MẪU BIÊN BẢN GHI NHỚ

Chia sẻ: Cao Thi Nhu Kieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
1.067
lượt xem
106
download

MẪU BIÊN BẢN GHI NHỚ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG: THCS Thị Trấn Cầu Diễn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2011 BIÊN BẢN GHI NHỚ Hồi giờ 8h 00’ ngày 31 tháng 03 năm 2011. Tại trường: ThCS Thị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội. - Trưởng Đoàn đánh giá ngoài: Ông Bùi Ngọc Khang. - Đại diện trường được đánh giá ngoài: Bà Lê Thị Châm. Chức vụ: Hiệu Trưởng trường ThCS Thị trấn Cầu Diễn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN GHI NHỚ

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ H À NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2011 ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG: THCS Thị Trấn Cầu Diễn BIÊN BẢN GHI NHỚ Hồi giờ 8h 00’ ngày 31 tháng 03 n ăm 2011. Tại trư ờng: ThCS Thị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội. - Trưởng Đoàn đánh giá ngoài: Ông Bùi Ngọc Khang. - Đại diện trường được đánh giá ngoài: Bà Lê Th ị Châm. Ch ức vụ: Hiệu Trưởng trường ThCS Th ị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội. Chúng tôi lập Biên bản ghi nhớ nội dung làm việc giữa Đoàn đánh giá ngoài và trường đư ợc đánh giá với nội dung như sau: 1. Trưởng đoàn Đánh giá ngoài chính thức thông báo và trao đổi với trường được đánh giá ngoài về: a) Kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá Trường THCS Th ị Trấn Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội đ ã th ực hiện quy trình tự đánh giá nghiêm túc, đánh giá được tình hình thự c tại của trường theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dụ c trường THCS. Có đủ 7 tiêu chu ẩn với 47 tiêu chí, mỗi tiêu chuẩn có mở đầu, lần lượt đánh giá các tiêu chí và kết luận tiêu chuẩn, từng tiêu chí đã bám sát nộ i hàm đ ể mô tả, chỉ ra điểm m ạnh, điểm yếu từ đó có kế ho ạch cải tiến chất lượng sát hợp với thực tế. Báo cáo viết cụ thể, rõ, người đọ c dễ hiểu ....thể hiện sự đầu tư công sức, trí tuệ tập thể. Tuy nhiên báo cáo còn một số tồn tại. - Đánh số trang chưa đúng quy định. - Trong mục danh mục các chữ viết tắt chưa thống kê hết như:
  2. Trang 21: KTKĐCLGD Trang 24: CSVC Trang 27: KHTN, KHXH Trang 50: CB, NV Trang 76: CMHS... - Trong phần thông tin chung có dữ liệu chưa khớp: trang 11 số học sinh lớp 6 là 264 - Số học sinh lớp 6 chuyển đến trong hè là 266. Cột học sinh chuyển đến trong hè trang 11 không khớp (hàng ngang) - Kết quả tự đánh giá. Bổ sung thêm số liệu 4 năm trang 13, 15, 17, 19 + Kiểu chữ, cỡ chữ, căn lề về cơ bản đúng qui định: Sử dụng kiểu chữ Times New Roman hệ Unicode; cỡ chữ 14, mật độ chữ bình thường, dãn dòng đ ặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên, dưới và lề phải 20 mm; lề trái 35 mm. Tu y nhiên có một số trang chưa đúng qui đ ịnh: Trang 29, 41, 42, 52, 54, 60, 63, 74, 86, 87, 91, 99 có hiện tượng căn chỉnh chưa thống nhất. * Về chính tả : Báo cáo còn sai lỗi chính tả như: dòng 4 từ trên xuống trang 90 “ứng sử”;, dòng 12 từ dưới lên trang 63 “hàng năm”, dòng 12 từ dưới lên trang 77 “thị trán”.Trang 22( tiêu chí), trang 28, 30( Kế hoạch cải tiến chất lượng); trang 34 ( kiêm nhiệm), trang 58 ( leo trèo), trang 75 ( thực tế), trang 79 ( công dân), trang 80 (ứng xử)... * Cảm nhận của người đọc: - Bản báo cáo tự đánh giá của trường THCS Cầu Diễn đư ợc viết ngắn gọn, chi tiết, sạch sẽ, không tẩy xoá; có các số liệu cụ thể, nêu bật được các hoạt động giáo dục của nhà trường, chỉ ra đ ược các điểm mạnh, các điểm yếu và kế hoạch cải tiến chất lượng của nhà trường. b) Kế hoạch khảo sát của đo àn: Thống nhất thời gian, địa điểm, công việc theo kế hoạch khảo sát đã đ ược đo àn đánh giá ngoài nhất trí cụ thể như sau:
  3. Ngày / Giờ Công việc Họp với lãnh đạo trường và Hội đồng tự đánh giá để: 8h/8/04/2011 - Giới thiệu thành phần đoàn đánh giá ngoài, mục đích và ph ạm vi của chuyến khảo sát; - Thông báo cho trường biết về những vấn đề quan tâm của đoàn sau khi nghiên cứu báo cáo tự đánh giá của trường; - Nghe giới thiệu ngắn gọn về trường, Hội đồng tự đánh giá và quá trình tự đánh giá của trư ờng. Nghiên cứu những tài liệu do trường cung cấp, các thông tin và 8h30’/8/04/2011 minh chứng. Xem xét những vấn đề cần lưu ý. Yêu cầu bổ sung tài liệu (nếu cần). Tiếp tục nghiên cứu những tài liệu do trường cung cấp, thảo luận 9h30’/8/04/2011 nh ững vấn đề nảy sinh và điều chỉnh việc phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong đoàn (n ếu cần). Gặp gỡ, trao đổi, phỏng vấn với các thành viên của đồng tự đánh 10h/8 /04/2011 giá của trường . Điều chỉnh chương trình làm việc và th ống nhất lại với trường (nếu 10h30’/8/04/2011 cần). Quan sát các ho ạt động giảng dạy và học tập trên lớp, khảo sát cơ 10h30’/8/04/2011 sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Gặp gỡ, trao đổi và phỏng vấn ngư ời học. 11h/8 /04/2011 Trao đổi, phỏng vấn cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường. 13h30/8/04/2011 Trao đổi với lãnh đạo trường về những thông tin bổ sung. 14h/8 /04/2011 Thảo luận trong đo àn về những vấn đề phát hiện mới và những 14h15’/8/04/2011 kiến nghị của đoàn với trường. Viết báo cáo kết quả khảo sát và kiến nghị với trường. 15h/8 /04/2011 Trình bày những kết quả khảo sát và kiến nghị với lãnh đạo trường. 16h/8 /04/2011
  4. Kết thúc đợt đánh giá ngoài. 17h/8 /04/2011 2. Thống nhất thời gian đoàn có thể đến trường để khảo sát: 8 giờ, n gày 8 tháng 04 năm 2011. 3. Nhà trường chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức của đoàn: Ch ỉnh sửa nội dung các mục: mô tả hiện trạng của tiêu chí 6 của tiêu chu ẩn 2; tiêu chí2; 4 của tiêu chuẩn 3 ; tiêu chí 2; 3 ; 10 của tiêu chu ẩn 4; tiêu chí 2 tiêu chuẩn 7......... Điểm yếu tiêu chí 9; 10 của tiêu chu ẩn 2; điểm yếu tiêu chí 3; 5 của tiêu chuẩn 4... đ iểm mạnh và kế hoạch cải tiến chất lượng của tiêu chí 10 thuộc tiêu chu ẩn 2.... Đọc và rà soát toàn bộ báo cáo TĐG đẻ bổ sung, điều chỉnh các nội dung và các minh chứng cho phù hợp. (Ngoài các nội dung bản ghi nhớ đ ã nêu). - Danh sách những tài liệu, thông tin, minh chứng cần được bổ sung: * Các minh ch ứng cần bổ sung: - Bổ sung nội dung tự đánh giá của Tiêu chí 4 ( Tiêu chuẩn 2) cho đầy đủ, kèm theo minh chứng. - Các minh chứng không phù hợp với nội hàm: [H4.4.04.02];[H2.2.01.06]; [H3.3.06.05]. - Trong b ảng m ã minh chứng không có: [H3.3.01.04] thừa minh chứng [H3.3.01.05]; [H7.7.04.01]. - Minh chứng trùng nhau [H7.7.01.01] và [H3.3.03.04]. - Chỉ số c. tiêu chí 8 (Trang73) thiếu minh chứng. - Các minh chứng H1.1.01.02( cuối trang 24), có 2 minh chứng cùng mã, cần tách ra: H2.2.01.03; Minh chứng H2.2.02.01: sử dụng lần thứ 2 chưa h ợp lý ( tr 29). Trong báo cáo chưa thấy sử dụng minh chứng H2.2.07.02 (tr 38), minh chứng H2.2.12.01, H2.2.12.02. Minh chứng tr 78 chưa được sắp xếp theo trình tự hợp lý. *Tài liệu cần kiểm tra: - Tiêu chuẩn 1 : Các minh chứng - Tiêu chuẩn 2: Các minh chứng.
  5. - Tiêu chuẩn 3: Văn bằng của giáo viên tổng phụ trách, hai tổ trưởng chuyên môn. - Tiêu chuẩn 4: Các minh chứng; Sổ dự giờ của BGH,danh sách GVGcác cấp, Kế hoạch sử dụng ĐDDH của giáo viên; Danh mục ĐDDH tối thiểu các bộ môn; Kế hoạch chỉ đạo hoạt động giáo dục n goài giờ lên lớp; Hồ sơ qu ản lý dạy thêm, học th êm của nhà trường. - Tiêu chí 4 : Kiểm tra lại minh chứng [H4.4.04.02] . - Tiêu chu ẩn 5: Các minh chứng; Hình ảnh các phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng; Sơ đồ quy hoạch trường,sổ dỏ chứng nhận quyền sử dụng đất..... - Tiêu chuẩn 6: Các minh chứng. - Tiêu chuẩn 7: Các minh chứng. - Những người (cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh) và số lượng người của từng đối tượng cụ thể cần được phỏng vấn, nội dung phỏng vấn thảo luận trong chuyến khảo sát tại trường: *Tiêu chuẩn 1 cần phỏng vấn: - Hiệu trưởng - 02 giáo viên *Tiêu chuẩn 2 cần phỏng vấn: - Phó hiệu trưởng. *Tiêu chuẩn 3 cần phỏng vấn: - Hiệu trưởng. - Tổ trưởng văn phòng, chuyên môn. - Tổng phụ trách Đội. *Tiêu chuẩn 4 cần phỏng vấn: - Giám hiệu phụ trách hoạt động giáo dục Đoàn, Đội, ngo ài giờ lên lớp. - Tổng phụ trách. - 01 giáo viên chủ nhiệm. - 04 học sinh đại diện bốn khối. *Tiêu chuẩn 5 cần phỏng vấn: - Cán bộ quản lý thư viện (về mượn trả sách thư viện về quản lý mượn trả bằng phần mềm quản lý thư viện). - Cán bộ quản lý thư viện (về sổ mư ợn, trả của giáo viên và học sinh).
  6. *Tiêu chuẩn 6 cần phỏng vấn: - Hội trưởng hội CMHS (Phỏng vấn Chủ tịch Hội CMHS về sự phối hợp giữa CMHS và nhà trường). - GVCN (về hoạt động và nội dung trong các tiết HĐ ngo ài giờ lên lớp). - 01 học sinh bất kỳ. *Tiêu chuẩn 7: - Phỏng vấn phó Hiệu trưởng (về hoạt động ngoài giờ lên lớp; Cải tiến nâng cao chất lượng; Tổ chức, theo dõi và quản lí học nghề). - Phỏng vấn TPT Đội (về sự phối hợp triển khai các hoạt động xã hội, theo dõi số học sinh tham gia, giáo dục học sinh chưa ngoan) - Phỏng vấn 2 HS lớp 9 (để kiểm tra lại thông tin của các minh chứng). - Những đề nghị khác: + Đề nghị nhà trường chuẩn bị nơi làm việc, bố trí cán bộ nhân viên và hội đồng tự đánh giá, nh ững người có liên quan đến công việc kh ảo sát cùng làm việc với đoàn + Xác minh nội dung lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, chương trình giáo án HĐNGLL. Chu ẩn bị đầy đủ hồ sơ các hộp minh chứng để đo àn đối chiếu. + Đề nghị nhà trường làm phụ lục chỉnh sửa, bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa h ợp lý trong báo cáo tự đánh giá m à đoàn yêu cầu.Viết lại cho đầy đủ , đúng nội hàm và khớp ở các mục mô tả hiện trạng, điểm yếu và điểm mạnh ở môt số tiêu chí. + Danh mục bảng mã minh chứng cần ghi đầy đủ các cột mục, đúng đủ các minh chứng theo thứ tự. Phụ lục được in thành 07 quyển theo đúng quy định. 3. Các điều kiện phục vụ các hoạt động Đánh giá ngoài. - Phòng làm việc, các yêu cầu khác phục vụ cho đoàn làm việc. - Hồ sơ, sổ sách có liên quan. - 01 máy in . - Ban giám hiệu nhà trường, các th ành viên hội đồng tự đánh giá và các cán bộ giáo viên có liên quan.
  7. Đại diện nhà trường Trưởng đoàn đánh giá ngoài (Họ tên và ký) (Họ tên và ký) Lê Thị Châm Bùi Ngọc Khang
Đồng bộ tài khoản