Màn mở đầu ấn tượng

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
54
lượt xem
10
download

Màn mở đầu ấn tượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các kết quả nghiên cứu đã chứng minh rằng, để thu hút và gây ấn tượng với khách hàng, bạn chỉ có 4 phút cho phần mở đầu hoàn hảo. “Đầu xuôi đuôi lọt”, mở đầu tốt coi như bạn đã thành công một nửa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Màn mở đầu ấn tượng

  1. Màn m u n tư ng Các k t qu nghiên c u ã ch ng minh r ng, thu hút và gây n tư ng v i khách hàng, b n ch có 4 phút cho ph n m u hoàn h o. “ u xuôi uôi l t”, m u t t coi như b n ã thành công m t n a. V y làm th nào ch v i 4 phút ng n ng i ó, b n ã có th lôi cu n ư c khách hàng tham gia vào bài thuy t trình c a mình? Sau ây là 6 bí quy t giúp b n m t ph n th c hi n mong mu n ó. 1. M bài b ng m t tình hu ng gây s c Tôi ã t ng tham d m t bu i thuy t trình gi i thi u s n ph m c a m t công ty kinh doanh theo m ng. Thay vì vào m t cách thông thư ng, ngư i ch trì bu i gi i thi u s n ph m hôm ó ã t ng cho 3 ngư i tham gia m i ngư i m t phong bì ch a 100 ngàn. T t c m i ngư i u b t ng và không hi u i u gì ang x y ra. Ngư i ch trì bu i gi i thi u s n ph m hôm ó ch m rãi tv n : Các b n có mong mu n ki m ti n d như 3 v khách v a r i? Và ngày hôm nay tôi s mang n cho b n cơ h i ki m ti n nhanh hơn và nhi u hơn cho b n.
  2. M u bài thuy t trình b ng m t tình hu ng gây s c cũng là m t cách th c b n có th s d ng trong nh ng bài nói c a mình. Nh ng tình hu ng gây s c s khi n khách hàng b t ng và b thu hút vào bài nói c a b n, tuy nhiên b n cũng c n chú ý không nên gây ra nh ng tình hu ng quá s c và ph n c m cho ngư i nghe. 2. Nh ng con s th ng kê “Trăm nghe không b ng m t th y”, “Nói có sách, mách có ch ng” là nh ng câu ng n ng ư c ông cha ta úc k t t ngàn i nay. thuy t ph c ngư i nghe không cách nào hơn là b n hãy ưa ra cho h nh ng con s th ng kê c th . Ví d thuy t ph c khách hàng l a ch n hình th c h c tr c tuy n trong ào t o nhân s , b n hãy m u bài thuy t trình c a mình b ng các con s nghiên c u: gi m 70% chi phí ào t o cho doanh nghi p, ti t ki m 60% th i gian h c t p, tăng năng su t làm vi c cho nhân viên c a b n lên 25%. 3. M t câu chuy n hay m t tình hu ng hài hư c Có m t bi u hi n tâm lý mà b n c n bi t, dù là ngư i l n nhưng ai cũng thích nghe k chuy n hay ư c xem m t tình hu ng hài hư c. Hãy ngư i nghe th a mãn mong mu n c a h . N u ó là m t bu i thuy t trình kinh doanh hãy k câu chuy n v m t khách hàng ã s d ng s n ph m c a b n và h c m nh n t t như th nào.
  3. thu hút ngư i nghe, nhi u ngư i thuy t trình chuyên nghi p còn s d ng bi n pháp di n hài, k các câu chuy n cư i th m chí l y mình ra làm tình hu ng hài hư c. M t l i khuyên cho b n, n u b n không có năng khi u gây cư i cho ngư i khác hãy tránh xa cách th c này. 4. Chi m l y trái tim ngư i nghe Larry King, m t trong nh ng chuyên gia thuy t trình n i ti ng c a ài CNN thư ng s d ng phương pháp này. Trong nhi u cu c thuy t trình, thay vì m t tác phong trang tr ng ông l i b t u b ng cách nói lên c m nh n c a mình khi n v i chương trình này. Nh ng s chia s chân tình c a ông thư ng kéo ngư i nghe l i g n, ng c m và k t thúc là nh ng tràng pháo tay n ng nhi t. Nh ng c m xúc chân thành c a b n, nh ng tâm s c a b n v m t s ki n là m t òn b y tâm lý giúp b n chi m tr n trái tim khách hàng. Nhưng b n hãy nh , ó ph i là nh ng c m xúc th t, ng gi b hay óng k ch ánh l a ngư i nghe như v y s ph n tác d ng. 5. T o n tư ng qua gi ng nói và tác phong chuyên nghi p c a b n M t gi ng nói truy n c m, m áp, gi u sinh khí và m t tác phong chuyên nghi p cũng là m t l i th tuy t v i n u b n mong mu n tr thành m t nhà thuy t trình chuyên nghi p. B n ã bao gi quan
  4. sát Obama, Steven Job thuy t trình chưa? B n s nh n th y s khác bi t trong cách m u bài nói c a h . T t nhiên, gi ng nói là do thiên phú nhưng b n v n có th luy n rèn bên c nh vi c hàng ngày hoàn thi n tác phong chuyên nghi p c a mình. 6. Nh ng câu h i b t ng Khách hàng luôn mang trong mình tâm lý c a m t a tr b i tính tò mò. Vi c b n m u bài nói c a mình b i m t câu h i s có tác d ng kích thích tư duy và trí tư ng tư ng c a h . Th c t các nhà thuy t trình kinh doanh chuyên nghi p r t hay s d ng phương pháp này trong bài thuy t trình c a mình. Nh ng câu h i b n ưa ra không nh t thi t ph i là nh ng câu h i ánh mà nên ơn gi n, hài hư c và hư ng vào ch mà b n mu n d n d t ngư i nghe. Ví d như ch là nh ng câu h i ơn gi n: Hôm nay quý v c m th y th i ti t như th nào?, Trên th trư ng có các s n ph m nào tích h p tính năng 3 trong 1, quý v có bi t không ?... Thông thư ng khi b t u vào b t c m t bu i thuy t trình nào dù ơn gi n hay trang tr ng, khách hàng v n chưa th c s chu n b tâm lý s n sàng cho bài nói c a b n. M t m u bài thuy t trình n tư ng c a b n s giúp khách hàng g t b m i y u t gây nhi u bên ngoài và cu n vào bài nói c a ngư i thuy t trình. M t kh i
  5. u thành công là b n ã chi n th ng m t n a trong bài thuy t trình kinh doanh c a mình.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản