LUYỆN TỪ VÀ CÂU - CẤU TẠO CỦA TIẾNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
387
lượt xem
33
download

LUYỆN TỪ VÀ CÂU - CẤU TẠO CỦA TIẾNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Nắm được cấu tạo cơ bản ( gồm 3 bộ phận ) của đơn vị tiếng trong Tiếng Việt 2. Biết nhận diện các bộ phận của tiếng, từ đó có khái niệm về bộ phận vần của tiếng nói chung và vần trong thơ nói riêng. - Bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ cấu tạo của tiếng - Bộ chữ cái ghép tiếng( Âm đầu, vần, thanh 3 màu khác nhau ).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TỪ VÀ CÂU - CẤU TẠO CỦA TIẾNG

  1. LUY N T VÀ CÂU C U T O C A TI NG I. M c ích, yêu c u: 1.N m ư c c u t o cơ b n ( g m 3 b ph n ) c a ơn v ti ng trong Ti ng Vi t 2. Bi t nh n di n các b ph n c a ti ng, t ó có khái ni m v b ph n v n c a ti ng nói chung và v n trong thơ nói riêng. II. dùng d y h c - B ng ph v s n sơ c u t o c a ti ng - B ch cái ghép ti ng( Âm u, v n, thanh 3 màu khác nhau ). III. Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1. Ki m tra bài cũ: - Ki m tra v sách HS 2. Bài m I: M u: GV nói v tác d ng c a ti t Luy n t và câu mà HS ã ư c h c t l p 2. Ti t h c s giúp các em m r ng v n
  2. t , bi t cách dùng t , bi t nói thành câu ng n g n Gi i thi u bài m i:Nêu m c ích yêu c u ti t h c. 2.1 Ph n nh n xét : HS c và l n lư t t ng yêu c u trong SGK . - H c sinh c các yêu c u SGK Yêu c u 1 : m s ti ng trong câu t c ng . - HS m s ti ng trong câu. + Cách t ch c ho t ng * Yêu c u HS m th m và sau ó thành ti ng. - HS m th m * Yêu c u 2 : ánh v n ti ng b u và -1-2 HS m thành ti ng. ghi l i cách ánh v n ó. - T t c HS m thành ti ng ( dòng u + GV yêu c u HS dánh v n th m : 6 ti ng, dòng hai 8 ti ng ) + Yêu c u 1 -2 HS ánh v n thành - HS ánh v n th m. ti ng. - 1 HS ánh v n thành ti ng. + Yêu c u c l p ánh v n thành ti ng - T t c HS ánh v n thành tiéng và và ghi vào b ng con. ghi cách vào b ng con : b - âu- bâu- + GV ghi l i k t qu làm vi c c a HS huy n - b u. lên b ng ( dùng ph n màu khác nhau - HS ưa b ng con lên ghi Âm u, v n, thanh) - Yêu c u 3 : Phân tích c u t o c a ti ng b u ( do nh ng b ph n nào t o
  3. thành) Cách t ch c ho t ng : + c l p suy nghĩ tr l i ( có th trao i nhóm ôi ) + Yêu c u HS trình bày k t lu n - Yêu c u : Phân tích c u t o các ti ng - HS trình bày. còn l i. Rút ra nh n xét : Cách t ch c: - Ti ng b u g m ba ph n : GV phân cho HS m i nhóm phân tích 2 ti ng ( GV k theo m u ) Âm u, v n, và thanh. Ti ng Âm V n Thanh u ơi ơi ngang - HS th c hi n nhi m v GV ã giao Thương Th Ương ngang l y l Ây s c cho nhóm nhi m. bí b i s c cùng c ung huy n tuy t uy ngang r ng r ăng huy n khác kh ac s c - i di n các nhóm lên ch a bài gi ng gi ông s c nhưng nh ưng ngang chung ch ung ngang m t m ôt n ng giàn gi an huy n
  4. - Yêu c u HS nh n xét - HS nh n xét, b sung - Yêu c u HS nh c l i : ti ng do nh ng - 1-2 HS nh c l i b ph n nào t o thành - GV t câu h i : + Ti ng nào có các b ph n âm u, Thương, l y, bí, tuy, cùng, r ng khác, v n và thanh. gi ng, nhưng chung, m t giàn . - GV k t lu n : trong m i ti ng, b ph n v n và thanh b t bu c ph i có. B ph n âm u không b t bu c ph i có m t thanh ngang không ánh d , các thanh khác ánh phái trên ho c phái dư i âm chính c a v n. - Cho HS c th m ph n ghi nh . 2.2. Luy n t p : + Bài t p 1 : HS c th m yêu c u c a bài phân tích các b ph n c u t o c a t ng ti ng. Nhi u i u ph l y giá gương - HS c ghi nh 3-4 em c thành ti ng. c l p c th m. Ngư i trong m t nư c thì thương nhau cùng. - GV phân công, m i bàn m t em lên - HS c t m yêu c u bài 1 b ng chia bài t p ( GV k s n m u lên b ng)
  5. + Bài t p 2 : gi i câu - HS làm vi c cl p - Yêu c u 1 HS c yêu c u c a BT. - C l p gi i vào v - HS i chi u k t qu cvà ch m ch a bài. - HS c th m câu , suy nghĩ và tr l i + nguyên là sao trên tr i, b t âm 3. C ng c - d n dò: u là ao, ó là ch sao * GV nh n xét ti t h c,tuyên dương - HS làm bài vào v BT nh ng HS h c t t. - V nhà h c thu c lòng ph n ghi nh SGK * D n: Luy n t p v c u t o c a ti ng
Đồng bộ tài khoản