Mẫu biên bản CV thành lập Công đoàn CSở

Chia sẻ: Dangngoc Dao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

1
676
lượt xem
74
download

Mẫu biên bản CV thành lập Công đoàn CSở

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu biên bản CV thành lập Công đoàn CSở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu biên bản CV thành lập Công đoàn CSở

  1. Các bước thành lập Công đoàn cơ sở 04/12/2009 // 3 phản hồi // Xem: 1 089 views // Chuyên mục: Văn bản // Thẻ: Văn bản. 0 Các bước tiến hành thành lập Công đoàn cơ sở như sau : Điều kiện thành lập Công đoàn sở Các văn bản thành lập Công đoàn sở Bước 1: Thống nhất với chủ doanh nghiệp việc thành lập CĐCS tại doanh nghiệp: 1/ Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động ….. tổ chức tuyên truyền Điều lệ Công đoàn Việt  Nam, trao đổi với chủ doanh nghiệp để thống nhất về việc thành lập CĐCS tại đơn vị, kết  nạp đoàn viên, chọn nhân sự Ban Chấp Hành lâm thời CĐCS . 2/ Đối với những đơn vị có số CNLĐ đã là đoàn viên công đoàn từ các nơi khác chuyển  sang, có đủ 5 đoàn viên thì tiến hành thành lập ngay CĐCS và chọn nhân sự tham gia  Ban Chấp hành lâm thời CĐCS. Chú ý: Ban Chấp hành lâm thời CĐCS ít nhất phải có từ 3 đến 5 người, đang làm việc tại  doanh nghiệp, phải là những đoàn viên nhiệt tình, hiểu biết về công đoàn, có khả năng  vận động CNLĐ gia nhập vào Công đoàn (có thể đề cử các anh, chị phụ trách tổ chức, kế  toán tham gia vào Ban chấp hành lâm thời để phối hợp với Ban Giám đốc giải quyết các  nhu cầu hợp pháp, chính đáng của người lao động). + Ban Chấp hành lâm thời có 3 người gồm: ­ 1 người giữ chức vụ chủ tịch ­ 2 người là ủy viên (trong đó chọn 1 người phụ trách kiểm tra) + Ban Chấp hành lâm thời có 5 người gồm: ­ 1 người giữ chức vụ Chủ tịch ­ 1 người giữ chức vụ Phó Chủ tịch ­ 3 người còn lại là ủy viên
  2. 3/ Đối với những đơn vị có từ 30 CNLĐ làm đơn gia nhập vào Công đoàn thì ngoài nhân  sự của Ban Chấp hành lâm thời CĐCS thì đề cử thêm 3 người tham gia vào ủy ban Kiểm  tra lâm thời (gồm 1 người ủy viên trong Ban Chấp hành lâm thời giữ chức vụ Chủ nhiệm  và 2 đoàn viên Công đoàn là ủy viên). 4/ Đối với CĐCS có dưới 30 đoàn viên thì đề cử 1 anh, chị trong Ban Chấp hành lâm thời  kiêm nhiệm phụ trách công tác kiểm tra. Bước 2: Đơn vị thực hiện các thủ tục xin thành lập CĐCS bao gồm: 1 Văn bản đề nghị thành lập CĐCS do người đại diện tập thể lao động ký và có xác nhận  thông qua chủ doanh nghiệp. 2 Đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn của mổi đoàn viên (kèm 1 ảnh màu 2×3 và ghi tên  phía sau ảnh). 3 Danh sách CNLĐ của doanh nghiệp, lao động có đơn gia nhập Công đoàn đề nghị kết  nạp đoàn viên và đoàn viên Công đoàn cũ từ các nơi khác chuyển đến có thể làm chung  1 danh sách . Nếu người nào có đơn gia nhập thì đánh chéo vào ô đơn gia nhập, người  nào là đoàn viên từ nơi khác chuyển đến thì ghi số thẻ đoàn viên. 4/ Danh sách trích ngang các Uỷ viên BCH lâm thời CĐCS. 5/ Danh sách trích ngang ủy Ban Kiểm tra lâm thời (nếu có trên 30 đoàn viênn). 6/ Bản sao giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc Giấy phép Đầu tư đối với những đơn vị có vốn nước ngoài. Tất cả văn bản trên gửi về cho Liên đoàn Lao động ……… Bước 3: Ban Thường vụ Liên Đoàn Lao Động Quận 1 ra quyết định kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS và chỉ định BCH lâm thời CĐCS (căn cứ vào hồ sơ đề nghị thành lập CĐCS) Bước 4: Tổ chức lể công bố quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS Sau khi cấp trên đã ra quyết định thành lập, Ban Chấp hành lâm thời CĐCS phải tổ chức  lễ kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS để công bố quyết định. Nội dung buổi lễ, thời  gian dự kiến khoảng 30 đến 45 phút bao gồm một số nội dung sau:
  3. 1/ Chào cờ – tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. 2/ Công bố quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn, trao thẻ đoàn viên, gắn huy hiệu Công đoàn. 3/ Công bố quyết định thành lập CĐCS và chỉ định BCH lâm thời. 4/ Phát biểu cảm tưởng của đoàn viên. 4/ BCH lâm thời ra mắt và trình bày chương trình hoạt động trong thời gian sắp tới, động  viên CNLĐ và đoàn viên góp ý xây dựng chương trình để CĐCS chính thức đi vào hoạt  động. 5/ Phát biểu của chủ doanh nghiệp. 6/ Phát biểu của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận 1. 7/ BCH lâm thời tiếp thu – Bế mạc. Bước 5: Ban Chấp hành lâm thời CĐCS tiếp tục tổ chức tuyên truyền về Luật Công đoàn, Điều lệ  CĐVN cho toàn thể CNLĐ tại đơn vị, nói rõ mục đích ý nghĩa của việc thành lập Công  đoàn qua đó vận động CNLĐ đơn vị gia nhập Công đoàn, Ban Chấp hành lâm thời CĐCS  sẽ xem xét, ra quyết định kết nạp đoàn viên, cấp thẻ và báo cáo kết quả về Liên đoàn  Lao động quận 1. Các văn bản xin thành lập Công đoàn cơ sở C«ng ty Cæ phÇn C«ng tr×nh ®« thÞ Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam Long biªn §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ……………o0o………….. …………o0o..……… Sè:       /CV –CT§TLB Hµ néi, ngµy     th¸ng     n¨m 2010 “V/v ®¨ng ký thµnh lËp c«ng   ®oµn c¬ së”
  4. KÝnh göi:  liªn ®oµn lao ®éng quËn Long Biªn ­ C¨n   cø   GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh   sè   0103042372 cña C«ng ty Cæ phÇn c«ng tr×nh ®« thÞ Long   Biªn do Së KÕ ho¹ch ®Çu t cÊp ngµy 24/11/2009. ­ Căn cứ vào Điều 153 của Bộ luật Lao động hiện hành về việc thành lập tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp và Nghị định số 96/2006/NĐ-CP ngày 14/9/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ luật Lao động về Ban chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp. Hiện nay công ty Cổ phần công trình đô thị Long Biên đang hoạt động kinh doanh: trong lĩnh vực dịch vụ đô thị và có trụ sở đặt tại: • Số nhà 11, tổ 23, khu tái định cư phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội • Số Điện thoại : 043.6756817; • Có số lao động là 195 người. Để thực hiện đúng Bộ Luật lao động, Ban Giám đốc công ty và đại diện tập thể người lao động kính đề nghị Liên đoàn Lao động Quận Long Biên cho phép đăng ký thành lập tổ chức Công đoàn nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cho người lao động và cho doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật. Mong các đồng chí sớm giải quyết. Trân trọng cảm ơn ! ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐẠI DIỆN TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN
  5. Kính gửi: BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN LONG BIÊN Tôi tên : ………………………………………… Giới tính : □Nam □Nữ Ngày sinh: … /…../…………… Dân tộc : …………… Tôn giáo : ………….… Địa chỉ : …………………………………………………………………………………… Hộp thư (email) : ………………………………… Điện thoại : ……………………. … Trình độ : – Học vấn : …………………… – Chuyên môn : ……………….… - Tin học : ……………………… – Ngoại ngữ : …………………… - Lý luận Chính trị : □Cao cấp / □Trung cấp / □ Sơ cấp Là Đảng viên : Có / Không Nghề nghiệp – Chức vụ : ………………………………………………………………… Tên đơn vị : Công ty Cổ phần công trình đô thị Long Biên Sau khi học tập Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi hoàn toàn tán thành và tự nguyện làm đơn này gửi đến Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Long Biên để xin được kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tôi hứa sau khi được kếp nạp, tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đoàn viên Công đoàn và đóng đoàn phí hàng tháng. Kính mong được chấp thuận của tổ chức Công đoàn. Chân thành cám ơn ! Hà nội, ngày ……… tháng ……… năm 20…. Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên)
  6. CÔNG TY: CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ LONG BIÊN ĐỊA CHỈ : Số 11, Tổ 23, khu tái định cư phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội ĐT/FAX : 043 6756817 DANH SÁCH LAO ĐỘNG GIA NHẬP TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN Ngày sinh Trình độ Chuyên Chức vụ Đảng Tôn Đơn xin STT Họ và tên Lý luận Dân tộc Địa chỉ môn công tác viên giáo gia nhập Nam Nữ Học vấn chính trị nghiệp vụ 1 2 3 ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐẠI DIỆN TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên)
  7. CÔNG TY: CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ LONG BIÊN ĐỊA CHỈ : Số 11, Tổ 23, khu tái định cư phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội ĐT/FAX : 043 6756817 DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI Ngày sinh Trình độ Chuyên Chức vụ công STT Họ và tên Lý luận Đảng viên Dân tộc Tôn giáo Địa chỉ môn tác Nam Nữ Học vấn chính trị nghiệp vụ 1 2 3 ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐẠI DIỆN TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên)
  8. CÔNG TY: CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ LONG BIÊN ĐỊA CHỈ : Số 11, Tổ 23, khu tái định cư phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội ĐT/FAX : 043 6756817 DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỦY BAN KIỂM TRA LÂM THỜI Ngày sinh Trình độ Chuyên Chức vụ công tác Đảng viên Dân tộc Tôn giáo STT Họ và tên Lý luận Nam Nữ Học vấn môn chính trị nghiệp vụ 1 2 3 ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐẠI DIỆN TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên)
  9. Liªn ®oµn lao ®éng quËn Long Biªn Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam C«ng ®oµn C¬ së: C«ng ty CP CT§T Long  §éc lËp –Tù do ­ H¹nh phóc Biªn …………o0o..……… ……………o0o………….. Hµ néi, ngµy     th¸ng     n¨m 2010 Sè     /Q§ –C§CS QUYẾT ĐỊNH ( V/v kết nạp Đoàn viên Công đoàn ) BAN CHẤP HÀNH CĐCS CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ LONG BIÊN ­ Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa X ­ Căn cứ vào quyết định số ……………………………… ngày ……. tháng ……. năm 2010 của Ban Thường Vụ Liên đoàn Lao động Quận Long Biên về việc công nhận Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần công trình đô thị Long Biên. ­ Xét đơn xin gia nhập vào tổ chức Công đoàn Việt Nam của người lao động đang làm việc tại cơ quan. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay kết nạp ……………… người lao động là đoàn viên Công đoàn thuộc Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần công trình đô thị Long Biên (theo danh sách đính kèm), kể từ ngày ……… tháng ……… năm 2010. Điều 2: Nhiệm vụ của đoàn viên Công đoàn là phải thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Điều 3: Các đoàn viên có tên nêu trên chịu trách nhiệm theo quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản