Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 29

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

58
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu tình hồ điệp kiếm - tập 29', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 29

 1. 462 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Hai Möôi Chín BIEÁN COÁ BAÁT NGÔØ N goâi nhaø ñaõ bò nieâm phong. Nhöõng con chuoät beùo muùp chaïy töøng ñaøn döôùi nhöõng böùc töôøng, nhìn maø phaùt ôùn. Moãi khi coù gioù noåi leân, neáu ai ñi qua ñoù phaûi ñöa tay bòt muõi vaø böôùc thaät nhanh ñeå khoûi oïe ra. Theá maø nôi ñaây chæ maáy ngaøy tröôùc laø choã baèng höõu raát thích quaây quaàn. Chuû nhaân meán khaùch, ngöôøi vôï kheùo tay, dòu daøng vaø con caùi hieáu thuaän, cöù toái ñeán, treân baøn bao giôø cuõng coù traø thôm vaø röôïu ngon. Nhöng baây giôø ngoâi nhaø thaønh nôi cheát choùc, moïi ngöôøi ñeàu sôï haõi traùnh xa. Khoâng ai bieát roõ nôi ñaây vì sao chæ trong moät ñeâm, toaøn gia vôùi boán nhaân maïng töøng soáng löông thieän vaø ñaàm aám nhö vaäy laïi phaûi cheát bi thaûm ñeán theá. Ngöôøi ta chæ caên cöù vaøo nhöõng lôøi ñoàn ñaïi, vaø moãi lôøi ñoàn ñaïi laïi coù caùch lyù giaûi khaùc nhau. Thaäm chí coù nhöõng keû tröôùc ñaây laø baèng höõu cuûa Maõ Phöông Trung thöôøng lui tôùi ngoâi nhaø naøy cuõng töø theâu deät neân nhöõng lôøi ñoàn mô hoà ñoù. Chaúng moät ai toû ra baát bình vì söï kieän bi thaûm cuûa Maõ gia. Baûn tính cuûa ngöôøi ñôøi laø nhö vaäy. Bôûi vì moät khi cheát laø xong. Luùc sinh thôøi hoï coù baèng höõu, vaø khi cheát cuõng cheát vì baèng höõu. Hoï soáng ñaày ñuû, vui töôi vaø haïnh phuùc. Khi cheát, hoï nhaän laáy caùi cheát moät caùch thanh thaûn vì hieåu raèng nhö vaäy laø xöùng ñaùng. Baõi coû raäm ôû haäu vieän döôøng nhö chæ trong moät ñeâm ñaõ moïc cao hôn nhieàu. Caùi gieáng baèng ñaù ñaày reâu phong trong ñaùm coû caøng ñìu hiu vaø döôøng nhö ñaõ khoâ caïn töø laâu. Nhöng thaät ra trong gieáng vaãn coù nöôùc. Döôùi aùnh taø döông, maøu nöôùc bieác ñaõ trôû neân ñen thaãm. oOo Luïc Höông Xuyeân eùp ngöôøi vaøo thaønh nhìn xuoáng ñaùy gieáng saâu thaúm noùi: – Gieáng naøy raát saâu, coøn saâu hôn caùi gieáng sau truø phoøng cuûa ta nhieàu. 462 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 463 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Roài haén chôït quay laïi nhìn Maïnh Tinh Hoàn cöôøi noùi tieáp: – Ngöôi neân bieát raèng ñaøo gieáng cuõng laø moät ngheà coâng phu. Neáu ngöôi khoâng bieát caùch thì chaúng deã ñaøo ñöôïc. Maïnh Tinh Hoàn khoâng noùi gì. Chaøng chôït coù nhaän xeùt raèng vaøo nhöõng thôøi ñieåm caáp thieát, Luïc Höông Xuyeân thöôøng noùi nhöõng chuyeän chaúng coù yù nghóa gì, chaúng aên nhaäp gì vôùi hoaøn caûnh nghieâm troïng tröôùc maét. Khoâng bieát coù phaûi do tin thaàn caêng thaúng maø haén coá tìm caùch töï traán an khoâng? Luïc Höông Xuyeân baáy giôø ñaõ quay laïi nhìn vaøo mieäng gieáng nhö tröôùc, noùi laåm baåm: – Leõ ra ta neân phaùt hieän ra caùi gieáng naøy töø tröôùc, neáu theá ta chaéc ñaõ ñoaùn ra Laõo Baù aån thaân ôû ñaây. Haén chôït quay nhìn Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Ngöôi bieát vì sao khoâng? Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu: – Khoâng bieát! Luïc Höông Xuyeân cöôøi noùi: – Bôûi vì ta bieát trong vuøng naøy chæ coù moät ngöôøi coù khaû naêng ñaøo ñöôïc moät caùi gieáng nhö theá. Ngöôøi ñoù khoâng theå voâ duyeân voâ côù ñeán moät nôi heûo laùnh theá naøy ñaøo gieáng. Maïnh Tinh Hoàn thöøa nhaän laäp luaän cuûa ñoái phöông laø chính xaùc, chæ gaät ñaàu lô ñaõng ñaùp: – ÖØm... Luïc Höông Xuyeân noùi tieáp: – Haén ñöông nhieân cuõng laø baèng höõu cuûa Laõo Baù. Tröø Laõo Baù ra, khoâng ai coù theå goïi haén tôùi taän ñaây ñaøo gieáng. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – OÂng ta ñaâu? – Cheát roài! Haàu nhö taát caû baèng höõu cuûa Laõo Baù ñeàu ñaõ cheát raùo caû. Haén cöôøi ñoäc ñòa noùi theâm: – Nhöng cho duø theá naøo, ngöôøi coù theå nghó ra coù theå laøm ñöôïc nôi aån mình döôùi nöôùc phaûi laø moät thieân taøi. Ngöôi neân bieát raèng aån naùu cuõng phaûi hoïc nhieàu ñaáy. Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu noùi: 463 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 464 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Ta khoâng hieåu. Luïc Höông Xuyeân quay laïi noùi: – Coù gì maø khoâng hieåu? Phaûi hoïc caùch troán traùnh cöôøng ñòch, vaø ñoù laø moân hoïc vaán coâng phu vaø caàn söï thoâng minh. Chaúng nhöõng ngöôi phaûi choïn ñòa ñieåm thaät chính xaùc maø coøn phaûi bieát tìm thôøi gian thích hôïp. Keát hôïp caû hai yeáu toá ñoù khoâng phaûi chuyeän deã daøng. Maïnh Tinh Hoàn chôït tham gia vaøo caâu chuyeän: – Theo ta thì coøn moät yeáu toá raát quan troïng nöõa... Luïc Höông Xuyeân nhíu maøy hoûi: – Yeáu toá gì? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Neáu khoâng muoán bò ngöôøi khaùc phaùt hieän thì khi troán, ngöôi chæ neân ñi moät mình. Luïc Höông Xuyeân cöôøi to noùi: – Khoâng sai! Ñoù quaû thaät laø yeáu toá voâ cuøng quan troïng. Ñieàu quan troïng hôn laø chæ coù keû ngu ngoác môùi cuøng nöõ nhaân chia seû bí maät cuûa mình. Ñoù chính laø caâu noùi cuûa Laõo Baù, chæ khoâng hieåu vì sao vaøo luùc sinh töû naøy laõo ta laïi queân maát? Maïnh Tinh Hoàn phuï hoïa: – Ta cuõng khoâng hieåu. Luïc Höông Xuyeân traàm ngaâm moät luùc roài chaäm raõi noùi: – Coù leõ vì oâng ta ñaõ giaø maát roài. Ngöôøi ñaõ giaø vaø ngöôøi coøn quaù treû thöôøng raát deã bò nöõ nhaân löøa doái. Maïnh Tinh Hoàn noùi: – Laõo Baù chöa giaø ñaâu. Coù ngöôøi chæ cheát maø khoâng bao giôø giaø. Luïc Höông Xuyeân taùn thaønh, nhöng theo caùch cuûa mình: – Khoâng sai! Ta cuõng muoán theá, cheát maø khoâng giaø. Giaø so vôùi cheá coøn ñaùng sôï hôn. Haén voã vai Maïnh Tinh Hoàn noùi: – Bôûi theá baây giôø ngöôi neân xuoáng chaám döùt tuoåi giaø cuûa laõo ta ñi. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Coøn ngöôi? – Ñöông nhieân ta seõ ôû ñaây chôø ngöôi. Chöa taän maét nhìn thaáy thuû caáp Laõo Baù, ta khoâng theå yeân taâm ñöôïc. Maïnh Tinh Hoàn khoâng toû thaùi ñoä gì, ñöa maét veà phöông xa noùi nhaán töøng chöõ: 464 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 465 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Ngöôi seõ ñöôïc thaáy taän maét, vaø khoâng laâu nöõa. Luïc Höông Xuyeân laïi voã vai chaøng: – Ta tin ngöôi. Bao giôø ngöôi cuõng bieát troïng chöõ tín, ñaõ noùi taát laøm. Maïnh Tinh Hoàn khoâng noùi gì nöõa, buoâng mình nhaûy xuoáng gieáng. Luïc Höông Xuyeân aùp mình vaøo thaønh gieáng goïi vôùi theo: – Ngöôi coá leân cho nhanh nghe! Caøng nhanh caøng toát. Baây giôø ta ñang soát ruoät khoâng ñuû kieân nhaãn chôø laâu, khoâng chöøng sai laáp kín mieäng gieáng luoân ñoù. Tieáng Maïnh Tinh Hoàn töø döôùi voïng leân vaêng vaúng: – Ta seõ leân ngay! – Toát laém! Roài haén ñöùng thaúng leân, treân moâi nôû nuï cöôøi ñoäc ñòa. oOo Nöôùc gieáng laïnh ngaét. Maõi ñeán khi ngaâm mình vaøo laøn nöôùc laïnh leõo ñoù, Maïnh Tinh Hoàn môùi hoaøn toaøn laáy laïi bình tónh. Sau ñoù chaøng heä thoáng laïi taát caû keá hoaïch cuûa mình. Ñöông nhieân chaøng khoâng coù yù xuoáng ñaây ñeå gieát Laõo Baù maø baát ñaéc dó laøm theá tröôùc maét ñeå gaëp Laõo Baù, sau ñoù seõ nghó ra keá hoaïch khaùc. Chaøng töï nhuû: – Baát kyø Laõo Baù ôû ñaâu, nôi ñoù taát nhieân khoâng phaûi chæ coù moät loái ra! Chaøng raát tin vaøo ñieàu naøy, tin raèng maät ñaïo phaûi coù moät thoâng loä khaùc thoaùt ra ngoaøi, vaø mình coù theå mang Laõo Baù thoaùt theo ñöôøng ñoù. oOo Chôø cho Maïnh Tinh Hoàn khuaát haún trong laøn nöôùc, Luïc Höông Xuyeân môùi ñöùng thaúng leân. Nhöng haén khoâng ñi ñaâu caû maø vaãn ñöùng beân gieáng chôø ñôïi. Moät luùc sau Luïc Höông Xuyeân chôït nghe tieáng böôùc chaân. Haén khoâng caàn quay laïi cuõng bieát ngöôøi ñang ñeán laø ai. Khu vöïc naøy ñaõ ñöôïc boá trí heát söùc caån maät vôùi ba taàng mai phuïc, coù theå noùi con chim cuõng khoù loøng bay thoaùt. Tröø nhöõng ngöôøi thaân tín vaø coù leänh ñaëc bieät cuûa Luïc Höông Xuyeân, khoâng ai coù theå tieán vaøo moät böôùc. Baây giôø Luïc Höông Xuyeân khoâng nhö tröôùc ñaây nöõa. Tính maïng haén voâ cuøng 465 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 466 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG quyù giaù. Tieáng böôùc chaân raát nheï, vaø gioïng noùi cuõng heát söùc dòu daøng eâm aùi. Chính laø Cao laõo ñaïi. Thò ñeán ñöùng beân caïnh Luïc Höông Xuyeân cuùi ñaàu nhìn xuoáng gieáng nhìn qua roài hoûi: – Ngöôi cho raèng haén seõ ñi gieát Laõo Baù thaät sao? Luïc Höông Xuyeân ñaùp: – Ta tin chaéc raèng haén tuyeät ñoái khoâng laøm vieäc ñoù. – Neáu vaäy ngöôi ñeå haén xuoáng laøm gì? Luïc Höông Xuyeân cöôøi nham hieåm: – Ta coù theå ñeå haén xuoáng, nhöng quyeát khoâng ñeå haén leân. Cao laõo ñaïi chôùp chôùp maét hoûi: – Nhöng ngöôi coù nghó raèng beân döôùi coù theå coøn loái thoaùt khaùc khoâng? – Ta ñaõ nghó ñeán! – Ngöôi khoâng sôï raèng chuùng seõ thoaùt ra baèng con ñöôøng ñoù? Luïc Höông Xuyeân traàm tónh traû lôøi: – Khoâng sôï! Cao laõo ñaïi nhíu maøy hoûi: – Vì sao? Luïc Höông Xuyeân khoâng ñaùp maø phaûn vaán: – Ta hoûi coâ, treân ñôøi naøy ai laø ngöôøi hieåu roõ Toân Ngoïc Baù nhaát? Cao laõo ñaïi traû lôøi ngay: – Ngöôi! – Ñöông nhieân laø ta roài! – Ngöôi cho raèng laõo ta seõ khoâng thoaùt ra theo loái khaùc ö? Luïc Höông Xuyeân khaúng ñònh: – Tuyeät ñoái khoâng! – Vì sao theá? – Vì choã naøy laø ñöôøng lui cuoái cuøng. Haén ñaõ luøi tôùi taän ñaây thì khoâng coøn ñöôøng lui theâm nöõa. Maø cho duø coù ñöôøng haén cuõng khoâng chòu lui. – Sao vaäy? – Coâ haõy noùi xem, tröôùc ñaây coù ai nghó raèng Laõo Baù bò buoäc phaûi luøi tôùi taän hang hoác cuûa loaøi choàn caùo döôùi ñaùy gieáng hay khoâng? 466 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 467 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Cao laõo ñaïi laéc ñaàu: – Chöa coù. Luïc Höông Xuyeân noùi tieáp: – Haén ñaõ bò böùc baùch ñeán nöôùc naøy, ñoù laø anh huøng maït loä. Neáu khoâng caàm chaéc seõ coù cô hoäi chaán höng laïi cô nghieäp, khoâi phuïc ñòa vò thì haén thaø cheát ôû ñaây chöù quyeát khoâng chòu thoaùt ra. Haén coøn coù theå luøi tôùi ñaâu nöõa? Cao laõo ñaïi thaàm khaâm phuïc laäp luaän cuûa Luïc Höông Xuyeân. Quaû thaät haén hieåu raát roõ Laõo Baù. Nôi ñaây ñuùng laø thaønh töû ñòa cuûa oâng ta, bôûi tình theá naøy ñaõ hoaøn toaøn tuyeät voïng, duø coù thoaùt cheát cuõng chæ trôû thaønh bia mieäng cho thieân haï maø thoâi, chaúng thaø chòu cheát ôû ñaây ñeå khoûi nghe nhöõng lôøi ñaøm tieáu ñoù. Ngoaøi ra ngöôøi ñaõ coù theå böùc baùch oâng tôùi ñaây thì coøn ñuû khaû naêng truy ñuoåi taän cuøng. Neáu coù thoaùt ñöôïc khoûi coã naøy thì tình theá cuõng bi thaûm khoâng keùm, coøn hy voïng gì traû ñöôïc cöøu haän? Vaø cho duø oâng ta coù theå coøn chaïy troán thì ñuû söùc chaïy ñeán luùc naøo? Chaïy troán caùi cheát chaúng nhöõng laø noãi nhuïc ñoái vôùi nhöõng ngöôøi nhö Laõo Baù maø coøn laø noãi thoáng khoå, thaäm chí coøn thoáng khoå hôn caû caùi cheát. Trong yù töôûng cuûa Laõo Baù khoâng coù khaùi nieäm taåu thoaùt, maø chæ coù nhöõng khaùi nieäm ñuoåi theo vaø truy saùt maø thoâi! Cao laõo ñaïi hieåu ra yù cuûa Luïc Höông Xuyeân, cöôøi noùi: – YÙ ngöôi laø Laõo Baù ñaõ tôùi ñaây cuõng ví nhö Sôû Baù Vöông chaïy tôùi OÂ Giang, thaø cheát chöù khoâng chòu chaïy tieáp nöõa chöù gì? Luïc Höông Xuyeân cöôøi ñaéc yù: – Chính ta noùi vôùi yù ñoù! Roài haén chôït vung tay. Tuy khoâng noùi tieáng naøo, nhöng laäp töùc coù nhieàu boùng ngöôøi tieán laïi, moãi ngöôøi khuaân moät khoái ñaù lôùn. Sau ñoù tieáng ñaù neùm xuoáng mieäng gieáng raàm raàm nhö saám reàn, nhö gioâng toá. Moät caûnh töôïng kinh hoaøng nhöng huøng traùng. Coù tôùi hôn moät traêm ngöôøi khuaân ñaù, heát ñôït naøy tôùi ñôït khaùc, cho duø gieáng saâu ñeán bao nhieâu cuõng chaúng maáy choác seõ bò laáp ñaày. Cao laõo ñaïi nhìn Luïc Höông Xuyeân vôùi caùi nhìn thaùn phuïc. Haén khoâng caàn phaùt ra moät meänh leänh naøo maø chæ ra hieäu, boïn thuoäc haï raêm raép laøm theo. Moïi keá hoaïch ñaõ ñöôïc tính kyõ töø tröôùc. Chôït thò buoâng tieáng thôû daøi. 467 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 468 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Vì sao coâ thôû daøi? Cao laõo ñaïi cöôøi ñaùp: – Coù luùc cao höùng, ta cuõng thôû daøi. – Nhöng coâ thaáy coù gì ñaùng cao höùng chöù? – Ñöông nhieân laø cao höùng. Bôûi vì ta laø baèng höõu cuûa ngöôi chöù khoâng phaûi keû thuø. oOo Baát cöù ai muoán ñoái ñòch vôùi Luïc Höông Xuyeân ñeàu laø keû ngu ngoác vaø tröôùc sau gì cuõng nhaän moät keát cuïc theâ thaûm. Nhöng tieác raèng caû nhöõng ai thaønh baèng höõu cuûa haén cuõng laø ngöôøi baát haïnh, thaäm chí coøn baát haïnh hôn caû cöøu nhaân cuûa haén. Haïng ngöôøi lang soùi nhö Luïc Höông Xuyeân thì chæ nhöõng ai treân ñôøi ñöøng bao giôø gaëp môùi mong coù ñöôïc haïnh phuùc. oOo Maïnh Tinh Hoàn laën xuoáng ñaùy gieáng, vöôït qua moät ñoaïn thoâng loä roài bôi qua hoà. Nöôùc trong hoà coù aám hôn nöôùc gieáng moät chuùt. Ñang bôi, Maïnh Tinh Hoàn chôït söõng laïi, töôûng chöøng khoâng muoán ñeán gaëp Laõo Baù nöõa. Bieát noùi gì vôùi Laõo Baù ñaây? Chaøng thaät khoâng nôõ noùi vôùi Laõo Baù raèng caû Phöôïng Phöôïng cuõng ñaõ baùn ñöùng oâng, ñoøn naøy ñoái vôùi Laõo Baù laø quaù naëng! Coù leõ so vôùi söï phaûn boäi cuûa Luïc Höông Xuyeân coøn khoù chòu hôn, thoáng khoå hôn vaø cay ñaéng hôn. Moät nam nhaân khi phaùt hieän ra nöõ nhaân maø mình trao heát tình yeâu boãng phaûn boäi mình thì ñau khoå ñeán möùc naøo. Maïnh Tinh Hoàn quyeát ñònh khoâng noùi chuyeän naøy vôùi Laõo Baù, giöõ cho oâng chuùt hy voïng cuoái cuøng. Duø ñoù laø aûo voïng! Baây giôø khoâng coù ai tôùi ñöôïc Phi Baèng Baûo ñeå cöùu nhöõng ngöôøi ôû ñoù veà nöõa! Vaø cuõng ñaõ ñeán thôøi ñieåm khoâng theå troán traùnh hieän thöïc nöõa roài! Maïnh Tinh Hoàn thaàm thôû daøi, chæ mong raèng Laõo Baù kieân cöôøng hôn mình 468 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 469 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG vaãn nghó. Cuoái cuøng chaøng hít vaøo moät hôi saâu vaø laën vaøo phía maät thaát. Caûnh töôïng trong maät thaát hoaøn toaøn khoâng khaùc gì luùc Maïnh Tinh Hoàn rôøi ñi, chaúng nhöõng gheá giöôøng vaãn nguyeân tö theá maø ñeán caû chieác goái vaãn ñaët choã cuõ, chæ khaùc laø khoâng thaáy Laõo Baù ñaâu caû. Toaøn thaân öôùt suõng, Maïnh Tinh Hoàn ñöùng giöõa phoøng laïnh run caàm caäp, cuõng coù theå chaøng run chaøng run khoâng phaûi vì laïnh maø coøn vì lo laéng nöõa. Qua hoài laâu, chaøng môùi bình tónh trôû laïi, baét ñaàu suy nghó caùc tình huoáng coù theå xaûy ra. Vì sao Laõo Baù khoâng coù ôû trong phoøng? Vaäy oâng ñaõ töï boû ñi ñaâu hay bò ngöôøi khaùc ñöa ñi? Trong loøng ñaày nghi vaán, Maïnh Tinh Hoàn töï ñaët ra haøng chuïc caâu hoûi roài töï traû lôøi. Nhöng xem ra khoâng coù caùch giaûi thích naøo hôïp lyù. Ñoät nhieân maét chaøng saùng leân khi nghe thaáy nhöõng thanh aâm raát nhoû töø oáng thoâng gioù truyeàn ñeán: – Laõo hoà ly thaät ñaùng cheát! Sau ñoù laïi ñeán nhöõng aâm thanh khaùc vang doäi hôn raát nhieàu maø phaûi moät luùc sau Maïnh Tinh Hoàn môùi hieåu ra ñoù laø tieáng ñaù neùm xuoáng loøng gieáng. Nhöõng aâm thanh ñoù vang leân thaät kinh khuûng, chaúng nhöõng töø baûn thaân haøng traêm hoøn ñaù lôùn neùm xuoáng gieáng taïo neân aâm thanh hoãn ñoän nhö trôøi rung ñaát chuyeån maø coøn haøm chöùa söï ñe doïa gieát ngöôøi, thuû ñoaïn gieát ngöôøi taøn khoác. Maïnh Tinh Hoàn bieát roõ Luïc Höông Xuyeân khoâng tin mình, vaø haén ñaõ ra leänh laáp kín mieäng gieáng ñeå tieâu dieät mình vaø Laõo Baù. Tuy theá chaøng chæ bieát chöùng kieán moät caùch baát löïc, thaáy roõ caùi cheát cuûa mình ñang ñeán gaàn nhöng khoâng bieát laøm gì, khoâng coù phöông phaùp naøo ngaên caûn ñöôïc keát cuïc bi thaûm ñoù. Tuy vaäy chaøng khoâng sôï, vì tin chaéc raèng töø maät thaát coøn coù loái thoaùt khaùc daãn ra ngoaøi. Maïnh Tinh Hoàn caên cöù vaøo aâm thanh cuõng ñoaùn ñöôïc coù tôùi caû traêm ngöôøi ñang lao ñaù xuoáng, vaø khoâng laâu nöõa gieáng seõ bò laáp kín. Khi ñoù khoaûng khoâng gian ñuû cho chaøng thôû khoâng nhieàu, bôûi theá tröôùc khi bò ngaït caàn tìm ra thoâng ñaïo thöù hai. Maïnh Tinh Hoàn vaét khoâ quaàn aùo maëc vaøo roài khaån tröông tìm maät ñaïo. Maät thaát khoâng lôùn laém, neân chæ moät luùc, chaøng ñaõ tìm kyõ khaép nôi. Khoâng thaáy loái ra naøo khaùc. 469 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 470 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn coá söùc tìm thaät kyõ moät laàn nöõa, laät ñeán töøng taác ñaát nhöng voâ hieäu. Vaäy laø coù theå khaúng ñònh raèng ôû ñaây khoâng coøn loái ra naøo khaùc. Maïnh Tinh Hoàn loøng ñaày tuyeät voïng ngoài beät xuoáng phaûn. Nhöng cho ñeán luùc ñoù, chaøng vaãn khoâng thaáy hoaûng sôï, chæ ngaïc nhieân vaø kyø quaùi thoâi. Chaøng khoâng hieåu vì sao Laõo Baù laïi daán thaân vaøo töû ñòa theá naøy? Cheát ö? Cheát chaúng qua laø söï quay veà vôùi söï yeân tónh vónh haèng. Trong maät thaát ngaøy caøng noùng. Coù leõ trong moä ñòa cuõng noùng theá naøy chaêng? Maïnh Tinh Hoàn nhaän thaáy vieäc hoâ haáp moãi luùc moät khoù khaên hôn. Theo baûn naêng, chaøng naèm xuoáng. Moãi khi naèm xuoáng nghæ ngôi, ngöôøi ta seõ caàn raát ít thöùc aên vaø khoâng khí. Tuy chaøng khoâng lyù giaûi ñöôïc vì sao laïi nhö theá, nhöng bieát raèng ñoù laø caùch ñoái phoù höõu hieäu nhaát trong luùc ñoùi hoaëc khoù thôû ñeå keùo daøi cuoäc soáng. Luùc naøy chaøng chaúng khaùc gì loaøi daõ thuù, do baûn naêng caàu sinh maø naûy ra phöông phaùp phöông phaùp ñoái phoù raát kyø dieäu. Maïnh Tinh Hoàn ñöa maét nhìn quanh. Gian maät thaát ñöôïc xaây baèng ñaù, traàn cuõng laø ñaù xaùm, troâng vuoâng vaén nhö moät coã quan taøi. Maïnh Tinh Hoàn naèm hoài laâu, oùc nghó ngôïi mieân man, cuoái cuøng hieåu vì sao Laõo Baù khoâng caáu truùc ôû ñaây loái thoaùt thöù hai. Nhöõng ngöôøi nhö Laõo Baù, khi bò buoäc phaûi chaïy tôùi choã naøy ñaõ ñuû nhuïc nhaõ vaø thoáng khoå roài, coøn chaïy ñaâu nöõa? Neáu maát heát hy voïng phuïc cöøu thì coù chaïy troán thoaùt thaân ñeå tieáp tuïc soáng thöøa laøm gì? Chaøng töï nhuû: – Neáu ta laø Laõo Baù, ta cuõng khoâng coá thoaùt khoûi ñaây laøm gì. Ñaõ tôùi nöôùc naøy thì chæ coøn moät con ñöôøng nöõa thoâi. Maïnh Tinh Hoàn thôû daøi, trong loøng boãng traøo leân caûm giaùc sôï haõi, nhöng khoâng phaûi laø chaøng sôï cheát. Cheát khoâng coù gì ñaùng sôï, ñaùng sôï laø töø nay khoâng bao giôø ñöôïc gaëp Tieåu Ñieäp nöõa. Chaøng ñau xoùt nghó thaàm: – Khoâng coù ta, Tieåu Ñieäp seõ soáng theá naøo? 470 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 471 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Nhôù ñeán aùnh maét cuoái cuøng cuûa Tieåu Ñieäp nhìn mình, nhôù ñeán veû maët lo laéng cuûa naøng, Maïnh Tinh Hoàn thaáy loøng ñau nhö caét, khoâng sao ngaên ñöôïc nöôùc maét cho khoûi traøo ra. Maät thaát caøng luùc caøng noùng, caøng ngoät ngaït khoù thôû. Maïnh Tinh Hoàn khoâng sao taäp trung daønh heát suy töôûng tôùi Tieåu Ñieäp ñöôïc nöõa. Ñaây laø moä ñòa cuûa ta. Khoâng, khoâng phaûi laø moä ñòa maø laø ñòa nguïc! Thaäm chí coøn khoâng baèng ñòa nguïc, bôûi vì trong ñòa nguïc vaãn coøn coù aùnh löûa. Maïnh Tinh Hoàn bieát raèng gaàn nhö mình khoâng coøn hy voïng soáng soùt nöõa. Nhöng Laõo Baù thì vaãn coøn soáng. Nhö vaäy oâng ta ñaõ löøa doái moïi ngöôøi, bí maät thoaùt ra khoûi ñaây baèng caùch naøo ñoù ñeå mong coù luùc phuïc cöøu. Maïnh Tinh Hoàn coù phaàn cho raèng mình cuõng bò Laõo Baù löøa doái, nhöng chaøng khoâng oaùn haän oâng, cuõng khoâng traùch oâng. Traùi laïi, nghó ñeán thaùi ñoä cuûa Luïc Höông Xuyeân khi bieát raèng Laõo Baù thoaùt khoûi ñaây, Maïnh Tinh Hoàn khoaùi chí baät cöôøi. oOo Gieáng ñaõ bò laáp kín. Luïc Höông Xuyeân tay chaép sau löng, daùng heát söùc töï tin vaø thoaûi maùi, gioáng nhö moät nhaø ñieâu khaéc hoaëc hoïa só myõ maõn thöôûng thöùc kieät taùc cuûa mình môùi hoaøn thaønh. Haén khoaùi traù noùi to: – Khoâng ai coù theå thoaùt ra khoûi gieáng naøy, caû Laõo Baù cuõng khoâng ngoaïi leä. Noùi caùch khaùc, ñaây laø naám moà cuûa Laõo Baù vaø Maïnh Tinh Hoàn. Haén cöôøi noùi theâm: – Duø sao Laõo Baù cuõng coù söï an uûi. Coù moät teân baèng höõu beân caïnh luùc laâm chung cuøng veà chín suoái, laïi chuaån bò saün moä ñòa cho mình töø tröôùc, nhö theá coøn mong gì hôn nöõa? Hieån nhieân luùc naøy haén coù raát nhieàu lyù do ñeå cöôøi. Cöøu ñòch ñeàu ñaõ bò tieâu dieät, baây giôø coù theå tieán tôùi muïc ñích heát söùc deã daøng, khoâng gì ngaên caûn ñöôïc, chæ vieäc vôùi tay ra maø caàm laáy. Tröôùc maët haén baây giôø ñaõ hieän leân vinh quang voâ taän, quyeàn löïc voâ bieân, taøi saûn khoâng ai keå xieát. 471 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 472 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Chæ coøn coù vieäc höôûng thuï vaø ra leänh. Vaäy baây giôø khoâng cöôøi thì chôø ñeán luùc naøo môùi cöôøi nöõa? Cao laõo ñaïi nhìn haén hoài laâu, khoâng bieát trong loøng thò ñang khaâm phuïc, ngöôõng moä hay ghen tò? Luïc Höông Xuyeân chôït hoûi: – Coù phaûi coâ thaáy luùc naøy ta raát deã coi? Cao laõo ñaïi gaät ñaàu: – Ñöông nhieân deã coi. Ngöôøi thaønh coâng bao giôø cuõng deã coi. Ngöôi laø ngöôøi thaønh coâng. – Nhöng ta laïi cho raèng coâ ghen tò vôùi ta. Cao laõo ñaïi nhoeûn mieäng cöôøi, thuù nhaän: – Quaû thaät ta coù chuùt ghen tò, nhöng chæ moät chuùt thoâi. Coøn laïi ñeàu laø söï khaâm phuïc. Luïc Höông Xuyeân chôït thôû daøi noùi: – Giaù nhö coâ bieát ñöôïc raèng thaønh coâng naøy cuûa ta phaûi traû giaù nhö theá naøo... Coù leõ khi ñoù coâ seõ khoâng khaâm phuïc ta nhö theá nöõa... Cao laõo ñaïi nhaùy maét noùi: – Ngöôi ñaõ phaûi traû giaù theá naøo? Ngöôi khoâng heà ñoå maùu, thaäm chí khoâng maát moät gioït moà hoâi. Keû phaûi ñoå moà hoâi vaø maùu laø ngöôøi khaùc! – Khoâng sai! Keû ñoå maùu vaø moà hoâi laø ngöôøi khaùc chöù khoâng phaûi ta. Nhöng coâ coù bieát möôøi maáy naêm nay, ta ñaõ phaûi soáng tuûi nhuïc theá naøo khoâng? Cao laõo ñaïi chì chieát: – Tuûi nhuïc! Ta bieát raèng möôøi maáy naêm nay ngöôi soáng trong nhung luïa khoâng thieáu thoán thöù gì. Luïc Höông Xuyeân noùi: – Cho duø theá nhöng khoâng luùc naøo ñöôïc yeân oån. Nhieàu khi aên khoâng nuoát noåi, nhieàu ñeâm khoâng nguû troïn giaác, thöôøng bò aùc moäng aùm aûnh... – Nhöng ñoù laø do ngöôi. Vì sao laïi nhö theá? – Vì luùc naøo ta cuõng lo laéng. Lo sôï raèng baát cöù luùc naøo aâm möu cuûa ta cuõng bò phaùt hieän. Lo bí maät cuûa ta bò vaïch traàn. Ñuùng laø aên khoâng ngon, nguû khoâng yeân. Cao laõo ñaïi thôû daøi noùi: – Thì ra laøm haïi ngöôøi khaùc chaúng phaûi laø vieäc deã chòu gì cho laém. Luïc Höông Xuyeân trô traùo traû lôøi: – Chöù sao! Tuy vaäy so vôùi ngöôøi bò haïi coøn deã chòu hôn moät chuùt. – Vaäy thì baây giôø ngöôi coøn töùc giaän noãi gì cô chöù? 472 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 473 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Luïc Höông Xuyeân laéc ñaàu: – Ta khoâng töùc giaän, chæ hôi aân haän maø thoâi. Cao laõo ñaïi hoûi: – Ngöôi aân haän gì? Luïc Höông Xuyeân nhìn chaêm chaêm vaøo mieäng gieáng ñaõ bò laáp kín, traû lôøi: – Ta aân haän raèng chöa ñöôïc taän maét troâng thaáy thi haøi cuûa Toân Ngoïc Baù hoaëc thuû caáp cuûa haén. Boãng nhieân haén quay phaét laïi khi troâng thaáy coù moät ngöôøi töø ngoaøi töôøng vieän ñang chaïy veà phía mình. Luïc Höông Xuyeân nhaän ra ngay ñoù laø Vu Hoaèng, moät teân tieåu ñaàu muïc trong soá 146 teâ thuû haï ñöôïc phaùi ñeán ñaây canh giöõ. Luïc Höông Xuyeân maët sa saàm, chôø Vu Hoaèng ñeán gaàn lieàn xaüng gioïng hoûi: – Ta baûo ngöôi giöõ beân ngoaøi töôøng vieän, taïi sao laïi vaøo ñaây laøm gì? Caû lôøi noùi vaø veû maët haén laïnh luøng ñeán noãi Vu Hoaèng thaáy maùu nhö ñoâng cöùng laïi. Coù leõ coøn ñaùng sôï hôn caû Laõo Baù. Vu Hoaèng sôï haõi caém maët xuoáng gaàn saùt ñaát töôûng chöøng nhö saép ngaõ, run gioïng noùi: – Baåm... thuoäc haï voán khoâng khoûi vò trí... chæ vì coù ngöôøi ñöa tin tôùi... baûo raèng coù caáp söï caàn giao ngay taän tay bang chuû. Laõo Baù xöa nay chöa bao giôø ñeå thuoäc haï xöng mình laø bang chuû hoaëc baûo chuû hay moät chöùc danh gì, chæ thích ñöôïc ngöôøi khaùc coi mình nhö baèng höõu vaø thuoäc haï goïi baèng caùi teân thaân maät laø Laõo Baù. Tuy theá moïi ngöôøi vaãn toân troïng oâng nhö chuû nhaân. Nhöng Luïc Höông Xuyeân laïi thích mình ñöôïc toân xöng nhö bang chuû. Haén cho raèng danh vò ñoù töôïng tröng cho ñòa vò hieån haùch vaø quyeàn löïc voâ bieân. Nghe teân thuoäc haï baåm xong, haén lieàn hoûi: – Thö ñaâu? Vu Hoaèng voäi vaøng cung kính trình thö leân. Ñoù laø moät phong thö moûng bình thöôøng khoâng coù gì ñaëc bieät. Beân ngoaøi khoâng vieát chöõ naøo. Sau khi ñeå teân thuoäc haï kieåm tra kyõ löôõng vaø xaùc ñònh khoâng coù taåm ñoäc roài, Luïc Höông Xuyeân môùi thaän troïng boùc ra. Trong thö khoâng coù maûnh giaáy naøo, tuy vaäy chaúng phaûi hoaøn toaøn khoâng coù 473 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 13. 474 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG gì. Beân trong phong bì coù maáy muõi ngaân chaâm chæ nhoû baèng sôïi loâng traâu. Luïc Höông Xuyeân nhaän ra ngay ñoù laø Thaát tinh chaâm, aùm khí ñoäc moân cuûa mình. Hôn nöõa ñoù chính laø baûy muõi chaâm maø chæ maáy ngaøy tröôùc haén ñaõ töï tay phoùng vaøo löng Laõo Baù. Bôûi vì thöù aùm khí ñoäc moân ñoù xöa nay haén chæ söû duïng coù moät laàn! Theá maø baây giôø nhöõng muõi ngaân chaâm ñoù trôû laïi naèm trong tay haén. Luïc Höông Xuyeân chôït thaáy moät côn laïnh chaïy doïc soáng löng, töùc giaän gaøo leân: – Ngöôøi ñöa thö ñaâu? Vu Hoaèng sôï haõi traû lôøi: – Coøn chôø ôû beân ngoaøi. Haén chöa kòp noùi xong caâu thì ñaõ thaáy Luïc Höông Xuyeân nhuùn mình lao vuùt ñi. Haàu nhö cuøng luùc ñoù, Vu Hoaèng coøn nghe beân ngoaøi töôøng vieän, phía traïm phuïc kích cuûa mình coù tieáng la thaûm. oOo Nhöõng traïm mai phuïc ôû beân ngoaøi ñöôïc caét ñaët ba ngöôøi laøm thaønh moät toå. Trong ba ngöôøi ñoù, moät teân laø haûo thuû duïng ñao, moät teân cung thuû vaø moät teân söû duïng caâu lieâm. Vu Hoaèng laø ñaàu muïc trong toå chuyeân duøng ñao. Haén nhaän ra tieáng la thaûm ñoù laø cuûa ñoàng boïn, nhöng tieáng la nhö bò ngheïn laïi trong coå hoïng. Ñöông nhieân Luïc Höông Xuyeân cuõng nghe thaáy. Khi haén môùi vöôït qua töôøng thì phaùt hieän thaáy coù moät nhaân aûnh caùch ñoù maáy tröôïng ñang lao ñi. Tuy ñoaùn chaéc raèng ñoù chính laø ngöôøi ñöa thö, nhöng Luïc Höông Xuyeân khoâng ñuoåi theo, traùi laïi coøn ruït ngöôøi laïi sau böùc töôøng. ÔÛ chaân töôøng coù moät chieác cung gaõy vaø moät chieác caâu lieâm bò beû thaønh ba ñoaïn. Caùch ñoù khoâng xa, hai teân haùn töû naèm ngay ngaén beân nhau giöõa vuõng maùu, hình nhö ñeàu bò cheùm ngang coå. Laàn naøy nhöõng ngöôøi maø Luïc Höông Xuyeân boá trí ôû ñaây tuy khoâng theå noùi laø cao thuû voõ laâm nhöng khoâng coù teân naøo voõ coâng vaøo haïng keùm. Theá maø ngöôøi ñöa thö chæ trong chôùp maét ñaõ gieát cheát caû hai roài ñöôøng hoaøng 474 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 14. 475 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ruùt ñi, hieån nhieân nhaân vaät ñoù khoâng phaûi taàm thöôøng. Luïc Höông Xuyeân ngöng muïc nhìn vaøo boùng toái, ñoät nhieân trong maét loä roõ noãi khieáp sôï. Haén khoâng ñuoåi theo, chaéc laø vì sôï nhaân vaät thaàn bí kia ñang ñôïi mình ñaâu ñoù trong ñeâm toái. Hoài laâu, Luïc Höông Xuyeân môùi laáy laïi saéc thaùi bình tónh. Cao laõo ñaïi cuõng ñaõ tôùi nôi, ñöa maét khieáp sôï quan saùt hieän tröôøng, moät luùc môùi hoûi: – Keû ñöa thö laø ai? Luïc Höông Xuyeân laéc ñaàu khoâng ñaùp. Cao laõo ñaïi laïi hoûi: – Trong thö coù gì vaäy? Luïc Höông Xuyeân xoøe baøn tay ra, phong thö bò gaäp laïi duoãi thaúng daàn, cuoái cuøng hieän roõ maáy muõi ngaân chaâm. Cao laõo ñaïi nhíu maøy hoûi: – Ñoù laø caùi gì vaäy? Luïc Höông Xuyeân ñaùp: – Ñoù laø Thaát tinh chaâm maø ta ñaõ duøng. – Coù phaûi laø aùm khí ñoäc moân cuûa ngöôi khoâng? – Khoâng sai. Cao laõo ñaïi ngôø vöïc hoûi: – Ñaõ laø aùm khí maø ngöôi thöôøng duøng thì coù gì ñaëc bieät maø toû ra kinh dò ñeán theá? Luïc Höông Xuyeân naém baøn tay laïi, traàm gioïng: – Nhöng baûy muõi chaâm naøy ñaùng leõ coøn naèm treân löng Toân Ngoïc Baù! Cao laõo ñaïi nghe noùi bieán saéc, töôûng chöøng hôi thôû cuõng taéc ngheïn laïi. Laõo Baù ñaõ bò choân soáng döôùi ñaùy gieáng, taïi sao aùm khí caém treân mình oâng ta laïi trôû veà tay Luïc Höông Xuyeân ñöôïc? Hoài laâu, Cao laõo ñaïi môùi göôïng heát söùc noùi: – Chaúng leõ laõo ta khoâng coøn ôû döôùi gieáng nöõa? Luïc Höông Xuyeân nghieán raêng, gaät ñaàu. Cao laõo ñaïi hoûi tieáp: – Nhöng... duø laõo ta ñaõ chaïy thoaùt khoûi gieáng, vì sao laïi ñöa nhöõng thöù aùm khí naøy tôùi ñaây? Laøm nhö vaäy coù yù gì? 475 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 15. 476 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Trong boùng toái, troâng saéc maët Luïc Höông Xuyeân nhôït nhaït nhö tôø giaáy. Phaûi moät hoài laâu, haén môùi naëng neà noùi: – Ta hieåu yù haén. Cao laõo ñaïi voäi hoûi: – YÙ theá naøo? Luïc Höông Xuyeân giaûi thích: – Haén muoán baùo cho ta bieát raèng mình chöa cheát, hôn nöõa baát cöù luùc naøo cuõng coù theå trôû laïi tìm ta! Cao laõo ñaïi toû ra khoâng hieåu: – Vì sao laõo ta laøm ñieàu ñoù ñeå ngöôi theâm ñeà phoøng? Neáu ngöôi tin raèng laõo ta ñaõ cheát, khi ñoù laõo thöøa cô aùm toaùn ngöôi chaúng deã daøng hôn sao? – Chính haén ñang muoán ta moïi luùc moïi nôi ñeàu phaûi ñeà phoøng haén nhaèm laøm ta lo laéng vaø sôï haõi. Muïc ñích haén muoán ta cheát nhöng khoâng ñöôïc cheát deã daøng. Roài haén chôït cöôøi noùi theâm: – Ta khoâng bao giôø maéc löøa haén ñaâu! Khoâng bao giôø! Tuy cöôøi nhöng Luïc Höông Xuyeân khoâng giaáu ñöôïc noãi sôï haõi. Cao laõo ñaïi nhìn veà phía xa, thì thaàm: – Neáu laõo ta trôû laïi thì khoâng chæ tìm moät mình ngöôi thoâi ñaâu! Luïc Höông Xuyeân gaät ñaàu laëp laïi: – Phaûi! Haén khoâng chæ tìm moät mình ta. Cao laõo ñaïi quay nhìn Luïc Höông Xuyeân, ñoät nhieân caàm chaët laáy tay haén. Hai baøn tay giaù laïnh giöõ chaët laáy nhau, nhö theå nhôø ñoù maø taêng theâm can ñaûm vaø nghò löïc. Hai keû ñoù xöa nay chöa bao giôø toû ra thaân thieát vôùi nhau nhö vaäy. Nhöng luùc naøy, trong noãi khieáp sôï, chuùng khoâng theå khoâng keát hôïp laïi thaønh moät khoái. oOo Vieät Kieám © 1997 – 2003 476 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2