Mainboard Jet way 693as

Chia sẻ: HỒ THANH BÌNH | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
48
lượt xem
9
download

Mainboard Jet way 693as

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Mainboard Jet way 693as

 1.     J-693AS SOCKET 370 PROCESSOR 2 NORTH BRIDGE (VT82C693A) 3,4 SOUTH BRIDGE (VT82C686A) 5,6 USB2,3 & FREQUENCY RATIO 7 DIMM 1 & 2 8 ATX POWER CONNECT / VTT TERMINATOR / VCC3 9 PCI SLOT 1 & 2 10 PCI SLOT 3 & 4 11 AGP SLOT 12 ISA SLOT 13 IDE & FRONT PANNEL & BIOS & K.B CONNECTOR 14 CLOCK SYNTHERSIZER 15 FAN & BYPASS CAPACITOR 16 DC-DC CONVERTER 17 PRINTER / COM PORT 18 AUDIO CODEC & AUDIO PORT & JOYSTICK PORT 19 AMR SLOT 20
 2. 
 3. 
 4. %&'
 5. %(' )*+,'-,.' '/  )'0 !"#$! 1'' *2     
 6.     )
 7. 3 3 B4 Z2 B14 4 )5 ! 7
 8. 3 7
 9. 3 )5 )55 >$ B8 Z34 B18 )55  7$ B12 B22 )5$ !  )5$ )5 ! 7 B16 B26 )5 )  B20 B30 $ )54 ! ) ) )54 )58 B24 B34 )58 4  B28 C3 )5 $ D ! 
 10. 6
 11. ) 696:) 6 73  $ 6 73 6 73 7 BSEL0,BSEL1: )6 7 7 > $  D  Cyrix:Input 7 6 4  B7 
 12. $ 6 73 696 $ $ D $ 6 73 :$ 6 73 CMOS I/O ): 7 : 76 8  $ 76 79 76 6 )  4 7$ ) 4 69 79 )
 13. 4 ) $ 3 SMD 1206 5  3    3 4 677 4 ) > $ 677 9 >$ @ > $ )58 6 > 
 14.  )5 4 7 7  B C )$ $ 7  3  5 B C C B  7  B C C B  $ 7 B C C B :$ 6 $ :4 
 15. B69CC C B 73
 16. 8 55  :)B C C:)B 73 A
 17. CC  
 18. 34 
Đồng bộ tài khoản