Lý thuyết quản trị_ Chương 5

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
365
lượt xem
187
download

Lý thuyết quản trị_ Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo môn quản trị học, giáo trình lý thuyết quản trị Chương " Kỹ năng phân quyền giao việc" dành cho sinh viên chuyên ngành quản trị: quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết quản trị_ Chương 5

 1. CHÖÔNG TRÌNH 1
 2. KYÕ NAÊNG PHAÂN QUYEÀN GIAO VIEÄC Nhóm 5 2
 3. THAØNH VIEÂN BUOÅI TOÏA ÑAØM ♦ Nguyeãn T Myõ Ñieåm ♦ Nguyeãn T Thanh Tuù ♦ Huyønh Phi Yeán TS. Nguyeãn Thanh Hoäi ♦ Tröông Bích Phöông ♦ Phaïm T Kim Tuyeán ♦ Nguyeãn T Bích Thuyû ♦ Leâ T Thu Truùc ♦ Vuõ T Thu Vaán ♦ Laâm Ngoïc Thaûo 3
 4. Giao vieäc laø gì? Laø haønh ñoäng giao phoù coâng vieäc cho nhaân vieân döôùi quyeàn vôùi söï tin töôûng ngöôøi ñoù seõ hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao. 4
 5. Phaân quyeàn laø gì? ♦ Phaân quyeàn laø xu höôùng phaân taùn caùc quyeàn ra quyeát ñònh trong moät cô caáu toå chöùc. Noù laø cô sôû cuûa vieäc uyû quyeàn. ♦ Uyû quyeàn laø vieäc taïo cho ngöôøi khaùc quyeàn haønh vaø traùch nhieäm ñeå thöïc hieän moät hoaït ñoäng nhaát ñònh. 5
 6. QUAÙ TRÌNH PQ,GV Phaân loaïi coâng vieäc Phaân tích caàn giao phoù Chæ ñònh Xaùc ñònh ngöôøi coù naêng löïc Höôùng daãn noäi dung Chæ daãn coâng vieäc Kieåm soaùt Giaùm saùt vaø ñoäng vieân Ñaùnh giaù Toång keát vaø ruùt kinh nghieäm 6
 7. Giai ñoaïn ñoaïn naøo cuûa quaù trình phaân quyeàn giao vieäc mang tính quyeát ñònh ñeán hieäu quaû 7
 8. Haõy giao vieäc hôïp lyù ñeå mang laïi lôïi ích cho baïn, nhaân vieân vaø toaøn coâng ty 8
 9. Lôïi ích cuûa phaân quyeàn, giao vieäc hieäu quaû ♦ Tieát kieäm thôøi gian ♦ Taän duïng toái ña nguoàn nhaân söï vaø naâng cao naêng suaát laøm vieäc. ♦ Taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc hoaøn thaønh muïc tieâu. ♦ Khích leä tinh thaàn laøm vieäc cuûa nhaân vieân. ♦ Taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc kieåm tra, giaùm saùt. 9
 10. Ñieàu gì seõ xaûy ra khi PQ, GV khoâng hôïp ??? lyù? 10
 11. -Chaát löôïng coâng vieäc giaûm suùt AÛnh höôûng -Thôøi gian thöïc hieän ñeán coâng vieäc khoâng ñaûm baûo hoaït ñoäng -Tinh thaàn laøm vieäc toaøn coâng ty giaûm suùt,… 11
 12. Khoù khaên trong PQ,GV Khoù Nhaân vieân thieáu kinh khaên nghieäm, nhieät tình, sôï töø traùch nhieäm. phía Nhaân vieân sôï pheâ bình nhaân vaø traùnh vieäc maïo hieåm. vieân: Coâng vieäc ñöôïc giao vöôït quaù khaû naêng. 12
 13. Khoù khaên trong PQ,GV Khoâng ñuû hieåu bieát ñeå Khoù kieåm tra vaø ñieàu haønh coâng khaên vieäc. töø AÙp löïc trong vieäc ñaûm baûo phía tính hôïp lyù vaø hieäu quaû laõnh trong phaân coâng. ñaïo: Khoâng hieåu roõ naêng löïc thöïc söï cuûa töøng nhaân vieân. 13
 14. Nhaø laõnh ñaïo thöôøng maéc phaûi sai laàm gì khi phaân quyeàn, giao vieäc? ♦ Nghi ngôø naêng löïc cuûa nhaân vieân. ♦ Cho raèng giao vieäc seõ phí phaïm thôøi gian. ♦ Lo ngaïi cho ñòa vò cuûa baûn thaân. ♦ Thôø ô vôùi vieäc phaùt trieån naêng löïc nhaân vieân. 14
 15. ÑEÅ PHAÂN QUYEÀN, GIAO VIEÄC HIEÄU QUAÛ? 15
 16. Löïa choïn coâng vieäc + Phaân tích thôøi gian + Phaân chia coâng vieäc + Saép xeáp coâng vieäc theo thöù töï öu tieân + Döï kieán thôøi gian thöïc hieän + Phaân nhoùm coâng vieäc + Quyeát ñònh cuoái cuøng 16
 17. Caân nhaéc caùc vò trí phaân coâng ♦ Xaùc ñònh coâng vieäc ♦ Ñaøo taïo ♦ Ñaùnh giaù caù nhaân tham gia ♦ Tìm kieám caùc saùng kieán 17
 18. Chuaån bò baûng höôùng daãn coâng vieäc ♦Xaùc ñònh muïc tieâu ♦Söû duïng danh muïc lieät keâ ♦Cho pheùp linh hoaït 18
 19. Vaän haønh heä thoáng kieåm soaùt ♦ Giaùm saùt hieäu quaû. ♦ Höôùng daãn ngöôøi môùi ñöôïc phaân coâng. ♦ Traùnh can thieäp quaù saâu. ♦ Loaïi boû caùc coâng ñoaïn. ♦ Kieåm tra tieán ñoä. 19
 20. Ngheä thuaät giao vieäc hieäu quaû 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản