Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 27

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

64
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu tình hồ điệp kiếm - tập 27', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 27

 1. 428 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Hai Möôi Baûy LÖÔÙI THUØ GIAÊNG SAÜN Ñ eâm! Trôøi ñaày maây neân raát toái. Maïnh Tinh Hoàn ñöùng eùp ngöôøi beân thaønh gieáng nhö con hoå ñang rình moài. Neáu ai ñaõ coù laàn quan saùt con hoå rình moài theá naøo thì môùi coù theå hình dung ra ñöôïc tình caûnh cuûa Maïnh Tinh Hoàn luùc aáy. Gioù töø gieáng boác leân mang theo hôi nöôùc laønh laïnh. Thaønh gieáng vôõ loã choã, troâng reâu phong vaø hoang taøn khieán ngöôøi ta phaûi buoàn noân. Nhöng Maïnh Tinh Hoàn vaãn ñöùng im phaêng phaéc. Trong luùc chôø ñôïi, chaøng coù theå chòu ñöïng taát caû. Vaø chaøng tin chaéc raèng ngöôøi mình ñôïi nhaát ñònh seõ ñeán. Khoâng bieát qua bao nhieâu thôøi gian, cuoái cuøng cuõng vang leân tieáng böôùc chaân. Khoâng phaûi moät maø coù tôùi hai ngöôøi ñang thaáp gioïng noùi chuyeän raát kheõ. Tieáng moät teân haùn töû: – Hai tieåu töû kia laån ñi ñaâu vaäy chöù? Sao khoâng chôø ñeán phieân ñoåi gaùc? Tieáng ngöôøi thöù hai: – ÔÛ ñaây u aùm theá naøy, xem chöøng coù quyû! Bieát ñaâu chuùng bò quyû baét ñi roài cuõng neân. Noùi tôùi ñoù, haén caát tieáng cöôøi, nhöng nghe theâ löông chaúng khaùc gì tieáng khoùc. Gioïng teân thöù nhaát: – Teân Tieåu Vöông raát nhaùt gan. Coù leõ haén ñi kieám maáy cheùn röôïu laáy can ñaûm roài... Nhöng haén coøn chöa kòp döùt caâu thì boãng caûm thaáy coù vaät gì cheïn ngang coå ñeán ngheït thôû. Nhìn sang teân ñoàng boïn, thaáy maët haén giaät giaät, ñoâi maét môû to heát côõ, löôõi theø ra, lieàu maïng ñònh keâu leân nhöng khoâng thoát leân ñöôïc tieáng naøo. Vang leân gioïng noùi ñaày ñe doïa: – Coù phaûi Luïc Höông Xuyeân phaùi caùc ngöôi tôùi ñaây khoâng? Caû hai cuøng caûm thaáy gioïng noùi vang leân ngay sau löng, khoâng kòp nghó ngôïi 428 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 429 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG chæ bieát gaät ñaàu lia lòa. Thanh aâm cheát ngöôøi ñoù laïi vang leân: – Ngoaøi caùc ngöôi ra, coøn ai khaùc nöõa khoâng? Caû hai voäi vaõ laéc ñaàu. Tieáp theo nghe “bòch” moät tieáng, hai teân haùn töû va maïnh vaøo nhau. Maïnh Tinh Hoàn töø töø buoâng tay, nhìn hai töû thi ñoå daàn xuoáng. Laáy saùt nhaân ñeå ngaên ngöøa haønh ñoäng saùt nhaân. Gieát ngöôøi chung quy laø moät thuû ñoaïn. Chæ caàn coù muïc ñích chính ñaùng thì ñoù khoâng phaûi laø toäi aùc. Tuy Maïnh Tinh Hoàn cuõng hieåu ñieàu naøy nhöng hoài laâu vaãn chöa laáy laïi ñöôïc bình tónh. Baây giôø, khoâng ai chaùn gheùt söï gieát ngöôøi baèng Maïnh Tinh Hoàn. Nhöng khoâng coøn caùch löïa choïn naøo khaùc. Chaøng ngaång ñaàu nhìn baàu trôøi toái om, thaäm chí khoâng cuùi nhìn töû thi laáy moät laàn. Laùt sau, chôø maây ñen nhaït ñi moät chuùt, chaøng môùi keùo hai caùi xaùc ñem giaáu ñi. Phi Baèng Baûo naèm ôû phía baéc. Phaûi khaù laâu, Maïnh Tinh Hoàn môùi tìm ñöôïc ngoâi sao Baéc Ñaåu, tuy vaäy chaøng coù theå ñeán ñöôïc Phi Baèng Baûo hay khoâng thì laïi laø chuyeän khaùc. oOo Chæ môùi qua maáy ngaøy maø Cuùc Hoa Vieân troâng taøn taï haún ñi. Hoa cuõng gioáng nhö nöõ nhaân, phaûi coù baøn tay naâng niu aâu yeám thì môùi xinh ñeïp. Maïnh Tinh Hoàn löôùt nhanh qua khu Hoa Vieân cuûa Laõo Baù, thaäm chí khoâng nhìn laïi laàn naøo. Toái nay ñaõ laø ngaøy moàng saùu. Thôøi gian coøn laïi khoâng coøn nhieàu nöõa. Cuõng may laø laân caän khu vöïc Hoa Vieân khoâng ai troâng thaáy chaøng. Môùi giöõa canh tö, ngaøy laøm vieäc coøn chöa baét ñaàu, nhöng chæ caàn nöûa canh giôø sau, khi trôøi vöøa höøng saùng laø seõ böôùc vaøo ngaøy hoaït ñoäng. Theo kinh nghieäm thì thôøi ñieåm naøy caùc traïm canh phoøng thöôøng treã naûi nhaát. Bôûi vì ban gaùc hoài ñeâm ñaõ meät moûi, coøn ban gaùc vöøa ñoåi vaãn coøn ngaùi nguû chöa ñuû tænh taùo. Maïnh Tinh Hoàn hieåu roõ ñieàu naøy neân tranh thuû vöôït qua Hoa Vieân. 429 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 430 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Leõ ra chaøng coù theå voøng xa hôn moät chuùt thì an toaøn hôn, nhöng vì thôøi gian quaù caáp baùch neân ñaønh maïo hieåm moät chuùt, ñi ñöôøng taét gaàn khu caûnh giôùi cuûa Hoa Vieân hôn. Trong tình hình khaån tröông theá naøy, thôøi gian coøn quyù hôn caû maùu. oOo Khu röøng coøn chìm trong giaác nguû, chæ coù nhöõng ñaùm söông traéng nhö söõa löõng lôø bay. Ñoät nhieân Maïnh Tinh Hoàn nghe thaáy töø trong ñaùm söông baøng baïc ñoù vang leân tieáng saùo. Tieáng sao vang leân dìu daët, theâ löông nghe ñeán naõo loøng. Maïnh Tinh Hoàn lieàn döøng böôùc. Ngöôøi naøo tôùi choã heo huùt vaøo canh khuya thoåi saùo theá naøy? Cuoái cuøng, ngöôøi töø khu röøng raäm böôùc ra. Ñoù laø moät thieáu nieân ngöôøi cao dong doûng, baän boä y phuïc maøu traéng tuyeát laøm chieác tieâu ñen nhaùnh treân tay phaùt aùnh haøn quang. Maïnh Tinh Hoàn ngaån ngöôøi nhìn thieáu nieân vöøa xuaát hieän, loøng vöøa kinh dò vöøa thích thuù. Bôûi vì chaøng ñaõ nhaän ra ngöôøi ñoù laø baèng höõu cuûa mình, tình thaân nhö thuû tuùc. Maëc duø ñaõ raát laâu hai ngöôøi hai ngöôøi khoâng gaëp nhau, nhöng tình caûm ñoù Maïnh Tinh Hoàn vaãn giöõ saâu trong ñaùy loøng, vaø chaøng tin raèng ñoái phöông cuõng theá. Ngöôøi ñoù ñaõ cuøng chaøng gaùnh chòu hoaïn naïn, chia seû haïnh phuùc, vaø moái tình caûm thaém thieát daàn qua moãi chaëng ñöôøng gian khoå. Tình caûm ñöôïc thöû thaùch nhö vaäy, ngöôøi ta chaúng theå naøo queân ñöôïc. Maïnh Tinh Hoàn thaàm keâu leân: – Thaïch Quaàn! Thaïch Quaàn! Moãi luùc nghó ñeán caùi teân naøy, chaøng ñeàu thaáy loøng mình trôû neân aám aùp. Coù luùc, tình caûm cuûa Maïnh Tinh Hoàn ñoái vôùi Thaïch Quaàn coøn saâu naëng thaém thieát hôn caû vôùi Dieäp Töôøng. Bôûi vì Dieäp Töôøng laø ñaïi ca cuûa chuùng, nghieâm khaéc vaø kieân ñònh hôn, vì theá ít nhieàu vaãn coù khoaûng caùch. Traùi laïi Thaïch Quaàn coù theå chaát yeáu nhöôïc thö sinh hôn vaø laø ngöôøi raát maãn caûm. Maëc duø traûi qua thôøi kyø gian khoå vaø do ngheà nghieäp maø Thaïch Quaàn cuõng kieân cöôøng chaúng keùm Dieäp Töôøng bao nhieâu vaø cuõng laïnh luøng gaàn nhö theá, nhöng baûn chaát cô baûn vaãn ít thay ñoåi. 430 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 431 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Chæ caàn nhìn thaáy moät boâng hoa taøn taï hay moät caùnh eùn leû ñaøn laø Thaïch Quaàn ñaõ ñuû buøi nguøi, caû ngaøy khoâng vui. Ñaëc bieät chaøng raát yeâu aâm nhaïc, nhaát laø saùo vaø tieâu, say meâ coù khi coøn hôn caû voõ coâng nöõa. Nhieàu laàn Maïnh Tinh Hoàn nghó thaàm raèng Thaïch Quaàn sinh ra neân laøm moät thi nhaân chöù khoâng phaûi trôû thaønh thích khaùch. Tieáng tieâu chôït trôû neân traàm laéng khieán loøng ngöôøi nhö thaét laïi. Baáy giôø Thaïch Quaàn môùi ngaång ñaàu leân vaø troâng thaáy Maïnh Tinh Hoàn, aùnh maét cuõng saùng leân nieàm vui. Qua aùnh maét ñoù ñuû thaáy raèng sau ba naêm vieãn chinh, loøng Thaïch Quaàn chaúng nhöõng chai saïn ñi maø thaäm chí coøn giaøu tình caûm hôn tröôùc. Cuoái cuøng Maïnh Tinh Hoàn cöôøi noùi: – Ngöôi ñaõ veà! Thaïch Quaàn gaät ñaàu. Maïnh Tinh Hoàn laïi hoûi: – Tình hình ôû ñoù theá naøo? Thaïch Quaàn ñaùp goïn: – OÅn caû! Chöùng toû y laø ngöôøi khoâng thích nhieàu lôøi. Xöa nay nhöõng ñöùa treû tröôûng thaønh töø cuoäc soáng kham khoå thöôøng khoâng thích duøng ngoân töø ñeå bieåu thò tình caûm cuûa mình. Maïnh Tinh Hoàn noùi tieáp: – Laâu quaù roài chuùng ta khoâng ñöôïc gaëp nhau... – Phaûi! Ñaõ hôn hai naêm... Treân moâi y thaáp thoaùng nuï cöôøi, noùi theâm: – Hôn hai naêm vôùi baûy maïng ngöôøi vaø moät veát thöông. Maïnh Tinh Hoàn keâu leân: – Ngöôi bò thöông ö? Thaïch Quaàn gaät ñaàu: – Phaûi! Nhöng thöông theá ñaõ laønh töø laâu. Maïnh Tinh Hoàn cöôøi nhaän xeùt: – Hôn hai naêm qua, hình nhö ngöôi vaãn theá, khoâng thay ñoåi gì caû. Thaïch Quaàn hoûi laïi ngay: – Vaãn theá. Coøn ngöôi thì sao? 431 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 432 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn traàm maëc hoài laâu roài thôû daøi noùi: – Ta ñaõ thay ñoåi nhieàu. – Nghe noùi raèng ngöôi ñaõ coù vôï? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Ñuùng theá! Nhaéc ñeán Tieåu Ñieäp, töï döng Maïnh Tinh Hoàn thaáy loøng mình höùng khôûi leân, noùi tieáp: – Coâ aáy laø moät nöõ nhaân raát toát. Ta hy voïng sau naøy ngöôi seõ coù dòp gaëp coâ aáy. Thaïch Quaàn bình thaûn noùi: – Coù leõ ta neân chuùc möøng ngöôi. Maïnh Tinh Hoàn vui ra maët: – Phaûi! Ngöôi neân chuùc möøng ta môùi ñöôïc! Thaïch Quaàn phuõ phaøng noùi: – Nhöng thoâng thöôøng ngöôøi ta baûo raèng khi ngöôøi ta coù vôï thì tình caûm ñoái vôùi baèng höõu ñeàu thay ñoåi. Nuï cöôøi treân moâi Maïnh Tinh Hoàn vuït taét, chaøng hoûi: – Hình nhö ngöôøi ta ñaõ noùi nhieàu vôùi ngöôi veà ta? Thaïch Quaàn khoâng phaûn ñoái: – Khoâng sai! Bôûi theá ta môùi ñeán ñaây ñeå nghe chính ngöôi noùi. Maïnh Tinh Hoàn ngaång leân nhìn veà höôùng ñoâng xa xaêm vôùi caùi nhìn aûm ñaïm. Maët trôøi chaàm chaäm nhoâ leân sau daõy nuùi xa. Hoài laâu chaøng môùi chaäm raõi noùi: – Ngöôi bieát ñaáy, ta cuõng gioáng nhö ngöôi, khoâng thích hôïp cho vieäc gieát ngöôøi. Thaïch Quaàn nghieán raêng noùi: – Treân ñôøi khoâng ai sinh ra laø ñeå gieát ngöôøi! Maïnh Tinh Hoàn tieáp: – Bôûi theá ngöôi neân hieåu ta moät chuùt. Chaúng phaûi vì ta queân tình baèng höõu, chæ laø muoán töø boû cuoäc soáng tröôùc ñaây. Thaïch Quaàn khoâng noùi gì, nhöng nhöõng thôù thòt treân coå baïnh ra vì raêng nghieán chaët neân nhìn raát ñaùng sôï. Maïnh Tinh Hoàn laïi noùi: – Cuoäc soáng ñoù thaät ñaùng gheùt vaø deã sôï. Neáu ta vaãn tieáp tuïc soáng theo caùch 432 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 433 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ñoù, nhaát ñònh ta seõ phaùt ñieân. Thaïch Quaàn hoûi: – Coù phaûi ngöôi ñaõ bieán thaønh keû nhö Dieäp Töôøng? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu, cöôøi thaûm ñaùp: – Ta khoâng phuû nhaän. Neáu soáng nhö theá, ta seõ chaúng khaùc gì Dieäp Töôøng caû, thaäm chí coøn bi thaûm hôn. – Leõ ra Dieäp Töôøng neân sôùm töø boû cuoäc soáng naøy, chaéc baây giôø ñaõ khaû quan hôn. Maïnh Tinh Hoàn taùn thaønh ngay: – Chính theá! Thaïch Quaàn noùi: – Nhöng haén ñaõ khoâng laøm theá. Chaúng leõ haén khoâng hieåu? Hay laø haén muoán phaùt ñieân? Khoâng ai laïi muoán mình bò phaùt ñieân caû. Thaïch Quaàn nhìn Maïnh Tinh Hoàn, ñoät nhieân tia maét trôû neân laïnh luøng, noùi: – Dieäp Töôøng khoâng nhö ngöôi, vì haén hieåu moät ñieàu maø ngöôi khoâng hieåu. Maïnh Tinh Hoàn nhíu maøy hoûi: – Vieäc gì? – Haén hieåu raèng moät ngöôøi soáng hoaøn toaøn khoâng phaûi vì baûn thaân mình. Coøn hieåu raèng ngöôøi ta khi ñaõ chòu aân tình cuûa ngöôøi khaùc thì voâ luaän theá naøo cuõng phaûi baùo ñaùp. Neáu khoâng, caên baûn haén khoâng ñöôïc coi laø ngöôøi nöõa! Maïnh Tinh Hoàn chua chaùt mæm cöôøi, nuï cöôøi troâng ñeán theâ thaûm. Thaïch Quaàn nhíu maøy hoûi: – Ngöôi cöôøi gì? Chaúng leõ ta noùi sai ö? Maïnh Tinh Hoàn thôû daøi ñaùp: – Ngöôi noùi khoâng sai, nhöng ta cuõng khoâng sai. – Theá naøo? – Ngöôøi ta soáng treân ñôøi khoù traùnh khoûi coù luùc laøm nhöõng vieäc mình khoâng muoán. Tuy vaäy caàn phaûi xem nhöõng vieäc ñoù coù ñaùng laøm khoâng. Maïnh Tinh Hoàn bieát raèng Thaïch Quaàn chöa hieåu ñaày ñuû yù mình, bôûi vì trong yù töôûng Thaïch Quaàn chöa bao giôø naûy sinh khaùi nieäm ñoù. Y chæ bieát theá naøo laø aân nghóa, theá naøo laø oaùn cöøu, vaø caû hai thöù ñoù ñeàu khoâng theå nôï maø phaûi traû ngay. Cao laõo ñaïi thöôøng giaùo huaán chuùng nhö vaäy. 433 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 434 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Thaïch Quaàn traàm ngaâm suy nghó, coá hieåu heát yù nghóa caâu noùi cuûa ñoái phöông. Hoài laâu y môùi chaäm raõi noùi: – Ngöôi coù quan nieäm cuûa ngöôi, ta cuõng coù quan nieäm cuûa rieâng ta. Thoâi khoâng baøn tôùi chuyeän ñoù nöõa. Baây giôø ta chæ muoán hoûi ngöôi moät caâu. – Ngöôi hoûi ñi! Thaïch Quaàn caàm chaët chieác tieâu ñeán noãi nhöõng ñöôøng gaân treân baøn tay noåi cuoän leân, traàm gioïng hoûi: – Ta coøn laø baèng höõu cuûa ngöôi nöõa khoâng? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Treân theá gian chæ coù moät thöù vónh vieãn khoâng bao giôø thay ñoåi. Ñoù laø tình baèng höõu chaân chính. – Nhö vaäy chuùng ta vaãn coøn laø baèng höõu? Maïnh Tinh Hoàn khaúng ñònh: – Ñöông nhieân! Thaïch Quaàn gaät ñaàu: – Toát laém! Vaäy thì haõy ñi theo ta! Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Ñi ñaâu? Thaïch Quaàn ñaùp: – Ñeán gaëp Cao laõo ñaïi. Chò aáy muoán gaëp ngöôi. – Ñi ngay baây giôø ö? – Ngay baây giôø. Maïnh Tinh Hoàn heát söùc khoù xöû. Moät beân laø caáp söï lieân quan ñeán vaán ñeà soáng cheát cuûa Laõo Baù, coøn moät beân laø tình baèng höõu khoù loøng khöôùc töø. AÙnh maét chaøng loä roõ veû thoáng khoå, hoài laâu môùi hoûi: – Neáu ta khoâng ñi, ngöôi seõ böùc baùch, ñuùng khoâng? Thaïch Quaàn thöøa nhaän: – Ñuùng! Vì ngöôi chaúng coù lyù do gì ñeå khoâng ñi caû. – Nhöng neáu baây giôø ta coù vieäc heát söùc quan troïng phaûi laøm thì sao? Thaïch Quaàn laéc ñaàu: – Khoâng coù vieäc gì quan troïng hôn vieäc naøy. – Nhöng Cao laõo ñaïi coù theå chôø, coøn vieäc naøy cuûa ta khoâng theå trì hoaõn ñöôïc. – Khoâng! Cao laõo ñaïi cuõng khoâng theå chôø. 434 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 435 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Vì sao? – Chò aáy bò beänh, vaø beänh tình raát traàm troïng. Maïnh Tinh Hoàn trôû neân do döï. Luùc naøy, töôûng nhö chaøng saün saøng vöùt boû taát caû ñeå ñi theo Thaïch Quaàn. Nhöng maët khaùc chaøng khoâng theå boû maëc Laõo Baù. OÂng ñaõ ñem moïi hy voïng phoù thaùc cho Maïnh Tinh Hoàn, chaøng khoâng theå laøm cho oâng phaûi thaát voïng. Nhöng Cao laõo ñaïi laïi laâm troïng beänh, vaø ñang mong ñöôïc gaëp mình. Chaøng cuõng khoâng theå ñeå Cao laõo ñaïi phaûi thaát voïng. Vaàng döông ñaõ leân cao toûa aùnh saùng xuoáng khu röøng. Veû maët Maïnh Tinh Hoàn caøng theâm aûm ñaïm. Chæ caàn nhìn veû maët ñoù ñuû bieát noäi taâm chaøng ñang thoáng khoå theá naøo. Thaïch Quaàn ngöng muïc nhìn ñoái phöông, luùc sau noùi gaèn töøng tieáng: – Coøn coù vieäc naøy ta caàn noùi vôùi ngöôi. – Noùi ñi! – Laàn naøy ñeán ñaây ta ñaõ haï quyeát taâm, tuyeät ñoái khoâng trôû laïi moät mình. Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu, cöôøi khoå ñaùp: – Ta tin ñieàu ñoù, vì raát hieåu tính ngöôi. Coù leõ treân theá gian khoâng ai hieåu roõ Thaïch Quaàn baèng Maïnh Tinh Hoàn vaø traùi laïi. Y laø ngöôøi coù tình caûm uûy mò, nhöng tính caùch laïi heát söùc cöùng raén, khi ñaõ haï quyeát taâm laø khoâng bao giôø thay ñoåi, coù cheát cuõng laøm baèng ñöôïc. Maïnh Tinh Hoàn hieåu roõ Thaïch Quaàn vì chaøng cuõng laø ngöôøi coù tính caùch nhö haén. Thaïch Quaàn noùi: – Neáu ngöôi ñoàng yù thì chuùng ta cuøng quay veà. Nhöôïc baèng khoâng... Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Neáu khoâng thì sao? Thaïch Quaàn nghieán raêng nhaán töøng chöõ: – Neáu khoâng! Moät trong hai chuùng ta phaûi cheát. Neáu chöa cheát, ta quyeát khoâng trôû veà moät mình maø mang theo ngöôi, baát keå laø ngöôøi soáng hay chæ laø caùi xaùc. – Khoâng coù caùch löïa choïn khaùc hay sao? – Khoâng! Maïnh Tinh Hoàn thôû daøi noùi: 435 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 436 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Ngöôi cuõng bieát raèng ta khoâng khi naøo laïi gieát ngöôi. Thaïch Quaàn tieáp ngay: – Nhöng ta laïi coù ñuû nhaãn taâm ñeå gieát ngöôi. Bôûi theá toát nhaát ngöôi ñöøng böùc baùch ta. Y cuùi thaáp ñaàu nhìn chieác tieâu ñen nhaùnh treân tay roài noùi theâm: – Ta bieát voõ coâng cuûa mình khoâng baèng ngöôi. Nhöng qua hai naêm, tình hình coù theå thay ñoåi. Maïnh Tinh Hoàn taùn ñoàng: – Cuõng coù theå. Thaïch Quaàn noùi tieáp: – Moät ngöôøi khi naøo cuõng bò uy hieáp bôûi ñao kieám ñoái phöông so vôùi keû nguû yeân trong voøng tay ngöôøi khaùc thì tröôûng thaønh nhanh hôn vaø hoïc hoûi ñöôïc nhieàu hôn. Y khoâng noùi roõ hoïc hoûi caùi gì, bôûi vì Maïnh Tinh Hoàn khoâng caàn noùi cuõng bieát roõ. Ñoù laø hoïc caùch ñeå gieát ngöôøi vaø hoïc caùch laøm theá naøo ñeå khoûi bò ngöôøi gieát. Maïnh Tinh Hoàn cöôøi göôïng noùi: – Ta ñaõ nhaän ra trong oáng tieâu cuûa ngöôi coù giaáu aùm khí. Thaïch Quaàn ñaùp: – Ñoù laø ta coá yù ñeå ngöôi bieát ñoù thoâi. Nhöng ngöôi coù theå nhaän ra ñoù laø loaïi aùm khí gì khoâng? Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu: – Khoâng! Thaïch Quaàn noùi: – Suoát daûi Vaân Quyù maø ta vöøa töø ñoù veà, chaúng nhöõng nôi ñoù coù xuaát xöù voõ coâng cuûa phaùi Ñieåm Thöông raát huyeàn bí maø coøn laø nôi aån cö cuûa nhieàu kyø só trong giang hoà maø ngöôi khoâng sao töôûng töôïng heát ñaâu. Maïnh Tinh Hoàn cöôøi hoûi: – Vì theá nhöõng gì ngöôi ñaõ hoïc nhieàu hôn ta töôûng töôïng chöù gì? – Khoâng sai! Maïnh Tinh Hoàn thôû daøi noùi: – Thoâi ñöôïc, ta seõ ñi theo ngöôi... Chaøng ñi ñöôïc maáy böôùc, ñoät nhieân lao tôùi, baøn tay nhanh nhö chôùp goõ vaøo uyeån maïch cuûa Thaïch Quaàn. Coong! 436 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 437 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG OÁng tieâu rôi xuoáng ñaát. Thì ra chieác tieâu laøm baèng saét. Saéc maët Thaïch Quaàn trôû neân taùi meùt. Maïnh Tinh Hoàn nhìn y noùi: – Ta bieát ngöôi hoïc ñöôïc raát nhieàu, nhöng chaéc raèng ngöôi chöa hoïc ñöôïc ñieàu naøy! Thaïch Quaàn khoâng ñaùp, veû maët cuõng khoâng coù bieåu caûm gì. Maïnh Tinh Hoàn noùi tieáp: – Ñieàu naøy vónh vieãn khoâng bao giôø ngöôi hoïc ñöôïc, bôûi vì ngöôi khoâng phaûi haïng ngöôøi saün saøng ñoái phoù vôùi baèng höõu. Thaïch Quaàn caát gioïng aûm ñaïm: – Vì theá baây giôø duø ngöôi duøng thuû ñoaïn gì ñoái phoù vôùi ta, ta cuõng khoâng traùch. Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu: – Khoâng! Ta khoâng ñònh ñoái phoù vôùi ngöôi. – Vaäy thì ngöôi coù theå ñi! – Ñöông nhieân ta caàn phaûi ñi. Chaøng nhìn baïn vôùi aùnh maét ñaày trìu meán, voã nheï vaøo vai Thaïch Quaàn noùi tieáp: – Ñöông nhieân ta seõ ñi, nhöng laø ñi theo ngöôi ñeán gaëp Cao laõo ñaïi. Thaïch Quaàn cuõng nhìn ñoái phöông vôùi aùnh maét trìu meán nhö vaäy roài chôït cöôøi hoûi: – Ngöôi coù bieát vì sao ta khoâng phoøng bò ngöôi khoâng? – Vì sao? Thaïch Quaàn cöôøi ñaùp: – Vì ta ñaõ bieát tröôùc raèng ngöôi nhaát ñònh seõ theo ta trôû veà. Maïnh Tinh Hoàn cuõng cöôøi. Nhìn veû maët hai ngöôøi luùc ñoù, khoâng ai nghó raèng hoï ñang traûi qua nhöõng bieán coá voâ cuøng nguy hieåm saün saøng ñe doïa tính maïng töøng ngöôøi. Chæ coù tình baèng höõu môùi laøm ngöôøi ta trong luùc hieåm ngheøo nhaát vaãn bình tónh vaø ñaùng yeâu nhö vaäy. oOo Vaàng thaùi döông caøng leân cao, trong Cuùc Hoa Vieân laïi caøng taøn taï. Beân trong khoâng moät boùng ngöôøi, hoaøn toaøn hoang vaéng. 437 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 438 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Töø luùc Maïnh Tinh Hoàn ñi qua Cuùc Hoa Vieân khoâng heà bò ai phaùt hieän, chaúng phaûi do chaøng choïn thôøi ñieåm chính xaùc, cuõng khoâng phaûi do may maén. Thaïch Quaàn noùi: – Khi ta ñeán ñaây thì Hoa Vieân ñaõ vaéng hoe theá naøy roài. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Ngöôi ñeán laâu roài sao? – Chöa laâu laém. Ñoät nhieân y thôû daøi noùi theâm: – Giaù nhö ta ñeán sôùm hôn moät chuùt, Hoa Vieân chaéc khoâng ñeán noãi taøn taï theá naøy. Maïnh Tinh Hoàn bieát baèng höõu ñang caûm hoaøi, chôø moät luùc môùi hoûi: – Ngöôi cuøng ñeán ñaây vôùi Cao laõo ñaïi, ñuùng khoâng? Thaïch Quaàn gaät ñaàu: – Phaûi! Ta vöøa töø Vaân Quyù veà tôùi laø Cao laõo ñaïi baûo ta laäp töùc daãn chò aáy tôùi ñaây. – Chò ta ñeán laøm gì vaäy? – Ñeán chôø ngöôi! Maïnh Tinh Hoàn nhíu maøy hoûi: – Chôø ta? – Khoâng sai! Cao laõo ñaïi noùi raèng neáu ngöôi chöa tôùi thì tröôùc sau gì cuõng seõ tôùi. Maïnh Tinh Hoàn khoâng noùi gì, nhöng veû maët raát khoù coi. Thaïch Quaàn nhìn baïn hoûi: – Ngöôi nghó gì vaäy? Maïnh Tinh Hoàn thaûng thoát traû lôøi: – Ta ñang nghó neáu ngöôøi ñeán tìm ta khoâng phaûi laø ngöôi thì ta coù neân ñi khoâng. oOo Gian phoøng raát toái, chaúng nhöõng theá coøn che cöûa kín mít. Baûn tính Cao laõo ñaïi vaãn theá. Khi ôû trong phoøng thöôøng khoâng thích thaép ñeøn saùng. Beân cöûa soå coù moät chieác gheá maây raát lôùn vaø ñeïp, voán tröôùc ñaây ñöôïc ñaët trong phoøng Laõo Baù. 438 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 439 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laõo Baù thích ngoài thoaûi maùi treân chieác gheá maây naøy tieáp baèng höõu vaø thuoäc haï, nghe yù kieán vaø tin töùc cuûa hoï roài sau cuøng môùi naûy ra quyeát ñònh. Nhö vaäy nhieàu ñaïi söï lieân quan ñeán vaän maïng raát nhieàu ngöôøi ñöôïc quyeát ñònh treân chieác gheá maây naøy. Nhöng luùc naøy ngoài treân gheá maây laïi laø Cao laõo ñaïi. Thaïch Quaàn noùi khoâng sai. Quaû thaät luùc naøy Cao laõo ñaïi raát yeáu, maët taùi nhôït vaø tieàu tuïy. Tuy trong phoøng toái om nhöng Maïnh Tinh Hoàn vaãn coù theå nhaän ra ñieàu ñoù. Töø tröôùc tôùi nay, chaøng chöa töøng troâng thaáy veû maët Cao laõo ñaïi hoác haùc phôø phaïc nhö theá. Thaáy hai ngöôøi vaøo, aùnh maét Cao laõo ñaïi hôi saùng leân moät chuùt, nhìn Maïnh Tinh Hoàn noùi: – Ta bieát raèng ngöôi nhaát ñònh seõ trôû veà maø. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Ñaïi thö tin chaéc vaäy ö? Cao laõo ñaïi cöôøi ñaùp: – Tuy khoâng tin hoaøn toaøn, nhöng ngoaøi caùch ñoù ra, ta coøn bieát tìm ngöôi theá naøo khaùc nöõa? Thò laïi cöôøi, nuï cöôøi phôø phaïc troâng thaät ñaùng thöông. Maïnh Tinh Hoàn nghó thaàm: – Chò aáy quaû thaät ñaõ giaø maát roài, ngöôøi nhö theá maø phaûi chòu caûnh coâ ñôn thì thaät ñaùng thöông. Moät ngöôøi coâ ñôn thì chaúng nhöõng ñaùng thöông maø coøn ñaùng sôï thaät. Vaø nhaát laø ñoái vôùi nöõ nhaân. Maïnh Tinh Hoàn böôùc ñeán gaàn thò, dòu gioïng: – Baát cöù ñaïi thö ôû ñaâu, chæ caàn bieát tin laø toâi seõ ñeán gaëp ngay. Cao laõo ñaïi hoûi: – Thaät ö? Roài khoâng chôø Maïnh Tinh Hoàn kòp traû lôøi, thò caàm chaët laáy tay chaøng noùi: – Haõy ñeán gaàn ñaây! Ta caàn ngöôi ngoài caïnh ta ngay treân chieác gheá maây naøy. Maïnh Tinh Hoàn chôït nhaän thaáy baøn tay Cao laõo ñaïi laïnh ngaét, lieàn keâu leân: – Chò thaät bò beänh roài! Cao laõo ñaïi cöôøi aûo naõo: – Thöïc ra chaúng phaûi beänh hoaïn gì ñaâu. Chæ caàn bieát caùc ngöôi ñeàu yeân vui 439 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 13. 440 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG vaø maïnh khoûe thì moïi thöù beänh trong ngöôøi ta ñeàu lui heát. Maïnh Tinh Hoàn thoát leân: – Chò thaät toát! Cao laõo ñaïi noùi: – Khoan ñaõ... Hình nhö thaàn saéc ngöôi cuõng khoâng ñöôïc bình thöôøng? Maïnh Tinh Hoàn cöôøi ñaùp: – Toâi tuy hôi meät nhöng chöa bao giôø caûm thaáy khoûe khoaén theá naøy. Cao laõo ñaïi chôùp chôùp maét hoûi: – Cöù xem ngöôi phaán chaán nhö theá, chaéc ñaõ tìm gaëp ñöôïc Laõo Baù roài ñuùng khoâng? Nuï cöôøi treân moâi Maïnh Tinh Hoàn vuït taét. Cao laõo ñaïi nhaéc laïi caâu hoûi: – Noùi ñi, coù ñuùng vaäy khoâng? Maïnh Tinh Hoàn chôït caûm thaáy da thòt treân maët mình xô cöùng laïi. Cao laõo ñaïi tieáp tuïc truy vaán: – Sao ngöôi khoâng traû lôøi? Maïnh Tinh Hoàn nghieán chaët raêng ñaùp: – Bôûi vì toâi khoâng muoán noùi doái! – Ngöôi khoâng ñöôïc noùi doái. – Neáu bò truy böùc, toâi buoäc loøng phaûi noùi doái. Cao laõo ñaïi chôït cöôøi to noùi: – Chæ caàn nhö theá cuõng ñuû bieát ngöôi ñaõ tìm ñöôïc Laõo Baù roài! Maïnh Tinh Hoàn nghó ngôïi moät luùc roài vöøa quay phaét ñi vöøa noùi: – Hai ngaøy sau toâi seõ ñeán gaëp ñaïi thö. Nhaát ñònh toâi seõ ñeán! Cao laõo ñaïi nhíu maøy hoûi: – Chaúng leõ baây giôø ngöôi ñònh ñi roài ö? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Phaûi! Toâi khoâng daùm tieáp tuïc ôû laïi ñaây theâm nöõa. – Ngöôi sôï gì chöù? – Toâi sôï raèng mình seõ tieát loä tin töùc veà Laõo Baù! Cao laõo ñaïi hoûi: – Ngay caû tröôùc maët rieâng ta ngöôi cuõng khoâng noùi hay sao? Chaúng leõ ngöôi khoâng tin ta? 440 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 14. 441 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn khoâng ñaùp ñi thaúng ra cöûa. Caû Thaïch Quaàn laãn Cao laõo ñaïi khoâng ai ngaên caûn. Nhöng cuõng vöøa luùc ñoù treân moät khung cöûa soå, taám giaáy ñieàu che cöûa bò ai xeù raùch toaùc. Maïnh Tinh Hoàn quay laïi vaø troâng thaáy Luïc Höông Xuyeân ñaõ xuaát hieän trong phoøng. Cuõng nhö thöôøng leä, troâng haén raát aân caàn deã thaân, thaùi ñoä ñöôøng hoaøn leã pheùp. Luïc Höông Xuyeân baän nho y saïch boùng khoâng vöông haït buïi naøo, veû maët töôi cöôøi raát ñaùng meán. Nhöng Maïnh Tinh Hoàn vaãn khoâng sao thaáy coù caûm tình, traùi laïi coøn ñaày aùc caûm. Luïc Höông Xuyeân cöôøi côûi môû noùi: – Chuùng ta caû naêm chöa gaëp nhau roài! Maïnh huynh coøn nhôù toái hoâm ñoù chuùng ta cuøng aên moùn tröùng raùn ngay trong beáp khoâng? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Toâi khoâng queân. Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Nhö vaäy chuùng ta vaãn coøn laø baèng höõu? Maïnh Tinh Hoàn traû lôøi ngay: – Khoâng phaûi! Luïc Höông Xuyeân vaãn giöõ thaùi ñoä traàm tónh: – Moät ngaøy laø baïn, suoát ñôøi laø baïn. Maïnh huynh chöa nghe caâu ñoù sao? Maïnh Tinh Hoàn höø moät tieáng: – Caâu ñoù ngöôi neân noùi cho Laõo Baù nghe. Saéc maët Luïc Höông Xuyeân vaãn khoâng thay ñoåi: – Tieåu ñeä chính ñang muoán noùi cho Laõo Baù nghe, nhöng laïi khoâng bieát oâng ta hieän ôû ñaâu. Maïnh Tinh Hoàn cau coù traû lôøi: – Ngöôi seõ khoâng bao giôø bieát ñaâu! – Maïnh huynh ñöøng voäi khaúng ñònh nhö theá. Treân ñôøi khoâng coù gì vónh vieãn. ngöôøi vaø vaïn vaät moïi luùc moïi nôi ñeàu coù theå thay ñoåi. Maïnh Tinh Hoàn noùi: – Coù theå. Nhöng coù moät thöù seõ khoâng bao giôø thay ñoåi. Luïc Höông Xuyeân hoûi: 441 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 15. 442 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Gì vaäy? – Chuùng ta khoâng bao giôø laø baèng höõu. – Maïnh huynh khoâng tin tieåu ñeä sao? – ÖØm! – Nhöng coù vieäc naøy Maïnh huynh buoäc phaûi tin vaøo tieåu ñeä. Roài khoâng chôø Maïnh Tinh Hoàn coù phaûn öùng gì, haén cöôøi nhaên nhôû noùi tieáp, ñoåi caùch xöng hoâ: – Ngöôi caàn phaûi tin raèng ta luùc naøo cuõng coù theå laáy maïng coâ ta! Maïnh Tinh Hoàn bieán saéc. Töø khi vaøo ñaây, chaøng khoâng tin nöûa chöõ do Luïc Höông Xuyeân noùi ra. Nhöng Maïnh Tinh Hoàn thöøa hieåu coâ ta ñaây laø ai, vaø vieäc naøy thì khoâng theå khoâng tin. Cao laõo ñaïi ngoài treân gheá maây caùch Luïc Höông Xuyeân chæ ba thöôùc. Baát cöù ai ngoài ôû khoaûng caùch ñoù cuõng tuyeät khoâng sao thoaùt khoûi taàm aùm khí cuûa Luïc Höông Xuyeân. Coù theå hoaøi nghi Luïc Höông Xuyeân baát cöù vieäc gì nhöng khoâng theå hoaøi nghi baûn lónh phoùng aùm khí cuûa haén. Treân maët Cao laõo ñaïi cuõng laáp laùnh moà hoâi. Maïnh Tinh Hoàn quay laïi, thaáy Thaïch Quaàn vaãn ñöùng ngay beân cöûa, döôøng nhö töø khi vaøo ñaây y vaãn ñöùng ôû tö theá ñoù, chæ coù khaùc laø saéc maët taùi xanh, tay caàm chaéc oáng tieâu laøm nhöõng sôïi gaân treân coå tay caêng phoàng. Luïc Höông Xuyeân cöôøi noùi: – Ta bieát ngöôi khoâng nôõ nhaãn taâm thaáy Cao laõo ñaïi cheát ngay tröôùc maét mình. Loøng baøn tay Maïnh Tinh Hoàn öôùt ñaãm moà hoâi, nhöng trong mieäng laïi raùo hoaûnh khoâ khoác. Luïc Höông Xuyeân laïi caát lôøi ñe doïa: – Neáu ngöôi coøn muoán Cao laõo ñaïi soáng thì mau keå heát moïi tin töùc veø Laõo Baù. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Ngöôi tin lôøi ta sao? Luïc Höông Xuyeân cöôøi to ñaùp: – Ta bieát roõ raèng ngöôi chöa bao giôø noùi doái vaø raát gheùt noùi doái. – Thoâi ñöôïc, ta seõ noùi. Ngöôi vónh vieãn ñöøng bao giôø hoaøi voïng nghe ñöôïc moät lôøi naøo veà tin töùc Laõo Baù! 442 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 16. 443 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Nuï cöôøi treân maët Luïc Höông Xuyeân nhö ngöng keát laïi. Caû Cao laõo ñaïi laãn Thaïch Quaàn cuõng bieán saéc. Caû hai ñeàu bieát raèng lôøi Maïnh Tinh Hoàn ñaõ noùi ra taát khoâng bao giôø thay ñoåi. Qua hoài laâu, Luïc Höông Xuyeân môùi laïnh luøng noùi: – Chaúng leõ ngöôi ñaõ queân maát raèng nhôø ai maø ngöôi soáng ñöôïc tôùi ngaøy nay? Maïnh Tinh Hoàn nghieán raêng ñaùp: – Ta khoâng bao giôø queân, vónh vieãn khoâng queân! Luïc Höông Xuyeân hoûi tieáp: – Ngöôi thaø nhìn coâ ta bò gieát chöù quyeát khoâng tieát loä tin töùc veà Laõo Baù? Maïnh Tinh Hoàn heùt leân: – Ta coù theå vì chò aáy maø cheát, baát cöù luùc naøo cuõng ñöôïc. Nhöng laïi khoâng theå vì baát cöù ai maø baùn reû baèng höõu. – Laõo Baù laø baèng höõu cuûa ngöôi ö? Caùc ngöôi thaønh baèng höõu töø luùc naøo vaäy? Maïnh Tinh Hoàn khaúng khaùi traû lôøi: – Töø khi oâng aáy hoaøn toaøn tin caäy vaøo ta! Chaøng tröøng maét nhìn Luïc Höông Xuyeân töôûng chöøng coù theå duøng aùnh maét ñoù thieâu chaùy ñoái phöông roài nhaán töøng chöõ: – Coù vieäc naøy ngöôi haõy nhôù cho kyõ. Neáu ngöôi gieát Cao laõo ñaïi, soáng cheát gì ta cuõng quyeát laáy maïng ngöôi! Luïc Höông Xuyeân chôït thôû daøi noùi: – Ta tin. Ngöôi noùi ra caâu naøo ta cuõng tin. Maïnh Tinh Hoàn tieáp lôøi: – Theá laø toát! Luïc Höông Xuyeân cöôøi nhaït hoûi: – Chöa heát. Coøn nöõ nhaân khaùc nöõa thì sao? Vì coâ ta, coù leõ ngöôi ñaùng baùn reû baèng höõu ñaáy. Maïnh Tinh Hoàn keâu leân: – Coâ ta? Ai theá? Chôït trong loøng Maïnh Tinh Hoàn naûy sinh moät döï caûm. Chaøng ñaõ mô hoà ñoaùn ra ngöôøi maø Luïc Höông Xuyeân noùi ñeán laø ai. Luïc Höông Xuyeân cöôøi ñaéc yù: – Ngöôi coù muoán gaëp coâ ta khoâng? Ngay luùc aáy caùnh cöûa daãn vaøo phoøng trong ñöôïc môû ra. 443 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 17. 444 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn môùi thoaït nhìn ñaõ toaùt moà hoâi öôùt ñaãm toaøn thaân, maùu trong ngöôøi töôûng nhö ñoâng laïi. Moät ngöôøi ñöùng giöõa cöûa ñang ñöa ñoâi maét ngaây ngoâ nhìn chaøng, hieån nhieân ñaõ bò khoáng cheá huyeät ñaïo. Hai löôõi ñao saùng quaéc dí saùt hai beân thaùi döông naøng. Ñoù laø Tieåu Ñieäp! oOo Vieät Kieám © 1997 – 2003 444 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2