Mạng ngoại vi và truy nhập P2

Chia sẻ: Khinh Kha Kha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
88
lượt xem
46
download

Mạng ngoại vi và truy nhập P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu cáp đối xứng - kết cấu của một sợi cáp tùy thuộc vào các yêu cầu khai thác , mội trường lắp đặt mà có rất nhiều dạng khác nhau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mạng ngoại vi và truy nhập P2

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 2: Cáp và k thu t l p đ t cáp thông tin CHƯƠNG 2 CÁP VÀ K THU T L P Đ T CÁP THÔNG TIN 27
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 2: Cáp và k thu t l p đ t cáp thông tin 2.1 CÁP KIM LO I Đ I X NG 2.1.1 K t c u cáp đ i x ng K t c u c a m t s i cáp tùy thu c vào yêu c u khai thác, môi trư ng l p đ t mà có r t nhi u d ng khác nhau. Nhưng chung qui có các yêu c u sau: • B n v ng v cơ h c và hóa h c. • Truy n d n t t, ít tiêu hao năng lư ng tín hi u, có kh năng ch ng xuyên nhi u gi a các m ch cao, ch ng đư c s nh hư ng xuyên nhi u t các ngu n ngo i lai. • T n ít nguyên v t li u, nh t là kim lo i màu. • D thi công l p đ t, s d ng và b o qu n. Đ đ m b o đư c các yêu c u trên là do k t c u cũng như k thu t ch t o s i cáp quy t đ nh. Cáp đ i x ng đư c s d ng đ truy n tín hi u âm thanh, hình nh, ho c d li u. Chúng g m hai s i b c cách đi n xo n l i v i nhau. Nhìn chung cáp đ i x ng có ba ph n t k t c u cơ b n là: • Dây d n. • Ch t cách đi n gi a các dây d n. • V ch ng m. Ngoài ra tùy thu c vào ch đ khai thác và môi trư ng đ t cáp mà còn có: V gia cư ng, l p bao che đi n t . 2.1.1.1 K t c u dây d n Dây d n có m t yêu c u cơ b n là ph i d n đi n th t t t, nghĩa là đi n tr càng nh càng t t, song yêu c u đó cũng ph i dung hòa v i m t đi u ki n khác là s d ng v t d ki m và r ti n. Chính vì v y mà đ ng là kim lo i làm dây d n r t phù h p. Trong ch t o có hai lo i dây đ ng là c ng và m m. Dây ru t cáp đ u có c u trúc hình tr tròn, v i yêu c u đư ng kính ph i đ u m t ngoài ph i nh n. Tùy theo yêu c u s d ng mà đư ng kính dây d n có các c khác nhau t 0,4 mm đ n 1,4 mm, nhưng thư ng dùng nh t là c 0,4 mm ho c 0,5 mm cho đư ng dây đi n tho i trong thành ph . C u trúc dây d n cũng tùy thu c vào yêu c u s d ng, có th có các lo i sau đây: dây d n đ c và tròn, dây d n b n, dây d n lư ng kim, và dây d n có nhi u s i xo n quanh m t s i to gi a (hình 2.1) Hình 2.1: C u trúc dây d n c a ru t cáp 28
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 2: Cáp và k thu t l p đ t cáp thông tin 2.1.1.2 Ch t cách đi n Khi ch t o ch t cách đi n cho dây d n, các nhà ch t o đã t p trung quan tâm đ n các y u t sau: • Ch t cách đi n tiêu hao năng lư ng tín hi u nhi u hay ít, và do đó c ly thông tin đư c rút ng n hay kéo dài. Đ c bi t đ i v i cáp truy n tín hi u cao t n thì y u t này càng quan tr ng. • Đi n tr c a ch t cách đi n càng l n thì thành ph n dòng đi n rò gi a hai dây d n g n nhau s càng bé. Ngư i ta mong mu n ch t cách đi n có đi n tr vô cùng l n, nhưng th c t r t khó th c hi n đư c. • Đi n áp xuyên th ng ( E ): ch t cách đi n càng ch u đư c m t đi n áp càng l n, ch ng t v t li u đó càng b n v ng v đi n. • Đi n tr su t ( ζ ): thông s này đ c trưng cho m c đ chuy n đ i các ion trong ch t đi n môi. Đi n tr su t càng l n thì m c đ chuy n d i các ion càng nh , đó là đi u ta mong mu n. • H ng s th m th u c a đi n môi ( ε ): thông s này đ c trưng cho đ dày c a l p đi n môi b phân c c trên b m t c a nó khi có tác d ng c a trư ng đi n t . • Lư ng tiêu hao ( tgδ ): Đ i lư ng này bi u hi n s tiêu t n năng lư ng c a trư ng vào vi c xoay chuy n các ph n t lư ng c c đi n r i kh i v trí ban đ u c a nó. Trong đó δ là góc đ chuy n d i đó, δ càng l n ch ng t các ph n t lư ng c c đi n đư c xoay m t góc l n, nghĩa là tiêu hao năng lư ng trư ng càng nhi u. Các thông s E , ζ , ε , và tgδ nói trên dùng làm tiêu chu n đ ch n dùng ch t cách đi n cho t ng lo i cáp theo yêu c u s d ng c a nó. Trong ch t o ngư i ta thư ng dùng các v t li u cách đi n như: polyethylene (PE), polyvinyl chloride (PVC), fluorinated ethylene propylene (FEP), s i thiên nhiên, tơ nhân t o, gi y. Các k t h p c a nh ng v t li u này th nh tho ng cũng đư c s d ng. M t s k t h p đ c bi t là gi a các l p cách đi n có bơm không khí, b i vì ta bi t r ng không khí là môi ch t cách đi n r t t t. Vi c ch n l a ch t cách đi n nào không ch nh hư ng đ n kích thư c v t lý c a s i cáp mà còn quy t đ nh đ n hai trong b n đ c tính đi n c a s i cáp, đó là đi n dung (C) và đi n d n (G). Đi n dung (C) không ch ph thu c vào v t li u cách đi n mà còn ph thu c vào đ dày c a l p cách đi n. Còn đi n d n (G) ch đư c quan tâm khi truy n tín hi u t n s cao. Tuy nhiên, các t n s như v y thì đi n d n cũng góp ph n đáng k vào suy hao c a cáp. Ch t cách đi n có nh hư ng tr c ti p đ n t c đ lan truy n c a tín hi u trong m t m ch dây. Th i gian truy n tín hi u t đi m này đ n đi m kia trong m ch dây đư c g i là tr lan truy n, khác v i tr lan truy n gi a các đôi dây trong m t s i cáp, đư c bi t như là đ l ch c a tr . 2.1.1.3 V ch ng m và gia cư ng V ch ng m có th làm b ng kim lo i ho c nh a. Cáp hi n nay có v ch ng m là nh a dai, b n. Đ dày l p v ch ng m tùy thu c vào lo i cáp và kích thư c cáp. Nói chung khi ch n 29
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 2: Cáp và k thu t l p đ t cáp thông tin l a v t li u làm v ch ng m cho cáp ph i d a trên cơ s : kh năng làm ph ng b m t, kh năng ch u đ ng th i ti t, tính cháy, kh năng màu s c, kh năng in n. t n s cao, v b c ngoài cũng gây ra l m phi n toái cho cáp. Có th tham kh o vài v t li u làm v b c ngoài b ng sau đây: V t li u Kh năng Kh năng làm Tính Kh năng Giá thành màu s c ph ng b m t cháy in n PVC Xu t s c T t Khá khó Xu t s c Th p-trung bình Polyethylene T t R tt t R t khó T t Trung bình Polypropylene T t R tt t R t khó T t Trung bình Flamarrest TM T t Khá t t R td Xu t s c Trung bình c ng Teflon TM Khá t t Xu t s c R td R tx u Cao Đ có th đ t cáp nh ng môi trư ng như vách núi đá, dư i lòng sông, lòng đ t và bi n, thì cáp còn ph i đư c thêm m t l p v nh a, đó là v gia cư ng. Có ba lo i v gia cư ng (hình 2.2) thích ng v i môi trư ng đ t cáp khác nhau là: - Lo i qu n hai băng s t lá (a): cáp có gia cư ng như v y ch y u chôn tr c ti p dư i lòng đ t. - Lo i qu n b ng các s i s t d t (b): cáp có gia cư ng như v y dùng đ đ t nh ng nơi hay b ch n đ ng m nh và nh ng sư n núi đá không th chôn xu ng đư c, ho c chôn theo sư n đ i d c 45 0 tr xu ng. - Lo i qu n b ng các s i s t tròn (c): cáp có gia cư ng như v y dùng đ th dư i nư c. Hình 2.2: K t c u v gia cư ng c a cáp 2.1.1.4 Màn bao che Bên c nh vi c xo n dây, chúng ta còn b o v tín hi u tránh b nhi u b i các đôi dây bên c nh, ho c tín hi u, nhi u t bên ngoài xâm nh p vào. Có ba lo i màn bao che cơ b n đó là: xo n c, b n, và băng kim lo i. Có sáu lý do khi l a ch n màn bao che: • M c đ bao ph (coverage). • Đ m m d o (Flexibility). • Đ b n khi ph i u n n n nhi u l n (Flex life). • T m t n s ho t đ ng (Frequency range). • Nhi u đi n ma sát (Triboelectric noise). • Xuyên kênh gi a các đôi dây (Multipair crosstalk). 30
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 2: Cáp và k thu t l p đ t cáp thông tin Có ba cách bao che cơ b n trong s i cáp đó là: phân đôi (a), theo l p (b), và theo chùm (c). Hình 2.3: các d ng s p x p màn bao che 2.1.1.5 Nh ng quy lu t x p đ t bó dây ru t cáp M t v n đ r t quan tr ng là c u trúc c a lõi cáp, các đôi dây trong s i cáp ph i đư c s p đ t sao cho làm nh ti t di n s i cáp, d dàng nh n bi t, h n ch đ n m c th p nh t nh hư ng c a trư ng đi n t c a dòng đi n tín hi u gi a m ch dây này v i m ch dây khác, t đó gi m nh đư c xuyên nhi u. Đ s p x p có qui lu t, ngư i ta th c hi n nhóm dây. Có b n cách nhóm dây cơ b n (hình2.4) là: nhóm xo n đôi (a), nhóm xo n hình sao (b), nhóm xo n đôi kép (c), và nhóm xo n sao kép (d). Hình 2.4: M t c t c a các ki u xo n dây cơ b n trong cáp Khi nhóm dây như v y thì đư ng kính c a các nhóm xo n đư c tính như sau: Đư ng kính dây d n k c ch t cách đi n γ0 g1 d1 = d0 1 + [mm ] (2.1) γ1 g0 V i: d0 đư ng kính dây kim lo i [mm] γ0 t tr ng c a v t li u làm dây d n γ1 t tr ng c a v t li u cách đi n g0 tr ng lư ng c a dây d n kim lo i trên đơn v đ dài g1 tr ng lư ng c a ch t cách đi n trên đơn v đ dài Đư ng kính nhóm xo n đôi Ta có: Dđôi= d1 + bd, mà bd = x nên: Dđôi= d1 + x Ta có: d12 = 2x 2 , suy ra: x = d1/ 2 Suy ra: Dđôi= d1 + d1/ 2 =1,71 d1 31
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 2: Cáp và k thu t l p đ t cáp thông tin Đư ng kính nhóm xo n sao 4 s i Đư ng kính nhóm xo n đôi kép Ta có: Dđôi kép = 1,71 Dđôi=1,71.( 1,71 d1) = 2,92 d1 Đư ng kính nhóm xo n sao kép Ta có: Dsao kép= 2,41Dđôi= 1,71 (2,41d1) = 4,12 d1 Trên đây ch m i đ c p đ n k t c u c a nhóm dây cơ b n. Ta còn ph i xem xét s s p x p các nhóm dây cơ b n y trong bó dây ru t cáp. Có b n lo i s p x p các nhóm dây cơ b n sau đây: Đ ng nh t theo chùm: Các nhóm dây cơ b n xo n chung m t d ng theo t ng chùm, ch ng h n t t c xo n đôi, ho c t t c xo n hình sao đ thành t ng chùm. Trong m i chùm bao g m t 50 đ n 100 nhóm cơ b n, m i nhóm trong chùm đư c xo n theo bư c xo n khác nhau. Lo i s p x p này thư ng dùng cho cáp có dung lư ng l n. Đ ng nh t theo l p: Các nhóm dây cơ b n xo n chung m t d ng theo t ng l p, ch ng h n t t c xo n đôi, ho c t t c xo n hình sao đ thành t ng l p. Lo i s p x p này có qui lu t hơn. Tùy vào dung lư ng cáp mà nó bao g m l p trung tâm và nhi u l p phía ngoài. Càng ra ngoài s nhóm trong l p càng l n. Hai l p sát nhau đư c xo n ngư c chi u nhau. H n h p theo chùm: Các nhóm dây cơ b n v a có lo i xo n đôi v a có lo i xo n sao, đư c xo n v i nhau thành t ng chùm. H n h p theo l p: Các nhóm dây cơ b n v a có lo i xo n đôi v a có lo i xo n sao, đư c xo n v i nhau theo l p. 2.1.2 Xo n dây trong cáp đ ng 2.1.2.1 Đôi dây xo n nguyên b n Alexander Graham Bell n i đi n tho i qua đư ng dây s t đơn và l y đ t làm đư ng v c a m ch đi n. Phương pháp này truy n d n r t kém khi khí h u khô kéo dài. Sau đó v n đ này đư c gi i quy t b ng cách s d ng đôi dây tr n căng song song cách nhau vài cm. Phương pháp này cung c p đư ng tr v c a tín hi u đi n tin c y hơn. Tuy nhiên, khi đó ông phát hi n ra hi n tư ng xuyên âm, và cũng bi t đư c r ng xuyên âm có th gi m theo chu kỳ b ng cách thay đ i v trí bên ph i và bên trái c a dây d n. Bell đã phát minh ra đôi dây xo n v i nhau. V i bư c xo n v a đ , năng lư ng đi n t trư ng trên m i ph n nh c a dây b tri t tiêu b i năng lư ng bao quanh ph n nh c a dây ti p theo. 32
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 2: Cáp và k thu t l p đ t cáp thông tin Khi thi t k cáp vi n thông, ngư i ta tránh ch n s i cáp có hai đôi có bư c xo n b ng nhau trong nhóm 25 đôi cáp. Vi c xo n dây này c i thi n đáng k s m t cân b ng đi n dung và hi u ng đi n t trư ng, làm t i thi u nhi u và xuyên kênh có h i. Đi u này đòi h i ngư i thi t k cáp ph i quan tâm đ c bi t đ n vi c xo n c a các đôi dây. 2.1.2.2 H s xo n Sau khi xo n, đ dài th c t c a s i dây l n hơn khi chưa xo n. Vì th mà các tham s đi n khí c a m ch dây có s thay đ i. Đ tính toán các tham s sau này cho chính xác, ta c n xác đ nh h s xo n. H s xo n cũng nói lên đ dài th c c a m ch đã tăng lên bao nhiêu l n so v i đ dài c a cáp. Đ xác đ nh h s xo n, ta gi thi t, có m t s i dây qu n theo tr c qu n, tr c này có đư ng kính D1. Ta dùng hai m t ph ng c t, c t vuông góc v i tr c qu n t i hai đi m kh i đ u và k t thúc c a m t bư c xo n. K t qu là ti t di n c t đ i v i tr c xo n là hình tròn, đ i v i dây qu n là hình elip. Sau đó dùng m t m t ph ng c t khác b d c tr c qu n (m t ph ng này vuông góc v i hai m t ph ng trư c), và tr i m t c t này trên m t ph ng, ta có hình v sau: Trong đó: Lδ là đ dài dây qu n c a m t bư c xo n. H là đ dài bư c xo n. D1 đư ng kính tr c xo n. α α là góc h p gi a dây qu n trong m t bư c xo n v i m t ph ng c t t i đi m k t thúc bư c xo n. T hình v ta có: d1 H sin α = = (2.2) b H 2 + π 2 (D1 + d 1 ) 2 H 2 + π 2 (D1 + d 1 )2 Suy ra: b = d1 H2 H 2 + π 2 (D1 + d 1 )2 Đ t: K = và g i là h s xo n. (2.3) H2 Như v y đư ng kính l n c a ti t di n dây d n (hình elip) là b=Kd1, còn đ dài th c t dây d n qu n trong bư c xo n là: L δ = H 2 + π 2 (D1 + d 1 ) = KH 2 (2.4) N u m t nhóm hai dây xo n v i nhau thì tr c xo n c a nó có th hình dung như m t nét m nh đ n Lδ m c đư ng kính c a nó không đáng k , và lúc đó: K = = 1,01 ÷ 1,07 H 2.1.2.3 Bư c cân b ng Trong m t bó dây có nhi u m ch nên nhi u đôi dây có bư c xo n trùng nhau, mà bư c xo n trùng nhau thì k t qu ch ng xuyên nhi u gi a chúng không còn tác d ng. Cho nên trên th c 33
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 2: Cáp và k thu t l p đ t cáp thông tin t : c hai m ch g n nhau, xo n theo bư c xo n nào đó, ch ng h n nhóm m t xo n theo bư c xo n h1, nhóm hai xo n theo bư c xo n h2. N u các bư c xo n đó th a mãn đi u ki n: h1 .h2 h1 + h2 LS = ; x= (2.5) D D 1 Trong đó: D là ư c s chung l n nh t c a h1, h2, x là m t s nguyên l , và LS = λ . V i λ là 8 bư c sóng tín hi u có t n s cao nh t. Như v y s đ m b o cho hai m ch sát nhau nh hư ng qua l i là ít nh t, hay nói xo n dây như v y có hi u qu nh t. Đ dài LS đư c g i là đo n cân b ng. Ta xét m t ví d sau đây: T hình v , ta có m ch m t có bư c xo n h1= 40mm, m ch hai có bư c xo n h2= 50mm. 40.50 Do đó ư c s chung l n nh t c a 40 và 50 là D=10. V y đ dài đo n cân b ng L S = = 200 10 40 + 50 và x = = 9 là s nguyên l ; xo n như th là t t. 10 2.1.3 Các tham s truy n d n c a m ch dây cáp 2.1.3.1 Sơ đ tương đương c a m ch dây cáp Ch t lư ng truy n d n trên m ch dây cáp thông tin và đ c tính đi n khí c a nó đ c trưng b i các tham s : đi n tr (R), đ t c m (L), đi n dung gi a hai dây (C), và đi n d n cách đi n gi a hai dây (G). Các tham s này không ph thu c vào đi n áp và dòng đi n, mà ch đư c xác đ nh thông qua k t c u m ch, v t li u ch t o và t n s c a dòng đi n mà thôi. V ý nghĩa v t lý, các tham s m ch dây cáp tương t như các tham s c a m t m ch dao đ ng đư c hình thành b i các ph n t R, G và L,C. Ch khác ch là các tham s c a m ch dao đ ng thì t p trung. Còn m ch dây cáp các tham s R, L, C, G phân b trên m i đi m c a m ch. Hình v sau đây là sơ đ tương đương c a m ch dây cáp bao g m các tham s trên. Hình 2.5 : Sơ đ tương đương c a m ch dây cáp 34
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 2: Cáp và k thu t l p đ t cáp thông tin Đây là sơ đ tương đương c a m t đo n ng n m ch dây cáp, và trên đo n y ta gi thi t s phân b các đ i lư ng R, L, C, G là đ u đ n. Trong đó các tham s R và L phân b liên t c theo chi u d c c a m ch và hình thành t ng tr kháng: Z=R+jωL Còn các tham s G và C hình thành t ng d n n p ngang: Y=G+jωC Khi truy n tín hi u trên m ch dây, do có s t n t i c a tr kháng d c và d n n p ngang mà đi n áp cũng như dòng đi n gi m d n t đ u m ch đi n đ n cu i m ch. Do đó, công su t c a tín hi u cu i đư ng dây nh hơn công su t đ u ra c a máy phát. Trong b n tham s R, L, C, G thì ph n t gây ra tiêu hao năng lư ng tín hi u chính là R và G, nh ng ph n t còn l i đư c đ c trưng b i kho đi n và kho t , nó tích t năng lư ng đi n t và sau đó l i tr v ngu n, cho nên L và C thư ng đư c coi là ph n t tích phóng năng lư ng. R đ c trưng cho s tiêu hao năng lư ng trong dây d n và nh ng kim lo i k c n. G đ c trưng cho s tiêu hao năng lư ng trong ch t đi n môi. B n tham s trên đây có th coi nó đ c trưng đ y đ v b n ch t c a m t m ch dây. 2.1.3.2 M ch dây đ ng nh t và không đ ng nh t Nói chung v khái ni m m ch dây đ ng nh t và không đ ng nh t có m t v trí đ c bi t khi ta nghiên c u s truy n d n tín hi u đi n trên m t m ch dây. Khái ni m v s đ ng nh t có nghĩa h p là s phân b các tham s đ u đ n trên m i đi m c a m ch. Ngoài ra còn hi u khái ni m đó là đi u ki n k t c u c a bó dây ru t, nghĩa là m i s i dây lõi có cùng chung m t đi u ki n đi n khí như nhau hay không. Khái ni m đ ng nh t còn có m t đ nh nghĩa khác là : m t m ch dây đ ng nh t khi tr kháng c a ngu n b ng tr kháng sóng c a m ch và b ng tr kháng t i. Ngư c l i v i nh ng khái ni m đó là m ch dây không đ ng nh t. 2.1.3.3 Cơ s c a phương trình m ch dây đ ng nh t Ta hãy nghiên c u m t m ch cáp đ ng nh t thông qua các tham s R, L, C, G c a nó. Tr kháng ngu n là Z0, tr kháng t i là ZL, đi n áp và dòng đi n đ u m ch là U0 và I0, đi n áp và dòng đi n cu i m ch là Ul và Il. T hình v ta l y m t đo n m ch vô cùng ng n là dx. Cách đi m đ u c a m ch là x. Dòng đi n truy n qua ph n t m ch dx là I và đi n áp trên hai dây d n đó là U. T đó s t áp trên đo n dx là: 35
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 2: Cáp và k thu t l p đ t cáp thông tin dU - = I (R + jωL ) (2.6) dx Dòng hao h t trên đo n dx là: = U (G + jωC ) dI - (2.7) dx Gi i phương trình (2.6) theo I r i thay giá tr I tìm đư c vào phương trình (2.7), ta có: d 2U dI - 2 = (R + jωL ) (2.8) dx dx dI Thay giá tr c a t (2.7) vào phương trình (2.8) ta có: dx d 2U = U (R + jωL )(G + jωC ) (2.9) dx 2 Đ t: γ = (R + jωL )(G + jωC ) d 2U V y: 2 = γ 2 .U (2.10) dx Gi i phương trình vi phân c p hai (2.10), ta s đư c nghi m c a nó có d ng t ng quát là: U = Ae γx + Be γx (2.11) L y đ o hàm hai v theo x, ta có: dU = Aγe γx − Bγe −γx dx (2.12) ( = γ Ae γx − Be −γx ) Thay (2.12) vào phương trình (2.6), ta nh n đư c: ( − I (R + jωL ) = γ Ae γx − Be γx ) Ho c ký hi u: R + jωL R + jωL ZB = = (2.13) γ G + jωC thì: IZ B = − Ae γx + Be −γx (2.14) Đ n đây ta có hai phương trình v i hai n s –A và B như sau: U = Ae γx + Be γx (2.15) IZ B = − Ae γx + Be −γx Đ tìm A và B ta l i d ng giá tr dòng và áp đ u m ch (khi x=0) là I0 và U0, t đó phương trình (2.15) đư c vi t: U0 = A + B (2.16) I0Z B = −A + B 36
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 2: Cáp và k thu t l p đ t cáp thông tin U0 − I0Z B U 0I0Z B Suy ra: A= ; B= (2.17) 2 2 Thay (2.17) vào (2.15) ta có: U 0 − I 0 Z B γx U 0 + I 0 Z B −γx U= e + e 2 2 U − I 0 Z B γx U 0 + I 0 Z B −γx I =− 0 e + e 2 2 Th c hi n bi n đ i hai phương trình trên v i chú ý r ng: e γx + e − γx chγx = 2 e − e −γx γx shγx = 2 Ta s nh n đư c đi n áp Ux và Ix t i m t đi m b t kỳ x nào đó c a m ch: U x = U 0 chγx − I 0 Z B shγx U0 (2.18) I x = I 0 chγx − shγx ZB cu i m ch t c là khi x=l thì: U l = U 0 chγl − I 0 Z B shγl U0 (2.19) I l = I 0 chγl − shγl ZB Gi i phương trình (2.19) theo U0 và I0, ta l i có: U 0 = U l chγl + I l Z B shγl Ul (2.20) I 0 = I l chγl − shγl ZB Các phương trình (2.18), (2.19), (2.20) cho ta quan h gi a dòng và áp v i các tham s R, L, C, G ho c v i γ và ZB. Qua đó, cho phép xác đ nh đư c đi n áp và dòng đi n t i đi m b t kỳ c a m ch, tùy thu c vào đi n áp và dòng đi n đ u c a m ch đó. Các phương trình đó đúng v i trư ng h p tr kháng c a ngu n và t i là b t kỳ (Z0 và ZL). Khi có s ph i h p t c là khi Z0=ZL=ZB và U0/I0=Ul/Il=ZB, thì các phương trình (2.18), (2.19), (2.20) có d ng đơn gi n như sau: U x = U 0 e −γx I x = I 0 e −γx U 0 = U l e γl (2.21) I 0 = I l e γl U l = U 0 e − γl I l = I 0 e −γl 37
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 2: Cáp và k thu t l p đ t cáp thông tin T (2.21) ta có th suy ra d ng hay dùng hơn c là: U 0 γx I 0 γl e và e (2.22) Ul Il N u l i áp d ng công th c P=UI thì t (2.22), ta l i suy ra: P0 = e 2γl (2.23) Pl Như v y khi xét m ch dây đ ng nh t ta đã l n lư t nh n đư c các phương trình (2.18), (2.19), (2.20) trong trư ng h p tr kháng ngu n và t i là b t kỳ. Còn các phương trình (2.21), (2.22), (2.23) là trư ng h p tr kháng ngu n b ng tr kháng sóng và b ng tr kháng t i. Đ ng th i chúng ta cũng rút ra m t k t lu n là: t các phương trình d n ra ch ng t r ng s truy n d n năng lư ng trên đư ng dây thì dòng và áp t i đi m b t kỳ trên m ch do hai tham s ch y u ZL và ZB quy t đ nh, mà hai tham s này l i ph thu c vào các tham s R, L, C, G. Hay nói cách khác chúng ph thu c vào các tham s R, L, C, G. 2.1.3.4 Nh ng hi n tư ng hi u ng khi truy n dòng đi n cao t n Hi n tư ng hi u ng m t ngoài: Đ i v i m t dây d n đ c l p, khi truy n dòng đi n t n s cao thì m t đ dòng đi n ngày càng d n ra phía m t ngoài (dây d n hình tr ) trong khi đó tâm dây d n m t đ r t nh . T n s càng cao thì m t đ dòng đi n tâm dây d n h u như không có. Hi n tư ng như v y g i là hi n tư ng hi u ng m t ngoài. Đ lý gi i hi n tư ng này, ta xét dây d n như hình trên. I là dòng ch y trong dây d n. Dư i tác d ng c a t trư ng H, phát sinh các dòng xoáy. phía tr c c a dây d n, dòng xoáy ngư c chi u v i dòng d n I , còn phía m t ngoài thì chúng cùng chi u. Do đó, m t đ dòng đi n I đư c phân b t p trung ra phía ngoài, còn tâm dây d n thì m t đ dòng nh . Khi t n s càng cao, thì hi n tư ng này x y ra càng m nh, k t qu là ti t di n d n đi n h u hi u c a dây d n xem như b gi m đi. Hi n tư ng hi u ng lân c n: Xét hai dây d n hình tr song song g n nhau, cùng truy n dòng đi n cao t n thì m t đ dòng đi n l i phân b t p trung v phía hai dây d n g n nhau, phía hai dây d n xa nhau thì m t đ dòng đi n nh . Đ xét hi n tư ng v t lý c a hi u ng lân c n ta xu t phát t hình bên. Khi dòng đi n ch y trên hai dây d n có chi u như hình v , t trư ng H do dòng trên dây a gây ra, đã t o nh ng dòng xoáy Ibm trên dây b. phía g n dây d n a, dòng xoáy Ibm cùng chi u v i dòng ch y I, phía xa chúng có chi u ngư c nhau. K t qu là phía g n dây a, dòng đi n là I+Ibm, phía xa dây a dòng đi n là I-Ibm. Do đó, m t đ dòng khi có hi u ng lân c n đã t p trung v phía hai dây d n g n nhau. 38
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 2: Cáp và k thu t l p đ t cáp thông tin Khi hai dây d n có dòng đi n ngư c chi u và cùng chi u thì qua hi u ng lân c n ta có th bi u di n s phân b m t đ dòng đi n trên t ng dây d n như mô t trong hình sau (bên trái): + • + + Hi n tư ng hi u ng kim lo i: Trên s i dây d n truy n đưa dòng đi n cao t n, thì chung quanh dây d n y có m t trư ng bi n đ i. Trong ph m vi không gian nh t đ nh xung quanh nó, n u ta đ t nh ng v t d n, thì l p t c trên các v t d n đ t vào s có nh ng dòng đi n xoáy xu t hi n do tương tác c a đư ng s c t . Nh ng dòng đi n xoáy y tiêu tán đi dư i d ng nhi t (hình bên ph i). 2.1.3.5 Đi n tr   d0   2  pG (Kr )   R = 2 R0 x 1 + F (Kr ) +  a   [ /Km]   d0   2  1 − H ( Kr )      a    Trong đó : d0=2r đư ng kính dây d n [mm] a kho ng cách gi a hai dây trong m t m ch [mm] x h s xo n (1,01÷1,07) p tiêu hao ph thêm do xo n dây. Khi xo n đôi p=1 ; sao p=5 ; đôi kép p=2 R0 đi n tr c a dây d n đ i v i dòng m t chi u Trong tính toán ngư i ta thư ng áp d ng công th c: l R0 = ρ [ ] S Trong đó: ρ đi n tr su t [ .mm2/m]. nhi t đ 200C, v i dây đ ng: ρ=0,01754; đ i v i dây nhôm : ρ=0,0291. l đ dài dây d n [m] S ti t di n dây d n [mm2] π .d 0 2 Đ i v i dây d n hình tr thì S = ; d0 là đư ng kính dây kim lo i [mm] 4 8000 Đ i v i m ch hai dây thì công th c tính đi n tr m t chi u là: R0 = ρ [ /Km] π .d 0 2 Sau khi xo n dây thì đi n tr m t chi u đư c nhân v i h s xo n x. 8000 R0 = ρ x [ /Km]; x = (1,01÷1,07) π .d 0 2 39
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 2: Cáp và k thu t l p đ t cáp thông tin nhi t đ khác 200C: Rt = R20 [1 + α (t − 20 )] [ /Km] Rt là đi n tr nhi t đ đo R20 là đi n tr 200C α là h s nhi t đi n tr v i dây đ ng α=0,004; v i nhôm α=0,0037; v i s t α=0,0046. 2.1.3.6 Đ t c m Công th c tính đ t c m c a m t m ch dây cáp đ i x ng:  a−r  L =  4 ln + µQ(Kr ) ⋅ 10 − 4 [H / Km ]  r  Trong đó: a kho ng cách gi a hai dây trong m t m ch [mm] d0=2r đư ng kính dây d n [mm] h s t th m Tr s các hàm F(Kr), G(Kr), H(Kr), Q(Kr), Kr F(Kr) G(Kr) H(Kr) Q(Kr) 0 0 0 0,0417 1,0 kr 4 0,1 0 0,0417 1,0 64 kr 4 0,2 0 0,0417 1,0 64 kr 4 0,3 0 0,0417 1,0 64 0,4 0 kr 4 0,0417 1,0 64 0,5 0,000326 0,00975 0,042 0,9998 0,6 0,001 0,00202 0,044 0,9998 0,7 0,001 0,00373 0,045 0,999 0,8 0,002 0,00632 0,046 0,999 0,9 0,003 0,01006 0,049 0,998 1 0,005 0,01519 0,053 0,997 1,1 0,008 0,0220 0,058 0,996 1,2 0,011 0,0306 0,064 0,996 1,3 0,015 0,0413 0,072 0,993 1,4 0,020 0,0541 0,080 0,990 1,5 0,020 0,0619 0,092 0,937 1,6 0,033 0,0863 0,106 0,9983 1,7 0,042 0,1055 0,122 0,979 1,8 0,052 0,1262 0,137 0,974 40
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 2: Cáp và k thu t l p đ t cáp thông tin 1,9 0,064 0,1489 0,154 0,968 2 0,078 0,1724 0,169 0,961 2,1 0,099 0,1967 0,187 0,953 2,2 0,111 0,2214 0,205 0,945 2,3 0,131 0,2462 0,224 0,935 2,4 0,152 0,2708 0,242 0,925 2,5 0,175 0,2949 0,263 0,913 2,6 0,201 0,3184 0,280 0,901 2,7 0,228 0,3412 0,248 0,888 2,8 0,256 0,3632 0,316 0,874 2,9 0,286 0,3844 0,333 0,860 3 0,318 0,4049 0,348 0,845 3,2 0,385 0,4439 0,367 0,814 3,4 0,456 0,4807 0,400 0,782 3,6 0,529 0,5160 0,420 0,743 3,8 0,603 0,5503 0,440 0,717 4 0,678 0,5842 0,460 0,702 4,2 0,752 0,6179 0,474 0,657 4,4 0,826 0,6517 0,490 0,629 4,6 0,899 0,6858 0,505 0,603 4,8 0,991 0,7203 0,516 0,579 5 1,043 0,7550 0,530 0,556 5,2 1,114 0.7902 0,540 0,535 5,4 1,184 0,8255 0,550 0,516 5,6 1,258 0,8609 0,558 0,498 5,8 1,324 0,8962 0,566 0,456 6 1,394 0,9316 0,575 0,451 6,2 1,463 0,9671 0,582 0,436 6,4 1,533 1,0030 0,590 0,412 6,8 1,673 1,0730 0,602 0,406 7 1,743 1,1090 0,608 0,397 7,4 1,844 1,1180 0,620 0,360 7,8 2,024 1,251 0,630 0,360 8 2,094 1,287 0,634 0,351 9 2,446 1,464 0,655 0,313 10 2,799 1,641 0,670 0,282 11 3,151 1,818 0,682 0,256 12 3,504 1,995 0.690 0,235 2.1.3.7 Đi n dung Đi n dung c a m ch cáp tương t như đi n dung c a m t t đi n. m ch dây cáp thì hai b ng t chính là hai n a di n tích b m t c a hai dây d n hình tr phía g n nhau, còn đi n môi là ch t cách đi n dây d n ho c không khí. Đi n dung đư c xác đ nh b i t s gi a đi n tích trên đi n áp gi a hai dây. Công th c tính đi n dung như sau: ε C=x [F / Km] a−r  36 ln Ψ  r  Trong đó: 41
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 2: Cáp và k thu t l p đ t cáp thông tin x: h s xo n (1,01÷1,07) a kho ng cách gi a hai dây trong m t m ch [mm] d0=2r đư ng kính dây d n [mm] ε: h s đi n môi tương đương c a ch t cách đi n ψ: là h s hi u ch nh đ c trưng cho hi u ng lân c n. Công th c đ tính h s hi u ch nh ψ ng v i xo n nhóm đôi, xo n nhóm sao (có màn bao che và không màn bao che) và xo n đôi kép như sau: (d đôi + d1 − d 0 )2 − a 2 ψ đôi = (d đôi + d1 − d 0 )2 + a 2 ψ sao = (d sao + d 1 − d 0 )2 − a 2 (d sao + d 1 − d 0 )2 + a 2 d∂ − a2 2 ψ ∂sao = d∂ + a2 2 ψ đôi kép = (0,65d đôi kép + d1 − d 0 ) − a 2 2 (0,65d đôi kép + d1 − d 0 ) + a 2 2 Trong đó: d0 đư ng kính dây d n [mm] d1 đư ng kính dây d n k c ch t cách đi n [mm] d∂ đư ng kính màn che ch n [mm] a kho ng cách gi a hai dây trong m t m ch [mm] 2.1.3.8 Đi n d n cách đi n Đi n d n cách đi n là m t đ i lư ng đ c trưng cho m c đ tiêu hao năng lư ng tín hi u trong môi trư ng ch t cách đi n. Đ xét đi n d n cách đi n, ta hãy xem m t m ch g m hai dây d n như m t t đi n. K t qu xem xét, ta có công th c tính đi n d n cách đi n như sau: G = G0 + G f [cimen / Km ] Trong đó: 1 G0 = : đi n d n cách đi n m t chi u (Rcđ: đi n tr cách đi n m t chi u) Rcđ G f = Ctgδ : đi n d n cách đi n xoay chi u v i tgδ là h s tiêu hao đi n môi. 2.1.3.9 Tr kháng đ c tính Tr kháng đ c tính đư c xác đ nh như tr kháng đ u vào đ i v i đư ng truy n d n tín hi u tương t d ng chu n có c ly vô h n. Tr kháng đ c tính đư c hình thành t đi n dung, đ t c m, và đi n tr . M i s i cáp đ u có tr kháng đ c tính c a nó, giá tr c a tr kháng đ c tính đư c xác đ nh b i kích thư c hình h c và h ng s đi n môi c a dây d n. Các lo i cáp truy n d n đư c ch t o đ đ t đư c tr kháng đ c tính không đ i theo đ dài c a cáp. Ví d , n u s i cáp có đ dài 30 m có tr kháng đ c tính là 100 thì nó v n là 100 khi đ dài c a nó tăng lên g p đôi, g p ba l n ng v i m t t n s tín hi u truy n. 42
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 2: Cáp và k thu t l p đ t cáp thông tin Vi c ph i h p tr kháng tr nên r t quan tr ng khi t n s cao. V i cáp UTP, ScTP có tr kháng đ c tính 100 ±15% t n s 1 MHz ho c cao hơn. V i cáp STP, STP-A có tr kháng đ c tính 150 ±10% t n s 3 MHz÷300 MHz. 2.1.3.10 Suy gi m tín hi u Suy gi m tín hi u c a đư ng dây là s khác nhau v t l c a công su t ngõ vào và ngõ ra. T l này đư c bi u di n b ng giá tr decibels (dB). Tuy nhiên, suy gi m tín hi u c a đư ng dây là trư ng h p đ c bi t và ch áp d ng khi có s ph i h p tr kháng gi a tr kháng t i và tr kháng ngu n v i tr kháng đ c tính c a đôi dây. Đ i v i t t c các đ u cu i khác, các phép đo lư ng v suy hao đư c tham chi u như là suy hao chèn vào và s l n hơn giá tr suy gi m tín hi u đư c cho trên đư ng truy n d n. 2.1.3.11 Suy hao d i hay suy hao ph n h i Khi mà tr kháng t i không ph i h p v i tr kháng đ c tính thì có m t ph n năng lư ng tín hi u b ph n h i v ngu n. Suy hao này góp ph n vào suy hao chèn c a đư ng truy n d n. Toàn b năng lư ng ph n h i liên quan đ n c p đ m t ph i h p gi a t i và đư ng truy n d n. Ph i h p càng t t năng lư ng ph n h i càng bé. Càng ít năng lư ng ph n h i thì năng lư ng tín hi u truy n đ n t i càng l n. Trong h th ng cáp, các đi m k t n i không ph i h p tr kháng t t cũng gây ra suy hao ph n h i. Ví d : các đ u n i, các k t cu i đư ng dây. 2.1.3.12 T c đ truy n d n s Đơn v cơ b n c a tin t c s là bit (cách g i t t c a s nh phân). Nó đư c dùng đ bi u di n hai tr ng thái (ví d : có ho c không có dòng đi n, ...). M t vài bit như v y nhóm theo lu t mã cho trư c đ t o ra m t character. T c đ bit là s lư ng bit tin truy n đi trong m t giây. Ví d , trong m t giây truy n đư c 1000 bit, ta g i đư ng truy n có t c đ 1000 bps (bits per second). T c đ baud là s lư ng m u tin truy n đi trong m t giây. Ví d : 250 Bd (baud) là trong m t giây truy n đi đư c 250 m u tin. Có 16 m u tin khác nhau đư c s d ng. M i m u đ i di n 4 bit tin, trong m t giây có 1000 bit tin đư c truy n đi nhưng ch có 250 m u tin đư c truy n. Khi đó ta g i đư ng truy n đó có t c đ bit là 1000 bps ho c t c đ baud là 250 baud. Baud không đư c nh m l n v i bits per second (ho c bytes per second, ...). M i m u truy n đi có th có m t ho c nhi u bit tin t c (ví d : 8 bits trong đi u ch 256-QAM). Khi mà m t m u truy n đi ch có m t bit thì lúc đó t c đ baud b ng t c đ bit. 2.1.3.13 Xuyên kênh Hi n tư ng tín hi u truy n trên m t m ch dây này t o ra m t hi u ng không mong mu n trên m t m ch dây khác, ho c s chuy n d i tín hi u t m ch dây này sang m ch dây khác đư c g i là xuyên kênh. S chuy n d i này có th x y ra gi a các đôi dây k c n nhau trong m t s i cáp. Hi n tư ng xuyên kênh s gi m đi khi các đôi dây đư c xo n, có s x p đ t cáp, có l p b o v , và tính ch t cách ly c a các đôi dây trong qui trình ch t o cáp. Hi n tư ng xuyên kênh s tăng lên khi tăng t n s c a tín hi u truy n, nhưng không t l v i nhau. 43
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 2: Cáp và k thu t l p đ t cáp thông tin Có hai lo i xuyên kênh trong các h th ng cáp kim lo i. Xuyên kênh đ u g n (NEXT-Near End Crosstalk) là m c tín hi u c a đôi dây gây xuyên kênh so sánh v i tín hi u trên đôi dây b xuyên kênh cùng m t phía đ u g n.Trong khi xuyên kênh đ u xa (FEXT-Far End Crosstalk) là m c tín hi u t i đ u g n c a đôi dây gây xuyên kênh so sánh v i tín hi u truy n đ n đôi dây b xuyên kênh đ u xa. 2.1.4 Phân lo i cáp 2.1.4.1 Cáp UTP (Unshielded Twisted Pair) Cáp UTP đư c dùng đ truy n tín hi u tho i và d li u, ph bi n trong m ng máy tính, h th ng đi n tho i. Cáp UTP thư ng đư c g i là cáp Ethernet và có các đ c tính sau đây: • Bao g m nhi u đôi dây xo n có trong s i cáp. • Thông thư ng ch p nh n t 2 đ n 1800 đôi. • Không c n có l p b o v cho đ n 600 đôi và có l p bao b ng thép-nhôm khi đ t đ n 1800 đôi. • B o v nhi u đi n b ng cách xo n dây. • Có tr kháng đ c tính 100 . • Khuy n ngh c dây t 22 AWG÷24 AWG. • Dây đ c ru t. UTP Có th nói cáp UTP có các ưu đi m sau đây: • Có kích thư c nh , m m d o d dàng cho đi cáp theo các b tư ng. • Do kích thư c nh , nó không d chi m đ y trong ng. • Giá cáp UTP th p hơn so v i t t c các lo i cáp LAN khác. Tuy v y nó cũng có như c đi m là d b nh hư ng c a nhi u so v i nhi u lo i cáp khác. Chu n ANSI/TIA/EIA-568-A xây d ng m t s lo i cáp UTP có đ c trưng truy n d n như sau: 44
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 2: Cáp và k thu t l p đ t cáp thông tin • Cáp UTP lo i 3 (Category 3-UTP cables) và ph n c ng liên k t có th truy n tín hi u đ t đ n t n s 16 MHz. • Cáp UTP lo i 4 (Category 4-UTP cables) và ph n c ng liên k t có th truy n tín hi u đ t đ n t n s 20 MHz. • Cáp UTP lo i 5 (Category 5-UTP cables) và ph n c ng liên k t có th truy n tín hi u đ t đ n t n s 100 MHz. Cáp UTP lo i 1 và 2 (Category 1 and Category 2) không đư c công nh n cho l p đ t trong các d ch v m i. Chúng có th ch dùng cho các ng d ng tho i. Cáp UTP lo i 3 là c p bé nh t mà ANSI/TIA/EIA-568-A đ ngh l p đ t trong các d ch v m i. V i cáp đ ng UTP lo i 5: • Đư c đ ngh là l a ch n th hai trong l p đ t cáp ra (area outlet) (ANSI/TIA/EIA-568-A th a nh n l a ch n th nh t là cáp UTP lo i 3). • S h tr 10BASE-T Ethernet, 100BASE-T Fast Ethernet, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, ATM 155 Mbps, TP-PMD 100 Mbps, và các c u hình LAN khác. • Có th h tr băng thông đ n 100 MHz. Categories of Unshielded Twisted Pair (các lo i cáp UTP) Type Use Category 1 Voice Only (Telephone Wire) Category 2 Data to 4 Mbps (LocalTalk) Category 3 Data to 10 Mbps (Ethernet) Category 4 Data to 20 Mbps (16 Mbps Token Ring) Category 5 Data to 100 Mbps (Fast Ethernet) Khi l p đ t cáp xo n đôi c n chú ý phân bi t rõ ràng các đôi dây, các s i dây trong s i cáp. Các mã màu cáp giúp ngư i l p đ t nh n bi t m t cách nhanh chóng các đôi dây trong s i cáp. Ngư i l p đ t cũng ph i phân bi t gi a hai s i trong m t đôi. Trong đi n tho i, m i đôi dây có s i tip và s i ring ho c dây dương và dây âm theo th t . C m t tip và ring đã đư c đưa ra trư c đây trong h th ng đi n tho i, trong trư ng h p m t đi n tho i viên th c hi n m t k t n i v t lý cho cu c g i b ng dây n i l p đi l p l i nhi u l n. Cáp UTP đư c dùng làm k t n i t m (UTP patch cable/cord), có s k t n i l p đi l p l i nhi u l n c n có c u trúc dây b n đ m m d o. Các đ u n i cũng ph i đư c thi t k dành riêng cho lo i cáp này đ tránh làm h ng dây và k t n i sai. 45
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 2: Cáp và k thu t l p đ t cáp thông tin M t lo i khác c a UTP là cáp đi dư i th m. Cáp đi dư i th m không ph i là s l a ch n đ u tiên. Nó không đư c khuy n khích dùng b i l : • D b h ng. • B h n ch đ linh đ ng khi di chuy n, thêm vào, và thay đ i. N u ph i s d ng cáp đi dư i th m, ngư i l p đ t c n tránh: • Các nơi có m t đ s d ng cao. • Các v t d ng trong văn phòng n ng đ t bên trên. • Cáp ngu n đi dư i th m. Cáp có nhi u đôi dây (l n hơn 4 đôi) thư ng đư c dùng l p đ t backbone. Cáp UTP lo i 6 và 7 (Category 6 and Category 7 cable) không đư c U ban tiêu chu n ch p nh n. Chúng có đ c tính c a các nhóm làm vi c TIA đ đ t đư c: • Category 6 s h tr các băng thông đ t đ n 200 MHz. • Category 7 s h tr các băng thông đ t đ n 600 MHz. 2.1.4.2 Cáp ScTP (Screened Twisted Pair) Cáp ScTP có giá thành đ t hơn cáp UTP. Cáp ScTP cho kh năng mi n d ch cao đ i v i s giao thoa tín hi u và đư c dùng trong các khu v c d b nhi u và giao thoa. N u không tính đ n l p b o v b ng mylar®/aluminum d ng lá và dây d n lưu (drain wire) thì c u trúc và trình bày c a cáp ScTP gi ng như cáp UTP. L p b o v mylar ti p nh n và truy n d n các tín hi u t n s cao thông qua l p bao cáp (cable jacket). Dây d n lưu ch y gi a l p mylar và l p bao bên ngoài (outer jacket) dùng đ n i đ t l p mylar. Cáp ScTP có : • Tr kháng đ c tính 100 Ω. • B n đôi dây đ c ru t c 22 AWG÷24 AWG (thông thư ng). • L p b o v b ng mylar®/aluminum bao quanh các đôi dây. • Dây d n lưu đư c n i đ t. • Các đ c tính đi n cũng tương t như cáp UTP lo i 3, 4, 5. Lo i ScTP có màn bao che (S/STP- Sreened Shielded Twisted Pair) còn g i là Sreened Fully shielded Twisted Pair (S/FTP) có hai l p bao che riêng bi t: l p bao che cho m i đôi cáp (gi ng như cáp STP) và l p bao che b ng kim lo i bên ngoài bao b c l y toàn b nhóm bao che c a các đôi dây đ ng (gi ng như cáp (S/UTP). Lo i cáp này b o v r t t t s giao thoa tín hi u t các ngu n tín hi u bên ngoài. (Screened Shielded Twisted Pair) S/FTP (Screened Fully shielded Twisted Pair) 46

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản