intTypePromotion=1

Marketing skills - Nghệ thuật giao tiếp

Chia sẻ: Trần Ngọc Sang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
297
lượt xem
149
download

Marketing skills - Nghệ thuật giao tiếp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giao tiếp là quá trình tiếp xúc tâm lý giữa những con người nhất định trong xã hội có mục đích và mang tính hệ thống chuẩn mực về hành vi, ngôn ngữ nhằm trao đổi thông tin, tình cảm, hiểu biết, vốn sống..Sự thiếu vắng giao tiếp tốt xảy ra vì người ta cho rằng năng lực giao tiếp là điều hiển nhiên. Họ nghĩ rằng một người hoặc được trời cho khiếu lém lỉnh hoặc không có khiếu đó. Thực ra giao tiếp là một nghệ thuật. Giống như bất kỳ năng lực nghệ thuật khác, nó đòi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Marketing skills - Nghệ thuật giao tiếp

 1. .........Nice to meet you!.............. ---- Better late than never!!! ---- dohoanganhtn@gmail.com dohoanganhtn@yahoo.com 09.15.93.15.25 Web: ! "# $ % http://dohoanganhtn.googlepages.com & ' ( ) (% * +, - +$ ( +. http://360.yahoo.com/dohoanganhtn /0! $% 1 2 3( 0 4%65 $ 7. 8* 9 : 3; ) +. ? @4 . 4 ( %AB * 3C 0D . 3E % B 7* 7 B 8' 7" X> *> 0 $1 9 8H '>\8 $ '> +Z U $$ 0 S% ]2 9 % ' I %, U 4 8W , + +c , 7 J 1 HJ ' 8 JB W +D J G 9 % P a ' 3 ( > L T 1 7" 8. 0 _+; > 8. @ 8. > 7 > Nd T > 8. 8. E 8 a; %I P 3 , ^ K 7 Ne M% ' P 2 2W ' 3aI < $ $ % < 8) 3 0 B Q 3E ' 8. ' \8 7)7K 3(9H * > 7 i Q ( 3; ( ' _ ' . 3E : 2 3 +1 N+ N< + , 8Z > U ' 9 ) , 0 D
 2. 7$ M 0 '> ; + 0T 7 )R + , +T) ' < 9 7" X B ) ] NY ) % > g 0T L $ + , 7= M '7 >+Z 9 + Q ; = 3 ? > T +X N' , 0 *I _ L L> 3 K '3 Jm +% ) % % a9 , J' K % K9 " 3 _ U ( ' ' L0 8' K F7 % 7L07 i U 8* 9 > 8? ?9 >8$ $ ! B1 NY 9 X U 9? ? < 0 _ 8 % f +, + 2 0( 7S) _= T B 3 D = NF 3S M ; SQ 9 RG B P ) T 7 20U +L )V < 3L % X _' $ T 3E 1 Q > ' Q T ; 8* ( 3E $ 9 ,0- -< )M = 'h ^ - %' U -< 8 9W7W r 9 % + 21 0 7S) + 7S) 9 ' . 8$> $ < ,9 >= + = 4 . -< (% + k _ E8Z > $ = 9 ' h- 8$ > ' 9 C ; 7K %9 G 'g _ $ 7K % AB 3( > ' 7aJk + 1 = J] 9 % 0T P )9 $ 9 U T$ 3 7 U 9, ! T h 8) 1 %* T (7 )? T +X ;% bX X 2T 9 g7 ) 7aN) 3; ) 9 7 ' \ S ' 720 72 7 0 S 7=
 3. _ M ; %? T 8 U * +Z > U 0 $ 0 j 3^ >U 3^ ' _ 9 T) G$ % ( *$ T . '> _ e 3( B 7 . ' 9 ?9H 8 )0 B > 7 8h ( , 7 7< % k% % 1 7S 8* ) _ %O2 0 _ 9 < '9 7)7K ;% 7 G B , 4 7S _ 8 ) > 9 , )B )G k q $ = 3E O > )$ Y 8) M > ) K fs 3E $A %n 3E B &( < * + ) >2 T 0 7 > 8: g 7 T 3 XM ; % 8 >'9 $ 8$ > 3; . 9 VM ' 4 M 7 )& < % +@ 9 * ! , X M 9H 9 $ > _ 1 9 '7 9W7W o 7h M ; >; ( _ M W^ " ( 9 V3 M9 T ^ W7 _% t A & 3 8Z 8^ M ; h _ 3/ 9 $ )+" S I H% ^ 3 , 8D , U 7 3Q < K >'+ 3( WND > W )> 8Z ; 1 > +Z V ' 3( +T) >3( U I 8) +$ ) L 7 U 1 !$ 8* 8Y 8C % 20 / 1' > *7 7 \ * 7 >' 9) I $ M ' > 3' l) ( +Z ' %' g ?+ 3( U 1 8B Q1 K M 9H '
 4. 8) ( 8 ^ Y +* I 1 $X _> 9 X K U% 7 I 9 C0 V $ > " 3" I < 9 0T 7 9 %f+ 3E '> 7aN) 3; >+ J 7< J ' 1 $ $% 8* G ( JPJ 2 U M I+ '7 7a% +K , + 9) . 3E '> ' l7 3 B+0 K 7X % 9 7` U 7= >7 X $ 9H 9 $ > , Q 9 \ *N $>)B > + _ - 7# 7 ( % 7 N 9,% m 7# < 3L > + \8 ; 7 , 8o0 T ! * >\ + 8 ; 9? 8' 7B )g Q /07h '% < , & '9 , 0D + ) 1 % = l+E 1 4% w G ' J =J +, I ' D 7= + >$ 81 0 0 7= + >' K F 7^ ^> Nd I ,N , $ +$ 9 % ' ) "L> 7 0 _+; > P8? + > +F _a9 , M + 7 M! >7 7 % 8 ' B3 ' ) ) , 8" 8' < 1 +L ) )3E I ' 8h h ^ - %' ? ! 8' U 3* (+ < 8> a 9 , + > ' +* * % 0 'X _T * +V 0 L ^ +Z ' 9H T> $ W+ ' )G % ( >+ \ '> a W ' 4! 1 B7 M> < '7 8. ' 9 )+ 8T 7= > ' P + 1 3* ( $ 81 > 3* (* , #+ +K 3- " '% f 9W+ . a3E ' 9 > T ; 3E ' 9 R ' I < , J& % K> ' + , 4 1 7E ' 0 _I U 3* ( $ > 7 1 1 ) %$ !T7 1 I 9H
 5. >0 ,9 < 3" * > ; g +D $ % ]1 0%% 7a U M ' 9 +T) 2> < I S - q3 J % B Q \' ( ; ^ R ' l 8T 7= )B , % ' 8T 7= T U ( '9 + , ; T% +, ' , )9 %' g 3E $ 1 $> ) ) ) > _J 7K J ' * 2 % 7_ > K F Nd I> 0 ? >) $ % ' 8* Y + >< ,7 P- > 7 ( >9 ^ ;, ( B \% '3 ; + 71 $ NQ > $ ' ) > $ +* 7e M ;% ? VM I + ) 8$ U 7# 7 M '% _ Wa8Z > 9 8 7L 9 _ M! >7h X$ M 9H 9 $ 8* Ne +"V 1 ) $M '% kT 7 >8_ = > 7 ) Q, '
 6. { f W G$ f ; +X ; > 8= 9 K >' )) J 8= | 46 & Q 04 . )! 3 Ij B0 9 * N M J % \ / h9 ;+ l ' $ 8" 8' 0 J & M S9 *B 7 %Gh _ T E 9: N > ) 3 74 $ % 8) , +, ) U> ' - 3 3 0$ 1 $ h: W \8 0 ; ) U%f@ 3E ( , ; +L > ' 73 QK ) >8* >$ ! 3% %% W \8 ; + B% , U : 2> , U $7 , >U +1 9 ' ;> < 3E + Q Z (& % h+ > ) (9 W > U P X X 3; _7 1 I> 7 1 : /0 % R , U +L 3F 8_ = > IM ' + , + ) 3L > 9 3E ' 8* X _% U & 7= 7l M _>?G ) .M > 4 T -B U a F 8 +, * % = h ) '7 ) E> - 7$ '% g 3L > 7? 8* ? 7 U ;M ;>3 ?! E L -* M 9H 9 $ W P8? % & 8) 9 * W $ 9 l 7 $ M ; 87 _9H 9 $ >9 Nc ' /) X 0 +;> $ ) :M _ %'3 ; 7 ) B
 7. + 8) 1 =9 $ ;+ 3 +T 8h % S 1 m +K * 0T %@ X ^ $ 3 7e 8 8 8) * T + W 71 1 . , i X X M3 7 7 1 $ 9K ) 9 % & 3( 1 7 ^> < B 0T * 3' >3; W T ,3 _GB )Oq ) , &)~ >8. ? _ 8 ^ *> $ ) .3, f fT 8 (@ %) 7 U 3* ( >< 0(7 P E +* _ >3 Q 3E > ;0T + 3( U %G ! B> + , + ) W '+ , , + 7_ +X >, 9 ' - _' g )3E + > 8. L 7= + > W 9$ (+ !T! , 1 B% f < 3L > ' 3 ' _ ( E7 > 3 I \ )9H 3E ; +, 8Z > ; 9 i NQ % u * 7 ' g 9 , -P% ; ' g 3L > < ' K2 0 W> 3 4 17 ' D 7= + 0 W , % m+ )B 9 \ 9W _ U _ 9 $> ,9 ( I 7 9 , 9H +* S % B G + 7
 8. a3E + > T ; 3E + % + ] 7 'g ?+ 7K %A ;9 \ 4 > )+ 9 ' $ 7E % -+ ( 8) 7B :S % N$ 8 ' = 0 ' l \ 3( I 9 \ > 0 3( >3( ; > ^ M )> 3 7 ^ M ' 8* 0 $ > ; M '7 1 V _ '9 8? M + >+T)8Z + ' 8* L +Z *0 )3 'g D U I? M+ >; LN _ K3 L -S )M + % Q ) K f ( V +L 7_ ;T Kk 8 ' * 8Z >+ (< W $ 0 D 7K > < NY ) ' g ^ I + %'9 )B +, > M ' 8* d 0> 0 $ ) 8* I $ K>S )E < >8? )) $ M '7 _ > ; L > )8 1 3 ' _ 8_ '7 2 3L 0 \9 0T Q > 3E > 8) 1) T ) >' P8? U U 3L #3> C ! _! $ M '> 4 ' ^ ' -< > U $ N N# '% 9 ) G '7 +1 L7 1$ 9$ ! > _4 4 ( ' Q D 8. 7 9 I@ % T L 8Z >8) 1 Q >B 9 9\ 7 9)9) ; >X !T $; ) W^ X9 C M 9H 9 $ % 7 B S0 8' 1 Q 3E 7 L > I7 L + 1 X ! _ ; % BG 9 ? )8Z ' U (9 ^ ;E ; %kL - + S ,9 U 7= 9 ) 9 ) % 7
 9. ƒ? M+ l +1 %&, + C 3; + N; N $M + -Q 3g +Y % 7a ) 7 I 7a „% 3 7h * B No N 3E + 8Z B K /0 $72 > + * 7 I9\ k h9 , 0D B U% BG g9 ?+ 9 ) 3E B 8Z > + (I >^ ' )> 3^ > \ ? 8" X % _ ? *T ; 3E + 3; U 7= 9 ) 9) % < 3L > B < 3L ; _ 9 9$ ; B %kL Q T 9 >*"+ 0 T 8$ U 7= 9 ;% Gh + 0T Q - , )3E + 7 7K U 7= 8N) + +" ' :% f 8 3H 7Q 7^ >B K \ T $ X9 , ) T9 , ' 7' U 9 , W8 W' U < WM
 10. 1 K> B 2 'J & < % B 7 " i 3E 7= 3 ' >20 9 , W ;> B * 9 , W* W = Q) $ ); % ; 8. B T 9? 2 (% B 7 I 9[7 >X _ ? P8? T U 9 B 9 W +, ; , % G ( ( 3; , F3; > 3" >$ 8) = 8 B d T 9? 7 *? 9 Nc b %Q N0 >B ( $ W+* S 3 7B 87 W+ 7' 3>74; M 9H 9 $ % 9 > G V, #>3 P8? > 3 Q $ X * '> , 9 ) > c -S ) ) 3 9: I ? M ;% Q 3E +( 8_ > g < Q 3E + . 7E > 0 +@ T *; 8* X N) 9: ; > B 3 7$ ; 0 0 7# 7 M 'W 0 7 )N> , M '%G 7 * 7h B 1 B> 3; + )B 3 , , T 2> 7 B * - *L 8 1% B G P 7> )7 $ )S4 ( Y% W 3 3D - , ! $& < % 9 P8? 9H 9 $ > 7l B -* 9H 9 $ > ; 8* W9 3K '> P8? ' 3; > g X _ 8) ; , Q>+l 7l %& < W ) k; ' R * U P8? > 7 U 9: 9 ) % B 3L >8_ =J & 3 L0 )J f ; Q N ; ) ; 20U U 3 7 +* S > ; i \8 ; !$ !$ $ M ; >; $ , %$ 7 $ J) ? > J $ T> 7 >3D M ' ( -* M _ K N2 Q>+$ 8 ) Y _ %, -* -> +" -_ % ,7 3 ; > )); 1 7
 11. W >; 0T 8$ L -* 1 8= * % f 8M 7 L 3E 1 _ Q- 9 ) > N2% Nc &, 'P 8? > - >< _ "7 *% Al + ^ 3E 1 3( ,9 ! '> ; 8$ - '7 N 9, W9 \ ; 3 ))$ Y% & & " +T) Jk$ ' 9 % I T ! , 1 3* ( ) > X; W ! W M >Q K L 7? M 7l Q 0 + W , 0 D ' ? 9 ?X 3; _ ? 0T Q% 9 G '9 a ;$ 1 T% 8M ' N) ' > 9 %&9 >< W7$ 3d W' N) ) )S 3E + % G 7 $ T *T a F M 9H 9 $ 7 +L > P' 3; NQ %f W9W , Y + U I X +T * Q 7 3E 3 ) HM >)=g 7 + W7 >$ T % 8_ + 7
 12. * 7 ; - + T 7h % QK 0D >3 7#> 7+ , E 8) 3 8. % => ! + > + , + ) S +L > ? "> +" ( >, 8 + 8" + * 7 1 3 = 3L > ' Ne N 8T 7= J k J3E + %Q 4 %% ,> + 7 8T 7= N Nh % ' 1 7Q >8T 7= J 9 J Y+> + _7 >' hU T K 7 K+ 0 T +" ' ^ 7# S % & GB W 9 C7 8Z > 9H 9 $ < 1 +T ^ M) ) 1 8^ 8) -S 1 > , ? D+ 3(9H 9 $ % fH * W7 U g W7 U 9+@ ; > +@ Q; IT 9) _c7$ *; 3 1 >) 9 L '7 ; L J = J \8 > ) &U >' 3E 1 ' $P > 1% G ( U XM U U 9? 8)
 13. ; >8) + +c8 W+$ 8 )% k( V ; W V9 8@7_ > V ) g ? T% < & , 7 0 $ , > 8) 0 $ , > U 3 $ >U + 7S 7 ) ( *% & < 3L 9 a+T) 0 $ > 9 : U + * 7 3K 9 2 '> 9H l -* '% , 9H 7 NY + * 7 K K' $T% +, ) 9W T U 9 +, _ Q 3E ; 8 )G % ! > P , 3; %@ I 7?* _ 19 L -* M ; ; ) 9H 7! Y% G < 9 U 9H 3( ; ; 9" )$ :' % < 3L > & 3 7 Q1 )3 - , 9 * '9 9? 8' ;> 9 + 3X ; >; 41 3E '%&, ' 7 +L P >1 $ ND > ' +" N0 '>3; ) ' 7 N* >) +* >$ 0 ? 3 0T Q 9P L % 8) 7 1 ), >9 20 N) )X ' _9 > )3 7 ^% f 20 c 9H 9 $ Y + >) + 2 7 >) + 2 7$ ! 3* (9 $ % &, X? ? 7# 7 , > ;+ _7 3E L W9 \ )$ T 9 7C ; )= ; % NF _ > Al 9 0L X+ 3X > ; NY+" _ :, > 3d 0 T X L% ]1 0 )N < P ; 8) 3 P % L 8 9 +" )+$ ; 8 7/ Z>7: K> -> -: > ) !c > $ 3$ > ' > 7^ % ' g 9 3 8_ M ; >U +? L 3( ; 3C . ; )W )+$ % 2 + * 7 ' 7 7* U 7= 8L M 9H 9 $ W 8_ '>P %
 14. G9 ' Q K +K ++c < T +1 7^ > ' % W )X %% +$ 7 1% &, '7 1 P 7 1 $ ND > ' l0 7d ) U 7= )+$ M '>8) 9 8 7 3 N N# fH N # 7 9H N +Z 1 ' +$ 7 1= )) $L3 < 8* ( ' 1 , > ? 9H 9 $ 9 )7 U 7? 1M '% ' 8$ 8@ _ ) + P7 )9H 9 $ 7)+T)3 X X $ M ; >8@ _ Y " 3E + % q9 ) > 7l+ L * X9 %9 A B )+$ >I 7 B 7 ) ' V +L 7_ U $ ' Q > # +L 9 0 T 3E U ; W SN > 3E U ( P D% 7 1 Q 9" Q 3E +* I % G) ) < + 6 A )' , 0 D
 15. 7 L > ;+ l *; Y % $ 1! M + >1 2 B+ 0 $ $ 0 D> 2 9 $ ) )9H 9 $ T + 7) \ , I X _J.5 B @ Y0 T 9 > K C0T 9 R'\ U J ( < 3L > B ? 8T 7= 9 > 29 % ' 3d % > %9 % $ 0j $ 8" W- * +T > 0$ 7 3 9 $ > l7#3Q % ) % % + Y ' 3( 1 g X _ ' 3D 3( _ > 8 (7 + +* S %G I + 9 Y >8 U 7= L -: 9 M ' 3(9H * % B G 3^ ' P B 3 J M+ 8Q Y> M+ N? *> * ;' % +X ; 3E ' $ '8 +1> T $ ; 3D 3(7L0N" > + *9 ?' %G 3D 3( 8) 3 9 C% ) 3; 2 Q K >) 2 , +T 7F > ' - 3) U 7= 9 C 9H 9 $ % &< '9 +, L9 B )G 9 % '9 , 8@ N "% Gg W9> ? M A € ) ' 3 ) .> < Q 3E + Q ' L0 8 3 )3* ( >< , 0_ ' >) V ( > 07 ) &) K 8L > )9 , < +T > , 1 ! 0 M% ' 8 , U ; -T , 8) '% 0 T +X ;% GB 9 W9W )+ , U I 7= M ' P ) '> B + S * 7h + )7 < T%'7
 16. M ; %( 8* 9 >7 8) B g X $% 7 > kT 9 1 9 U 9 , W g W K _ 7 7%= & M+ ? * * Nd % 7 0 & )+ = Q M 8_ ;% h ' I X M% ‰ ?M ') ) +* 7X 3E 9 %AB )' g Q0 0 8 ; )_ + , W ' 7 JX T )J10 $ )f% ( ; ' U 9? 8) 9T 2 ( 9 >7 U 9? E > , ' 3( , )3C ) > + +c 7Q - > M ;% G ( +? L > 1 ' U 9? 3; + ( 03 7 ) +@ , X M> ' - -> %) ( q + +j M '>9H 9 $+ lNd
 17. ]1 L -* 7 ( < 3L > B K+ 7) (0 h < 1 I + N" % GB 8) Xj %& 8) 1Q > +" * 3* 3( U 9 +? L > 9 I Q , 71> + S 8Z > # 9 + 9 T +? L 1 $ 3 7a ;> $ M+ +"V 7 + 9 j > .+ ^ Ng 9 ?3 + > *; 7) ' 3> + 8* 7 1 ; 3E % ' $ 3E 3" 0 M 8Z > J 1J3E > 7l S7 ; 3E 8. % + ) 2 . _ , > ^ $ - NX 1 1 = 0 B% ', T +1 L < 7h N 7 ) MN > 7h > S @ ; _ 4 9H 9 $ % 8) + 1>' 9W M+ F 109 h 8^ 9H )* 0P > 8. ' $ )+ FU 9 , W 3( = ' T +1 L 3E , ' 10 ) $ ND % ) &4 S C , B =9 >7 3 L ; 9 > ' J B 8; J 0 M) M+, % ' T1 L c 7H) 8 VJ )9H J ,81 ) '>3 ' N$ TN NX 8 W( U 9? U ;; % < 3L > & 9 ' ; ' , 9H 9 $ W ) ' \3H % > 7K > ' 7) @ ) Q 0 L 9H * >X -< ; 7 9H F> W8. '' $ , U (' * % ; 0
 18. ; - 4 7 > !( ,> T= 7 $>j 0 $M ; VD - Q 0 g M * 8_ ! ; '0 7h B> < 0 > : 9H 9 $ > - %&, + 3 8h P $ ND > + ) - _ , V I N < 3; 7 9 3; + , $ 8) 3 X' _ NQ , #> U 7= N , # _ 9 8l ; % T L 8Z > @= B >1 = o ' 7 8= + W > 9 * . = 0 F7 ; $ 3+ ;g 0 7 _ 3( '' _ 8 , 3E +% ]E *' $ 1! + < + > + , + ) 8. ); 7 +L _ > 20 g 9 )% G 9H 9 + 1 9 _ +"! Y 3 )
 19. ) Q8 * & 9 hQ> 7B K +" 0! Y $% & 7= +L I ! ( 8_ > 1+ B X \J ) '9 7 > 4 9 % 0T ! ( 7 !$ 9 3 ;g 8B J G % I 9 ' +L 3d S N % 8) 1 ) ,> ( W +, * , > Y V $ >Y " 3" Y ) > T W> W9 \ 0 L 7h 9H 9 $ > W1 M ; 9 \ 3 3"G % ( +K 8. ) ) 9_ >) )+* %'9 B -S ) \ + > NY +U @ < >W = + > W P )+ K 3% %A 3%% 1 '9 +, N $ ND ) $% ) f +1 ' , 3( $ ND 8 ) < 1 q 0 7) 0 1 )) < ?8 > U (4i " 3"7 + 1 '0T +, % A $ '9 7) j +" ) ; 1 E9 , I , W9 ) > \7 9 ( 0 3% + 1 3% % % 0T +, % &c ) U W + , *> W +" 9 $ ) 8H% 9H 7> L >1 + Q +L %f +1 B 7 ! W JX WQJ < > ( (> B 9 ! (9 + , % 8) U ; ? ' 0T +, 72 > \8 9 +L L% b , B Q+ Q- ! Y 8. ,0 Y '% f+ 3E -) > + V 3* ( 7X > ) '8 3 ? W' N"0 )+ % 8 _ + Q +3 B Q 4 %2+ *7 \8 8* 7" X> 8* ( 1 + ; 8) %O \, #+ 8T 7= 9 9" J 0 \9 R 7 ! $8. 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2