laïi ñeàu baát ñoäng. Ngöôøi naøy ñi ñöôïc maáy böôùc boãng quay laïi nhìn, chôït bieán ngay saéc maët töø töø quay lui. Laõo Baù traàm gioïng quaùt: – Vuõ Minh, tôùi ñaây! Haùn töû ñöôïc goïi laø Vuõ Minh sôï haõi ñi veà phía cöûa soå. Laõo Baù nhìn kyõ teân naøy töø ñaàu tôùi chaân roài cöôøi noùi: – Boä y phuïc cuûa ngöôi may raát ñeïp, vaûi cuõng thuoäc loaïi ñaét tieàn... Quaû ñuùng nhö Laõo Baù nhaän xeùt, boä y phuïc cuûa Vuõ Minh may raát vöøa, chaát lieäu baèng vaûi nhieãu maøu lam, coù leõ phaûi tôùi boán naêm möôi laïng baïc môùi saém noåi boä y phuïc ñoù. Laõo Baù noùi tieáp: 288 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 289 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Coù leõ ñeå noù öôùt ñi thì tieác laém, neân ngöôi phaûi voäi vaõ chaïy vaøo traùnh möa. Maët Vuõ Minh khoâng coøn gioït maùu. Y luùng tuùng noùi: – Thuoäc haï... khoâng coù yù ñoù. Laõo Baù nhíu maøy hoûi: – Neáu khoâng, chaû leõ ngöôi sôï öôùt mình? Vuõ Minh cuùi thaáp ñaàu khoâng noùi gì. Laõo Baù noùi tieáp: – Ñeå ñaàu bò möa öôùt raát deã bò caûm laïnh. Daïo naøy ngöôi sinh hoaït raát ñaøng hoaøng, bôûi vaäy ngöôi caàn baûo troïng thaân theå cuûa mình. OÂng xua tay noùi: – Ngöôi toát nhaát haõy quay veà taém goäi saïch seõ, uoáng maáy cheùn röôïu noùng roài nguû moät giaác. Vuõ Minh voäi vaøng quyø xuoáng run raåy noùi: – Baåm Laõo nhaân gia... thuoäc haï khoâng veà. Xin tình nguyeän vì Laõo nhaân gia maø boû maïng ôû chieán tröôøng. Laõo Baù xua tay: – Chieán tröôøng khoâng caàn haïng nhö ngöôi, bôûi vì ngöôi quaù quyù tính maïng cuûa mình. Döùt lôøi oâng lieàn xuaát thuû, treân maët vaãn giöõ nuï cöôøi. Chæ thaáy aùnh ñao loùe leân, chieác ñaàu cuûa Vuõ Minh laäp töùc baén xa khoûi thaân ngöôøi laên loâng loác treân maët ñaát ñaãm nöôùc möa, thaân theå y cuõng töø töø ñoå xuoáng. Laõo Baù ra leänh cho Luïc Höông Xuyeân: – Haõy baûo veä chieác ñaàu cuûa haén caån thaän, ñöøng ñeå nöôùc möa laøm öôùt. Khoâng ai daùm heù raêng, haàu nhö khoâng daùm thôû nöõa. Caû Luïc Höông Xuyeân cuõng toaùt moà hoâi. Laõo Baù nghieâm gioïng: – Ñaây laø cuoäc chieán sinh töû, coù yù nghóa soáng coøn ñoái vôùi ta. Töø baây giôø trôû ñi taát caû phaûi nhaát nhaát chaáp haønh meänh leänh cuûa ta vaø chæ moät mình ta thoâi, caùc ngöôi hieåu roài chöù? Taát caû ñeàu cuùi ngöôøi daï ran moät tieáng. Hieän taïi chæ coù saùu möôi chín ngöôøi. Laõo Baù ra leänh: – Möôøi chín ngöôøi ñaàu tieân vaøo phoøng! Möôøi chính ngöôøi cuûa toå thöù nhaát raêm raép tuaân leänh böôùc vaøo ñaïi saûnh ñöùng quanh chieác baøn lôùn. 289 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 290 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laõo Baù chæ tay vaøo böùc ñaïi ñoà traûi roäng giöõa baøn noùi: – Ñaây laø ñòa ñoà cuûa Phi Baèng Baûo. Doïc ñoaïn soâng hoä baûo naøy coù chieác caàu goã ôû ñaây. Ngaøy thöôøng raát ít khi caàu treo ñöôïc haï xuoáng. Nhieäm vuï caùc ngöôi laø chieám giöõ chieác caàu treo naøy, roõ roài chöù? Möôøi chín ngöôøi cuøng gaät ñaàu. Teân ñoäi tröôûng noùi to: – Chuùng toâi quyeát hoaøn thaønh nhieäm vuï! Laõo Baù noùi tieáp: – Haèng ngaøy cöù ñeán giôø ngoï laø ôû Phi Baèng Baûo coù troáng hieäu ñoåi phieân gaùc aên côm. Caùc ngöôi khi nghe tieáng troáng laø laäp töùc ñoäng thuû, tuyeät ñoái khoâng ñöôïc sôùm moät khaéc. Möôøi chín ngöôøi ñoàng thanh ñaùp: – Tuaân leänh! Laõo Baù laïi noùi: – Thôøi gian baét ñaàu seõ nhaèm vaøo ngaøy moàng baûy ñuùng giôø ngoï, bôûi theá caùc ngöôi phaûi taäp keát ôû ngoaïi vi Phi Baèng Baûo ôû ñuùng nôi quy ñònh tröôùc ñoù nöûa canh giôø vaø phaûi ñaûm baûo heát söùc bí maät. Ta ñaõ chuaån bò saün y phuïc cuûa khaùch buoân vaø caùc toäc rôï ñeå hoùa trang. Doïc ñöôøng caùc ngöôi neân phaân taùn thaønh nhoùm hai ba ngöôøi ñeå traùnh bò phaùt hieän, nhöng trong baát cöù tình huoáng naøo cuõng phaûi ñaûm baûo lieân laïc, tieàn hoâ haäu öùng. Tröôùc khi haønh ñoäng caám khoâng ñöôïc uoáng gioït röôïu naøo, ai traùi leänh ñeå laøm hoûng vieäc seõ bò nghieâm trò. Caû 19 teân ñoàng thanh ñaùp: – Chuùng thuoäc haï khoâng daùm! Laõo Baù gaät ñaàu toû yù haøi loøng: – Toát, baây giôø caùc ngöôi lui veà chuaån bò, aên côm xong laø leân ñöôøng ngay. Caû boïn tuaân leänh lui ra. Luïc Höông Xuyeân khoâng neùn ñöôïc hoûi: – Laõo nhaân gia ñaõ quyeát ñònh ñuùng ngaøy moàng baûy laø haønh ñoäng ö? – Khoâng sai! – Nhöng ñoù laø ngaøy sinh nhaät cuûa Laõo nhaân gia... Laõo Baù ngaét lôøi: – Ta bieát! Luïc Höông Xuyeân noùi: – Naêm nay tuy Laõo nhaân gia ñaõ tuyeân boá khoâng toå chöùc sinh nhaät nhöng thuoäc haï tin raèng vaãn coù nhieàu vò baèng höõu tôùi chuùc thoï, bôûi theá thuoäc haï vaãn cho chuaån bò tieäc traø röôïu vaø saép ñaët chöøng hai ba traêm choã ôû cho khaùch troï. 290 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 291 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laõo Baù cöôøi noùi: – Naêm nay baèng höõu ñeán möøng thoï ta tuy khoâng nhieàu nhö caùc naêm tröôùc nhöng chaéc raèng cuõng ñaït tôùi soá hai ba traêm ngöôøi nhö ngöôi döï tính. Tuy vaäy duø ta coù vaéng maët cuõng khoâng sao. Ngöôi cöù vieäc theo döï ñònh cuûa mình maø tieán haønh, chieâu ñaõi hoï cho ñöôøng hoaøng, vaø cöù noùi thaúng raèng ta ñang ôû Phi Baèng Baûo, chöa chöøng ñang lieàu maïng vôùi Vaïn Baèng Vöông cuõng neân. Luïc Höông Xuyeân baên khoaên hoûi: – Nhöng caàn gì phaûi choïn ñuùng ngaøy sinh nhaät cuûa Laõo nhaân gia ñeå haønh ñoäng? Laõo Baù nhíu maøy hoûi: – Ngöôi cho raèng ta neân choïn ngaøy naøo laø toát hôn? Luïc Höông Xuyeân ñaùp: – Thuoäc haï nghó raèng toát nhaát laø sau ñoù vaøi ngaøy... Laõo Baù oân toàn noùi: – Vieäc naøy ñoái vôùi ngöôi baát ngôø taát Vaïn Baèng Vöông cuõng khoâng theå löôøng tröôùc. Bôûi theá ta môùi choïn ñuùng ngaøy ñoù. OÂng cöôøi noùi theâm: – Neáu ngaøy ñoù ta ruûi töû traän thì ngaøy gioã seõ truøng vôùi ngaøy sinh nhaät. Sau naøy caùc ngöôi cuõng teá ta chaúng phaûi ñôõ phieàn phöùc theâm moät ngaøy sao? Luïc Höông Xuyeân khoâng noùi gì nöõa vì toå thöù hai ñöôïc leänh Laõo Baù ñaõ vaøo nhaän leänh. Naêm möôi ngöôøi coøn laïi ñöôïc Laõo Baù chia laøm ba toå, trong ñoù coù naêm ngöôøi ñöôïc giöõ laøm hoä veä cho mình. Luïc Höông Xuyeân ñeå yù thaáy caû boán toå ñeàu ñöôïc giao nhieäm vuï taán coâng chính dieän lieàn hoûi: – Laõo nhaân gia, taïi sao laàn naøy chæ taán coâng chính dieän maø khoâng toå chöùc vaøi nhoùm nhoû maät taäp ôû phía sau? Haén ñeán beân baøn chæ tay vaøo baûn ñoà noùi theâm: – Phi Baèng Baûo tuy ôû treân ñænh nuùi nhöng phía haäu baûo coù khu röøng raäm vaø böùc töôøng cao nhöng khaù kín ñaùo vaø moät nöûa khuaát trong röøng. Neáu chia moät nöûa löïc löôïng töø haäu baûo boø leân, chieám cöù ñöôïc moät ñoaïn töôøng laø coù theå quan saùt ñöôïc toaøn caûnh trong baûo. Löïc löôïng naøy taán coâng nhaát ñònh seõ laøm cho Phi Baèng Baûo roái loaïn, keát hôïp vôùi löïc löôïng chính dieän seõ laøm cho ñaàu ñuoâi khoâng cöùu ñöôïc nhau, seõ deã thaønh coâng hôn... Laõo Baù chôït sa saàm neùt maët, nghieâm gioïng hoûi: – Laàn naøy ai laø chuû? Ta hay ngöôi? Luïc Höông Xuyeân khoâng daùm noùi gì nöõa, maëc duø trong loøng ñaày nghi hoaëc. 291 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 292 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Theo Luïc Höông Xuyeân nhaän xeùt thì cuoäc taán coâng naøy chaúng nhöõng raát ít hy voïng thaønh coâng maø coù theå noùi raèng ñang töï mình chui vaøo töû loä. Bôûi vì neáu thöïc hieän theo keá hoaïch cuûa Laõo Baù, chaúng nhöõng keû ñòch ñoâng ñaûo hôn haún veà soá löôïng, hôn ñeán möôøi maáy laàn maø coøn chieám ñöôïc caû thieân thôøi laãn ñòa lôïi. Vôùi baûn lónh cuûa Laõo Baù sao coù theå ñònh ra keá hoaïch haï saùch nhö vaäy? Ñoät nhieân Luïc Höông Xuyeân hieåu ra raèng nhaát ñònh Laõo Baù ñaõ coù saün phöông aùn döï tröõ khaùc, chaúng qua ñaây laø cuoäc chieán soáng coøn neân tuyeät ñoái bí maät khoâng cho baát cöù ngöôøi naøo bieát maø thoâi. Bieát vaäy nhöng haén khoâng daùm hoûi. Khi Laõo Baù ñaõ khoâng muoán noùi thì ñöøng hoøng coù ai caäy ñöôïc raêng, thaäm chí deã maát maïng nhö khoâng. Luïc Höông Xuyeân böôùc ñeán beân cöûa soå nhìn ra ngoaøi noùi: – Möa to thaät! Laõo Baù cöôøi goùp lôøi: – Ngöôøi ta baûo trôøi möa giöõ khaùch. Ta ñònh hoâm nay leân ñöôøng, nhöng trôøi ñaát theá naøy ñaønh ôû laïi theâm moät ñeâm nöõa vaäy. Roài cuõng böôùc tôùi nhìn ra ngoaøi laåm baåm nhö noùi moät mình: – Baây giôø moïi vieäc ñaõ coù keá hoaïch chu ñaùo. Nhieàu naêm nay chuùng ta chöa coù luùc naøo tröôùc chieán dòch maø thong thaû ñöôïc nhö theá naøy. Möa caøng naëng haït, gioù caøng to, thaät chaúng khaùc gì côn thònh noä truùt xuoáng maët ñaát. Theá nhöng Laõo Baù nhìn ra ngoaøi trôøi vôùi aùnh maét khoan khoaùi nhö ñang coù ñieàu gì vui thích. Ngoaøi luùc ngaém hoa, raát ít khi Laõo Baù coù aùnh maét haân hoan nhö vaäy. Luùc naøy trong loøng oâng coù gì vui chaêng? Luïc Höông Xuyeân ngaïc nhieân nhìn chuû, nhöng khoâng daùm hoûi Laõo Baù nghó gì. Khoâng ngôø chính oâng leân tieáng tröôùc: – Ngöôi coù bieát hoâm nay ta ñònh laøm gì khoâng? Nuï cöôøi thaät voâ tö löï. Chöøng nhö nieàm höùng khôûi töø Laõo Baù truyeàn sang Luïc Höông Xuyeân. Haén cuõng cöôøi thoaûi maùi, hoûi: – Laõo nhaân gia muoán laøm gì? – Ngöôi coøn nhôù hoâm tröôùc chuùng ta coù noùi ñeán moät ñòa danh laø Khoaùi Hoaït Laâm khoâng? 292 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 293 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Luïc Höông Xuyeân chôït thaáy tim mình ñaäp maïnh, ngaäp ngöøng hoûi: – Laõo nhaân gia muoán... Laõo Baù nhaùy nhaùy maét veû tinh quaùi: – Phaûi, chính ta muoán laøm vieäc ñoù! Luïc Höông Xuyeân cuõng cöôøi. Laõo Baù noùi tieáp: – Ngöôi ngaïc nhieân hay sao? Chaúng leõ ta khoâng neân laøm vieäc ñoù nöõa? Luïc Höông Xuyeân voäi ñaùp: – Hoaøn toaøn khoâng! Laõo nhaân gia chæ môùi hôn saùu möôi tuoåi, thaäm chí coøn ñang thôøi kyø sung maõn veà tinh thaàn vaø theå löïc. Moät ngöôøi vaøo ñoä tuoåi ñoù maø khoâng gaàn guõi nöõ nhaân môùi laø ñieàu ñaùng ngaïc nhieân. – Chính theá! Khaù nhieàu ngöôøi tröôùc khi laøm moät vieäc quan troïng naøo ñoù thöôøng tìm cho mình thuù vui. Ta cuõng theá, vaø thoâng thöôøng tröôùc moãi vieäc quan troïng ta tìm ñeán nöõ nhaân, vaø ñieàu naøy laøm cho coâng vieäc raát coù hieäu quaû! Luïc Höông Xuyeân taùn thaønh: – Tröôùc ñaây thuoäc haï ñoâi khi cuõng vaäy. – Neáu theá thì chuùng ta ñi thoâi. Luïc Höông Xuyeân boãng cöôøi ñaày bí aån: – Laõo nhaân gia! Chaúng caàn phaûi ñi ñaâu. Laõo Baù nhíu maøy hoûi: – Sao vaäy? – Bôûi vì sau laàn ñoù, thuoäc haï ñaõ choïn maáy nöõ nhaân tuyeät nhaát ôû Khoaùi Hoaït Laâm mang veà ñaây roài. Laõo Baù laïi caøng vui thích. Chaúng nhöõng teân thuû haï thaân tín naøy laøm raát toát nhieäm vuï cuûa mình maø coøn hieåu taâm yù chuû nhaän, coù ñöôïc ngöôøi nhö theá beân caïnh mình thì coøn gì hôn nöõa? oOo Chæ laùt sau, moät thieáu nöõ ñöôïc ñöa tôùi phoøng Laõo Baù. Ngöôøi ta thöôøng noùi: Khoaùi Hoaït Laâm laø nôi quy tuï tieân nöõ cuûa caùc tieân nöõ, laø vöôøn hoa trong caùc vöôøn hoa, caâu noùi ñoù khoâng ngoa tyù naøo. Maét nhìn thaáy thieáu nöõ ñöôïc mang ñeá, Laõo Baù lieàn meâ maån caû ngöôøi. Coù leõ treân theá gian khoâng tìm ñaâu ñöôïc nöõ nhaân naøo hoaøn haûo hôn. Ngaém nhìn thieáu nöõ hoài laâu vôùi aùnh maét ngöôõng moä vaø ham muoán, cuoái cuøng Laõo Baù môùi nheï gioïng hoûi: 293 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 13. 294 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Coâ ta teân gì? Luïc Höông Xuyeân ñaùp: – Coâ ta hoï Cao, teân laø Phöôïng Phöôïng. Vì xinh ñeïp vaø hieàn dòu nhaát ôû Khoaùi Hoaït Laâm neân Cao laõo ñaïi cho laøm con nuoâi cuûa mình. – Maáy tuoåi? – Naêm nay coâ aáy vöøa 16 tuoåi. Laõo Baù cöôøi noùi: – So vôùi ta, moät thieáu nöõ 16 tuoåi thì treû quaù. – Neáu Laõo nhaân gia khoâng thích thì coù theå ñoåi ngöôøi khaùc. Laõo Baù laéc ñaàu: – Noùi vaäy chöù khoâng sao. Hoài coøn treû, ta thöôøng tìm nhöõng nöõ nhaân nhieàu tuoåi hôn mình. Coøn baây giôø giaø laïi thích tieåu coâ nöông. Hoï seõ laøm ta treû laïi chuùt ít. Luïc Höông Xuyeân noùi theâm: – Phuï thaân coâ nöông ñoù voán laø moät vò haøn nho nhöng gia caûnh ngaøy caøng sa suùt, bôûi theá coâ ta coøn bieát caû caàm kî thi hoïa nöõa ñaáy. – Ta caàn laø nöõ nhaân chöù khoâng phaûi taøi nhaân. Duø sao theá caøng toát. Luïc Höông Xuyeân gaät ñaàu: – Nöõ nhaân coù theå noùi nhöõng caâu chuyeän thuù vò thöôøng laøm ta cao höùng hôn. Neáu khoâng vì moät bieán coá ñaëc bieät, coâ ta ñaõ khoâng phaûi löu laõng tôùi böôùc naøy... Haén noùi xong thaáy Laõo Baù khoâng sai baûo gì theâm lieàn caùo töø lui veà, nhöng bò Laõo Baù goïi laïi hoûi: – Hoâm nay ta chaáp nhaän thieáu nöõ naøy, khoâng phaûi hoaøn toaøn chæ do höng phaán. Ta hy voïng noù seõ cho ta moät nhi töû, bôûi vaäy caàn bieát roõ gia caûnh... Luïc Höông Xuyeân gaät ñaàu veû hieåu yù. Laõo Baù lieàn hoûi: – Coâ ta coøn cha meï chöù? Luïc Höông Xuyeân laéc ñaàu: – Thuoäc haï ñaõ noùi, cha coâ ta laø haøn nho nhöng vì gaëp naïn maø sa suùt, tuùng baán, caû cha meï coâ ta cheát trong buoàn khoå, buoäc coâ ta phaûi löu laïc tôùi ñaây. Laõo Baù hoûi tieáp: – Coøn ngöôøi thaân thích? Luïc Höông Xuyeân ñaùp: – Vì khoâng coù ai thaân thích neân Cao laõo ñaïi môùi nhaän laøm con nuoâi vaø cho sang hoï mình. Laõo Baù gaät ñaàu: 294 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 14. 295 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Vaäy laø toát! Sau khi ta ñi roài haõy ñeå coâ ta ôû haún ñaây, ngay trong phoøng naøy vaø tìm vaøi baø vuù haàu haï cho caån thaän. Neáu sau vaøi ba thaùng maø vaãn khoâng thaáy coù trieäu chöùng gì thì ñeå coâ ta ñi... Luïc Höông Xuyeân cuùi ñaàu lónh meänh, coøn theâm moät caâu: – Laõo nhaân gia hoâm nay seõ ñaït ñöôïc nguyeän voïng. – Ta cuõng hy voïng nhö theá. Ngöôi ñi ñi. Luïc Höông Xuyeân voäi vaõ caùo töø. Laõo Baù ngaém nhìn Phöôïng Phöôïng moät luùc nöõa roài môùi giaûi thuøy huyeät cho coâ ta. OÂng khoâng muoán cöôõng chieám maø ñeå thieáu nöõ hoaøn toaøn töï nguyeän, vì oâng hy voïng thieáu nöõ seõ sinh haï cho mình moät haøi töû ñeå noái doõi toâng ñöôøng. YÙ nguyeän thieâng lieâng cuûa moät ngöôøi tröôùc thôøi ñieåm quyeát ñònh vaän meänh. Phöôïng Phöôïng bò chinh phuïc khaù nhanh, cuoái cuøng hai cô theå ñeàu noùng ra töôûng chöøng nhö ñang hoøa hôïp laïi, tan bieán vaøo nhau... Trong khi ñoâi nam nöõ ñang quaèn quaïi trong côn hoan laïc leân ñeán ñænh ñieåm thì chôït cöûa phoøng bò chöôûng löïc ñaùnh vôõ tan vaø moät nhaân aûnh löôùt vaøo phoøng, ñoàng thôøi coù baûy aùnh haøn tinh baén thaúng vaøo taám löng traàn cuûa Laõo Baù. oOo Vieät Kieám © 1997 – 2003 295 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2