Luyện từ và câu( 27) - LUYỆN TẬP VỀ CÂU HỎI

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
180
lượt xem
19
download

Luyện từ và câu( 27) - LUYỆN TẬP VỀ CÂU HỎI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Biết một số từ nghi vấn và đặt câu với các từ nghi vấn ấy - Biết đặt câu hỏi với các từ nghi vấn đúng, giàu hình ảnh, sáng tạo. - Giấy viết sẵn lời giải bài tập 1 - 2 bảng phụ chép sẵn bài tập 3, bài tập 5 - Gọi 2 học sinh lên bảng, mỗi em đặt 2 câu hỏi. 1 câu để hỏi người khác, 1 câu tự hỏi mình - hỏi học sinh tại chỗ - câu hỏi dùng đẻ làm gì? cho ví dụ - Dấu hiệu để nhận biết câu hỏi? cho ví dụ? Gọi học sinh nhận xét,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu( 27) - LUYỆN TẬP VỀ CÂU HỎI

  1. Luy n t và câu( 27) LUY N T P V CÂU H I I. M c tiêu: - Bi t m t s t nghi v n và t câu v i các t nghi v n y - Bi t t câu h i v i các t nghi v n úng, giàu hình nh, sáng t o. II. dùng d y h c: - Gi y vi t s n l i gi i bài t p 1 - 2 b ng ph chép s n bài t p 3, bài t p 5 III. Các ho t ng d y h c ch y u Ho t d ng c a th y Ho t ng c a trò A. Ki m tra bài cũ - G i 2 h c sinh lên b ng, m i em t 2 câu - 2 h c sinh lên b ng t h i. 1 câu h i ngư i khác, 1 câu t h i mình câu. - h i h c sinh t i ch - câu h i dùng làm gì?
  2. cho ví d - 2 h c sinh tr l i t i ch - D u hi u nh n bi t câu h i? cho ví d ? - H c sinh l ng nghe. G i h c sinh nh n xét, cho i m. B. D y bài m i 1. Gi i thi u bài tr c ti p? Bài h c hôm nay giúp các em luy n t p v câu h i phân bi t câuh i v i nh ng câu không ph i là câu h i. 2. Hư ng d n luy n t p Bài 1. - G i h c sinh c yêu c u và v n d ng - Yêu c u h c sinh th o lu n nhóm ôi, vi t v nháp - 1 h c sinh c. - G i h c sinh phát bi u: - 2 h c sinh cùng bàn th o lu n t Giáo viên h i: Ai có cách t khác? - H c sinh l n lư t t Cho h c sinh nh n xét. câu Giáo viên ch t l i nh ng câu úng. - h c sinh nêu. a) Ai hăng hái nh t và kho nh t?
  3. Hăng hái và kho nh t là ai? b) Chúng em thư ng làm gì trư c gi h c? c) B n c ng như th nào? d) B n tr xóm em hay th di u âu? Bài 2. - G i h c sinh c yêu c u - Yêu c u h c sinh t làm vào v . - G i 2 em lên b ng. - 1 h c sinh c. -Cho h c sinh nh n xét. -Giáo viên ánh giá cho i m. - 2 em t trên b ng. - G i vài em c câu mình t. - H c sinhnh n xét s a ch a ( n u sai) -Giáo viên nh n xét. 5- 7 em c n i ti p Bài 3: - Giáo viên treo b ng ph . - G i h c sinh c n i dung và yêu c u. - Yêu c u h c sinh tìm và vi t t nghi v n vào gi y nháp. - 1 h c sinh c. - G i 1 h c sinh lên b ng ph g ch dư i các - H c sinh tìm t nghi t nghi v n. v n, ghi v nháp.
  4. G i h c sinh nh n xét. - H c sinh nh n xét ch a bài (n u sai) Giáo viên k t lu n l i gi i úng. Có ph i - Không ? Ph i không ? Bài 4: - 1 h c sinh c yêu c u và n i dung. - Yêu c u c l i cacï t nghi v n bài t p 3 và t câu vào v , 1 em t 3 câu. - 1 h c sinh c. - Có ph i- không? Ph i không? à ? G i 2 em lên b ng - H c sinh làm v ( 3 câu) G i h c sinh nh n xét. - 2 em lên b ng. Giáo viên ánh giá chung. - H c sinhnh n xét. G i h c sinh c câu. - H c sinh ti p n i c Bài t p 5: câu c a mình t. - Giáo viên treo b ng ph . - G i h c sinh c yêu c u và n i dung.
  5. Giáo viên g i ý. - 1 h c sinh c. - Th nào là câu h i ? - Trong 5 câu có d u ch m h i, có nh ng - H c sinh nêu. câu là câu h i, nhưng có nh ng câu không ph i là câu h i, chúng ta xem ó là nh ng câu nào? Và không ư c dùng d u ch m h i? - Yêu c u th o lu n nhóm 4 tìm câu tr l i. - H c sinh th o lu n - G i h c sinh phát bi u. tr l i. - H c sinh khác b sung. - H c sinh phát bi u ti p Giáo viên k t lu n câu úng. n i. Câu a, d là câu h i vì chúng dùng h i iieù b n chưa bi t. Câu b,c,e không ph i là câu h i vì: - H c sinh l ng nghe. - Câu b nêu ý ki n ngư i nói. - Câu c, e nêu ý ki n ngh . 3. C ng c d n dò: - Nh n xét ti t h c. - H c sinh nghe. - D n v nhà t 3 câu có t nghi v n nhưng
  6. không ph i là câu h i. Bài sau: Dùng câu h i vào m c ích khác.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản