Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 24

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

57
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu tình hồ điệp kiếm - tập 24', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 24

 1. 378 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Hai Möôi Boán MAÊËT HOÀ LOANG MAÙU P höông laõo nhò ñaùnh xe, coøn Toân Cöï ngoài beân caïnh. Phöông laõo nhò tuy voùc ngöôøi nhoû beù nhöng raát duõng maõnh, laïi laø moät phu xe ñieâu luyeän. Khi laõo doác toaøn thaàn trí vaøo vieäc ñaùnh xe thì khoâng ai ñuoåi kòp. Nhöng luùc naøy laõo khoâng chuù taâm laém. AÙnh maét laõo moâng lung, tay ñieàu khieån cöông lô ñaõng, chaéc haún trong loøng laõo ta ñang coù nhieàu taâm söï. Toân Cöï chôït hoûi: – Ngöôi ñang nghó gì vaäy? Phöông laõo nhò hoûi laïi: – Sao ngöôi bieát? Hoûi xong, Phöông laõo nhò boãng thaáy lo sôï, vì caâu hoûi ñoù coù nghóa laø thöøa nhaän. Tuy vaäy laõo bình tónh laïi ngay, chöõa laïi: – Chaúng leõ ngöôi coù theå thaáy ñöôïc? Toân Cöï laïnh gioïng traû lôøi: – Ta khoâng thaáy, nhöng caûm nhaän ñöôïc. Coù nhöõng vieäc khoâng caàn duøng maét nhìn cuõng bieát. Phöông laõo nhò söõng ngöôøi quan saùt Toân Cöï hoài laâu, thaáy nhöõng thôù thòt treân maët ñoái phöông raén laïi nhö nhöõng khoái theùp, thaùi ñoä cuûa laõo boãng thay ñoåi haún, trôû neân nhuõn nhaën. Moät ngöôøi maø ñeán caû thòt treân maët cuõng raén nhö theùp thì naém ñaám seõ naëng ñeán theá naøo? Phöông laõo nhò thôû daøi noùi: – Quaû thaät toâi ñang nghó raèng coù phaûi nhöõng ngöôøi muø thoâng minh hôn ngöôøi bình thöôøng khoâng. Toân Cöï noùi: – Khoâng phaûi. Nhöng ta bieát raèng ngöôi khoâng nghó theá. – Vaäy toâi nghó gì? – Ta khoâng bieát ngöôi nghó gì, nhöng khoâng phaûi nhö ngöôi vöøa noùi. Phöông laõo nhò göôïng cöôøi noùi: 378 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 379 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – AØ... quaû thaät toâi coøn nghó raèng chuùng ta vieäc gì phaûi nhoïc coâng phoùng xe baït maïng theá naøy maø khoâng gheù vaøo nôi naøo ñoù uoáng vaøi cheùn? Toân Cöï khoâng noùi gì, khoâng toû ra taùn thaønh cuõng khoâng phaûn ñoái. Phöông laõo nhò caûm thaáy baát an, khoâng hieåu thaùi ñoä cuûa ñoái phöông theá naøo? Laõo laïi thaêm doø: – Coù leõ töûu löôïng cuûa huynh ñaøi khoâng ít? Toân Cöï ñaùp: – Tröôùc ñaây ta uoáng khoâng ít thaät. – Tröôùc ñaây ö? Chaúng leõ ñaõ laâu huynh ñaøi khoâng uoáng nöõa hay sao? Toân Cöï gaät ñaàu: – Quaù laâu roài! Baây giôø ngay caû röôïu coù muøi vò theá naøo ta cuõng ñaõ queân maát. Phöông laõo nhò hoûi: – Chaúng leõ töø nay huynh ñaøi khoâng ñònh uoáng röôïu nöõa? – Sao laïi khoâng muoán? Phöông laõo nhò cöôøi noùi: Toâi bieát phía tröôùc coù moät choã röôïu raát ngon maø coøn coù nöõ nhaân nöõa. Laõo cöôøi tít maét, noùi tieáp: – Ui chao! Nöõ nhaân thaät ra nöõ nhaân, moâng vöøa to vöøa troøn, phaûi noùi laø boác löûa. Nöõ nhaân nhö theá, chæ xaøi moät laàn laø suoát ñôøi khoâng sao queân ñöôïc. Toân Cöï khoâng noùi gì, nhöng veû maët ñaõ thay ñoåi, coù veû nhö haén ñang cöôøi, nhöng nhìn kyõ laïi khoâng gioáng laém. Hay coù theå laø nuï cöôøi theá naøo haén cuõng queân maát roài cuõng neân. Phöông laõo nhò vaãn thao thao baát tuyeät: – Chæ caàn coù tieàn thì ngöôi coù theå baûo nöõ nhaân laøm baát cöù ñieàu gì mình muoán. Toân Cöï chôït hoûi: – Naêm traêm laïng ñuû khoâng? – Ui chao! Töøng aáy gì maø chaúng ñuû. Ñaõ mang theo naêm traêm laïng maø khoâng bieát höôûng thuï thì thaät laø keû ngoác. Toân Cöï ngaäp ngöøng noùi: – Nhöng coøn xe vaø ngöïa... Phöông laõo nhò voäi ngaét lôøi: – Vieäc ñoù coù khoù gì? Neáu huynh ñaøi muoán, chuùng ta cöù ñuoåi chuùng ñi, muoán ñi ñaâu maëc chuùng. Roài seõ coù ngöôøi thay chuùng ta, thaäm chí ñaùnh ñi xa hôn nöõa... Seõ khoâng ai bieát ñöôïc ñaâu! Neáu huynh ñaøi tieác, chuùng ta coù theå baùn ñi, ít nhaát cuõng 379 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 380 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ñöôïc traêm laïng. Töøng ñoù tieàn cuõng ñuû ñeå chuùng ta aên chôi thoûa thích ôû ñaây caû thaùng trôøi. Toân Cöï traàm ngaâm hoûi: – Nhöng sau ñoù thì sao? Phöông laõo nhò voã vai baïn ñoàng haønh noùi: – Laøm ngöôøi phaûi bieát haønh laïc khi coù ñieàu kieän, ñöøng baên khoaên gì caû. Huynh ñaøi vieäc gì phaûi suy nghó nhieàu cho meät oùc? Ngöôøi nghó nhieàu cuõng laø keû ngoác. Toân Cöï laïi traàm ngaâm moät luùc, cuoái cuøng ñi ñeán quyeát ñònh: – Thoâi ñöôïc. Ñi thì ñi. Nhöng... – Coøn nhöng gì nöõa? – Nhöng chuùng ta khoâng ñöôïc baùn coã xe vaø hai con ngöïa naøy. Phöông laõo nhò voäi hoûi: – Vì sao? – Chaúng leõ ngöôi khoâng sôï coù ngöôøi tìm ñeán chuùng ta hoûi toäi hay sao? Phöông laõo nhò nghe noùi bieán saéc, keâu leân: – Huynh ñaøi muoán noùi... – Neáu chuùng ta baùn xe ngöïa, coøn baûn thaân chuoàn ñi, nhaát ñònh seõ coù ngöôøi tìm ñöôïc chuùng ta. – Vaäy neân laøm theá naøo? – Neáu chuùng ta ñem xe vaø ngöïa huûy heát ñi ñöøng ñeå laïi daáu veát thì coøn ai tìm ra chuùng ta ñöôïc nöõa? Haén voã voã vaøo chieác tuùi caêng phoàng ñeo beân ngöôøi, noùi tieáp: – Coøn chuyeän tieàn nong thì ngöôi cöù yeân taâm. Ta khoâng coù vaät gì khaùc, nhöng tieàn thì ñuû duøng. Phöông laõo nhò cöôøi tít caû maét noùi: – Ñöôïc, toâi nghe huynh ñaøi. Huynh muoán theá naøo, chuùng ta seõ laøm nhö vaäy. Toân Cöï hoûi: – Coøn bao laâu nöõa thì tôùi? Phöông laõo nhò ñaùp: – Saép tôùi roài. Chæ ñoä nöûa canh giôø nöõa thoâi. – Ta nhôù gaàn ñaây coù maáy caùi hoà, ñuùng khoâng? – Phaûi! Vuøng naøy coù raát nhieàu hoà. Chaéc laõo huynh töøng qua laïi vuøng naøy khoâng ít? 380 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 381 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Vaäy chuùng ta haõy ñaùnh xe ñeán moät caùi hoà naøo ñoù, cho kín ñaùo moät chuùt. Phöông laõo nhò nhìn Toân Cöï, chôït hieåu ngay haén muoán gì. Khoâng laâu, xe döøng laïi beân moät maët hoà, cuõng vöøa luùc trôøi toái. Nôi ñaây raát heûo laùnh, ñöøng noùi vaøo luùc chaïng vaïng maø ngay caû ban ngaøy cuõng chaúng maáy khi coù boùng ngöôøi lai vaõng. Toân Cöï hoûi: – ÔÛ ñaây coù ñaù khoâng? – Ñöông nhieân coù. – Toát laém! Khuaân maáy hoøn ñaù thaät to chaát leân xe ñi. Vieäc ñoù chaúng khoù khaên gì laém. Phöông laõo nhò hoûi: – Chaát ñaù xong roài laøm theá naøo? Toân Cöï ñaùp tænh khoâng: – Thaùo ngöïa ra, ñaåy xe xuoáng hoà. Chæ laùt sau, chieác xe ngöïa chaát ñaày ñaù lao thaúng xuoáng hoà nöôùc. Toân Cöï laäp töùc xuaát thuû, vung caû song chöôûng ñaùnh vaøo ñaàu hai con ngöïa. Hai con ngöïa khoâng kòp hí leân moät tieáng guïc xuoáng cheát ngay. Phöông laõo nhò ñöùng haù hoác moàm nhìn, thaäm chí khoâng daùm thôû. Laïi thaáy ñao quang loùe leân, trong tay Toân Cöï ñaõ xuaát hieän moät thanh ñao. Tay traùi Toân Cöï xaùch leân moät ñaàu ngöïa, coøn tay phaûi vung ñao. Ñoäng taùc cuûa haén khoâng nhanh laém nhöng heát söùc chính xaùc, thaäm chí caû boïn ñoà teå cuõng khoâng baèng. Khoâng laâu, hai con ngöïa ñaõ ñöôïc chaët laøm taùm maûnh, muøi maùu tanh boác leân noàng naëc. Phöông laõo nhò khoâng ghìm noåi noân thoác ra. Toân Cöï laïnh luøng hoûi: – Ngöôi möûa xong roài chöù? Phöông laõo nhò naác leân maáy tieáng roài ngöøng baët. Toân Cöï ra leänh: – Neáu ngöôi noân xong roài thì haõy ñi ñaøo moät caùi hoá thaät lôùn, ñem toaøn boä hai con ngöïa vaø nhöõng thöù maø ngöôi vöøa noân ra laáp cho heát. Phöông laõo nhò vöøa laøm vöøa hoûi: – Vì sao... khoâng buoäc ñaù vaøo ngöïa dìm xuoáng hoà maø phaûi phí coâng nhö vaäy? 381 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 382 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Toân Cöï thaûn nhieân ñaùp: – Bôûi vì laøm theá naøy goïn vaø kín ñaùo hôn. Haén tính nhö vaäy laø chu ñaùo. Bôûi vì cho duø buoäc ñaù vaøo ngöïa dìm xuoáng hoà, roài cuõng ñeán luùc chuùng seõ thoái röõa, khi ñoù coù theå moät soá boä phaän seõ noåi leân deã bò phaùt hieän. Maëc duø khaû naêng ñoù raát ít, nhöng duø sao vieäc ñoù cuõng coù theå xaûy ra. Laøm theá naøo ñeå khoâng bao giôø xaûy ra ñieàu gì ngoaøi döï tính môùi yeân taâm. Phöông laõo nhò laéc ñaàu noùi: – Khoâng ngôø laõo huynh laïi quaù caån thaän nhö vaäy. Toân Cöï thaûn nhieân ñaùp: – Ta khoâng theå khoâng quaù caån thaän. – Vì sao? – Vì ta ñaõ nhaän lôøi vôùi Laõo Baù, quyeát khoâng ñeå baát cöù ai ñuoåi kòp vaø choäp ñöôïc ta. Veû maët Toân Cöï hieän leân nhöõng saéc thaùi khaùc thöôøng. Haén chaäm raõi noùi tieáp: – Khi ta ñaõ nhaän lôøi vôùi Laõo Baù, baát chaáp hoaøn caûnh theá naøo ta ñeàu phaûi thöïc hieän ñöôïc. Phöông laõo nhò hoûi: – Laõo huynh coøn nhaän lôøi vôùi Laõo Baù vieäc gì nöõa? Toân Cöï nhìn thaúng vaøo maët ñoái phöông, noùi roõ töøng chöõ: – Ta coøn ñaùp öùng vôùi Laõo Baù raèng chæ caàn phaùt hieän ôû ngöôi duø chæ moät bieåu hieän khoâng trung thaønh, ta seõ gieát ngöôi ngay laäp töùc. Phöông laõo nhò maët taùi xanh khoâng coøn chuùt huyeát saéc, luøi daàn maáy böôùc, mieäng líu ríu: – Toâi... toâi chaúng qua... chæ noùi ñuøa thoâi. Thaät ra toâi khoâng... Toân Cöï laïnh luøng ngaét lôøi: – Cuõng coù theå ngöôi chæ noùi ñuøa. Nhöng ta laïi khoâng theå maïo hieåm. Ta tuyeät ñoái khoâng ñeå ngöôi coù baát cöù cô hoäi naøo phaûn boäi laïi Laõo Baù. Phöông laõo nhò ñaõ luøi ñeán baûy taùm böôùc, khaép ngöôøi moà hoâi toaùt ra nhö taém, roài ñoät nhieân quay phaét laïi co chaân chaïy. Laõo chaïy khoâng heà chaäm, nhöng con ñao trong tay Toân Cöï lao ñi coøn nhanh hôn. Chæ thaáy aùnh ñao loùe leân, Phöông laõo nhò ñaõ bò löôõi ñao xuyeân qua ngöôøi caém vaøo moät thaân caây, caû töù chi laõo baét ñaàu co giaät nhö keû leân côn ñoäng kinh. Tieáng ruù vang leân trong röøng saâu tónh mòch nghe nhö tieáng ngöïa hí. 382 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 383 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Toân Cöï choân caát Phöông laõo nhò, xoùa heát moïi daáu veát xong töø töø quyø xuoáng, ngoaûnh maët veà höôùng nam. Haén khoâng bieát coù bao nhieâu thaàn thaùnh tuï taäp ôû phöông ñoù, chæ bieát ôû ñoù hieän ñang coù Laõo Baù. Ñoái vôùi Toân Cöï, Laõo Baù laø thaàn linh. Haén chæ quyø maø khoâng khaán khöùa ñieàu gì, nhöng nöôùc maét töø ñoâi maét muø loøa chôït öùa ra. Töø möôøi ba naêm tröôùc, Toân Cöï ñaõ muoán vì Laõo Baù maø cheát nhöng maõi ñeán hoâm nay môùi ñöôïc hoaøn thaønh taâm nguyeän. Nöôùc maét Toân Cöï ñaõ noùi thay lôøi: – Leõ ra toâi coù theå ñaùnh xe xa hôn, nhöng khoâng theå ñöôïc vì ñoâi maét ñaõ muø, vì theá phaûi cheát ñeå taï toäi. Khoâng ai bieát vì sao Toân Cöï laïi nhaát quyeát vì Laõo Baù maø cheát nhö vaäy. Roõ raøng oâng khoâng buoäc haén phaûi laøm theá. Chæ rieâng Toân Cöï môùi bieát vì sao. Moät ngöôøi to lôùn nhöng hoaøn toaøn coâ ñoäc khoâng coù thaân theá gì, nhö keû dò daïng giöõa nhöõng ngöôøi bình thöôøng, cuoäc soáng khoâng deã chòu gì. Khoâng moät ai toû ra thieän chí vôùi haén, chæ coù söï khinh mieät vaø haét huûi. Chæ coù moät ngöôøi quan taâm ñoàng caûm vôùi haén, ñoù laø Laõo Baù. Töø laâu Toân Cöï ñaõ khoâng chòu noåi söï khinh mieät cuûa moïi ngöôøi, nhieàu laàn ñaõ ñònh quyeân sinh, gieát cheát nhöõng keû ñaùng haän roài cheát. Coøn may Laõo Baù ñaõ khôi daäy trong haén veà nieàm tin vaøo cuoäc soáng, moái ñoàng caûm cuûa oâng ñaõ xua ñi noãi tuyeät voïng cuûa haén. Ñieàu ñoù ñaùng quyù hôn taát caû moïi taøi saûn treân ñôøi, vaø ngay töø khi ñoù, Toân Cöï ñaõ saün saøng vì Laõo Baù maø cheát. Bôûi vì chính oâng ñaõ cho haén cuoäc soáng. Toân Cöï soáng tieáp chæ ñeå chôø cô hoäi naøy. Coù nhöõng khi toû ra öu aùi ñoàng caûm vôùi ngöôøi khaùc cuõng ñuû laøm hoï caûm kích suoát ñôøi. Chæ tieác raèng treân theá gian, ngöôøi ta quaù deø seûn tình thöông vaø dö daät söï khinh mieät. Toân Cöï töø töø ñöùng leân roài höôùng vaøo hoà nöôùc ñi thaúng xuoáng. oOo Nöôùc hoà laïnh ngaét. 383 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 384 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Toân Cöï laën saâu xuoáng moø tìm moät luùc vaø tìm thaáy chieác xe ngöïa, haén coá söùc ñaåy xe saâu vaøo giöõa loøng hoà, môû cöûa xe ra, noåi leân laàn nöõa roài laïi laën xuoáng chui vaøo xe, khuaân ñaù chaën cöûa xe laïi sau ñoù duøng ñao choïc thaúng vaøo tim mình ngaäp ñeán taän chuoâi. Bôûi vì muõi ñao vaãn caém vaøo ngöïc neân maùu chaûy ra raát ít, hoøa laãn ngay vôùi nöôùc hoà trong xanh. Maët hoà vaãn yeân tónh. Khoâng ai phaùt hieän ra coù moät chieác xe ngöïa giöõa loøng hoà, caøng khoâng ai bieát trong chieác xe ñoù coù moät töû thi thaät ñaùng sôï vôùi moät traùi tim trung thaønh voâ haïn vôùi Laõo Baù ñaõ bò chính mình ñaâm thuûng. Khoâng ai phaùt hieän ñöôïc ñieàu gì khaùc thöôøng ôû hoà nöôùc heûo laùnh giöõa röøng. Ngöïa xe, Toân Cöï, Phöông laõo nhò töø nay bieán maát khoûi nhaân gian, vì theá Laõo Baù cuõng töø ñaây bieán maát. oOo Moät nöõ nhaân thaùo vaùt vaø kheùo tay coù theå bieán moät nôi beà boän baån thæu thaønh moät toå aám goïn gaøng vaø tieän nghi, moät ngoâi nhaø ngaên naép aám aùp. Phöôïng Phöôïng khoâng nhöõng thoâng minh maø coøn thaùo vaùt vaø kheùo tay. Gian maät thaát baån thæu, hoâi haùm, chaät choäi vaø beà boän nhö theá, nhöng baây giôø troâng thaät goïn gaøng ngaên naép ra veû moät cö phoøng chöù khoâng coøn laø caùi kho nöõa. Moãi ñoà vaät ñaõ ñöôïc saép xeáp ñuùng vò trí cuûa noù, baùt ñuõa ñöôïc röûa saïch boùng, saøn nhaø vaø töôøng ñöôïc lau chuøi saïch seõ, caùc thöù caù muoái vaø thòt muoái khoâng coøn treo ngoån ngang nhö tröôùc nöõa maø caát doïn vaøo thuøng ñaäy laïi haún hoi. Maõ Phöông Trung khoâng nhöõng ñaõ chuaån bò saün raát nhieàu thöïc phaåm maø coøn döï tröõ ít nhieàu quaàn aùo vaø chaên neäm. Laõo bieát tính Laõo Baù thích saïch seõ. Trong khi Phöôïng Phöôïng saép ñaët doïn deïp, Laõo Baù ñöùng beân caïnh xem, maét laáp laùnh nuï cöôøi. Nam nhaân bao giôø cuõng thích nöõ nhaân vì mình maø laøm vieäc. Vì ñoù laø moät bieåu hieän chöùng toû nöõ nhaân ñang yeâu mình, vaø cuõng toû ra raèng nöõ nhaân tình nguyeän thuoäc veà mình. Phöôïng Phöôïng quay laïi nhìn khaép phoøng laàn nöõa, nhoeûn mieäng cöôøi hoûi: – Chaøng thaát theá naøo? Laõo Baù loä veû haøi loøng: – Raát toát! Phöôïng Phöôïng hoûi vaën: 384 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 385 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Toát nhö theá naøo chöù? Laõo Baù traû lôøi: – Toát ñeán noãi baây giôø troâng thaáy ñaõ gioáng moät caên nhaø roài! – Nhaø thaät chöù! Ai baûo ñaây khoâng phaûi laø nhaø naøo? Roõ raøng ñaây laø nhaø cuûa chuùng ta maø. Laõo Baù nhìn dung maïo tuyeät myõ vaø nuï cöôøi treû trung cuûa Phöôïng Phöôïng vaø chôït caûm thaáy nhö chính mình cuõng treû ra. Phöôïng Phöôïng laïi noùi: – Coù bieát bao nhieâu gia ñình cuõng gioáng nhö theá naøy. Moät ngöôøi choàng, moät ngöôøi vôï vaø ngoâi nhaø nhoû. Ñaõ khoâng lo aên, laïi khoâng lo maëc, caøng khoâng sôï cheát reùt. Coâ ta hít moät hôi saâu moät caùch maõn yù, noùi theâm: – Baát kyø moät nöõ nhaân naøo, chæ caàn coù moät gia ñình nhö theá laø maõn nguyeän laém roài. Laõo Baù cöôøi noùi: – Chæ tieác raèng anh choàng ñaõ laø moät laõo giaø maát roài. Phöôïng Phöôïng chuùm mieäng löôøm oâng moät caùi thaät daøi hoûi: – Laøm sao chaøng laïi töï cho mình laø giaø roài chöù? Khoâng ñeå Laõo Baù kòp môû mieäng, Phöôïng Phöôïng noùi tieáp: – Khi moät nöõ nhaân ñaõ chaáp nhaän tröôïng phu cuûa mình thì khoâng coøn ñeå yù ñeán tuoåi taùc nöõa, chæ xem ngöôøi choàng ñoù coù thöông yeâu chaêm soùc mình hay khoâng, coù xöùng ñaùng laø moät nam töû haùn ñænh thieân laäp ñòa hay khoâng. Laõo Baù caûm ñoäng caàm laáy tay coâ. Töøng coù ngöôøi coi oâng laø moät baèng höõu chí tình, laïi coù ngöôøi cho oâng laø moät nam töû haùn ñieån hình. Nhöng goïi oâng laø ngöôøi choàng toát thì ñaây laø laàn ñaàu oâng ñöôïc nghe. Bôûi xöa nay oâng chöa töøng laø ngöôøi choàng toát. Bôûi ngay sau luùc thaønh thaân, oâng laäp töùc bò cuoán huùt vaøo nhöõng cuoäc chieán khoác lieät. Ñoù laø thôøi gian khoù khaên nhaát cuûa Laõo Baù. Ngöôøi vôï tröôùc ñaây cuûa oâng hình nhö cuõng gioáng Phöôïng Phöôïng, xinh ñeïp, thoâng minh vaø hieàn dòu. Nhöng suoát ba naêm, oâng ñaõ ñöôïc maáy ngaøy cuøng vôï taâm tình? Maõi ñeán khi tình hình coù phaàn laéng dòu, söï nghieäp cuûa oâng vöõng chaéc theâm moät chuùt thì vôï oâng laâm beänh qua ñôøi. Maõi cho ñeán cheát, vôï oâng cuõng khoâng heà toû ra haän oâng vì ñaõ boû maëc vôï con, 385 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 386 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG baø hoaøn toaøn khoâng caàu xin gì cho mình, chæ xin oâng moät ñieàu laø chaêm soùc hai ñöùa con cho toát. Theá maø oâng khoâng laøm ñöôïc. OÂng khoâng phaûi laø ngöôøi choàng toát, cuõng khoâng phaûi laø ngöôøi cha toát. OÂng khoâng coøn thuoäc veà baûn thaân mình nöõa, phaûi lo cho toaøn Nguõ Hoa Vieân maø khoâng coù thôøi gian ñeå quan taâm ñeán con caùi cuûa mình. Nghó ñeán nhi nöõ, oâng chôït thaáy soáng muõi mình cay cay. Nhi töû ñaõ ñöôïc oâng taän tay mai taùng trong Cuùc Hoa Vieân, coøn nhi nöõ thì sao? OÂng chôït nhaän ra raèng töø tröôùc tôùi nay oâng chöa bao giôø hieåu roõ Tieåu Ñieäp vaø chöa thaät söï quan taâm ñeán haïnh phuùc cuûa con gaùi. OÂng chæ quan taâm ñeán danh döï vaø theå dieän cuûa mình maø thoâi. Laõo Baù chua chaùt nghó thaàm: – Vì sao phaûi chôø ñeán giaø, mình môùi nghó ñeán nhi nöõ, môùi thaät söï quan taâm ñeán noù? Coù phaûi bôûi vì luùc naøy oâng khoâng coøn ñieàu gì ñeå quan taâm nöõa? Hay ngöôøi ta khi ñeán böôùc ñöôøng cuøng maït loä môùi hoái haän nhöõng laàm loãi cuûa mình? OÂng thôû daøi noùi: – Xöa nay ta chöa bao giôø laø ngöôøi choàng toát. Tröôùc ñaây nhö theá vaø sau naøy cuõng theá. Phöôïng Phöôïng laéc ñaàu: – Thieáp khoâng caàn bieát chaøng tröôùc ñaây ra sao, chæ caàn sau naøy... Laõo Baù ngaét lôøi: – Cho duø baây giôø ta coù muoán laøm moät ngöôøi choàng toát cuõng khoâng kòp nöõa. Phöôïng Phöôïng hoûi: – Vì sao? Chæ caàn chaøng muoán, nhaát ñònh seõ laøm ñöôïc. Laõo Baù laéc ñaàu: – Tieác raèng coù nhöõng vieäc duø ta hoaøn toaøn khoâng muoán nhöõng cuõng phaûi laøm. OÂng chôït nhìn ra phía xa xaêm, aùnh maét ñaày ñaêm chieâu. Phöôïng Phöôïng chaêm chuù nhìn oâng, chôït hoûi: – Chaøng coøn ñònh phuïc cöøu nöõa hay sao? Laõo Baù khoâng traû lôøi. Thoâng thöôøng im laëng laø söï thöøa nhaän. Phöôïng Phöôïng laïi noùi: 386 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 387 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Taïi sao chaøng coøn nghó ñeán chuyeän phuïc cöøu nöõa? Chaúng leõ khoâng theå queân ñöôïc ñieàu naøy ñeå trôû thaønh moät con ngöôøi khaùc? – Khoâng theå! Phöôïng Phöôïng keâu leân: – Vì sao vaäy? Vì sao... Laõo Baù traàm gioïng noùi: – Bôûi vì neáu ta khoâng phuïc cöøu thì ta khoâng coøn ñaùng soáng nöõa, chæ coøn chôø cheát maø thoâi! Phöôïng Phöôïng cuùi ñaàu kheõ noùi: – Thieáp khoâng hieåu. Laõo Baù thöøa nhaän: – Quaû thaät naøng khoâng hieåu ñöôïc ñaâu. Coâ ta khoâng theå hieåu nguyeân taéc laáy raên choïi raêng, laáy maùu traû maùu. Ñoù khoâng nhöõng laø nguyeân taéc cuûa Laõo Baù maø cuõng laø nguyeân taéc cuûa moïi haûo haùn treân giang hoà. Ai khoâng theå laøm ñöôïc ñieàu naøy thì seõ bò coi laø nhu nhöôïc, non gan, khoâng nhöõng bò khinh bæ, maø chính keû ñoù cuõng töï khinh mieät mình. Moät ngöôøi khi ñaõ töï coi khinh mình thì coøn ñaùng soáng nöõa khoâng? Laõo Baù chaäm raõi noùi: – Giaù nhö ta coù theå laøm laïi töø ñaàu, raát coù theå ta khoâng nhö baây giôø. Nhöng hieän taïi ta khoâng theå thay ñoåi ñöôïc nöõa. Phöôïng Phöôïng ngaång leân noùi: – Duø chaøng coù ñöôïc laøm laïi töø ñaàu thì cuõng vaãn theá, khoâng heà thay ñoåi. Bôûi vì baûn thaân chaøng voán laø ngöôøi nhö vaäy, baûn tính laø Laõo Baù. Gioïng coâ ta trôû neân dòu daøng hôn: – Coù theå caû thieáp cuõng khoâng hy voïng chaøng thay ñoåi. Baát keå chaøng laø ngöôøi toát hay xaáu, chaøng vaãn laø moät nam töû haùn chaân chính. Coâ ta noùi khoâng sai. Laõo Baù vónh vieãn vaãn laø Laõo Baù, khoâng bao giôø thay ñoåi. Baát keå caùch soáng cuûa oâng laø toát hay xaáu, oâng vaãn laø moät nam töû haùn cöùng raén, cöông tröïc vaø ñaùng sôï. Laøm ñöôïc ñieàu ñoù khoâng deã. oOo Laõo Baù khoâng tranh luaän nöõa, ñeán naèm xuoáng giöôøng, thaùi ñoä hoaøn toaøn bình 387 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 388 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG tónh, saéc maët khoâng coøn chuùt bieåu hieän naøo nöõa. Phöôïng Phöôïng ñeán beân, dòu daøng vaø quan hoaøi hoûi: – Thöông theá chaøng ñôõ chöa? Laõo Baù gaät ñaàu khoâng ñaùp: Phöôïng Phöôïng laïi noùi: – Chôø khi thöông theá chaøng ñôõ theâm moät chuùt, chuùng ta seõ ra khoûi ñaây. Laõo Baù laïi gaät ñaàu. Phöôïng Phöôïng laëng ñi moät luùc roài chôït caén moâi hoûi: – Thieáp chæ lo raèng chæ moät mình chaøng thì coù theå ñoái phoù noåi vôùi chuùng khoâng? Laõo Baù göôïng cöôøi ñaùp: – Chaúng caàn bieát coù ñoái phoù ñöôïc hay khoâng. Ta voán sinh ra laø ngöôøi laøm naùo loaïn thieân haï maø. – Nhöng luùc ñoù chaøng coù hai trôï thuû ñaéc löïc... Laõo Baù hoûi: – Naøng cuõng bieát ö? – Thieáp coù nghe noùi. Luùc ñoù maëc duø chöa gaëp chaøng, nhöng thieáp ñaõ nghe noùi raát nhieàu veà chaøng. Laõo Baù khoâng noùi gì, nhaém maét laïi. Nhöng Phöôïng Phöôïng vaãn tieáp lôøi: – Thieáp bieát hai trôï thuû ñoù cuûa chaøng, moät ngöôøi teân laø Luïc Maõn Thieân, coøn ngöôøi khaùc laø Dòch Tieàm Long. Sau naøy caû hai ñeàu phaûn boäi chaøng, nhöng tröôùc ñoù ñaõ vì chaøng maø laøm raát nhieàu vieäc. Laõo Baù khoâng neùn noåi, môû maét ra hoûi: – Naøng coøn bieát gì nöõa? Phöôïng Phöôïng thôû daøi ñaùp: – Thieáp coøn bieát raèng baây giôø chaøng khoâng theå tìm ñöôïc ngöôøi naøo nhö hoï nöõa. Laõo Baù laåm baåm: – Nöõ nhaân thaät laø kyø quaëc! Nhöõng vieäc khoâng neân bieát thì hoï ñeàu bieát caû. Traùi laïi nhöõng vieäc ñaùng bieát thì laïi chaúng bieát gì. Phöôïng Phöôïng nhìn oâng hoài laâu roài hoûi: – Chaøng coù muoán nghe moät caâu chuyeän khoâng? Chaøng cho raèng thieáp thích noùi nhöõng chuyeän ñoù laém sao? 388 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 389 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laõo Baù laõnh ñaïm ñaùp: – Naøng coù theå khoâng caàn noùi. Phöôïng Phöôïng vaën veïo hai tay, tieáp lôøi: – Ñaùng ra thieáp khoâng neân noùi. Nhöng baây giôø... baây giôø khoâng theå khoâng noùi ra. Chaøng laø nam nhaân duy nhaát cuûa thieáp. Ñôøi naøy thieáp ñaõ hoaøn toaøn thuoäc veà chaøng, laøm sao thieáp coù theå khoâng quan taâm ñeán vaán ñeà soáng cheát cuûa chaøng ñöôïc? Laõo Baù laïi môû maét ra, chôø ñôïi. Trong tröôøng hôïp ñoù, khoâng moät nam nhaân naøo coù theå caàm loøng ñöôïc. Phöôïng Phöôïng cuùi xuoáng ngöôøi Laõo Baù thoån thöùc, nöôùc maét rôi laõ chaõ xuoáng ngöïc oâng. Laùt sau, coâ ta suït suøi noùi: – Thieáp chæ muoán nghe chaøng noùi moät caâu. Laàn naøy ra khoûi ñaây ñoái phoù vôùi chuùng, chaøng coù maáy phaàn caàm chaéc? Laõo Baù ñaët tay leân maùi toùc coâ ta, nheï gioïng hoûi: – Naøng coù bieát coù nhieàu luùc noùi thaät laøm cho ngöôøi ta ñau loøng khoâng? – Thieáp bieát. Nhöng vaãn muoán nghe. Laõo Baù traàm ngaâm moät hoài roài chaäm raõi noùi: – Ta laø moät con baïc. Baát cöù con baïc naøo cuõng chuaån bò saün moät quaân chuû baøi ñeå laät ra. Nhöng laàn naøy... laàn naøy ta ñeán moät quaân chuû baøi trong tay cuõng khoâng coù. Noùi ñuùng hôn vaãn coù quaân cuoái cuøng ñoù, nhöng sôï raèng... khoâng coøn taùc duïng nöõa. – Vì sao? – Vì baây giôø ta chöa caàm trong tay. – Nghóa laø... nghóa laø quaân chuû baøi ñoù cuûa chaøng vaãn chöa sa vaøo tay chuùng? Laõo Baù thôû daøi noùi: – Chæ sôï raèng vieäc ñoù khoâng coøn laâu nöõa. Phöôïng Phöôïng noùi: – Thieáp khoâng bieát gì veà nhöõng quaân baøi caû. Nhöng neáu chaøng vaãn coøn baèng höõu hoaëc thuû haï chöa bò Luïc Höông Xuyeân tieâu dieät hoaëc chöa loä thì vaãn coøn coù theå lieân laïc ñöôïc vôùi hoï maø? Laõo Baù buoàn baõ laéc ñaàu: – Baây giôø thì khoâng kòp nöõa. Phöôïng Phöôïng voäi hoûi: – Vì sao? Laõo Baù hôi nhoåm ngöôøi leân hoûi: 389 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 13. 390 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Naøng coù muoán bieát roõ söï thaät khoâng? Phöôïng Phöôïng coá neùn noãi kích ñoäng, traû lôøi: – Coù! Laõo Baù traàm gioïng noùi: – Chuùng ta ñaõ öôùc ñònh tröôùc ñuùng ngaøy moàng baûy chính ta seõ suaát laõnh töù loä nhaân maõ tröïc dieän taán coâng Phi Baèng Baûo. Döôùi con maét moïi ngöôøi, ñoù laø ñoøn quyeát ñònh vaø taát nhieân ta ñaõ doác toaøn boä löïc löôïng... AÙnh maét Phöôïng Phöôïng chôït saùng leân. Coâ ta coá ghìm noãi hoài hoäp, hoûi: – Coù nghóa laø chaøng vaãn coøn moät löïc löôïng khaùc bí maät aån phuïc, ñuùng khoâng? Laõo Baù gaät ñaàu: – Khoâng sai! – Keá hoaïch theá naøo? Laõo Baù khoâng traû lôøi thaúng vaøo caâu hoûi: – Nhieàu naêm nay, khoâng ai bieát raèng ta bí maät huaán luyeän moät löïc löôïng treû tuoåi. – Theá ö? Laõo Baù ñieàm tónh keå tieáp: – Tuoåi treû thöôøng quaû caûm vaø ñaày nhieät huyeát, bôûi theá löïc löôïng ñoù ta goïi laø Hoå toå, bôûi vì chuùng chaúng khaùc gì maõnh hoå, vöøa duõng maõnh vöøa khoâng sôï baát cöù ñieàu gì. Phöôïng Phöôïng nhaän xeùt: – Nhöng hoï laïi thieáu kinh nghieäm... Laõo Baù noùi: – Kinh nghieäm tuy quan troïng, nhöng vaán ñeà chuû yeáu nhaát trong cuoäc soáng sinh töû laø duõng khí. Phöôïng Phöôïng hoûi: – Chaøng ñaõ coù yù ñònh huaán luyeän hoï vôùi muïc ñích tung vaøo cuoäc chieán naøy? Laõo Baù gaät ñaàu: – Döôõng binh möôøi naêm, duïng binh moät ngaøy. Vì cuoäc chieán ñoù maø chuùng ta ñaõ ñôïi raát laâu. Moãi ngöôøi ñeàu hieåu roõ cuoäc chieán naøy ñoái vôùi hoï quan troïng nhö theá naøo. Phöôïng Phöôïng chôùp chôùp maét noùi: – Thieáp coøn chöa roõ laém... 390 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 14. 391 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Ta ñaõ ñaùp öùng vôùi chuùng raèng neáu thaéng lôïi trong cuoäc chieán naøy, nhöõng ai coøn soáng seõ ñöôïc höôûng phuù quyù troïn ñôøi. Coøn neáu baïi thì taát caû ñeàu nhaän laáy caùi cheát. Phöôïng Phöôïng gaät ñaàu: – Ñöông nhieân hoï ñeàu bieát raèng chæ caàn Laõo Baù ñaùp öùng laø nhaát ñònh seõ thöïc hieän. – Phaûi! Vì theá baây giôø chaúng nhöõng moïi ngöôøi ñang höøng höïc khí theá maø coøn quyeát taâm khoâng thaéng lôïi thì khoâng trôû veà. Phöôïng Phöôïng hoûi: – Baây giôø chaøng ñaõ boá trí taát caû löïc löôïng Hoå toå ôû phuï caän Phi Baèng Baûo? – Khoâng sai! – Chaøng ñaõ öôùc ñònh vôùi hoï laø ngaøy moàng baûy seõ phoái hôïp taán coâng? – Ñuùng ngoï ngaøy moàng baûy! – Chaøng laõnh suaát töù loä nhaân maõ taán coâng chính deän, coøn hoï seõ maät taäp phía sau? Laõo Baù gaät ñaàu noùi: – Tuy ta khoâng nghieân cöùu kyõ binh phaùp, nhöng cuõng hieåu taùc duïng cuûa tieàn haäu hôïp coâng, döông ñoâng kích taây, xuaát kyø baát yù, coâng kyø voâ bò seõ lôïi haïi theá naøo... Phöôïng Phöôïng cuõng cöôøi taùn thöôûng: – Chaøng ñaõ noùi Hoå toå chaúng khaùc gì maõnh hoå. Nay laïi theâm yeáu toá baát ngôø vaø tieàn haäu hôïp coâng, nhö theá ñuû tin raèng Phi Baèng Baûo seõ bò tôi taû khoâng coøn maûnh giaùp roài. – Phi Baèng Baûo tuy löïc löôïng khoâng phaûi taàm thöôøng, hieän laø moät ñeä nhaát bang phaùi treân voõ laâm, nhöng nhieàu naêm qua khoâng ai daùm xaâm phaïm chuùng. Vì ñöôïc soáng yeân oån quaù laâu, taát khoù traùnh khoûi söï treã naûi. Phöôïng Phöôïng taùn ñoàng: – Ngay caû loaïi ngöïa cuõng theá. Cho duø laø thieân lyù maõ nhöng laâu ngaøy khoâng xung traän thì cuõng beùo ra vaø chaäm chaïp. Laõo Baù nhìn coâ ta hoài laâu roài cöôøi noùi: – Khoâng ngôø naøng hieåu ñöôïc söï ñôøi nhieàu nhö vaäy. OÂng chôït nhaän thaáy ñaøm luaän vôùi Phöôïng Phöôïng thaät höùng thuù, vì oâng noùi ra ñieàu gì coâ ta cuõng hieåu. Ñoái vôùi moät laõo nhaân coâ ñôn vaø baây giôø laïi bò doàn vaøo nôi hoang rôïn naøy, ñieàu ñoù raát coù yù nghóa. Phöôïng Phöôïng thôû ra moät hôi, noùi: 391 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 15. 392 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Baây giôø thì thieáp ñaõ hieåu vì sao chaøng vaãn giöõ ñöôïc laïc quan nhö theá, tin chaéc nhö theá. Laõo Baù chôït raàu gioïng: – Nhöng ta ñaõ queân maát moät caâu noùi cuûa chính mình. – Caâu gì vaäy? – Moät ngöôøi baát luaän tröôùc khi laøm vieäc gì ñeàu khoâng ñöôïc tin chaéc. Veû maët Phöôïng Phöôïng u aùm haún ñi. Coâ ta gaät ñaàu, thôû daøi noùi: – Baây giôø thieáp ñaõ hieåu. Chaøng ñang bò keït ôû ñaây, khoù maø phoái hôïp ñöôïc vôùi hoï nhö keá hoaïch. Laõo Baù buoàn baõ gaät ñaàu: – Ta tin raèng luùc naøy löïc löôïng cuûa ta do Luïc Höông Xuyeân trieäu taäp veà ñaõ bò haén saùt haïi. Phöôïng Phöôïng hoûi: – Coøn Hoå toå? – Maëc duø ta chöa noùi toaøn boä keá hoaïch cho Luïc Höông Xuyeân nhöng chaéc raèng haén ñaõ coù söï hoaøi nghi, ñöông nhieân khoâng bao giôø boû qua hoï. – Chaéc raèng hoï vaãn chöa bieát söï coá xaûy ra ôû ñaây. Laõo Baù raàu gioïng: – Cho duø hoï coù nghe tin naøy thì chaéc raèng cuõng khoâng tin ñaâu. Khoâng phaûi hoï khoâng tin Luïc Höông Xuyeân laøm phaûn maø khoâng tin Laõo Baù coù theå thaûm baïi. Vì ñoái vôùi hoï, Laõo Baù laø vò thaàn. Phöôïng Phöôïng noùi: – Vì theá hoï saün saøng haønh ñoäng theo ñuùng keá hoaïch, chôø ñuùng ngoï ngaøy moàng baûy laø taán coâng. Laõo Baù gaät ñaàu, aùnh maét loä veû ñau thöông. Bôûi oâng ñaõ hình dung ra keát cuïc bi thaûm cuûa hoï. Nhöõng thanh nieân ñaày nhieät huyeát ñoù nhö ñaøn chim ñang bay thaúng vaøo löûa, nhöng hoï vaãn coøn töôûng laàm raèng ñang bay veà höôùng caàu voàng. Bieát ñaâu cho ñeán luùc hoï ñaõ bò thieâu trong löûa vaãn tin raèng höôùng bay cuûa mình laø chính xaùc? Bôûi vì höôùng bay ñoù ñaõ ñöôïc Laõo Baù vaïch ra cho hoï. oOo Vieät Kieám © 1997 – 2003 392 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2