Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 18

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

74
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu tình hồ điệp kiếm - tập 18', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 18

 1. 296 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Möôøi Taùm MIEÁNG AÊN TÔÙI MIEÄNG COØN RÔI N goâi nhaø nhoû traàn thieát ñôn sô nhöng aám cuùng naèm treân bôø bieån, treân töôøng phaát phô maáy taám löôùi. Tieåu Ñieäp caàm baøn tay chai saïn cuûa Maïnh Tinh Hoàn, baøn tay ñaõ quen vôùi ngheà chaøi löôùi, aùp baøn tay ñoù leân maët naøng. Trôøi ñaày sao, traêng thöôïng tuaàn ñaõ xuoáng thaáp ôû meù nuùi phía sau nhaø. Ñöùa treû nguû say moät mình trong nhaø, ñaây laø thôøi gian raûnh roãi thöôøng nhaät cuûa hoï, laø khi hoï hoaøn toaøn thuoäc veà nhau. Haèng ngaøy sau böõa aên toái vaø khi ñöùa treû ñaõ nguû say, hoï ra ngoài tröôùc hieân nhaø tay trong tay laëng ngaém bieån, caûm nhaän roõ caû nhòp thôû cuûa ñoái phöông, noùi nhöõng lôøi aâu yeám hay cuøng nhau deät neân nhöõng döï tính toát ñeïp cho töông lai... Döôøng nhö hoï ñaõ hoaøn toaøn queân ñi chuoãi ngaøy khoâng ñaùng goïi laø cuoäc soáng tröôùc ñaây. Maïnh Tinh Hoàn maân meâ laøn da mòn maøng treân maù naøng, chôït caûm thaáy baøn tay mình nhoøe öôùt. – Naøng khoùc ñaáy ö? Tieåu Ñieäp cuùi thaáp ñaàu, hoài laâu môùi noùi: – Chieàu nay khi thieáp töø beáp ra xeáp cuûi, ñaõ thaáy chaøng thu xeáp quaàn aùo. Maïnh Tinh Hoàn thôû daøi ñaùp: – Ñuùng theá! Tieåu Ñieäp khoâng ngaång leân, hoûi baèng gioïng buoàn raàu: – Chaøng ñaõ ñònh ñi roài sao? Maïnh Tinh Hoàn vuoát ve maùi toùc naøng noùi: – Phaûi. Ta ñònh saùng mai môùi noùi chuyeän vôùi naøng. – Tröôùc ñaây thieáp cuõng ñoaùn raèng sôùm muoän gì chaøng cuõng seõ ñi. Chaøng khoâng quen sinh hoaït theá naøy ñaâu. Thieáp khoâng giaän vì chaøng boû ñi, nhöng thieáp... Naøng naác leân, ngöøng baët khoâng noùi heát caâu. Maïnh Tinh Hoàn dòu daøng hoûi: – Naøng cho raèng ta coù theå boû meï con naøng maø ñi vaø khoâng quay laïi hay sao? Tieåu Ñieäp voäi noùi: – Thieáp khoâng daùm nghó, khoâng daùm nghó gì caû! 296 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 297 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Vaäy thì ta noùi vôùi naøng, ta nhaát ñònh seõ trôû laïi. Baát cöù ngöôøi naøo, baát cöù vieäc gì ñeàu khoâng theå ngaên caûn ñöôïc ta trôû veà vôùi naøng. Tieåu Ñieäp nhaøo vaøo voøng tay chaøng, run gioïng hoûi: – Neáu vaäy thì sao chaøng coøn ñònh ñi? Maïnh Tinh Hoàn ñöa maét nhìn veà bieån xa phaûn chieáu aùnh sao trôøi, traàm gioïng noùi: – Ta caàn ñi tìm moät ngöôøi. Tieåu Ñieäp hoûi: – Chaøng tìm ai vaäy? Maïnh Tinh Hoàn khoâng ñaùp, traàm ngaâm nhìn ra maët bieån hoài laâu roài hoûi: – Naøng coøn nhôù hai ngaøy tröôùc khi noùi chuyeän veà Laõo Baù ta coù nhaéc ñeán moät ngöôøi khoâng? Tieåu Ñieäp buoät mieäng hoûi: – Ai vaäy? Nhöng boãng nhieân naøng taùi maët ñi, im baët. Maïnh Tinh Hoàn noùi: – Ta nhaän thaáy khi nhaéc ñeán ngöôøi ñoù, chaúng nhöõng naøng bieán saéc maø caû gioïng noùi cuõng thay ñoåi. Caû toái hoâm ñoù naøng söõng sôø nhö keû moäng du, thaäm chí ñeâm naèm mô cuõng theùt leân uù ôù nhö bò ai boùp coå. Chaøng thôû daøi noùi theâm, gioïng raàu ró: – Ñeán luùc ñoù ta môùi vôõ leõ ra keû ñaõ laøm haïi moät ñôøi naøng chính laø Luïc Höông Xuyeân. Tieåu Ñieäp run baén leân, laép baép hoûi: – Ai baûo laø haén? Ai noùi vôùi chaøng nhö vaäy? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Caàn gì phaûi chôø ai noùi? Leõ ra ta phaûi nghó ra ñieàu naøy töø sôùm hôn. Chæ coù haén môùi coù cô hoäi gaàn naøng, chæ coù haén môùi coù theå khieán naøng khoâng theå ñeà phoøng, vaø chæ coù con ngöôøi ñoù môùi daùm khi phuï naøng maø thoâi. Tieåu Ñieäp laûo ñaûo nhö chöïc ngaõ. Maïnh Tinh Hoàn mang ñeán moät chieác gheá cho vôï ngoài roài noùi tieáp: – Nhöng ta coøn chöa hieåu moät ñieàu, vì sao naøng khoâng chòu ñem chuyeän ñoù noùi vôùi Laõo Baù? Leõ ra naøng neân nhôø cha mình ñoái phoù vôùi haén chöù? Tieåu Ñieäp tuy ngoài treân gheá nhöng ngöôøi vaãn coøn run, nöôùc maét chaûy giaøn giuïa, hoài laâu môùi nghieán chaët raêng noùi: – Chaøng coù bieát quan heä giöõa haén vôùi Laõo Baù laø theá naøo khoâng? 297 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 298 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Coù bieát ñoâi chuùt. Tieåu Ñieäp noùi: – Haàu nhö haén bieát taát caû moïi bí maät cuûa Laõo Baù. Nhöõng haønh ñoäng cuûa gia phuï nhieàu naêm nay ñeàu ñöôïc haén hoaïch ñònh. Laõo Baù tín nhieäm haén, cuõng nhö thieáp tröôùc ñaây cuõng töøng tin töôûng haén. Maïnh Tinh Hoàn nghieán raêng noùi: – Quaû thaät con ngöôøi ñoù raát deã laøm ngöôøi ta tin töôûng. – Luùc thieáp coøn nhoû chöa hieåu gì nhieàu ñaõ coi haén chaúng khaùc gì anh ruoät, thaäm chí coøn hôn caû Toân Kieám. Nöôùc maét naøng vaãn tieáp tuïc traøo ra khoâng döùt, khoâng sao kìm ñöôïc. Luùc sau naøng coá traán tónh keå tieáp: – Haén ñoái vôùi thieáp ñaëc bieät aân caàn vaø quan taâm, nhöng sau ñoù moät thôøi gian thieáp phaùt hieän ñöôïc raèng chæ caàn thieáu nieân naøo nhìn thieáp hôi laâu moät chuùt thì sôùm muoän gì cuõng bò maát tích moät caùch bí maät, khoâng moät ai toàn taïi. Hình nhö tôùi tröôøng hôïp thöù möôøi maáy thieáp môùi phaùt hieän ra, vaø sau naøy coøn chöùng thöïc theâm baèng nhieàu tröôøng hôïp khaùc. Töø choã hoaøi nghi, thieáp ñaõ tin chaéc nhöõng ngöôøi ñoù cheát bôûi tay Luïc Höông Xuyeân. Coù laàn thieáp hoûi haén taïi sao laøm nhö vaäy, haén traû lôøi haén laøm theá laø hoaøn toaøn vì thieáp. Nhöõng ngöôøi kia khoâng coù haûo taâm vôùi thieáp... Naøng döøng moät luùc roài laïi keå: – Theá maø thieáp laïi tin lôøi haén, vaãn tieáp tuïc daïo chôi, thaäm chí uoáng röôïu vôùi haén. Laõo Baù bieát chuyeän naøy nhöng khoâng ngaên caám. Moät laàn haén eùp thieáp uoáng röôïu say, sau ñoù thieáp môùi phaùt hieän ra mình ñaõ.. mình ñaõ bò haén... Maët naøng ñoû böøng roài taùi meùt laïi. Maïnh Tinh Hoàn naém chaët tay hoûi: – Sao luùc ñoù naøng khoâng noùi ngay vôùi Laõo Baù? Tieåu Ñieäp laéc ñaàu: – Vì haén uy hieáp, noùi raèng neáu noùi vôùi Laõo Baù, chaúng nhöõng haén seõ gieát thieáp maø coøn phaûn laïi Laõo Baù, ñem taát caû moïi bí maät cuûa Laõo Baù truyeàn khaép giang hoà. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Vì theá maø naøng sôï haén? Tieåu Ñieäp gaät ñaàu: – Thieáp khoâng theå khoâng sôï, bôûi vì thieáp bieát raèng neáu haén phaûn laïi Laõo Baù thì haäu quaû seõ nghieâm troïng khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc. Ngoaøi ra ñoäc moân aùm khí cuûa haén cuõng nhaát nhì voõ laâm, chính Laõo Baù ñaõ ñaùnh giaù nhö vaäy. Chaúng nhöõng haén coù theå gieát thieáp baát cöù luùc naøo maø coøn tìm ñöôïc raát nhieàu cô hoäi ñeå gieát Laõo 298 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 299 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Baù. Maïnh Tinh Hoàn thôû daøi noùi: – Naøng cho raèng neáu khoâng noùi ra thì haén seõ trung thaønh vôùi Laõo Baù hay sao? Tieåu Ñieäp ñaùp: – Bôûi vì haén noùi vôùi thieáp chuyeän xaûy ra nhö vaäy bôûi haén quaù yeâu thieáp vaø thöïc taâm vôùi thieáp. Chæ caàn ñoái xöû toát vôùi haén, haén seõ nhaát taâm nhaát yù vì Toân gia maø phuïng söï suoát ñôøi. Maïnh Tinh Hoàn ngaùn ngaåm hoûi: – Vaø naøng ñaõ tin haén? – Luùc ñoù thì thieáp tin theá thaät, bôûi vì luùc ñoù thieáp coøn chöa nhaän ra boä maët thaät cuûa haén, coøn cho haén vaãn laø moät con ngöôøi, ngôø ñaâu haén coøn toài teä hôn caû loaøi lang soùi. Naøng run run noùi tieáp: – Laõo Baù thöôøng noùi raèng haén uoáng röôïu raát coù phong ñoä. Chæ rieâng mình thieáp môùi bieát raèng haén thöôøng uoáng röôïu moät mình vaøo ñoä nöûa ñeâm vaø thöôøng say tí bæ. Luùc ñoù haén trôû neân taøn baïo nhö loaøi daõ thuù, aên noùi thoâ tuïc, voâ duyeân voâ côù ñaùnh ñaäp thieáp raát taøn nhaãn... Naøng ñöa tay böng maët khoùc naác leân, hoài laâu môùi noùi tieáp: – Luùc ñoù thieáp môùi nhaän ra taâm ñòa cuûa con ngöôøi ñoù, nhöng ñaõ muoän quaù roài. Trong mình thieáp ñaõ mang caùi thai cuûa haén. Tieåu Ñieäp ngheïn ngaøo döøng laïi. Maïnh Tinh Hoàn khoâng an uûi, chæ cuùi xuoáng voã nheï vaøo ñoâi vai ñang run raåy cuûa naøng. Hoài laâu Tieåu Ñieäp môùi ngöôùc nhìn leân hoûi: – Chaøng ñöøng ñi tìm haén nöõa ñöôïc khoâng? Baây giôø chuùng ta soáng khoâng ñeán noãi... coù theå coi laø haïnh phuùc. Loaïi ngöôøi nhö haén nhaát ñònh seõ bò oâng trôøi tröøng trò thoâi... Maïnh Tinh Hoàn ngaét lôøi: – Khoâng ñöôïc! Ta nhaát ñònh phaûi ñi tìm haén! Tieåu Ñieäp keâu leân: – Vì sao phaûi theá chöù? Maïnh Tinh Hoàn noùi baèng gioïng cöông quyeát: – Bôûi vì neáu khoâng tìm haén, chuùng ta seõ phaûi soáng chui ruùc suoát ñôøi nhö loaøi chuoät, khoâng bao giôø coù ñöôïc haïnh phuùc, vónh vieãn bò moät chieác aùch troøng vaøo coå khoâng buoâng tha. 299 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 300 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Tieåu Ñieäp ñöa tay lau nöôùc maét noùi: – Nhöng chaøng... Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu: – Vì chuùng ta, caàn phaûi tìm Luïc Höông Xuyeân. Vì Laõo Baù laïi caøng neân tìm haén! – Sao phaûi theá? – Vì naøng laø con gaùi cuûa Laõo Baù, vaø cuõng chính vì Laõo Baù ñaõ tha cheát cho ta moät laàn. Ta khoâng theå khoâng ñaùp aân tình ñoù, vaø hieän taïi Laõo Baù ñang gaëp nguy khoán vì keû nham hieåm vaø baát löông kia. Tieåu Ñieäp sôï haõi hoûi: – Chaøng cho raèng haén daùm... Maïnh Tinh Hoàn ngaét lôøi: – Ta vaãn nhôù Laõo Baù noùi vôùi ta moät caâu... – Caâu gì vaäy? – Laõo Baù noùi raèng chæ baèng moät mình Luïc Maõn Thieân thì quyeát khoâng daùm phaûn boäi laïi oâng. Phía sau Luïc Maõn Thieân nhaát ñònh coøn nhaân vaät chuû möu nguy hieåm hôn. Tieåu Ñieäp voäi hoûi: – Chaøng cho raèng keû chuû möu phaûn boäi Laõo Baù chính laø Luïc Höông Xuyeân? Maïnh Tinh Hoàn caêm giaän noùi: – Haén ñaõ daùm laøm nhöõng chuyeän taøm baïo nhö vaäy ñoái vôùi naøng thì coøn vieäc gì maø khoâng daùm laøm nöõa chöù. Tieåu Ñieäp lo laéng hoûi: – Theá nhöng... haén coù nhieàu cô hoäi gaàn guõi Laõo Baù. Vôùi baûn lónh vaø thuû thuaät aùm khí cuûa moät danh gia nhö haén, muoán gieát cheát Laõo Baù taát haén ñaõ haï thuû töø laâu, taïi sao ñeán baây giôø haén coøn chöa chòu ra tay? Maïnh Tinh Hoàn ngaãm nghó moät luùc môùi traû lôøi: – Coù leõ haén ñang chôø cô hoäi maø chöa gaëp cô hoäi thuaän tieän neân khoâng daùm khinh suaát. Cuõng coù theå haén bieát Laõo Baù coù raát nhieàu baèng höõu trung thaønh neân sôï phuïc thuø... nhöng coù moät ñieàu chaéc chaén laø con ngöôøi ñoù tröôùc sau gì cuõng phaûn laïi Laõo Baù. Chaøng döøng laïi moät chuùt roài noùi tieáp: – Ñieàu quan troïng laø haén phaûn boäi Laõo Baù vì ñòa vò vaø taøi saûn cuûa Laõo Baù. Bôûi theá haén chôø ñeán luùc Laõo Baù chuyeån giao laïi cho mình haàu heát nhöõng bí maät coù theå giuùp haén ñoaït ñöôïc ñòa vò vaø taøi saûn thì haén môùi haï thuû. Bôûi theá trong maáy naêm nay, haén ñaõ tìm moïi caùch ñeå Laõo Baù tín nhieäm mình. Vaø hieän taïi Laõo Baù ñang bò coâ 300 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 301 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG laäp, tình caûnh coù theå noùi laø bi ñaùt. Ta cho raèng ñaây laø cô hoäi toát nhaát cuûa haén... Ñoâi maét Tieåu Ñieäp boãng nhieân raùo hoaûnh. Luùc naøy naøng khoâng buoàn khoå nöõa maø ñang heát söùc lo sôï. Maïnh Tinh Hoàn thôû daøi noùi: – Ta hy voïng mình coøn ñeán kòp. – Nhöng chaøng phaûi heát söùc caån thaän môùi ñöôïc. Laõo Baù noùi raèng aùm khí cuûa haén voâ cuøng ñaùng sôï. Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu. oOo Baûy muõi aùm khí caém heát vaøo löng Laõo Baù. Töø toät ñænh hoan laïc rôi xuoáng vöïc thaúm taän cuøng cuûa söï töû vong laø ñieàu ít ngöôøi coù theå töôûng töôïng ñöôïc. Boùng ngöôøi lao vaøo phoøng leân tieáng: – Ngöôi bieát aùm khí ñoù laø gì khoâng? Chính laø “Thaát tinh chaâm” ñoù. Laõo Baù khoâng caàn quay laïi cuõng nhaän ra thanh aâm quaù quen thuoäc naøy. Chính laø Luïc Höông Xuyeân. Ñoù laø ngöôøi Laõo Baù tín nhieäm nhaát, coi nhö baèng höõu thaân caän nhaát cuûa mình, coi nhö con ruoät cuûa mình. OÂng nghieán chaët raêng, thaáy khaép ngöôøi öôùt ñaãm moà hoâi. Luïc Höông Xuyeân noùi tieáp: – Ngöôi thöôøng noùi “Thaát tinh chaâm” cuûa ta laø thöù aùm khí ñeä nhaát thieân haï, ngay caû ñoäc sa cuûa Ñöôøng gia vaø Ñoäc daät leâ cuûa Haàu gia cuõng khoâng baèng. Bôûi vì hai loaïi ñoù coøn coù khaû naêng cöùu soáng, coøn “Thaát tinh chaâm” cuûa ta thì khoâng coù giaûi döôïc. Laõo Baù vaãn im laëng. Luïc Höông Xuyeân cöôøi nhaên nhôû, tieáp lôøi: – Baây giôø ta hy voïng ngöôi noùi caâu ñoù laø thaät. – Ngöôi ñaõ bao giôø thaáy ta noùi khoâng thaät ñaâu? – Phaûi. Vì theá ngöôi chæ coøn coù cheát maø thoâi. – Vaäy sao ngöôi coøn chöa ñoäng thuû? – Ngöôi voäi gì chöù? Duø sao baây giôø ngöôi ñaõ ñaët moät chaân vaøo quan taøi, coù khaùc ngöôøi cheát bao nhieâu ñaâu? – Ngöôi muoán ñeå ta cheát moøn hay sao? Luïc Höông Xuyeân cöôøi nham hieåm: 301 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 302 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Cô hoäi naøy raát hieám coù, ai gaëp ñöôïc chaúng muoán chöùng kieán taän maét? Laõo Baù chôït thaáp gioïng hoûi: – Ta coù choã naøo ñoái xöû khoâng phaûi vôùi ngöôi ñaâu? – Khoâng coù. – Vaäy sao ngöôi laïi caêm haän ta ñeán theá? Luïc Höông Xuyeân laéc ñaàu: – Ta khoâng haän ngöôi, chaúng qua chæ muoán ngöôi cheát. Cuõng nhö nhieàu keû khaùc tuy ñoái xöû vôùi ngöôi raát toát nhöng vaãn phaûi cheát bôûi tay ngöôi vaäy. Haén cöôøi noùi theâm: – Hôn nöõa ñieàu naøy chính ta hoïc töø ngöôi. Chaúng leõ ngöôi queân maát moät caâu noùi cuûa chính mình? Laõo Baù hoûi: – Caâu gì? – Ngöôi töøng noùi raèng ñöøng bao giôø tin vaøo nöõ nhaân. Theá maø nay chính ngöôi laïi phaïm sai laàm ñeå ñeán noãi ñaùnh maát caû tính maïng mình, coøn oaùn traùch ai nöõa? Luùc naøy Phöôïng Phöôïng vaãn naèm döôùi Laõo Baù, taám thaân traàn truoàng taùi xanh vì sôï. Laõo Baù hieän saùt cô noùi: – Ta coøn noùi theâm caâu naøy: chæ coù nöõ nhaân ñaõ cheát môùi ñaùng tin maø thoâi. Luïc Höông Xuyeân voäi noùi: – Baây giôø ñoäc chaát cuûa “Thaát tinh chaâm” coøn chöa kòp phaùt, bôûi theá ngöôi vaãn coøn khaû naêng gieát Phöôïng Phöôïng. Nhöng ta khuyeân ngöôi toát nhaát laø ñöøng laøm theá. Laõo Baù hoûi: – Vì sao? – Lyù do raát ñôn giaûn. Vì trong ngöôøi coâ ta coù theå ñaõ mang baøo thai nhi töû cuûa ngöôi. Laõo Baù nhö bò moät chöôûng vaøo maët, ngaõ xuoáng beân meùp giöôøng. Luïc Höông Xuyeân laïi noùi: – Ngöôi naèm tö theá ñoù laø toát, ñoäc chaát coù theå phaùt taùc chaäm hôn moät chuùt. Ai maø chaúng muoán keùo daøi theâm cuoäc soáng cuûa mình, duø chæ trong choác laùt. Tuy nhieân ñöøng hy voïng kyø tích seõ xuaát hieän ñeå cöùu soáng ngöôi. Laõo Baù cöôøi hoûi: – Tuyeät ñoái khoâng ö? Luïc Höông Xuyeân khaúng ñònh: 302 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 303 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Tuyeät ñoái khoâng! Bôûi vì khoâng ai bieát ngöôi ñang ôû ñaây vaø hoaøn toaøn khoâng coøn ai coù theå xuaát hieän ñeå cöùu ngöôi nöõa. Coøn baûn thaân ngöôi thì hoaøn toaøn khoâng coù hy voïng töï cöùu soáng mình. Laõo Baù chôït cöôøi to noùi: – Ngöôi cuõng ñöøng queân ta coøn coù moät caâu noùi nöõa laø treân ñôøi khoâng coù gì laø tuyeät ñoái. Luïc Höông Xuyeân laéc ñaàu: – Nhöng laàn naøy laø ngoaïi leä. Laõo Baù nhíu maøy hoûi: – Sao laïi theá? Luïc Höông Xuyeân bình thaûn ñaùp: – Bôûi vì laàn naøy duø ngöôi ñöôïc cöùu ñi hay töï mình do coù pheùp maàu naøo maø taåu thoaùt thì cuõng khoâng sao tìm ñöôïc giaûi döôïc cho “Thaát tinh chaâm”. Huoáng chi ta ñaõ tính kyõ, khoâng coù ñieàu kieän ñeå xuaát hieän kyø tích. Laõo Baù traàm ngaâm hoûi: – Tuyeät ñoái khoâng? – Tuyeät ñoái! – Vaäy ta muoán hoûi ngöôi vaøi vieäc... Luïc Höông Xuyeân nghó ngôïi moät laùt roài gaät ñaàu: – Ngöôi cöù hoûi ñi. – Coù phaûi ngöôi ñaõ coù yù ñoø caáu keát vôùi Vaïn Baèng Vöông töø laâu? Vaø nhö vaäy keá hoaïch cuûa ngöôi ñaõ ñöôïc saép xeáp töø tröôùc? Luïc Höông Xuyeân traû lôøi laáp löûng: – Coù theå noùi nhö vaäy. Laõo Baù neùn noãi phaãn noä: – Ngöôi laøm nhö vaäy thì coù lôïi gì cho mình chöù? Luïc Höông Xuyeân cöôøi khaåy ñaùp: – Bôûi vì chæ gaëp phaûi keû cöôøng ñòch nhö Vaïn Baèng Vöông môùi laøm cho ngöôi phaûi hoaûng loaïn. Chôø ñeán khi ngöôi hieåu ra raèng taát caû baèng höõu cuûa ngöôi, töøng ngöôøi moät ngaõ xuoáng döôùi ñao kieám cuûa Thaäp Nhò Phi Baèng Bang maø ngöôi hoaøn toaøn khoâng ñuû söùc cöùu giuùp ñöôïc hoï, hoaøn toaøn coâ laäp phaûi döïa haún vaøo ta, ñem taát caû nhöõng bí maät cuûa mình noùi cho ta bieát. Vaø ñuùng laø ngöôi ñaõ laøm nhö theá. Baây giôø ta ñaõ coù theå ngang nhieân chieám ñöôïc ñòa vò cuûa ngöôi. Laõo Baù laïi hoûi: – Ngöôi khoâng sôï raèng sau naøy Vaïn Baèng Vöông cuõng seõ buoäc ngöôi töø boû ñòa vò vaø giao laïi toaøn boä taøi saûn cuûa ta? 303 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 304 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Luïc Höông Xuyeân cöôøi ñaùp: – Ngöôi khoûi lo vieäc aáy. Ñöông nhieân ta ñaõ coù saün keá hoaïch ñeå ñoái phoù vôùi haén. Haén cöôøi haêng haéc maáy tieáng roài môùi noùi tieáp: – Coù leõ khoâng laâu sau nöõa ngöôi seõ gaëp haén döôùi aâm ty. Bieát ñaâu caùc ngöôi seõ trôû thaønh baèng höõu? Ngöôøi ta ñeàu bieát treân döông gian caùc ngöôi laø töû thuø cuûa nhau, nhöng khoâng ai ngôø raèng caùc ngöôi ñeàu laø nhöõng quaân baøi bò ngöôøi khaùc thao tuùng... – Neáu vaäy coù nghóa laø ngöôi ñaõ bieát tröôùc vieäc Haøn Ñöôøng ñaõ bò troïng thöông tröôùc khi ta cöû ngöôi ñeán Ñaïi Phöông khaùch ñieám ôû Haøng Chaâu? Luïc Höông Xuyeân cöôøi ngaïo ngheã: – Laøm sao ta laïi khoâng bieát chöù? Neáu khoâng coù ta thì laøm sao boïn Ñoà Ñaïi Baèng coù theå bieát ñöôïc Haøn Ñöôøng laø ñoàng boïn cuûa ngöôi, vaø caøng khoâng theå tìm ñöôïc nôi truù nguï cuûa haén... Laõo Baù laïi hoûi: – Neáu vaäy nhaát ñònh Phuøng Haïo cuõng ñaõ bò ngöôi mua chuoäc töø tröôùc? Luïc Höông Xuyeân thaúng thaén thöøa nhaän: – Khoâng sai! Vaø caùi giaù khoâng ñeán noãi quaù cao. Ñeán luùc naøy Laõo Baù môùi hieåu ra quan heä vôï choàng giöõa Luïc Höông Xuyeân vaø Laâm Tuù tröôùc ñaây chæ laø taám kòch hoøng laøm taêng theâm tín nhieäm cuûa mình ñoái vôùi teân gian huøng naøy. OÂng khoâng neùn noåi lieàn noùi: – Coøn Laâm Tuù thì sao? Luïc Höông Xuyeân khoâng chuùt giaáu dieám, cöôøi ñaùp: – Noù chæ laø con deâ teá thaàn trong tay ta maø thoâi. Vaø ít ra noù cuõng laøm neân ñöôïc moät giaù trò nhaát ñònh trong caùi cheát cuûa mình. Taát caû maøn kòch ta baøy ra chæ coát ñaùnh löøa ngöôi. Ñöông nhieân neáu khoâng ñöôïc tin caån, ta khoâng theå löøa ñöôïc moät keû loõi ñôøi nhö ngöôi. Laõo Baù im laëng. Quaû thaät trong chuoãi thaát baïi tröôùc Luïc Höông Xuyeân thì vieäc ñoù laø loãi laàm tröôùc tieân. Vôùi baûn lónh cuûa mình, ñaùng leõ Laõo Baù phaûi tìm hieåu vaø xaùc minh vieäc naøy. Chính ra ñieàu ñoù khoâng khoù, chaúng qua oâng ñaõ quaù tin vaøo Luïc Höông Xuyeân. Söï traû giaù baây giôø quaû laø thích ñaùng. Taát caû nhöõng ñieàu ngu doát nhaát treân theá gian hieän oâng ñeàu maéc phaûi, theá maø 304 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 305 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG tieác thay töø tröôùc ñeán nay oâng vaãn ñöôïc tieáng laø con ngöôøi saùng suoát. Tin vaøo baèng höõu ñaõ laø sai laàm, coøn tin vaøo nöõ nhaân laø vieäc khoâng theå tha thöù ñöôïc, bôûi vì tröôùc ñaây Laõo Baù ñaõ töøng cho raèng ñoù chæ laø haønh ñoäng cuûa ngöôøi maát trí. Hieän Laõo Baù ñaõ hoaøn toaøn maát trí? Luïc Höông Xuyeân cöôøi noùi: – Laâm Tuù seõ gaùnh chòu heát moïi noãi nghi ngôø cuûa ngöôi vôùi ta. Chính ta ñaõ tính lieäu raát chính xaùc ngöôi seõ sai Phuøng Haïo truy baét Laâm Tuù, chæ laø ta ñaõ ra leänh cho Phuøng Haïo khoâng ñeå Laâm Tuù soáng soùt, vì ñieàu ñoù coù theå aûnh höôûng ñeán nieàm tin cuûa ngöôi ñoái vôùi ta. Laõo Baù laëng ñi hoài laâu môùi hoûi: – Nhö vaäy caùi cheát cuûa Toân Kieám cuõng do ngöôi saép ñaët tröôùc caû? Luïc Höông Xuyeân cöôøi nham hieåm: – Toân Ngoïc Baù! Keû caùo giaø nhö ngöôi ñeán giôø sao vaãn hoûi caâu ngaây thô ñoù? Toân Kieám laø con ñeû ngöôi, laïi coù baûn lónh chaúng keùm gì ta. Maëc duø ngöôi thöôøng noùi raèng coi ta chaúng khaùc gì con ñeû, vaø trong nhöõng vieäc nhaát ñònh coøn tín nhieäm ta hôn caû Toân Kieám, nhöng ngoaïi tröø Toân Kieám thua haún ta, coøn coát nhuïc, ta ñaâu ñuû tö caùch ñeå chieám ñòa vò cuûa haén? Vieäc ngu daïi laø do ngöôi maø ra caû, nay coøn traùch gì ai? Laõo Baù cuùi guïc ñaàu. Ñeán luùc naøy oâng môùi thaám thía baøi hoïc cuûa cuoäc ñôøi, maø thaäm chí moät ngöôøi loïc loõi nhö oâng vaãn bò sa vaøo nhö moät thöù sinh vaät thaáp heøn nhaát. Hoài laâu, Laõo Baù coá neùn nhaãn nhuïc hoûi theâm: – Veà Luïc Maõn Thieân thì sao? Luïc Höông Xuyeân ñaùp: – Leõ ra Luïc Maõn Thieân khoâng ñaùng cheát. Haén cheát vì ñaõ ñaùnh giaù thaáp Maïnh Tinh Hoàn. Haén cöôøi noùi theâm: – Coù theå thaäm chí ngöôi khoâng bieát con reå ngöôi teân laø Maïnh Tinh Hoàn, nhöng ngöôi ñaõ giao nhieäm vuï ñieàu tra cho ta, ñöông nhieân ta bieát hôn ngöôi, vaø vieäc naøy ñaõ giuùp ta nhö nhieàu vieäc khaùc. Laõo Baù cöôøi chua chaùt. Chöa bao giôø oâng chòu thaûm baïi ñeán theá, coù theå coi laø thaát baïi nhuïc nhaõ. Coù leõ oâng quaù nhaän thöùc ñöôïc ñieàu naøy, traàm gioïng noùi: – Ñeán baây giôø ta môùi thaáy mình ngu ngoác vaø nhu nhöôïc ñeán theá naøo... Luïc Höông Xuyeân noùi vôùi söï töï ñaéc: 305 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 306 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Chính theá! Vaø ngöôi ñaõ maát heát cô hoäi ñeå söûa chöõa sai laàm, vaø ngöôi saép cheát. Laõo Baù chôït hoûi: – Baây giôø ngöôi caàn haï thuû? – Ñöông nhieân! Nhöõng gì caàn noùi, chuùng ta ñaõ noùi heát... Laõo Baù cöôøi to moät traøng roài noùi: – Luïc Höông Xuyeân, ngöôi treã roài! Luïc Höông Xuyeân voán ñaõ phoøng bò töø tröôùc, voäi phaùt ra moät loaït aùm khí coù ñeán traêm muõi baén ra khaép phoøng. Nhöng Laõo Baù ñaõ noùi ñuùng: Haén treã maát roài. Sau loaït aùm khí baén ra, caû Laõo Baù laãn Phöôïng Phöôïng ñeàu bieán maát. Laïi moät loaït aùm khí tieáp tuïc baén ra, nhaèm vaøo nhöõng ñieåm ñaùng ngôø nhaát, ñaëc bieät nôi gaàn cöûa soå vaø cöûa ra vaøo. Ñoái vôùi nhaân vaät nhö Laõo Baù, chaúng leõ khoâng ñeà phoøng, vaø phöông thöùc cuûa Luïc Höông Xuyeân luùc naøy laø gieát laàm hôn boû soùt. Hôn nöõa luùc naøy haén ñaâu caàn Laõo Baù soáng nöõa? Baén xong loaït aùm khí thöù ba, Luïc Höông Xuyeân nhìn kyõ laïi, vaãn khoâng thaáy ai ôû trong phoøng. Chaéc raèng Laõo Baù ñaõ thöïc hieän chaâm ngoân naøy: – Cho duø hoïc troø coù ñaùng tin ñeán ñaâu, nhöng khi truyeàn thuï cuõng neân giöõ laïi cho mình vaøi thuû vaät. Coù theá môùi phoøng khi xaûy ra haäu quaû ñaùng tieác maø treân ñôøi khoâng ít laàn xaûy ra... Laõo Baù ñaõ giöõ laïi cho mình moät chieâu toái haäu? Raát deã hieåu, vì sö ñoà vaãn laø sö ñoà chöù khoâng phaûi laø phuï töû. Mình coù möôøi baûn lónh thì daïy chín laø quaù ñuû, bôûi vì giöõ laïi baûn lónh cuoái cuøng, luùc caàn coù theå giuùp ngöôøi baûo veä ñöôïc tính maïng. Laõo Baù ñöông nhieân hieåu roõ chaân lyù naøy. Caû Luïc Höông Xuyeân cuõng hieåu ñieàu ñoù, chæ tieác raèng tuy thaân caän vôùi Laõo Baù möôøi maáy naêm nay nhöng khoâng bieát Laõo Baù giöõ laïi chieâu cuoái cuøng gì cho mình. Nhöng Luïc Höông Xuyeân voán töï hieåu baûn thaân mình neân khoâng sôï chieâu toái haäu cuûa Laõo Baù. Vì trong möôøi maáy naêm ôû Hoa Vieân, chaúng nhöõng haén hieåu roõ baûn tính cuûa Laõo Baù maø coøn ngaàm tra roõ noäi tình vaø caùch boá trí cuûa Nguõ Hoa Vieân. Luïc Höông Xuyeân laø ngöôøi laïnh luøng taøn khoác vaø baát chaáp thuû ñoaïn, ñoàng thôøi raát bieát giaáu kín baûn thaân. 306 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 307 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Nhöng luùc naøy Luïc Höông Xuyeân caàn gì giaáu kín baûn thaân nöõa? Ñaây laø cuoäc chieán sinh töû cuoái cuøng. Ngöôøi thua cuoäc ñaõ chuaån bò saün bia moä, vaø ngöôøi thaéng cuoäc seõ ñaêng quang trong thôøi gian ngaén nhaát, chæ trong daêm ba ngaøy. Luïc Höông Xuyeân moät khi haønh ñoäng khoâng nhöõng traàm tónh maø coøn raát thaän troïng. Keá hoaïch cuûa Luïc Höông Xuyeân ñaët ra töø nhieàu naêm tröôùc vaø haén ra haïn ñònh cho mình, vôùi phöông chaâm heát söùc thaän troïng. Vì thaän troïng maø Luïc Höông Xuyeân mai phuïc ôû Nguõ Hoa Vieân gaàn 20 naêm môùi haï thuû. Chaúng leõ sau gaàn hai möôi naêm, Luïc Höông Xuyeân vaãn khoâng xaùc ñònh ñöôïc moïi bí aån ôû ñaây? Trong gaàn hai möôi naêm aáy, Luïc Höông Xuyeân chæ ñinh ninh moät ñieàu: “Gieát cheát Laõo Baù ngay treân giöôøng nguû naøy!” Vaø hoâm nay keá hoaïch ñoù ñöôïc thöïc hieän raát hoaøn myõ. Keá hoaïch ñaõ ñöôïc thöïc hieän thaønh coâng ñeán töøng chi tieát nhoû, chôø ñeán khi Laõo Baù trong tay khoâng moät taác saét, caû ngöôøi traàn truoàng môùi haï thuû. Thaønh coâng coi laø ôû trong taàm tay, vì hai ngaøy tröôùc Luïc Höông Xuyeân ñaõ bí maät doø xeùt khaép trong maät phoøng cuûa Laõo Baù. Luïc Höông Xuyeân quaù hieåu raèng ngöôøi vuøng quan ngoaïi chæ thích nguû treân phaûn cöùng, Laõo Baù cuõng khoâng ngoaïi leä. Haén ñaõ quan saùt kyõ taám phaûn maø Laõo Baù naèm chæ laø taám phaûn thoâng thöôøng, hoaøn toaøn khoâng coù cô quan bí maät naøo. Bôûi theá Luïc Höông Xuyeân hoaøn toaøn tin chaéc raèng Laõo Baù khoâng theå taåu thoaùt. Ñeán khi Laõo Baù bò laõnh troïn baûy muõi aùm khí, nieàm tin aáy coù theå coi laø khoâng gì coù theå lay chuyeån ñöôïc, bôûi theá Luïc Höông Xuyeân ñaõ khoâng quaù chuù taâm ñeà phoøng. Tuy vaäy khoâng luùc naøo haén rôøi maét khoûi Laõo Baù, vaø yeân taâm vì bieát Laõo Baù khoâng daùm voïng ñoäng vì sôï ñoäc chaát phaùt taùc. Chieác giöôøng ñaõ khoâng coù baát cöù cô quan bí maät naøo, hôn nöõa Laõo Baù töø ñaàu voán naèm baát ñoäng, vaäy thì oâng ta ñaõ taåu thoaùt baèng caùch naøo? Luïc Höông Xuyeân khoâng sao giaûi thích ñöôïc. Haén khoâng nhöõng töùc giaän maø coøn phaãn noä ñeán noãi toaøn thaân phaùt run. Haén khoâng truùt côn giaän vaøo ai khaùc, vì haønh ñoäng naøy haén khoâng tin vaøo ai, chæ hoaøn toaøn döïa vaøo baûn thaân mình. Phöôïng Phöôïng ñaõ hoaøn thaønh xuaát saéc vai dieãn cuûa mình, bôûi theá Luïc Höông Xuyeân chæ coøn bieát keát toäi baûn thaân mình thoâi. 307 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 13. 308 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Haén ñaõ haän mình ñeå cho söï coá naøy xaûy ra, vì sao laïi phaïm sai laàm aáu tró ñeán theá? Treân phaûn vaãn khoâng thaáy coù gì khaùc laï, ngoaïi tröø taám chaên khoâng thaáy nöõa. Taám phaûn vaãn giöõ nguyeân vò trí ban ñaàu vaø daøy ñeán nöûa thöôùc, khoâng theå nghi ngôø coù ngöôøi phaù vôõ noù ñeå bieán ñi baèng pheùp taøng hình. Tröôùc ñoù Luïc Höông Xuyeân ñaõ caån thaän nghieân cöùu taát caû nhöõng cô quan bí maät maø moät taám phaûn coù theå keát caáu ñöôïc, vaø cuõng nhieàu laàn thöû nghieäm caùch coâng phaù noù. Maõi ñeán khi tin chaéc ñieàu naøy coù theå thöïc hieän myõ maõn, Luïc Höông Xuyeân môùi tieán haønh aâm möu. Ñöông nhieân vieäc naøy coøn ñöôïc phoái hôïp vôùi raát nhieàu yeáu toá khaùc. Luïc Höông Xuyeân phaûi lo xa nhö theá vì Laõo Baù laø ngöôøi ñaëc bieät. Luïc Höông Xuyeân ñeán kieåm tra laïi taám phaûn, loøng hoà nghi raèng noù coù thaät laø moät taám phaûn thoâng thöôøng hay khoâng? Khoâng nghi ngôø gì, bôûi Luïc Höông Xuyeân khoâng phaùt hieän daáu tích ñaëc bieät cuûa cô quan bí maät treân taám phaûn. Nhöng neáu theá thì sao Laõo Baù vaø Phöôïng Phöôïng laïi töï döng bieán maát? Luïc Höông Xuyeân khoâng neùn ñöôïc söï phaãn haän, lieàn vung chöôûng nhaèm taám phaûn ñaùnh tôùi. – Uyønh! – Uyønh!... Taám phaûn daøy tôùi naêm taác vôõ tan töøng maûnh. Ñeán luùc ñoù Luïc Höông Xuyeân môùi phaùt hieän ñöôïc beân döôùi coù moät mieäng hang bí maät. Thoaït tieân haén soát ruoät muoán nhaûy ngay xuoáng maät ñaïo nhöng sau ñoù traán tónh laïi ñöôïc ngay. Luïc Höông Xuyeân laø ngöôøi heát söùc thaän troïng, khi coøn chöa xaùc ñònh roõ ñòch ta quyeát khoâng bao giôø xuaát thuû. Huoáng hoà beân döôùi taát nhieân coù boá trí saün nhöõng caïm baãy gieát ngöôøi? Ñaõ sai laàm moät laàn, Luïc Höông Xuyeân quyeát khoâng theå phaïm sai laàm laàn nöõa. Nhöng coù ñieàu haén khoâng sao nghó ñöôïc laø laàn tröôùc tôùi ñaây haén ñaõ ngaàm quan saùt kyõ vaø tin töôûng raèng trong maät thaát khoâng coù maät ñaïo, vaäy mieäng hang naøy ôû ñaâu ra? Nhaát ñònh phaûi coù cô quan töï ñoäng môû cöûa, vaø nuùt ñieàu khieån boá trí raát tinh vi vaø bí maät. Luïc Höông Xuyeân heát söùc hoái haän vì mình ñaõ khoâng haï thuû sôùm hôn. Ñoái vôùi Laõo Baù, haï thuû caøng nhanh caøng toát vì khoâng ai daùm löôøng tröôùc 308 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 14. 309 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG chuyeän gì ñoù seõ xaûy ra. Nhöng duø sao sai laàm cuõng ñaõ xaûy ra, chæ ñaønh chöõa sai laàm. Haén cuùi xuoáng quan saùt maät ñaïo, thaáy mieäng hang toái om ngöûa baøn tay khoâng thaáy ngoùn. Maëc duø khoâng troâng thaáy gì, nhöng Luïc Höông Xuyeân chôït nghe töø beân döôùi phaùt ra thöù aâm thanh quaùi dò, hình nhö laø tieáng nöôùc chaûy. Nhö vaäy beân döôùi gian maät thaát naøy coù moät ngoïn suoái ngaàm, chaéc ñöôïc ñaøo töø tröôùc thoâng vaøo vuõng soâng naøo ñoù. Luïc Höông Xuyeân böôùc ñeán beân baøn laáy ngoïn ñeøn soi xuoáng maät ñaïo, beân döôùi quaû nhieân coù aùnh nöôùc loang loaùng, nhöng loái ñi heïp vaø quanh co, khoâng sao xaùc ñònh ñöôïc ñoä saâu cuõng nhö con soâng ñaøo ñoù höôùng veà ñaâu. Mieäng hang ñöôïc xaây baèng ñaù phieán, beân taû coù moät voøng saét cöïc lôùn vaø moät oå khoùa cuõng raát lôùn. Vaùch ñaù reâu baùm ñaày, voøng saét vaø oå khoùa ñeàu ræ caû, chöùng toû heä thoáng maät ñaïo naøy ñaõ ñöôïc kieán döïng töø raát laâu. Luïc Höông Xuyeân quan saùt moät hoài boãng hieåu ra oå khoùa ñöôïc môû khieán voøng saét suïp xuoáng döôùi laøm cho naép hang laø taám phaûn saäp xuoáng phía soâng ñaøo. Nhö vaäy ñaõ coù ngöôøi môû khoùa töø beân trong chöù khoâng phaûi do Laõo Baù môû cô quan bí maät. Phaùt hieän naøy caøng laøm cho Luïc Höông Xuyeân lo laéng hôn. Beân döôùi khoâng coù thuyeàn, cuõng khoâng thaáy boùng daùng ngöôøi naøo caû. Theá nhöng Luïc Höông Xuyeân tin chaéc raèng beân döôùi tröôùc ñaây voán coù thuyeàn, khoâng nhöõng theá coøn coù ngöôøi nöõa. Chaéc raèng hoï laø ngöôøi taâm phuùc cuûa Laõo Baù luaân phieân tuùc tröïc ôû ñaây saün saøng ñeà phoøng tình huoáng baát traéc. Luïc Höông Xuyeân ñaõ khoâng tính tröôùc tình huoáng naøy. Vaø chaúng rieâng gì Luïc Höông Xuyeân maø baát cöù ai ñeàu khoâng löôøng tröôùc ñöôïc tình huoáng ñoù. Luïc Höông Xuyeân nhôù coù laàn Laõo Baù noùi vôùi mình raèng: “Ngöôøi naøo cuõng neân chuaån bò tröôùc cho mình moät loái thoaùt an toaøn nhaát ñeå ñeà phoøng tröôøng hôïp baát traéc. Cho duø tin chaéc raèng mình khoâng caàn ñeán loái thoaùt ñoù thì cuõng neân chuaån bò. Bôûi vì chôø ñeán böôùc nguy hieåm thì hoaøn toaøn khoâng coøn cô hoäi nöõa” Nghó ñeán caâu ñoù, Luïc Höông Xuyeân nghieán raêng chaët ñeán möùc moâi baät maùu. oOo Vieät Kieám © 1997 – 2003 309 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2