Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 31

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

52
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu tình hồ điệp kiếm - tập 31', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 31

 1. 493 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Ba Möôi Moát NHAÂN VAÄT BÍ AÅN kim. N göôøi vöøa xuaát hieän coù ñoâi maét raát nhoû nhöng saùng loùng laùnh nhö hai muõi OÂng ta tuoåi ñaõ treân nguõ tuaàn, ngöôøi to beùo, maët troøn quay, caû khi thôû daøi cuõng coù veû töôi cöôøi. Coù leõ khi gieát ngöôøi, laõo ta cuõng coù boä maët töôi cöôøi nhö vaäy. Ngöôøi ñoù noåi boàng beành treân maët nöôùc, gioáng nhö khoâng coù chuùt troïng löôïng naøo. Maïnh Tinh Hoàn chöa töøng gaëp ai coù thuûy tính tuyeät dieäu nhö theá, buoät mieäng hoûi: – OÂng laø ai? Ngöôøi kia cöôøi ñaùp: – Ngöôi khoâng bieát ta, theá maø ta laïi bieát ngöôi ñaáy! Maïnh Tinh Hoàn ngaïc nhieân hoûi: – OÂng bieát toâi ö? – Sao khoâng? Ngöôi teân laø Maïnh Tinh Hoàn, nghe ñoàn raèng ngöôi laø keû thích khaùch laïnh luøng taøn khoác nhaát treân giang hoà trong hôn möôøi naêm qua, vaø ngöôi cuõng raát bieát caùch gieát ngöôøi. Nhöng hoâm nay ngöôi laïi laøm ta thaát voïng! OÂng ta laéc ñaàu, thôû daøi tieáng nöõa roài laåm baåm nhö noùi vôùi mình: – Moät thích khaùch thaønh danh, cho duø muoán cuøng ngöôøi khaùc lieàu maïng, chí ít cuõng neân giöõ vöõng khí ñoä uy danh cuûa mình, chöù laøm sao laïi caén xeù nhö loaøi lang soùi vaäy? Maïnh Tinh Hoàn chaêm chuù nhìn ngöôøi môùi ñeán hoài laâu roài chôït noùi: – OÂng nhaän ra toâi, toâi cuõng nhaän ra oâng! Ngöôøi kia hoûi: – Thaät ö? Maïnh Tinh Hoàn bình tónh ñaùp: – OÂng hoï Dòch, teân laø Tieàm Long. Nghe noùi raèng suoát ba chuïc naêm nay trong giang hoà oâng laø ngöôøi coù thuûy coâng tinh dieäu nhaát, voõ coâng cuõng vaøo haøng uyeân thaâm nhaát. Ngöôøi kia cöôøi to noùi: 493 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 494 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Quaû nhieân ngöôi coù bieát veà ta thaät! Maïnh Tinh Hoàn noùi tieáp: – Nhöng oâng laïi laøm toâi thaát voïng. Dòch Tieàm Long hoûi: – Vì sao? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Vì oâng tröôùc ñaây voán laø baèng höõu chí coát cuûa Laõo Baù. Nhöng luùc oâng ta gaëp khoán caûnh hieåm ngheøo nhaát, oâng ñaõ baùn ñöùng Laõo Baù. Dòch Tieàm Long tröøng maét quaùt: – Ai baûo ta baùn ñöùng Laõo Baù? Chaúng qua ta chæ khoâng muoán gaëp haén maø thoâi. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Vì sao theá? – Bôûi vì chæ caàn gaëp Laõo Baù, haén nhaát ñònh seõ baét ta lieàu maïng cho mình. Maïnh Tinh Hoàn cöôøi nhaït hoûi: – Bôûi theá maø oâng chuoàn thaúng chöù gì? Dòch Tieàm Long khoâng giaän maø cöôøi ñaùp: – Luùc naøy maø khoâng chuoàn thì coøn chôø luùc naøo nöõa. Laõo thöøa nhaän moät caùch thoaûi maùi, gioáng nhö ñoù laø moät vieäc nghóa cöû naøo vaäy. Maïnh Tinh Hoàn bóu moâi noùi: – Raát toát! Quaû laø nghóa khí! Quaû laø höõu haûo! Dòch Tieàm Long laéc ñaàu: – Ta khoâng theå doác heát taâm löïc vì baèng höõu ñöôïc. Laõo Baù yû vaøo ta vì ta laø moät tay laõo luyeän giang hoà. Laõo luyeän ôû ñaây coù nghóa laø khoâng quaù nghóa khí, khoâng quaù baän taâm nhöng cuõng ñöøng baïc beõo quaù. Maïnh Tinh Hoàn cöôøi nhaït: – Neáu vaäy oâng quaû laø moät chuaån möïc veà baäc giang hoà laõo luyeän! Dòch Tieàm Long chôït thôû daøi noùi: – Ta cuõng bieát ngöôi coi thöôøng ta. Nhöng ngöôi coù bieát ta coù bao nhieâu nhi töû khoâng? Bao nhieâu vôï khoâng? Roài khoâng chôø Maïnh Tinh Hoàn traû lôøi, tieáp luoân: – Ta coù möôøi baûy vôï, ba möôi taùm nhi töû. Ñoù laø chöa tính con gaùi. Ngöôi xem ta coøn coù theå lieàu mình vì ngöôøi khaùc khoâng? Neáu ta cheát thì ai seõ nuoâi döôõng 494 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 495 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG soá coâ nhi quaû phuï ñoù? Maïnh Tinh Hoàn nín laëng. Chaøng khoâng muoán ñoái ñaùp vôùi haïng ngöôøi ñoù nöõa. Ñeå ñoái phoù vôùi haïng ngöôøi naøy thì duøng naém ñaám toát hôn lôøi noùi. Nhöng luùc naøy chaøng khoâng ñuû söùc, caàn tranh thuû thôøi gian ñeå khoâi phuïc laïi chaân löïc. Maëc duø tranh luaän laø voâ ích, thaäm chí laøm chaøng chaùn gheùt vaø töùc giaän nhöng muoán tranh thuû thôøi gian neân khoâng coøn caùch naøo khaùc ngoaøi tranh luaän. Bôûi theá Maïnh Tinh Hoàn coá ghìm söï gheâ tôûm ñeå nghe tieáp, noùi tieáp. Cuõng may raèng hình nhö Dòch Tieàm Long laø ngöôøi raát thích noùi chuyeän. Maïnh Tinh Hoàn laïi hoûi: – OÂng ñaõ chuoàn sao coøn trôû laïi ñaây? Dòch Tieàm Long ñaùp: – Thöù nhaát, ta bieát Laõo Baù khoâng ñuû khaû naêng baét ngöôøi khaùc lieàu maïng vì mình nöõa. Thöù hai, ta ñang caàn tieàn! Maïnh Tinh Hoàn thoát leân: – OÂng caàn tieàn? Dòch Tieàm Long laïi buoâng tieáng thôû daøi, cöôøi khoå noùi: – Trong nhaø chuùng ta coù quaù nhieàu mieäng aên. Tieâu tieàn cuõng khoâng ít. Baát kyø ai muoán nuoâi soáng caû ñaïi gia ñình nhö chuùng ta ñeàu khoâng phaûi deã daøng. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – OÂng ñònh tìm ai ñeå vay tieàn? – Tìm baát kyø ai chòu cho ta vay. OÂng ta chôït nhaùy nhaùy maét hoûi: – Ngöôi coù tieàn khoâng? Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu: – Khoâng! Dòch Tieàm Long thaát voïng thôû daøi: – Neáu theù thì ta ñaønh tìm ngöôøi khaùc vaäy! Maïnh Tinh Hoàn noùi: – Maëc duø toâi khoâng coù tieàn, nhöng laïi coù theå nghó ra caùch giuùp oâng tìm ñöôïc tieàn. Dòch Tieàm Long quan taâm hoûi: – Caùch gì vaäy? Maïnh Tinh Hoàn nhìn Luïc Höông Xuyeân roài traû lôøi: 495 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 496 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Teân naøy coù raát nhieàu tieàn. Chæ caàn oâng gieát haén, luùc ñoù taát caû tieàn cuûa haén seõ thaønh cuûa oâng. Dòch Tieàm Long voã tay cöôøi lôùn: – Hoâ hoâ! Hay tuyeät! Ñuùng thaät! Quaû nhieân ñoù laø moät bieän phaùp toát. Luïc Höông Xuyeân töø ñaàu khoâng tham gia vaøo caâu chuyeän maø chæ ñöùng beân cöôøi khaûy. Nghe tôùi ñoù, haén chôït chen lôøi: – Bieän phaùp naøy coù moät ñieåm khoâng oån! Dòch Tieàm Long nhíu ñoâi maøy lô thô hoûi: – Ñieåm naøo khoâng oån? Luïc Höông Xuyeân ñaùp: – Tuy toâi coù raát nhieàu tieàn, nhöng khoâng ai bieát toâi caát tieàn ôû ñaâu. – Ta coù theå tìm. – Toâi daùm ñaùnh cuoäc raèng oâng khoâng bao giôø coù theå tìm ra ñöôïc. Haén cöôøi noùi theâm: – Nhöng chæ caàn oâng gieát Maïnh Tinh Hoàn, toâi seõ chia cho oâng moät nöûa soá tieàn mình coù. Dòch Tieàm Long hoûi: – Chæ moät nöûa thoâi ö? – Moät nöûa coøn toát hôn laø khoâng coù gì. Dòch Tieàm Long laåm baåm gaät ñaàu: – Ñuùng theá! Duø moät xu vaãn toát hôn laø khoâng coù. Roài oâng ta quay sang Maïnh Tinh Hoàn, giöõ nguyeân nuï cöôøi noùi: – Xem ra muoán coù tieàn ta ñaønh phaûi gieát ngöôi! Maïnh Tinh Hoàn thong thaû gaät ñaàu ñaùp: – Quaû laø oâng chæ coøn caùch gieát toâi. Dòch Tieàm Long tieáp: – Khi coù tieàn roài, ta seõ mua cho ngöôi moät coã quan taøi thaät toát. – Xin ña taï! Dòch Tieàm Long hoûi: – Ngöôi coøn muoán noùi gì nöõa khoâng? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: 496 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 497 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Chæ moät caâu thoâi! – Vaäy thì noùi ñi. Ta raát thích nghe ngöôøi khaùc traêng troái. Thoâng thöôøng nhöõng lôøi ñoù raát coù lyù. Ngöôøi ta noùi raèng con ngöôøi saép cheát tieáng noùi khoân ngoan maø. Naøo noùi ñi! Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Toâi khuyeân oâng raèng: khi tieàn coøn chöa ñöôïc boû vaøo tuùi mình thì chöa theå goïi ñoù laø tieàn. Dòch Tieàm Long voã tay khen: – Ñuùng laém! Quaû thaät raát coù lyù. Maïnh Tinh Hoàn noùi tieáp: – Nhieàu ngöôøi khi gaëp keû hoûi vay tieàn, haén thöôøng cho moät ñao vaøo löng. Dòch Tieàm Long môû to maét hoûi: – Theá ö? Neáu vaäy thì ñaùng sôï thaät. Ta tuy ñaõ nhieàu naêm khoâng caàm ñao, nhöng vaãn coøn nhôù ñöôïc tình caûnh khoù chòu nhö theá naøo khi bò dí ñao vaøo löng. Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Chính theá! Chaúng deã chòu chuùt naøo ñaâu. Ñaëc bieät laø oâng. Nhöõng ngöôøi beùo nhö oâng seõ chaûy raát nhieàu maùu. Dòch Tieàm Long chôït laéc ñaàu quaày quaäy noùi: – Khoâng ñöôïc! Ta sôï chaûy maùu laém! Roài quay sang Luïc Höông Xuyeân: – Tieåu Luïc! Ta xem ra cuoäc thöông löôïng cuûa chuùng ta vaäy laø khoâng thaønh roài! Luïc Höông Xuyeân laúng laëng nghe, maét khoâng heà loä chuùt bieåu caûm naøo. Ñeán luùc naøy haén môùi cöôøi khaûy noùi: – Gaân coát toâi ñaõ bò gaõy ba boán choã, mieäng muõi laïi bò ñaäp vôõ caû. OÂng gieát haén xong coøn lo gì toâi khoâng traû tieàn? Dòch Tieàm Long traàm ngaâm noùi: – Phaûi roài... Ta sôï gì chöù? Nhöng ñeå an toaøn, chuùng ta haõy thoûa thuaän theá naøy: Ngöôi cöù ñi laáy tieàn laïi ñaây. Traû tieàn xong, ta seõ gieát haén. Theá laø soøng phaúng. Ta xöa nay haønh söï vaãn theo phöông chaâm: caån taéc voâ aùy naùy. Luïc Höông Xuyeân gaät ñaàu: – Theá cuõng ñöôïc! Maïnh Tinh Hoàn chôït keâu leân: – Khoâng ñöôïc! 497 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 498 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Dòch Tieàm Long hoûi: – Taïi sao khoâng ñöôïc? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Sau khi haén ñi khoûi ñaây roài, haøng traêm daëm quanh ñaây seõ laø thieân haï cuûa haén. Dòch Tieàm Long chôït tröøng maét noùi: – Teân hoï Maïnh! Coù veû nhö ngöôi coøn chöa hieåu luaät. – Luaät theá naøo? – ÔÛ ñaây ta laø laõo ñaïi. Ta noùi ñöôïc laø ñöôïc, caên baûn ngöôi khoâng ñöôïc tham gia vaøo. Ta ñaâu daïi ñeå haén ñi moät mình? Maïnh Tinh Hoàn phaûn ñoái: – ÔÛ ñaây oâng laø laõo ñaïi. Nhöng khi leân khoûi gieáng thì khoâng nhö theá nöõa! Dòch Tieàm Long noùi: – Coù laõo ñaïi hay khoâng cuõng chaúng quan heä laém. Khi coù tieàn, ta duø laøm chaùu haén cuõng ñöôïc. Maïnh Tinh Hoàn noùi: – Thoâi ñöôïc, toâi cuõng coù tieàn. Toâi seõ cho oâng! Döùt lôøi, chaøng lao vuùt leân gioáng nhö lao tôùi cuøng Dòch Tieàm Long ñeå lieàu maïng, nhöng giöõa chöøng laïi ñoåi theá boå vaøo Luïc Höông Xuyeân. Ngöôøi maø chaøng muoán ñoái phoù laø Luïc Höông Xuyeân, khoâng phaûi Dòch Tieàm Long hoaëc baát kyø ai khaùc. Quyeát taâm cuûa Maïnh Tinh Hoàn tröôùc sau nhö moät, duø phaûi cheá, chaøng cuõng baét Luïc Höông Xuyeân phaûi cheát theo mình. Chæ tieác raèng Luïc Höông Xuyeân ñaõ ñeà phoøng tröôùc haønh ñoäng naøy. Haén khoâng muoán ñoåi maïng vôùi Maïnh Tinh Hoàn, cuõng khoâng muoán laèng nhaèng vôùi Dòch Tieàm Long, chæ mong sao sôùm thoaùt khoûi nôi quyû quaùi naøy. Bôûi theá vöøa thaáy Maïnh Tinh Hoàn lao ra, Luïc Höông Xuyeân cuõng nhaûy toøm xuoáng hoà nöôùc. Nöôùc hoà laïnh ngaét, nhöng ñieàu ñoù chæ laøm cho ngöôøi ta tænh taùo theâm. Luïc Höông Xuyeân tính chính xaùc raèng Maïnh Tinh Hoàn chaäm hôn vaø khoâng laøm gì ñöôïc nöõa, coøn Dòch Tieàm Long chaéc khoâng ngaên caûn. Hình nhö coù ai ñoù choäp laáy chaân haén, nhöng Luïc Höông Xuyeân luùc ñoù ñaõ tôùi thuûy ñaïo heïp thoâng qua mieäng gieáng. Haén chæ caàn baùm hai tay vaøo khuùc ngoaët ñaïp maïnh chaân ñaõ tuoät khoûi baøn tay kia. Haén laën ngöôïc leân vaø ngoi ñöôïc leân maët gieáng vaø môû maét ra ñaõ thaáy nhöõng 498 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 499 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG vì sao laáp laùnh. Nhöõng vì sao luùc naøy ñaùng yeâu kyø laï. Luïc Höông Xuyeân ñaõ tính thaàm raèng rôøi khoûi nôi quyû quaùi naøy, chaúng bao giôø coøn trôû laïi nöõa. Nöôùc ngaám vaøo ngöôøi, laïi theâm gioù thoåi vaøo laïnh ngaét khieán nhöõng choã gaân coát bò gaõy ñau khoâng chòu noåi. Nhöng Luïc Höông Xuyeân khoâng löu taâm ñeán nhöõng veát thöông vaø cuõng khoâng löu taâm ñeán baát cöù ñieàu gì. Baây giôø haén ñaõ laø chuùa teå. Cao laõo ñaïi khoâng coøn chôø haén vì chaúng thaáy boùng daùng ai quanh mieäng gieáng caû. Luïc Höông Xuyeân ruûa thaàm: – Ñuùng laø khoâng sao tin ñöôïc vaøo nöõ nhaân. Haén boáng nghieán raêng quaùt: – Ngöôøi ñaâu? Baây giôø baát cöù lôøi naøo töø mieäng Luïc Höông Xuyeân phaùt ra ñeàu laø meänh leänh. Trong boùng ñeâm laäp töùc coù ngöôøi lao tôùi. Luïc Höông Xuyeân nhaän ra Vu Hoaèng, teân tieåu ñaàu muïc trung thaønh cuûa haén. Keû naøo caøng trung thaønh vôùi ngöôi, ngöôi caøng khoâng ñöôïc toû ra khaùch khí vôùi haén. Bôûi vì neáu muoán haén vónh vieãn trung thaønh vôùi mình thì phaûi ñeå haén sôï mình. Ñoù khoâng phaûi laø nguyeân taéc cuûa Laõo Baù maø laø nguyeân taéc cuûa Luïc Höông Xuyeân. Baây giôø haén daàn daàn nhaän roõ raèng nguyeân taéc cuûa mình chaúng nhöõng coù lyù hôn maø coøn hieäu quaû hôn nguyeân taéc cuûa Laõo Baù. Vì theá haén nghieâm gioïng hoûi: – Nhöõng ngöôøi khaùc vöøa ñöôïc boå sung vaøo toå mai phuïc cuûa ngöôi ñaâu caû? Vu Hoaèng cuùi xuoáng gaàn saùt ñaát vôùi daùng veû voâ cuøng sôï haõi, run gioïng ñaùp: – Taát caû huynh ñeä ñeàu giöõ vò trí phoøng thuû cuûa mình, khoâng ai daùm rôøi moät böôùc. Luïc Höông Xuyeân cöôøi nhaït: – Caùc ngöôi ñaõ phoøng veä raát toát... Chöa döùt lôøi, ñoät nhieân haén giang tay taùt thaúng vaøo maët Vu Hoaèng, gaàm leân: – Ta hoûi ngöôi, ñaõ khoâng coù ai rôøi boû vò trí, taïi sao Dòch Tieàm Long tôùi ñaây 499 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 500 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ñöôïc? Vu Hoaèng tay böng maù, ñau ñôùn noùi: – Khoâng coù ai tôùi ñaây caû. Thuoäc haï chæ thaáy Cao laõo ñaïi rôøi khoûi ñaây thoâi. Luïc Höông Xuyeân caøng giaän, quaùt: – Ai baûo caùc ngöôi ñeå noù ñi? Vu Hoaèng dôû khoùc dôû cöôøi ñaùp: – Cao laõo ñaïi... laø baèng höõu cuûa bang chuû. Baø aáy muoán ñi... khoâng ai daùm ngaên caûn. Luïc Höông Xuyeân töùc ñaày ruoät nhöng coá ghìm laïi. Haén thaáy baây giôø khoâng phaûi luùc ra oai maø coøn nhieàu vieäc khaùc phaûi laøm, lieàn vung tay hoûi: – Boïn cung thuû ñaâu? Haõy truyeàn leänh ñeán boá trí ôû mieäng gieáng. Thaáy ai xuaát hieän laø tieâu dieät ngay. Luïc Höông Xuyeân tin raèng meänh leänh cuûa mình coøn hieäu löïc hôn caû meänh leänh cuûa Laõo Baù. Nhöng coù veû laàn naøy khoâng phaûi theá. Bôûi vì khoâng thaáy cung thuû naøo xuaát hieän, cuõng khoâng coù teân thuû haï naøo ñeán theo leänh caû. Luïc Höông Xuyeân bieán saéc, bieát ñaõ xaûy ra söï coá voâ cuøng nghieâm troïng. Vöøa luùc ñoù, chôït nghe tieáng cöôøi cuûa Dòch Tieàm Long. Laõo quaùi nhaân naøy khoâng bieát leân ñaây töø luùc naøo, ñang ngoài treân bôø gieáng cöôøi heành heäch hoûi: – Cung thuû cuûa Luïc bang chuû ñaâu caû roài? Sao khoâng thaáy ai ra caû? Hình nhö lôøi cuûa Dòch Tieàm Long môùi laø meänh leänh. Bôûi vì ngay sau ñoù coù tôùi möôøi baûy möôøi taùm boùng ñen lao vuùt tôùi rôi lòch bòch xuoáng ñaát. Coù ñieàu laï laø nhöõng ngöôøi naøy rôi xuoáng xong naèm cöùng ñô khoâng ñoäng ñaäy gì nöõa. Maëc duø cung teân vaãn caàm trong tay nhöng khoâng bao giôø coøn phaùt ñi ñöôïc. Ñuùng laø boïn cung thuû, nhöng chuùng chæ laø nhöõng caùi xaùc khoâng hoàn. Luïc Höông Xuyeân boãng caûm thaáy toaøn thaân laïnh ngaét, chaân nhuõn xuoáng, moà hoâi laïnh toaùt ra. Dòch Tieàm Long nhìn haén, cöôøi hoûi: – Luïc bang chuû, cung thuû cuûa ngöôi tôùi roài. Ngöôi ñònh baûo chuùng laøm gì? Luïc Höông Xuyeân nhö ñaõ hoùa ñaù. Dòch Tieàm Long laïi hoûi: 500 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 501 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Luïc bang chuû coù muoán haï leänh cho boïn ñao thuû vaøo boïn duøng caâu lieâm cuøng ñeán khoâng? Luïc Höông Xuyeân göôïng ñöùng thaúng leân xua tay noùi: – Khoâng caàn! Ñoät nhieân haén caát tieáng cöôøi raát thaân thieát vaø thaønh khaån, ñoåi caùch xöng hoâ: – Leõ ra ñieät nhi neân hieåu roõ raèng Dòch ñaïi thuùc ñaõ tôùi, duø ñieät nhi taêng theâm caû traêm traïm phuïc kích, ñoái vôùi ñaïi thuùc cuõng nhö khoâng. Dòch Tieàm Long nhaùy nhaùy maét, cöôøi to hoûi: – Ta bieán thaønh ñaïi thuùc cuûa ngöôi töø luùc naøo vaäy? Luïc Höông Xuyeân ñaùp: – Dòch ñaïi thuùc xöa nay vaãn ñöôïc ñieät nhi toân kính nhaát. Söï toân kính ñoù... Dòch Tieàm Long ngaét lôøi: – Coøn hôn caû chuù ruoät ngöôi sao? Coù phaûi chính ngöôi ñaõ gieát Luïc Maõn Thieân khoâng? Luïc Höông Xuyeân aáp uùng: – Ñaâu coù... Dòch Tieàm Long xua tay noùi: – Thoâi ñöôïc! Ñoù laø chuyeän rieâng cuûa Luïc gia ngöôi, ta khoâng neân can thieäp. Roài hoûi tieáp: – Coøn Laõo Baù thì sao? Ta coøn nhôù raèng tröôùc ñaây ngöôøi maø ngöôi toân kính nhaát laø Laõo Baù maø? Luïc Höông Xuyeân thôû daøi, cöôøi khoå ñaùp: – Ñuùng laø tröôùc ñaây ñieät nhi raát toân kính oâng aáy, theá nhöng oâng ta... – OÂng ta theá naøo? – Heát chim boû cung, thoû cheát gieát choù. Caâu ñoù chaéc ñaïi thuùc ñaõ nghe? Dòch Tieàm Long gaät ñaàu: – Ta ñaõ nghe. Luïc Höông Xuyeân noùi: – Trong maét Laõo Baù, chuùng toâi chaúng qua chæ laø luõ choù saên. Khi khoâng coøn giaù trò ñeå lôïi duïng nöõa, chæ coøn moät ñöôøng duy nhaát laø cheát. Chính thuùc thuùc cuûa ñieät nhi laø moät ví duï. Dòch Tieàm Long hoûi: – Chính Laõo Baù ñaõ gieát Luïc Maõn Thieân? Luïc Höông Xuyeân voäi vaõ gaät ñaàu: 501 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 502 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Chính theá. Gia thuùc thuùc tính khí hôi coå quaùi moät chuùt neân coù luùc khoâng hôïp vôùi Dòch thuùc thuùc. Nhöng luùc naøo gia thuùc thuùc cuõng toân troïng vaø naâng niu tình baèng höõu chaân chính nhaát trong ñôøi mình. – Theá ö? – Daï! Khi laâm töû, gia thuùc thuùc baûo ñieät nhi noùi laïi vôùi Dòch thuùc thuùc moät caâu... Dòch Tieàm Long hoûi: – Caâu gì? Luïc Höông Xuyeân traû lôøi baèng gioïng theâ löông: – Gia thuùc thuùc töï ví mình laø Haøn Tín, Dòch ñaïi thuùc nhö Tröông Löông, coøn Laõo Baù laø Löu Bang, chæ coù theå cuøng chia hoaïn naïn maø khoâng theå cuøng höôûng phuù quyù. Khi ñaõ ñaït ñöôïc phuù quyù vaø danh voïng roài, Löu Bang sôï baèng höõu chí thieát nhaát cuûa mình cöôùp maát ngoâi. Chæ tieác raèng gia thuùc thuùc hieåu ra ñieàu naøy quaù muoän, neáu khoâng ñaâu coù cheát thaûm bôûi tay Laõo Baù? Dòch Tieàm Long hoûi: – Thì ra ngöôi muoán gieát Laõo Baù chæ vì ñeå phuïc thuø cho Luïc Maõn Thieân? Luïc Höông Xuyeân voäi gaät ñaàu: – Chính theá! Ñieät nhi tin raèng Dòch thuùc thuùc cuõng hieåu raát roõ Laõo Baù, neáu khoâng ñaõ chaúng boû oâng ta maø ñi nhö vaäy. Dòch Tieàm Long nhìn Luïc Höông Xuyeân hoài laâu roài chôït cöôøi hoûi: – Ngöôi coù töï bieát mình khi naøo thì troâng thaät thaø nhaát, ñaùng yeâu nhaát khoâng? Luïc Höông Xuyeân laéc ñaàu. Quaû thaät haén khoâng hieåu yù Dòch Tieàm Long ñònh noùi gì. Dòch Tieàm Long cöôøi noùi: – Ñoù laø khi ngöôi noùi doái. Khi noùi doái troâng ngöôi heát söùc trung thöïc vaø ñaùng meán! Luïc Höông Xuyeân keâu leân: – Sao Dòch ñaïi thuùc laïi noùi theá? Coù bao giôø ñieät nhi daùm noùi doái ñaïi thuùc nöûa lôøi? – Vaäy taát caû nhöõng ñieàu ngöôi vöøa noùi ñeàu hoaøn toaøn ñuùng söï thaät? Luïc Höông Xuyeân khaúng ñònh: – Hoaøn toaøn ñuùng söï thaät! Dòch Tieàm Long noùi: – Nhöng coù ngöôøi laïi khoâng cho nhö theá. Luïc Höông Xuyeân chôùp chôùp maét noùi: 502 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 503 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Xin Dòch thuùc thuùc ñöøng bao giôø tin vaøo teân hoï Maïnh kia. Haén chaúng qua laø moät teân ñaâm thueâ cheùm möôùn, suoát ñôøi chui nhuûi trong boùng toái sôï thaáy maët ngöôøi. Hôn nöõa haén coøn ñöôïc moät con ñieám nuoâi töø nhoû ñeán lôùn. Khoâng ai tin vaøo moät keû nhö theá! Dòch Tieàm Long laéc ñaàu: – Ta khoâng tin Maïnh Tinh Hoàn, cuõng khoâng tin baát cöù ai chæ tröø moät ngöôøi. Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Ai vaäy? Ñoät nhieân coù moät gioïng noùi phaùt ra töø phía sau löng Luïc Höông Xuyeân: – Ta! oOo Vieät Kieám © 1997 – 2003 503 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2